0

Giáo án tự chọn Ngữ văn 8

112 1,097 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2015, 17:50

Giáo án Tự chọn 8 Năm học 2012 - 2013 Tuần 1 Ngày soạn: Tiết 1 - 2 ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN A. Mục tiêu bài học: - HS nắm được các kiến thức về văn nghị luận - Củng cố được kiến thức về văn nghị luận - Rèn kỹ năng làm văn nghị luận B. Chuẩn bị: GV: Đọc tài liệu - soạn bài HS: Ôn lại các kiến thức về văn nghị luận Ôn về chủ đề và bố cục của văn bản C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: I. Ổn định tổ chức: II. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sách vở, đồ dùng của HS Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức GV gọi HS nhắc lại cách làm một bài văn nghị luận về tác phẩm văn học. ? Nêu nhiệm vụ của các phần: Mở bài, thân bài, kết bài trong một bài văn nghị luận về tác phẩm văn học? .ÔN TẬP NGHỊ LUẬN CHỨNG MINH MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC 1. Xác nh đị đề - Có th a ra 1 nh n nh ho c 1 t t ng,ch ể đư ậ đị ặ ư ưở ủ đề c a 1 tác ph m hay 1 ch v n h củ ẩ ủ đề ă ọ - Tìm h th ng lu n i m l m rõ ch óệ ố ậ đ ể để à ủ đề đ 2. Các b c c b nướ ơ ả M B iở à Cách 1: Dùng bi n pháp hình nh tu t có liên quan ệ ả ừ n ch v o b i đế ủ đề để à à Dùng ho n c nh xã h i (chi n tranh ,xã h i phong …à ả ộ ế ộ ki n)ế Cách 2: Dùng tr c ti p tác gi ,tác ph m v o b iự ế ả ẩ để à à Ph i nêu c t t ng ch m yêu c uả đượ ư ưở ủ đề à đề ầ Trích d n ( .Cho nên có ý ki n cho r ng/l : )… …ẫ đề ế ằ à Thân B ià 1.Gi i thích ng n (t t ng ch ,nh n nh m ả ắ ư ưở ũ đề ậ đị à b i yêu c u:_l gì?)đề à ầ à 2.Ch ng minhứ Trong t ng lu n i m:ừ ậ đ ể -Dùng lí l l p lu nẽ ậ ậ -Dùng tác ph m ch ng minh(rõ r ng ,l y t tác ph m ẩ ứ à ấ ừ ẩ n o?)à - a ra lu n i m(có th a t u)Đư ậ đ ể ể đư ừ đầ -Trích d n:” ”…ẫ Giáo viên Biện Tiến Hùng Trường THCS Thanh Đức 1 Giáo án Tự chọn 8 Năm học 2012 - 2013 GV lưu ý HS: Khi dùng tác ph m ch ng minh ph i rõ r ng,ẩ ứ ả à tr c h t,dùng hình nh,ngôn ướ ế ả t c a tác ph m ph i trong ừ ủ ẩ ả để “ ”.N u có ngh thu t b n … ế ệ ậ à v ngh thu t (phân tích hình ề ệ ậ nh,phân tích ngh thu t) b n ả ệ ậ à v n i dung (ch n nh ng chi ề ộ ọ ữ ti t t giá nh t )ế đắ ấ GV l u ý HS các d ng v n ư ạ đề ă ngh lu n v m t t t ng oị ậ ề ộ ư ưở đạ lý. GV cho HS nh c l i nhi n v ắ ạ ệ ụ c a các ph n trong b i v n ủ ầ à ă ngh lu n v m t t t ng oị ậ ề ộ ư ưở đạ lý. (Trích t )…ừ L n l t trình b y các l n i m v ph i m b o ầ ượ à ậ đ ể à ả đả ả các lu n i m ti p theo c i theo úng trình tậ đ ể ế đượ đ đ ự L U ÝƯ : Khi dùng tác ph m ch ng minh ph i rõ r ng, ẩ ứ ả à tr c h t,dùng hình nh,ngôn t c a tác ph m ph i ướ ế ả ừ ủ ẩ ả trong “ ”.N u có ngh thu t b n v ngh thu t …để ế ệ ậ à ề ệ ậ (phân tích hình nh,phân tích ngh thu t) b n v ả ệ ậ à ề n i dung (ch n nh ng chi ti t t giá nh t )ộ ọ ữ ế đắ ấ 3. Ý ngh a c a ch (giá tr c a t t ng,ch ó ĩ ủ ủ đề ị ủ ư ưở ủ đề đ i v i ng i vi t)đố ớ ườ ế M r ng v n (quay l i hi n t i)ở ộ ấ đề ạ ệ ạ Kh ng nh t t ng,nh n nh ó l úng hay saiẳ đị ư ưở ậ đị đ à đ K t b iế à : Kh ng nh l i v n ẳ đị ạ ấ đề ÔN T P Ậ NGH LU N XÃ H IỊ Ậ Ộ (ngh lu n v m t t ị ậ ề ộ ư t ng o lí)ưở đạ 1.Các d ng ạ đề 1.Ngh lu n v m t câu danh ngôn, Ngh lu n v m t ị ậ ề ộ ị ậ ề ộ câu ca dao, t c ngụ ữ 2.Ngh lu n v m t o n th , b i thị ậ ề ộ đ ạ ơ à ơ 3.Ngh lu n v m t câu chuy nị ậ ề ộ ệ 2. D n b ià à M b iở à 1. N u l m t câu danh ngôn:nêu suy ngh có liên ế à ộ ĩ quan n v n c n ngh lu nđế ấ đề ầ ị ậ Gi i thi u v n ớ ệ ấ đề 2. N u l m t l i th ,câu chuy nế à ộ ờ ơ ệ -Tác gi - tác ph m - v n - ngh thu tả ẩ ấ đề ệ ậ Thân b ià 1.Gi i thích ng nả ắ : gi i thích t ng th hi n n i ả ừ ữ ể ệ ộ dung ( ng ngh a, trái ngh a,_ngh a v n có)Đồ ĩ ĩ ĩ ố - Gi i thích v câu (l gì?)ả ế à - Gi i thích v c câu (Ý ngh a,b i h cgì?)ả ế ả ĩ à ọ *N u l m t câu ca dao,t c ng hay m t câu chuy nế à ộ ụ ữ ộ ệ -Gi i thích ngh a enả ĩ đ -Gi i thích ngh a bóngả ĩ -Ngh a c câu l gì? (L i r n d y, l i khuyên?)ĩ ả à ờ ă ạ ờ *Câu chuy n:Gi i thích b ng hình th c tóm l i câu ệ ả ằ ứ ạ chuy n ệ *N u l câu danh ngôn có t khó gi i thích t khóế à ừ ả ừ 2.Vì sao? (l i có nh ng hình nh nh v y?)ạ ữ ả ư ậ LL1…… 3.Bi u hi n trong cu c s ngể ệ ộ ố Kh ng nh v n ( ây l v n có ý ngh a nh ẳ đị ấ đề đ à ấ đề ĩ ư th n o? Tác d ng ch ng hay l i khuyên b ế à ụ ỉ đườ ờ ổ Giáo viên Biện Tiến Hùng Trường THCS Thanh Đức 2 Giáo án Tự chọn 8 Năm học 2012 - 2013 GV lưu ý HS: Nghị luận về một hiện tương xã hội có nghị luận về vấn đề tích cực và nghị luận về vấn đề tiêu cực. GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu nhiệm vụ của các phần trong bài văn nghị luận về vấn đề tích cực và nghị luận về vấn đề tiêu cực. ích?) 4. Phê phán áng trách cho nh ng ai i ng c l i v n . Nêu Đ ữ đ ượ ạ ấ đề bi u hi n i ng c thái c a chúng ta.ể ệ đ ượ độ ủ 5. B i h c v ý ngh a trong cu c s ngà ọ à ĩ ộ ố K t b iế à - Kh ng nh l i giá tr c a v n ẳ đị ạ ị ủ ấ đề - V n ó trong th c ti n ng y hôm nay có ý ngh a ấ đề đ ự ể à ĩ ra sao? ÔN T P Ậ NGH LU N XÃ H IỊ Ậ Ộ *Ngh lu n v m t hi n t ng xã h i ị ậ ề ộ ệ ượ ộ Tích c cự 1. M b iở à Gi i thi u khái quát t m quan tr ng,s nh h ngớ ệ ầ ọ ự ả ưở 2.Thân b ià -Nh ng bi u hi n c a hi n t ng ó (k tóm t t ữ ể ệ ủ ệ ượ đ ể ắ nh ng vi c m em bi t)ữ ệ à ế -Nguyên nhân: T i sao h có th l m c nh v y?ạ ọ ể à đượ ư ậ -Rút ra b i h c: ây l t m g ng cho m i ng i noià ọ Đ à ấ ươ ọ ườ theo -Liên h k ra m t s t m g ng x a v nay)ệ ể ộ ố ấ ươ ư à -M r ng ( ng d ng trong cu c s ng, nêu ra nh ng ở ộ ứ ụ ộ ố ữ m t x u, m t tiêu c c)ặ ấ ặ ự 3. K t lu nế ậ -Kh ng nh l i t m quan tr ng c a hi n t ng (trên ẳ đị ạ ầ ọ ủ ệ ượ nói quan tr ng th n o thì d i ch t l i ho c khuyên ọ ế à ướ ố ạ ặ ph i tránh xa các t n n)ả ệ ạ -Rút ra b i h c cho b n thânà ọ ả Tiêu c cự 1. M b iở à (gi ng tích c c)ố ự 2. Thân b ià -Nh ng bi u hi n c a hi n t ng ã c ph bi n ữ ể ệ ủ ệ ượ đ đượ ổ ế nh th n o trong t ng l nh v cư ế à ừ ĩ ự -Nêu tác h i v h u qu c a nóạ à ậ ả ủ -Nguyên nhân -Bi n pháp ng n ng aệ ă ừ *Bi n pháp t c th i(x ph t)ệ ứ ờ ử ạ *Bi n pháp ng n ng a(giáo d c,tuyên truy n)ệ ă ừ ụ ề -M r ng (liên h v i các t n n). Báo ng to n thở ộ ệ ớ ệ ạ độ à ế gi iớ K t lu nế ậ (gi ng tích c c)ố ự SUY NGH V M T CÂU CHUY NĨ Ề Ộ Ệ M b iở à -Nêu suy ngh v n i dung c n b nĩ ề ộ ầ à Giáo viên Biện Tiến Hùng Trường THCS Thanh Đức 3 Giáo án Tự chọn 8 Năm học 2012 - 2013 GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu nhiệm vụ của các phần trong bài văn nghị luận suy nghĩ về một câu chuyện. -N i dung y c vi t c th qua các tác ph m n oộ ấ đượ ế ụ ể ẩ à Thân b ià 1. K v n t t câu chuy n t 5-7 dòngể ắ ắ ệ ừ -Trong câu chuy n có nh ng hình nh n d n o?ệ ữ ả ẩ ụ à -Gi i thích hình nh n d óả ả ẩ ụ đ -Ý ngh a l n lao c a câu chuy n (b i h c, l i khuyên?)ĩ ớ ủ ệ à ọ ờ 2. Ý ngh a c a câu chuy n ó úng hay sai ,t i sao?ĩ ủ ệ đ đ ạ 3. Bi u hi n trong cu c s ng tìm d n ch ng ch ng ể ệ ộ ố ẫ ứ ứ minh -Kh ng inh l i ẳ đ ạ đề 4. Phê phán : a ra nh ng bi u hi n trái ng c, phân đư ữ ể ệ ượ tích h u qu .ậ ả 5. Ý nh a v tác d ngĩ à ụ -Câu chuy n l i trong lòng em b i h c gì?ệ để ạ à ọ K t b iế à 1.Kh ng nh ý ngh a c a câu chuy nẳ đị ĩ ủ ệ 2. B i h c o lí l m ng ià ọ đạ à ườ 3.Cu c s ng c a ng y hôm nay,câu chuy n có ý nh a ộ ố ủ à ệ ĩ nh th n o?ư ế à IV. Hướng dẫn học ở nhà: - Học lại những kiến thức vừa củng cố - Chuẩn bị ôn luyện về Chủ đề, bố cục văn bản Tuần 2 Ngày soạn: 27/ 08/ 2012 Tiết 3 - 4 ÔN TẬP VĂN BẢN “TÔI ĐI HỌC”, CẤP ĐỘ KHÁI QUÁT CỦA TỪ NGỮ Giáo viên Biện Tiến Hùng Trường THCS Thanh Đức 4 Giáo án Tự chọn 8 Năm học 2012 - 2013 A. Mục tiêu bài học: - HS nắm được nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật chính của các văn bản “Tôi đi học - Củng cố được kiến thức về cấp độ khái quát của từ ngữ - Rèn kỹ năng nhận biết và thực hành về cấp độ khái quát của từ ngữ. B. Chuẩn bị: GV: Đọc tài liệu - soạn bài HS: Ôn các tác phẩm: Tôi đi học Ôn về cấp độ khái quát của từ ngữ. C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: I. Ổn định tổ chức: II. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sách vở, đồ dùng của HS III. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức GV: Giúp HS củng cố lại những kiến thức đã học về các văn bản - Nhận xét của em về văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh? - Khi nào thì 1 từ ngữ được coi là có nghĩa rộng? - Khi nào thì 1 từ ngữ được coi là có nghĩa hẹp? - VD: Từ giáo viên có nghĩa rộng hơn từ thầy giáo, cô giáo, nhưng lại có nghĩa hẹp hơn từ người. GV: Nêu yêu cầu HS: Phân tích cảm xúc của nhân vật Tôi I. Một số lưu ý: 1. Văn bản: Tôi đi học - Tôi đi học không thuộc loại truyện ngắn chứa đựng nhiều sự kiện, nhân vật, những xung đột xã hội…mà là những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường qua hồi tưởng của nhân vật “Tôi” - Cần chú ý khai thác sự kết hợp hài hoà giữa miêu tả với biểu cảm. 2- Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ và trường từ vựng: - Cấp độ khái quát nghĩa của từ: + Một từ có nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó bao hàm phạm vi nghĩa của 1 số từ ngữ khác. + Một từ có nghĩa hẹp khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó được bao hàm trong phạm vi nghĩa của 1 từ ngữ khác. + Nghĩa của 1 từ ngữ có thể rộng hơn hoặc hẹp hơn nghĩa của từ ngữ khác. Một từ có nghĩa rộng đối với những từ này nhưng có thể có nghĩa hẹp đối với 1 từ ngữ khác. II. Luyện tập: . Bài tập 1: Cảm xúc của nhân vật “Tôi” được thể hiện qua Giáo viên Biện Tiến Hùng Trường THCS Thanh Đức 5 Giáo án Tự chọn 8 Năm học 2012 - 2013 (chú ý tới mạch cảm xúc phát triển theo trình tự từ trên đường tới trường - trên sân trường - trong lớp học) - Cảm xúc của chú bé trên đường tới trường? ? Thái độ của chú bé khi đứng trước ngôi trường? ( Chất thơ là gì? Ở đâu? Thể hiện như thế nào?) , truyện ngắn Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh. Tôi đi học của Thanh Tịnh đã thể hiện 1 cách xúc động tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật Tôi, chú bé được mẹ đưa đến trường vào học lớp Năm trong ngày tựu trường. Đó là “một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh”, chú bé mặc “chiếc áo vải dù đen dài”, chú cảm thấy “trang trọng và đứng đắn”. Lòng chú “tưng bừng rộn rã” được mẹ hiền “âu yếm nắm tay” dẫn đi trên con đường làng thân thuộc “dài và hẹp”. Chú vô cùng xúc động, cảm thấy bỡ ngỡ, cảm thấy lạ, tưởng như con đường làng và mọi cảnh vật xung quanh “đều thay đổi”. Chú đã nghĩ về sự bỡ ngỡ ấy: “vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học”. - Chú bâng khuâng tự hào thấy mình đã lớn khôn, không còn lêu lổng đi ra đồng thả diều, nô đùa…. - Khi đứng trước ngôi trường, chú bé càng hồi hộp, bỡ ngỡ. Chú ngạc nhiên trước cảnh đông vui… chú lo sợ vẩn vơ - Chú cảm thấy mình chơ vơ, vụng về, lúng túng khi vào lớp. Chú xúc động hồi hộp đến độ quả tim như ngừng đập… khi ông Đốc gọi đến tên… Thanh Tịnh đã diễn tả những kỷ niệm, những diến biến tâm trạng của nhân vật Tôi trong buổi tựu trường theo trình tự thời gian - không gian: Lúc đầu là buổi sớm mai mẹ dẫn đi trên con đường làng, sau đó là lúc đứng giữa sân trường, một hồi trống vang lên, nghe ông Đốc đọc tên và dặn dò, cuối cùng là khi thầy giáo trẻ đưa vào lớp. Kỷ niệm ấy rất sâu sắc và đẹp, vì thế sau này “hàng năm….buổi tựu trường”. Bài tập 2 : Hãy phân tích làm sáng tỏ chất thơ toát lên từ thiên truyện '' Tôi đi học''? Gợi ý: + Chất thơ là một nét đẹp tạo nên giá trị tư tưởng và nghệ thuật của truyện ngắn này, thể hiện ở những vấn đề sau: - Trước hết, chất thơ thể hiện ở chổ: truyện ngắn không có cốt truyện mà chỉ là dòng chảy Giáo viên Biện Tiến Hùng Trường THCS Thanh Đức 6 Giáo án Tự chọn 8 Năm học 2012 - 2013 cảm xúc, là những tâm tư tình cảm của một tâm hồn trẻ dại trong buổi khai trường đầu tiên. Những cảm xúc êm dịu ngọt ngào, man mác buồn, thơ ngây trong sáng làm lòng ta rung lên những cảm xúc. - Chất thơ toát lên từ những tình tiết sự việc dào dạt cảm xúc( mẹ âu yếm dẫn đi , các cậu học trò , con đường tới trường ). - Chất thơ toát lên từ cảnh sắc thiên nhiên rất thơ mộng và nên thơ trong trẻo. - Chất thơ còn toả ra từ giọng nói ân cần, cặp mắt hiền từ của ông đốc và khuôn mặt tười cười của thấy giáo. - Chất thơ còn toả ra từ tấm lòng yêu thương con hết mực ( 4 lần Thanh Tịnh nói về bàn tay mẹ). Hình tượng bàn tay mẹ thể hiện một cách tinh tế và biểu cảm, tình thương con bao la vô bờ của mẹ. - Chất thơ còn thể hiện ở các hình ảnh so sánh đầy thú vị, ở giọng văn nhẹ nhàng, trong sáng gợi cảm ở âm điệu tha thiết. - Chất thơ còn thể hiện ở chổ tạo được sự đồng cảm, đồng điệu của mọi người (kỉ niệm tuổi thơ cắp sách tới trường, hình ảnh mùa thu yên lặng quê Việt. IV. Hướng dẫn học ở nhà: - Học lại những kiến thức vừa củng cố - Chuẩn bị ôn Trong lòng mẹ, Trường từ vựng D. Rút kinh nghiệm: Tuần 3 Ngày soạn: 04/ 09/ 2012 Tiết 5 – 6 ÔN TẬP VĂN BẢN “TRONG LÒNG MẸ” Giáo viên Biện Tiến Hùng Trường THCS Thanh Đức 7 Giáo án Tự chọn 8 Năm học 2012 - 2013 TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN, TRƯỜNG TỪ VỰNG A. Mục tiêu bài học: - Củng cố văn bản “ Trong lòng mẹ” của nhà văn Nguyên Hồng. - HS củng cố lí thuyết về trường từ vựng, tính thống nhất về chủ đề của văn bản - Rèn kỹ năng làm bài tập, viết đoạn văn - Thực hành sử dụng trong nói và viết B. Chuẩn bị: GV: Đọc tài liệu - soạn bài HS: Ôn kiến thức đã học phần tiếng Việt C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: I. Ổn định tổ chức: II. Kiểm tra bài cũ: III. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức - Nội dung chính của tập hồi ký Những ngày thơ ấu của tác giả Nguyên Hồng? - Thế nào là trường từ vựng ? (Ví dụ: Trường từ vựng chỉ các môn khoa học: Hoá học, sinh học, toán học,vật lí, văn học ) - Em hiểu gì về chủ đề của văn bản? - Việc sắp xếp các ý thường theo những thứ tự nào? I. Lý thuyết - Những ngày thơ ấu là tập hồi ký viết về tuổi thơ cay đắng của tác giả. Từ cảnh ngộ và tâm sự của chú bé Hồng, tác giả còn cho thấy bộ mặt lạnh lùng của một xã hội chỉ trọng đồng tiền, đầy những thành kiến cổ hủ, thói nhỏ nhen, độc ác của đám thị dân tiểu tư sản khiến cho tình máu mủ ruột thịt cũng thành khô héo. Tác phẩm gồm 9 chương, “Trong lòng mẹ” là chương IV. 2. Chủ đề và bố cục của văn bản - Khái niệm chủ đề trong lí thuyết văn bản bao gồm đối tượng và vấn đề chính mà văn bản biểu đạt. Chủ đề có nội dung bao quát hơn đề tài - Tính thống nhất về chủ đề của văn bản là một trong những đặc trưng quan trọng tạo nên văn bản. Đặc trưng này có liên hệ mật thiết với tính mạch lạc, tính liên kết. - Tính thống nhất về chủ đề của văn bản được thể hiện trên cả hai bình diện: nội dung và cấu trúc - hình thức - Việc sắp xếp các ý có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp thu của người đọc - phụ thuộc vào đối tượng phản ánh, loại hình văn bản. Một số cách trình bày: + Theo thứ tự thời gian Giáo viên Biện Tiến Hùng Trường THCS Thanh Đức 8 Giáo án Tự chọn 8 Năm học 2012 - 2013 - Muốn tìm hiểu chủ đề của văn bản, cần tìm hiểu những yếu tố nào? (A. Tất cả các yếu tố của văn bản) - Tính thống nhất về chủ đề của văn bản thể hiện ở chỗ nào? (D. Cả ba yếu tố trên) - Các ý trong đoạn trích Trong lòng mẹ được sắp xếp theo trình tự nào? (D. Cả A, B, C đều đúng) - Nhận xét nào nói đúng nhất quan hệ ý nghĩa của các câu trong đoạn văn với nhau và với câu chủ đề? (D. Gồm B và C) - Nhận định nào sau đây nói đúng nhất về nội dung của đoạn trích Trong lòng mẹ? (D. Chủ yếu trình bày diễn biến tâm trạng của bé Hồng) + Theo lô gíc khách quan của đối tượng + Theo lô gíc chủ quan + Theo quy luật tâm lý, cảm xúc - Trường từ vựng: Là tập hợp từ có ít nhất 1 nét nghĩa chung. II. Luyện tập Bài tập 1: Xác định các ý đúng trong các câu sau: Câu 1: Muốn tìm hiểu chủ đề của văn bản, cần tìm hiểu những yếu tố nào? A. Tất cả các yếu tố của văn bản C. Các ý lớn của văn bản B. Câu kết thúc của văn bản D. Câu mở đầu của mỗi đoạn trong văn bản Câu 2: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản thể hiện ở chỗ nào? A. Văn bản có đối tượng xác định B. Văn bản có tính mạch lạc C. Các yếu tố bám sát chủ đề đã định D. Cả ba yếu tố trên Câu 3: Các ý trong đoạn trích Trong lòng mẹ được sắp xếp theo trình tự nào? A. Thời gian B. Sự phát triển của sự việc C. Không gian D. Cả A, B, C đều đúng Câu 4: Nhận xét nào nói đúng nhất quan hệ ý nghĩa của các câu trong đoạn văn với nhau và với câu chủ đề? A. Bình đẳng với nhau về mặt ý nghĩa. B. Cùng làm rõ nội dung ý nghĩa của câu chủ đề. C. Bổ sung ý nghĩa cho nhau D. Gồm B và C. Câu 5: Nhận định nào sau đây nói đúng nhất về nội dung của đoạn trích Trong lòng mẹ? A. Chủ yếu trình bày nỗi đau khổ của mẹ chú bé Hồng B. Chủ yếu trình bày tâm địa độc ác của người cô của bé Hồng C. Chủ yếu trình bày sự hờn tủi của bé Hồng Giáo viên Biện Tiến Hùng Trường THCS Thanh Đức 9 Giáo án Tự chọn 8 Năm học 2012 - 2013 Tình cảm yêu thương mẹ thắm thiết của chú bé Hồng thể hiện qua đoạn trích Trong lòng mẹ như thế nào? khi gặp mẹ D. Chủ yếu trình bày diễn biến tâm trạng của bé Hồng 2. Bài tập 2 - Chú bé Hồng lớn lên trong tình cảnh túng quẫn của gia đình. Phải sống trong sự ghẻ lạnh của họ hàng giàu có. Chú rất thương mẹ của mình. Chú đã sớm nhận ra nỗi bất hạnh mà mẹ chú phải gánh chịu. - Khi thấy bà cô mình “cố ý gieo rắc vào đầu óc những mối hoài nghi để Hồng khinh miệt và ruồng rẫy mẹ”, chú bé đã phản ứng lại. Lúc đầu là “cúi đầu không đáp”, sau đó là nở nụ cười chua xót rồi im lặng cúi đầu xuống đất. -> Tình yêu thương mẹ mãnh liệt trỗi dậy - sự xúc động bật ra thành tiếng khóc- nước mắt của tình thương. - Tình thương ấy khiến bé Hồng căm giận những cổ tục đã đầy đoạ mẹ mình. Nó đã giúp bé Hồng nhận ra đâu là lẽ phải, đâu là những người, những tập tục cần lên án. Nó còn được biểu hiện một cách sinh động trong lần gặp mẹ sau này. IV. Hướng dẫn học ở nhà: - Ôn kỹ phần kiến thức tiếng Việt đã học - Ôn lại các kiến thức đã học. Tuần 4 Ngày soạn: 10/ 09/ 2012 Tiết 7 – 8 Giáo viên Biện Tiến Hùng Trường THCS Thanh Đức 10 [...]... vờn (Chú đất nung Nguyễn Kiên) a Đoạn văn kể về việc gì? b Chỉ ra các yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm trong đoạn văn c Nhận xét ý nghĩa sự kết hợp các yếu tố đó trong đoạn văn 4 Em hãy phân tích và PBCN về đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió - HD HS làm bài - Gọi HS trình bày - Thảo luận lớp: + Ưu điểm Giỏo viờn Bin Tin Hựng 28 Trng THCS Thanh c Giỏo ỏn T chn 8 Nm hc 2012 - 2013 + Nhợc điểm trong... Những tên khổng lồ nào cơ? (Đánh nhau với cối xay gió) b Vả lại ở nhà cũng rét thế thôi (Cô bé bán diêm) c Giá quẹt 1 que diêm mà sởi cho đỡ rét 1 chút nhỉ d Em bé reo lên: Cho cháu đi với! e Có lẽ tôi bán con chó đấy ông giáo ạ g Sự đời lại cứ thờng nh vậy đấy h Vẫy đuôi à? i Thấy lão nằn nì mãi, tôi đành chịu vậy k Mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem! l Vui sao 1 sáng tháng Năm n Cao cả thay những... thầm to nhỏ về những miền đất bí ẩn đầy sức quyến rũ lẩn sau chân trời xa thẳm biêng biếc kia SGK NV 8 tr 98 (Hai cây phong Ai-ma-tốp) a Nội dung chính của đoạn văn là gì? b Chỉ ra yếu tố TS, MT và BC trong đoạn văn c Sự kết hợp các yếu tố MT và BC trong đoạn văn TS đó đã đem lại giá trị biểu đạt cho đoạn văn ntn? - Gọi HS trình bày nhận xét - GV nhận xét, chốt lại kiến thức đúng, cho điểm 1 số em 3 Em... thức cơ bản: - Từ ngữ địa phơng: là từ ngữ chỉ sử dụng ở 1 số vùng, 1 số địa phơng nhất định - Biệt ngữ xã hội: là loại từ chỉ đợc dùng trong 1 tầng lớp xã hội nhất định (còn gọi là tiếng lóng) VD: Bỉ vỏ: Bỉ: ngời đàn bà, con gái; vỏ: ăn cắp Cớm: mật thám, đội xếp Sập kê: nhiều tiền II Phần TLV: * HD hs ôn tập về Tóm tắt văn bản tự sự: - Tóm tắt vb TS là dùng lời văn của mình trình bày 1 cách ngắn gọn... kĩ năng làm bài, cho điểm 1 số bài * Tham khảo: Đọc truyện Cô bé bán diêm, ta cảm thấy nh An-đéc-xen đang dẫn chúng ta đi theo con đờng bán diêm của 1 em bé nghèo khổ, bất hạnh, mồ côi mẹ Đầu trần, chân đất, em lủi thủi bớc đi trong đêm giáo thừa rét dữ dội, tuyết rơi Phần cảm Giỏo viờn Bin Tin Hựng 25 Trng THCS Thanh c Giỏo ỏn T chn 8 Nm hc 2012 - 2013 động nhất, thấm đẫm tinh thần nhân đạo nhất là... thần nhân đạo nhất là khi An-đéc-xen nói về những giấc mơ của em bé Rét quá, tối tăm và cô đơn, em đánh liều 1 que Que diêm thứ nhất sáng rực nh than hồng làm cho em tởng chừng nh đang ngồi trớc 1 lò sởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng Em bé quẹt hết cả bao diêm Diêm nối nhau chiếu sáng Đêm càng khuya càng rét, tuyết càng phủ dày mặt đất Em bé nhập chờn trong mơ Em thấy bà em hiện... em Em mơ đợc sống lại những ngày êm ấm, hp thời bé thơ đợc sống bên bà Diêm cháy sáng rồi tàn làm tan giấc mơ: Que diêm tắt phụt, và ảo ảnh vụt sáng trên khuôn mặt cô bé cũng biến mất Đã hơn 1 thế kỉ trôi qua, từ ngày An-đéc-xen viết truyện ( 184 5), ngời đọc khắp hành tinh gần xa, nhất là những bạn nhỏ hình nh còn nghe văng vẳng đâu đây lời nguyện cầu tha thiết của em bé tội nghiệp: xin bà đừng bỏ cháu... Tin Hựng 26 Trng THCS Thanh c Giỏo ỏn T chn 8 Nm hc 2012 - 2013 Tit 17 + 18 : ễN TP : NH NHAU VI CI XY GIể TèNH THI T LUYN TP VIT ON VN A Mục đích yêu cầu: - Giúp hs ôn tập và nâng cao những kiến thức đã học trong tuần - Rèn kĩ năng trình bày miệng, viết những kiến thức trọng tâm - GD ý thức hoc tập bộ môn B Nội dung ôn tập: I Phần văn: HD HS ôn tập về vb Đánh nhau với cối xay gió: - GV nêu câu hỏi,... câu cầu khiến, câu cảm thán và để biểu thị các sắc thái tình cảm của ngời nói Tình thái từ gồm 1 số loại đáng chú ý sau: III Phần TLV: - HD hs ôn tập về Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự: + GV nêu câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời HS nhận xét, bổ sung + VG chốt lại kiến thức cơ bản: Trong vb tự sự, rất ít khi tác giả chỉ thuần kể ngời, kể việc (kể chuyện) mà khi kể thờng đan xen các yếu tố miêu tả... chn 8 Nm hc 2012 - 2013 TểM TT VN BN T S A Mục đích yêu cầu: - Giúp hs ôn tập và nâng cao những kiến thức đã học trong tuần - Rèn kĩ năng trình bày miệng, viết những kiến thức trọng tâm - GD ý thức hoc tập bộ môn B Nội dung ôn tập: I Phần Tiếng Việt: * HD hs ôn tập về Từ ngữ địa phơng và biệt ngữ xã hội + GV nêu câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời HS nhận xét, bổ sung + VG chốt lại kiến thức cơ bản: - Từ ngữ . phản ánh, loại hình văn bản. Một số cách trình bày: + Theo thứ tự thời gian Giáo viên Biện Tiến Hùng Trường THCS Thanh Đức 8 Giáo án Tự chọn 8 Năm học 2012 - 2013 - Muốn tìm hiểu chủ đề của văn. bố cục văn bản Tuần 2 Ngày soạn: 27/ 08/ 2012 Tiết 3 - 4 ÔN TẬP VĂN BẢN “TÔI ĐI HỌC”, CẤP ĐỘ KHÁI QUÁT CỦA TỪ NGỮ Giáo viên Biện Tiến Hùng Trường THCS Thanh Đức 4 Giáo án Tự chọn 8 Năm. 2012 Tiết 7 – 8 Giáo viên Biện Tiến Hùng Trường THCS Thanh Đức 10 Giáo án Tự chọn 8 Năm học 2012 - 2013 ÔN TẬP VỀ ĐOẠN VĂN A. Mục tiêu bài học: - HS củng cố lại kiến thức cơ bản về đoạn văn - Luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn Ngữ văn 8, Giáo án tự chọn Ngữ văn 8,