0

tài liệu bồi dưỡng hóa học thcs cực hay

73 481 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2015, 19:38

LỜI NÓI ĐẦU Thực hiến kế hoạch kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhằm giúp cán bộ, giáo viên giảng dạy môn Hóa học (THCS) củng cố kiến thức, phương pháp giảng dạy bộ môn Hóa học. Chúng tôi biên soạn tài liệu nhằm phục vụ, bổ trợ kiến thức cho giáo viên. Nội dung tài liệu(thời lượng 30 tiết), gồm 4 chuyên đề cụ thể như sau: 1. Phản ứng hóa học giữa các chất vô cơ (thuộc chương trình phổ thông 2. Một số lưu ý khi đọc và viết têncác hợp chất hoá học 3. Rèn kĩ năng giải bài tập hỗn hợp cho học sinh lớp 8 4. Phương pháp tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào môn hóa học THCS. Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, về nội dung cũng như hình thức, rất mong sự đóng góp, bổ sung của các thầy, cô giáo và đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH 1 Chuyên đề I: PHẢN ỨNG HÓA HỌC GIỮA CÁC CHẤT VÔ CƠ (THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG) (Thạc sỹ: Phan Thanh Nam) 1. Khái quát về các chất vô cơ 1.1. Các đơn chất vô cơ 1.1.1. Kim loại: hầu hết các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học là nguyên tố kim loại, cụ thể: + Các nguyên tố nhóm IA (kim loại kiềm): Li, Na, K, Rb, Cs (Fr thuộc nguyên tố có tính phóng xạ). + Các nguyên tố nhóm IIA (kim loại kiềm thổ): Be, Mg, Ca, Sr, Ba (Ra thuộc nguyên tố có tính phóng xạ). + Các nguyên tố nhóm IIIA (trừ B), các nguyên tố kim nhóm IVA (trừ C, Si), một số nguyên tố nhóm VA (Sb, Bi), VIA (Po), … + Các nguyên tố nhóm IB đến VIIIB và hai họ ngoài bảng tuần hoàn (họ Lantan, họ Actini). Lưu ý: + Dãy beketop là dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều tính kim loại giảm dần: K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au, … + Dãy điện hoá chuẩn kim loại là dãy gồm các cặp oxi hoá - khử (OXH/K) của nguyên tố kim loại được xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá của dạng oxi hoá và giảm dần tính khử của dạng khử: K Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Fe 2+ Hg Ag Pt Au K + Ca 2+ Na + Mg 2+ Al 3+ Zn 2+ Fe 2+ Ni 2+ Sn 2+ Pb 2+ H + Cu 2+ Fe 3+ Hg + Ag + Pt 2+ Au 3+ OXH KH 1.1.2. Phi kim: các nguyên tố phi kim trong bảng tuần hoàn đều thuộc các nhóm A: + Các nguyên tố nhóm VIIA (halozen): F, Cl, Br, I (At không tồn tại trong tự nhiên ở dạng tự do). + Các nguyên tố nhóm VIA (O, S, Se, Te), VA (N, P, As), IVA (C, Si), … 2 1.2. Các hợp chất vô cơ 1.2.1. Oxit: oxit là hợp chất có hai nguyên tố trong đó có một nguyên tố là oxi, bao gồm: + Oxit bazơ (OXBZ): trong đó lại chia ra oxit bazơ kiềm (Na 2 O, K 2 O, BaO, CaO, …) và oxit bazơ không tan (MgO, CuO, FeO, …). + Oxit axit (OXAX): CO 2 , SiO 2 , N 2 O 5 , P 2 O 5 , SO 3 , SO 2 , Cl 2 O 7 , … Lưu ý: SiO 2 tuy là một oxit axit nhưng có thể phản ứng được với axit HF. SiO 2 + 4HF → SiF 4 + 2H 2 O (a) + Oxit lưỡng tính (OXLT): Al 2 O 3 , ZnO, Cr 2 O 3 , … + Oxit trung tính (OXTT) hay oxit không tạo muối: NO, CO, … 1.2.2. Axit: axit là hợp chất phân tử gồm một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại (SGK lớp 8) hay axit là chất khi phân li trong nước cho ra proton (SGK lớp 11 chuẩn) đúng hơn axit là chất có khả năng nhường proton (SGK lớp 11 nâng cao). + Các axit không có oxi: HF, HCl, HBr, H 2 S, … trong đó HCl, HBr là các axit mạnh, HF, H 2 S là các axit yếu. + Các axit có oxi: HClO 4 , HClO, H 2 SO 4 , H 2 SO 3 , HNO 3 , HNO 2 , H 3 PO 4 , H 2 CO 3 , … trong đó HClO 4 , H 2 SO 4 , HNO 3 là các axit mạnh, H 3 PO 4 , H 2 SO 3 là các axit trung bình, H 2 CO 3 , HNO 2 , HClO là các axit yếu. Lưu ý: một số ion HSO 4 - , NH 4 + , Al 3+ , Cu 2+ , Fe 3+ , … là các axit. 1.2.3. Bazơ: bazơ là hợp chất phân tử gồm nguyên tử kim loại liên kết với nhóm -OH (SGK lớp 8) hay bazơ là chất khi phân li trong nước cho ra ion OH - (SGK lớp 11 chuẩn) đúng hơn bazơ là chất có khả năng nhận proton (SGK lớp 11 nâng cao). + Bazơ kiềm (BZK): NaOH, KOH, Ba(OH) 2 , Ca(OH) 2 (tuy Ca(OH) 2 ít tan nhưng phân li hoàn toàn nên vẫn được xem là bazơ kiềm). + Bazơ không tan (BZKT): Fe(OH) 2 , Mg(OH) 2 , … + Hiđroxit lưỡng tính: là hiđroxit vừa có tính bazơ, vừa có tính axit, ví dụ: Al(OH) 3 hay HAlO 2 .H 2 O, Zn(OH) 2 hay H 2 ZnO 2 , Cr(OH) 3 hay HCrO 2 .H 2 O, … 3 Lưu ý: NH 3 và một số ion CO 3 2- , PO 4 3- , AlO 2 - , … là các bazơ. 1.2.4. Muối: muối là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại (hoặc nhóm NH 4 + ) liên kết với một hay nhiều gốc axit (SGK lớp 8) hay đúng hơn muối là hợp chất, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH 4 + ) và anion gốc axit (SGK lớp 11 nâng cao). + Muối trung hoà: Na 2 CO 3 , KNO 3 , BaSO 4 , NH 4 Cl, … + Muối axit: NaHSO 4 , K 2 HS, NaHCO 3 , NH 4 H 2 PO 4 , … Lưu ý: Na 2 HPO 3 là muối trung hoà (gốc HPO 3 2- tuy có H nhưng không có khả năng phân li ra H + ). 2. Một số phản ứng hoá học xảy ra giữa các chất vô cơ 2.1. Kim loại tác dụng với oxi KL + Oxi → OXKL + Trừ Ag, Au, Pt, còn lại hầu hết kim loại đều phản ứng với oxi. + Kim loại kiềm, kiềm thổ phản ứng ở điều kiện thường cho oxit, tuy nhiên khi đốt cháy trong oxi có thể cho ra peoxit hoặc supeoxit: 4Na + O 2 → 2Na 2 O (natri oxit) 2Mg + O 2 → 2MgO (magie oxit) 2Na + O 2 o t → Na 2 O 2 (natri peoxit) Ba + O 2 o t → BaO 2 (bari peoxit) + Kim loại sắt phản ứng chậm với oxi cho ra hỗn hợp oxit sắt(II) và oxit sắt(III), khi đốt cháy hoặc nóng đỏ cho ra oxit sắt từ: 3Fe + 2O 2 o t → Fe 3 O 4 Lưu ý: + Kim loại Ag tuy không phản ứng với oxi nhưng dễ dàng phản ứng với O 3 : 2Ag + O 3 → Ag 2 O + O 2 + Kim loại Al rất bền trong không khí do lớp màng oxit bảo vệ, bột nhôm cháy trong oxi, hỗn hống Al – Hg phản ứng mãnh liệt với oxi không khí ở điều kiện thường (nhôm mọc “lông tơ”): Làm sạch bề mặt lá nhôm: dùng giấy nhám đánh sạch hoặc nhúng vào dung dịch HCl, sau đó lau sạch. 4 Nhúng miếng kim loại nhôm ở trên vào dung dịch HgCl 2 nhằm mục đích tạo ra hỗn hống Hg - Al: 2Al + 3Hg 2+ → 2Al 3+ + 3Hg Để hỗn hống Al - Hg ngoài không khí cho phản ứng giữa Al với oxi xảy ra: 4Al + 3O 2 → 2Al 2 O 3 Giải thích: Nếu để miếng nhôm trong không khí thì cũng xảy ra phản ứng giữa Al với oxi nhưng do lớp oxit nhôm sinh ra đặc khít ngăn cách không cho nhôm tiếp xúc với oxi do đó phản ứng ngừng lại. Khi tạo ra hỗn hống Al - Hg thì lớp oxit nhôm sinh ra không có khả năng bao bọc kín lá nhôm do đó phản ứng giữa nhôm với oxi xảy ra liên tục lớp lớp oxit nhôm đùn lên trông rất giống những “lông tơ”. 2.2. Kim loại tác dụng với phi kim (trừ oxi) KL + PK → M + Các phi kim thường gặp là các đơn chất halogen (F 2 , Cl 2 , Br 2 , I 2 ), lưu huỳnh, cacbon, phot pho, silic, Kim loại có thể phản ứng với F 2 , Cl 2 , Br 2 ngay ở điều kiện thường, và phản ứng với S, I 2 , C, … khi đun nóng, tuy nhiên Hg lại có thể phản ứng với S ngay điều kiện thường: Hg + S → HgS (b) + Kim loại Fe tác dụng với F 2 , Cl 2 , Br 2 cho muối sắt (III), còn khi tác dụng với S, I 2 thì cho ra muối sắt (II): 2Fe + 3Cl 2 → 2FeCl 3 (sắt(III) clorua) 2Fe + 3Br 2 → 2FeBr 3 (sắt(III) bromua) Fe + I 2 o t → FeI 2 (sắt(II) iotua) Fe + S o t → FeS (sắt(II) sunfua) Lưu ý: Phản ứng giữa bột Al và I 2 có thể xảy ra khi đun nóng hoặc có vài giọt H 2 O làm xúc tác: 2Al + 3I 2 o 2 t (H O) → 2AlI 3 2.3. Kim loại tác dụng với nước KL + H 2 O → BZ + H 2 5 + Kim loại nhóm IA (Li, Na, K ), Ca, Ba, Sr tác dụng mãnh liệt với H 2 O cho ra bazơ kiềm và giải phóng khí H 2 : 2M + 2nH 2 O → 2M(OH) n + nH 2 2Na + 2H 2 O → 2NaOH + H 2 Ba + 2H 2 O → Ba(OH) 2 + H 2 + Kim loại Al, Zn ban đầu có xảy ra phản ứng nhưng do Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 kết tủa bám vào kim loại ngăn cách không cho kim loại tiếp xúc với nước nên phản ứng ngừng lại. KL + H 2 O o t → OXKL + H 2 + Kim loại Mg phản ứng với nước khi đun nóng: Mg + H 2 O o t → MgO + H 2 + Với kim loại Fe thì chỉ phản ứng với hơi nước ở nhiệt độ cao: 3Fe + 4H 2 O o t 570 o C= → Fe 3 O 4 + 4H 2 Fe + H 2 O o t 570 o C> → FeO + H 2 2.4. Kim loại tác dụng với axit KL + HCl, H 2 SO 4 loãng → MCl - , MSO 4 2- + H 2 + Kim loại phải đứng trước H trong dãy beketop hay đúng hơn là dãy điện hoá. Tuy nhiên thực tế Pb không phản ứng với H 2 SO 4 loãng, HCl loãng, lạnh do tạo ra PbSO 4 , PbCl 2 không tan. + Muối thu được khi cho kim loại Fe tác dụng với axit trên là muối sắt (II). Khí giải phóng là khí H 2 (sản phẩm khử của H + ): Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 Fe + H 2 SO 4 loãng → FeSO 4 + H 2 + Khi cho các kim loại IA, Ca, Sr, Ba tác dụng với dung dịch axit trên thì ban đầu kim loại phản ứng với axit, sau đó kim loại dư (nếu có) sẽ phản ứng với nước. Ví dụ khi cho kim loại Ba tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng: Ba + H 2 SO 4 loãng → BaSO 4 + H 2 Ba dư + 2H 2 O → Ba(OH) 2 + H 2 KL + HNO 3 , H 2 SO 4 đặc → MNO 3 - , MSO 4 2- + sp khử của N, S + H 2 O 6 + Kim loại có thể trước hoặc sau H trong dãy beketop hay đúng hơn là dãy điện hoá, các kim loại như Fe, Al, Cr có tính thụ động trong dung dịch H 2 SO 4 đặc nguội, HNO 3 đặc nguội (chỉ khi đặc nguội thì các kim loại trên mới không tác dụng vì khi đó tạo ra lớp “oxit bền” trên bề mặt kim loại, ngăn cách không cho kim loại tiếp xúc với axit). + Muối thu được của sắt (trường hợp xảy ra phản ứng) luôn là muối sắt (III). + Khí thu được ở đây không phải H 2 mà là sản phẩm quá trình khử S trong H 2 SO 4 và N trong HNO 3 : SO 2 , H 2 S, NO 2 , NO, N 2 O, N 2 cũng có khi không cho khí mà thay vào đó là: S, NH 4 NO 3 nên cần phân biệt rõ đề cho sản phẩm khử duy nhất hay là khí duy nhất (có thể có thêm S, NH 4 NO 3 ). KL + H 2 SO 4 đặc → MSO 4 2- + {SO 2 , S, H 2 S} + H 2 O KL + HNO 3 → MNO 3 - + {NO 2 , NO, N 2 O, N 2 , NH 4 NO 3 } + H 2 O + Khi đặc và dùng dư HNO 3 , H 2 SO 4 thường cho ra sản phẩm khử có số oxi hoá cao nhất là NO 2 và SO 2 . + Kim loại mạnh như Na, Ba, Mg, Al, Zn, … tác dụng với HNO 3 loãng sản phẩm khử có thể có NO, N 2 O, N 2 , NH 4 NO 3 . Kim loại trung bình như Fe tác dụng với HNO 3 loãng sản phẩm khử có thể có NO, N 2 O, N 2 . Kim loại yếu như Cu, Ag, … tác dụng với HNO 3 loãng sản phẩm khử chỉ có NO. Fe + 6HNO 3 đặc, nóng → Fe(NO 3 ) 3 + 3NO 2 + 3H 2 O 3Cu + 8HNO 3 loãng → 3Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O 4Mg + 10HNO 3 loãng → 4Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O 2Fe + 6H 2 SO 4 đặc, nóng → Fe 2 (SO 4 ) 3 + 3SO 2 + 6H 2 O + Kim loại Au không phản ứng với HNO 3 hay H 2 SO 4 mà phản ứng được với hỗn hợp axit HNO 3 đặc và HCl đặc với tỉ lệ số mol lần lượt 1: 3 (nước cường toan): HNO 3 đặc + Au + 3HCl đặc → AuCl 3 + NO + 2H 2 O 2.5. Kim loại tác dụng với dung dịch muối + Nếu kim loại là Li, Na, K, Ca, Ba, thì: Ban đầu kim loại tác dụng với nước tạo ra bazơ kiềm: KL + H 2 O → BZ + H 2 7 Bazơ kiềm sinh ra tác dụng với dung dịch muối: BZ + M → M mới + BZ mới Ví dụ: Cho kim loại K vào dung dịch NH 4 Cl: 2K + 2H 2 O → 2KOH + H 2 KOH + NH 4 Cl → NH 3 + H 2 O + KCl Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO 4 : Ba + 2H 2 O → Ba(OH) 2 + H 2 Ba(OH) 2 + CuSO 4 → BaSO 4 + Cu(OH) 2 Cho kim loại Na vào dung dịch Al(NO 3 ) 3 : 2Na + 2H 2 O → 2NaOH + H 2 3NaOH + Al(NO 3 ) 3 → 3NaNO 3 + Al(OH) 3 NaOH dư + Al(OH) 3 → NaAlO 2 + 2H 2 O + Nếu kim loại từ Mg trở về sau trong dãy điện hoá thì: KL + M → KL mới + M mới Kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối của nó: Fe + CuSO 4 → FeSO 4 + Cu Lưu ý: + Khi cho một kim loại (từ Mg trở về sau trong dãy điện hoá) tác dụng với hỗn hợp dung dịch các muối, các phản ứng xảy ra lần lượt: đầu tiên ưu tiên xảy ra phản ứng giữa kim loại và muối của kim loại đứng sau cùng, tiếp theo mới đến phản ứng của kim loại với muối của kim loại gần hơn. Ví dụ cho Mg vào dung dịch hỗn hợp AgNO 3 , Cu(NO 3 ) 2 : Mg + 2AgNO 3 → Mg(NO 3 ) 2 + 2Ag (1) Mg dư + Cu(NO 3 ) 2 → Mg(NO 3 ) 2 + Cu (2) + Vị trí một số cặp trong dãy điện hoá: Mg 2+ Fe 2+ Cu 2+ Fe 3+ Ag + tính oxi hoá tăng Mg Fe Cu Fe Ag tính khử giảm Áp dụng quy tắc α trong dãy điện hoá: OXH yÕu OXH m¹nh KH m¹nh KH yÕu 8 Khi cho Fe tác dụng với dung dịch AgNO 3 các phản ứng lần lượt xảy ra: Fe + 2AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 2 + 2Ag (1) Fe(NO 3 ) 2 + AgNO 3 dư → Fe(NO 3 ) 3 + Ag (2) Khi cho Mg tác dụng với dung dịch FeCl 3 các phản ứng lần lượt xảy ra: Mg + 2FeCl 3 → MgCl 2 + 2FeCl 2 (1) Mg dư + FeCl 2 → Fe + MgCl 2 (2) Khi cho Cu tác dụng với dung dịch FeCl 3 phản ứng xảy ra: Cu + 2FeCl 3 → CuCl 2 + 2FeCl 2 2.6. Kim loại tác dụng với dung dịch kiềm KL + dd Kiềm → Muối + H 2 + Ban đầu kim loại tác dụng với nước tạo ra hiđroxit, sau đó hiđroxit lưỡng tính mới tác dụng với bazơ kiềm. + Các kim loại như Al, Zn, … đều có tính chất trên. M + nH 2 O → M(OH) n + n/2H 2 M(OH) n + (4-n)NaOH → Na 4-n MO 2 + 2H 2 O Phương trình tổng quát: M + (n-2)H 2 O + (4-n)NaOH → Na 4-n MO 2 + n/2H 2 Ví dụ: Al + H 2 O + NaOH → NaAlO 2 + 3/2H 2 Zn + 2NaOH → Na 2 ZnO 2 + H 2 2.7. Phi kim tác dụng với oxi PK + Oxi o t → OXPK + Các phi kim halogen không trực tiếp tác dụng với oxi. + Phi kim S tác dụng với O 2 khi đốt cháy cho ra SO 2 , phi kim N 2 tác dụng với O 2 ở điều kiện 3000 o C hoặc có tia lửa điện cho ra NO, phi kim C tác dụng với O 2 khi đốt cháy cho ra CO 2 hoặc CO, phi kim P tác dụng với O 2 cho ra P 2 O 3 hoặc P 2 O 5 : S + O 2 o t → SO 2 N 2 + O 2 o 3000 C → 2NO 9 2C + O 2 thiếu o t → 2CO C + O 2 dư o t → CO 2 4P + 3O 2 thiếu o t → 2P 2 O 3 4P + 5O 2 dư o t → 2P 2 O 5 2.8. Phi kim tác dụng với hiđro H 2 + F 2 → 2HF (hiđro florua) H 2 + Cl 2 as → 2HCl (hiđro clorua) H 2 + Br 2 o t → 2HBr (hiđro bromua) 2H 2 + O 2 o t → 2H 2 O H 2 + S o t → H 2 S (hiđro sunfua) 3H 2 + N 2 o Fe;450 C → 2NH 3 2H 2 + C o xt;t → CH 4 2.9. Phi kim tác dụng với dung dịch kiềm Si + 2NaOH đặc + H 2 O o t → Na 2 SiO 3 + 2H 2 Cl 2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H 2 O 3Cl 2 + 6KOH o t → 5KCl + KClO 3 + 3H 2 O Cl 2 + Ca(OH) 2 sữa → CaOCl 2 + H 2 O 2.10. Phi kim tác dụng với axit PK rắn: S, C + H 2 SO 4 đặc o t → OXPK hoá trị cao nhất + SO 2 + H 2 O S + 2H 2 SO 4 đặc o t → 3SO 2 + 2H 2 O C + 2H 2 SO 4 đặc o t → CO 2 + 2SO 2 + 2H 2 O PK rắn: S, C, P + HNO 3 đặc o t → OXPK hoá trị cao nhất + NO 2 + H 2 O S + 6HNO 3 đặc o t → H 2 SO 4 + 6NO 2 + 2H 2 O P + 5HNO 3 đặc o t → H 3 PO 4 + 5NO 2 + H 2 O C + 4HNO 3 đặc o t → CO 2 + 4NO 2 + 2H 2 O PK rắn: S, C, P + HNO 3 loãng o t → OXPK + NO + H 2 O 3P + 5HNO 3 loãng + 2H 2 O o t → 3H 3 PO 4 + 5NO 3I 2 + 10HNO 3 loãng o t → 6HIO 3 + 10NO + 2H 2 O 10 [...]... 3xFe(NO3)3+ (3x - 2y)NO + (6x - y)H2O (3x - 2y) 3 2.26 Một số phản ứng điện phân + Cực (+) hay còn gọi là anot xảy ra quá trình oxi hoá Anot trơ (anot làm bằng graphit, Pt, …) tuân theo trật tự ưu tiên: S 2- > I- > Br- > Cl- > H2O > OH>> SO42-, NO3-, CO32- S2- → S + 2e 2X- → X2 + 2e 2H2O → 4H+ + O2 + 4e 2OH- → H2O + 1/2O2 + 2e + Cực (-) hay còn gọi là catot xảy ra quá trình khử, trật tự ưu tiên: ion KL n+ sau... Fe(OH)3, Cu(OH)2… thì khi phản ứng nhiệt phân không cần phải xét đến nhiệt phân trong môi trường có hay không có oxi không khí t Cu(OH)2  CuO + H2O → o 17 t 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O → o + Nếu các bazơ có tính khử như: Fe(OH)2, Cr(OH)2… thì khi phản ứng nhiệt phân cần phải xét đến nhiệt phân trong môi trường có hay không có oxi không khí: t Fe(OH)2  FeO + H2O (nung trong chân không) → o t 2Fe(OH)2 + 1/2O2... FeO + C + CO o o t  → Fe Lưu ý: Nung C và CaO ở nhiệt độ cao thu được CaC2: t CaO + 3C  CaC2 + CO → o (e) 2.17 Axit tác dụng với bazơ BZ + AX  M + H2O → + Nếu các axit HCl hay H2SO4 loãng (chúng không có khả năng làm thay đổi hoá trị của kim loại trong bazơ) thì các bazơ khi phản ứng đều cho muối và nước: 14 → Fe(OH)2 + 2HCl  FeCl2 + 2H2O Fe(OH)2 + H2SO4 loãng  FeSO4 + 2H2O → + Nếu các bazơ... + 1/2O2 + H2SO4 → ®pdd 2AgNO3 + H2O  2Ag + 1/2O2 + 2HNO3 → ®pdd(cã.m.n) CuSO4 + 2NaCl  Cu + Cl2 + Na2SO4 → 3 Vận dụng phản ứng hoá học xảy ra giữa các chất vô cơ để giải bài tập Bài 1: Tách các kim loại ra khỏi hỗn hợp bột gồm Cu, Ag bằng phương pháp hoá học Hướng dẫn: Hoà tan hỗn hợp trong HNO3 loãng dư: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O Cô cạn dung dịch... tác dụng với CO2 tạo thành Na2CO3 và giải phóng O2: → Na2O2 + CO2  Na2CO3 + 1/2O2 (c) 2.15 Oxit kim loại tác dụng với CO, H2 OXKL + CO t  KL + CO2 → o + Các oxit kim loại sau Al trong dãy beketop hay đúng hơn là dãy điện hoá mới phản ứng với CO khi đun nóng, các oxit kim loại từ Al trở về trước không phản ứng với CO: t ZnO + CO  Zn + CO2 → o t CuO + CO  Cu + CO2 → o + Phản ứng khử sắt(III)... không) → o t 2Fe(OH)2 + 1/2O2  Fe2O3 + 2H2O (nung trong không khí) → o 2.21 Muối tác dụng với muối Muối + Muối  Muối mới + Muối mới → + Các muối tạo thành phải có độ tan nhỏ hơn các muối phản ứng (hay gặp nhất là các muối phản ứng tan, còn muối tạo thành có ít nhất một muối kết tủa) NaCl + AgNO3  AgCl + NaNO3 → → Na2CO3 + CaCl2  CaCO3 + 2NaCl Ba(NO3)2 + (NH4)2SO4  BaSO4 + 2NH4NO3 → + Nếu muối... +4, +7; Cl: -1, 0, +1, +3, +5, +7; S: -2, 0, +4, +6; N: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5 + Để cân bằng nhanh phản ứng oxi hoá khử ta sử dụng cách nhẩm chéo: Xác định, sau đó chỉ giữ lại các giá trị số oxi hoá thay đổi Viết các giá trị electron trao đổi ở dưới chân nguyên tố tương ứng (ưu tiên phía có số lượng chỉ số nguyên tử lớn hơn, trường hợp chỉ số nguyên tử bằng nhau thì ưu tiên sản phẩm) Nhân chéo hệ số... CO  2Fe3O4 + CO2 → o (1) t Fe3O4 + CO  3FeO + CO2 (2) → o 13 t FeO + CO  Fe + CO2 → (3) o t Fe2O3 + 3CO dư  2Fe + 3CO2 → o OXKL + H2 t  KL + H2O → o Các oxit kim loại sau Al trong dãy beketop hay đúng hơn là dãy điện hoá mới phản ứng với H2 khi đun nóng, các oxit kim loại từ Al trở về trước không phản ứng với H2 t Fe2O3 + 3H2 dư  2Fe + 3H2O → o t ZnO + H2  Zn + H2O → o t CuO + H2  Cu... thì có hai khả năng Ca(OH)2 dư hoặc Ca(OH)2 hết và CO2 đã hoà tan một phần kết tủa 2.13 Oxit bazơ tác dụng với axit OXBZ + AX + Nếu các axit như: HCl, HBr, H 2SO4  → M + H2O , …(không có khả năng làm thay đổi loãng hoá trị của kim loại trong oxit) thì các oxit bazơ khi phản ứng đều cho muối và nước: FeO + H2SO4 loãng  FeSO4 + H2O → Fe3O4 + 4H2SO4 loãng  FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O → + Nếu các oxit... nhiệt phân đến khối lượng không đổi, sau đó cho tác dụng với CO dư, đun nóng thu được Cu: t Cu(OH)2  CuO + H2O → o t CuO + CO  Cu + CO2 → o Lưu ý: để tách các kim loại ra khỏi hỗn hợp kim loại Cu, Ag hay hợp kim CuAg thì ta sử dụng cách trên, tuy nhiên để tách các kim loại ra khỏi hỗn hợp bột gồm Cu, Ag ta có thể sử dụng cách đơn giản: Đốt cháy hỗn hợp bột gồm Cu, Ag trong oxi dư thu được hỗn hợp rắn . dạy bộ môn Hóa học. Chúng tôi biên soạn tài liệu nhằm phục vụ, bổ trợ kiến thức cho giáo viên. Nội dung tài liệu( thời lượng 30 tiết), gồm 4 chuyên đề cụ thể như sau: 1. Phản ứng hóa học giữa. hoạch kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhằm giúp cán bộ, giáo viên giảng dạy môn Hóa học (THCS) củng. và viết têncác hợp chất hoá học 3. Rèn kĩ năng giải bài tập hỗn hợp cho học sinh lớp 8 4. Phương pháp tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào môn hóa học THCS. Trong quá trình biên
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu bồi dưỡng hóa học thcs cực hay, tài liệu bồi dưỡng hóa học thcs cực hay,