Nghiên cứu biến động việc làm và thu nhập của hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

30 781 3
Nghiên cứu biến động việc làm và thu nhập của hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nghiên cứu biến động việc làm và thu nhập của hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: “Nghiên cứu biến động việc làm và thu nhập của hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương” GVHD: TS. Nguyễn Tất Thắng SV thực hiện: Nguyễn Ngọc Hà  Phần V: Kết luận và kiến nghị Phần IV: Kết quả nghiên cứu và thảo luận Phần III: Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu Phần II: Tổng quan tài liệu nghiên cứu Phần I: Mở đầu1 2 3 4 55 KẾT CẤU Quá trình thu hồi đất phục vụ CNH – HĐH tăng nhanh làm diện tích đất nông nghiệp giảm nhanh chóng Tạo nhiều việc làm mới, cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho hộ. Thiếu việc làm, thất nghiệp, thu nhập bấp bênh, không ổn định Tại xã Tân Trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất những năm gần đây gây biến động việc làm, thu nhập. Chưa có nghiên cứu cụ thể về vấn đề này trên địa bàn. BIẾN ĐỘNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP HỘ NÔNG DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ TÂN TRƯỜNG ? PHẦN I. MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trên cơ sở phân tích, đánh giá biến động về việc làm và thu nhập từ đó đề xuất các giải pháp nhằm ổn định việc làm, tăng thu nhập cho các hộ nông dân bị thu hồi đất trong thời gian tới. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU • Góp phần hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về biến động việc làm, thu nhập của hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp. • Phân tích, đánh giá thực trạng biến động việc làm, thu nhập của các hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp tại xã Tân Trường. • Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm ổn định việc làm, tăng thu nhập cho hộ nông dân trong thời gian tới. PHẠM VI NGHIÊN CỨU NỘI DUNG KHÔNG GIAN THỜI GIAN Biến động việc làm, thu nhập của hộ nông dân bị thu hồi đất tại xã Tân Trường. Địa bàn xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Điều tra số liệu trong 3 năm trở lại đây 2010 – 2013. Cơ sở thực tiễn • Tình hình thu hồi đất nông nghiệp tại Việt Nam. • Tác động của THĐ tới việc làm, thu nhập của hộ ND. • Chủ chương, chính sách của Đảng và nhà nước. • Bài học kinh nghiệm từ một số nước trên thế giới và một số tỉnh thành Việt Nam • Tổng kết các bài học kinh nghiệm Cơ sở lý luận • Các khái niệm cơ bản. • Vai trò của việc làm, thu nhập. • Vai trò của thu hồi đất nông nghiệp. • Nội dung biến động việc làm, thu nhập của hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp. • Các yếu tố ảnh hưởng • Tác động của thu hồi ĐNN tới việc làm, thu nhập của HND TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU PHẦN III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU - Vị trí địa lý thuận lợi - Địa hình bằng phẳng. - Khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 4 mùa rõ rệt. - Hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện. - Tổng giá trị sản xuất đạt 246,66 tỷ đồng, trong đó NN chỉ chiếm 25,68%. Thu nhập bình quân/hộ đạt 87,9 triệu đồng/hộ/năm. (Năm 2013) - Tổng dân số là 11.207 người, trong đó có 6.138 lao động với 39,39% lao động nông nghiệp. - Đất nông nghiệp giảm dần qua các năm, chiếm 46,82% tổng diện tích năm 2013. 11207 người 842,06 ha 246,66 tỷ đồng Hình 3.1. Vị trí địa lý xã Tân Trường PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chọn điểm, chọn mẫu nghiên cứu - Điểm nghiên cứu: thôn Tràng Kỹ, thôn Quý Dương, thôn Chi Khê, thôn Phiên Thành. - Chọn mẫu : + Nhóm I: 30 hộ bị mất nhiều và hoàn toàn (>70%) + Nhóm II: 30 hộ bị mất trung bình (30-70%), + Nhóm III: 30 hộ bị mất ít (<30%) - Thông tin thứ cấp. - Thông tin sơ cấp: + Phỏng vấn trực tiếp hộ nông dân bị thu hồi đất + Phỏng vấn sâu + Quan sát trực tiếp + PRA + Chuyên gia. - Xử lý trên máy tính, sử dụng phần mềm Excel - Thống kê mô tả - Phân tích so sánh Thu thập số liệu Xử lý và phân tích số liệu Tình hình thu hồi ĐNN Thực trạng biến động việc làm, thu nhập Các yếu tố ảnh hưởng Ý kiến đánh giá, nguyện vọng của hộ nông dân Một số giải pháp ổn định việc làm, tăng thu nhập cho hộ nông dân PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1 2 3 4 5 TÌNH HÌNH THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Năm Dự án Đơn vị thuê đất SĐNN thu hồi (ha) Cơ cấu (%) 2011 DN tư nhân Công ty TNHH Nhân văn 11,54 33,83 Khu nhà ở công nhân KCN Tân Trường 7,6 22,28 2012 DN tư nhân Công ty TNHH Bông sen vàng 2,1 6,16 Trường tiểu học Tân Trường 3 1,2 3,52 2013 Dự án khu phố thương mại dịch vụ Ghẽ Liên danh Công ty CP Đầu tư Queenland Việt Nam & Công ty CP Đầu tư Tây Bắc 11,67 34,21 TỔNG 34,11 100,00 Bảng 4.1. Tình hình thu hồi đất nông nghiệp xã Tân Trường giai đoạn 2011 - 2013 TÌNH HÌNH THU HỒI ĐẤT XÃ TÂN TRƯỜNG [...]... thu hồi đất (m2) THỰC TRẠNG BIẾN ĐỘNG VIỆC LÀM, THU NHẬP • Biến động hướng sản xuất của nhóm hộ điều tra 1 2 • Biến động chất lượng lao động của nhóm hộ điều tra • Biến động việc làm của nhóm hộ điều tra: • (1) Biến động việc làm theo hướng sản xuất • (2) Biến động việc làm theo ngành nghề • (3) Biến động tình trạng việc làm 3 4 • Biến động về thu nhập của nhóm hộ điều tra • (1) Biến động thu nhập. .. năm 2020 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN • Góp phần hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về biến động việc làm, thu nhập của hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp, tổng kết các bài học kinh nghiệm • Qua nghiên cứu cho thấy: Nhóm hộ chủ yếu là hộ kiêm, vì vậy sau thu hồi đất, các hộ nhanh chóng chuyển đổi hướng sản xuất, làm việc làm và thu nhập biến động nhanh, mạnh, theo xu... việc làm theo ngành nghề của nhóm hộ điều tra (%) BIẾN ĐỘNG TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA NHÓM HỘ ĐIỀU TRA BIẾN ĐỘNG TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA NHÓM HỘ ĐIỀU TRA 62 63 61 56 52 51 28 27 25 1 5 25 22 20 1 3 1 0 1 Người đủ việc 2 Người thiếu việc 3 Chưa có việc Biến động tình trạng việc làm Cơ cấu tình trạng việc làm TTH và STH Tình trạng thiếu việc làm giảm Tình trạng chưa có việc làm tăng, tuy nhiên không phải... 1,68 6,80 17,88 2,63 Trong đó: Trong đó: • Thu từ TM-DV • Thu nhập từ tiền lương • Xuất khẩu lao động 17,04 8,88 BIẾN ĐỘNG THU NHẬP THEO NGÀNH NGHỀ CỦA NHÓM HỘ ĐIỀU TRA • Thu nhập bình quân của nhóm hộ tăng • Thu nhập tăng nhanh và cao nhất ở nhóm hộ I • Biến động cơ cấu thu nhập mạnh nhất ở nhóm hộ I và giảm dần từ nhóm hộ II tới nhóm hộ III Biến động cơ cấu thu nhập theo ngành nghề (%) CÁC YẾU TỐ ẢNH... nông hộ • Lao động >=35 tuổi, có trình độ văn hóa thấp khó tìm việc làm ổn định Chất lượng lao động • Thu nhập của nhóm có trình độ "cao đẳng, đại học trở lên" đạt 5,84 triệu đồng STH, cao hơn gấp 1,7 lần so với lao động "chưa qua đào tạo’’ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, NGUYỆN VỌNG CỦA HỘ NÔNG DÂN ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC LÀM, THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT Đánh giá của hộ về khả năng tìm được việc làm sau thu. .. Biến động thu nhập theo hướng sản xuất • (2) Biến động thu nhập theo ngành nghề BIẾN ĐỘNG HƯỚNG SẢN XUẤT CỦA NHÓM HỘ ĐIỀU TRA Hộ thu n nông Hộ kiêm Hộ PNN Biến động cơ cấu sản xuất của nhóm hộ điều tra (%) BIẾN ĐỘNG CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG NHÓM HỘ ĐIỀU TRA Bảng 4.4 Biến động chất lượng lao động của nhóm hộ điều tra (%) Chỉ tiêu I Nhóm tuổi Trước thu hồi Sau thu hồi So sánh (lần) 15-34 31,54 34,35 1,18 35-54... 108,59 1 Nông nghiệp 27,81 5,74 46,46 7,88 30,54 7,89 47,72 28,15 10,53 28,51 24,02 28,16 13,43 2 Phi nông nghiệp 42,29 119,13 40,57 93,46 37,96 72,90 40,27 95,16 Thu nhập từ hoạt động PNN là nguồn thu chính của hộ Hộ kiêm mức tăng thu nhập nhanh hơn so với hộ thu n nông Biến động cơ cấu thu nhập theo hướng sản xuất (%) BIẾN ĐỘNG THU NHẬP THEO NGÀNH NGHỀ CỦA NHÓM HỘ ĐIỀU TRA ĐVT: triệu đồng /hộ/ năm Nhóm... sau thu hồi đất (%) Đánh giá của hộ về sự thay đổi thu nhập sau thu hồi đất (%) NGUYỆN VỌNG CỦA HỘ NÔNG DÂN - XKLĐ với thu nhập cao là mong muốn của nhiều hộ gia đình, trở thành phong trào tại địa phương những năm gần đây - Nhu cầu vốn khá lớn song trên địa bàn chỉ có Ngân hàng là nguồn cung cấp - Đa số người dân đều tự bỏ kinh phí và tự tìm nơi để đào tạo nghề Các biện pháp hỗ trợ hộ nông dân mong... 19 19 54 53 Nông nghiệp 17 2 18 8 19 12 54 22 Phi nông nghiệp 0 10 0 9 0 7 0 26 Chưa có việc làm 0 3 0 2 0 0 0 5 2 Hộ kiêm 65 72 61 67 61 70 187 209 Nông nghiệp 28 8 25 17 25 27 78 52 Phi nông nghiệp 36 62 35 49 36 42 107 153 Chưa có việc làm 1 2 1 1 0 1 2 4 Hộ kiêm có khả năng chuyển đổi việc làm tốt hơn Đa số lao động chưa có việc làm tập trung ở nhóm hộ thu n nông Biến động cơ cấu việc làm theo hướng... Tăng việc làm phi nông nghiệp từ 44,4% lên 68,32% tổng lao động Tình hình thiếu việc giảm xuống từ 33,2% xuống 25,57%; tỷ trọng lao động chưa có việc làm tăng nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ với 3,44% tổng lao động sau thu hồi đất • Thu nhập tăng lên nhanh chóng, đạt 87,6 triệu đồng sau thu hồi đất, tăng gấp 1,57 lần so với TTH • Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và tìm hiểu nguyện vọng, ý kiến của hộ nông dân, . KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: “Nghiên cứu biến động việc làm và thu nhập của hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương GVHD: TS thu nhập của hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp. • Phân tích, đánh giá thực trạng biến động việc làm, thu nhập của các hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp tại xã Tân Trường. • Đề xuất. trò của việc làm, thu nhập. • Vai trò của thu hồi đất nông nghiệp. • Nội dung biến động việc làm, thu nhập của hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp. • Các yếu tố ảnh hưởng • Tác động của thu

Ngày đăng: 05/11/2014, 17:36

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • KẾT CẤU

 • Slide 3

 • Slide 4

 • PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 • Slide 6

 • PHẦN III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 • TÌNH HÌNH THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 • Slide 11

 • THỰC TRẠNG BIẾN ĐỘNG VIỆC LÀM, THU NHẬP

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Slide 18

 • BIẾN ĐỘNG THU NHẬP CỦA NHÓM HỘ ĐIỀU TRA

 • Slide 20

 • Slide 21

 • CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

 • Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, NGUYỆN VỌNG CỦA HỘ NÔNG DÂN

 • NGUYỆN VỌNG CỦA HỘ NÔNG DÂN

 • GIẢI PHÁP NHẰM ỔN ĐỊNH VIỆC LÀM, TĂNG THU NHẬP

 • PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 • Slide 27

 • Slide 28

 • Slide 29

 • Slide 30

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan