0

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG GIA ĐẾN NĂM 2015

49 543 2
  • XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG GIA ĐẾN NĂM 2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2013, 09:38

Phân tích thực trạng và tình hình hoat động của công ty nhằm đánh giá các yếu tố cơ bản để xây dựng chiến lược phát triển công ty GVHD: PGS-TS Nguyễn Quang Thu LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: - Công ty TNHH Nguyễn Hồng Giacông ty nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề in ấn. Tính đặc thù của ngành này là người tiêu dùng là người cảm thụ sản phẩm nhưng khách hàng trực tiếp là các tổ chức kinh tế hoạt động trong tấc cả các ngành nghề khác. - Mặc dù công ty đã đầu tư một dây chuyền sản xuất khép kín (in ấnthành phẩm ) và chú trọng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng hiệu quả hoạt động công ty trong thời gian qua không cao, thương hiệu chưa có vị trí đứng trên thị trường thì uy tín ngày càng giảm, khách hàng cũ lần lược ra đi, khách hàng mới thì e dè khi đặt hàng…nhận thấy có sự bất ổn trong hoạt động công ty. - Sang năm 2010, công ty thay đôỉ hình thức sở hữu, chuyển sang công ty cổ phần, kêu gọi vốn góp đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh. Do đó cần phải đánh giá tình hình hoạt động công ty một cách minh bạch và xây dựng một chiến lược phát triển rõ ràng mang laị lợi ích cho các nhà đầu tư để tạo niềm tin cho các cổ đông góp vốn. Vì những tình hình và yêu cầu trên mà em chọn đề tài: “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG GIA ĐẾN NĂM 2015” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu đề tài: - Phân tích thực trạng và tình hình hoat động của công ty nhằm đánh giá các yếu tố cơ bản để xây dựng chiến lược phát triển công ty. - Kiến nghị chiến lược phát triển công ty và giải pháp thực hiện đến năm 2015. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 1 SVTH: Võ Trọng Hân GVHD: PGS-TS Nguyễn Quang Thu Đối tượng nghiên cứu : Chiến lược phát triển công ty TNHH Nguyễn Hồng Gia đến năm 2015 Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH Nguyễn Hồng Gia. 4. Quy trình và phương pháp thực hiện: Quy trình thực hiện: Phân tích, đánh giá thực trạng công ty Giải pháp cần thiêt để thực hiện chiến lược Hình thành chiến lược, đánh giá và lựa chọn chiến lược Nhận dạng công ty qua ma trận SWOT Mục tiêu đề tài Tìm hiểu cơ sở lý luận về chiến lược phát triển Dữ Liệu 2 SVTH: Võ Trọng Hân GVHD: PGS-TS Nguyễn Quang Thu Phương pháp thực hiện: - Phương pháp định tính như nhận dạng, phân tích, đánh giá, diễn giải, kiến nghị… - Sử dụng tài liệu thứ cấp từ các tài liệu lưu trữ tại công ty. - Sử dụng thông tin tư vấn của các chuyên gia. 5. Nội dung thực hiện: • Lời mở đầu • Chương I: Cơ sở lý luận về chiến lược. • Chương II: Phân tích các yếu tố cơ bản để xây dựng chiến lược phát triển công ty. • Chương III: Xây dựng chiến lược phát triển công ty đến năm 2015 và những giải pháp thực hiện chiến lược. • Kết luận. 3 SVTH: Võ Trọng Hân GVHD: PGS-TS Nguyễn Quang Thu CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN. 1.1.1 Khái niệm về chiến lược. Thuật ngữ “ chiến lược “ xuất phát từ lĩnh vực quân sự và có từ rất xưa trong lịch sử loài người. Sau chiến tranh thế giới thứ hai thì khái niệm này được ứng dụng trong quản lý và kinh tế quản lý. Chiến lược là sử dụng hợp lý bình lực trong những không gian và thời gian cụ thể để khai thác cơ hội,tạo sức mạnh tương đối để dành thắng lợi trong cuộc chiến. Đến nay có rất nhiều khái niệm về chiến lược: Giáo sư người Mỹ đại học Haward, Alfred Chandler (1962): “ chiến lược bao gồm việc ấn định các mục tiêu cơ bản và dài hạn của một tổ chức, đồng thời lựa chọn cách thức hoặc tiến trình hành động và phân bố các nguồn tài nguyên thiết yếu để thực hiện chiến lược đó”. Theo McKinsey (1978) "Chiến lược là một tập hợp của các chuổi họat động được thiết kế nhằm tạo ra lợi thế cạnh bền vững." Còn giáo sư Michael E.Porter ( 1979) định nghĩa: ” chiến lược, thứ nhất là tạo ra vị thế có giá trị độc đáo bao gồm các hoạt động khác biệt, thứ hai là lựa chọn các hành động khác với nhà cạnh tranh, thứ ba là tạo ra sự phù hợp giữa tấc cả các hành động của công ty”. Johnson & Scholes (1999): "Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng 4 SVTH: Võ Trọng Hân GVHD: PGS-TS Nguyễn Quang Thu các nguồn lực của nó trong moi trường thay đổi, để đáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên liên quan". Theo các tác giả Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2003) “Chiến lược là tập hợp những mục tiêu và các chính sách cũng như các kế hoạch chủ yếu để đạt được các mục tiêu.” … Như vậy từ rất nhiều khái niệm trên ta có thể khái quát :chiến lược là sử dụng hợp lý các nguồn lực để khai thác cơ hội nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh để từ đó có thể tạo nên sự phát triển và bền vững cho doanh nghiệp. Nguồn lực Lợi thế cạnh tranh Phát triển Sử dụng Tạo ra Củng cố Tích lũy Hình 1: Mô hình chiến lược. Nguồn: Phạm Văn Nam_GVĐHKT Cơ sở của chiến lược là khai thác nguồn lực nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong những ràng buôc về môi trường và nguồn lực. Điểm cốt lõi của nguồn lực là tìm ra con đường tối ưu để đạt mục tiêu. 5 SVTH: Võ Trọng Hân Bên ngoài Bên ngoài C ơ h ộ i Đ e d ọ a Đ i ể m m ạ n h Đ i ể m y ế u GVHD: PGS-TS Nguyễn Quang Thu 1.1.2 Quản trị chiến lược. Quản trị chiến lược là quá trình nghiên cứu các môi trường hiện tại cũng như tương lai, hoạch định các mục tiêu tổ chức; đề ra, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định để đạt được các mục tiêu đó trong môi trường hiện tại cũng như tương lai nhằm tăng thế lực cho doanh nghiệp. Quản trị chiến lược là một quá trình liên kết bên trong và bên ngoài để xác định một phương án chiến lược phù hợp. Quản trị chiến lược là một bộ các quyết định quản trị và các hành động xác định hiệu suất dài hạn. Hình 2: phương án chiến lược Nguồn: Hình thành chiến lược- Phạm Văn Nam Quản trị chiến lược là một quá trình gồm ba giai đoạn lớn kết hợp chặt chẽ vơi nhau. 6 SVTH: Võ Trọng Hân Hình thành, phân tích, chọn lựa CL Hình thành, phân tích, chọn lựa CLHình thành, phân tích, chọn lựa CL Thực thi chiến lược Thực thi chiến lượcThực thi chiến lược Kiểm tra và thích nghi CL Kiểm tra và thích nghi CL Kiểm tra và thích nghi CLKiểm tra và thích nghi CL GVHD: PGS-TS Nguyễn Quang Thu Hình 3: các giai đoạn của quản trị chiến lược. Nguồn : Hình 1.2 - Các giai đoạn quản trị chiến lược- Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2003) 1.1.3 Vai trò của quản trị chiến lược. Định hướng con đường phát triển của doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp thấy rõ mục đích và hướng đi của mình. Tạo sự thống nhất trong hành động của doanh nghiệp. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. 7 SVTH: Võ Trọng Hân GVHD: PGS-TS Nguyễn Quang Thu Đối phó và thích nghi nhanh với những biến đổi của môi trường cạnh tranh bởi vì các yếu tố cơ hội, đe dọa, điểm mạnh, điểm yếu luôn luôn thay đổi. 1.1.4 Cấp chiến lược. Các cấp chiến lược. Chiến lược cấp công ty.( chiến lược tổng thể- chiến lược chung) Xác định mục tiêu, mục đích, tạo ra các chính sách và các kế hoạch cơ bản để đạt được mục tiêu. Mang tính dài hạn và làm cơ sở để xây dựng chiến lược cạnh tranh và chiến lược cấp chức năng. Có phạm vi toàn doanh nghiệp Chiến lươc cấp kinh doanh (SBU). Là chiến lược gắn liền với sản phẩm, thị trường hay lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Xác định cách thức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đóng góp sự thành công chiến lược cấp công ty. Chiến lược cấp chức năng. Là chiến lược được xác định cho những hành động cụ thể của doanh nghiệp. Thể hiện qua các chiến lược marketing, chiến lược tài chính, chiến lược đầu tư. Cụ thể hóa chiến lược công tychiến lược SBU trong những hoạt động cụ thể. Là cơ sở xây dựng kế hoạch hành động. Dù ở mức nào, các chiến lược cũng tuân thủ theo một quy trình cơ bản sau: Cấp công ty Phân tích môi trường. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ. Phân tích chọn lựa chiến lược. Thực hiện. 8 SVTH: Võ Trọng Hân GVHD: PGS-TS Nguyễn Quang Thu Kiểm soát. Cấp kinh doanh Phân tích môi trường. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ. Phân tích chọn lựa chiến lược. Thực hiện. Kiểm soát. Cấp chức năng Phân tích môi trường. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ. Phân tích chọn lựa chiến lược. Thực hiện. Kiểm soát. Thông tin Thông tin 9 SVTH: Võ Trọng Hân GVHD: PGS-TS Nguyễn Quang Thu Hình 4: Các cấp chiến lược. Nguồn : Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam, Chiến lược và chính sách kinh doanh, NXB 2003. 1.2 QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC. Xác định xứ mạng Hình thành chiến lược Chọn lại chiến lược Triển khai chiến lược Kiểm tra chiến lược Phân tích môi trường bên ngoài Phân tích môi trường bên trong Hình 5: Qui trình hoạch định chiến lược. Nguồn : Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam, Chiến lược và chính sách kinh doanh, NXB 2003. 10 SVTH: Võ Trọng Hân [...]... quan Hoạch định chiến lược là bước quan trọng hàng đầu giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng thành công chiến lược phát triển của mình trong tương lai CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY 2.1.1 Sơ lược về công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Hồng Gia (TNHH NHG) là một trong những công ty hoạt động trong... mình Công ty TNHH NHG không đủ sức cạnh tranh với những công ty đại gia cùng ngành trong lĩnh vực in ấn các sản phẩm bao bì như: Công ty in Trần Phú, công ty cổ phần Liksin, Nhà in Quân đội, công ty cổ phần sản xuất thương mại Minh Phú, công ty Hưng phú Đối thủ cạnh tranh của NHG là các công ty cùng ngành nhỏ và vừa như công ty In va Gia công Thành Phú, công ty In Thống Nhất, công ty In Tuổi trẻ, công. .. ở trên, doanh nghiệp tiến hành xây dựng chiến lược các cấp, kết hợp kinh nghiệm với sự phán đoán bằng trực giác để xây dựng những chiến lược thích hợp và khả thi nhất để đạt được xứ mệnh đặt ra Giai đoạn lựa chọn chiến lược 1.2.1.3 Giai đoạn này doanh nghiệp lựu chọn chiến lược tối ưu nhất và tập trung nguồn lực vào chiến lược đã chọn 1.2.2 Thực thi chiến lược Đây là giai đoạn huy động các nhà quản... của công ty Khách hàng gia công như: Star Print, giày Hồng Thạnh, công ty truyện tranh Phan Thị cũng là những khách hàng có tên tuổi trên thị trường Bên cạnh những khách hàng lớn mà công ty đã đánh mất như: công ty cổ phần xuất khẩu Cẩu Tre Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo, Công ty Dệt may Thành Công thì công ty có thêm một số cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ở Úc đặt hàng Đây là tín hiệu đáng mừng để công. .. và phát triển trên thị trường Khách hàng của công ty là những công ty quảng cáo, công ty phục vụ cho những công ty quảng cáo nhưng để quảng cáo chính mình thì công ty chưa thực hiện được Về quảng cáo, công ty chưa chú trọng lắm vấn đề quảng cáo trong thời gian qua bởi hai nguyên nhân là kinh phí cho quảng cáo eo hẹp (50 triệu đồng/ năm) và 31 SVTH: Võ Trọng Hân GVHD: PGS-TS Nguyễn Quang Thu công ty. .. tiếp là các công ty lớn vơi thương hiệu có tiếng như: Công ty cổ phần Dệt May Thành Công, Bách Khoa Computer, Công ty TNHH Đồng Bằng (hộp đèn), Công ty TNHH Thái Nông (thuốc trừ sâu), Công ty Mạnh Hùng (Sx hàng thủ công mỹ nghệ – xuất khẩu sang Trung Quốc), Công ty Liên Doanh Nhựa Sunway Mario (sx về mặt hàng nhựa – xuất khẩu sang Trung Quốc), Điện Lực Tân Thuận, Điện tử Digital, Công ty trà cafe Trần... lệ là 3 tỷ đồng Sau 3 năm hoạt động, công ty đã đạt được tổng nguồn vốn của mình lên 7 tỷ đồng Định hướng phát triển công ty đên năm 2010, công ty thay đổi hình thức sở hữu,chuyển đổi thành công ty cổ phần, nâng nguồn vốn của công ty lên 15 tỷ đồng Vị trí công ty Toạ lạc: 12- Đường số 2- Bình Hưng Hòa A- Bình Tân- TpHCM Tel: 08 626914820 Fax: 08 62696176 Website: www.nguyenhonggia.com.vn Với việc mở... Doanh thu của công ty trong 2 năm 2007 và 2008 Bảng 1: Doanh thu của công ty trong 2 năm 2007 và 2008 (ĐVT: đồng) Doanh thu Năm 2007 4.541.370.000 Năm 2008 5.142.349.000 Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH NHG Nộp ngân sách nhà nước 49.000.000 69.000.000 Công ty đang ngày một cố gắng hơn để có thể đứng vững hơn trên thị trường đầy những cạnh tranh gay gắt Bên cạnh sự phát triển của mình, công ty không quên... GVHD: PGS-TS Nguyễn Quang Thu Để nâng cao doanh số và phát triển hơn nữa, công ty không ngừng tìm kiếm và liên hệ với khách hàng tiềm năng và những khách hàng mà công ty đã đánh mất để nâng cao số lượng khách hàng khi công ty tiến hành cổ phần hoá vào năm 2010 Từ đó cho thấy công ty đã không ngừng tăng số lượng khách hàng, ngày càng mở rộng thị phần của mình, đây là cơ hội tốt cho công ty phát triển trong... hiểu về quá trình hình thành và hoạt động công ty, nghiên cứu, phân tích các yếu tố bên trong cũng như bên ngoài của công ty Giúp ta nhận thấy được những mặt mạnh và mặt yếu của công ty trong mối quan hệ tương tác với những cơ hội và nguy cơ của môi trường bên ngoài Để từ đó xây dựng một chiến lược phát triển cho công ty trong thời gian tới Trước sự phát triển không ngừng cùng với sự cạnh tranh gay gắt . bản để xây dựng chiến lược phát triển công ty. • Chương III: Xây dựng chiến lược phát triển công ty đến năm 2015 và những giải pháp thực hiện chiến lược. . ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY. 2.1.1 Sơ lược về công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG GIA ĐẾN NĂM 2015, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG GIA ĐẾN NĂM 2015, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG GIA ĐẾN NĂM 2015, I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC, Mơi trường chính trị - Pháp luật:, Môi trường xã hội: Yếu tố công nghệ:, Cạnh tranh các đơn vị trong ngành Khách hàng:, Nhà cung ứng. Giá cả, Hệ thống sản xuất., Các yếu tố bên trong. .1Những điểm mạnh S. Các yếu tố bên ngoài., Ma trận SWOT và các chiến lược phát triển. Hoạch định nguồn nhân lực cho việc thực hiện chíên lược., Đề xuất đối với công ty.

Từ khóa liên quan