ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn NGỮ văn 12 học kì i

162 2K 2
ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn NGỮ văn 12   học kì i

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 12 - HỌC KÌ I Câu I (2,0 điểm): Tái kiến thức giai đoạn văn học, tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam tác giả, tác phẩm văn học nước VĂN HỌC VIỆT NAM - Khái quát VHVN từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết kỉ XX - Tun ngơn Độc lập - Hồ Chí Minh - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Tây Tiến – Quang Dũng - Nguyễn Đình Chiểu, ngơi sáng văn nghệ dân tộc Phạm Văn Đồng - Thơng điệp nhân Ngày Thế giới phịng chống AIDS, – 12 – 2003 – Cô phi An nan - Việt Bắc (trích) - Tố Hữu - Đất Nước (trích Trường ca Mặt đường khát vọng) - Nguyễn Khoa Điềm - Sóng – Xuân Quỳnh - Đàn ghi ta Lor-ca – Thanh Thảo - Người lái đò Sơng Đà (trích) - Nguyễn Tn - Ai đặt tên cho dịng sơng? (trích) - Hồng Phủ Ngọc Tường HKII - Vợ nhặt – Kim Lân - Vợ chồng A Phủ (trích) - Tơ Hồi - Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành - Những đứa gia đình (trích) - Nguyễn Thi - Chiếc thuyền ngồi xa - Nguyễn Minh Châu - Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ - Nhìn vốn văn hóa dân tộc (Trích) Trần Đình Hượu VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI - Thuốc - Lỗ Tấn - Số phận người (trích) – Sơ-lơ-khốp - Ơng già biển (trích) – Hê-minh-uê Câu II (3,0 điểm): Vận dụng kiến thức xã hội đời sống để viết nghị luận xã hội ngắn (không 400 từ) - Nghị luận tư tưởng, đạo lí - Nghị luận tượng đời sống Câu III (5,0 điểm): Vận dụng khả đọc - hiểu kiến thức văn học để viết nghị luận văn học Thí sinh học chương trình làm câu dành riêng cho chương trình - Khái qt VHVN từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết kỉ XX - Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh -Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Tây Tiến – Quang Dũng - Nguyễn Đình Chiểu, ngơi sáng văn nghệ dân tộc - Phạm Văn Đồng - Việt Bắc (trích) - Tố Hữu - Đất Nước (trích Trường ca Mặt đường khát vọng) - Nguyễn Khoa Điềm - Sóng – Xuân Quỳnh - Đàn ghi ta Lor-ca – Thanh Thảo - Người lái đị Sơng Đà (trích) - Nguyễn Tn - Ai đặt tên cho dịng sơng? (trích) - Hồng Phủ Ngọc Tường HKII - Vợ nhặt – Kim Lân - Vợ chồng A Phủ (trích) - Tơ Hồi - Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành - Những đứa gia đình (trích) - Nguyễn Thi - Chiếc thuyền xa - Nguyễn Minh Châu - Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ (Nguồn từ “CV 2553 Hướng dẫn ôn thi TN THPT Bộ giáo dục & Đào tạo, năm học 2008 - 2009”) KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX A Kiến thức bản: I – KHÁI QUÁT VHVN TỪ CMT8/1945 ĐẾN 1975: 1/ Trình bày vài nét hồn cảnh lịch sử XH, văn hoá văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975? - Nền văn học chế độ mới, vận động phát triển lãnh đạo Đảng Cộng Sản Chính đường lối văn nghệ Đảng nhân tố có tính chất định để tạo nên văn học thống khuynh hướng tư tưởng, tổ chưc quan niệm nhà văn kiểu mới: nhà văn – chiến sĩ - Từ năm 1945 đến năm 1975, đất nước ta diễn nhiều biến cố, kiện lớn lao (Cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mĩ) - Điều kiện giao lưu văn hóa với nước ngồi khơng thuận lợi, cịn giới hạn số nước – Liên Xơ, Trung Quốc 2/ Q trình phát triển thành tựu chủ yếu văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975: a Giai đoạn năm kháng chiến chống Pháp (1945 -1954): - Chủ đề bao trùm văn học ngày đầu đất nước giành độc lập ca ngợi Tổ quốc quần chúng cách mạng, kêu gọi tinh thần đoàn kết toàn dân, cổ vũ phong trào Nam tiến (“Huế tháng Tám, Vui bất tuyệt” - Tố Hữu ; “Hội nghị non sơng”, “Ngọn quốc kì” - Xuân Diệu…) - Từ cuối năm 1946, văn học tập trung phản ánh kháng chiến chống Pháp, hướng tới đại chúng, phản ánh sức mạnh quần chúng nhân dân; thể niềm tự hào dân tộc niềm lạc quan cách mạng; tình yêu quê hương đất nước Một số tác phẩm tiêu biểu: + Truyện, kí: “Đơi mắt” (Nam Cao), “Xung kích” (Nguyễn Đình Thi), “Truyện Tây Bắc” (Tơ Hồi) + Thơ: “Cảnh khuya”, “Cảnh rừng Việt Bắc” (Hồ Chí Minh), “Tây Tiến” (Quang Dũng), “Bên sơng Đuống” (Hồng Cầm), “Đất nước” (Nguyễn Đình Thi), “Việt Bắc” (Tố Hữu) + Kịch: “Bắc Sơn”, “Những người lại” (Nguyễn Huy Tưởng), “Chị Hòa” (Học Phi) + Lí luận, nghiên cứu, phê bình văn học đạt số thành tựu (“Chủ nghĩa Mác vấn đề văn hóa Việt Nam”- Trường Chinh, “Nhận đường” – Nguyễn Đình Thi…) b Giai đoạn đầu xây dựng hồ bình, CNXH (1955-1964): - Văn xi với nhiều đề tài, bao quát nhiều vấn đề phạm vi thực đời sống: + Kháng chiến chống Pháp: “Đất nước đứng lên” (Nguyên Ngọc), “Trước nổ súng” (Lê Khâm) + Cuộc sống trước cách mạng tháng Tám 1945: “Vợ nhặt” (Kim Lân), “Cửa biển” (Nguyên Hồng) + Xây dựng sống mới: Tuỳ bút “Sông Đà” (Nguyễn Tuân), “Mùa lạc” (Nguyễn Khải) - Thơ phát triển mạnh với cảm hứng đẹp đẽ CNXH, nỗi nhớ miền Nam: tập thơ “Gió lộng” (Tố Hữu), “Trời ngày lại sáng” (Huy Cận), “Ánh sáng phù sa” (Chế Lan Viên) - Kịch: “Một đảng viên” (Học Phi), “Ngọn lửa” (Nguyễn Vũ), “Nổi gió” (Đào Hồng Cẩm) c Giai đoạn chống Mỹ cứu nước (1965-1975): - Chủ đề bao trùm ca ngợi tinh thần yêu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng: + Văn xuôi: “Những đứa gia đình” (Nguyễn Thi), “Rừng xà nu” (Nguyễn Trung Thành), “Chiếc lược ngà” (Nguyễn Quang Sáng), “Mảnh trăng cuối rừng” (Nguyễn Minh Châu), “ Hòn Đất” (Anh Đức), “Dấu chân người lính” (Nguyễn Minh Châu)… + Thơ : “Ra trận”, “Máu Hoa” (Tố Hữu), “Hoa ngày thường, chim báo bão” (Chế Lan Viên), “Mặt đường khát vọng” (Nguyễn Khoa Điềm), “Gió Lào cát trắng” (Xuân Quỳnh) + Kịch : “Quê hương Việt Nam” (Xuân Trình), “Đại đội trưởng tơi” (Đào Hồng Cẩm)… + Nhiều cơng trình nghiên cứu, phê bình văn học có giá trị Đặng Thai Mai, Hoài Thanh, Xuân Diệu… - Văn học đô thị miềm Nam thể khát vọng tự phê phán mặt trái xã hội, tiếng nói đáng trân trọng (Vũ Hạnh, Trần Quang Long, Vũ Bằng…) 3/ Những đặc điểm VHVN từ 1945 đến 1975: a Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hóa, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung đất nước: - Văn học phục vụ kháng chiến - Hiện thực cách mạng nội dung yêu nước, yêu CNXH đặc điểm bật văn học giai đoạn 1945-1975 b Nền văn học hướng đại chúng: - Đại chúng vừa đối tượng phản ánh đối tượng phục vụ, vừa nguồn cung cấp, bổ sung lực lượng cho sáng tác văn học - Văn học1945-1975 quan tâm tới đời sống, vẻ đẹp tâm hồn (khả cách mạng phẩm chất anh hùng…) nhân dân lao động - Nội dung hình thức tác phẩm bình dị, sáng, dễ hiểu…phù hợp với đại chúng nhân dân c Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn: Tập trung phản ánh vấn đề trọng đại, có ý nghĩa sống đất nước II/ KHÁI QUÁT VHVN TỪ 1975 ĐẾN HẾT TK XX 1/ Trình bày hồn cảnh lịch sử, xã hội văn hoá văn học Việt Nam từ 1975 đến hết TK XX: - Kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi, đất nước bước sang thời kì độc lập tự thống đất nước Tuy nhiên, hậu chiến tranh, đất nước ta gặp nhiều khó khăn, đặc biệt kinh tế - Từ năm 1986, lãnh đạo Đảng, kinh tế nước ta bước chuyển sang kinh tế thị trường, văn hóa có điều kiện tiếp xúc rộng rãi với văn hóa giới => Văn học phải đổi phù hợp với phát triển đất nước 2/ Những chuyển biến số thành bước đầu văn học Việt Nam từ 1975 đến hết TK XX: - Giai đọan đầu (1975-1985) – chặng đường văn học chuyển tiếp, tìm kiếm đường đổi với thơ Chế Lan Viên, Xuân Quỳnh, Nguyễn Duy,……; Trường ca “Những người tới biển” (Thanh Thảo), “Đường tới thành phố” (Hữu Thỉnh)… ; Văn xuôi khởi sắc với tác phẩm Nguyễn Trọng Oánh, Thái Bá Lợi, Nguyễn Mạnh Tuấn, Lê Lựu… - Từ năm 1986 trở chặng đường văn học đổi mạnh mẽ, sâu sắc tồn diện thể lọai: + Phóng điều tra Phùng gia Lộc, Trần Huy Quang; + Truyện ngắn: “Chiếc thuyền xa”, “Cỏ lau” - Nguyễn Minh Châu; “Tướng hưu” - Nguyễn Huy Thiệp…; + Tiểu thuyết: “Mảnh đất người nhiều ma” - Nguyễn Khắc Trường; “Nỗi buồn chiến tranh”- Bảo Ninh… + Kí: “Ai đặt tên cho dịng sơng?” - Hồng Phủ Ngọc Tường; “Cát bụi chân ai” - Tơ Hồi… + Kịch: “Nhân danh cơng lí” - Dỗn Hồng Giang; “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” - Lưu Quang Vũ… + Một số sáng tác có giá trị tác giả người Việt sống nước B Các dạng câu hỏi tập: - Nêu ngắn chuyển biến số thành tựu ban đầu VHVN giai đoạn từ 1975 đến hết TK XX? - Những đặc điểm VHVN? - Phân tích thành tựu hạn chế bật VHVN giai đoạn 1945 – 1975? NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH A Kiến thức bản: 1/ Trình bày ngắn gọn tiểu sử HCM? - Sinh ngày 19- 05-1890 gia đình nhà nho yêu nước - Quê: Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An - Thân phụ: Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – nhà nho yêu nước - Quá trình hoạt động cách mạng: + 1911: Người tìm đường cứu nước + 1920: Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp + Từ 1923 -> 1941: hoạt động Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan + 1930: Chủ tịch hội nghị thống tổ chức cách mạng nước Hương Cảng – thành lập Đảng cộng sản VN + 1941: Về nước lãnh đạo cách mạng + 1942: Sang Trung Quốc bị quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam 14 tháng + Sau đó, Người nước lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8, thành lập nước VNDCCH, bầu làm Chủ tịch nước, lãnh đạo hai kháng chiến chống Pháp Mĩ + 2/9/1969, Người qua đời => Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà yêu nước cách mạng vĩ đại dân tộc Bên cạnh nghiệp cách mạng vĩ đại, người để lại di sản văn học quí giá Hồ Chí Minh nhà văn, nhà thơ lớn dân tộc 2/ Trình bày quan điểm sáng tác HCM? - HCM coi văn nghệ vũ khí chiến đấu lợi hại phụng cho nghiệp cách mạng Quan điểm thể rõ hai câu thơ: + “Nay thơ nên có thép Nhà thơ phải biết xung phong” (Cảm tưởng đọc “Thiên gia thi”) + “Văn hóa nghệ thuật mặt trận, anh chị em chiến sĩ mặt trận ấy” (Thư gửi họa sĩ nhân triễn lãm hội họa 1951) - HCM ln coi trọng tính chân thực tính dân tộc văn chương Tính chân thực coi giá trị văn chương nghệ thuật Người nhắc nhở người chiến sĩ “nên ý phát huy cốt cách dân tộc” đề cao sáng tạo, “chớ gị bó họ vào khn, làm vẻ sáng tạo” - Khi cầm bút, HCM xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để định nội dung hình thức tác phẩm Người ln đặt câu hỏi: “Viết cho ai?” (đối tượng), “Viết để làm gì?” (mục đích), sau định “Viết gì?” (nội dung) “Viết nào?” (hình thức) Người vận dụng phương châm tùy trường hợp cụ thể Vì thế, tác phẩm Người ln có tư tưởng sâu sắc, nội dung thiết thực hình thức nghệ thuật sinh động, đa dạng 3/ Trình bày ngắn gọn di sản văn học HCM? HCM để lại nghiệp văn chương lớn lao tầm vóc, đa dạng thể loại đặc sắc phong cách, viết ngôn ngữ tiếng Hán, tiếng Pháp, tiếng Việt, lĩnh vực a Văn luận: - Tác phẩm tiêu biểu: “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Tuyên ngôn độc lập”, “Lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến”, “Khơng có q độc lập tự do”… - Mục đích: Viết với mục đích đấu tranh trị, tiến cơng trực diện kẻ thù, thức tỉnh giác ngộ quần chúng, thể nhiệm vụ cách mạng dân tộc qua chặng đường lịch sử - Nội dung: Lên ánh sách tàn bạo tội ác thực dân Pháp nước thuộc địa, kêu gọi người nô lệ bị áp liên hiệp lại, đoàn kết đấu tranh - Nghệ thuật: Văn phong hùng hồn, tha thiết, cấu trúc chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, chứng xác thực b Truyện kí: - Tác phẩm tiêu biểu: “Vi hành”, “Những trò lố Varen Phan Bội Châu”, “Lời than vãn bà Trưng Trắc”,… - Nội dung: Tố cáo tội ác dã man, chất tàn bạo, xảo trá bọn thực dân phong kiến tay sai nhân dân lao động nước thuộc địa, đồng thời đề cao gương yêu nước cách mạng - Nghệ thuật: Tài nghệ châm biếm sắc sảo, vốn văn hóa sâu rộng, trí tưởng tượng phong phú, lối hành văn đại c Thơ ca: - Tác phẩm tiêu biểu: “Nhật kí tù”, thơ làm Việt Bắc (1941-1945) kháng chiến chống Pháp (“Nguyên tiêu”, “Báo tiệp”, “Cảnh khuya”…) - Nội dung: Thể tâm hồn nhân cách cao đẹp người chiến sĩ cách mạng: tâm hồn khao khát tự do, nhạy cảm trước vẻ đẹp thiên nhiên, trí tuệ linh hoạt, nghị lực phi thường, phong thái ung dung, chứa chan tình cảm yêu nước tinh thần nhân đạo - Nghệ thuật: Kết hợp hài hòa bút pháp cổ điển bút pháp đại 4/ Trình bày phong cách nghệ thuật HCM? Phong cách nghệ thuật HCM phong phú, đa dạng, độc đáo, hấp dẫn, kết hợp nhuần nhuyễn trị văn học, tư tưởng nghệ thuật, truyền thống đại: Văn luận: Bộc lộ tư sắc sảo, giàu tri thức văn hóa, gắn lí luận với thực tiễn, giàu tính luận chiến, vận dụng hiệu nhiều phương thức biểu Truyện – kí: Bút pháp chủ động sáng tạo, có lối kể chuyện chân thật, tạo khơng khí gần gũi, có giọng điệu sắc sảo, châm biếm thâm thúy tinh tế, giàu chất trí tuệ chất đại Thơ ca: lời lẽ mộc mạc, giản dị, dể nhớ Nhiều cổ thi hàm súc uyên thâm, đạt chuẩn mực cao nghệ thuật – thơ đại vận dụng nhiều thể loại phục vụ có hiệu cho nhiệm vụ CM B - Các dạng câu hỏi tập: Sự quán quan điểm sáng tác nghiệp văn học HCM: Quan điểm sáng tác giúp em hiểu sâu sắc thơ văn HCM nào? … TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP – HCM A Kiến thức bản: Hoàn cảnh sáng tác: - 19/8/1945 quyền Hà Nội tay nhân dân, ngày 26/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Cách Mạng Việt Bắc tới Hà Nội Tại nhà số 48 phố Hàng Ngang người soạn thảo “Tuyên ngôn độc lập” - 2/9/1945, Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ Tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính Phủ lâm thời nuớc Việt Nam dân chủ cộng hồ, đọc bản“Tun ngơn độc lập” trước hàng chục vạn đồng bào Mục đích: - Khẳng định quyền tự độc lập dân tộc Việt Nam - Bác bỏ luận điệu sai trái Pháp trước dư luận quốc tế - Tranh thủ đồng tình giới nghiệp nghĩa nhân dân Việt Nam Đối tượng: - Văn kiện lịch sử không hướng đến đồng nước mà cịn để nói với giới đặc biệt bọn đế quốc, thực dân chuẩn bị chiếm lại nước ta, nấp sau quân Đồng minh vào tước khí giới quân đội Nhật: tiến vào từ phía Bắc quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc, đằng sau đế quốc Mỹ; tiến vào từ phái Nam quân đội Anh, đằng sau lính viễn chinh Pháp - Lúc thực dân Pháp tuyên bố: Đông Dương đất “bảo hộ” người Pháp bị Nhật xâm chiếm, Nhật đầu hàng, Đông Dương đương nhiên thuộc Pháp Giá trị LS & giá trị VH “Tuyên ngôn độc lập” : - Giá trị lịch sử: + Khẳng định quyền độc lập tự dân tộc VN + Bác bỏ luận điệu xảo trá TDP trước dư luận quốc tế Tranh thủ đồng tình, ủng hộ nhân dân giới nghiệp nghĩa dân tộc VN - Giá trị văn học: “Tuyên ngôn độc lập” vừa văn kiện có giá trị lịch sử to lớn (tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân phong kiến hàng ngàn năm nước ta, mở kỉ nguyên độc lập tự cho dân tộc) Đồng thời tác phẩm vừa có giá trị văn học (Nó xem văn luận mẫu mực) Ý nghĩa văn bản: TNĐL văn kiện lịch sử vô giá tuyên bố trước quốc dân, đồng bào giới quyền tự do, độc lập dân tộc VN khẳng định tâm bảo vệ độc lập tự Kết tinh lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc tinh thần yêu chuộng độc lập tự TNĐL văn luận mẫu mực Phân tích văn bản: Hướng dẫn chung: a Mở bài: - Giới thiệu khái quát tác giả Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh -> nhấn mạnh sáng tác thuộc thể văn luận, có Tun ngơn độc lập - Giới thiệu khái quát tác phẩm: thiên cổ hùng văn dân tộc; mở kỉ nguyên cho dân tộc ta - kỉ nguyên độc lập, tự do, nhân dân làm chủ đất nước, định vận mệnh b Th©n bài: b.1 Phần một: Nguyên lí chung (cơ sở pháp lí nghĩa) tuyên ngôn C s pháp lý nghĩa Tun ngơn Độc lập khẳng định quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc người Đó quyền khơng xâm phạm được; người ta sinh phải ln tự bình đẳng quyền lợi - Hồ Chủ Tịch trích dẫn câu tiếng Tuyên ngôn Mĩ Pháp: + Trước hết để khẳng định Nhân quyền Dân quyền tư tưởng lớn, cao đẹp thời đại + Sau “suy rộng ra…” nhằm nêu cao lý tưởng quyền bình đẳng, quyền sống, quyền sung sướng quyền tự dân tc trờn th gii -> đề cao giá trị hiển nhiên t tởng nhân loại tạo tiền ®Ị cho lËp ln sÏ nªu ë mƯnh ®Ị tiÕp theo - ý nghÜa cđa viƯc trÝch dÉn: + Có tính chiến thuật sắc bén, khéo léo, khóa miệng đối phương + Khẳng định tư đầy tự hào dân tộc (đặt CM, độc lập, TN ngang hàng nhau.) -> c¸ch vËn dơng khéo léo đầy sáng tạo - Cỏch m bi đặc sắc: từ công nhận Nhân quyền Dân quyền tư tưởng thời đại đến khẳng định Độc lập, Tự do, Hạnh phúc khát vọng dân tộc Câu văn “Đó lẽ phải không chối cãi được” khẳng định cách hùng hồn chân lí thời đại: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Bình đẳng người, dân tộc cần tôn trọng bảo vệ -> đóng góp riêng tác giả dân tộc ta vào trào lu tởng cao đẹp vừa mang tầm vóc quốc tế, vừa mang ý nghĩa nhân đạo cao - Cỏch m bi hay, hùng hồn trang nghiêm Người khơng nói với nhân dân Việt Nam ta, mà tuyên bố với giới Trong hoàn cảnh lịch sử thời giờ, chiến vừa kết thúc, Người trích dẫn để tranh thủ đồng tình ủng hộ dư luận tiến giới, nước phe Đồng minh, đồng thời ngăn chặn âm mưu tái chiếm Đông Dương làm thuộc địa Đờ Gôn bọn thực dân Pháp hiếu chiến, đầy tham vọng * Tóm lại: Với lời lẽ sắc bén, đanh thép, Người xác lập sở pháp lý TN, nêu cao nghĩa ta Đặt vấn đề cốt yếu độc lập dân tộc b.2 Phần hai: Cơ sở thực tiễn Tuyên ng«n * Bản cáo trạng tội ác thực dân Pháp - Vạch trần mặt xảo quyệt thực dân Pháp “lợi dụng cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp đồng bào ta” - Năm tội ác trị: 1- tước đoạt tự dân chủ, 2- luật pháp dã man, chia để trị, 3- chém giết chiến sĩ yêu nước ta, 4- ràng buộc dư luận thi hành sách ngu dân, 5- đầu độc rượu cồn, thuốc phiện - Năm tội ác lớn kinh tế: 1- bóc lột tước đoạt, 2- độc quyền in giấy bạc, xuất cảng nhập cảng, 3- sưu thuế nặng nề, vô lý bần nhân dân ta, 4- đè nén khống chế nhà tư sản ta, bóc lột tàn nhẫn cơng nhân ta, 5- gây thảm họa làm cho triệu đồng bào ta b cht nm 1945 => sử dụng phơng pháp liệt kê; câu văn ngắn dài, động từ mạnh, điệp từ, điệp cú pháp, ngôn ngữ sắc sảo; hình ảnh gợi cảm, giọng văn hùng hồn - Trong vũng năm (1940 – 1945) thực dân Pháp hèn hạ nhục nhã “bán nước ta lần cho Nhật” - Thẳng tay khủng bố Việt Minh; “thậm chí đến thua chạy, chúng nhẫn tâm giết nốt số đơng tù trị n Bái Cao Bằng” => Lời kết án đầy phÉn nộ, sôi sục căm thù: + Vạch trần thái độ nhục nhã Pháp (quì gối, đầu hàng , bỏ chạy ) + Đanh thép tố cáo tội ác tày trời (từ đó, từ ) Đó lời khai tử dứt khốt sứ mệnh bịp bợm thực dân Pháp nước ta ngót gần kỉ * Quá trình đấu tranh giành độc lập nhân dân ta: - Từ mùa thu năm 1940, nước ta thành thuộc địa Nhật thuộc địa Pháp Nhân dân ta dậy giành quyền Nhật hàng Đồng minh - Nhân dân ta đánh đổ xiềng xích thực dân chế độ quân chủ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hồ Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thối vị - Chế độ thực dân Pháp đất nước ta vĩnh viễn chấm dứt xoá bỏ: (thoát ly hẳn, xóa bỏ hết ) đặc quyền, đặc lợi chóng đất nước ta - Trên nguyên tắc dân tộc bình đẳng mà tin nước Đồng minh “quyết không công nhận quyền độc lập dân Việt Nam”: “Một dân tộc gan góc tự Dân tộc phải độc lập” => Phần thứ hai chứng lịch sử khơng chối cãi được, sở thực tế lịch sử Tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh lập luận cách chặt chẽ với lí lẽ đanh thép, hùng hồn: Đó lối biện luận chặt chẽ, logic, từ ngữ sắc sảo, cấu trúc đặc biệt, nhịp điệu dồn dập, lời văn biền ngẫu, cách hành văn theo hệ thống móc xich b.3 Phần lại: Li tuyờn b vi giới - Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập thật thành nước tự do, độc lập (từ khát vọng đến thật lịch sử hiển nhiên) - Nhân dân tâm giữ vững quyền tự do, độc lập (được làm nên xương máu lòng yêu nước) => Tuyên ngôn độc lập văn kiện lịch sử vô giá dân tộc ta, thể phong cách luận Hồ Chí Minh c Kết bài: - TN kế thừa phát triển “thiên cổ hùng văn” lịch sử chống ngoại xâm dân tộc - Làm nên giá trị to lớn tài, tâm người cầm bút - TN anh hùng ca thời đại HCM B Các dạng câu hỏi tập: Câu 1: Giải thích “Tun ngơn Độc lập” Việt Nam lại mở đầu việc trích dẫn hai “Tuyên ngôn Độc lập” Mĩ “Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền” Cách mạng Pháp - Đó pháp lí cho tuyên ngôn Việt Nam “Tuyên ngôn Độc lập” Mĩ “Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền” Pháp Tuyên ngôn tiến bộ, giới thừa nhận - Tranh thủ ủng hộ Mĩ phe đồng minh - Buộc tội Pháp lợi dụng cờ tự do, bình đẳng, bác đến cướp nước ta, làm trái với tinh thần tiến “Tun ngơn Nhân quyền Dân quyền” Cách mạng Pháp Câu 2: Văn phong luận Hồ Chí Minh thể qua “Tuyên ngôn độc lập”? - Lập luận chặt chẽ: Mọi cố gắng lập luận tác giả “Tuyên ngôn Độc lập” chủ yếu dựa lập trường quyền lợi tối cao dân tộc nói chung dân tộc ta nói riêng - Lí lẽ đanh thép: Sức mạnh lí lẽ sử dụng tuyên ngôn xuất phát từ tình u cơng lí, thái đồ tơn trọng thật, hết, dựa vào lẽ phải nghĩa dân tộc ta - Bằng chứng đầy sức thuyết phục: Những chứng xác thực, hùng hồn, chối cãi cho thấy quan tâm sâu sắc đến vận mệnh dân tộc ta, hạnh phúc nhân dân ta Người lấy dẫn chứng: trị, kinh tế, kiện lịch sử để tố cáo buộc tội thực dân Pháp nhân dân ta - Ngôn ngữ hùng hồn: Cách sử dụng từ ngữ chan chứa tình cảm từ câu tuyên ngôn: “Hỡi đồng bào nước” (đồng bào - người chung bọc, anh em ruột thịt), nhiều đoạn văn khác, ln có cách xưng hơ bộc lộ tình cảm tha thiết, gần gũi: đất nước ta, nhân dân ta, nước nhà ta, dân tộc ta, người yêu nước thương nòi ta, nòi giống ta, nhà tư sản ta, công nhân ta, Câu 3: Phong cách nghệ thuật văn luận Hồ Chí Minh thể qua Tun ngơn độc lập? - Văn phong HCM Tuyên ngôn độc lập đanh thép, hùng hồn, đầy sức thuyết phục - Cách lậpluận chặt chẽ: dẫn trích mở đÇu lời văn hai Tun ngơn Độc lập Mĩ (1776) Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền Pháp (1791) làm sở pháp lí Dùng thủ pháp tranh luận theo lối: “gậy ông đập lưng ông”, lập luận theo lôgíc tam đoạn luận - Bằng chứng hùng hồn, không chối cãi (trên lĩnh vực kinh tế, trị văn hố) - Ngịi bút luận vừa hùng biện vừa trữ tình, dẫn chứng tiêu biểu, xác đáng, cách dùng từ, đặt câu linh hoạt - Tuyên ngôn độc lập vừa có giá trị lịch sử lớn lao, vừa xứng đáng tác phẩm văn chương đích thực, xem thiên cổ hùng văn thời đại Cõu 4: Vỡ Bản Tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh đợc coi văn luận mÉu mùc? * Nội dung tư tưởng: - Là ỏng văn yờu nước lớn thời đại Tỏc phẩm khẳng định mạnh mẽ quyền độc lập tự người, nờu cao truyền thống yờu nước, truyền thống nhõn đạo dõn tộc VN Tư tưởng phù hợp với tư tưởng, tuyên ngôn cách mạng lớn giới (Pháp Mĩ) đồng thời góp phần làm phong phú thêm lý tưởng cách mạng giới - Bác đứng quyền lợi dân tộc, đất nước để tiếp cận chân lý thời đại qua lập luận suy rộng “Tất dân tộc giới sinh bình đẳng, dân tộc có quyền sống, quyền sung sướng quyền tự do.” - Bác đứng quyền lợi dân tộc để kể tội thực dân Pháp * Nghệ thuật: 10 cho bạn có người đạt Thành cơng theo cách giản dị đến bất ngờ Thành công bố trai có dũng khí bước vào bếp, nấu mốn ăn mẹ thích nhân ngày 8-3 Món canh mặn, cá sốt phải có màu đỏ sậm lại ngả sang màu…đen cháy Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ cười Bởi hai bố khơng thể thành cơng “chiến trường bếp núc, lại thành công tặng mẹ “đóa hồng” tình u Một q ý nghĩa quà quý giá, hạnh phúc long lanh in mắt mẹ Thành cơng cịn hình ảnh cậu bé bị dị tật chân, khơng lại bình thường Từ nhỏ cậu ni ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị đội bóng nhỏ, chưa thức sân Nhưng khơng phải thất bại Trái lại, thành cơng nở hoa cậu bé năm xưa, với bao nghị lực tâm, chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ từ ngày thơ bé Thành cơng ấy, liệu có người đạt được? Sau mùa thi đại học, có bao “sĩ tử” buồn rầu biết trở thành “tử sĩ” 27 điểm, cao thật ! Nhưng cao mà làm nguyện vọng (NV1) lấy tới 27,5 điểm? Đó thật thất bại, thành công bị trì – hỗn mà thơi Cuộc sống chào đón họ với NV2, NV3 Quan trọng họ nỗ lực để khẳng định Đó ý nghĩa vẹn nguyên kỳ thi, chất thành cơng Ngày cịn nhỏ, tơi đọc câu chuyện xúc động Truyện kể cậu bé nghèo với văn tả lại mẹ - người phụ nữ che chở đời em Cậu bé viết người mẹ với mái tóc pha sương, với đơi bàn tay ram ráp nhăn nheo dịu hiền ấm áp Cậu kết luận : bà ngoại người mẹ - người phụ nữ nâng đỡ em suốt hành trình đời Bài văn lạc đề, phải nhà viết lại Nhưng tác phẩm thành cơng, chất chứa tình u thương đứa cháu mồ cơi dành cho bà ngoại Liệu có thành cơng nào, tình cảm thiêng liêng thế? Nhiều năm trước, báo chí vinh danh cậu học trị nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa Đối với cậu, thành cơng lớn Nhưng có thành cơng khác, lặng thầm mà lớn lao, chiến thắng người cha gần 20 năm trời đạp xích lơ ni ăn học Bao niềm tin hy vọng lên gương mặt vốn chịu nhiều khắc khổ Và ngày trai đậu đại học ngày tốt nghiệp khóa – học – – người – cha Tơi biết có nữ sinh tốt nghiệp đại học với loại ưu gần hai mươi năm trước Với tài mình, gặt hái thành công đường nghiệp danh vọng Nhưng cô sinh viên năm chấp nhận hy sinh hội đời để trở thành người vợ đảm đang, môt người mẹ dịu hiền hai cô công chúa nhỏ Cho tới bây giờ,khi phụ nữ trung niên, Người nói với tơi : “ Chăm sóc bố hai chu đáo, mẹ thành cơng lớn” Mỗi nghe câu nói ấy, tơi lại rơi nước mắt Gia đình hạnh phúc, thành đẹp đẽ đời mẹ, phải cảm ơn mẹ điều Con người ln khát khao thành cơng,nhưng mù qng theo đuổi thành cơng thật vơ nghĩa Bạn muốn giàu có, muốn trở thành tỷ phú Bill Gates? Vậy gấp đồng tiền cách cẩn thận trao cho bà cụ ăn xin bên đường Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn cho người hiểu bạn khơng giàu có vật chất mà cịn giàu có tâm hồn Khi đó, bạn thực thành cơng Cũng có bạn ước mơ thành cơng đến với đến với Abramovich – ơng chủ đội bóng tồn ngơi sao? Thành công chẳng đâu xa, cần bạn dành 148 thời gian chăm sóc cho “đội bóng” gia đình bạn, Ở đó, bạn nhận tình u thương vơ bờ bến, thứ mà Abramovich không nhận lại từ cầu thủ ông ta Thành công đến với người cách giản dị ngào ! Bạn sinh ra, thành công vĩ đại cha mẹ Trách nhiệm bạn phải gìn giữ cho vẻ đẹp hồn thiện thành công Đừng ủ ê nghĩ sống chuỗi thất bại, giáo sư người Anh nói : “Cuộc sống khơng có thất bại, có cách nhìn nhận việc mà thơi” Cịn tơi, thành cơng đọc viết nhỏ Có thể chẳng đỉểm cao, gửi gắm suy nghĩ vào trang viết, với tơi thành công (Bài văn xôn xao dư luận nữ sinh lớp 10 - Hà Minh Ngọc (06/09/2006) Đề 16/ Bài văn ‘trái tim tật nguyền’ học trò lớp 12 uộc sống đại lúc nâng cao mức sống Con người hài C lịng với bước tiến cơng nghệ Y học tự tin cứu chữa bệnh, chứng tật nguyền… Nhưng điều đáng nói nhiều người sống mang khiếm khuyết lớn mà họ biết y học khơng thể phát chữa trị Đó người mang “trái tim tật nguyền” Cụm từ nghe lạ tai, trầm trọng đáng quan tâm mát Câu chuyện niên hư hỏng người cao thượng làm ta nhức nhối thêm cụm từ “trái tim tật nguyền” Một niên mang nickname “Kẹo mút chơi bời” kể lại câu chuyện nhóm bạn đâm chết cụ già mạng với thái độ lạnh lùng đến đáng sợ, giọng điệu xấc xược đến đáng kinh ngạc! Trong Bình Dương, anh Trần Đỗ Huy khơng may mắn lành lặn, anh dùng tất lịng, khả để cứu giúp người cảnh ngộ thân anh từ chối giúp đỡ Hai câu chuyện gợi cho ta nhiều suy ngẫm, đặc biệt với người niên thứ Cuộc sống vốn đòi hỏi người phải nỗ lực vươn lên không ngừng để tồn tại, để khẳng định Sự vươn lên ấy, người bình thường thách thức, đương nhiên người không may mắn bị phần thân thể, lại khó khăn gấp bội Thật cảm động người bất hạnh, tật nguyền ấy, ý chí, niềm tin vươn lên không mệt mỏi để khẳng định giá trị đóng góp cho đời điều tốt đẹp Vậy mà đáng buồn thay, sống lại tồn người không tật nguyền thể xác lại tật nguyền tâm hồn Đó điều đáng sợ nhất, lẽ họ người lành lặn mang “trái tim tật nguyền” “Trái tim tật nguyền” trái tim khơng lành lặn hiểu theo nghĩa bóng, mát khả kỳ diệu tim tình u đồng loại, cảm thơng, bao dung tha thứ,… Người mang “trái tim tật nguyền” khơng bị pháp luật xử lí, thái độ vơ cảm, chí vơ nhân tính họ thực làm tổn thương đến nhiều người, mối nguy hại xã hội Hành vi đáng lên án người niên có tên “Kẹo mút chơi bời” có lẽ phần tảng băng Đâu sống, ngày hơm nay, hơm qua, người ta phải chứng kiến cảnh niên lợi dụng “hôi của” từ nạn đường phố, hay gây nạn bình thản bỏ đi, mặc người bị nạn rên xiết đường vắng Tội ác kẻ sát nhân Lê Văn Luyện Bắc Giang đến hơm cịn 149 ám ảnh làm đau lòng người có lương tâm nào… Có vẻ sống gấp gáp lúc đẩy người xa Ngày nhiều đứa trẻ cảm thấy thiếu vắng mối quan tâm, gần gũi, thiếu vắng bàn tay chăm sóc, bảo ban ân cần cha mẹ Những ảnh hưởng phim ảnh, trò chơi bạo lực, tràn lan lối sống cá nhân, thực dụng,… khiến nhiều trái tim giới trẻ trở nên “tật nguyền” Điều cịn xuất phát từ nguyên nhân chủ quan Nhiều thiếu niên sinh lớn lên môi trường giáo dục tốt lại có suy nghĩ hành động lệch lạc, lẽ, họ khơng có ý thức hồn thiện tự bồi đắp tâm hồn tình cảm nhân ái, yêu thương đồng loại… Cho dù xuất phát từ nguyên nhân lối sống “trái tim tật nguyền” mang lại nhiều nguy hại cho xã hội Nó đẩy người xa nhau, chia rẽ làm niềm tin, tình thân ái… Một gia đình có đứa hư, gia đình khơng thể n bình Một xã hội phải hứng chịu hậu từ lối sống ích kỷ, nhân tính khó mà phát triển Thế hệ tương lai sao? Con người Việt Nam mắt bạn bè quốc tế cịn lại ấn tượng gì? Cịn đâu bao truyền thống đạo lý tốt đẹp mà ông cha ta cố cơng gìn giữ bao đời? Giải vấn đề nan giải không đơn giản chút nào! Mỗi người cần tự xem lại mình, quan tâm nhiều đến đời sống xung quanh Xã hội cần nhân rộng, học tập gương sống đẹp anh Trần Đỗ Huy câu chuyện báo Tuổi trẻ, lẽ, người “tàn mà khơng phế” Chính anh, với trái tim tràn đầy nhân nghị lực, lại “đánh thức”, cảnh tỉnh nhiều người Nhà trường đoàn niên nên tổ chức thường xuyên diễn đàn để tuyên truyền, giáo dục niên lối sống đẹp có ích Bên cạnh đó, dịng tin tức vơ cảm theo kiểu Kẹo mút chơi bời cần quan chức theo dõi, nhắc nhở chí trừng trị, khơng đơn giản trị đùa mạng! Cần nghiêm trị niên có hành vi đồ, coi thường pháp luật Để hồn thiện mình, tơi tự biết phải nỗ lực nhiều Đơi phải thay đổi cách nhìn, thay đổi thái độ Có thể tự thấy đáng sống hơn, có giá trị hơn? Hãy bắt đầu thái độ nghiêm khắc với thân mình, tự nhận thức giá trị, giúp đỡ người thân giúp đỡ người xung quanh, lại bước khởi đầu cho liệu trình điều trị “trái tim tật nguyền” Cuộc sống trôi qua phút, Ai có khả cải tạo sống này, mang “trái tim tật nguyền”, ta khơng làm điều Đồng Lê Mỹ Thiên Lớp 12 chuyên văn, THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM Đề 17 Hiện nay, nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em nhỡ, lang thang kiếm sống thành phố, thị trấn mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp Anh (chị) bày tỏ suy nghĩ tượng Gợi ý Đặt vấn đề: Chăm sóc bảo vệ trẻ em lang thang cỡ nhỡ trách nhiệm toàn xã hội Giải vấn đề: • Thực trạng trẻ em lang thang nhỡ 150 - Theo số liệu Ủy ban Dân số Gia đình Trẻ em, năm 2003 nước có 21.000 trẻ em lang thang nhỡ, đông TP.HCM với 8.500 em Năm 2008, cá nhân, tổ chức thu nhận mái ấm tình thương để ni dạy cịn 10.000 trẻ em không nơi nương tựa Con số không ngừng gia tăng - Trẻ em đường phố đối diện với nguy thất học cao rơi vào tệ nạn xã hội - Trẻ em đường phố có nguy phạm tội ngày tăng; nạn xin ăn tràn lan ảnh hưởng tới văn minh đô thị - Trẻ em bị bóc lột sức lao động nguy bị xâm hại tình dục cao • Ngun nhân - Do đói nghèo: Trẻ đường phố thường xuất thân từ gia đình nơng dân nghèo gia đình mà bố mẹ khơng có việc làm, khó khăn kinh tế đông (77% trẻ bỏ nhà gia đình nghèo khổ) - Do tổn thương tình cảm như: bị gia đình ruồng bỏ, từ chối đánh đập (23%) - Còn lại mồ cơi trường hợp bố mẹ li • Hiện nay, " mái ấm tình thương" xuất ngày nhiều nước ta, nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em nhỡ, lang thang kiếm sống thành phố, thị trấn mái ấm tình thương để ni dạy, giúp em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp • Ý nghĩa: Chăm sóc bảo vệ trẻ em lang thang nhỡ trách nhiệm khơng cá nhân mà cịn tồn xã hội Điều khơng có ý nghĩa xã hội, ý nghĩa kinh tế mà quan trọng giúp cho em hướng thiện, đưa em với quỹ đạo phát triển tích cực xã hội Đây tình cảm tương thân tương ái, lành đùm rách biểu truyền thống nhân đạo ngàn đời dân tộc Việt Nam • Các tổ chức cá nhân tiêu biểu: Tổ chức: - Làng trẻ em SOS; Làng trẻ em Hịa Bình ( Từ Dũ); Cô nhi viện Thánh An ( Giáo phận Bùi Chu, Xuân Trường, Nam Định); Chùa Kì Quang II ( Gò Vấp); Chùa Bồ Đề (Huế) Cá nhân: Mẹ Phạm Ngọc Oanh ( Hà Nội) với 800 đứa tình thương; Anh Phạm Việt Tuấn với mái ấm KOTO ( Hà Nội); Thầy Koyama với mái ấm tình thương 37, Nguyễn Trãi, Huế • Quan điểm biện pháp nhân rộng Quan điểm: Có nhìn đắn tượng trẻ em lang thang nhỡ từ nâng cao tình cảm trách nhiệm tượng Lên án kịp thời phát hiện, tố cáo kẻ bóc lột sức lao động xâm hại trẻ em Biện pháp nhân rộng: • - Dùng biện pháp tuyên truyền • - Kêu gọi cá nhân, tổ chức • - Qun góp tiền cho hoạt động từ thiện • - Thành lập đội niên tình nguyện Đề 18: Trách nhiệm vơ trách nhiệm Như thứ a-xit vơ hình, thói vơ trách nhiệm cá nhân ăn mòn xã hội Từ ý kiến trên, anh/chị viết văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ 151 tinh thần trách nhiệm thói vơ trách nhiệm người sống * Mở bài: Nên yêu cầu đề * Thân A Giải thích + Axít loại hố chất ăn mịn + Vơ trách nhiệm không muốn đảm đương việc gì, với - Ý nghĩa; Phê phán lối sống vô trách nhiệm làm suy thối xã hội; đề cao cách sống có trách nhiệm B Bình luận: - Thế Sống vơ trách nhiệm ? + Đối với thân: Không tự nghiêm khắc để rèn luyện nhân cách; sống buông thả, sống hồi, sống phí + Đối với gia đình: khơng dành tình thương trách nhiệm cho hạnh phúc gia đình + Đối với xã hội: khơng cống hiến để xã hội phồn vinh Lối sống làm cho xã hội ngày suy thoái mặt - Thế sống có trách nhiệm ? (Ngược lại với thói vơ trách nhiệm) - Nêu dẫn chúng người lịch sử, người xã hội, sống đời sống hữu ích Khẳng định giá trị người sống có trách nhiệm Liên hệ thân, đề lối sống hữu ích tuyên chiến với thói vơ trách nhiệm Kết luận Đề 19./Tuổi trẻ học đường suy nghĩ hành động để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thơng I- MB : Trong năm gần đây, nhận thấy tình hình trật tự ATGT nước ta có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt lĩnh vực giao thơng đường Tính chất TNGT ngày nghiêm trọng hơn.Vậy hệ tuổi trẻ, hệ mai sau đất nước, phải làm để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông II- TB : 1/ Thực trạng Tai nạn giao thông thiệt hại tai nạn gây lo vấn đề xúc tồn xã hội Đó thiệt hại sinh mạng, thiệt hại nhân lực, trí tuệ, gây tổn thương tinh thần xã hội, vật chất, tiền nỗi đau thể xác, tinh thần dai dẳng Điều đặt cho toàn xã hội, đặc biệt hệ tuổi trẻ hết phải nêu cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm để chung sức kiềm chế, đẩy lùi nguy 2/ Nguyên nhân - Sự hiểu biết hạn chế an tồn giao thơng đường số người chết tai nạn giao thông - Sự hiểu biết cịn hạn chế quy định giao thơng, hành vi lái xe an tồn - Mơi trường giao thơng khơng an tồn sở hạ tầng giao thông nghèo nàn 152 - Những hành động nguy hiểm thường gặp niên lạng lách, đua xe máy nguồn gốc nhiều nan giao thơng 3/ Hậu Trong vịng 10 năm qua, số vụ tai nạn giao thông tăng gấp lần Theo điều tra chấn thương liên trường (VMIS), năm 2001 có 4.100 trẻ chết tai nạn giao thông, tương đương với 11 trẻ chết ngày Tỷ lệ tử vong trẻ em trai gấp lần tỷ lệ trẻ em gái Trong có 290.000 trẻ bị thương tai nạn giao thơng 2001, tương đương với 794 trẻ/ngày Tai nạn giao thông nguyên nhân tử vong hàng đầu trẻ em từ 15 tuổi trở lên Bà Isabelle Bardem, Trưởng phịng Phịng chống Tai nạn Thương tích Trẻ em UNICEF nói “Tai nạn giao thơng có ảnh hưởng nặng nề trẻ Việt Nam Không nhiều trẻ trực tiếp bị tai nạn giao thông gây tử vong thương tật nặng nề, cịn có trẻ khác bị ảnh hưởng gián tiếp cha, mẹ em bị tai nạn giao thông cướp sinh mệnh tàn tật” Phần lớn trẻ 0-9 tuổi chết người Đa số trẻ 10-14 tuổi chết xe đạp tất ca tử vong đối tượng 15-19 tuổi người xe máy 4/ Giải pháp - Ở cấp quốc gia, vận động để giúp cho công chúng hiểu rõ luật giao thông tăng cường nghiêm chỉnh chấp hành luật -.Thực chương trình giáo dục phịng chống thương tích trường học giúp học sinh có kỹ giao thơng để phịng tránh tai nạn bộ, xe đạp hay xe máy.Tổ chức thi an tồn giao thơng cho người đặc biệt thiếu niên Hỗ trợ người dân thực hoạt động thông tin truyền thông phù hợp với điều kiện địa phương Huấn luyện cho tuyên truyền viên đến hộ gia đình tuyên truyền phòng chống tai nạn bao gồm tai nan giao thông.Hỗ trợ xã xây dựng sân chơi an tồn cho trẻ để trẻ chơi an tồn xa đường giao thơng.Tổ chức hội thảo cho cấp lãnh đạo xã việc thi hành pháp luật bao gồm luật an tồn giao thơng - Để hạn chế tai nạn giao thông cịn vấn đề đơn giản, mà vấn đề nóng cho tồn xã hội đất nước Vì vậy, với việc giảm thiểu tai nạn giao thơng nói chung, nhà nước cần phải có sộ biện pháp mạnh với kẻ không ý thức, kẻ cố tình gây nạn cho người khác,và kẻ phóng nhanh vượt ẩu làm mối đe dọa cho người tham gia giao thơng Cịn giao thơng học đường nói riêng chấn chỉnh giao thông học đường, cần xã hội chung tay Sự đồng thuận gia đình, nhà trường xã hội văn bản, giấy tờ, lời hứa suông, mà phải hành động cụ thể Trách nhiệm gia đình nhà trường cần phải xem xét khơng hồn thành nhiệm vụ giáo dục em Nhà trường cần đa dạng hoá sinh hoạt ngoại khoá học sinh, sinh viên, có hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông Hàng năm, điều kiện cho phép, trường chủ động phối hợp với quan chức tổ chức học luật sát hạch cấp giấy phép lái xe trường học sinh đủ tuổi Cần coi ý thức chấp hành pháp luật giao thông tiêu chí để đánh giá ý thức rèn luyện đạo đức học sinh, sinh viên: xếp loại đạo đức trung bình học sinh, sinh viên vi phạm giao thông lần xếp loại yếu vi phạm lần hai năm học III- KB : 153 Là học sinh, phải xem xét lại vi phạm lỗi giao thơng khơng, có gây tai nạn giao thơng khơng Tất nhiên có, khơng chưa vi phạm lỗi giao thơng dù lỗi nhỏ, qua lần phải biết nhìn nhận rút kinh nghiệm để lần sau không tái phạm học sinh phải tự giác làm nguyên tắc an tồn giao thơng mà nhà trường xã hội dẫn.Có tuổi trẻ học đường góp phần việc giảm thiểu tai nạn giao thông, vấn nạn mà xã hội đất nước tìm cách khắc phục Đề 20/ Suy nghĩ tượng “nghiện” Internet nhiều bạn trẻ I- MB : Trong suốt hành trình làm người, người phải đấu tranh với nhiều cám dỗ Nào nghiện ngập, thói quen xấu bỏ được, … Giờ đây, nhà tâm lý học nhiều quốc gia lại lưu ý đến tình trạng khẩn cấp phải đối phó chứng tật ham mê mới, nghiện Internet II- TB : 1/ Thực trạng - Theo nghiên cứu, có bốn triệu chứng nghiện Internet là: quên thời gian, xao lãng ăn uống ngủ; tức giận, căng thẳng, bồn chồn lên mạng; cần trang bị máy tính mạnh hơn, nhiều phần mềm mới; biểu trầm cảm, hay cáu giận tách biệt với xã hội - Nghiện Internet – hành vi gây căng thẳng cho sống nạn nhân cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp – bệnh tâm lý lan tràn toàn giới Hiện nay, có khoảng 5-10% người Mỹ (tức khoảng 15-20 triệu người) bị nghiện Internet, Kimberly Young, giám đốc Trung tâm Cai nghiện Internet Mỹ, nói Số người nghiện net lên từ 18-30% Trung Quốc, Hàn Quốc Đài Loan - Coleen Moore, điều phối viên Viện Phục hồi Nghiện Illinois, cho biết bà có khách hàng từ độ tuổi học sinh độ tuổi trưởng thành, có người dành đến 14-18 ngày mạng - Chơi game trực tuyến dạng nghiện Internet lan tràn nhanh chóng giới trẻ Brian Robbins, thành viên Hiệp hội nhà phát triển Game quốc tế, cho biết số người nghiện chơi video game trực tuyến ngày tăng “Có đến 90-95% trị chơi web miễn phí”, Robbins nói 2/ Ngun nhân - Khơng làm chủ thân, chạy theo xu đám đông - Thoả mãn trí tưởng tượng, quên thực - Các thiếu niên mắc bệnh thường em có vấn đề thái độ hành xử, mặc cảm Họ lên Internet để củng cố tự tin Chính giới mạng, họ có cảm giác thành cơng 3/ Hậu - Người nghiện không quan tâm đến việc học hành, làm việc, chí bỏ học, bỏ việc - Giảm tiếp xúc với gia đình, bè bạn, sống lập trước hình máy tính, 154 - Các nghiện Internet thường đau khổ trầm uất, sợ sệt khơng sẵn lịng giao tiếp với người khác Nhiều em mắc bệnh rối loạn giấc ngủ, tê cóng hai tay 4/ Giải pháp Để xử lý vấn đề này, phủ Hàn Quốc xây dựng mạng lưới 140 trung tâm tư vấn nghiện Internet, với chương trình điều trị gần 100 bệnh viện gần trại "Giải thoát khỏi Internet" - mở hồi hè năm Các nhà nghiên cứu đưa danh sách để chẩn đoán chứng nghiện Internet kết luận độ nghiêm trọng nó, gọi Kscale (K viết tắt Korea) Rồi tháng vừa rồi, Hàn Quốc tổ chức hội thảo quốc tế chứng nghiện Internet "Trại giải thoát" Hàn Quốc nằm vùng rừng phía Nam Seoul, nơi để điều trị ca nghiêm trọng Năm nay, trại tổ chức hai kỳ điều trị đầu tiên, kỳ kéo dài 12 ngày, lần có 16-18 học viên nam (các nhà nghiên cứu Hàn Quốc nói đa số user nghiện net nam giới) "Trại" phủ tài trợ hồn tồn, tức điều trị miễn phí Bây cịn q sớm để nói "trại" "cai nghiện" cho người tham gia không, họ liên tục nhận đơn đăng ký Để đáp ứng nhu cầu, nhà tổ chức nói năm sau họ tăng gấp đơi số khố điều trị Cịn, giải pháp cho bệnh nghiện internet Việt Nam, theo bạn sao? III- KB : Cũng giống nghiện rượu hay ma tuý vậy, nghiện Internet mang lại hậu định tâm lí, thể xác mối quan hệ xung quanh Đừng để thành coi có ý nghĩa xã hội lồi người lại huỷ hoại bạn - cơng dân thời đại @ Đề 21: Hãy trình bày quan điểm trước vận động “nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục” I- MB : Học sinh, sinh viên tương lai đất nước Vì vậy, giáo dục vấn đề quan trọng gây quan tâm cho người xã hội, đặc biệt bậc phụ huynh Tuy nhiên xuất nhiều tiêu cực gây nhiều ảnh hưởng xấu cho giáo dục nước ta, vận động “Nói không với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục” rất ủng hộ hưởng ứng nước II- TB : Hiện tượng “tiêu cực thi cử” “bệnh thành tích giáo dục” nhà trường tượng xấu cần xố bỏ, làm cho học sinh ỷ lại, không tự phát huy lực học tập mình, làm cho giáo viên lương tâm nghề nghiệp “Tiêu cực thi cử” hành vi gian lận thi cử thí sinh mang vào phòng thi sử dụng tài liệu thiết bị không cho phép, hay giám thị coi thi cố tình lờ cho thí sinh sử dụng tài liệu hay trao đổi với nhau… Còn “bệnh thành tích giáo dục” gì? Đó danh hiệu thi đua thầy trò, lớp, trường phòng ban với gây nên tượng điểm ảo, thành tích ảo, khơng phản ánh khả trình độ Đó hành động vi phạm có ý thức Vậy ý nghĩa vận động phòng chống ngăn chặn hành vi gian lận, bao che dạy, học thi cử Vấn đề trở nên cấp thiết Đây khơng cịn vận động bộ, ngành mà toàn ngành giáo dục Tiêu cực bệnh thành tích có từ lâu Nếu để tiêu cực tiếp tục kéo dài, học sinh khơng có động lực để học, khơng tiếp thu 155 kiến thức, khơng có tương lai Các thầy khơng có động lực để dạy, khơng có sáng kiến đổi phương pháp dạy học, giáo dục ngày trì trệ Hiện nay, mà học sinh cần tốt nghiệp phổ thông tuý mà lực để học nghề, hay học lên đại học, gây dựng tương lai cho thân Vì vậy, vận động lợi ích học sinh Nếu loại bỏ bệnh “chạy theo thành tích” khơng cịn tình trạng học sinh, sinh viên phải “chọi nhau” kỳ thi tập trung đông đúc việc học, cách học, thời gian học, … thầy cô làm việc khơng với lương tâm, lịng mình, báo cáo sai thật để đạt thi đua Khi đó, thầy giải phóng khỏi việc khơng hiệu quả, thầy lẫn trị khơng cịn phải bận tâm với chuyện thi cử, tranh đua mà tự lựa chọn việc đánh giá chất lượng học hành trở nên thông thường hoạt động khác diễn trường học Hơn học sinh, sinh viên sau cầm tốt nghiệp với thực lực bước vào đời họ không gặp phải bỡ ngỡ, khó khăn, loay hoay tìm chỗ đứng cho xã hội, mà kiến thức họ tiếp thu ghế nhà trường hành trang hữu ích, tảng để họ thể mình, phát huy hết lực cơng phát triển đất nước Với lực lượng người trẻ hoài bão muốn cống hiến họ việc nước ta “sánh vai cường quốc năm châu” khơng cịn xa Cuộc vận động triển khai gần ba năm nhận đồng tình lớn từ xã hội Tuy nhiên, vần cịn nhiều trường hợp khơng hưởng ứng, khơng tích cực tham gia vận động Một số nhà quản lý giáo dục giáo viên thoả hiệp làm ngơ, vô cảm trước tượng tiêu cực, tượng chạy trường, chạy lớp, lấy tỉ lệ để nâng thành tích cịn số nhà trường, học sinh xu hướng ỷ lại, chán học, dẫn đến gian lận kì kiểm tra thi cử Ngồi cịn xảy trường hợp số giáo viên dũng cảm đứng lên tố cáo tiêu cực lại bị trù dập chịu sức ép từ nhiều phía Đó hành vi đáng lên án chê trách Tuy không thấy hại trước mắt gây hại cho cho tương lai học sinh, hay rộng cho xã hội, cần phải ngăn chặn Để phòng chống “tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục”, cá nhân tập thể cần phải hưởng ứng hành động Bắt đầu từ gia đình, bậc cha mẹ chăm chăm vào lỗi lầm cái, la mắng, trách phạt chúng lỗi lầm ấy, dễ khiến họ khó lịng vượt lên mặc cảm kẻ hậu đậu mà tự ti, không chịu khó cố gắng, khơng có ý chí vươn lên Hoặc trái lại số phụ huynh mặc cho bng thả, sau chạy chọt khắp nơi cho vào trường tốt, lớp tốt dù chúng không đủ trình độ, để “đuối”, khơng theo kịp tiếp tục dẫn đến nhiều hậu sau Vậy nên bậc cha mẹ cần phải điều chỉnh cách suy nghĩ, cách dạy dỗ để không gián tiếp hại Các nhà quản lí giáo dục giáo viên nên triển khai vận động cách đừng coi trọng thành tích, thay đổi suy nghĩ sai lệch phụ huynh học sinh “trường chun, lớp chọn”, xóa bỏ tình trạng “ngồi nhầm lớp”, đổi phương pháp kiểm tra đánh giá nhằm đánh giá thực chất lực học tập học sinh, trọng việc dạy tốt, học tốt… Và yếu tố cuối cùng, yếu tố quan trọng để vận động thành cơng thân học sinh Mỗi học sinh nên nhận thức chất tầm quan trọng việc học để tiếp thu kiến thức cách có hiệu quả, tự tin thành cơng thực lực 156 Bên cạnh học sinh cần rèn luyện tu dưỡng đạo đức để tránh thực hành vi sai trái, phản giáo dục III- KB : “Nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục” vận động có ý nghĩa to lớn thiết thực giáo dục nước ta Những năm gần đây, với cố gắng không ngừng số tập thể, vận động mang lại nhiều tín hiệu tích cực Vì có quyền tin giáo dục Việt Nam tương lai xóa bỏ tiêu cực vươn xa theo đà phát triển đất nước Đề 22: Môi trường sống người ngày bị ô nhiễm nặng nề, đặc biệt nước phát triển Việt Nam Anh/ chị bày tỏ hiểu biết văn nghị luận vấn đề trên? I MB Vấn đề môi trường sống người trái đất bị ô nhiễm vấn đề cấp bách quốc gia Vì gây tượng biến đổi khí hậu dẫn đến thảm hoạ thiên tai khủng khiếp Việt Nam ô nhiễm môi trường báo động Chúng ta cần nhận thức vấn đề nào? Thực trạng, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp để giải vấn đề nào, bàn luận II TB Môi trường sống người khái niệm rộng Nó bao gồm tất yếu tố tự nhiên vật chất nhân tạo bao quanh người, có ảnh hưởng đến sống, sản xuất, tồn tại, phát triển người sinh vật trái đất Mơi trường có hai loại chính: MT tự nhiên MT xã hội MTTN: bao gồm thành phần tự nhiên địa hình, địa chất, đất trồng, khí hậu, nước, sinh vật, MTXH: tổng thể mqh người với người, quan hệ cá nhân với cộng đồng thể luật pháp, thể chế, cam kết, quy định, Hiện trạng mt sống - Ô nhiễm nguồn khơng khí: nhà máy thải mtkk nguồn cacbonnic khổng lồ, loại axit, loại khí gây hiệu ứng nhà kính, khói bụi xe loại động khác, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ chất lượng sống người, gây nhiều bệnh đường hơ hấp, -Ơ nhiễm nguồn nước: TG đặc biệt VN bị ô nhiễm nguồn nước, nhu cầu nước uống nước sinh hoạt nhiều vùng miền bị thiếu nghiêm trọng, số lượng người sử dụng nước chiếm tỉ lệ không lớn Các nguồn nước: ao, hồ, sông, suối, biển đại dương, nguồn nước ngầm, nước mưa, - Ô nhiễm nguồn đất: đất đai ngày bị thoái hố, bị rửa trơi, rác thải cơng nghiệp, rác thải sinh hoạt, rác thải bệnh viện, làm cho nguồn đất đai bị cạn kiệt, khô cằn - Ô nhiễm ánh sáng, âm tiếng ồn đô thị lớn dịp lễ tết VN&TG tải cường độ loại ánh sáng gây bệnh lí mắt: âm loại động lớn đặc biệt đô thị lớn ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sống người Nguyên nhân- Hậu a Nguyên nhân 157 *Khách quan: - Tình trạng nóng lên trái đất gây biến động lớn khí hậu tồn cầu dẫn đến hiểm hoạ thiên tai ngày khủng khiếp: lũ lụt, động đất, sóng thần, hạn hán, nhiệt độ cao thấp - Tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, diện tích bao phủ bị giảm ngiêm trọng, gây biến đổi khí hậu: ví dụ bão lũ tỉnh miền Trung Việt Nam tháng 10 năm 2009 gây hậu nghiêm trọng người tài sản quốc dân - Luật pháp chưa thực nghiêm minh, chưa đủ mạnh để ngăn chặn vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường * Chủ quan: - ý thức người không tơn trọng luật pháp bảo vệ mơi trường - Vì lợi nhuận kinh tế trước mắt mà công ti, nhà máy xí nghiệp bất chấp luật pháp thải môi trường, nước thải công nghiệp chưa qua xử lí, rác thải cơng nghiệp, rác thải y tế, rác thải sinh hoạt không phân huỷ được, - Nhận thức người nhiễm mơi trường cịn hạn chế b Hậu - Ô nhiễm mt nước – sản xuất, sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng Nhiều loại dịch bệnh xuất - Ô nhiễm mt đất ảnh hưởng xấu đến trồng, vật ni người - Ơ nhiễm mt khơng khí: gây nhiều laọi bệnh đường hơ hấp Giải pháp - Khắc phục nguyên nhân (phân tích dẫn chứng) - Nêu số quốc gia, thành phố, vùng miền giới Việt Nam có mơi trường xanh-sạch-đẹp để lấy làm mơ hình áp dụng cho nơi có mơi trường ô nhiễm - Hệ thống pháp lí, chế tài nghiêm minh để xử phạt thích đáng cho cá nhân tổ chức vi phạm - Giáo dục ý thức cộng đồng BVMT III KB - VN- nước phát triển, vấn đề ô nhiễm mt vấn đề cấp bách - Cần phải thực giải pháp cách đồng bộ, thường xuyên để khắc phục hậu ô nhiễm mt, tạo mt sống lành cho người, Bài học cho người Đề 23: Suy nghĩ anh chị ý nghĩa triết lí nhân linh, lời thoại : Hồn Trương Ba trò chuyện Hồn Trương Ba với Đế Thích "Khơng thể bên đằng bên ngồi nẻo Tơi muốn tơi tồn vẹn" "Sống nhờ vào đồ đạc người khác chuyện không nên, mà đằng đến thân sống nhờ anh hàng thịt Ông nghỉ đơn giản tơi sống, sống ông chẳng cần biết." I MB - Trong trò chuyện Hồn Trương Ba với Đế Thích trở thành nới tác giả gửi gắm quan niệm hạnh phúc , lẽ sống chết - Hai lời thoại Hồn Trương Ba có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang màu sắc triết lí nhân sinh sâu sắc II TB 158 Ý nghĩa triết lí hai lời thoại a Lời thoại 1: - Khẳng định người thể thống có hài hồ thể xác tâm hồn - Vì khơng thể có tâm hồn cao thân xác phàm tục tội lỗi - Khi người bị chi phối nhu cầu than xác đừng đổ tội cho thân xác Khơng thể tự an ủi vỗ vẽ đẹp siêu hình tâm hồn b Lời thoại 2: - Sống thật cho người dễ dàng đơn giản chút Khi sống nhờ giả, sống chấp khơng sống sống sống vơ nghĩa - Sự vênh lệch tâm hồn thể xác bi kịch đời người Ý nghĩa có ảnh hưởng đến thực - Trong sống thực người có nguy chạy theo ham muốn tầm thường vật chất, biết hưởng thụ mà trở thành phàm phu thơ thiển (Vì thoả mãn nhu cầu ham muốn than mà người xa vào tệ nạn như: cờ bạc, rượu chè, có hành vi phạm pháp - Có người lấy cớ tâm hồn cao quý đời sống tinh thần đáng quý trọng mà chẳng chăm lo đến đời sống vật chất, khơng thể có hạnh phúc tồn vẹn mà biểu lười biếng - Cả lối sống cực đoan đáng phê phán - Tình trạng co người sống giả khơng giám khơng sống sống Đó nguyên nhân đẩy người đến chỗ tha hố vịng danh lợi Thái độ hành động thân - Đối với XH: phê phán lên án lối sống cực đoan coi trọng vật chất, lười biếng không tưởng, phải đấu tranh chống lại lối sống giả tạo lừa đảo, biểu tiêu cực sống - Đối với thân: ln đấu tranh với thân để khắc phục hạn chế tự hồn thiện nhân cách III KB - Được sống mình, sống tồn vẹn với giá trị vốn có thực đáng quý - Sự sống thực có ý nghĩa người sống tự nhiên hài hoà thể xác tâm hồn - Con người phải tự đấu tranh để hoàn thiện nhân cách giá trị tinh thần cao quý Đề 24: Qua câu chuyện người đàn bà hàng chài tác phẩm thuyền xa Nguyễn Minh Châu, anh chị có suy nghĩ nạn bạo hành gia đình vùng quê nghèo I- MB : Ai đọc tác phẩm“Chiếc thuyền xa” Nguyễn Minh Châu hẳn quên hình ảnh người phụ nữ làng chài tảo tần, chịu nhiều sương gió, cực khổ Vì gánh nặng sống, tình thương dành cho cái, khát khao hạnh phúc mà người đàn bà phải chịu cảnh sống bị đánh đập tàn nhẫn, số phận thật trớ trêu đầy nghịch lí Trong xã hội đại ngày nay, dù khác tiến nhiều trước nạn bạo hành gia đình xảy làm nhức nhối dư luận II- TB : 159 Bạo hành gia đình ám tới nhiều nhiều kiểu ngược đãi mà thành viên gia đình, người sống chung hộ gia đình thành viên khác gia đình Nó làm ảnh hưởng đến người mặt vật chất lẫn tinh thần Những hành động dã man kiểu đối xử hết tính người tình người xem tệ nạn xã hội phải loại trừ Nó xâm phạm đến quyền người thành viên khác, hành động khơng thể tha thứ Các nạn nhân nạn bạo hành thường phụ nữ, người già trẻ em, người tàn tật… người yếu đuối phải sống phụ thuộc vào người đàn ơng, trụ cột gia đình Họ tự lực để sống sống riêng ta biết dù có phát triển trình độ học tập dân ta chưa thể nói cao, phần đơng lao động người chưa học lớp 9, để kiếm ăn họ phải làm thuê, làm mướn, lẽ mà người yếu đuối ln bị lệ thuộc vào kẻ có “trái tim sắt đá” Họ phải dựa vào sức lao động người khác để tồn Từ mối quan hệ khơng thể tách rời tạo nên gánh nặng mưu sinh, gây đè nặng tâm lí tạo căng thẳng mối quan hệ gia đình, khởi nguồn nạn bạo hành gia đình Điều thứ hai ta thấy chế thị trường xã hội nay, người ta coi trọng đồng tiền thứ gì, “có tiền mua tiên được” Dường câu nói ngày in sâu vào nhận thức người Trong tâm trí họ lúc nghĩ đến mục đích có tiền, có thật nhiều tiền để sống thật sung sướng hạnh phúc Họ làm tất việc để có tiền hành động nhằm đạt nhu cầu thỏa mãn vật chất Cũng từ tạo nên bao dở khóc dở cười cho người xung quanh họ, người ta đánh mình, qn tình cảm người thân xung quanh mê muội thứ có mãnh lực giết chết người tất với họ số khơng Khi khơng đạt mục đích họ đâm cáu gắt, tức giận đổ lỗi cho người thân mình, hành vi đối xử ngược đãi bạo tàn Lí thứ ba tệ nạn tha hóa đạo đức, lối sống, suy đồi nhận thức suy nghĩ số người Họ quên giá trị đạo đức truyền thống dân tộc, bị lấn át cám dỗ trước thứ xa hoa, phù phiếm, lối sống lai căng chiếm người họ làm họ đánh trá trị thân Tình trạng thường thấy, khơng cịn hoi mà dường nơi ta gặp Vì họ khơng cịn đạo đức, khơng cịn tính người nên tất hành động sai trái mang tính bạo lực với họ chuyện thường, họ dừng lại, không thức tỉnh họ có cịn gọi lương tâm đâu đạo đức bị chôn vùi mà khơng để lại dấu tích Và nói, trình độ dân trí nước ta cịn thấp Vì mà người dân khơng thể biết đến quyền quyền người, bảo vệ người luật nạn bạo hành gia đình Đồng thời tư tưởng cổ hủ, lạc hậu ngự trị nhận thức họ, với tư tưởng người đàn ông người có quyền hành gia đình tác động lớn đến suy nghĩ hành động người Đó nguyên nhân thứ tư nạn bạo hành gia đình Trong hồn cảnh kinh tế nước phát triển, bên cạnh đời sống có phần nâng cao cịn khơng khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân đặt biệt vùng q nghèo khó làm nảy sinh nạn bạo hành 160 gia đình Trường hợp chị Chị Trần Thị T (thôn Văn Hà, xã Gia Phương) lập gia đình năm 20 tuổi Đã 10 năm qua, chị chưa ngày hưởng hạnh phúc từ mái ấm Chồng chị kẻ nát rượu Chị kể: “Anh nhà say mềm Hơm sau lại địi tiền uống rượu Khơng đưa tiền đánh đập, chửi bới, đập phá nhà cửa Nhà cấy mẫu ruộng, chẳng giúp tí “Bạc mặt” ngồi đồng, nhà lại lăn vào làm việc nhà, nhiều lúc không gượng Có hơm vừa thấy tơi làm về, lao vào đánh đấm túi bụi đến thâm tím mặt mày Con chẳng tha, đánh mẹ quát đến Hai đứa nhìn thấy bố là… khóc thét Xấu hổ với xóm làng, nhiều lúc muốn chết cho rảnh nợ, nghĩ thương nên phải cố gắng sống Số phận phải chịu thơi…” Hay Gần hai tháng nay, thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh (Hà Nội), cụ Nguyễn Thị Lý, 83 tuổi chị Oanh, gái cụ phải sống cảnh trời chiếu đất Ngôi nhà nơi mẹ cụ Lý bị hai trai anh Hùng anh Dũng phá tường, dỡ mái Bàn thờ gia tiên giường ngủ hàng ngày cụ Lý bị đập phá tan tành Những việc gây xúc dư luận xã hội, sâu mọt phá hoại nề nếp ngược với giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Những nạn bạo hành gây tác động xấu đến phát triển xã hội, làm cho sống xã hội ngày trở nên bất an, lúc có người bị đánh đập, hành hạ cách dã man Nó ảnh hưởng đến vấn đề tâm sinh lí người bị hại, họ k thể sống bao người bình thường khác mà lúc nơm nớp lo sợ, bị hành hạ đè nặng sống sinh hoạt ngày Làm cho sống xã hội bất an, phá vỡ nét đẹp truyền thống dân tộc tình nghĩa, đánh nét đẹp lối sống đạo đức dân tộc Làm cho trật tự xã hội bị phá vỡ, luân thường đạo lí bị xem nhẹ Hạnh phúc gia đình bị tan vỡ, tình cảm lục đục, cha con, vợ chồng, mẹ con… giá trị tình cảm dần khiến gia đình bị suy sụp Rồi từ lại có bao mảnh đời bất hạnh, trẻ em lang thang khơng thể sống chung với gia đình lúc bị hành hạ, người già neo đơn chí phải bỏ nhà lạnh nhạt cái, gánh nặng xã hội lại đè nặng, số phận kêu cứu Sự rối loạn phần III- KB : Là người xã hội đại phát triển, không phép khoanh tay đứng nhìn mà phải đấu tranh, lên án, phê phán hành vi tâm loạii trừ chúng khỏi sống văn minh Mỗi cơng dân cần tích cực tham gia hoạt động xã hội, tuyên truyền giáo dục người dân luật pháp có liên quan đến bạo hành gia đình Chúng ta cần dang tay giúp đỡ nạn nhân tệ nạn Điều quan trọng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, k theo đường xấu, biết làm chủ thân, tiếp thu làm theo tư tưởng tiến Dường nhìn thời cuộc, Nguyễn Minh Châu đặt vấn đề mà thời ông lẫn thời đểu xảy Truyện phản ánh phần thực trạng nạn bạo hành diễn Đó điều đau xót nhọt xã hội Mỗi cá nhân cần có cách sống phù hợp tiến bộ, có ý thức trách nhiệm để góp phần xây dựng đất nước ngày giàu mạnh phát triển, khơng cịn dòng chữ phải lên tiếng để đấu tranh cho quyền người chống nạn bạo hành xã hội ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 2011 161 I Phần chung cho tất thí sinh (5,0 điểm) Câu (2,0 điểm) Trong đoạn cuối truyện ngắn “Chiếc thuyền xa” Nguyễn Minh Châu, nhân vật nghệ sĩ Phùng ngắm kỹ nhìn lâu ảnh chụp thường thấy lên hình ảnh nào? Những hình ảnh nói lên điều gì? Câu (3,0 điểm) Trước nhiều ngả đường đến tương lai, có bạn lựa chọn đường cho Viết đoạn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ anh/chị ý kiến II Phần riêng – phần tự chọn (5,0 điểm) Thí sinh làm hai câu (câu 3.a câu 3.b) Câu 3.a Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm) Phân tích đoạn thơ sau Tây Tiến Quang Dũng: Sông Mã xa Tây Tiến Nhớ rừng núi nhớ chơi vơi Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi Mường Lát hoa đêm Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm Heo hút cồn mây súng ngửi trời Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống Nhà Pha Luông mưa xa khơi Anh bạn dãi dầu không bước Gục lên súng mũ bỏ quên đời Chiều chiều oai linh thác gầm thét Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói Mai Châu mùa em thơm nếp xôi (Ngữ văn 12, Tập một, tr.88, NXB Giáo dục – 2009) Câu 3.b Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm) Phân tích nhân vật Tràng truyện ngắn Vợ nhặt Kim Lân (phần trích Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập hai, NXB Giáo dục – 2008) 162 ... chứng kiến gian khổ, n? ?i buồn, niềm vui, chiến cơng hy sinh đồn binh Tây Tiến Sông Mã gắn liền v? ?i miền đất qua, kỷ niệm tr? ?i đoàn quân Tây Tiến + Nhắc t? ?i sông Mã nhắc t? ?i n? ?i rừng thiên nhiên... sao” khiến n? ?i nhớ tr? ?i d? ?i vô tận III Kết b? ?i: - Đoạn thơ bộc lộ n? ?i nhớ ngư? ?i cách mạng xu? ?i v? ?i quê hương Việt Bắc Không nhớ thiên nhiên, nhớ ngày kháng chiến gian khổ mà nhớ ngư? ?i Việt Bắc... chiều rộng không gian, chiều d? ?i th? ?i gian chiều sâu lịch sử: - Đất Nước cảm nhận theo chiều rộng không gian: + Đất Nước hai yếu tố vật chất, hai yếu tố kh? ?i nguyên gi? ?i, tạo thành kh? ?i niệm Giang

Ngày đăng: 05/07/2015, 16:44

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • b.3.Đoạn 3: (8 c©u tiÕp)

  • Đề 16/. Bài văn về ‘trái tim tật nguyền’ của học trò lớp 12

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan