0

TAI LIEU BOI DUONG HOA HOC 8

86 427 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2015, 11:03

Chương 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC A KIẾN THỨC CƠ BẢN Bài : SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT 1.1Hiện tượng vật lý • Hiện tượng vật lý tượng chất sinh • Ví dụ: Sự thay đổi trạng thái hay hình dạng chất (nước lỏng hóa hơi; muối ăn tan vào nước ) 1.2Hiện tượng hóa học • Hiện tượng hóa học tượng có chất sinh • Ví dụ:+ Khi đốt cháy than, cacbon biến thành khí CO2; + Cho vôi sống (CaO) vào nước, vôi sống biến thành vôi (Ca(OH)2) toả nhiệt (nóng lên) Bài: PHẢN ỨNG HÓA HỌC 2.1Định nghĩa • Phản ứng hóa học trình làm biến đổi chất thành chất khác • Trong phản ứng hóa học: chất ban đầu bị biến đổi phản ứng gọi chất tham gia hay chất phản ứng Chất sinh chất sản phẩm hay chất tạo thành • Phản ứng hóa học ghi theo phương trình chữ sau: Tên chất tham gia → tên chất tạo thành • Các phản ứng hóa học xảy ra: A + B → C + D; A + B → C; A → C + D Ví dụ: Lưu huỳnh + sắt → sắt (II) sunfua Đường → nước + than Trong trình phản ứng, lượng chất tham gia giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần 2.2Diễn biến phản ứng hóa học Trong phản ứng hóa học có liên kết nguyên tử thay đổi làm cho phân tử biến đổi thành phân tử khác 2.3Khi phản ứng hoá học xảy (hay điều kiện để có phản ứng hóa học xảy ra) • Các chất phản ứng phải tiếp xúc với • Bề mặt tiếp xúc lớn phản ứng xảy dễ • Cần đun nóng đến nhiệt độ đó, tuỳ theo phản ứng cụ thể Tuy nhiên có số phản ứng xảy nhiệt độ bình thường hay thấp Ví dụ: Phản ứng cacbon oxi cần phải đun nóng t Cacbon + oxi → khí cacbonic Phản ứng kẽm axit clohiđric xảy nhiệt độ thường → khí hiđro + kẽm clorua Kẽm + axit clohiđric  • Có phản ứng cần có mặt chất xúc tác Ví dụ: Phản ứng tạo thành axit axetic từ rượu etylic cần có men làm chất xúc tác 2.4Dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hóa học xảy • Dấu hiệu chất để xác định có phản ứng hóa học tạo thành chất có tính chất khác với chất tham gia • Nhiều phản ứng mà tạo thành chất kèm theo dấu hiệu bề quan sát (thí dụ thay đổi màu sắc, xuất chất không tan hay gọi chất kết tủa, xuất chất khí, toả nhiệt phát sáng, ) Bài: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 3.1Định luật bảo toàn khối lượng • Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng chất sản phẩm tổng khối lượng chất phản ứng Ví dụ: Phản ứng : A + B → C + D ⇒ mA + m B = m C + m D • Ứng dụng: Tính khối lượng chất tham gia phản ứng hay chất tạo thành sau phản ứng 3.2Định luật thành phần không đổi • Một hợp chất, dù điều chế cách nào, luôn có thành phần không đổi khối lượng • Ứng dụng: Dựa vào tỷ lệ khối lượng nguyên tố cấu tạo nên chất không đổi → tỉ số nguyên tử không đổi → lập công thức hóa học chất Bài: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 4.1Phương trình hóa học • Phương trình hóa học cách biểu diễn ngắn gọn phản ứng → ) hóa học công thức hóa học dấu (+) (  → CaCO3 + H2O Ví dụ: CO2 + Ca(OH)2  Nghĩa là: Khí cacbonic tác dụng với (hay phản ứng với) canxi hiđroxit tạo thành canxi cacbonat nước • Thiết lập phương trình hóa học Việc thiết lập phương trình hóa học có hai bước: Bước 1: Thay phương trình chữ phản ứng hóa học công thức hóa học để sơ đồ phản ứng (giữa chất có dấu (+), nối hai vế phản ứng dấu ( >) Bước 2: Thêm hệ số (con số đặt trước công thức) cho số nguyên tử nguyên tố hai vế nhau- gọi cân phương trình hóa học Sau cân phương trình ta thay dấu( >) mũi tên (→) Ví dụ: Lập phương trình hóa học phản ứng sau: → nhôm oxit Nhôm + oxi  Sơ đồ phản ứng: Al + O2  > Al2O3 → 2Al2O3 Phương trình hóa học: Al + 3O2  • Chú ý: Nếu chất sản phẩm không tan ta viết kèm theo dấu (↓) đặt cạnh công thức hóa học chất đó; chất khí đặt thêm dấu (↑) cạnh công thức hóa học chất đó; phản ứng cần đun nóng xảy ra, thêm ( t0) mũi tên hai vế phương trình phản ứng → 2HCl + BaSO4↓ Ví dụ: BaCl2 + H2SO4  → CaCl2 + H2O + CO2 ↑ CaCO3 + 2HCl  t Fe + S → FeS 4.2Ý nghĩa phương trình hóa học • Một phương trình hóa học cho biết: + Chất tham gia sản phẩm phản ứng + Cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử chất cặp chất phản ứng Ví dụ: Phản ứng: N2 + H2  → NH3 Tỷ lệ: 1pt 3pt 2pt (Đối với chất khí tỷ lệ thể tích) • Lưu ý lập phương trình hoá học: + Viết công thức hóa chất phản ứng chất sinh + Chọn hệ số phân tử cho số nguyên tử nguyên tố hai vế Cách làm sau: - Nên nguyên tố mà số nguyên tử có nhiều không Trường hợp số nguyên tử nguyên tố vế số chẵn vế số lẻ trước hết phải đặt hệ số cho chất mà số nguyên tử số lẻ, tiếp tục đặt hệ số cho phân tử chứa số nguyên tử chẵn vế lại cho số nguyên tử nguyên tố hai vế Trong trường hợp phân tử có loại nguyên tố thường số nguyên tử loại nguyên tố kết hợp thành nhóm nguyên tử, ta coi nhóm tương đương với nguyên tố Ví dụ: Al + H2SO4  > Al2(SO4)3 + H2 ↑ Coi nhóm (SO4) tương đương nguyên tố Vậy nhóm (SO4) có nhiều lại không vế, nên ta cân trước, đặt hệ số trước phân tử H 2SO4, sau cân số nguyên tử H sau số nguyên tử Al Phương trình sau cân sau: → Al2(SO4)3 + H2 ↑ Al + H2SO4  + Trong trình cân không thay đổi số nguyên tử công thức hóa học 4.3Tính hiệu suất phản ứng Thực tế số nguyên nhân chất tham gia phản ứng không tác dụng hết, nghĩa hiệu suất 100% Người ta tính hiệu suất phản ứng sau: a) Dựa vào chất tham gia phản ứng: Lượng thực tế phản ứng Công thức tính: H% =  x 100% Lượng tổng số lấy b) Dựa vào chất tạo thành: Lượng thực tế thu x 100% Công thức tính: H% =  Lượng thu theo lý thuyết (theo pt phản ứng) c) Bài toán hiệu suất mở rộng ra: Cho hiệu suất phản ứng tính lượng chất tham gia tạo thành B CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP a) Khi đánh diêm có lửa bắt cháy, tượng tượng gì? b) Trong tượng sau đây, tượng tượng hóa học: trứng bị thối; mực hòa tan vào nước; tẩy màu vải xanh thành trắng Giải a) Khi đánh diêm có lửa bắt cháy tượng hóa học chất thuốc làm diêm biến đổi hóa học kèm theo biến đổi có toả nhiệt, chất thuốc làm diêm cháy thành chất khí b) Trong tượng tượng trứng bị thối, tẩy màu vải xanh thành trắng tượng hóa học Trứng bị thối có chất xuất Tính chất chất khác với chất ban đầu Khi tẩy màu vải xanh thành trắng chất màu bị biến đổi hóa học, chất có màu xanh Mực hòa tan vào nước tượng vật lý Dựa vào tính chất mà: a) Đồng, nhôm dùng làm ruột dây điện nhựa, cao su dùng làm vỏ dây điện? b) Bạc dùng để tráng gương? c) Nhôm dùng làm nồi, xoong? d) Than dùng để đốt lò? Giải a) Do đồng, nhôm dẫn điện tốt nên dùng làm ruột dây điện.Nhựa, cao su chất cách điện tốt nên dùng làm vỏ dây điện b) Bạc có ánh kim, phản xạ ánh sáng nên dùng để tráng gương c) Nhôm chất dẫn nhiệt tốt nên thường dùng làm nồi, xoong d) Than cháy cháy thoả nhiều nhiệt nên dùng để đốt lò Bỏ trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt vỏ trứng Biết axit clohiđric tác dụng với canxi cacbonat (chất có vỏ trứng) tạo canxi clorua (chất tan), nước khí cacbon đioxit thoát Hãy dấu hiệu nhận biết có phản ứng xảy Ghi lại phương trình chữ phản ứng Giải - Dấu hiệu nhận biết có xảy phản ứng là: + Chất canxi cacbonat có vỏ trứng bị hòa tan + Khí cacbon đioxit tạo thành kèm theo tượng sủi bọt khí(vì khí không tan nước) - Phương trình chữ phản ứng: Axit clohiđric + canxi cacbonat → canxi clorua + nước + khí cacbon đioxit Em cho biết phương pháp vật lý thông dụng dùng để tách chất khỏi hỗn hợp Em cho biết hỗn hợp gồm chất áp dụng phương pháp Cho ví dụ minh họa Giải Các phương pháp vật lý thông dụng dùng để tách chất khỏi hỗn hợp là: + Phương pháp lọc: Phương pháp dùng để tách chất từ hỗn hợp gồm chất rắn chất lỏng Ví dụ: tách nước khỏi cát, tách tinh bột khỏi nước + Phương pháp chiết: Phương pháp chiết dùng để tách chất từ hỗn hợp gồm hai chất lỏng không tan vào Ví dụ: Tách dầu ăn khỏi nước tách dầu hoả khỏi nước + Phương pháp chưng cất: Phương pháp chwng cất dùng để tách chất từ hỗn hợp gồm hai chất lỏng tan vào Ví dụ: Chưng cất dầu mỏ để etxxawng, tách rượu khỏi nước, a)Trong tiến hành thí nghiệm, dựa vào đâu mà em dự đoán có phản ứng hoá học xảy ra? b) Lấy ba ống nghiệm tiến hành làm thí nghiệm sau: Ống thứ nhất: Hòa tan chất rắn bicachbonat natri vào nước ta dung dịch suốt Ống thứ hai: Hòa tan chất rắn bicacbonat natri vào nước chanh dẫm thấy sủi bọt mạnh Ống thứ ba: Đun nóng chất rắn bicacbonat natri ống nghiệm thấy màu trắng không thay đổi, có khí thoát Dẫn khí thoát vào chậu đựng nước vôi thấy nước vôi vẩn đục Theo em, ba thí nghiệm trên, thí nghiệm biến đổi hóa học? Giải thích? Giải a) Khi làm thí nghiệm, quan sát tượng dựa vào xuất chất sinh ra, ta dự đoán tượng hóa học Hiện tượng chứng tỏ có chất xuất có biến đổi màu sắc, xuất chất có trạng thái vật lý khác với chất ban đầu (Có thể chất kết tủa, chất khí bay hơi, ) b) Ống thứ nhất: Biến đổi vật lý chất tạo thành Ống thứ hai: Biến đổi hoá học tạo chất chất khí cacbonic (CO2) Ống thứ ba: Biến đổi hoá học tạo chất chất khí làm vẩn đục nước vôi Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau: a) C + O2 > CO2 b) CaCO3 > CaO + CO2 c) Na + S > Na2S d) Al + Cl2 > AlCl3 e) Mg + HCl > MgCl2 + H2 Hãy chọn hệ số viết phương trình hoá học Cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử chất phương trình hóa học lập Giải Để cân phương trình phản ứng hoá học cần nguyên tố mà số nguyên tử có nhiều không hai vế a) C + O2 > CO2 Số nguyên tử nguyên tố hai vế nhau, không cần thêm hệ số Phương trình hóa học: C + O2  → CO2 Tỷ lệ: nt pt pt b) CaCO3 > CaO + CO2 (không cần thêm hệ số) Phương trình hóa học: CaCO3  → CaO + CO2 Tỷ lệ: pt pt pt c) Na + S > Na2S Bắt đầu từ nguyên tố Na, đặt vào trước Na Phương trình hóa học: Na + S  → Na2S Tỷ lệ: nt nt pt d) Al + Cl > AlCl3 Bắt đầu từ nguyên tố clo, đặt vào trước Cl2, sau đặt vào trước AlCl3 Phương trình hóa học: Al + Cl2  → AlCl3 Tỷ lệ: nt pt pt e) Mg + HCl > MgCl2 + H2 Bắt đầu từ H Phương trình hóa học: Mg + HCl  → MgCl2 + H2 Tỷ lệ: nt pt pt pt Nung 2,45 gam chất hóa học A thấy thoát 672 ml khí O (đktc) Phần rắn lại chứa 52,35% kali 47,65% clo (về khối lượng) Tìm công thức hóa học A Giải • Tính khối lượng nguyên tố có 2,45 gam chất A nO2 = 0,672 = 0,03mol  → mO = 0,03 32 = 0,96 g 22,4 mK + mCl = mA - mO = 2,45 - 0,96 = 1.49 g mK = 1,49 × 52,35 = 0,78 g 100 mCl = 1,49 - 0,78 = 0,71 g Các nguyên tố A gồm K, Cl O • Đặt A: KxClyOz Ta có: x: y:z = m K mCl mO 0,78 0,71 0,96 : : = : : = 0,02 : 0,02 : 0,06 = : : 39 35,5 16 39 35,5 16 x = y =1 z=3 Trong hợp chất thường tỷ lệ số nguyên tử nguyên tố phải tỷ lệ dương tối giản Vậy công thức hoá học A là: KClO3 Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau đây: a) Na2 CO3 + MgCl2 > MgCO3 + NaCl b) HNO3 + Ca(OH)2 > Ca(NO3)2 + H2O c) H2SO4 + BaCl2 > BaSO4 + HCl d) H3PO4 + Ca(OH)2 > Ca3(PO4)2 + H2O, Hãy viết thành phương trình hóa học cho biết tỷ lệ số phân tử chất phương trình hóa học lập Giải → MgCO3 ↓ + 2NaCl a) Na2 CO3 + MgCl2  Tỷ lệ số phân tử phản ứng 1: 1: 1: → Ca(NO3)2 + H2O b) HNO3 + Ca(OH)2  Tỷ lệ số phân tử phản ứng 2: 1: 1: → BaSO4 ↓ + HCl c) H2SO4 + BaCl2  Tỷ lệ số phân tử phản ứng 1: 1: 1: d) H3PO4 + Ca(OH)2  → Ca3(PO4)2 + H2O Tỷ lệ số phân tử phản ứng 2: 3: 1: Xét tượng sau rõ đâu tượng hóa học? A Cồn để lọ không kín bị bay B Khi đốt đèn còn, cồn cháy biến đổi thành nước khí cacbonic C Dây sắt cắt nhỏ thành đoạn tán thành đinh D Hoà tan đường vào nước ta dung dịch đường Đáp số: câu B 10 Để đốt cháy phân tử chất A cần 6,5 phân tử O 2, thu phân tử CO2 phân tử H2O Hãy xác định công thức phân tử chất A Giải Ta có phản ứng: A + 6,5 O2  → CO2 + H2O Theo định luật bảo toàn khối lượng phân tử chất AQ phải có nguyên tử C; 10 nguyên tử hiđro oxi Vậy công thức chất A C4H1o 11 Khi than cháy không khí, xảy phản ứng hóa học cacbon oxi a) Hãy giải thích cần đập vừa nhỏ than trước đưa vào lò đốt, dùng que lửa châm quạt mạnh đến than bén cháy b) Ghi lại phương trình chữ phản ứng, biết sản phảm khí cacbon đioxit Giải a) Phải đập vừa nhỏ than nhằm làm cho tiếp xúc than với oxi có không khí nhiều hơn, phản ứng than (cacbon) với oxi xảy nhanh - Phản ứng cacbon với oxi xảy cacbon bị đốt nóng b) Phương trình chữ phản ứng: Cacbon + oxi  → khí cacbon đioxit 12.Hoàn thành chuỗi biến hoá sau: (1) ( 2) ( 3) ( 4) Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 (5) ( 6) → CaCO3 → CaO Giải (1) Ca + O2  → 2CaO (2) CaO + H2O  → Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O (3) Ca(OH)2 + CO2  → Ca(HCO3)2 (4) CaCO3 + CO2 + H2O  t (5) Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 ↑ + H2O t (6) CaCO3 → CaO + CO2 ↑ O O 13 Cho 27 gam Al tác dụng với dung dịch axit sunfuric (H 2SO4) thu 171 gam muối nhôm sunfat (Al2(SO4)3) gam hiđro a) Viết phương trình phản ứng b) Tính khối lượng axit sunfuric dùng Giải a) Phương trình phản ứng: → Al2(SO4)3 + H2 ↑ Al + H2SO4  b) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mAl + mH SO = mAl ( SO ) + mH mH SO = (171 + 3) - 27 = 147 (g) 2 4 14.Đốt cháy hoàn toàn mẩu phôt oxi dư, sau phản ứng thu chất rắn A Hoà tan hoàn toàn chất rắn A vào nước thu dung dịch B Cho vài giọt quì tím vào dung dịch B thấy dung dịch có màu đỏ Cho tiếp dung dịch NaOH vào dung dịch B màu đỏ 10 CM = 0,3 = 0,477 M 0,6289 a) Hòa tan gam NaCl 80 gam H2O Tính nồng độ phần trăm dung dịch b) Chuyển sang nồng độ phần trăm dung dịch NaOH 2M có khối lượng riêng d = 1,08 g/ml c) Cần gam NaOH để pha chế lít dung dịch NaOH 10% Biết khối lượng riêng dung dịch 1,115 g/ml Giải a) Số gam dung dịch : + 80 = 82 gam Nồng độ % dung dịch NaCl là: C% = × 100% = 4,76% 84 b) áp dụng công thức tính : m = V x d Khối lượng lít dung dịch NaOH 2M (d = 1,08g/ml) là: 1000 x 1,08 = 1080 (gam) Số gam chất tan NaOH : x 40 = 80 (gam) 80 × 100% = 7,4% 1080 M × CM 40 × Hoặc áp dụng biểu thức: C% = 10 × D = 10 × 1,08 = 7,4% Nồng độ %: C% = c) Số gam dung dịch NaOH cần để pha chế là: m = 3000 x 1,115 = 3345 (gam) Số gam NaOH cần dùng là: 10 × 3345 = 334,5 (gam) 100 Trong phòng thí nghiệm có lọ đựng dung dịch NaCl, H 2SO4 NaOH có nồng độ 0,5M a) Lấy thứ dung dịch cho vào ống nghiệm riêng biệt Hỏi phải lấy để có số mol chất tan có ống nghiệm b) Nếu thể tích dung dịch có ống nghiệm ml Hãy tính số gam chất tan có ống nghiệm Giải a) Phải lấy để có số mol chất Dựa vào công thức tính: n = CM × V 1000 Biết CM = 0,5 M Muốn có số mol V phải Do muốn có số mol chất tan ống nghiệm 72 ta phải lấy thể tích dung dịch vào ống nghiệm b) Khối lượng chất tan có ống nghiệm: Số mol chất tan có dung dịch ống nghiệm là: C M × V 0,5 × = = 0,0025 (mol) 1000 1000 n= Khối lượng chất là: mNaCl = 0,0025 x 58,5 = 0,1463 (gam) mNaOH = 0,0025 x 40 = 0,10 (gam) mH SO = 0,0025 x 98 = 0,245 (gam) 10 Dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,2 M (dung dịch A) Dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,5M (dung dịch B) a) Nếu trộn A B theo tỷ lệ thể tích V A: VB = : dung dịch C Hãy xác định nồng độ mol dung dịch C b) Phải trộn A B theo tỷ lệ thể tích để dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,3 M Giải a) Nồng độ mol dung dịch C Từ VA: VB = : ⇒ VA = V; VB = V - Số mol H2SO4 có 2V dung dịch A là: n H SO4 = 0,2 × 2V = 0,0004V (mol) 1000 - Số mol H2SO4 có 3V dung dịch B là: nH SO4 = 0,5 × 3V = 0,0015V (mol) 1000 - Nồng độ mol dung dịch H2SO4 sau pha trộn: CM = 1000(0,0004 + 0,0015)V = 0,38 mol/l (2 + 3)V b) Pha chế dung dịch H2SO4 0,3 M Gọi x ml thể tích dungd dịch A y ml thể tích dung dịch B phải lấy để có dung dịch H2SO4 0,3 mol/l - Số mol H2SO4 có x ml dung dịch A là: nH SO4 = 0,2 x = 0,0002 x (mol) 1000 - Số mol H2SO4 có y ml dung dịch B là: 73 nH SO4 = 0,5 y = 0,0005 y (mol) 1000 - Từ công thức tính nồng độ mol, ta có: CM = 1000(0,0002 x + 0,0005 y ) = 0,3 x+ y Giải ta kết quả: x = y Nếu y = x = Kết luận: Ta phải trộn thể tích dung dịch A với thể tích dung dịch B , ta dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,3 mol/l 11 Dung dịch là: A hỗn hợp gồm dung môi chất tan B hợp chất gồm dung môi chất tan C hỗn hợp đồng gồm nước chất tan D hỗn hợp đồng gồm dung môi chất tan Hãy chọn phương án Đáp số:D 12 Đồng sunfat tan vào nước tạo thành dung dịch có màu xanh lơ, màu xanh đậm nồng độ dung dịch cao Có dung dịch pha chế sau (thể tích dung dịch coi thể tích nước) A dung dịch 1: 100 ml H2O 2,4 gam CuSO4 B dung dịch 2: 300 ml H2O 6,4 gam CuSO4 C dung dịch 3: 200 ml H2O 3,2 gam CuSO4 D dung dịch 4: 400 ml H2O 8,0 gam CuSO4 Hỏi dung dịch có màu xanh đậm nhất? A dung dịch B Dung dịch C Dung dịch D Dung dịch Giải Xét tỷ lệ CuSO4 H2O dung dịch là: 2,4 6,4 8,0 3,2 > > > 100 300 400 200 Do A 13 Hoà tan 5,72 gam Na2CO3.10 H2O (Sôđa tinh thể) vào 44,28 ml nước Nồng độ phần trăm dung dịch thu là: 74 A 4,24 % B 5,24 % Hãy giải thích lựa chọn C 6,5 % D 5% Giải MSô đa = 286 (gam) Trong 286 gam sôđa có 106 gam Na2CO3 Vậy 5,72 gam sôđa tinh thể có x gam Na2CO3 ⇒ x = 5,72 × 106 = 2,12 (gam) 286 Coi 44,28 ml H2O có khối lượng 44,28 gam Khi khối lượng dung dịch là: 44,28 + 5,72 = 50 (gam) 50 gam dung dịch có 2,12 gam chất tan 100 gam dung dịch có C % ( Na CO3 ) = 4,24% 100 × 2,12 = 4,24 (gam) 50 14 Hòa tan 25 gam CaCl2.6H2O 300ml H2O Dung dịch có D 1,08 g/ml a) Nồng độ phần trăm dung dịch CaCl2 là: A 4% B 3,8% C 3,9 % D Tất sai b) Nồng độ mol dung dịch CaCl2 là: A 0,37M B 0,38M C 0,39M D 0,45M Hãy chọn đáp số Giải a) Khối lượng CaCl2.6H2O là: 111 + 108 = 219 (gam) Gọi x số gam CaCl2 25 gam CaCl2.6H2O Ta có: x 111 = ⇒ x = 12,7 (gam) 25 219 Coi khối lượng 300 ml H 2O tương ứng 300 gam H 2O (D nước =1) khối lượng dung dịch là: 300g + 25 g = 325 g 12,7 × 100% = 3,9% ⇒ câu C 325 12,7 12,7 × 1000 = ; CM = = 0,38M CaCl 111 111 × 300 C % ( CaCl ) = b) nCaCl ⇒ Câu B 15.a) Phải lấy ml dung dịch H2SO4 96%(D =1,84 g/ml) để có 2,45 gam H2SO4? 75 b) Oxi hóa hoàn toàn 5,6 lít khí SO (đktc) vào 57,2 ml dung dịch H2SO4 60% (D =1,5 g/ml) Tính nồng độ % dung dịch axit thu Giải a) Cứ 100 gam dung dịch axit H2SO4 có 96 gam H2SO4 Vậy x gam dung dịch axit H2SO4 có 2,45 gam H2SO4 100 × 2,45 = 2,552 (gam) 96 2,552 Thể tích dung dịch cần phải lấy: 1,84 = 1,378 ml 5,6 b) n SO2 = 22,4 = 0,25 mol ⇒ x = Ta có phương trình phản ứng: Tỷ lệ : mSO2 = 0,25 × 80 = 20 (gam) t 2SO2 + O2 → SO3 xt 0,25 0,25 Khối lượng dung dịch axit ban đầu là: 57,2 x 1,5 = 85,8 (gam) Trong 85,8 gam dung dịch có 60 × 85,8 = 51,48 (gam) H2SO4 100 SO3 + H2O  → H2SO4 Tỷ lệ: mol mol 0,25 mol 0,25 mol mH SO = 0,25 × 98 = 24,5 (gam) mdung dịch sau phản ứng = 20 + 85,8 = 105,8 (gam) C % H SO4 = 51,48 + 24,5 × 100% = 71,8% 105,8 16.Từ dung dịch NaCl mol/l, trình bày cách pha chế 250 ml dung dịch NaCl 0,2 mol/l Giải Cách pha chế 250 ml dung dịch NaCl 0,2 mol/ l: - Tính toán: + Tìm số mol NaCl có dung dịch cần pha chế: nNaCl = 0,2 × 250 = 0,05mol 1000 76 + Tìm thể tích dung dịch NaCl mol/l có hòa tan 0,05 mol NaCl Vdd = 0,5 × 1000 = 50ml - Phần pha chế: + Đong lấy 50 ml dung dịch NaCl mol/l cho vào bình tam giác + Thêm nước cất vào bình cho đủ 250 ml Lắc đều, ta 250 ml dung dịch NaCl 0,2 mol/l cần pha chế 17.a) Dung dịch gì? Em kể vài loại dung môi mà em thường gặp Cho ví dụ chất tan chất rắn, chất lỏng, chất khí b) Độ tan chất gì? Độ tan phụ thuộc vào yếu tố nào? Thế dung dịch bão hòa, dung dịch chưa bão hòa? 18.Tính khối lượng muối natri clorua tan 830 gam nước 250C Biết nhiệt độ độ tan NaCl 36,2 gam Đáp số: 300,46 gam 19.Xác định độ tan muối Na 2CO3 nước 180C Biết nhiệt độ 53 gam Na2CO3 hòa tan 250 gam nước dung dịch bão hòa Đáp số: 21,2 gam 20.Hòa tan m gam SO3 vào 500 ml dung dịch H2SO4 24,5% (D = 1,2 g/ml) thu dung dịch H2SO4 49% Tính m? Đáp số: m = 200 gam 21.Làm bay 300 gam nước khỏi 700 gam dung dịch muối 12% nhận thấy có gam muối tách khỏi dung dịch bão hòa Hãy xác định nồng độ phần trăm dung dịch muối bão hòa điều kiện thí nghiệm Đáp số: 20% 22.a) Độ tan muối ăn NaCl 200C 36 gam Xác định nồng độ phần trăm dung dịch bão hòa nhiệt độ b) Dung dịch bão hòa muối NaNO 100C 44,44% Tính độ tan NaNO3 77 Đáp số: a) 26,47% b) 80 gam 23.Trộn 50 ml dung dịch HNO3 nồng độ x mol/l với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 mol/l thu dung dịch A Cho mẩu quì tím vào dung dịch A thấy quì tím chuyển màu xanh Them từ từ 100 ml dung dịch HCl 0,1mol/l vào dung dịch A thấy quì tím trở lại màu tím Tính nồng độ x mol/l Đáp số: x = mol/l 24 Hòa tan 155 gam natri oxit vào 145 gam nước để tạo thành dung dịch có tính kiềm - Viết phương trình phản ứng xảy - Tính nồng độ % dung dịch thu Đáp số: 66,67% 25 Hòa tan 25 gam chất X vào 100 gam nước, dung dịch có khối lượng riêng 1,143 g/ml Nồng độ phần trăm thể tích dung dịch là: A 30% 100 ml B 25% 80 ml C 35% 90 ml D 20% 109,4 ml Hãy chọn đáp số đúng? Đáp số: D 26 Hòa tan hoàn toàn 6,66 gam tinh thể Al 2(SO4)3 xH2O vào nước thành dung dịch A Lấy 1/10 dung dịch A cho tác dụng với dung dịch BaCl dư thu 0,699 gam kết tủa Hãy xác định công thức tinh thể muối sunfat nhôm ngậm nước Đáp số: Al2(SO4)3.18H2O 27 Có 250 gam dung dịch NaOH 6% (dung dịch A) a) Cần phải trộn thêm vào dung dịch A gam dung dịch NaOH 10% để dung dịch NaOH 8%? b) Cần hòa tan gam NaOH vào dung dịch A để có dung dịch NaOH 8%? c) Làm bay nước dung dịch A, người ta thu dung dịch NaOH 8% Tính khối lượng nước bay hơi? 78 Đáp số: a) 250 gam b) 10,87 gam c) 62,5 gam 28 a) Cần lấy ml dung dịch có nồng độ 36 % ( D=1,16 g/ ml) để pha lít dung dịch axit HCl có nồng độ 0,5 mol/l? b) Cho bột nhôm dư vào 200 ml dung dịch axit HCl mol/l ta thu khí H2 bay - Viết phương trình phản ứng tính thể tích khí H2 thoát đktc - Dẫn toàn khí hiđro thoát cho qua ống đựng bột đồng oxit dư nung nóng thu 5,67 gam đồng Viết phương trình phản ứng tính hiệu suất phản ứng này? Đáp số: a) 213 ml b) 2,24 lít hiệu suất : 90% 29 Hãy trình bày cách pha chế dung dịch theo yêu cầu sau: a) 250 ml dung dịch có nồng độ 0,1 mol/l chất sau: - NaCl - KNO3 - CuSO4 b) 200 gam dung dịch có nồng độ 10% chất nói (làm giống 16 - phần tập có lời giải) 30 a) Cần lấy gam NaOH cho thêm vào 120 gam dung dịch NaOH 20% để thu dung dịch có nồng độ 25%? b) Tính nồng độ phần trăm nồng độ mol/l dung dịch thu sau hòa tan 12,5 gam CuSO4 H2O vào 87,5 ml nước Biết thể tích dung dịch thu thể tích nước Đáp số: a) gam b) 8% 0,54 mol/l 31 Trộn lẫn 50 gam dung dịch NaOH 10% với 450 gam dung dịch NaOH 25 % a) Tính nồng độ sau trộn b) Tính thể tích dung dịch sau trộn biết tỷ khối dung dịch 1,05 Đáp số: a) 23,5 % b) 0,4762 lít 79 32 Trộn 150 gam dung dịch NaOH 10% vào 460 gam dung dịch NaOH x% để tạo thành dung dịch 6% x có giá trị là: A 4,7 B 4,65 C 4,71 D Hãy chọn đáp số đúng? Đáp số: A 33.Cân 10,6 gam muối Na2CO3 cho vào cốc chia độ Rót vào cốc khoảng vài chục ml nước cất khuấy cho muối tan hết Sau rót thêm nước vào cốc cho đủ 200 ml.Ta dung dịch Na2CO3 có khối lượng riêng là1,05 g/ ml Hãy tính nồng độ phần trăm nồng độ mol/ l dung dịch vừa pha chế Đáp số: 5,05% 0,5 mol/ l 34 Tìm nồng độ phân tử gam dung dịch thu trộn 200 ml dung dịch NaOH 0,01 mol/ l với 50 ml dung dịch NaOH mol/ l Cho thay đổi thể tích pha trộn Đáp số: 0,208 mol/l 35 a) Cần thêm gam nước vào 500 gam dung dịch NaCl 12% để có dung dịch 8% b) Phải pha thêm nước vào dung dịch H 2SO4 50% để thu dung dịch H2SO4 20% Tính tỷ lệ khối lượng nước lượng dung dịch axit phải dùng? c) Cần lấy gam tinh thể CuSO4 H2O gam dung dịch CuSO4 4% để điều chế 500 gam dung dịch CuSO4 8%? Đáp số: a) 250 g b) c) 466,67 gam 36 Cần phải dùng lít H 2SO4 có tỷ khối d = 1,84 lít nước cất để pha thành 10 lít dung dịch H2SO4 dó d = 1,28? A 6,66 lít H2SO4 3,34 lít H2O B 6,67 lít H2SO4 3,33 lít H2O C 6,65 lít H2SO4 3,35 lít H2O D lít H2SO4 3lít H2O Đáp số: Câu B 80 37 Hòa tan 25 g CaCl2.6 H2O 300 ml nước Dung dịch có d = 1,08 g/ml a) Nồng độ phần trăm dung dịch CaCl2 là: A 4% B 3,8 % C 3,9% D tất sai b) Nồng độ mol dung dịch CaCl2 là: A 0,37 mol/l B 0,38 mol/l C 0,39 mol/l D 0,45 mol/l Đáp số: a) C b) B 38 Có hai lọ đựng dung dịch H 2SO4 Lọ thứ có nồng độ mol/l, lọ thứ hai có nồng độ mol/l Hãy tính toán trình bày cách pha chế 50 ml dung dịch H 2SO4 có nồng độ 1,5 mol/l từ hai dung dịch axit H2SO4 cho 39 Trộn V1 lít dung dịch HCl 0,6 mol/l với V2 lít dung dịch NaOH 0,4 mol/l thu 0,6 lít dung dịch A Biết 0,6 lít dung dịch A hòa tan hết 1,02 gam Al2O3 Thể tích V1 V2 cần dùng là: A V1 = V2 = 0,28 lít B V1 =V2 =0,3 lít C V1 = 0,22 lít; V2 = 0,38 lít D tất sai Đáp số: Câu D 40 A dung dịch HCl có nồng độ 0,3 mol/l; B dung dịch HCl có nồng độ 0,6 mol/l a) Trộn A B theo tỷ lệ thể tích VA : VB = : dung dịch C Hãy tính nồng độ mol/ l dung dịch C? b) Phải trộn A B theo tỷ lệ để dung dịch HCl có nồng độ 0,4 mol/l Đáp số: a) 0,36 mol/l b) Tỷ lệ nA: nB = : 41 Hòa tan 2,3 gam natri kim loại vào 197,8 gam nước a) Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu b) Tính nồng độ mol/l dung dịch thu Biết dung dịch thu có khối lượng riêng d = 1,08 g/ ml Đáp số: a) 2% b)0,54 mol/l 81 42 Tính tỷ lệ thể tích dung dịch HCl 18,25% (d = 1,2 g/ml) tỷ lệ thể tích dung dịch HCl 13% (d= 1,123 g /ml) để pha thành dung dịch HCl 4,5 mol/l A B C 1,5 D Hãy chọn đáp án Đáp số: A 43 a) Đem hòa tan 246 gam muối FeSO 4.7H2O vào nước thu 1122 gam dung dịch FeSO4 Tính nồng độ phần trăm dung dịch FeSO4? b) Trộn 500 gam dung dịch HCl 3% vào 300 gam dung dịch HCl 10% thu dung dịch có nồng độ phần trăm? c) Tính khối lượng NaCl kết tinh hạ nhiệt độ 1800 gam dung dịch NaCl 30% 400C xuống 200C Biết độ tan 200C 36 gam Đáp số: a) 12% b) 5,625% c) 86,4 gam 44 Biết độ tan muối KCl 20 0C 34 gam Một dung dịch KCl nóng có chứa 50 gam KCl 130 gam nước làm lạnh nhiệt độ 200C Hãy cho biết: a) Có gam KCl tan dung dịch b) có gam KCl tách khỏi dung dịch Đáp số: a) 44,2 gam b) 5,8 gam 45.Thêm nước vào 28,6 gam Na2CO3.10H2O cho đủ 200 ml dung dịch thu dung dịch có khối lượng riêng 1,05 g/ml a) Dung dịch có nồng độ phần trăm là: A 3,76% B 5,05% C 10,7% D.6,56% b) Dung dịch có nồng độ mol/l là: A 0,5 mol/l B 0,8 mol/l C 1,6 mol/l D 2,7 mol/l Hãy chọn phương án trả lời Đáp số: a) Câu B b) Câu A 82 47.Hòa tan 224 ml khí HCl (đktc) 200 ml nước Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể Dung dịch HCl thu sau phản ứng có nồng độ mol/l là: A 0,5 mol/l B 0,05 mol/l C 0,3 mol/l D 0,03mol/l Hãy chọn phương án trả lời Đáp số: Câu B 47.a) Làm bay hơi75 ml nước từ dung dịch H 2SO4 có nồng độ 20% dung dịch có nồng độ 25% Hãy xác định khối lượng dung dịch ban đầu Biết khối lượng riêng nước D = g/ml b) Xác định khối lượng NaCl kết tinh trở lại làm lạnh 548 gam dung dịch muối ăn bão hòa 500C xuống 00C Biết độ tan NaCl 500C 37 gam 00C 35 gam Đáp số: a) 375 gam b) gam 48 Hoà tan NaOH rắn vào nước để tạo thành hai dung dịch A dung dịch B với nồng độ phần trăm dung dịch A gấp lần nồng độ phần trăm dung dịch B Nếu đem pha trộn hai dung dịch A dung dịch B theo tỷ lệ khối lượng m A: mB = : thu dung dịch C có nồng độ phần trăm 20% Nồng độ phần trăm hai dung dịch A dung dịch B là: A 24,7% 8,24% B 24% 8% C 27% % D 30% 10% Hãy chọn phương án Đáp số: A 49 Hòa tan gam magie oxit vào 50 ml dung dịch H2SO4 (khối lương riêng D = 1,2 g/ml) vừa đủ a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính khối lượng H2SO4 tham gia phản ứng c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch H2SO4 d) Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối ăn sau phản ứng Đáp số: b) 14,7 gam c) 24,5% 83 d) 27,27% 51.a) Tính nồng độ mol/ l dung dịch thu người ta cho thêm nước vào 400 gam dung dịch NaOH 20% để tạo 4lít dung dịch b) Cho 40 ml dung dịch NaOH mol/l vào 60 ml dung dịch KOH 0,5 mol/l Nồng độ mol/l chất dung dịch là: A 0,2 mol/l 0,3 mol/l B 0,3 mol/l 0,4 mol/l C 0,4 mol/l 0,1mol/l D 0,4 mol/l 0,3 mol/l Chọn phương án giải thích lựa chọn Đáp số: a) nNaOH = mol; CM = 0,5 mol/l b) D 52.Muốn thêm nước vào lít dung dịch NaOH 1mol/l để thu dung dịch có nồng độ 0,1 mol/l lượng nước phải thêm vào là: A 20 lít B 16 lít C 18 lít D 22 lít Hãy chọn đáp số giải thích lựa chọn Đáp số: C D VUI ĐỂ HỌC Lấy lượng m (gam) kim loại Mg, Al, Zn bỏ vào ba bình chứa 150 ml dung dịch H2SO4 0,2 mol/l Giải thích cho biết trường hợp lượng H2 thu nhiều Giải đáp: Các phương trình phản ứng xảy ra: → MgSO4 + H2 ↑ Mg + H2SO4  m mol 24 2Al m mol 24 → H2SO4  + Al2(SO4)3 m mol 27 Zn + + 3H2 ↑ 3m m = mol 2.27 18 → H2SO4  m mol 65 Với m > ta có ZnSO4 + H2 ↑ m mol 65 m m m > > , lượng hiđro tối đa thu 18 24 65 bằng: 84 nH = 0,15 × 0,2 = 0,03mol nên có bốn khả xảy tuỳ theo m: m Khi m ≥ 1,95 gam tức ≥ 0,03 mol, lượng hiđro thu 65 ba trường hợp, 0,03 mol Khi 0,72 gam ≤ 1,95 gam tức m m ≥ 0,03 mol > , lượng hiđro 24 65 thu nhiều hai trường hợp Mg vag Al, 0,03 mol Khi 0,54 gam ≤ m , 18 24 lượng hiđro thu nhiều trường hợp Al 0,03 mol m m m > > , lượng 18 24 65 m hiđro thu nhiều trường hợp Al mol < 0,03 18 Khi < m < 0,54 gam tức là: 0,03 mol > mol Chú thích: Câu đố cho ta thấy cần phân biệt hai đại lượng thường dùng hóa học khối lượng (số gam) lượng chất ( số mol) Cùng nội dung trên, cho:" lấy lượng chất kim loại " việc giải đơn giản Chỉ n kim loại ≥ 0,03 mol lượng hiđro thu ba trường hợp Khi n kim loại < 0,03 mol lượng hiđro thu trường hợp Al nhiều 0,03 mol nếu: 0,02 mol ≤ nkim loại < 0,03 mol, 1,5 nkim loại nkim loại < 0,02 mol Những câu đố NaCl Thành phần muối ăn Natri clorua vị mặn Là hợp chất ion Có đơn phân tử không? Muối ăn cần thiết Với thể Mỗi ngày cần Liệu bạn có biết? 85 Trong thể người Nước chiếm hai phần ba Tỉ lệ muối So với nước thể Vải màu giặt hay phai Ngâm muối trước giặt Thuốc nhuộm khó bị trôi Hãy giải thích sao? Dung dịch muối đẳng trương Phòng viêm họng sâu Rửa vết thương mau khỏi Cách pha nước muối ấy? Hạt muối mang vị mặn Nhắc nhở nghĩa thuỷ chung Ai chua Gừng cay muối mặn xin đừng quên Giải đáp: Không 10 - 15 gam 0,9% Do muối làm giảm bớt độ hòa tan thuốc nhuộm nước Ngoài muối phân ly ion dương ion âm làm tăng kết hợp thuốc nhuộm với sợi vải làm cho thuốc nhuộm vải khó bị trôi vải phai giặt.) Pha gam muối vào lít nước đun sôi, y học gọi dung dịch muối đẳng trương Pha đặc gọi dung dịch muối ưu trương, pha loãng gọi dung dịch muối nhược trương.) Ở nước Liên Xô cũ người ta đón khác quý bánh mỳ muối Ca dao Việt Nam có câu: Ai chua Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.) 86 [...]... 2H2O (2) 2 mol 1 mol 2 mol 2 x 0, 2 mol (0, 3- 0, 1) mol Theo (1): VCO = VCO = 0, 2 x 22,4 = 4, 48 lít (1) 2 nO2 (1) = Theo đề bài thì VH 2 = 1 0,2 nCO2 = = 0,1mol 2 2 nO2 ( 2) = 0,3 − 0,1 = 0,2mol 0,2 x 2 x 22,4 = 8, 96lit 1 Vhỗn hợp ban đầu = 4, 48 + 8, 96 = 13,44 lit 4, 48 %VCO= 13,44 x100% = 33,33% %V H 2 = 8, 96 x100% = 66,67% 13,44 6 Trong các phản ứng hóa học sau đây, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp?... tạp chất không cháy Các thể tích đó được đo ở đktc Giải 3 3 Đổi 1 m khí = 1000 dm khí = 1000 lít khí 28 Thể tích khí CH 4 nguyên chất có trong 1000 lít là: 1000 x 98 = 980 lit 100 Phương trình phản ứng: t CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O 1 2 980 x Thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hết 980 lít CH4 là: 2 x 980 = 1960 lít O 13 Một số công thức hóa học được viết như sau: Na2O, K2Cl, CaCO3, Ca(OH)2, HCl, Ca3O,... Propan có công thức C3H8 Đốt cháy 1,12 lít khí propan trong 42 lít không khí tạo ra hơi nước và khí cacbonic a) Sau phản ứng chất nào còn thừa và số mol còn thừa là bao nhiêu? b) Số mol khí cacbonic thu được la bao nhiêu? Giải 1,12 = 0,05mol 22,4 8, 4 V 42 Vì VO2 = khongkhi = = 8, 4lit nên nO2 = 22,4 = 0,375mol 5 5 Phương trình phản ứng: C3H8 + 5O2  → 3 CO2 + 4 H2O a) Đề bài cho: nC 3 H 8 = 1 mol 0,05 mol... tử oxi b) Hãy cho biết 1 ,8. 1024 phân tử oxi: (1) Là bao nhiêu mol phân tử oxi? (2) Có khối lượng là bao nhiêu gam? (3) Có thể tích là bao nhiêu lít (đo ở đktc)? Giải a) Số mol nguyên tử oxi là: 32 = 2mol ; 16 32 = 1mol 32 1 ,8. 10 24 = 3mol b) (1) Số mol phân tử oxi là: 6.10 23 Số mol phân tử oxi là: (2) Khối lượng của 1 ,8. 1024 phân tử oxi là: 3 x 32 = 96 gam (3) Thể tích của 1 ,8 1024 phân tử oxi: 3x... H 8 ⇒ 1 5 0,05 x5 nO2 du = 0,375 − = 0,125mol 1 chất dư là O2 b) Do số mol của oxi dư nên số mol CO2 tạo thành được tính theo C3H8: 0,05 x3 = 0,15mol 1 nCO = 2 5 Cần dùng 6,72 lít khí oxi (đktc) để đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí gồm CO và H2 thu được 4, 48 lít khí CO2 (đktc) Hãy tính thành phần phần trăm của hỗn hợp khí ban đầu theo thể tích hỗn hợp Giải 6,72 Số mol của oxi là: 22,4 = 0,3mol 4, 48. .. sunfua, sắt sunfua, nhôm sunfua, magiê sunfua 21.Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần của không khí: A 78% khí oxi, 21% khí nitơ và 1% các khí khác B 1% khí oxi, 21% các khí khác và 78% khí nitơ 31 C D 78% khí nitơ, 21% khí oxi và 1% các khí khác 1% khí nitơ, 78% các khí khác và 21% khí oxi Đáp số: D 22.Tính thành phần % về khối lượng của các nguyên tố oxi có trong khí cacbonic, magiê... xg Số gam khí CO 2 được tạo thành là: O mCO2 = x = 23520 x 44 = 86 240 g 12 Số mol khí CO2 là nCO = 2 86 240 = 1960mol 44 Thể tích CO2 sinh ra là: 1960 x 22,4 lít = 43904 lít t Phương trình phản ứng: S + O2 → SO2 (2) 32 g 64 g 120 g yg O Số mol SO2 được sinh ra là: n SO = 2 120 x64 = 3,75mol 32 x64 Thể tích khí SO2 là: 3,75 x 22,4 lít = 84 lít 12 Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn... + O2 c) SO2 + O2 > SO3 d) N2 + H2 > NH3 Hãy cho biết tỉ lệ số phân tử của các chất trong mỗi phương trình hóa học đã lập được? 26.Đốt 58 gam khí butan (C 4H10) cần dùng 2 08 gam khí oxi và tạo ra 90 gam hơi nước và khí cacbonic (CO2) Khối lượng CO2 sinh ra là: A 98 gam B 176 gam C 200 gam D 264 gam Hãy chọn đáp án đúng Đáp số: B đúng 27.Có những phản ứng hóa học sau: 13 a) Sắt + đồng (II) sunfat ... sắt bằng cách cho khí cacbon oxit (CO) tác dụng với chất sắt (III) oxit Fe 2O3 Khối lượng của kim loại sắt thu được khi cho 16 ,8 kg CO tác dụng hết với 32 kg Fe 2O3 thì có 26,4 kg CO2 sinh ra Hãy chọn đáp số đúng? A 2,24 kg B 22,4 kg C 29,4 kg D 18, 6 kg Đáp số: câu B đúng 48. Biết rằng kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric H 2SO4 tạo ra khí hyđro H2 và chất nhôm sunfat Al2(SO4)3 a) Lập phương trình... SO2 a) Cân bằng phương trình phản ứng b) Muốn điều chế 44 ,8 m3 khí SO2 (đktc) cần bao nhiêu kg ZnS hoặc cần bao nhiêu kg FeS2? Đáp số: 194 kg ZnS hoặc 120 kg FeS2 32.Đốt cháy hỗn hợp bột Mg và bột Al cần 33,6 lít khí O 2 (đktc) Biết khối lượng Al là 2,7 g Thành phần phần trăm của hai kim loại Al và Mg trong hỗn hợp lần lượt là: A 3 ,8 % và 96,2% B 8 % và 96 % C 6,5% và 93,5 % D 65% và 45% Đáp số: A 33.Khu ... thể tích khí oxi thu được(ở đktc) là: A 1244,4 lit 622,2 lit B 3733,2 lit 186 6,6 lit C 4977,6 lit 2 488 ,8 lit D 2 488 ,8 lit 1244,4 lit Đáp số: D 67 Tìm công thức oxit sắt sắt chiếm 70% khối lượng... 4, 48 lít (1) nO2 (1) = Theo đề VH = 0,2 nCO2 = = 0,1mol 2 nO2 ( 2) = 0,3 − 0,1 = 0,2mol 0,2 x x 22,4 = 8, 96lit Vhỗn hợp ban đầu = 4, 48 + 8, 96 = 13,44 lit 4, 48 %VCO= 13,44 x100% = 33,33% %V H = 8, 96... nguyên chất có 1000 lít là: 1000 x 98 = 980 lit 100 Phương trình phản ứng: t CH4 + O2 → CO2 + H2O 980 x Thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hết 980 lít CH4 là: x 980 = 1960 lít O 13 Một số công
- Xem thêm -

Xem thêm: TAI LIEU BOI DUONG HOA HOC 8, TAI LIEU BOI DUONG HOA HOC 8,