0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn NGỮ văn 12 học kì i

162 1,948 2
  • ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn NGỮ văn 12   học kì i

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2015, 16:44

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 12 - HỌC KÌ I Câu I. (2,0 điểm): Tái hiện kiến thức về giai đoạn văn học, tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam và tác giả, tác phẩm văn học nước ngoài. VĂN HỌC VIỆT NAM - Khái quát VHVN từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX. - Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh. - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. - Tây Tiến – Quang Dũng. - Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc Phạm Văn Đồng. - Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1 – 12 – 2003 – Cô phi An nan. - Việt Bắc (trích) - Tố Hữu - Đất Nước (trích Trường ca Mặt đường khát vọng) - Nguyễn Khoa Điềm. - Sóng – Xuân Quỳnh. - Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo. - Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân. - Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) - Hoàng Phủ Ngọc Tường. HKII - Vợ nhặt – Kim Lân. - Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài. - Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành. - Những đứa con trong gia đình (trích) - Nguyễn Thi. - Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu. - Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ. - Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trích) Trần Đình Hượu. VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI - Thuốc - Lỗ Tấn - Số phận con người (trích) – Sô-lô-khốp - Ông già và biển cả (trích) – Hê-minh-uê. Câu II. (3,0 điểm): Vận dụng kiến thức xã hội và đời sống để viết bài nghị luận xã hội ngắn (không quá 400 từ). - Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí. - Nghị luận về một hiện tượng đời sống. Câu III. (5,0 điểm): Vận dụng khả năng đọc - hiểu và kiến thức văn học để viết bài nghị luận văn học. Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm câu dành riêng cho chương trình đó. - Khái quát VHVN từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX - Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh -Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. - Tây Tiến – Quang Dũng. - Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc - Phạm Văn Đồng. - Việt Bắc (trích) - Tố Hữu. - Đất Nước (trích Trường ca Mặt đường khát vọng) - Nguyễn Khoa Điềm. - Sóng – Xuân Quỳnh 1 - Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo. - Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân. - Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) - Hoàng Phủ Ngọc Tường. HKII - Vợ nhặt – Kim Lân. - Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài. - Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành. - Những đứa con trong gia đình (trích) - Nguyễn Thi. - Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu. - Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ. (Nguồn từ “CV 2553 Hướng dẫn ôn thi TN THPT của Bộ giáo dục & Đào tạo, năm học 2008 - 2009”) KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX A. Kiến thức cơ bản: I – KHÁI QUÁT VHVN TỪ CMT8/1945 ĐẾN 1975: 1/. Trình bày vài nét về hoàn cảnh lịch sử XH, văn hoá của văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975? - Nền văn học của chế độ mới, vận động và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. Chính đường lối văn nghệ của Đảng là nhân tố có tính chất quyết định để tạo nên một nền văn học thống nhất về khuynh hướng tư tưởng, về tổ chưc và về quan niệm nhà văn kiểu mới: nhà văn – chiến sĩ. - Từ năm 1945 đến năm 1975, đất nước ta diễn ra nhiều biến cố, sự kiện lớn lao (Cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ). - Điều kiện giao lưu văn hóa với nước ngoài không thuận lợi, còn giới hạn trong một số nước – Liên Xô, Trung Quốc. 2/. Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu của văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975: a. Giai đoạn 9 năm kháng chiến chống Pháp (1945 -1954): - Chủ đề bao trùm nền văn học trong những ngày đầu đất nước giành được độc lập là ca ngợi Tổ quốc và quần chúng cách mạng, kêu gọi tinh thần đoàn kết toàn dân, cổ vũ phong trào Nam tiến (“Huế tháng Tám, Vui bất tuyệt” - Tố Hữu ; “Hội nghị non sông”, “Ngọn quốc kì” - Xuân Diệu…). - Từ cuối năm 1946, văn học tập trung phản ánh cuộc kháng chiến chống Pháp, hướng tới đại chúng, phản ánh sức mạnh của quần chúng nhân dân; thể hiện niềm tự hào dân tộc và niềm lạc quan cách mạng; tình yêu quê hương đất nước. Một số tác phẩm tiêu biểu: + Truyện, kí: “Đôi mắt” (Nam Cao), “Xung kích” (Nguyễn Đình Thi), “Truyện Tây Bắc” (Tô Hoài). + Thơ: “Cảnh khuya”, “Cảnh rừng Việt Bắc” (Hồ Chí Minh), “Tây Tiến” (Quang Dũng), “Bên kia sông Đuống” (Hoàng Cầm), “Đất nước” (Nguyễn Đình Thi), “Việt Bắc” (Tố Hữu). + Kịch: “Bắc Sơn”, “Những người ở lại” (Nguyễn Huy Tưởng), “Chị Hòa” (Học Phi). 2 + Lí luận, nghiên cứu, phê bình văn học đạt được một số thành tựu (“Chủ nghĩa Mác và vấn đề văn hóa Việt Nam”- Trường Chinh, “Nhận đường” – Nguyễn Đình Thi…). b. Giai đoạn đầu xây dựng hoà bình, CNXH (1955-1964): - Văn xuôi với nhiều đề tài, bao quát được nhiều vấn đề và phạm vi của hiện thực đời sống: + Kháng chiến chống Pháp: “Đất nước đứng lên” (Nguyên Ngọc), “Trước giờ nổ súng” (Lê Khâm). + Cuộc sống trước cách mạng tháng Tám 1945: “Vợ nhặt” (Kim Lân), “Cửa biển” (Nguyên Hồng). + Xây dựng cuộc sống mới: Tuỳ bút “Sông Đà” (Nguyễn Tuân), “Mùa lạc” (Nguyễn Khải). - Thơ phát triển mạnh với cảm hứng đẹp đẽ về CNXH, nỗi nhớ miền Nam: các tập thơ “Gió lộng” (Tố Hữu), “Trời mỗi ngày lại sáng” (Huy Cận), “Ánh sáng và phù sa” (Chế Lan Viên). - Kịch: “Một đảng viên” (Học Phi), “Ngọn lửa” (Nguyễn Vũ), “Nổi gió” (Đào Hồng Cẩm) c. Giai đoạn chống Mỹ cứu nước (1965-1975): - Chủ đề bao trùm là ca ngợi tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng: + Văn xuôi: “Những đứa con trong gia đình” (Nguyễn Thi), “Rừng xà nu” (Nguyễn Trung Thành), “Chiếc lược ngà” (Nguyễn Quang Sáng), “Mảnh trăng cuối rừng” (Nguyễn Minh Châu), “ Hòn Đất” (Anh Đức), “Dấu chân người lính” (Nguyễn Minh Châu)… + Thơ : “Ra trận”, “Máu và Hoa” (Tố Hữu), “Hoa ngày thường, chim báo bão” (Chế Lan Viên), “Mặt đường khát vọng” (Nguyễn Khoa Điềm), “Gió Lào cát trắng” (Xuân Quỳnh). + Kịch : “Quê hương Việt Nam” (Xuân Trình), “Đại đội trưởng của tôi” (Đào Hồng Cẩm)… + Nhiều công trình nghiên cứu, phê bình văn học có giá trị của Đặng Thai Mai, Hoài Thanh, Xuân Diệu… - Văn học ở đô thị miềm Nam thể hiện khát vọng tự do và phê phán những mặt trái của xã hội, là tiếng nói đáng trân trọng (Vũ Hạnh, Trần Quang Long, Vũ Bằng…) 3/. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975: a. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hóa, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước: - Văn học phục vụ kháng chiến. - Hiện thực cách mạng và nội dung yêu nước, yêu CNXH là đặc điểm nổi bật của văn học giai đoạn 1945-1975. b. Nền văn học hướng về đại chúng: - Đại chúng vừa là đối tượng phản ánh và đối tượng phục vụ, vừa là nguồn cung cấp, bổ sung lực lượng cho sáng tác văn học. - Văn học1945-1975 quan tâm tới đời sống, vẻ đẹp tâm hồn (khả năng cách mạng và phẩm chất anh hùng…) của nhân dân lao động. - Nội dung và hình thức tác phẩm bình dị, trong sáng, dễ hiểu…phù hợp với đại chúng nhân dân. 3 c. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn: Tập trung phản ánh những vấn đề trọng đại, có ý nghĩa sống còn của đất nước. II/ KHÁI QUÁT VHVN TỪ 1975 ĐẾN HẾT TK XX. 1/. Trình bày hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hoá của văn học Việt Nam từ 1975 đến hết TK XX: - Kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi, đất nước bước sang thời kì độc lập tự do và thống nhất đất nước. Tuy nhiên, do hậu quả của chiến tranh, đất nước ta gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về kinh tế. - Từ năm 1986, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế nước ta từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường, văn hóa có điều kiện tiếp xúc rộng rãi với văn hóa thế giới. => Văn học phải đổi mới phù hợp với sự phát triển của đất nước. 2/. Những chuyển biến và một số thành quả bước đầu của văn học Việt Nam từ 1975 đến hết TK XX: - Giai đọan đầu (1975-1985) – chặng đường văn học chuyển tiếp, tìm kiếm con đường đổi mới với thơ của Chế Lan Viên, Xuân Quỳnh, Nguyễn Duy,……; Trường ca “Những người đi tới biển” (Thanh Thảo), “Đường tới thành phố” (Hữu Thỉnh)… ; Văn xuôi khởi sắc với các tác phẩm của Nguyễn Trọng Oánh, Thái Bá Lợi, Nguyễn Mạnh Tuấn, Lê Lựu… - Từ năm 1986 trở đi là chặng đường văn học đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và khá toàn diện ở các thể lọai: + Phóng sự điều tra của Phùng gia Lộc, Trần Huy Quang; + Truyện ngắn: “Chiếc thuyền ngoài xa”, “Cỏ lau” - Nguyễn Minh Châu; “Tướng về hưu” - Nguyễn Huy Thiệp…; + Tiểu thuyết: “Mảnh đất lắm người nhiều ma” - Nguyễn Khắc Trường; “Nỗi buồn chiến tranh”- Bảo Ninh… + Kí: “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” - Hoàng Phủ Ngọc Tường; “Cát bụi chân ai” - Tô Hoài… + Kịch: “Nhân danh công lí” - Doãn Hoàng Giang; “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” - Lưu Quang Vũ… + Một số sáng tác có giá trị của các tác giả người Việt sống ở nước ngoài. B. Các dạng câu hỏi và bài tập: - Nêu ngắn ngọn những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu của VHVN giai đoạn từ 1975 đến hết TK XX? - Những đặc điểm cơ bản của VHVN? - Phân tích những thành tựu và hạn chế nổi bật của VHVN giai đoạn 1945 – 1975? NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH A. Kiến thức cơ bản: 1/. Trình bày ngắn gọn tiểu sử HCM? - Sinh ngày 19- 05-1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước. - Quê: Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An. - Thân phụ: Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – nhà nho yêu nước. - Quá trình hoạt động cách mạng: + 1911: Người ra đi tìm đường cứu nước. 4 + 1920: Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp. + Từ 1923 -> 1941: hoạt động ở Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan. + 1930: Chủ tịch hội nghị thống nhất các tổ chức cách mạng trong nước tại Hương Cảng – thành lập Đảng cộng sản VN. + 1941: Về nước lãnh đạo cách mạng. + 1942: Sang Trung Quốc và bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam 14 tháng. + Sau đó, Người về nước lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8, thành lập nước VNDCCH, được bầu làm Chủ tịch nước, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ. + 2/9/1969, Người qua đời. => Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà yêu nước và cách mạng vĩ đại của dân tộc. Bên cạnh sự nghiệp cách mạng vĩ đại, người còn để lại một di sản văn học quí giá. Hồ Chí Minh là nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc. 2/. Trình bày quan điểm sáng tác của HCM? - HCM coi văn nghệ là vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp cách mạng. Quan điểm này thể hiện rõ ở hai câu thơ: + “Nay ở trong thơ nên có thép Nhà thơ cũng phải biết xung phong” (Cảm tưởng đọc “Thiên gia thi”). + “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy” (Thư gửi các họa sĩ nhân triễn lãm hội họa 1951). - HCM luôn coi trọng tính chân thực và tính dân tộc của văn chương. Tính chân thực được coi là một giá trị của văn chương nghệ thuật. Người nhắc nhở người chiến sĩ “nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc” và đề cao sự sáng tạo, “chớ gò bó họ vào khuôn, làm mất vẻ sáng tạo”. - Khi cầm bút, HCM luôn xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm. Người luôn đặt câu hỏi: “Viết cho ai?” (đối tượng), “Viết để làm gì?” (mục đích), sau đó mới quyết định “Viết cái gì?” (nội dung) và “Viết như thế nào?” (hình thức). Người vận dụng phương châm này tùy trường hợp cụ thể. Vì thế, tác phẩm của Người luôn có tư tưởng sâu sắc, nội dung thiết thực và hình thức nghệ thuật sinh động, đa dạng 3/. Trình bày ngắn gọn di sản văn học của HCM? HCM đã để lại một sự nghiệp văn chương lớn lao về tầm vóc, đa dạng về thể loại và đặc sắc về phong cách, được viết bằng các ngôn ngữ như tiếng Hán, tiếng Pháp, tiếng Việt, trên các lĩnh vực a. Văn chính luận: - Tác phẩm tiêu biểu: “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Tuyên ngôn độc lập”, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do”… - Mục đích: Viết ra với mục đích đấu tranh chính trị, tiến công trực diện kẻ thù, thức tỉnh và giác ngộ quần chúng, thể hiện nhiệm vụ cách mạng của dân tộc qua các chặng đường lịch sử. 5 - Nội dung: Lên ánh những chính sách tàn bạo và tội ác của thực dân Pháp đối với những nước thuộc địa, kêu gọi những người nô lệ bị áp bức liên hiệp lại, đoàn kết đấu tranh. - Nghệ thuật: Văn phong hùng hồn, tha thiết, cấu trúc chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, bằng chứng xác thực. b. Truyện và kí: - Tác phẩm tiêu biểu: “Vi hành”, “Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu”, “Lời than vãn của bà Trưng Trắc”,… - Nội dung: Tố cáo tội ác dã man, bản chất tàn bạo, xảo trá của bọn thực dân và phong kiến tay sai đối với nhân dân lao động các nước thuộc địa, đồng thời đề cao những tấm gương yêu nước và cách mạng. - Nghệ thuật: Tài nghệ châm biếm sắc sảo, vốn văn hóa sâu rộng, trí tưởng tượng phong phú, lối hành văn hiện đại. c. Thơ ca: - Tác phẩm tiêu biểu: “Nhật kí trong tù”, thơ làm ở Việt Bắc (1941-1945) và trong kháng chiến chống Pháp (“Nguyên tiêu”, “Báo tiệp”, “Cảnh khuya”…). - Nội dung: Thể hiện tâm hồn và nhân cách cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng: tâm hồn luôn khao khát tự do, nhạy cảm trước vẻ đẹp thiên nhiên, trí tuệ linh hoạt, nghị lực phi thường, phong thái ung dung, chứa chan tình cảm yêu nước và tinh thần nhân đạo. - Nghệ thuật: Kết hợp hài hòa giữa bút pháp cổ điển và bút pháp hiện đại. 4/. Trình bày phong cách nghệ thuật của HCM? Phong cách nghệ thuật của HCM phong phú, đa dạng, độc đáo, hấp dẫn, kết hợp nhuần nhuyễn giữa chính trị và văn học, tư tưởng nghệ thuật, truyền thống và hiện đại: 1. Văn chính luận: Bộc lộ tư duy sắc sảo, giàu tri thức văn hóa, gắn lí luận với thực tiễn, giàu tính luận chiến, vận dụng hiệu quả nhiều phương thức biểu hiện. 2. Truyện – kí: Bút pháp chủ động sáng tạo, có khi là lối kể chuyện chân thật, tạo không khí gần gũi, có khi là giọng điệu sắc sảo, châm biếm thâm thúy và tinh tế, giàu chất trí tuệ và chất hiện đại. 3. Thơ ca: lời lẽ mộc mạc, giản dị, dể nhớ. Nhiều bài cổ thi hàm súc uyên thâm, đạt chuẩn mực cao về nghệ thuật – thơ hiện đại vận dụng nhiều thể loại và phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ CM. B. Các dạng câu hỏi và bài tập: - Sự nhất quán trong quan điểm sáng tác và sự nghiệp văn học của HCM: - Quan điểm sáng tác giúp em hiểu sâu sắc thơ văn của HCM như thế nào? - …. TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP – HCM A. Kiến thức cơ bản: 1. Hoàn cảnh sáng tác: 6 - 19/8/1945 chớnh quyn H Ni v tay nhõn dõn, ngy 26/8/1945, Ch tch H Chớ Minh t chin khu Cỏch Mng Vit Bc v ti H Ni. Ti cn nh s 48 ph Hng Ngang ngi son tho bn Tuyờn ngụn c lp. - 2/9/1945, ti Qung trng Ba ỡnh (H Ni), Ch Tch H Chớ Minh thay mt Chớnh Ph lõm thi nuc Vit Nam dõn ch cng ho, c bnTuyờn ngụn c lp trc hng chc vn ng bo. 2. Mc ớch: - Khng nh quyn t do c lp ca dõn tc Vit Nam. - Bỏc b lun iu sai trỏi ca Phỏp trc d lun quc t. - Tranh th s ng tỡnh ca th gii i vi s nghip chớnh ngha ca nhõn dõn Vit Nam. 3. i tng: - Vn kin lch s ny khụng ch hng n ng bi trong nc m cũn núi vi th gii c bit l bn quc, thc dõn ang chun b chim li nc ta, np sau quõn ng minh vo tc khớ gii quõn i Nht: tin vo t phớa Bc l quõn i Quc dõn ng Trung Quc, ng sau l quc M; tin vo t phỏi Nam l quõn i Anh, ng sau l lớnh vin chinh Phỏp. - Lỳc ny thc dõn Phỏp tuyờn b: ụng Dng l t bo h ca ngi Phỏp b Nht xõm chim, nay Nht ó u hng, vy ụng Dng ng nhiờn vn thuc v Phỏp. 4. Giỏ tr LS & giỏ tr VH bn Tuyờn ngụn c lp : - Giỏ tr lch s: + Khng nh quyn c lp t do ca dõn tc VN. + Bỏc b lun iu xo trỏ ca TDP trc d lun quc t. Tranh th s ng tỡnh, ng h ca nhõn dõn th gii i vi s nghip chớnh ngha ca dõn tc VN. - Giỏ tr vn hc: Tuyờn ngụn c lp va l mt vn kin cú giỏ tr lch s to ln (tuyờn b chm dt ch thc dõn phong kin hng ngn nm nc ta, m ra k nguyờn c lp t do cho dõn tc). ng thi tỏc phm va cú giỏ tr vn hc (Nú c xem l ỏng vn chớnh lun mu mc). 5. í ngha vn bn: TNL l mt vn kin lch s vụ giỏ tuyờn b trc quc dõn, ng bo v th gii v quyn t do, c lp ca dõn tc VN v khng nh quyt tõm bo v nn c lp t do y. Kt tinh lớ tng u tranh gii phúng dõn tc v tinh thn yờu chung c lp t do. TNL l mt ỏng vn chớnh lun mu mc. 6. Phõn tớch vn bn: Hng dn chung: a. M bi: - Gii thiu khỏi quỏt v tỏc gi Nguyn i Quc- H Chớ Minh -> nhn mnh cỏc sỏng tỏc thuc th vn chớnh lun, trong ú cú Tuyờn ngụn c lp. - Gii thiu khỏi quỏt v tỏc phm: l mt trong nhng ỏng thiờn c hựng vn ca dõn tc; ó m ra 1 k nguyờn mi cho dõn tc ta - k nguyờn c lp, t do, nhõn dõn lm ch t nc, quyt nh vn mnh ca mỡnh. b. Thân bài: b.1 Phần một: Nguyên lí chung (cơ sở pháp lí và chính nghĩa) của bản tuyên ngôn. C s phỏp lý v chớnh ngha ca bn Tuyờn ngụn c lp l khng nh quyn bỡnh ng, quyn c sng, quyn t do v quyn mu cu hnh phỳc ca con ngi. 7 ú l nhng quyn khụng ai cú th xõm phm c; ngi ta sinh ra phi luụn luụn c t do v bỡnh ng v quyn li. - H Ch Tch ó trớch dn 2 cõu ni ting trong 2 bn Tuyờn ngụn ca M v Phỏp: + Trc ht l khng nh Nhõn quyn v Dõn quyn l t tng ln, cao p ca thi i. + Sau na l suy rng ra nhm nờu cao mt lý tng v quyn bỡnh ng, quyn sng, quyn sung sng v quyn t do ca cỏc dõn tc trờn th gii. -> đề cao những giá trị hiển nhiên của t tởng nhân loại và tạo tiền đề cho lập luận sẽ nêu ở mệnh đề tiếp theo. - ý nghĩa của việc trích dẫn: + Cú tớnh chin thut sc bộn, khộo lộo, khúa ming i phng. + Khng nh t th y t ho ca dõn tc (t 3 cuc CM, 3 nn c lp, 3 bn TN ngang hng nhau.) -> cách vận dụng khéo léo và đầy sáng tạo. - Cỏch m bi rt c sc: t cụng nhn Nhõn quyn v Dõn quyn l t tng thi i i n khng nh c lp, T do, Hnh phỳc l khỏt vng ca cỏc dõn tc. Cõu vn ú l nhng l phi khụng ai chi cói c l s khng nh mt cỏch hựng hn chõn lớ thi i: c lp, T do, Hnh phỳc, Bỡnh ng ca con ngi, ca cỏc dõn tc cn c tụn trng v bo v. -> đây là đóng góp riêng của tác giả và của dân tộc ta vào một trong những trào lu tởng cao đẹp vừa mang tầm vóc quốc tế, vừa mang ý nghĩa nhân đạo cao cả. - Cỏch m bi rt hay, hựng hn trang nghiờm. Ngi khụng ch núi vi nhõn dõn Vit Nam ta, m cũn tuyờn b vi th gii. Trong hon cnh lch s thi by gi, th chin 2 va kt thỳc, Ngi trớch dn nh vy l tranh th s ng tỡnh ng h ca d lun tin b th gii, nht l cỏc nc trong phe ng minh, ng thi ngn chn õm mu tỏi chim ụng Dng lm thuc a ca Gụn v bn thc dõn Phỏp hiu chin, y tham vng. * Túm li: Vi li l sc bộn, anh thộp, Ngi ó xỏc lp c s phỏp lý ca bn TN, nờu cao chớnh ngha ca ta. t ra vn ct yu l c lp dõn tc. b.2 Phần hai: Cơ sở thực tiễn của bản Tuyên ngôn. * Bn cỏo trng ti ỏc thc dõn Phỏp. - Vch trn b mt xo quyt ca thc dõn Phỏp li dng lỏ c t do, bỡnh ng, bỏc ỏi, n cp t nc ta, ỏp bc ng bo ta. - Nm ti ỏc v chớnh tr: 1- tc ot t do dõn ch, 2- lut phỏp dó man, chia tr, 3- chộm git nhng chin s yờu nc ca ta, 4- rng buc d lun v thi hnh chớnh sỏch ngu dõn, 5- u c bng ru cn, thuc phin. - Nm ti ỏc ln v kinh t: 1- búc lt tc ot, 2- c quyn in giy bc, xut cng v nhp cng, 3- su thu nng n, vụ lý ó bn cựng nhõn dõn ta, 4- ố nộn khng ch cỏc nh t sn ta, búc lt tn nhn cụng nhõn ta, 5- gõy ra thm ha lm cho hn 2 triu ng bo ta b cht úi nm 1945. => sử dụng phơng pháp liệt kê; câu văn ngắn dài, động từ mạnh, điệp từ, điệp cú pháp, ngôn ngữ sắc sảo; hình ảnh gợi cảm, giọng văn hùng hồn. - Trong vũng 5 nm (1940 1945) thc dõn Phỏp ó hốn h v nhc nhó bỏn nc ta 2 ln cho Nht. - Thng tay khng b Vit Minh; thm chớ n khi thua chy, chỳng cũn nhn tõm git nt s ụng tự chớnh tr Yờn Bỏi v Cao Bng. => Li kt ỏn y phẫn n, sụi sc cm thự: 8 + Vạch trần thái độ nhục nhã của Pháp (quì gối, đầu hàng , bỏ chạy ). + Đanh thép tố cáo tội ác tày trời (từ đó, từ đó ). Đó là lời khai tử dứt khoát cái sứ mệnh bịp bợm của thực dân Pháp đối với nước ta ngót gần một thế kỉ. * Quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta: - Từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Nhân dân ta đã nổi dậy giành chính quyền khi Nhật hàng Đồng minh. - Nhân dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân và chế độ quân chủ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hoà. Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. - Chế độ thực dân Pháp trên đất nước ta vĩnh viễn chấm dứt và xoá bỏ: (thoát ly hẳn, xóa bỏ hết ) mọi đặc quyền, đặc lợi của chóng đối với đất nước ta. - Trên nguyên tắc dân tộc bình đẳng mà tin rằng các nước Đồng minh “quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam”: “Một dân tộc đã gan góc được tự do. Dân tộc đó phải được độc lập”. => Phần thứ hai là những bằng chứng lịch sử không ai chối cãi được, đó là cơ sở thực tế và lịch sử của bản Tuyên ngôn độc lập được Hồ Chí Minh lập luận một cách chặt chẽ với những lí lẽ đanh thép, hùng hồn: Đó là lối biện luận chặt chẽ, logic, từ ngữ sắc sảo, cấu trúc đặc biệt, nhịp điệu dồn dập, lời văn biền ngẫu, cách hành văn theo hệ thống móc xich b.3. PhÇn cßn l¹i: Lời tuyên bố với thế giới - Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập (từ khát vọng đến sự thật lịch sử hiển nhiên). - Nhân dân đã quyết tâm giữ vững quyền tự do, độc lập ấy (được làm nên bằng xương máu và lòng yêu nước). => Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện lịch sử vô giá của dân tộc ta, thể hiện phong cách chính luận của Hồ Chí Minh. c. Kết bài: - TN là sự kế thừa và phát triển những áng “thiên cổ hùng văn” trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. - Làm nên những giá trị to lớn là cái tài, cái tâm của người cầm bút. - TN là bản anh hùng ca của thời đại HCM. B. Các dạng câu hỏi và bài tập: Câu 1: Giải thích vì sao bản “Tuyên ngôn Độc lập” của Việt Nam lại mở đầu bằng việc trích dẫn hai bản “Tuyên ngôn Độc lập” của Mĩ và “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” của Cách mạng Pháp - Đó là căn cứ pháp lí cho bản tuyên ngôn của Việt Nam. “Tuyên ngôn Độc lập” của Mĩ và “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” của Pháp là những bản Tuyên ngôn tiến bộ, được thế giới thừa nhận. - Tranh thủ sự ủng hộ của Mĩ và phe đồng minh. - Buộc tội Pháp đã lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái đến cướp nước ta, làm trái với tinh thần tiến bộ của chính bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” của Cách mạng Pháp. 9 Cõu 2: Vn phong chớnh lun ca H Chớ Minh c th hin nh th no qua bn Tuyờn ngụn c lp? - Lp lun cht ch: Mi c gng trong lp lun ca tỏc gi bn Tuyờn ngụn c lp ch yu da trờn lp trng quyn li ti cao ca mt dõn tc núi chung v ca dõn tc ta núi riờng. - Lớ l anh thộp: Sc mnh ca lớ l c s dng trong bn tuyờn ngụn xut phỏt t tỡnh yờu cụng lớ, thỏi tụn trng s tht, v trờn ht, da vo l phi v chớnh ngha ca dõn tc ta. - Bng chng y sc thuyt phc: Nhng bng chng xỏc thc, hựng hn, khụng th chi cói cho thy mt s quan tõm sõu sc n vn mnh ca dõn tc ta, hnh phỳc ca nhõn dõn ta. Ngi ly cỏc dn chng: chớnh tr, kinh t, s kin lch s t cỏo v buc ti thc dõn Phỏp i vi nhõn dõn ta. - Ngụn ng hựng hn: Cỏch s dng t ng chan cha tỡnh cm ngay t cõu u tiờn ca bn tuyờn ngụn: Hi ng bo c nc (ng bo - nhng ngi chung mt bc, anh em rut tht), v nhiu on vn khỏc, luụn cú cỏch xng hụ bc l tỡnh cm tha thit, gn gi: t nc ta, nhõn dõn ta, nc nh ca ta, dõn tc ta, nhng ngi yờu nc thng nũi ca ta, nũi ging ta, cỏc nh t sn ta, cụng nhõn ta, Cõu 3: Phong cỏch ngh thut trong vn chớnh lun ca H Chớ Minh th hin qua Tuyờn ngụn c lp? - Vn phong ca HCM trong bn Tuyờn ngụn c lp rt anh thộp, hựng hn, y sc thuyt phc. - Cỏch lplun cht ch: dn trớch m ầu bng li vn trong hai bn Tuyờn ngụn c lp ca M (1776) v Tuyờn ngụn Nhõn quyn Dõn quyn ca Phỏp (1791) lm c s phỏp lớ. Dựng th phỏp tranh lun theo li: gy ụng p lng ụng, lp lun theo lụgớc tam on lun. - Bng chng hựng hn, khụng ai chi cói c. (trờn cỏc lnh vc kinh t, chớnh tr vn hoỏ). - Ngũi bỳt chớnh lun va hựng bin va tr tỡnh, dn chng tiờu biu, xỏc ỏng, cỏch dựng t, t cõu ht sc linh hot. - Tuyờn ngụn c lp va cú giỏ tr lch s ln lao, va xng ỏng l tỏc phm vn chng ớch thc, cú th xem l ỏng thiờn c hựng vn ca thi i mi. Cõu 4: Vỡ sao Bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đợc coi là áng văn chính luận mẫu mực? * Ni dung t tng: - L mt ng vn yu nc ln ca thi i. Tc phm ú khng nh mnh m quyn c lp t do ca con ngi, nu cao truyn thng yu nc, truyn thng nhừn o ca dừn tc VN. T tng y phự hp vi t tng, tuyờn ngụn ca cỏc cuc cỏch mng ln trờn th gii (Phỏp v M) ng thi gúp phn lm phong phỳ thờm lý tng ca cỏch mng th gii. - Bỏc ó ng trờn quyn li ca dõn tc, ca t nc tip cn chõn lý ca thi i qua lp lun suy rng ra Tt c cỏc dõn tc trờn th gii u sinh ra bỡnh ng, dõn tc no cng cú quyn sng, quyn sung sng v quyn t do. - Bỏc ó ng trờn quyn li ca dõn tc k ti thc dõn Phỏp. * Ngh thut: 10 [...]... (Chế Lan Viên) Cả những âm thanh của đ i thường cũng i vào n i nhớ của ngư i ra i: đó là tiếng mõ g i trâu về làng, tiếng chày giã gạo đêm đêm: “Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều Chày đêm nên c i đều đều su i xa” - N i nhớ d i vào n i nhớ, i p từ “nhớ” và kiểu câu bắt đầu bằng “Nhớ sao” khiến n i nhớ như tr i d i vơ tận III Kết b i: - Đoạn thơ bộc lộ n i nhớ của ngư i cách mạng về xi v i q hương Việt Bắc... thước phim quay chậm t i hiện địa bàn chiến đấu của ngư i lính Tây Tiến Đó là thiên nhiên Tây Tiến, là những ngư i lính Tây Tiến cùng những kỷ niệm ấm tình qn dân + Mở đầu đoạn thơ Quang Dũng nhớ ngay đến dòng sơng Mã -> Dòng sơng ấy hiện lên trong b i thơ nh một nhân vật, chứng kiến m i gian khổ, n i buồn, niềm vui, m i chiến cơng và m i hy sinh của đồn binh Tây Tiến Sơng Mã gắn liền v i miền đất... đ i -> N i đến c i chết mà l i thơ cứ nhẹ như khơng Dường như ngư i lính Tây Tiến chỉ bỏ qn đ i một lát r i l i bừng tỉnh và bước tiếp -> N i về c i chết mà l i thơ khơng bi lụy - Đó cũng là một nét trong phong cách biểu hiện của nhà thơ Quang Dũng + Vùng đất xa x i hiểm trở v i những nét dữ d i hoang dã: Chiều chiều oai linh thác gầm thét Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu ngư i -> V i những từ “oai linh”,... Đồng Nai Đồng th i kh i phục giá trị đích thực của tác phẩm Lục Vân Tiên - Thể hiện m i quan hệ giữa văn học và đ i sống giữa ngư i nghệ sĩ chân chính và hiện thực cuộc đ i - Đặc biệt nhằm kh i dậy tinh thần u nước thương n i của dân tộc Câu 3: Nêu những nét kh i qt về tác giả Phạm Văn Đồng và hồn cảnh sáng tác b i viết “ Nguyễn Đình Chiểu, ng i sao sáng trong nền văn nghệ dân tộc”? a Những nét kh i qt... tồn diện ở m i n i - Các quốc gia ph i đặt vấn đề AIDS lên vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự về chính trị - Thơng i p: Là những l i thơng báo mang ý nghĩa quan trọng đ i v i nhiều ngư i, nhiều quốc gia, dân tộc Câu 3: Ý nghĩa của thơng i p? - Bản thơng i p là tiếng n i kịp th i trước một nguy cơ đang đe dọa đ i sống của l i ngư i Nó thể hiện th i độ sống tích cực, một tinh thần trách nhiệm... chiến chống giặc ngo i xâm mà còn nhẫn n i, cương quyết đương đầu v i giặc dốt Đêm rừng Việt Bắc bập bùng đuốc sáng của những lớp học i tờ Niềm vui, sự lạc quan chiến thắng sự gian nan, ngư i Việt Bắc vẫn ca vang n i đèo: “Nhớ sao lớp học i tờ Đồng khuya đuốc sớm những giờ liên hoan Nhớ sao ngày tháng cơ quan Gian nan đ i vẫn ca vang n i đèo” - Việt Bắc trở thành q hương của những ngư i kháng chiến... những kỷ niệm từng tr i của đồn qn Tây Tiến + Nhắc t i sơng Mã cũng là nhắc t i n i rừng thiên nhiên Tây Bắc Nhà thơ nhớ về những miền đất trong n i nhớ “ch i v i “Ch i v i là n i nhớ khơng có hình, khơng có lượng, khơng ai cân đong đo đếm được nó lửng lơ mà đầy ắp, ám ảnh tâm trí ngư i đọc, khiến ngư i đọc như sống trong c i mộng Chữ “ch i v i hiệp vần v i chữ “ i ở câu thơ trên khiến cho l i thơ... khủng bố trong phạm vi tồn thế gi i thơng qua H i đồng bảo an Liên hợp quốc ⇒ Ơng được trao gi i thưởng Nơ - ben hồ bình Ơng cũng nhận được nhiều bằng cấp danh dự ở các trường đ i học châu Phi, châu Á, Âu, Bắc Mĩ - Cơ-phi- An- nan viết văn bản này g i nhân dân tồn thế gi i nhân ngày thế gi i phòng chống AIDS, 1 /12/ 2003 - Trong khi dịch HIV/AIDS hồnh hành, có ít dấu hiệu suy giảm (nhất là các nước... ngư i lính TT v i dáng vẻ và tâm hồn - 4 câu sau: + 2 câu đầu: c i chết của ngư i chiến sĩ ở chiến trường biên gi i xa x i v i những nấm mồ cơ đơn n i hoang vu, qua thủ pháp đ i lập tương phản làm n i bật triết lí sống: họ quyết tâm ra i chiến đấu và sẵn sàng hi sinh cả tu i xn của mình -> được giảm nhẹ i nhờ những yếu tố Hán Việt và lí tưởng xả thân vì Tổ Quốc + 2 câu tiếp: Sự thật bi thảm - ngư i. .. làm đ i đ i trưởng r i chuyển sang đơn vị khác Câu 2: Có ý kiến cho rằng b i thơ Tây Tiến của Quang Dũng có tính chất bi lụy Em có đồng tình v i ý kiến đó khơng ? G i ý: - B i thơ Tây Tiến của Quang Dũng n i nhiều t i mất mát, hi sinh Mặc dù vậy, b i thơ có phảng phất buồn, có bi thương nhưng vẫn khơng bi lụy - Ngư i lính Tây Tiến tự nguyện hiến dâng tu i trẻ của mình cho Tổ quốc Họ coi thường gian khổ, . ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 12 - HỌC KÌ I Câu I. (2,0 i m): T i hiện kiến thức về giai đoạn văn học, tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam và tác giả, tác phẩm văn học nước ngo i. VĂN HỌC VIỆT. AIDS 01 -1 2- 2003 Cô-phi An-nan A. Kiến thúc cơ bản: 15 B. Các dạng câu h i và b i tập: Câu 1: Trình bày v i nét về tiểu sử sự nghiệp của tác giả Cô-phi An-nan ? - Sinh ngày 8.4.1938, t i Ga -. sông Mã. -& gt; Dòng sông ấy hiện lên trong b i thơ nh một nhân vật, chứng kiến m i gian khổ, n i buồn, niềm vui, m i chiến công và m i hy sinh của đoàn binh Tây Tiến. Sông Mã gắn liền v i miền
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn NGỮ văn 12 học kì i, ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn NGỮ văn 12 học kì i, ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn NGỮ văn 12 học kì i

Từ khóa liên quan