Giải pháp tạo việc làm cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

90 748 4
Giải pháp tạo việc làm cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRƯƠNG VĂN HÒA Tên đề tài: “GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỒNG BẨM, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học: : 2010 - 2014 Giảng viên hướng dẫn : ThS. Trần Cương Thái Nguyên, năm 2014 LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian học tập và nghiên cứu, đến nay em đã hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch của trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên với đề tài “Giải pháp tạo việc làm cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên”. Có được kết quả này lời đầu tiên em xin gửi lời cám ơn đến thầy giáo Th.s Trần Cương đã hướng dẫn em trong quá trình thực tập. Thầy đã chỉ bảo và hướng dẫn tận tình cho em những kiến thức lý thuyết, thực tế cũng như các kỹ năng trong viết bài, chỉ cho em những thiếu sót và sai lầm của mình, để em hoàn thành bài báo cáo với kết quả tốt nhất. Thầy luôn là người truyền động lực trong em, giúp em hoàn thành tốt giai đoạn thực tập tốt nghiệp của mình. Cho phép em gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các văn phòng, cán bộ UBND xã Đồng Bẩm đã nhiệt tình giúp đỡ em, cung cấp cho em các thông tin, số liệu để phục vụ cho bài báo cáo. Đã tạo mọi điều kiện giúp em hoàn thành giai đoạn thực tập tốt nghiệp. Em xin chân thành biết ơn sự tận tình dạy dỗ của các thầy cô trong Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Lời cảm ơn chân thành và sâu sắc, em xin gửi đến gia đình, bạn bè đã luôn sát cánh và động viên em trong những giai đoạn khó khăn nhất. Thái Nguyên, ngày 31 tháng 5 năm 2014 Sinh viên Trương Văn Hòa DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNH – HĐH : Công nghiệp hóa – hiện đại hóa CHXHCN: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa DN: Doanh nghiệp UBND: Ủy ban nhân dân LĐ: Lao động XKLĐ: Xuất khẩu lao động THĐ: Thu hồi đất KCN: Khu công nghiệp PTBQ: Phát triển bình quân BQ: Bình quân ĐVT: Đơn vị tính SL: Số lượng CC: Cơ cấu THCS: Trung học cơ sở THPT: Trung học phổ thông THCN: Trung học chuyên nghiệp CĐ – ĐH: Cao đẳng – đại học HTX: Hợp tác xã TNHH: Trách nhiệm hữu hạn LD: Liên doanh GTSX: Giá trị sản xuất NN: Nông nghiệp CN – XD: Công nghiệp – xây dựng TM – DV: Thương mại – dịch vụ BHYT: Bảo hiểm y tế MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1 2. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu 2 2.1. Mục tiêu chung 2 2.2. Mục tiêu cụ thể 2 3. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 2 3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học . 2 3.2. Ý nghĩa thực tiễn. 3 4. Đóng góp mới của đề tài. 3 5. Bố cục của đề tài. 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4 1.1. Cơ sở lý luận. 4 1.1.1. Thu hồi đất và tác động của nó đến việc làm của người lao động. 4 1.1.2. Nội dung giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất. 7 1.2. Cơ sở thực tiễn. 16 1.2.1. Kinh nghiệm tạo việc làm cho người dân vùng thu hồi đất trên Thế giới 16 1.2.2. Kinh nghiệm tạo việc làm vùng thu hồi đất ở Việt Nam. 18 1.2.3. Bài học kinh nghiệm cho xã Đồng Bẩm về giải quyết việc làm cho người dân vùng thu hồi đất 22 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 23 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 23 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu. 23 2.2. Phương pháp nghiên cứu. 23 2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu. 23 2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin. 24 2.3.3. Phương pháp tổng hợp, xử lý thông tin. 25 2.3.4. Phương pháp phân tích thông tin. 25 2.4. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu. 25 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ ĐỒNG BẨM, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 26 3.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên – Kinh tế xã hội. 26 3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên. 26 3.1.2. Đặc điểm Kinh tế - xã hội. 29 3.1.3. Đánh giá chung về đặc điểm điều kiên tự nhiên – kinh tế xã hội của xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. 34 3.2. Thực trạng lao động và việc làm trên địa bàn xã Đồng Bẩm. 36 3.2.1. Thực trạng lao động 36 3.2.1.1. Số lượng lao động theo giới tính 36 3.2.1.2. Cơ cấu lao động. 39 3.2.1.3. Chất lượng lao động 40 3.2.2. Tình hình việc làm của nông dân thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp tại xã Đồng Bẩm. 41 3.2.2.1. Quá trình thu hồi đất nông nghiệp. 41 3.2.2.2 Tình hình việc làm của nông dân thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp. 43 3.3. Thực trạng tạo việc làm cho nông dân thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp của các hộ điều tra tại xã Đồng Bẩm. 46 3.3.1. Thực trạng tạo việc làm của các hộ điều tra. 46 3.3.2. Các ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến người nông dân. 56 3.3.3. Chính sách tạo việc làm cho lao động bị thu hồi đất. 57 3.4. Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn trong tạo việc làm cho người dân thuộc diện thu hồi đất. 59 3.41. Thuận lợi. 59 3.4.2. Khó khăn 60 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP 64 4.1. Định hướng và mục tiêu nhằm ổn định đời sống và tạo việc làm ổn định cho người dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Bẩm 64 4.1.1. Định hướng 64 4.1.1.1. Định hướng ổn định sản xuất 64 4.1.1.2. Định hướng tạo việc làm ổn định 64 4.1.2. Mục tiêu 65 4.1.2.1. Kinh tế 65 4.1.2.2. Dân số, lao động, việc làm. 66 4.2. Giải pháp chủ yếu 66 4.2.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề 66 4.2.1.1. Đối với UBND xã. 66 4.2.1.2.Đối với các doanh nghiệp. 67 4.2.1.3. Đối với các cơ sở dạy nghề. 67 4.2.2. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động 67 4.2.2.4. Hỗ trợ người lao động. 69 4.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn 69 4.2.4. Tăng cường hoạt động của hệ thống thông tin thị trường lao động. 71 4.2.5. Khuyến khích nông dân tự tạo việc làm. 71 4.2.6. Hỗ trợ nông dân bị thu hồi đất. 72 4.2.7. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX. 73 4.3. Kiến nghị. 74 4.3.1. Đối với UBND tỉnh Thái Nguyên. 74 4.3.2. Đối với chính quyền địa phương. 75 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Thống kê hiện trạng sử dụng đất xã Đồng Bẩm 28 Bảng 3.2: Tình hình dân số và lao động xã Đồng Bẩm năm 2011- 2013. 30 Bảng 3.3: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế của xã Đồng Bẩm 33 Bảng 3.4: Số lượng lao động trong độ tuổi theo các ngành kinh tế xã Đồng Bẩm qua 3 năm 2011 – 2013 37 Bảng 3.5: Chất lượng lao động của xã Đồng bẩm qua 3 năm 2011 – 2013 40 Bảng 3.6: Diện tích và số hộ bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Bẩm 42 Bảng 3.7: Kết quả giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp ở xã Đồng Bẩm 44 Bảng 3.8: Số người trong độ tuổi lao động bị thu hồi đất nông nghiệp ở nhóm điều tra 46 Bảng 3.9: Tình hình việc làm của người lao động sau khi bị thu hồi đất ở nhóm điều tra 47 Bảng 3.10: Cơ cấu lao động có việc làm mới theo giới tính 48 Bảng 3.11: Kết quả giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất theo tuổi. 50 Bảng 3.12: Kết quả giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo ngành kinh tế. 51 Bảng 3.13: Kết quả giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp theo thành phần kinh tế ở nhóm điều tra. 53 Bảng 3.14: Số lượng lao động có việc làm mới theo trình độ 54 chuyên môn kỹ thuật 54 Bảng 3.15: Phân tích SWOT đối với người nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp . 56 Bảng 3.16: Thực trạng hỗ trợ giải quyết ổn định đời sống từ các cấp chính quyền và doanh nghiệp đối với các hộ nông dân bị thu hồi đất 58 Bảng 3.17: Chính sách tạo việc làm cho lao động bị thu hồi đất 59 DANH MỤC CÁC HÌNH Biểu đồ 3.1. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế của xã Đồng Bẩm 34 Biểu đồ 3.2: Sự thay đổi số lượng lao động trong độ tuổi theo ngành kinh tế xã Đồng Bẩm qua 3 năm 2011 - 2013 38 Biểu đồ 3.3: Cơ cấu lao động xã Đồng Bẩm năm 2011 39 Biểu đồ 3.4: Cơ cấu lao động xã Đồng Bẩm năm 2013 39 Biểu đồ 3.5: Cơ cấu diện tích các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Bẩm theo các xóm 43 Biểu đồ 3.6: Cơ cấu lao động thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp có việc làm mới và chưa có việc làm 45 Biểu đồ 3.7 : Cơ cấu tình hình việc làm của người lao động sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp ở nhóm điều tra 47 Biểu đồ 3.8: Cơ cấu lao động có việc làm mới theo giới tính 49 Hình 3.9: Biểu đồ cơ cấu lao động có việc làm mới theo tuổi 51 Biểu đồ 3.10: Cơ cấu việc làm mới theo ngành kinh tế 52 Biểu đồ 3.11: Số lượng lao động có việc làm mới theo thành phần kinh tế 54 Biểu đồ 3.12: Cơ cấu việc làm mới theo trình độ chuyên môn kỹ thuật 55 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế và trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Do yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạ nh công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, việc xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị, nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển là một thực tế khách quan, tuy nhiên, quá trình trên cũng đã và đang làm nảy sinh nhiều vấn đề kinh tế, xã hội rất bức xúc ở các địa phương, nhất là ở những nơi phương có tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá diễn ra nhanh chóng. Mặt khác, nước ta là một trong những nước đi đầu về tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, nhất là cây lương thực. Từ một nước phải nhập khẩu 1/3 lương thực mỗi năm đã vươn lên đứng thứ 2 về xuất khẩu lúa gạo. Nhưng trước thách thức về đất đai nông nghiệp ngày càng thu hẹp, vấn đề việc làm của người nông dân sau khi bị thu hồi đất được coi là vấn đề bức xúc nhất. Đây cũng là thách thức lớn đối với chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn nói riêng và phát triển đất nước nói chung. Đồng Bẩm là một xã ngoại thành thành phố Thái Nguyên, có vai trò quan trọng, vừa là khu vực nông nghiệp, nông thôn, vừa là vành đai xanh, cung cấp thực phẩm cho thành phố. Nhưng với sự phát triển của thành phố, cùng với quá trình đô thị hoá nông thôn, diện tích đất nông nghiệp của xã cũng đang phải nhường chỗ cho các khu đô thị, trường đại học. Người nông dân quanh năm chỉ bám với đồng ruộng, hoạt động lúc nông nhàn của họ cũng gắn liền với cánh đồng. Việc sản xuất lại phụ thuộc phần lớn vào tự nhiên. Mặt khác, người nông dân thường rất dễ bị tổn thương trước sự chi phối khắc nghiệt của thị trường. Giờ mất đất, mất tư liệu sản xuất, nông dân không có việc làm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Quá trình trực tiếp thực tế tại các xóm có đất nông nghiệp bị thu hồi ở xã Đồng Bẩm, tôi nhận thấy được những khó khăn, bất cập trong đời sống và mưu sinh của người dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp. Trong khi đó, việc quy định về hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho đối tượng bị thu hồi đất nông nghiệp trong chính 2 sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh lại chưa được chú trọng. Với một xã còn gặp nhiều khó khăn như Đồng Bẩm, tạo việc làm cho nông dân mất đất là một bài toán không dễ giải. Chính vì vậy, sau một thời gian tìm hiểu về thực trạng việc làm của người nông dân sau khi bị thu hồi đất ở xã Đồng Bẩm, tôi đã quyết định chọn đề tài: “ Giải pháp tạo việc làm cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên”. 2. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung - Đánh giá thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho lao động trong diện thu hồi đất nông nghiệp ở xã Đồng Bẩm. - Đề xuất các giải pháp để giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trong thời gian tới trên địa bàn xã Đồng Bẩm. 2.2. Mục tiêu cụ thể - Nghiên cứu thực trạng về giải quyết việc làm cho người dân vùng thu hồi đất trong thời gian qua. - Đề xuất một số giải pháp giải quyết việc làm cho người dân vùng thu hồi đất trên địa bàn xã Đồng Bẩm. 3. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học - Củng cố kiến thức môn học, áp dụng những kiến thức lý thuyết vào trong thực tiễn, bổ sung những kiến thức còn thiếu. - Rèn luyện các kỹ năng thu thập xử lý số liệu, viết báo cáo. - Là tài liệu tham khảo cho trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, khoa Kinh Tế và Phát Triển Nông Thôn và sinh viên các khóa tiếp theo. [...]... thực trạng tạo việc làm tới người dân nông thôn sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp - Đề tài nghiên cứu các giải pháp giải quyết việc làm cho người dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Chọn điểm nghiên cứu Giải quyết việc làm cho người nông dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp là vấn đề nan giải cho các địa phương sau khi lấy đất để xây dựng các khu công nghiệp, khu... Thành lập quỹ đào tạo, bồi dưỡng nghề cho những nông dân bị thu hồi đất; khuyến khích các đơn vị ưu tiên sắp xếp công ăn việc làm cho người nông dân bị thu hồi đất; khuyến khích nông dân lập nghiệp, tạo điều kiện cho các hộ nông dân bị thu hồi đất vào thành phố mở doanh nghiệp và được hưởng các chính sách ưu đãi như các đối tượng thất nghiệp ở thành phố - Áp dụng chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho. .. cứu các hộ nông dân có đất nông nghiệp bị thu hồi trên địa bàn xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 2.1.2.1 Phạm vi về không gian nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu các hộ thu n nông có đất nông nghiệp bị thu hồi 100% ở 3 xóm: Xóm Tân Hương, xóm Đông và xóm Đồng Bẩm Qua đó đánh giá được thực trạng việc làm người dân trước và sau khi bị thu hồi đất 2.1.2.2... việc làm cho người dân vùng thu hồi đất nông nghiệp 5 Bố cục của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận Nội dung chính của đề tài bao gồm 4 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng việc làm và tạo việc làm cho nông dân thu c diện thu hồi đất nông nghiệp tại xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên Chương 4: Một số giải pháp. .. 1.1.1.4 Vai trò của tạo việc làm cho người lao động trong vùng thu hồi đất Diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi gia tăng khá nhanh trong thời gian qua, mỗi ha đất nông nghiệp thu hồi ảnh hưởng tới việc làm của trên 10 lao động nông nghiệp Một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước, đã đơn giản trong việc thu hồi đất, chưa gắn công tác quy hoạch thu hồi đất với hỗ trợ... Chương 4: Một số giải pháp tạo việc làm cho nông dân thu c diện thu hồi đất nông nghiệp 4 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Thu hồi đất và tác động của nó đến việc làm của người lao động 1.1.1.1 Khái niệm thu hồi đất Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao cho tổ chức, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản... cứ 2 mẫu đất bị thu hồi thì có 3 người nông dân thất thiệp Vì vậy, sau khi bị thu hồi đất, vấn đề giải quyết việc làm cho người nông dân trở nên cấp bách hơn bao giờ hết - Tích cực phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp sẽ tạo điều kiện cho người nông dân có việc làm là chính sách lâu dài mà Trung Quốc đang tập trung giải quyết Các địa phương ở Trung Quốc đã có nhiều cách làm khác nhau để giải quyết... trong những mô hình lý thuyết tạo việc làm về phía cung việc làm - Chuẩn bị điều kiện cho người nông dân tham gia thị trường LĐ + Mở rộng cơ cấu ngành nghề + Trang bị kỹ năng, kiến thức cho người nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp + Hướng dẫn việc sử dụng tiền đền bù - Xuất khẩu lao động Việc thực hiện tốt hoạt động XKLĐ sẽ tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, tạo nguồn thu ngoại tệ để thúc đẩy... trợ việc làm, dạy nghề cho lao động; việc bồi thường cho hộ bị thu hồi đất chủ yếu thực hiện dưới hình thức tiền tệ hóa, chưa có cơ chế, giải pháp kịp thời và hiệu quả để hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, ổn định đời sống cho người bị thu hồi đất Vì vậy, tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm hiện đang là vấn đề bức xúc ở nhiều vùng chuyển đổi đất Điều đó đòi hỏi việc giải quyết việc làm cho những người. .. việc làm, ổn định và tăng thu nhập của người dân sau thu hồi đất góp phần thực hiện thắng lợi quá trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn và công cuộc xây dựng chương trình nông thôn mới của xã Đồng Bẩm nói riêng và cả nước nói chung 4 Đóng góp mới của đề tài - Đề tài phân tích được thực trạng về giải quyết việc làm cho người dân vùng thu hồi đất nông nghiệp - Đề tài đề xuất được các giải pháp để giải . khi bị thu hồi đất ở xã Đồng Bẩm, tôi đã quyết định chọn đề tài: “ Giải pháp tạo việc làm cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRƯƠNG VĂN HÒA Tên đề tài: “GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỒNG BẨM, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH. Nông lâm Thái Nguyên với đề tài Giải pháp tạo việc làm cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên . Có được kết quả này lời

Ngày đăng: 23/07/2015, 13:42

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan