0

Giáo án tự chọn Ngữ Văn 8 MỚI

148 1,100 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2015, 19:53

Ngy son: 25/ 08/ 2014 Ngày dạy : Tit ễN TP VN BN TễI I HC A Mc tiờu bi hc: - HS nm c nột c sc v ni dung v ngh thut chớnh ca cỏc bn Tụi i hc B Chun b: GV: c ti liu - son bi HS: ễn tỏc phm: Tụi i hc C Tin trỡnh t chc cỏc hot ng dy hc: I n nh t chc: II Kim tra bi c: Kim tra sỏch v, dựng ca HS III Bi mi: Hot ng ca GV v HS Ni dung kin thc GV: Giỳp HS cng c li nhng kin I Mt s lu ý: thc ó hc v cỏc bn Vn bn: Tụi i hc - Nhn xột ca em v bn Tụi i hc - Tụi i hc khụng thuc loi truyn ngn cha ca Thanh Tnh? ng nhiu s kin, nhõn vt, nhng xung t xó him l nhng k nim mn man ca bui tu trng qua hi tng ca nhõn vt Tụi - Cn chỳ ý khai thỏc s kt hp hi ho gia miờu t vi biu cm II Luyn tp: Bi 1: Cm xỳc ca nhõn vt Tụi c th hin qua GV: Nờu yờu cu truyn ngn Tụi i hc ca nh Thanh Tnh HS: Phõn tớch cm xỳc ca nhõn vt Tụi Tụi i hc ca Thanh Tnh ó th hin cỏch (chỳ ý ti mch cm xỳc phỏt trin theo xỳc ng tõm trng hi hp, cm giỏc b ng trỡnh t t trờn ng ti trng - trờn ca nhõn vt Tụi, chỳ c m a n sõn trng - lp hc) trng vo hc lp Nm ngy tu trng ú l mt bui mai y sng thu v giú lnh, chỳ mc chic ỏo vi dự en di, chỳ cm thy trang trng v ng n Lũng - Cm xỳc ca chỳ trờn ng ti chỳ tng bng rn ró c m hin õu ym trng? nm tay dn i trờn ng lng thõn thuc di v hp Chỳ vụ cựng xỳc ng, cm thy ? Thỏi ca chỳ ng trc ngụi trng? ( Cht th l gỡ? õu? Th hin nh th no?) , b ng, cm thy l, tng nh ng lng v mi cnh vt xung quanh u thay i Chỳ ó ngh v s b ng y: vỡ chớnh lũng tụi ang cú s thay i ln: hụm tụi i hc - Chỳ bõng khuõng t ho thy mỡnh ó ln khụn, khụng cũn lờu lng i ng th diu, nụ ựa - Khi ng trc ngụi trng, chỳ cng hi hp, b ng Chỳ ngc nhiờn trc cnh ụng vui chỳ lo s v - Chỳ cm thy mỡnh ch v, vng v, lỳng tỳng vo lp Chỳ xỳc ng hi hp n qu tim nh ngng p ụng c gi n tờn Thanh Tnh ó din t nhng k nim, nhng din bin tõm trng ca nhõn vt Tụi bui tu trng theo trỡnh t thi gian - khụng gian: Lỳc u l bui sm mai m dn i trờn ng lng, sau ú l lỳc ng gia sõn trng, mt hi trng vang lờn, nghe ụng c c tờn v dn dũ, cui cựng l thy giỏo tr a vo lp K nim y rt sõu sc v p, vỡ th sau ny hng nm.bui tu trng Bi 2: Hóy phõn tớch lm sỏng t cht th toỏt lờn t thiờn truyn '' Tụi i hc''? Gi ý: + Cht th l mt nột p to nờn giỏ tr t tng v ngh thut ca truyn ngn ny, th hin nhng sau: - Trc ht, cht th th hin ch: truyn ngn khụng cú ct truyn m ch l dũng chy cm xỳc, l nhng tõm t tỡnh cm ca mt tõm hn tr di bui khai trng u tiờn Nhng cm xỳc ờm du ngt ngo, man mỏc bun, th ngõy sỏng lm lũng ta rung lờn nhng cm xỳc - Cht th toỏt lờn t nhng tỡnh tit s vic dt cm xỳc( m õu ym dn i , cỏc cu hc trũ , ng ti trng ) - Cht th toỏt lờn t cnh sc thiờn nhiờn rt th mng v nờn th tro - Cht th cũn to t ging núi õn cn, cp mt hin t ca ụng c v khuụn mt ti ci ca thy giỏo - Cht th cũn to t tm lũng yờu thng ht mc ( ln Thanh Tnh núi v bn tay m) Hỡnh tng bn tay m th hin mt cỏch tinh t v biu cm, tỡnh thng bao la vụ b ca m - Cht th cũn th hin cỏc hỡnh nh so sỏnh y thỳ v, ging nh nhng, sỏng gi cm õm iu tha thit - Cht th cũn th hin ch to c s ng cm, ng iu ca mi ngi (k nim tui th cp sỏch ti trng, hỡnh nh thu yờn lng quờ Vit) IV Hng dn hc nh: - Hc li nhng kin thc va cng c - Chun b ụn Trong lũng m, Trng t vng D Rỳt kinh nghim: Ngy son: 8/ / 2014 Ngày dạy : Tit 2: CP KHI QUT CA NGHA T NG I Mc tiờu: Kin thc: Giỳp H: - Nm chc v t ng ngha rng v t ng ngha hp K nng: - Luyn rốn k nng tỡm hiu ngha, cp khỏi quỏt ca ngha t ng Giỏo dc: - GD ý thc gi gỡn s sỏng ca ting vit II Chun b: Thy: Son bi Trũ: Hc v chun b bi III Tin trỡnh bi dy: KTBC: Kt hp ụn Bi mi:* Vo bi: Cỏc em ó c hc cp khỏi quỏt ca t ng Hụm chỳng ta cựng cng c li kin thc ó hc v luyn mt s bi ? Th no l t ng ngha rng? ? Th no l t ng ngha hp? ? Mt t ng va cú ngha rng va cú ngha hp c ko? Vỡ sao? ? Tỡm cỏc t ng c bao hm phm vi ngha ca mi t sau õy? ? Gii thớch v s khỏc v phm vi ngha ca cỏc cp t sau? I Lớ thuyt: 10 T ng ngha rng: - Mt t ng ngha rng phm vi ngha ca t ng ú bao hm phm vi ngha ca t ng khỏc T ng ngha hp: - Mt t ng c coi l cú ngha hp phm vi ngha ca t ng ú c bao hm phm vi ngha ca mt t ng khỏc - Mt t ng va cú ngha rng va cú ngha hp vỡ tớnh cht rng, hp ca t ng ú ch l tớnh tng i II Luyn tp: 29 Bi 1: (Bi 3/11) a Xe c: xe lam, xe mỏy, ụ tụ, xớch lụ, xe p b Kim loi: st, tộp, ng, bc, vng, nhụm c Hoa qu: hng, chui, bi, cam, mớt d Ngi (h hng): ụng, b, chỳ, bỏc, cụ, dỡ e Mang: xỏch, gỏnh, khiờng Bi 2: a.- Bn: dựng cú mt phng v chõn ng by c, thc n, lm vic Bn l t ng ngha rng - Bn g: dựng lm bng g phõn bit vi cỏc s vt lm bng ỏ, nha, st l t ng ngha hp b ỏnh: lm au, tn thng bng tỏc ng ca mt lc ỏnh mang ngha rng - Cn: Gi v xit cht bng rng hoc gia hm, thng lm t hoc thng Dựng vi ngha hp c Cao: Cú khong cỏch bao nhiờu ú t u ny n u kia, theo chiu thng ng Ngha rng - Lờnh khờnh: Ch kớch thc chiu cao ln hn mc bỡnh thng rt nhiu L t ngha hp Bi 3: ? Cho cỏc t: hoa, xanh, ụi mt, cõy t cõu vi mi t c dựng vi ngha rng v ngha hp? ? Hóy v s cp khỏi quỏt ngha ca t ng tựy chn v giỏi thớch? H t thc hin theo yờu cu G nhn xột cho bi lm ca H ? Vit on ngn ú cú s dng t ngha rng v t ngha hp? G hng dn H vit on H thc hin theo yờu cu ca bi a T Hoa: - Mựa xuõn hoa c tt ti (Ngha rng) - Mựa xuõn l hoa o khoe sc (Ngha hp) b T xanh: - Tụi rt thớch mu xanh - Tụi cú chic ỏo mu xanh nc bin c.T ụi mt: - Nú cú ụi mt rt p - ụi mt b cõu ca bn rt p d T Cõy: - Hng cõy thng - Cõy i ó cho trỏi u tiờn Bi 4: V s cp khỏi quỏt ca ngha t ng v gii thớch, tựy chn vớ d v t ng Bi 5: Cng c: - Th no l t ng ngha rng? Th no l t ng ngha hp? - Ly vớ d? Hng dn hc nh: - V ụn li ton b lớ thuyt - Xem li ton b h thng bi ó lm SGK Bit t ly VD - Chun b bi sau D Rỳt kinh nghim: Ngy son: 19/ 09/ 2014 Ngày dạy : Tit : ễN TP VN BN TRONG LềNG M A Mc tiờu bi hc: - Cng c bn Trong lũng m ca nh Nguyờn Hng - Thc hnh s dng núi v vit B Chun b: GV: c ti liu - son bi HS: ễn kin thc ó hc C Tin trỡnh t chc cỏc hot ng dy hc: I n nh t chc: II Kim tra bi c: III Bi mi: Hot ng ca GV v HS Ni dung kin thc Cõu 1- Nhng ngy th u l hi ký vit - Ni dung chớnh ca hi ký Nhng v tui th cay ng ca tỏc gi T cnh ng ngy th u ca tỏc gi Nguyờn Hng? v tõm s ca chỳ Hng, tỏc gi cũn cho thy b mt lnh lựng ca mt xó hi ch trng ng tin, y nhng thnh kin c h, thúi nh nhen, c ỏc ca ỏm th dõn tiu t sn khin cho tỡnh mỏu m rut tht cng thnh khụ hộo Tỏc phm gm chng, Trong lũng m l chng IV Cõu 2: Cỏc ý on trớch Trong lũng m c sp xp theo trỡnh t no? A Thi gian - Cỏc ý on trớch Trong lũng m B S phỏt trin ca s vic c sp xp theo trỡnh t no? C Khụng gian D C A, B, C u ỳng (D C A, B, C u ỳng) Cõu 3: Nhn nh no sau õy núi ỳng nht v ni dung ca on trớch Trong lũng m? A Ch yu trỡnh by ni au kh ca m chỳ Hng B Ch yu trỡnh by tõm a c ỏc ca ngi - Nhn nh no sau õy núi ỳng nht cụ ca Hng v ni dung ca on trớch Trong lũng C Ch yu trỡnh by s hn ti ca Hng m? gp m D Ch yu trỡnh by din bin tõm trng ca (D Ch yu trỡnh by din bin tõm Hng trng ca Hng) Tỡnh cm yờu thng m thm thit ca chỳ Hng th hin qua on trớch Trong lũng m nh th no? Cõu 4- Chú Hng ln lờn tỡnh cnh tỳng qun ca gia ỡnh Phi sng s gh lnh ca h hng giu cú Chỳ rt thng m ca mỡnh Chỳ ó sm nhn ni bt hnh m m chỳ phi gỏnh chu - Khi thy b cụ mỡnh c ý gieo rc vo u úc nhng mi hoi nghi Hng khinh mit v rung ry m, chỳ ó phn ng li Lỳc u l cỳi u khụng ỏp, sau ú l n n ci chua xút ri im lng cỳi u xung t -> Tỡnh yờu thng m mónh lit tri dy - s xỳc ng bt thnh ting khúc- nc mt ca tỡnh thng - Tỡnh thng y khin Hng cm gin nhng c tc ó y o m mỡnh Nú ó giỳp Hng nhn õu l l phi, õu l nhng ngi, nhng tc cn lờn ỏn Nú cũn c biu hin mt cỏch sinh ng ln gp m sau ny Cõu 5: Em hiểu ntn nhận định Nguyên Hồng nhà văn phụ nữ nhi đồng? - nhà văn thấu hiểu đồng cảm sâu sắc với bất hạnh pn,nđ xh cũ nên trang viết họ xúc động Liên hệ với sống thời thơ ấu NH để làm rõ thêm IV Hng dn hc nh: - ễn li cỏc kin thc ó hc đoạn trích Trong lòng mẹ D Rỳt kinh nghim: Ngy son : 26/ 09/ 2014 Ngày dạy : Tit : TRNG T VNG TNH THNG NHT V CH CA VN BN A Mc tiờu bi hc: - HS cng c lớ thuyt v trng t vng, tớnh thng nht v ch ca bn - Rốn k nng lm bi tp, vit on - Thc hnh s dng núi v vit B Chun b: GV: c ti liu - son bi HS: ễn kin thc ó hc phn ting Vit C Tin trỡnh t chc cỏc hot ng dy hc: I n nh t chc: II Kim tra bi c: III Bi mi: Hot ng ca GV v HS Ni dung kin thc I Lí thuyết: 1- Trng t vng: L hp t cú ớt nht - Th no l trng t vng ? (Vớ d: Trng t vng ch cỏc mụn khoa nột ngha chung hc: Hoỏ hc, sinh hc, toỏn hc,vt lớ, - HS nêu đặc điểm TTV hc ) - Nêu đặc điểm TTV? Ch v b cc ca bn - Khỏi nim ch lớ thuyt bn bao - Em hiu gỡ v ch ca bn? gm i tng v chớnh m bn biu t Ch cú ni dung bao quỏt hn ti - Tớnh thng nht v ch ca bn l mt nhng c trng quan trng to nờn bn c trng ny cú liờn h mt thit vi tớnh mch lc, tớnh liờn kt - Tớnh thng nht v ch ca bn c th hin trờn c hai bỡnh din: ni dung v cu trỳc - hỡnh thc - Vic sp xp cỏc ý cú nh hng trc tip n vic tip thu ca ngi c - ph thuc - Vic sp xp cỏc ý thng theo nhng vo i tng phn ỏnh, loi hỡnh bn th t no? Mt s cỏch trỡnh by: + Theo th t thi gian + Theo lụ gớc khỏch quan ca i tng + Theo lụ gớc ch quan + Theo quy lut tõm lý, cm xỳc II Luyn Bi 1: Viết đoạn văn ngắn chủ đề tự chọn HS làm xong trình bày trớc lớp, trờng từ có sử dụng trờng từ vựng? vựng đợc dùng Bi 2: Xỏc nh cỏc ý ỳng cỏc cõu - Mun tỡm hiu ch ca bn, cn sau: tỡm hiu nhng yu t no? Cõu 1: Mun tỡm hiu ch ca bn, cn (A Tt c cỏc yu t ca bn) tỡm hiu nhng yu t no? A Tt c cỏc yu t ca bn C Cỏc ý ln ca bn B Cõu kt thỳc ca bn - Tớnh thng nht v ch ca bn D Cõu m u ca mi on bn th hin ch no? Cõu 2: Tớnh thng nht v ch ca bn (D C ba yu t trờn) th hin ch no? A Vn bn cú i tng xỏc nh B Vn bn cú tớnh mch lc C Cỏc yu t bỏm sỏt ch ó nh - Cỏc ý on trớch Trong lũng m D C ba yu t trờn c sp xp theo trỡnh t no? Cõu 3: Cỏc ý on trớch Trong lũng m c sp xp theo trỡnh t no? (D C A, B, C u ỳng) A Thi gian B S phỏt trin ca s vic C Khụng gian - Nhn xột no núi ỳng nht quan h ý D C A, B, C u ỳng ngha ca cỏc cõu on vi Cõu 4: Nhn xột no núi ỳng nht quan h ý v vi cõu ch ? ngha ca cỏc cõu on vi v vi cõu ch ? (D Gm B v C) A Bỡnh ng vi v mt ý ngha B Cựng lm rừ ni dung ý ngha ca cõu ch C B sung ý ngha cho D Gm B v C Bi 3: Chỉ tính thống chủ đề qua - HS ra, GV cho HS khác nhận xét văn Tôi học Trong lũng m ? IV Hng dn hc nh: - ễn k phn kin thc ting Vit ó hc - ễn li cỏc kin thc ó hc D Rỳt kinh nghim: Ngy son: 3/ 10/ 2014 Ngày dạy : Tit : ễN TP V ON VN A Mc tiờu bi hc: - HS cng c li kin thc c bn v on - Luyn xõy dng on theo cỏch quy np, din dch,song hành - Rốn k nng vit on, trỡnh by on B Chun b: GV: c ti liu - son bi HS: ễn v on C Tin trỡnh t chc cỏc hot ng dy hc: I n nh t chc: II Kim tra bi c: III Bi mi: Hot ng ca GV v HS Ni dung kin thc I Kin thc c bn: GV: Cho HS nhc li khỏi nim on on thng cú t ng ch v cõu ch m on v tip sau l nhng c im ca on cõu gii thớch, b sung cho cõu ch GV a bi HS luyn Cỏc cỏch xõy dng on: Din dch Quy np Song hnh II Luyn tp: Bi 1: c k on sau v tr li cõu hi : Ngi ta núi y l bn chõn vt v Nhng ngún chõn ca b khum khum, lỳc no cng nh bỏm vo t trn ngó Gan bn chõn bao gi cng xỏm xt v l r, bao gi cng khuyt mt ming, khụng y n nh gan bn chõn ngi khỏc Mu bn chõn mc trng, bong da tng bói, li cú nt GV hng dn hc sinh luyn - GV cho hc sinh ghi lờn bng GV hng dn HS luyn tp: Cõu 1: Tr li c: Mc dự cỏc cõu trờn u bc l cm xỳc nhng chỳng khụng phi l cõu cm thỏn vỡ khụng mang cỏc du hiu hỡnh thc ca cõu cm thỏn Cõu 2: Xỏc nh ỳng kiu ba cõu trờn : + Cu khin + Nghi + Trn thut Nờu ỳng mc ớch s dng ca ba cõu trờn : cựng mt mc ớch l chm dt hỳt thuc lỏ Cõu 3: So sỏnh c - Hỡnh thc : Cõu a - vng ch ng.Cõu b - cú ch ng II Luyn Cõu 1: Cho bit nhng cõu sau cú phi l cõu cm thỏn khụng ? Vỡ ? a Ai lm cho b y Cho ao cn, cho gy cũ ? b Xanh thm thm tng trờn Vỡ gõy dng cho nờn ni ny ? Cõu 2: Xỏc nh cõu sau õy thuc kiu cõu no v c s dng lm gỡ ? a Anh tt thuc lỏ i ! b Anh cú th tt thuc lỏ c khụng ? c Xin li, õy khụng c hỳt thuc lỏ Cõu 3: So sỏnh hỡnh thc v ý ngha ca hai cõu sau õy : a Hóy c ngi dy hỳp ớt chỏo cho xút rut ! b Thy em hóy c gng ngi dy hỳp ớt chỏu cho xút rut (Ngụ Tt T - Tt ốn) Cõu 4: Cõu sau õy cú ý ngha ph nh khụng? Ti sao? Cõu chuyn cú l ch l mt cõu chuyn hoang ng, song khụng phi l khụng cú ý ngha Cõu 5: Hai cõu : - Trc cnh p ờm bit phi lm th no ? - Cnh p ờm khú hng h Nhn xột v kiu cõu v ý ngha ca hai cõu trờn ? HNG DN Cõu Mc dự cỏc cõu trờn u bc l cm xỳc nhng chỳng khụng phi l cõu cm thỏn vỡ khụng mang cỏc du hiu hỡnh thc ca cõu cm thỏn Cõu - Xỏc nh ỳng kiu ba cõu trờn : + Cu khin + Nghi + Trn thut - Nờu ỳng mc ớch s dng ca ba cõu trờn : cựng mt mc ớch l chm dt hỳt thuc lỏ Cõu - Hỡnh thc : Cõu a - vng ch ng Cõu b - cú ch ng ngụi th hai s ớt - í ngha : nh cú ch ng cõu b/ ý cu khin nh ngụi th hai s ớt - í ngha : nh cú ch ng cõu b/ ý cu khin nh hn, th hin rừ hn tỡnh cm ca ngi núi i vi ngi nghe Cõu 4: Khụng cú ý ngha ph nh vỡ : Cõu ph nh ny cú mt t ph nh kt hp kt hp vi mt mt t ph nh khỏc (khụng phi, khụng) Khi ú, ý ngha ca c cõu ph nh l khng nh ch khụng phi ph nh Cõu 5: Xỏc nh c + Cõu : cõu nghi + Cõu : cõu trn thut Cng c, hng dn v nh - Nm vng ni dung ó hc - V nh tip tc hc bi hn, th hin rừ hn tỡnh cm ca ngi núi i vi ngi nghe Cõu 4: Khụng cú ý ngha ph nh vỡ : Cõu ph nh ny cú mt t ph nh kt hp kt hp vi mt mt t ph nh khỏc (khụng phi, khụng) Khi ú, ý ngha ca c cõu ph nh l khng nh ch khụng phi ph nh Cõu 5: - Hai cõu : + Cõu : cõu nghi + Cõu : cõu trn thut Tun 36 Tit 65-66: Ngy son : 30/ 04/ 2013 ễN TP PHN VN A Mục tiêu cần đạt: - Ôn tập lại cỏc bn ó hc hc kỡ - Rốn luyn k nng lm bi cho hc sinh, B Chuẩn bị: Thy: Son giỏo ỏn Trũ: Ôn tập cỏc bn ó hc C Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học: Kim tra bi c: Kt hp quỏ trỡnh dy bi mi Bi mi PHN I: VN BN: A VN BN TH: TT Tờn Tỏc gi Th bn loi Nh Th L ch/ rng 1907-1989 cõu Quờ hng Khi tu hỳ Giỏ tr ni dung Giỏ tr ngh thut Mn li h b Bỳt phỏp lóng mn nht bỏch rt truyn cm, s thỳ din t sõu sc i mi cõu th, ni chỏn ghột thc ti, iu, nhp tm thng tự tỳng v iu, phộp tng kha khỏt t mónh phn i lp Ngh lit ca nh th, thut to hỡnh c gi lũng yờu nc sc thm kớn ca ngi dõn mt nc th y T Hanh ch/ Tỡnh yờu quờ hng Li th bỡnh d, 1921 cõu sỏng, thõn thit hỡnh nh th mc c th hin qua bc mc m tinh t li tranh ti sỏng sinh giu ý ngha biu ng v mt lng quờ trng (cỏnh bum, bin, ú hn lng, thõn ni bt lờn hỡnh nh hỡnh nng th v kho khon, y sc xa xm, nghe cht sng ca ngi dõn mui thm dn chi v sinh hot lng th v) chi T Hu Lc bỏt Tỡnh yờu cuc sng v Ging th da dit 1920-2002 khỏt vng t ca sụi ni, tng ngi chin s cỏch tng phong phỳ Ghi chỳ Hc thuc lũng c bi th Hc thuc lũng c bi8 ch/ cõu Hc thuc lũng Tc H Chớ Tht cnh Pỏc Minh ngụn t Bú 1890-1969 tuyt ng lut Ngm trng (Vng nguyt) trớch NKTT i ng (Tu l) trớch NKTT H Chớ Tht Minh ngụn t 1890-1969 tuyt ng lut H Chớ Tht Minh ngụn t 1890-1969 tuyt ng lut (dch lc bỏt) mng tr tui nh tự Tinh thn lc quan, phong thỏi ung dung ca Bỏc H cuc sng cỏch mng v sng ho hp vi thiờn nhiờn l mt nim vui ln Tỡnh yờu thiờn nhiờn, yờu trng n say mờ v phong thỏi ung dung ngh s ca Bỏc H cnh tự ngc cc kh ti tm í ngha tng trng v trit lớ sõu sc: T vic i ng nỳi gi chõn lớ ng i: Vt qua gian lao chng cht s ti thng li v vang di c bi Ging th húm hnh, n ci vui (vn sn sng, tht l sang), t lỏy miờu t: chụng chờnh;Va c in va hin i Nhõn hoỏ, ip t, cõu hi tu t, i Hc thuc lũng c bi ip t (tu l, trựng san), tớnh a ngha ca hỡnh nh, cõu th, bi th Hc thuc lũng c bi Hc thuc lũng c bi B VN BN: NGH LUN TT Tờn bn Chiu di ụ (Thiờn ụ chiu) 1010 Tỏc gi Th loi Lớ Cụng Chiu Un (Lớ Ch Thỏi Hỏn T: 974- Ngh 1028) lun trung i Hch tng s (D ch tỡ tng hch vn) 1285 Hng o Vng Trn Quc Tun (1231- Hch Ch Hỏn Ngh lun trung i Giỏ tr ni dung, t tng Phn ỏnh khỏt vng ca nhõn dõn v mt t nc c lp, thng nht ng thi phn ỏnh ý t cng ca dõn tc i Vit ang trờn ln mnh Tinh thn yờu nc nng nn ca dõn tc ta cuc khỏng chin chng quõn Mụng Nguyờn xõm lc (TK XIII), th hin Giỏ tr ngh thut Kt cu cht ch, lp lun giu sc thuyt phc, hi ho gia lớ v tỡnh: trờn võng mnh tri di theo ý dõn Ghi chỳ Vua dựng ban b mnh lnh cho quan dõn Ging chớnh lun xut sc, lp lun cht ch, lớ l hựng hn, anh thộp, nhit huyt, cha chan, tỡnh cm Quan h thn- ch va nghiờm khc va bao dung, va tõm s va phờ 1300) Nc i Vit ta (Trớch Bỡnh Ngụ i cỏo)142 c Trai Nguyn Trói (13801442 Cỏo Ch Hỏn Ngh lun trung i Bn lun v phộp hc (Lun phỏp hc; 1971) La Sn Phu T Nguyn Thip 17231804 Tu Ch Hỏn Ngh lun trung i qua lũng cm thự gic, ý quyt chin quyt thng, trờn c s ú tỏc gi phờ phỏn nhng suy ngh sai lch ca cỏc tỡ tng, khuyờn bo h phi sc hc binh th, rốn quõn chun b chin u chng gic Bng bng ho khớ ụng A ý thc dõn tc v ch quyn ó phỏt trin ti trỡnh cao, ý ngha nh mt bn tuyờn ngụn c lp: nc ta l t nc cú nn hin lõu i, cú lónh th riờng, phong tc riờng, cú ch quyn, cú truyn thng lch s K xõm lc phn nhõn ngha, nht nh s tht bi thng thit, rung ng lũng ngi sõu xa; ỏnh vo lũng ngi, li hch tr thnh mnh lnh ca lng tõm, ngi nghe c sỏng trớ, sỏng lũng phỏn, va khuyờn rn, y lng tõm danh d Lp lun cht ch , chng c hựng hn, xỏc thc, ý t rừ rng, sỏng sa v hm sỳc, kt tinh cao tinh thn v ý thc dõn tc thi kỡ lch s dõn tc tht s ln mnh; t tin , c s lớ lun cho ton bi; xng ỏng l ỏng thiờn c hựng Quan nim tin b Lp lun cht ca tỏc gi v mc ch, lun c rừ ớch v tỏc dng ca rng: sau phờ vic hc tp: Hc phỏn nhng biu lm ngi cú o hin sai trỏi, lch c, cú tri thc gúp lc trongvichc, phn lm hng tỏc gi khng thnh t nc nh quan im Mun hc tt phi v phng phỏp cú phng phỏp, hc ỳng phi theo iu hc n m lm (hnh) Nguyn Trói thay li vua Lờ Thỏi T (Lờ Li) vit cụng b cho ton dõn bit s kin lch s trng i Tu (khi, s): bn ca quan, tng, dõn vit trỡnh lờn vua chỳa Thu mỏu (Trớch chngI, Bn ỏn ch thc dõn Phỏp) 1925 Nguyn i Quc 18901969 Phúng s chớnh lun Ngh lun hin i Ch Phỏp i b ngao du (Trớch ấ-min hay v giỏo dc) 1762 J Ru xụ (17121778) Ngh lun nc ngoi B mt gi nhõn gi ngha, th on tn bo ca chớnh quyn thc dõn Phỏp vic s dng ngi dõn thuc a nghốo kh lm bia n cỏc cuc chin tranh phi ngha, tn khc (1914-1918) i b ngao du tt hn i nga i b ngao du ớch li nhiu mt Tỏc gi l mt ngi gin d, rt quý trng t v rt yờu thiờn nhiờn T liu phong phỳ, xỏc thc, tớnh chin u rt cao, ngh thut tro phỳng sc so v hin i: mõu thun tro phỳng, ging iu giu nhi Ln u tiờn trờn th gii, ch thuc a b kt ỏn mt cỏch cú h thng c th v chớnh xỏc Lớ l v dn chng c rỳt t kinh nghim v cuc sng ca nhõn vt, t thc tin sinh ng, thay i cỏc i t nhõn xng mt cỏch linh hot sinh ng Ngh lun tiu thuyt ; Thy c búng dỏng tinh thn tỏc gi C Bng so sỏnh phõn bit ngh lun trung i v ngh lun hin i: Ngh lun trung i Ngh lun hin i - Vn s trit bt phõn - Khụng cú nhng c im trờn - Khuụn vo nhng th loi riờng: chiu, - S dng nhiu th loi xuụi hin hch, cỏo, tu vi kt cu, b cc riờng i: Tiu thuyt lun , phúng s- chớnh - In m th gii quan ca ngi trung lun, tuyờn ngụn i: t tng mnh tri, thn - ch; tõm lớ - Cỏch vit gin d, cõu gn li núi sựng c thng, gn vi i sng thc - Dựng nhiu in tớch, in c, hỡnh nh c l, cõu bin ngu nhp nhng PHN II: CU HI ễN TP PHN VN BN: Cõu 1: on ca bi th Nh rng ca Th L c xem nh mt b tranh t bỡnh p lng ly Em hóy chng minh Cõu 2: Cnh t tri vo hố tõm tng ngi tự cỏch mng c th hin qua nhng cõu th no qua bi th Khi tu hỳ ca T Hu? Cm nhn ca em v nhng cõu th ú Cõu 3: Phõn tớch tõm trng ca ngi tự cỏch mng bi th Khi tu hỳ ca T Hu Cõu 4: Cỏi sang ca cuc i cỏch mng bi th Tc cnh Pỏc Bú Cõu 5: Bi hc ca em t bi th i ng ca H Chớ Minh Cõu 6: Vỡ núi bn "Chiu di ụ" phn ỏnh ý t cng v s phỏt trin ln mnh ca dõn tc? Cõu 7: Ni lũng ca ngi ch tng Trn Quc Tun c th hin on no? Em hóy phõn tớch on ú Cõu 8: T tng nhõn ngha ca Nguyn Trói c th hin nh th no on trớch Nc i Vit ta? Vỡ núi õy l bn tuyờn ngụn c lp ln th hai ca dõn tc? Cõu Tỏc gi Nguyn Thip bn nh th no v cỏch hc qua bn Bn lun v phộp hc? GI í: Cõu 1: L li h bỏch thỳ Tỏc gi mn li nh vy tin núi lờn mt cỏch y , sõu sc tõm s y ut ca mt lp ngi lỳc by gi ú l nhng niờn trớ thc tõy hc va thc tnh ý thc cỏ nhõn, cm thy bt ho sõu sc vi thc ti xó hi tự tỳng gi di, ngt ngt ng thi H khao khỏt cỏi tụi c khng nh v phỏt trin cuc sng rng ln t Nhng ú cng l tõm s chung ca ngi Vit Nam cnh mt nc lỳc by gi Cõu 2: Sỏu cõu th u m c mt th gii rn rng, trn tr nha sng Nhiu hỡnh nh hố c a vo bi th: ting ve ran rõm, lỳa chiờm chớn vng trờn cỏnh ng, bu tri cao rng vi cỏnh diu chao ln, trỏi cõy m ngt ting chim tu hỳ ó thc dy m tt c v bt nhp cho tt c: hố rn ró õm thanh, rc r sc mu, ngt ngo hng v, bu tri khoỏng t t cm nhn ca ngi tự Qua ú ta thy c sc cm nhn mónh lit, tinh t ca mt tõm hn tr trung, yờu i nhng ang mt t v khao khỏt t n chỏy lũng Cõu 3: ú l tõm trng au kh ut c, ngt ngt c nh th bc l trc tip on th vi cỏch ngt nhp bt thng dựng nhng t ng mnh, t ng cm thỏn Cõu 4: Sang -> sang trng, giu cú, cao quý p ; cũn l cm giỏc hi lũng, vui thớch -> Cng cú phn l cỏch núi khoa trng, khu khớ, núi cho vui nh th truyn thng Nhng nim vui ca Bỏc l rt tht, chõn thnh, khụng h gng go - Nim vui ln nht ca Bỏc khụng phi ch l thỳ lõm tuyn nh ngi n s xa m l nim vui ca ngi chin s yờu nc v i sau 30 nm xa cỏch c tr v sng gia lũng t nc, trc tip lónh o cỏch mng Cõu 5: Bi hc ca em t bi th i ng ca H Chớ Minh - ip ng ''tu l'' khng nh ni gian lao ca ngi i ng Ging th suy ngm, rỳt qua nhng tri nghim ca ngi tự b gii i ht nh lao ny n nh lao khỏc - Trựng san chi ngoi hu trựng san + ip ng ''trựng san''; ht lp nỳi ny li n lp nỳi khỏc, khú khn chng cht liờn miờn ng i, ng cỏch mng: gian lao trin miờn - Hỡnh tng ý th vỳt lờn bt ng lan chuyn mch th: Mi gian lao ó kt thỳc, lựi li phớa sau ngi i lờn ti nh cao chút Ni gian lao khụng phi l bt tn, cng nhiu gian lao thỡ thng li cng ln - T nh cao, ngi du khỏch ung dung say xa ngm cnh p ú cng l nim vui sng c bit ca ngi chin s cỏch mng ng trờn nh cao thng li - Bi th thiờn v suy ngh, trit lớ nhng ging th ging ngi tõm tỡnh, k chuyn giu sc thuyt phc Li th cụ ng, bỡnh d cha ng t tng sõu xa - Bi th cú lp ngha: ngha en núi v vic i ng nỳi, ngha búng ng ý v ng cỏch mng l gian kh nu kiờn trỡ nht nh s t ti thng li Cõu 6: ý t cng ca mt dõn tc ang trờn ln mnh Di ụ t Hoa L vựng ng bng chng t triu ỡnh sc chm dt nn phong kin cỏt c, th v lc sỏnh ngang phng Bc nh ụ Thng Long l thc hin nguyn vng ca nhõn dõn thu giang sn v mt mi, xõy dng t nc c lp t cng Cõu Ta thng ti ba ta cng vui lũng -Ta thng: +quờn n v gi, Rut au nh ct, nc mt m ỡa n d, so sỏnh Th hin s lo lng au xút n tt -Cm tc +x tht, lt da, Nut gan, ung mỏu ng t mnh lũng cm thự tt - Du cho trm thõn ny vui lũng phúng i, in c Sn sng hi sinh vỡ nc, vỡ ngha ln m coi thng xng tan, tht nỏt Ging tha thit, anh thộp, hựng hn Lũng yờu nc thit tha ca tỏc gi Khi dy lũng yờu nc v tinh thn x thõn ca cỏc tng s * Cú th núi õy l on m cht tr tỡnh bi chớnh lun Mi ch mi dũng on nh mỏu chy nh nc mt ú l gan rut, l tc lũng, l tõm huyt ca v tng ch huy ang by t tõm s Chớnh tõm s y ó tip thờm sc mnh, hun ỳc thờm tinh thn ca cỏc tng s Cõu * Hai ni dung: Yờn dõn v iu pht + Yờn dõn: l lm cho dõn c hng thỏi bỡnh hnh phỳc + iu pht: thng dõn ỏnh k cú ti - Ngi dõn m m tỏc gi núi ti l ngi dõn i Vit ang b xõm lc, cũn k bo tn chớnh l gic Minh cp nc tr gic Minh bo ngc gi yờn cuc sng cho dõn - Nhõn ngha theo quan nim trc ú (nho giỏo) l quan h gia ngi vi ngi gi õy nhõn ngha gn lin vi yờu nc chng xõm lc, th hin mi quan h gia dõn tc vi dõn tc ú l nột mi, l s phỏt trin ca t tng nhõn ngha Nguyn Trói - õy l cuc ngha chớnh ngha - Nguyn Trói, Lờ Li l ngi thng dõn, tin b, ly dõn lm gc, vỡ dõn m ỏnh gic * Nhõn ngha gn lin vi ch quyn dõn tc, vỡ cú bo v c t nc thỡ mi bo v c dõn, mi thc hin c mc ớch cao c l ''Yờn dõn'' - Nn hin lõu i, cú cng vc lónh th, phong tc quỏn, lch s riờng, ch riờng ''Nỳi sụng ''; ''phong tc''; ''T Triu ''; ''Cựng Hỏn '' Nguyn Trói ó phỏt biu mt cỏch hon chnh v quc gia dõn tc * t nc cú c lp, ch quyn l cú nn hin, cú lónh th, phong tc, lch s, ch riờng ú l nhng yu t cn bn nht ca mt quc gia, dõn tc Nguyn Trói ó ý thc c hin v truyn thng lch s l yu t c bn nht, l ht nhõn xỏc nh dõn tc ú l thc t, tn ti vi chõn lớ khỏch quan k xõm lc luụn tỡm cỏch ph nh * So vi thi Lớ, quan nim v quc gia, dõn tc ca Nguyn Trói cú s k tha v phỏt trin cao hn bi tớnh ton din v sõu sc ca nú Cõu * Tỏc gi khng nh quan im v phng phỏp ỳng n hc - Tu õu tin y m i hc + Hc trng lp, thy, bn, thc t cuc sng ''i mt ngy ng ''; ''Hc thy '' - Theo Chu T, hc tiu hc bi ly gc ri tin lờn hc n t th, ng kinh, ch s, phi bit luõn thng o lớ: tam cng, ng thng - Hc ly gc ri ri tun t tin lờn, hc rng ri túm lc cho gn, theo iu hc m lm + Truyn thng hiu hc ca nhõn dõn ta ''mun sang ''; ''bỏn t vi s ''; ni dung hc ''tiờn hc l '' hc o c trc v tri thc sau + Bỏc H ''ngi cú ti vụ dng'' + Nh nc ta: chớnh sỏch khuyn hc, m nhiu trng lp, m rng thnh phn ngi hc, to iu kin thun li cho ngi i hc (trng dõn lp, bỏn cụng, cụng lp, ) - Tỏc gi xem thng li hc chung hỡnh thc, ly mc ớch danh vng cỏ nhõn l chớnh; coi trng li hc ly mc ớch thnh ngi tt p - ú l thỏi ỳng n v tớch cc, cn phỏt huy Cng c, hng dn v nh - Nm vng ni dung ó hc - V nh tip tc hc bi Tun 37 Tit 67-68: Ngy son : 08/ 05/ 2013 ễN TP PHN TP LM VN A Mục tiêu cần đạt: - Ôn tập lại ngh lun, thuyt minh - Rốn luyn k nng lm bi cho hc sinh B Chuẩn bị: Thy: Son giỏo ỏn Trũ: Ôn tập cỏc bn ó hc C Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học: Kim tra bi c: Kt hp quỏ trỡnh dy bi mi Bi mi I Lý thuyt Vn bn thuyt minh *c im: Nhm cung cp tri thc v cỏc hin tng v s vt t nhiờn, xó hi mang tớnh khỏch quan xỏc thc v thc dng * Cỏch lm bi thuyt minh: : Thuyt minh v chic xe p + M bi: Gii thiu khỏi quỏt v chic xe + Thõn bi: Thuyt minh chi tit v chic xe + Kt bi: V trớ ca xe p i vi i sng ca ngi Vit Nam v tng lai C th : * Phn MB: GT xe p l phng tin cỏ nhõn ch yu ca ngi - Chia lm ba b phn: H thng chuyn ng, h thng iu khin h thng chuyờn ch * Thõn bi: + H thng chuyn ng: Khung bn p, trc, a rng ca, lớp, bỏnh xe + h thng iu khin: ghi ụng, phanh + H thng chuyờn ch: yờn, giỏ ốo, gi ng * Kt bi: Nờu tỏc dng v tng lai ca nú Vn bn ngh lun Cõu 1: ? Th no l lun im bi ngh lun ? (SGk trang 75) L nhng t tng quan im , ch chng m ngi vit ,núi nờu bi Cõu 2: ?Vai trũ cỏc yu t t s , miờu t v biu cm ngh lun ? => Yu t t s v miờu t giỳp cho vic trỡnh by lun c bi ngh lun rừ rng, c th, sinh ng, cú sc thuyt phc hn Yếu tố tự miêu tả giúp cho việc trình bày luận văn nghị luận rõ ràng, cụ thể, sinh động, sức thuyết phục - Biu cm úng vai trũ ph tr Giỳp cho ngh lun cú hiu qu thuyt phc cao hn II Luyn bi Vn bn Chiu di ụ v Hch tng s, hóy nờu suy ngh v vai trũ ca nhng ngi lónh o anh minh nh Lý Cụng Un v Trn Quc Tun i vi mnh cu t nc Dn ý: * M bi: - Chiu di ụ v Hch tng s l nhng bn cũn lu li mói mói s sỏch nc nh Qua hai bn ny ta thy rt rừ vai trũ ca nhng ngi lónh o anh minh nh Lý Cụng Un v Trn Quc Tun * Thõn bi: - Thy vy, s nghip xõy dng v bo v t quc Vit Nam, cỏc v lónh o anh minh nh Lý Cụng Un v Trn Quc Tun cú vai trũ cc kỡ quan trng - Trc ht, h l nhng ngi yờu T quc Vit Nam tht sõu sc nờn ó ht lũng chm lo vic nc - Vỡ lo cho s hng thnh lõu di ca t nc m Lý Cụng Un mi quyt nh chn t Thng Long, mt ni cú nhiu li th vi l thiờn thi, a l, nhõn ho lm kinh ụ mi "kinh ụ bc nht ca vng muụn i" - Trn Quc Tun cng vỡ lo cho mnh ca t nc m nung nu d cm thự quõn cp nc v ý tiờu dit gic - a dn chng: "Ta thng ti ba quờn n vui lũng" - Cỏc v lónh o ti ba cng ó nghiờm khc phờ phỏn nhng iu sai trỏi, khụng cú li cho quc gia Lý Cụng Un phờ phỏn hai triu ỡnh inh, Lờ ó khụng bit nhỡn xa trụng rng nờn ó chn ni khụng thun li úng ụ Trn Quc Tun thỡ phờ phỏn li n chi, hng lc khụng phự hp vi tỡnh th nguy ngp ca non sụng ca mt s tng s lỳc by gi - H cng l nhng ngi cú trớ tu v mu lc cao sõu nờn LCU mi cú th nhỡn rừ a th uyt p ca Thng Long quyt nh di ụ v Trn Quc Tun thỡ ỳc kt binh phỏp vit cun Binh th yu lc dựng cho quõn s hc v rốn luyn * Kt bi: Túm li, nhng ngi lónh o anh minh nh Lý Cụng Un v Trn Quc Tun ó cú cụng rt ln vic chin u v bo v t quc v xõy dng quc gia hng thnh vng bn bi Hóy vit bi ngh lun vi ti : Bo v mụi trng thiờn nhiờn l bo v cuc sng ca chỳng ta A M bi : Gii thiu v mụi trng thiờn nhiờn: khụng khớ, nc, cõy xanh B Thõn bi - Bo v bu khụng khớ lnh + Tỏc hi ca khúi x xe mỏy, ụ tụ Tỏc hi ca khớ thi cụng nghip - Bo v ngun nc sch + Tỏc hi ca vic x rỏc lm bn ngun nc sch Tỏc hi ca vic thi cht thi cụng nghip - Bo v cõy xanh Nu rng b cht phỏ thỡ : + Cõy ci b cht, chim thỳ b hu dit Cõy ci cht sụng ngũi khụ cn + Khớ hu trỏi t s núng lờn nh hng n sc kho.Hin tng xúi mũn l lt thit hi n sn xut C Kt bi Mi chỳng ta hóy cú ý thc trỏch nhim bo v cuc sng ca chỳng ta bi : Bi th "Ngm trng" th hin lũng yờu thiờn nhiờn v phong thỏi ung dung ca Bỏc H cnh tự y Em hóy vit bi gii thiu v tỏc gi, tỏc phm v lm sỏng t ni dung trờn *Hng dn lm bi Gii thiu tỏc gi : - H Chớ Minh (1890 - 1969) tờn gi thi niờn thiu l Nguyn Sinh Cung, lỳc i dy ly tờn Nguyn Tt Thnh, thi k u hot ng cỏch mng mang tờn Nguyn i Quc Sinh ti Kim Liờn, Nam n, Ngh An Song thõn Ngi l c Nguyn Sinh Sc v c Hong Th Loan - H Chớ Minh l ngi chin s cng sn tiờn phong phong tro cỏch mng Vit Nam T tr, ngi ó nung nu ý cu nc, sm bụn ba tỡm ng gii phúng dõn tc Sau 30 nm nc ngoi, thỏng - 1941, Ngi v nc, trc tip lónh o cỏch mng Vit Nam n nm 1945, di s lónh o ca Ngi, Cỏch mng thỏng Tỏm thnh cụng, khai sinh nc Vit Nam Dõn Ch Cng Ho Ngi c bu lm v Ch tch u tiờn ca nh nc non tr y T ú, Ngi luụn m nhim nhng chc v quan trng nht ca ng v Nh Nc, lónh o ton dõn ginh thng li hai cuc khỏng chin v i chng Phỏp v chng M - H Chớ Minh va l nh chớnh tr li lc, va l nh hoỏ ln Trong s nghip ln lao ca Ngi cú mt di sn c bit, ú l s nghip hc Bờn cnh chớnh lun v truyn - ký, th ca l mt lnh vc ni bt s nghip ú Gii thiu tỏc phm: - Bi th " Ngm trng " trớch " Nht ký tự "- th c Bỏc vit nh tự Tng Gii Thch, ti Qung Tõy - Trung Quc, t thỏng - 1942 n thỏng 1943 - Bi th vit bng ch Hỏn, th tht ngụn t tuyt, bn dch ca Nam Trõn Chng minh ni dung : a Lũng yờu thiờn nhiờn: - Bỏc chn ti v thiờn nhiờn (Trng) Bỏc ngh n trng v vic ngm trng c bn thõn b giam cm, y a - S xn xang, bi ri rt ngh s trc cnh p ờm trng ca Bỏc - S giao ho t nhiờn, tuyt vi gia ngi v vng trng tri k Tỡnh cm song phng cho thy mi quan h gn bú tri õm gia trng v ngi b Phong thỏi ung dung: -Hon cnh khc nghit ca nh tự Tng Gii Thch khụng trúi buc c tinh thn v tõm hn ngi tự, khụng lm mt i nột th thỏi ung dung sn cú Bỏc - Bỏc t rung ng vi vng trng, vi cnh p bt chp hon cnh, bt chp cỏi song st tn bo - biu tng c th ca nh tự - Nột ni bt ca hn th H Chớ Minh l s ti cỏi p , ỏnh sỏng, t ú chớnh l s kt hp gia dỏng dp ung dung t ti ca mt hin trit - thi nhõn vi tinh thn lc quan ca ngi chin s cng sn bi 4: Hóy núi "khụng" vi cỏc t nn ( Gi ý: Hóy vit mt bi ngh lun nờu rừ tỏc hi ca mt s t nn xó hi m chỳng ta cn phi kiờn quyt v nhanh chúng bi tr nh c bc, thuc lỏ, tiờm chớch ma tỳy hoc tip xỳc vi húa phm khụng lnh mnh Hng dn lm bi *M bi - Trong cuc sng, bờn cnh nhiu n np, thúi quen tt thỡ cũn khụng ớt thúi quen xu v t nn cú hi cho ngi, cho xó hi - Nhng thúi xu cú sc quyn r ghờ gm nh c bc, thuc lỏ, ma tỳy hoc sỏch xu, bng a cú ni dung c hi Nu khụng t ch c mỡnh dn dn ngi s b nú rng buc, chi phi, dn dn bin cht, tha húa - Chỳng ta hóy kiờn quyt núi "khụng" vi cỏc t nn y *Thõn bi a Ti chỳng ta phi núi khụng vi cỏc t nn xó hi + C bc, thuc lỏ, ma tỳy l thúi h tt xu, l nhng t nn xó hi gõy tỏc hi ghờ gm i vi bn thõn, gia ỡnh v xó hi v nhiu mt: t tng, o c, sc khe, kinh t, nũi ging - T nn xó hi l mi nguy trc mt v lõu di ca t nc, dõn tc + S rng buc, chi phi ghờ gm ca thúi h tt xu: - u tiờn, bn bố xu r rờ hoc tũ mũ th cho mun bit - Sau ú mt vi ln khụng cú thỡ bn chn, khú chu - Dn dn tin ti mc nghin Khụng cú thuc, c th s b cn nghin hnh h Mi suy ngh, hnh ng u b cn nghin chi phi - tha món, nghin cú th lm mi th, k c trm cp, la o, cp git, git ngi - Thúi h tt xu l bn ng hnh ca ch ngha cỏ nhõn ớch k - Mt ó nhim phi t nn lõu ngy thỡ rt khú t b T nn s hnh h lm cho ngi kh s, iờu ng vỡ nú b Tỏc hi ca c bc, ma tỳy, sỏch xu s dn n thoỏi húa o c, nhõn cỏch, gõy tỏc hi ln n bn thõn, gia ỡnh v xó hi + C bc: - C bc cng l mt loi ma tỳy, ó sa vo khụng d b - Trũ en, may ri kớch thớch mỏu cay cỳ, hiu thng - Mt nhiu thi gian, sc khe, tin bc, s nghip - nh hng rt ln n nhõn cỏch v hnh phỳc gia ỡnh, an ninh trt t xó hi - Hnh vi c bc b phỏp lut nghiờm cm, tựy mc nng nh cú th b s pht hoc i tự + Thuc lỏ: - Thuc lỏ l sỏt th giu mt i vi sc khe ngi - Khúi thuc gõy nờn nhiu bnh bnh nguy him: ung th phi, ung th vũm hng, tai bin tim mch - Khúi thuc khụng nhng nh hng xu ti sc khe bn thõn m cũn nh hng ti sc khe ca nhng ngi xung quanh - Thuc lỏ tiờu tn tin bc, lm gim thu nhp ca gia ỡnh, tỏc ng xu ti nn kinh t quc dõn - Trờn th gii, nhiu nc ó cm qung cỏo thuc lỏ, cm hỳt cụng s v ch ụng ngi + Ma tỳy: - Thuc phin - ma tỳy l cht kớch thớch v gõy nghin rt nhanh Ngi dựng thuc s ri vo trng thỏi o giỏc, hoang tng Nghin ma tỳy cú ngha l t mang bn ỏn t hỡnh - Khi mc nghin, v nóo b tn thng rt ln, sc khe suy kit nhanh chúng - i vi ngi nghin ma tỳy thỡ tin ca bao nhiờu cng khụng - Nghin ma tỳy l mt ht danh d, o c, tỡnh yờu, hnh phỳc gia ỡnh, s nghip + Vn húa phm c hi ( sỏch xu, bng a hỡnh i try ) - Khi tip xỳc vi loi ny, ngi s b ỏm nh bi nhng hnh vi khụng lnh mnh, cú nhng ham mun phi o c, sa vo li sng ớch k, bn nng, mt ht kh nng phn u, sng khụng mc ớch - Nu lm theo nhng iu by b thỡ s dn n s suy i o c, nhõn cỏch, nh hng n uy tớn bn thõn, gia ỡnh v cú th dn ti vi phm phỏp lut * Kt bi - Trỏnh xa nhng thúi h tt xu v t nn xó hi - Khi ó l mc vo, phi cú quyt tõm t b, lm li cuc i - Xõy dng cho mỡnh v tuyờn truyn cho mi ngi li sng tớch cc lnh mnh Cng c, hng dn v nh - Nm vng ni dung ó hc - V nh tip tc hc bi Tun 37 Tit 69-70: Ngy son : 08/ 05/ 2013 ễN TP KIM TRA HC K I Mc tiờu bi hc Kin thc - Giỳp hc sinh ụn li kin thc ó hc - Cng c cỏc kin thc ó cho hc sinh chun b thi hc kỡ 2 K nng - Rốn luyn k nng nhn bit cỏc kiu cõu - Rốn luyn k nng lm bi cho hc sinh 3.Thỏi Cú ý thc cao hc v lm bi kim tra II Tin trỡnh bi dy 1.n nh t chc 2.Bi mi RA Cõu 1: [...]... việc sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự - Rèn kĩ năng trình bày miệng - GD ý thức hoc tập bộ môn B Nội dung ôn tập: I Ôn lí thuyết : - HD hs ôn tập về Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự: Giáo viên: Em hãy trình bày thế nào là miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự? Tác dụng của miêu tả văn bản tự sự là gì? - Học sinh trình bày - Giáo viên nhấn mạnh: Yếu tố miêu tả biểu cảm là... Những tên khổng lồ nào cơ? (Đánh nhau với cối xay gió) b Vả lại ở nhà cũng rét thế thôi (Cô bé bán diêm) c Giá quẹt 1 que diêm mà sởi cho đỡ rét 1 chút nhỉ d Em bé reo lên: Cho cháu đi với! e Có lẽ tôi bán con chó đấy ông giáo ạ g Sự đời lại cứ thờng nh vậy đấy h Vẫy đuôi à? i Thấy lão nằn nì mãi, tôi đành chịu vậy k Mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem! l Vui sao 1 sáng tháng Năm n Cao cả thay những... Những tên khổng lồ nào cơ? (Đánh nhau với cối xay gió) b Vả lại ở nhà cũng rét thế thôi (Cô bé bán diêm) c Giá quẹt 1 que diêm mà sởi cho đỡ rét 1 chút nhỉ d Em bé reo lên: Cho cháu đi với! e Có lẽ tôi bán con chó đấy ông giáo ạ g Sự đời lại cứ thờng nh vậy đấy h Vẫy đuôi à? i Thấy lão nằn nì mãi, tôi đành chịu vậy k Mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem! l Vui sao 1 sáng tháng Năm n Cao cả thay những... tiền II Phần TLV: * HD hs ôn tập về Tóm tắt văn bản tự sự: - Tóm tắt vb TS là dùng lời văn của mình trình bày 1 cách ngắn gọn ND chính (bao gồm sự việc tiêu biểu và nhân vật quan trọng) của vb đó VB tóm tắt cần phản ánh trung thành ND của vb đợc tóm tắt Muốn tóm tắt vb TS, cần đọc kĩ để hiểu đúng chủ đề vb, x/đ ND chính cần tóm tắt, sắp xếp nd ấy theo 1 thứ tự hợp lí, sau đó viết thành vb tóm tắt C ... Vui thích! Vui vui thích! là cu Ron lại náo nức tập đi sâu mãi vào trong vờn (Chú đất nung Nguyễn Kiên) a Đoạn văn kể về việc gì? b Chỉ ra các yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm trong đoạn văn c Nhận xét ý nghĩa sự kết hợp các yếu tố đó trong đoạn văn 4 Em hãy phân tích và PBCN về đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió - HD HS làm bài - Gọi HS trình bày - Thảo luận lớp: + Ưu điểm + Nhợc điểm trong bài làm... trọng tâm - GD ý thức hoc tập bộ môn B Nội dung ôn tập: I Phần Tiếng Việt: * HD hs ôn tập về Từ ngữ địa phơng và biệt ngữ xã hội + GV nêu câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời HS nhận xét, bổ sung + VG chốt lại kiến thức cơ bản: - Từ ngữ địa phơng: là từ ngữ chỉ sử dụng ở 1 số vùng, 1 số địa phơng nhất định - Biệt ngữ xã hội: là loại từ chỉ đợc dùng trong 1 tầng lớp xã hội nhất định (còn gọi là tiếng lóng)... gì? b Chỉ ra các yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm trong đoạn văn c Nhận xét ý nghĩa sự kết hợp các yếu tố đó trong đoạn văn -HS lm vo v Bài tập 2: Tìm trong các truyện ngắn đã học các đoạn văn có yếu tố miêu tả và biểu cảm -Hs tìm và đọc trớc lớp , Gv cho Hs khác nhận xét Bài tập 3: Kể một câu chuyện nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày của mình - Giáo viên gợi ý : - Bài làm ngắn gọn, trên dới 15 dòng - Có... câu cầu khiến, câu cảm thán và để biểu thị các sắc thái tình cảm của ngời nói Tình thái từ gồm 1 số loại đáng chú ý sau: III Phần TLV: - HD hs ôn tập về Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự: + GV nêu câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời HS nhận xét, bổ sung + VG chốt lại kiến thức cơ bản: Trong vb tự sự, rất ít khi tác giả chỉ thuần kể ngời, kể việc (kể chuyện) mà khi kể thờng đan xen các yếu tố miêu tả... nh An-đéc-xen đang dẫn chúng ta đi theo con đờng bán diêm của 1 em bé nghèo khổ, bất hạnh, mồ côi mẹ Đầu trần, chân đất, em lủi thủi bớc đi trong đêm giáo thừa rét dữ dội, tuyết rơi Phần cảm động nhất, thấm đẫm tinh thần nhân đạo nhất là khi An-đéc-xen nói về những giấc mơ của em bé Rét quá, tối tăm và cô đơn, em đánh liều 1 que Que diêm thứ nhất sáng rực nh than hồng làm cho em tởng chừng nh đang... em Em mơ đợc sống lại những ngày êm ấm, hp thời bé thơ đợc sống bên bà Diêm cháy sáng rồi tàn làm tan giấc mơ: Que diêm tắt phụt, và ảo ảnh vụt sáng trên khuôn mặt cô bé cũng biến mất Đã hơn 1 thế kỉ trôi qua, từ ngày An-đéc-xen viết truyện ( 184 5), ngời đọc khắp hành tinh gần xa, nhất là những bạn nhỏ hình nh còn nghe văng vẳng đâu đây lời nguyện cầu tha thiết của em bé tội nghiệp: xin bà đừng bỏ cháu ... biểu cảm văn tự - Rèn kĩ trình bày miệng - GD ý thức hoc tập môn B Nội dung ôn tập: I Ôn lí thuyết : - HD hs ôn tập Miêu tả biểu cảm văn tự sự: Giáo viên: Em trình bày miêu tả biểu cảm văn tự sự?... Từ ngữ địa phơng biệt ngữ xã hội + GV nêu câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời HS nhận xét, bổ sung + VG chốt lại kiến thức bản: - Từ ngữ địa phơng: từ ngữ sử dụng số vùng, số địa phơng định - Biệt ngữ. .. Nguyễn Kiên) a Đoạn văn kể việc gì? b Chỉ yếu tố tự sự, miêu tả biểu cảm đoạn văn c Nhận xét ý nghĩa kết hợp yếu tố đoạn văn -HS lm vo v Bài tập 2: Tìm truyện ngắn học đoạn văn có yếu tố miêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn Ngữ Văn 8 MỚI, Giáo án tự chọn Ngữ Văn 8 MỚI,