tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn toán

32 1K 1
tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn toán

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ Âạả  ƯƠƯứ B  ȱȱ ȱ ¥’ȱŗǯȱȱ ȱ ȱȱӷȱ/ ӹȱȮȱ/цԓ ȱ ө ȱȮȱ/цԓ ȱYȱ ÔƠÔẩả ẩ ả Ô ầ ả ảả ƠÃ Ô co m ẩả Ôầảả Ă Â Ơà ž = ǻ ŠDz ‹Ǽǯ ȱ ŠǼȱȱ ǻřDz −ŗǼǰ ȱž = ǻ −ŘDz −śǼǯ ȱ ‹Ǽȱȱ ǻŘDz ŖǼǰ ȱž = ǻřDz ŚǼǯ ȱ ŒǼȱȱ ǻŝDz −řǼǰ ȱž = ǻŖDz řǼǯ ȱ Ǽȱȱ ǻŗDzŗǼǰ ȱž = ǻŗDz śǼǯ ȱ Řǯȱȱȱ Ә—ȱŘǯȱȱ’Ӷȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ Ôầảả VN Ă Â ƠÃÔ = ẩả Ôầả ‘Ӫ—ȱ  ǰ ȱ‹’Ӷȱ  ȱ¶’ȱšžŠȱ¶’Ӻ–ȱ ŠǼȱȱ ǻŖDzŗǼǰ ȱ — = ǻŗDz ŘǼǯ ȱ ŒǼȱȱ ǻŘDz ŖǼǰ ȱ — = ƠÃÔÂ Ô −ŗDz ŘǼǰ ȱ — = ǻ −ŘDz řǼǯ ȱ Ǽȱȱ ǻŘDz ŖǼǰ ȱ — = ǻřDz ŚǼǯ ȱ ȱřǯ AT H ẩả Ôầả ả Ă ¢ Ǽǰ ȱ ǻ ¡ Dz ¢ Ǽǯ ȱ ’Ӷȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ Ôầảả Ô ǻ −ŚDz ȱśǼǯ ȱ ‹Ǽȱȱ ǻřDz ȱśǼǰ ȱ ǻřDz ȱŞǼǯ ȱ ŒǼȱȱ ǻśDz ȱřǼǰ ȱ ǻȮŘDz −ŝǼǯ ȱ Ǽȱȱ ǻ −ŗDz ŘǼǰ ȱ ǻřDz −ŜǼǯ ȱ Śǯȱȱ Ә—ȱŚǯȱȱ’Ӷȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ  ȱǻ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶˜Ә—ȱŒ‘Ӧ—Ǽȱ¶’ȱšžŠȱ‘Š’ȱ¶’Ӻ–ȱ ạÔả ẩả ảả Ô M ȱŚǯ ŠǼȱȱ ǻřDz ȱŖǼǰ ȱ ǻŖDz ȱśǼǯ ȱ ŒǼȱȱ ǻŖDz ȱŚǼǰ ȱ ǻȮřDz ȱŖǼǯ ȱ Ǽȱȱ ǻŖDz ȱřǼǰ ȱ ǻŖDz ẩả ảả ƠựảƠ Ôầ Ô w ȱśǯ ‹Ǽȱȱ ǻȮŘDz ȱŖǼǰ ȱ ǻŖDz −ŜǼǯ ȱ ŠǼȱȱ ( ȮŚDzŗŖ ) ǰ ȱ∆ = Řǯ ȱ ‹Ǽȱȱ ( ŘDzŗ) ǰ ȱ∆ ŒǼȱȱ ( ȮřDz ȮŘ ) ǰ ȱ∆ = řǯ ȱ Ǽȱȱ ( ŘDz Ȯŗ) ǰ ȱ∆ = Śǯ ȱ = Śǯ ȱ ww ẩả Ôầả ả Ă   Ơ ẩả Ô /ả Ơ = /ả ƠƠ /ả ƠƠ ẩả Ô /ả Ơ = /ả ƠƠ /ả ƠƠ ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ  ƯƠƯứ ẩả Ôầảả Ă Â Ơả Ă +  + = ȱşǯ Ǽȱȱ ǻśDz ȱŘǼǰ ȱ∆ DZ ȱ ¡+Ř ¢−Ř = ẩảảả Ơạảả ảÔõƯÔ ( ŘDzŗ) ǯ ȱ ŒǼȱȱ ( −řDz −Ř ) ǯ ȱ Ǽȱȱ ( ŘDz −ŗ) ǯ ȱ VN ŠǼȱȱ ( −ŚDzŗŖ ) ǯ ȱ ȱŗŖǯ m  ¡ = −ŗ − ř ŒǼȱȱ ǻ −śDz ȱřǼǰ ȱ∆ DZ  ǰ ȱǻ ∈ » Ǽǯ ȱ   = + co ÔÔƠÔảảảƠ ảảẩÔẩảƯÔÔƠÔ ẩẩƠẩẩẩõ ẩả ảả Ơả Ô ảƯ ǻŘDz ȱřǼǰ ȱ∆ DZ ȱŚ ¡ − ŗŖ ¢ + ŗ = Ŗǯ ȱ ‹Ǽȱȱ ǻ −ŗDz −ŝǼǰ ȱ∆ DZ  = ẩÔÔ ảÔ ƠÔả  ẩảƯ Ô ( ) ( ŝ ) ǰ ȱ ( −ŗDz Ś ) ǯ ȱ ‹Ǽȱȱ ( ŘDzŗ) ǰ ȱ ( śDz ř ) ( ) ÔÔƠÔảảảƠõ ảảảÔẩƯẩƯÔầ ảỏÔẩẩảạảẩảảĂả ảẩảảĂảả ÔƠÔẩẩẩõẩõ ẩả ảả Ơõả ÔảƯ  Ă + ř ¢ − ŝ = Ŗǯ ȱ ŠǼȱȱ ǻŚDz −ŗǼǰ ȱ∆ DZ ȱř ¡ − ś ¢ + ŘŖŗś = Ŗǯ ȱ ŒǼȱȱ ǻŚDz −ŜǼǰ ȱ∆ DZ ȱ ¡+Ř ¢−ř = ⋅ȱ ř −ŗŖ ŠǼȱȱ ‹Ǽȱȱ DZ Ř ¡ − ř ¢ − ŗ = Ŗǰ ȱȱ DZ ¡ + ř ¢ + ŝ = Ŗǰ ȱȱ DZ Ř ¡ + ¢ + Ř = Ŗǰ ȱ ȱ DZ Ś ¡ + ś ¢ − Ş = Ŗǰ ȱȱ DZ Ś ¡ − ¢ − Ş = Ŗǯ ȱȱ ( ȮřDz Ȯś ) ǰ ȱ ( ŚDz ȮŜ ) ǰ ȱ ( řDz ȱŗ) ǯ ȱ Ǽȱȱ (ŗDz ȱŘ ) ǰ ȱ ( śDz ȱŘ ) ǰ ȱ (ŗDz ) ẩẩ ả ạả Ơả ảĂ ả ÔảƯ  ( ŘDzŗ) ǰ ȱ DZ Ř ¡ + ¢ − ř = Ŗǯ ȱ ‹Ǽȱȱ ( řDz −ŗ) ǰ ȱ DZ Ř ¡ + ś ¢ − řŖ = Ŗǯ ȱ ŒǼȱȱ ( ŚDzŗ) ǰ ȱ DZ ¡ − Ř ¢ + Ś = Ŗǯ ȱ ȱŗŚǯ ǯ ȱȖȱ DZ ś¡ − Ř ¢ + ŗ = Ŗǯ ȱ ww ŒǼȱȱ ȱŗřǯ  ¡ = ؝ Ǽȱȱ ǻŗDz ŖǼǰ ȱ∆ DZ  ǰ ȱǻ ∈ » Ǽǯ ȱ  ¢ = ŗ − Ś ′ǰ ƠẩảƯ ẩÔả Ưảỏ ÔảƯ w M AT H   ř  ŝ  ř ŗ ŒǼȱȱ  ŘDz −  ǰ  ŗDz −  ǰ ( ŗDz −Ř ) ǯ ȱ Ǽȱȱ  Dz Ř  ǰ  Dz ř  ǰ ( ŗDz Ś ) ǯ ȱ  Ř  Ř Ř  Ř  Ŝǯȱȱ Ә—ȱŜǯȱȱ ’Ӷȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ  Ôầảả Ă Â Ơõả Ă + ¢ + = Ŗǯ ȱ Ǽȱȱ ( −śDzŗř ) ǰ ȱ DZ Ř ¡ − ř ¢ − ř = Ŗǯ ȱ Ӥ™ȱ ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ ′ ȱ¶Ԉ’ȱ¡Ԡ—ȱ ŸԒ’ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ  ả ÔảƯ ¡ − ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱȱ∆ DZ ř ¡ − Ś ¢ + Ř = Ŗǯ ȱ ‹Ǽȱȱ  DZ ¡ − Ř ¢ + Ś = Ŗǰ ȱȱ∆ DZ Ř ¡ + ¢ − Ř = Ŗǯ ȱ ŒǼȱȱ  DZ ¡ + ¢ − ŗ = Ŗǰ ȱȱ∆ DZ ¡ − ř ¢ + ř = Ŗǯ ȱ Ǽȱȱ  DZ Ř ¡ − ř ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱȱ ∆ DZ Ř ¡ −  = ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ  ƯƠƯứ ÔƠÔạảÔẩảƯÔ ăÂầÔả ảả Ô Ă − Ś ¢ + Ş = Ŗǯ ȱ ‹Ǽȱȱ ǻřDz śǼǰ ȱ∆ DZ ¡ + ¢ + ŗ = Ŗǯ ȱ  ¡ = ؝ ŒǼȱȱ ǻŚDz −śǼǰ ȱ ∆ DZ  ǰ ȱǻ ∈ » Ǽǯ ȱ  ¢ = Ř + ř ȱŗŜǯ ‘˜ȱ ∆ Ǽȱȱ ăÂầầÔ Ă Â+ = Ô m ƠÔ ȱ ǻŖDz ȱŚǼǰ ȱ‘ = Śǯ ȱ VN ‹Ǽȱȱ ∆ DZ ¢ − ř = Ŗǰ ‘ = śǯ ȱ  ¡ = ř Ǽȱȱ ∆ DZ  ȱǻ ∈ » Ǽǰ ‘ = řǯ ȱ  ¢ = Ř + Ś ŒǼȱȱ ∆ DZ ¡ − Ř = Ŗǰ ‘ = Śǯ ȱ AT H ’Ӷȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ  ȱœ˜—ȱœ˜—ȱŸԒ’ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ ∆ ƠÔ ÔảƯ à − Ś ¢ + ŗŘ = Ŗǰ ǻŘDz řǼǰ ‘ = Řǯ ȱ ‹Ǽȱȱ ∆ DZ ¡ + Ś ¢ − Ř = Ŗǰ ǻ −ŘDz řǼǰ ‘ = řǯ ȱ ŒǼȱȱ ∆ DZ ¢ − ř = Ŗǰ ȱŘŖǯ ǻřDz −śǼǰ ‘ = śǯ ȱ M ( ȮŗDz ȱŘ ) ǰ ȱ ( śDz ȱŚ ) ǯ ȱ ŒǼȱȱ ( ŗŖDz ȱŘ ) ǰ ȱ ( řDz ȱŖ ) ǰ ȱ ( ȮśDz ȱŚ ) ǯ ȱ Ǽȱȱ ǻŘDz ȱřǼǰ ȱ ǻřDz ȮŗǼǰ ȱ ǻřDz ȱśǼǯ ȱ (ŗDz ȱŗ) ǰ ȱ ( ŘDz ȱř ) ǰ ȱ‘ = Řǰ ȱ” = Śǯ ȱ ( ŘDz ȱř ) ǰ ȱ ( ŚDz Ȯś ) ǯ ȱ Ǽȱȱ ( ŘDz ȱř ) ǰ ȱ ( řDz Ȯŗ) ǰ ȱ ( řDz ȱś ) ǯ ȱ ‹Ǽȱȱ w ǰ Ô ( ) ẩả Ôả Ô = ȱ ’Ӷȱ ™‘чх—ȱ ›È—‘ȱ ¶чԔ—ȱ ‘Ӫ—ȱ  ȱ ¶’ȱ šžŠȱ ả Ơ Ô ả ả ảƯ  ( ŘDz ȱś ) ǰ ȱ ȱŘŘǯ Ǽȱȱ Ă = ẩả Ôảả ÔảƯ  ȱ ǻśDz ȱŚǼǯ ȱ ‹Ǽȱȱ ǻŗDz ȱŘǼǰ ȱ ǻŘDz ȱřǼǰ ȱ ǻŚDz ȮśǼǯ ȱ ŒǼȱȱ ǻŗŖDz ȱŘǼǰ ȱ ǻřDz ȱŖǼǰ ȱ ǻȮśDz ȱŚǼǯ ȱ ȱŘŗǯ ‹Ǽȱȱ ǻȮŗDz ȱřǼǰ ȱ = ẩả ƠÔả Ô ảƯ à  + ř = Ŗǰ ‘ = śǯ ȱ ȱŗşǯ ȱ–Ԑȱ”‘˜Ӛ—ȱ‹Ө—ȱ co ẩả ảả Ô ǻȮŗDz ȱŘǼǰ ȱ ǻřDz ȱśǼǰ ȱ‘ = řǯ ȱ ŒǼȱȱ ǻśDz ȱŗǼǰ ȱ ǻŘDz ȱ Ȯ řǼǰ ȱ‘ = śǯ ȱ ȱŗŝǯ ‹Ǽȱȱ ǻȮŘDzŗŚǼǰ ȱ ǻŚDz ȮŘǼǰ ȱ ǻśDz Ô ( ) ǰ ȱ ( ȮŗDz ȱŘ ) ǰ ȱ‘ = ŗǰ ȱ” = řǯ ȱ ‹Ǽȱȱ ŗ DZ Ř ¡ − ¢ + ś = Ŗǰ Ř DZ ř¡ + ¢ − Ŝ = Ŗǯ ȱ ŒǼȱȱ ŗ DZ ř¡ − ŝ ¢ + ŘŜ = Ŗǰ Ř DZ Ř ¡ + ś ¢ − ŗř = Ŗǯ ȱ Ǽȱȱ ŗ DZ ř¡ + Ś ¢ − ś = Ŗǰ Ř DZ Ś ¡ − ř ¢ + ŗŗ = ầảÔÔ Ô Ă ¢ + Řŗ = Ŗǰ DZ Ř ¡ + ř ¢ + ş = Ŗǰ DZ ř¡ − Ř ¢ = ww ầÔả ŗ DZ ¡ − Ř ¢ − ŗ = Ŗǰ Ř DZ ¡ + ř ¢ − ŗŗ = Ŗǯ ȱ ‹Ǽȱȱ ŒǼȱȱ ȱŘśǯ DZ Ś ¡ + ř ¢ + ŗŘ = Ŗǰ DZ ř ¡ − Ś ¢ − ŘŚ = Ŗǰ ( ȮřDz Ȯś ) ǰ ȱ ( ŚDz ȮŜ ) ǰ ȱ ( řDz ȱŗ) ǯ ȱ DZ ř ¡ + Ś ¢ − Ŝ = Ŗǯ ȱ Ǽȱȱ (ŗDz ȱŘ ) ǰ ȱ ( śDz ȱŘ ) ǰ ȱ (ŗDz Ȯř ) ǯ ȱ ả Ơ ẩ – ȱ ¶Ӻȱ àŒȱ ’ԦŠȱ ‘Š’ȱ ¶чԔ—ȱ ‘Ӫ—ȱ ¶àȱ ‹Ө—ȱ Ô ảƯ à + ( – − ř ) ¢ + Ś – − ŗ = Ŗǰ ȱ∆ DZ ( – − ŗ) ¡ + ( – + Ř ) ¢ + – − Ř = Ŗǰ ȱ α = ŚśŖǯ ȱ ‹Ǽȱȱ  DZ ( – + ř ) ¡ − ( – − ŗ) ¢ + – − ř = Ŗǰ ȱ∆ DZ ( – − Ř ) ¡ + ( – + ŗ) ¢ − – − ŗ = Ŗǰ ȱα = şŖ Ŗǯ ȱ ȱŘŜǯ ’Ӷȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ  ȱ¶’ȱšžŠȱ¶’Ӻ–ȱ Ơả ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ  ƯƠƯứ ( Ř ) ǰ ∆ DZ ř¡ + Ř ¢ − Ŝ = Ŗǰ α = Śś ǯ ȱ ( ŘDz ś ) ǰ ∆ DZ ¡ + ř ¢ + Ŝ = Ŗǰ α = ŜŖ ǯ ȱ Ŗ ( −ŘDz Ŗ ) ǰ ∆ DZ ¡ + ř ¢ − ř = Ŗǰ α = Śś ǯ ȱ (ŗDz ř ) ǰ ∆ DZ ¡ − ¢ = Ŗǰ α = řŖ ǯ ȱ Ŗ ‹Ǽȱȱ Ŗ Ŗ Ǽȱȱ ẩÔảƯÔÔả Ă + ř ¢ − Ŝ = Ŗǰ Ř DZ ř ¡ + ¢ + Ř = Ŗǯ ȱ Ǽȱȱ ŗ DZ ¡ + Ř ¢ − ŗŗ = Ŗǰ Ř DZ ř ¡ − Ŝ ¢ − ś = Ŗǯ ȱ ăÂẩƯƠÔầảỏ Ă ř ¢ + Řŗ = Ŗǰ DZ Ř ¡ + ř ¢ + ş = Ŗǰ ‹Ǽȱȱ DZ Ś ¡ + ř ¢ + ŗŘ = Ŗǰ DZ ř¡ − Ś ¢ − ŘŚ = Ŗǰ ŒǼȱȱ DZ ř¡ − Ř ¢ − Ŝ = Ŗǯ ȱ DZ ř ¡ + Ś ¢ − Ŝ = Ŗǯ ȱȱ ( ȮřDz Ȯś ) ǰ ȱ ( ŚDz ȮŜ ) ǰ ȱ ( řDz ȱŗ) ǯ ȱ (ŗDz ȱŘ ) ǰ ȱ ( śDz ȱŘ ) ǰ ȱ (ŗDz Ȯř ) ǯ ÔƠÔẩảỏ ẩảỏ Ư Ơảả Ô ( ) ( řDz ȱś ) ǰ ȱȱ ( ŝDz ȱŘ ) ǯ ȱ ŽǼȱȱ ( ȮŗDz ȱŖ ) ǰ ȱ ( řDz Ȯŗŗ) ǯ ȱ ‹Ǽȱȱ ( ȮřDz ȱŘ ) ǰ ȱ (ŗDz Ȯŗ) ǯ ȱ Ǽȱȱ ( ŖDz Ŗ ) ǰ ȱ ( ŚDz Ś ) ǯ ȱ Ǽȱȱȱ ( ŗDz ȱŘ ) ǰ ȱ ( śDz ȱŘ ) ǯ ȱ VN ŠǼȱȱ ( ŘDz ȱŚ ) ǰ ȱ ẩảỏ Ư ƠĂứả ÔảƯ ( −řDz Ř ) ǰ ∆ ≡ ¡ǯ ȱ ‹Ǽȱȱ ( ŘDz ř ) ǰ ∆ DZ ś¡ − ŗŘ ¢ − ŝ = Ŗǯ ȱ AT H ŠǼȱȱ ( řDz Ś ) ǰ ∆ DZ Ś ¡ − ř ¢ + ŗś = Ŗǯ ȱ Ǽȱȱ ( −řDz −ś ) ǰ ∆ ≡ ¢ǯ ȱȱ ŽǼȱȱ ( −ŗDz Ř ) ǰ ȱȱ∆ DZ ¡ − Ř ¢ + ŝ = ẩảỏ ảầ ȱřŘǯ Ǽȱȱȱ ( ŖDz Ŗ ) ǰ ȱȱ∆ DZ ¢ − Ř ¡ = Ŗǯ ȱ ( ȮŘDz ȱř ) ǰ ȱ ( ŜDz ȱś ) ǯ ȱ ( ȮřDz ȱŚ ) ǰ ȱ ( ŝDz ȱŘ ) ǯ ȱ (ŗDz ȱŗ) ǰ ȱȱ ( ŝDz ȱś ) ǯ ÔảƯ ẩảỏ ảả M Ô co ř¡ − Ś ¢ − ş = Ŗǰ Ř DZ Ş ¡ − Ŝ ¢ + ŗ = Ŗǯ ȱ m ÔảƯ à  + ŗŘ = Ŗǰ Ř DZ ŗŘ ¡ + ś ¢ − ŘŖ = Ŗǯ ȱ ( ŖDz ȱŗ) ǰ ȱ ( śDz ȱŗ) ǯ ȱ ( śDz ȱŘ ) ǰ ȱ ( řDz ȱŜ ) ǯ ȱȱ (ŗDz ȱś ) ( ) ƠƯ ạả ÔảƯ  ( ř ) ǰ ( −ŗDzŗ) ǰ ∆ DZ ¡ − ř ¢ − ŗŗ = Ŗǯ ȱ ( ŘDz Ř ) ǰ ( ŞDz Ŝ ) ǰ ∆ DZ ś¡ − ř ¢ + Ŝ = Ŗǯ ȱ ( −ŗDz Ř ) ǰ ȱ ( řDz Ŗ ) ǰ ȱ∆ DZ ŝ ¡ + ¢ − Ŝ = Ŗǯ ȱ ‹Ǽȱȱ Ǽȱȱ w ŠǼȱȱ Ǽȱȱȱ ’Ӷȱ ™‘чх—ȱ ›È—‘ȱ ¶чԔ—ȱ ›á—ȱ ǻ Ǽ ȱ ¶’ȱ šžŠȱ ‘Š’ȱ ¶’Ӻ–ȱ ( ŖDz Ś ) ǰ ( ŘDz Ŝ ) ǰ ∆ DZ ¡ − Ř ¢ + ś = Ŗǯ ȱ ( −ŗDz Ŗ ) ǰ ȱ (ŗDz Ř ) ǰ ȱ∆ DZ ¡ − ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱ ( ŖDz Ŗ ) ǰ ȱȱ (ŗDz Ř ) ǰ ȱȱ∆ DZ Ă Â = Ơ Ăứ ả ÔảƯ ( Ř ) ǰ ( řDz Ś ) ǰ ∆ DZ ř¡ + ¢ − ř = Ŗǯ ȱ ( −ŗDz −Ř ) ǰ ( ŘDzŗ) ǰ ∆ DZ Ř ¡ − ¢ + Ř = Ŗǯ ȱ ww ŠǼȱȱ ŒǼȱȱ ȱřŚǯ ‹Ǽȱȱ Ǽȱȱ ’Ӷȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱ›á—ȱ ǻ Ǽ ȱ¶’ȱšžŠȱ¶’Ӻ–ȱ ( ŜDz ř ) ǰ ( řDz Ř ) ǰ ∆ DZ ¡ + Ř ¢ − Ř = Ŗǯ ȱ ( ŘDz Ŗ ) ǰ ( ŚDz Ř ) ǰ ∆  Ăứả ÔảƯ ŠǼȱȱ ŒǼȱȱ ȱřśǯ ( −ŘDz Ŝ ) ǰ ∆ DZ ř¡ − Ś ¢ = ŗśǰ (ŗDz −ř ) ǯ ȱ ( ŜDz −Ř ) ǰ ∆ ≡ ¡ ǰ ( ŜDz Ŗ ) ǯ ȱ ‹Ǽȱȱ Ǽȱȱ ( −ŘDzŗ) ǰ ∆ DZ ř¡ − Ř ¢ = Ŝǰ ( ŚDz ř ) ǯ ȱ ( ŚDz −ř ) ǰ ∆ DZ ¡ + Ř ¢ − ř = ( ) ẩảỏảả ƠĂứảƠ ( ŘDz ř ) ǰ ȱ ∆ŗ DZ ř¡ − Ś ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ ∆ Ř DZ Ś ¡ + ř ¢ − ŝ = Ŗ ǯȱ ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ  ƯƠƯứ ŒǼȱȱ Ǽȱȱ ∆ ŗ DZ ¡ + Ř ¢ + Ř = Ŗǰ ȱ ∆ Ř DZ Ř ¡ − ¢ + ş = Ŗ ǯȱ ∆ ŗ DZ ¡ + ¢ − Ś = Ŗǰ ȱ ∆ Ř DZ ¡ + ¢ + Ś = Ŗ ǯȱ ∆ŗ ≡ Ă  ẩảỏĂứả ƠƯạả Ă + ¢ + ř = Ŗǰ ȱ ∆ Ř DZ Ř ¡ − ř ¢ + ŗś = Ŗǰ ȱ  DZ ¡ − ¢ = Ŗ ǯȱ m ȱřŜǯ (ŗDz ř ) ǰ ȱ ≡ ( ŖDz Ŗ ) ǰ ȱ ( řDz −Ŝ ) ǰ ȱ  DZ Ś ¡ + ř ¢ − Ř = Ŗ ǯȱ ŒǼȱȱȱ ∆ ŗ DZ Ś ¡ − ř ¢ − ŗŜ = Ŗǰ ȱ ∆ Ř DZ ř ¡ + Ś ¢ + ř = Ŗǰ ȱ  DZ Ř ¡ − ¢ + ř = Ŗ ǯȱ Ǽȱȱȱ ∆ ŗ DZ Ś ¡ + ¢ − Ř = Ŗǰ ȱ ȱřŝǯ ∆ Ř DZ ŝ ¡ − ¢ + Ś = Ŗǰ ȱ ∆ Ř DZ ¡ +  + = ẩảỏÔ ( ŘDz ȱŖ ) ǰ ȱ ( śDz Ȯř ) ǯȱ ‹Ǽȱȱȱ ŒǼȱȱȱ (ŗDz ȱŘ ) ǰ ȱ ( řDz ȱŗ) ǰ ȱ ( ȮřDz Ȯŗ) ǯȱ Ǽȱȱȱ ȱřşǯ ( ŘDz ȱŜ ) ǰ ȱ ( ȮřDz ȮŚ ) ǰ ȱ ( śDz ȱŖ ) ǯȱ Ӥ™ȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱ›á—ȱ ( Ř ǰȱŸԒ’ȱ ‹Ǽȱȱȱ ) ȱ¶Ԉ’ȱ¡Ԡ—ȱŸԒ’ȱ ǻ Ř Ř ( śDz ȱř ) ǰ ȱ ( ŜDz ȱŘ ) ǰ ȱ ( řDz Ȯŗ) ǯȱ ( ȮŗDz Ȯŝ ) ǰ ȱ ( ȮŚDz Ȯř ) ǰ ȱ ≡ ( ŖDz ȱŖ ) VN ẩảỏÔ Ă Â + ś = Ŗ ǯȱ ǰȱŸԒ’ȱ ŠǼȱȱ ȱřŞǯ ( ŖDz Ȯř ) ǰ ȱ co ‹Ǽȱȱȱ ∆ ŗ DZ ¡ + ¢ + Ś = Ŗǰ ȱ Ř ŠǼȱȱ ( ȇ ) DZ ( ¡ − ŗ) + ( ¢ − Ř ) = Śǰ ȱ ( ŘDz ȱŖ ) ǰ ȱ ( ŖDz Ȯř ) ǰ ȱ ( śDz Ȯř ) ǯȱ ′Ǽ ȱšžŠȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ  DZ ȱ  DZ ¡ − ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱ ‹Ǽȱȱ ( ȇ ) DZ ( ¡ − Ř ) + ( ¢ − ř ) = řǰ ȱ AT H  DZ ¡ + ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱ ŒǼȱȱ ( ȇ ) DZ ¡ Ř + ¢ Ř − Ř ¡ − Ś ¢ + ř = Ŗǰ ȱ Ă = ÔƠÔạả ÔảảƠÔạảÔạảảÔảƯ ẩÔả ȱŸԒ’ȱ ǻ Ǽ ȱŒàȱ™‘чх—ȱ›È—‘DZȱ ŒǼȱȱ ( ¢Ř = ŗǯ ȱ Ś ) DZ ŗŜ ¡Ř + Řś ¢ Ř = ŚŖŖǯ ȱ ŽǼȱȱ ( ) DZ ş¡ ȱŚŗǯ Ř ) DZ ¡ş + Ř Ǽȱȱ ( ¢Ř = ŗǯ ȱ ŗ ) DZ ¡ Ř + Ś ¢ Ř = ŗǯ ȱ Ǽȱȱȱ ( ) DZ Ŝ¡ ‹Ǽȱȱ ( + ŗŜ ¢ Ř = ŗŚŚǯ ȱ M ŠǼȱȱ ( Ř ) DZ ¡Ś + Ř + ş ¡ Ř = ẩầÔảƯ /Ơ /Ơạ w ạả ƠảƠ = ạả − řDz ŖǼ ȱŸ¥ȱšžŠȱ  ŗDz ⋅ȱ  Ř    ww  ř  ŽǼȱȱžŠȱ‘Š’ȱ¶’Ӻ–DZȱ ( ŗDz Ŗ ) ǰ  Dzŗ  ⋅ ȱ ạả ( ) ( ) Ǽȱȱ ŚDz − ř ǰ Ř ŘDz ( ) ƠƯ ⋅ ȱ ‘Ǽȱȱ›ԜŒȱ—‘Ԇȱ = Ŝǰ ȱ¶чԔ—ȱŒ‘žӠ—ȱ ¡ ŝ = ±ŗŜǯ /ả ƠÔầạảạÔ /ả ƠÔầạảạÔ ẩÔẩƠ Ă =  = ±řǯ ȱ  ř Ś  •Ǽȱȱ/’ȱšžŠȱ¶’Ӻ–ȱ  Dz  ȱŸ¥ȱ ∆ ŗ Ř ȱŸžâ—ȱӘ’ȱǯȱ  ś ś –Ǽȱ ẩ ạả Ă = ƠảƠ ảà ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ  ƯƠƯứ ảƠ ƠẩảỏẩƠ Ǽ DZ ¡ Ř + ¢ Ř = řŚǯ ȱ ảƠ ƠẩảỏẩƠ Ă +  = ảƠ ÔảạƠÔạả ự ẩảạ ( ‘˜ȱŽ•Ç™ ( Ř ¡ ) DZ Řś + ‹Ǽȱȱ ŗŘŖ Ơ VN ẩả ẩạả ǰ ȱŗŘŖ Ŗǯ ȱ ŠǼȱȱ ǻ Ǽ DZ ȱş ¡ Ř + Řś ¢ Ř = ŘŘśǯ ȱ ȱŚŜǯ  = Ôầạả =  = ẩảạ ả şŖ ˜ǯ ȱ ȱŚśǯ Ř ¡ ) DZ Řś + co ẩảạ (  = Ôầạả Ă ) + m ạảỏ ¡ Ř + ŗŜ ¢ Ř = ŗŚŚǯ ȱ ŒǼȱȱ ǻ Ǽ DZ ȱŝ ¡ Ř + ŗŜ ¢ Ř = ŗŗŘǯ ȱ ‘˜ȱŽ•’™ȱ ǻ Ǽ DZ ¡ Ř + ş ¢ Ř = şǯ ȱȖȱ ∈ ǻ Ǽǰ ȱœŠ˜ȱŒ‘˜DZȱȱ ŠǼȱȱ ŗ = Ř Ř ǯ ȱ ‹Ǽȱȱ ř ŗ = Řǯ ȱ Ǽȱȱ ŗ ŗ Ŝ + = ⋅ȱ ŗ Ř ŗ Ř AT H ƠÔẩảƠƠÔẩĂ ả Ă ả (ŗDz Ŗ ) ǰ ȱ ( −řDz −ś ) ǰ ȱ ( ŖDz ř ) ǯ ȱ ŠǼȱȱ ‘Ԡ—ȱ–’—‘ȱ ǰ ƠảÔƠầ ẩả  + ř − = Ŗǯ ȱ ŒǼȱȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ¶’Ӻ–ȱ = = ẩảả  ƠẩẩƠ ( ẩảả  + ầ  =  /Ô ŠǼȱȱȱ ( ŖDz −Ś ) ȱ‘˜ӮŒȱ ( ŖDz Ŝ ) ǯ ȱ ww ›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱ ả õ /Ô + ảÔ ǰ ȱǻ ¶Ÿ Ǽǯ ȱ Ř ‹Ǽȱȱȱ ( ŖDzŗ) ȱ‘˜ӮŒȱ ( ŖDz −Ŝ ) ǯ ȱ ŠǼȱȱ àŒȱ = Śś˜ǯ ȱ ȱśŖǯ Ř  ŗ  ŗŗ /Ô ŠǼȱȱȱ  ŖDz −  ȱ‘˜ӮŒȱ  ŖDz  ⋅ ȱ Ś ř    Ř ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ả ẩả w ȱŚşǯ = − ǯȱ ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ả ẩả M ȱŚŞǯ ) − ř = ( ŘDzŗ) ă ẩ ả Ă  Ơầ ( ) ǰ ȱ ( ŖDzŗ) ǯ ȱ ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ ∆ ȱŒàȱ›Ԅ—ȱ¦–ȱ ( ŖDz Ś ) ǰ ȱ ( ) ả ạả Ă +  = ẩả ảảƠả /Ô ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com ȱȱŠŽȱȬȱŗŚŜȱȬȱ www.MATHVN.com - Tốn Học Việt Nam ¥’ȱ•’Ӿžȱâ—ȱ‘’ȱ ȱžԈŒȱ õÔ  ƯƠƯứ  Ă ả õ ả Ơảả ăÂẩảả /Ô Ă ả Ơả Ă Â + = ẩạả  ś ‘Ӫ—ȱ  ȱ‘Š’ȱ¶’Ӻ–ȱ ǰ ȱ ȱ¶Ԉ’ȱ¡Ԡ—ȱ—‘ŠžȱšžŠȱ¶’Ӻ–ȱ  ŘDz  ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱ ∆  Ř = ∆ ŝ  /Ô ( ) co ạả DZ ř¡ − ¢ − ś = Ŗǰ ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱ ∆ ( ) Ơả Ă Â + = ẩạả Ă ȱŒ‘˜ȱ¶’Ӻ–ȱ VN ȱśśǯ = ŗś ȱǵȱ ( ŖDzŗ) ǰ ȱ ( ŚDz Ś ) ȱ‘˜ӮŒȱ ( ŚDz Ś ) ȱ‘˜ӮŒȱ ( ŖDzŗ) ǯ ȱ ›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ‹Ԉ—ȱ ¶’Ӻ–ȱ ( ŗDz Ŗ ) ǰ ȱ ( −ŘDz Ś ) ǰ ȱ ( −ŗDz Ś ) ǰ ȱ ( řDz ś ) ǯ ȱ Ȗȱ ԄŠȱ ả ả /Ô m ả õ Ơ = /Ô  − Dz  ȱŸ¥ȱ  − Dz  ȱ‘˜ӮŒȱ  − Dz  ⋅ ȱ  ś ś  ŗś ŗś   ř ř ȱśŜǯ ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ả ( ) Ơ ȱ ȱчх—ȱԠ—ȱ‘žԐŒȱ ŗ ǰ ȱŘ ȱœŠ˜ȱ ∆ ȱŸžâ—ȱŒ¦—ȱӘ’ȱ AT H ( řDz −ŗ) ǰ ȱ ( śDz ř ) ȱ‘˜ӮŒȱ ( −ŗDz ř ) ǰ ȱ ( řDz ś ) ǯ ȱ ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ ( ŖDz −Ř ) ẩảả /Ô Ă + Â Ř = Ŗǰ ȱŘ DZ ¡ + ¢ − Ş = ẩảả ả Ă Â + = ả Ơả  /Ô ( ảƠ ) Ă ả Ă Â = Ơ Ă Â = ẩảả ∈ Ř ǰ ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱ ȱŒӦȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ ŗ ȱӘ’ȱ¶’Ӻ–ȱ ȱ‘ԆŠDZȱ ǯ = Şǯ ȱ ȱśşǯ M Ŝ /Ô ( )  Ă ả ww /Ô ạƠảả Ơầả Ă < ( ) Ơ ả  DZ ¡ − Ř ¢ + Ř = Ŗǯ ẩ ả ạả ẩảÔảẩ Ôả ả ( ) ( ) ǰ ȱ (ŗDz Ś ) ǯ ȱ ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ Âả  õ ȱ DZ Ś ¡ + ř ¢ − řŘ = ạ /Ô ( ) ȱ‘˜ӮŒȱ ( ŞDz Ŗ ) ǯ ȱ ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ẩả ạƠả = /Ô  ạạâ/Ơ = ẩảả Ôầảỏ ’Ӷ™ȱ ∆ ȱ‹Ө—ȱ ȱŜŘǯ ȱ ( ŖDz ś ) ǯ ȱ ›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ¶’Ӻ–ȱ Ÿžâ—ȱ Ÿžâ—ȱ ȱŜŗǯ ≡ ( ŖDz Ŗ ) õ w /Ô ( ) ẩảả www.DeThiThuDaiHoc.com ȱȱŠŽȱȬȱŗŚŝȱȬȱ www.MATHVN.com - Tốn Học Việt Nam ¥’ȱ•’Ӿžȱâ—ȱ‘’ȱ ȱžԈŒȱ õÔ  ƯƠƯứ ẩạả Ă Â + = ả  = Ă +   /Ô  − Dz  ⋅ ȱ  ś ś ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ Ă ăÂẩả ạƠÔ ả /Ô   Dz Ŗ  ⋅ ȱ ř   ś Ă ả Ơả  = Ă + ăÂẩ co ả ǰ ȱœŠ˜ȱŒ‘˜DZȱȱ ŠǼȱȱ + ȱ—‘Ԇȱ—‘Ӝȱǵȱ ‹Ǽȱȱ − /Ô  ⋅ ȱ ‹ǼȱȱǻŘDz śǼǯ ȱ  ŗś ŗś  Ă  / ả ŖǼǰ ȱ ǻŖDz ‹Ǽǰ ȱŸԒ’ȱ VN ȱŜŜǯ m ¶’Ӻ–ȱ Ơ ƠÔảƯ Ơ ǻŗDzŗǼ ȱŸ¥ȱ ǻŘDz −ŚǼǯ ȱ Š ǰ ȱ‹ > Ŗǯ ăÂẩả Ô + ∆ ȱ—‘Ԇȱ—‘Ӝǯȱ ŒǼȱȱ ŗ ŗ ȱ—‘Ԇȱ—‘Ӝǯȱ + Ř Ř ‹Ǽȱȱ DZ ¡ + ¢ Ř − Ř − Ř = Ŗ  ⋅ȱ  Œ Ǽȱȱ DZ Ř ¡ + ¢ − ś = Ŗ  ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ ǻŗDzŗǼǰ ȱ ǻŘDz śǼǰ ȱ ǻŚDz ŝǼǯ ȱ’Ӷȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ ả AT H /Ô Ă + Ř ¢ − Ś = Ŗǯ ȱ ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱԌ—ȱ = Řǯǻ Dz ∆ Ǽ + řǯǻ Dz ∆ Ǽ ảÔảÔ /Ô Ă Â − ŗ = Ŗ ȱŸ¥ȱ –Š¡ ȱ”‘’ȱ ∆ DZ ŗŗ¡ + ŘŜ ¢ − řŝ = Ŗǯ ȱ ȱŜşǯ  = Ơ ả Ă Â + = ẩ ả Ôảảả Ơ ầ ( Ă ) + ầ Ă +  = Ơả Ă +  = ẩạ ả M ÔảảảƠ  = Ơ ¶чԔ—ȱ ‘Ӫ—ȱ  DZ ¡ − Ř ¢ + Ř = Ŗ ǯȱ /чԔ—ȱ ‘Ӫ—ȱ ȱ ŒӦȱ ǻ Ǽ ȱ ả ẩảả ȱŒàȱ’Ӿ—ȱÇŒ‘ȱ•Ԓ—ȱ—‘Ӝǯȱ ‘˜ȱ Ž•Ç™ȱ ( Ř ) DZ ¡Ş + w ȱŝŖǯ ‘˜ȱ Ž•Ç™ȱ ǻ Ǽ DZ ¡ Ř +  = Ơ ả DZ ř ¡ − Ř ¢ − ř = Ŗǯ ȱ /чԔ—ȱ ‘Ӫ—ȱ ȱ ŒӦȱ ǻ Ǽ ȱ Ә’ȱ ‘Š’ȱ ¶’Ӻ–ȱ ǰȱ ǯȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ¶’Ӻ–ȱ ȱ›¹—ȱ ǻ Ǽ ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱ̇ ŠǼȱȱ ∆  ầ  = Ơả Ă +  = õ ảƯ ầảƠả ẩảả ầ ( Ă ) DZ ŗŜ + ww ȱŝŘǯ Ř = Ŝǯ ȱ õ  = Ơả Ă +  + = ả Ơảảả Ăứầ Ơ + ‹ Ř Ř = Ř ǯ ȱ ‘˜ȱŽ•Ç™ȱ ( )DZ ¡ Š Ř + ‘˜ȱŽ•Ç™ȱ ǻ Ǽ DZ ş Ă +  = Ơ ¶’Ӻ–ȱ’ȱ¶Ԑ—ȱ›¹—ȱŽ•’™ȱ ǻ Ǽ ǯȱ ‘Ԡ—ȱ–’—‘ȱȱ›Ө—ȱ‹’Ӻžȱ ‘ԠŒDZȱ = Ř +  Ơõả ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ  ƯƠƯứ Ơ   ẩ ƠƯÔÔ Ă − Ś ¢ − ŗś = Ŗǰ ȱ ′ DZ Ř ¡ + Ř ¢ − ş = Ŗǯ ȱ ‹Ǽȱȱ DZ ś ¡ − ř ¢ + Ř = Ŗǰ ȱ ′ DZ Ś ¡ − ř ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ ′ DZ ŝ ¡ + Ř ¢ − ŘŘ = Ŗǯ ȱ ŒǼȱȱ DZ ¡ − ¢ + Ř = Ŗǰ ȱ ′ DZ Ř ¡ − ŝ ¢ − Ŝ = Ŗǰ ȱ ′ DZ ŝ ¡ − Ř ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱ Ǽȱȱ DZ ś ¡ − ř ¢ + Ř = Ŗǰ ȱ ′ DZ Ř ¡ − ¢ − ŗ = Ŗǰ ȱ ′ DZ ¡ + ř ¢ − = ảả m Ă ảƠ ảĂÔả co  Ă ăÂẩảÔả Ă +  = ẩƠ ăÂẩảÔảƠƯảỏ ŗ DZ ¡ − Ř ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ ŒǼȱȱ ǻŖDzŗǼǰ ȱ ŗ DZ Ř ¡ − ¢ − ŗ = Ŗǰ ȱ Ǽȱȱ ǻŘDz ŘǼǰ ȱ ȱŝŝǯ ŗ DZ Ř ¡ + Ř ¢ − ş = Ŗǰ ȱ ŗ DZ ş ¡ − ř ¢ − Ś = Ŗǰ ȱ ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ ∆ Ř DZ ř¡ − ŗŘ ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱ Ř DZ ř¡ + ¢ − ŗ = Ŗǯ VN Ô ¡ + ř ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱ Ř Ă +  = ảả ảÂĂÔ ảẩƠ ăÂẩảÔảƠƯảỏ DZ ř¡ − Ś ¢ + ş = Ŗǰ ȱ ‹Ǽȱȱ ǻřDz şǼǰ ȱ ȱŝŞǯ ŗ DZ ¡ − Ř ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ AT H ∆ Ô Ă ȱŒàȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱŒӘ—‘ȱ Ř DZ ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱ Ř  = ả  ăÂẩảÔảƠầầ Ô ¡ − Ř ¢ + ŝ = Ŗǰ DZ ¡ + ¢ − ś = Ŗǰ ȱ DZ Ř ¡ + ¢ − ŗŗ = Ŗǯ ȱ ‹Ǽȱȱ ȱŝşǯ DZ ¡ − ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ ∆ DZ Ř ¡ + ř ¢ = Ŗǰ ȱ DZ Ř ¡ +  + = ẩƠảả M ă ẩ ả Ô ả Ơ ẩ ả Ư ả Ư Ô ÔảƯ ŠǼȱȱ DZ Ř ¡ + ¢ − Ř = Ŗǰ ȱ DZ ¡ + ř ¢ − ř = Ŗǰ ȱ ǻ −ŗDzŗǼǯ ȱ DZ ¡ + ¢ + ř = Ŗǰ ȱ ǻřDz ŖǼǯ ȱ ŒǼȱȱ DZ ¡ − ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ DZ Ř ¡ + ¢ − ŗ = Ŗǰ ȱ ǻŘDzŗǼǯ ȱ Ǽȱȱ ȱŞŖǯ DZ Ř ¡ − ¢ − Ř = Ŗǰ ȱ DZ ¡ + ¢ − Ř = Ŗǰ ȱ DZ Ř ¡ + Ŝ ¢ + ř = Ŗǰ ȱ ǻ −ŗDzŗǼǯ ȱ w ‹Ǽȱȱ ȱ ŒԞŠȱȱ ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ Ă ảả ảƠÂĂ ÔảẩƠ ăÂẩảÔảƠầảÔ ww ÔảƯ à  + ŗŘ = Ŗǰ ȱ Ř DZ Ř ¡ + ř ¢ = Ŗǯ ȱ ‹Ǽȱȱ ǻŘDz −ŝǼǰ ȱ Ř DZ ¡ + Ř ¢ + ŝ = Ŗǯ ȱ ŒǼȱȱ ǻŖDz −ŘǼǰ ȱ ŗ DZ ¡ − Ř ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ Ř DZ Ř ¡ − ¢ + Ř = Ŗǯ ȱ Ǽȱȱ ǻ −ŗDz ŘǼǰ ȱ ȱŞŗǯ ŗ DZ ř¡ + ¢ + ŗŗ = Ŗǰ ȱ ŗ DZ ś¡ − Ř ¢ − Ś = Ŗǰ ȱ Ř DZ ś¡ + ŝ ¢ − ŘŖ = Ŗǯ ȱ ›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ∆ ȱ Œàȱ ԄŠȱ ¶Ԑȱ ¶Ԁ—‘ǰȱ ™‘чх—ȱ ›È—‘ȱ ¶чԔ—ȱ  Ơ ẩảƯÔ ăÂẩảÔảƠẩảƯ Ô DZ Ř ¡ + ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ Ř ≡ DZ ¡ + ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱ ŗ ≡ DZ Ř ¡ + ¢ − Ŝ = Ŗǰ ȱ Ř ≡ DZ ¡ − ¢ = ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com ȱȱŠŽȱȬȱŗŚşȱȬȱ ȱ www.MATHVN.com - Tốn Học Việt Nam ¥’ȱ•’Ӿžȱâ—ȱ‘’ȱ ȱžԈŒȱ õÔ  ƯƠƯứ ảảảƯ ảƯ ă ẩảỏ ƠẩÔảỏÔÔ / Ư ŚDz −  ǰ ȱ ř  ‹Ǽȱȱ/Ԁ—‘ȱ ǻŗDz ŘǼǰ ȱ ›Ԅ—ȱ¦–ȱ ǻŗDzŗǼǰ ȱ ŒǼȱȱ/Ԁ—‘ȱ ǻ −ŗDz ŘǼǰ ȱ ›Ԅ—ȱ¦–ȱ ǻŗDzŗǼǰ ȱ ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ ∆  ŗŘ  ›ԨŒȱ¦–ȱ  ŘDz  ⋅ ȱ  ŝ   Ř ŗŖ  ›ԨŒȱ¦–ȱ  Dz  ⋅ ȱ ř ř  ›ԨŒȱ¦–ȱ ǻŖDz −řǼǯ ȱ m ȱŞřǯ Ř DZ ¡ + Ř ¢ − ś = Ŗǯ ȱ ảảảẩƠ co Ă +  = ảƯÔĂÔảẩƠ ăÂẩả ƠẩƯảỏÔảƯ à + ¢ + ŗŘ = Ŗǰ ȱ Ř ≡ DZ ¡ + ŝ ¢ + řŘ = Ŗǯ ȱ ŗ ≡ ‹Ǽȱȱ ǻŘDz −ŗǼǰ ȱ ȱŞŚǯ ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ ∆ DZ ř ¡ − Ś ¢ + Řŝ = ảảảƯÔ ảẩƠ ăÂẩảÔả Ă DZ ¡ + ¢ + ř = Ŗǯ ȱ ŗ ≡ Ś ŝ  Dz ǰȱ ś ś DZ ¡ − Ř ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ DZ ¡ − Ř ¢ − ŗ = Ŗǰ ȱ Ř ≡ DZ ¡ + ř ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱ ảảÂảƯÔĂ AT H Ô −ŗǼǰ ȱ ‹Ǽȱȱ DZ ¡ + Ř ¢ − ś = VN Ôả ÔảẩƠ ăÂẩảÔảÔ Ô ŠǼȱȱ ŗ ≡ DZ Ř ¡ + ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ ř ≡ DZ ¡ + ¢ − ř = Ŗǯ ȱ ‹Ǽȱȱ ŗ ≡ ȱŞŜǯ Ř ≡ DZ ¡ − ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ Ř ≡ DZ Ś ¡ + ś ¢ − ř = Ŗǰ ȱ ř DZ DZ ¡ + Ř ¢ − ś = Ŗǯ ȱ DZ ř ¡ − Ś ¢ + Řŝ = Ŗǰ ȱ ‘˜ȱ ∆ ảƯÔ ƠầÔ /Ô ȱ  Dz Ř  ǰ ȱ ǻřDz −ŜǼǯ ȱ Ř  ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ ∆ ȱŸžâ—ȱӘ’ȱ M Ă +  + = ả Ă Â + = ả ȱ‹Ө—ȱ Řŝ ⋅ ȱȖȱ ǰ ȱ ǰ ȱ ȱǵȱ Ś ả ƯÔ ẩ Ă +  = ẩÔ = Ă > w /Ô ǻŚDzŗǼǰ ȱ ǻŚDz ŝǼǯ ȱ ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ ∆ ƯÔ Ơ Ưả Ơ ẩả Ưảả Ơ Ơả ww /Ô ả Ă ÂƠƯÔả ẩƠ ¡ + Ş ¢ + ŗś = Ŗǰ ȱŘ DZ Ă Â = / ả ÔảảÔả ả = Ă > /Ô ǻŗDz −ŘǼǰ ȱ ǻŝDz −ŜǼǯ ȱ ȱşŖǯ ›˜—ȱ –Ӯȱ ả Ă ả ẩảƯÔ = Ơ Ư ả ỏ Ơ Ơ Ă Â = ẩảÔả ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ  ƯƠƯứ ả Ă ảỏ Ă +  + = Ơả  DZ ¡ + ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱ Ôảảả ẩõ ảỏ /Ô ǻŘDz −ŗǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻŜDz śǼǯ ȱ ȱ —˜Ә’ȱ ’Ӷ™ȱ ǻ Ǽ DZ ǻ ¡ − ŘǼŘ + ǻ ¢ − řǼŘ = ŗŖǯ ȱ ȱŗřŚǯ ›˜—ȱ ‘Ӿȱ ›ԜŒȱ ԄŠȱ ¶Ԑȱ ¡¢ ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ‘È—‘ȱ Ÿžâ—ȱ /чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ ȱ¶’ȱšžŠȱ¶’Ӻ–ȱ ǻ −řDz −ŘǼǯ ȱȖȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ ¡ > Ŗǯ ȱ m /Ô ả Ă ẩõ Ơả ẩả Ă Â = ả Ơ Ă +  = ẩả ẩ ả /Ô co /Ô Ư Ơả ạả ả Ă +  = Ŗǯ ȱ’Ӷȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ DZ ¢ − ś = Ŗ ȱ‘˜ӮŒȱ DZ Ă Â + = Ơ /Ô VN ảĂÂẩõ ảà ẩƠ ảả ( ) ả Ă +  ŗŖ = Ŗ ǯȱȖȱԄŠȱ¶ԐȱŒԞŠȱ¶’Ӻ–ȱ ȱ‹’Ӷȱ›Ө—ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ ȱ¶’ȱšžŠȱ¶’Ӻ–ȱ ( śDz Ş ) ǯ ȱ ( ŞDz Ş ) ȱ‘˜ӮŒȱ ( śDz ) ảĂÂẩ ( ) /ƯÔ ẩ Ă +  = Ŗǯ ȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ¶Ԁ—‘ȱ ȱ ȱŗřşǯ ( śDz Ř ) ǰ ȱ ( śDz Ş ) ǯ ȱ ‘˜ȱ‘È—‘ȱŒ‘Ԧȱ—‘Ӥȱ AT H ả Ơả /Ô Ôả ảỏ ả ả ỏ ầả ¡ Ř + ¢ Ř + Ř ¡ + ś  + = Ô Ă + ¢ Ř − Ř ¡ − ř ¢ − = ẩ Ô ẩảầƠả ƠảƯ /Ô Ă + = Ŗǰ ȱ DZ ¢ = Ŗǰ ȱ DZ Ś ¡ + ř ¢ + Ś = Ŗǰ ȱ DZ ¡ − ř = Ŗǰ ȱ DZ ř ¡ − Ś ¢ + ř = Ŗǰ ȱ DZ¢+ś=Ŗ DZ Ś ¡ + ř ¢ − Řŗ = Ŗǰ ȱ DZ ř¡ − Ś ¢ − ŗŝ = Ŗ ⋅ȱ M ảĂÂẩ ả ẩả Ã Ă +  = ÔảảÔảẩ ảăÔầảỏÔ /Ô ( ) ( ) ǰ ȱ ( ŖDz Ś ) ǰ ȱ ( −ŚDz Ś ) ǯ ȱ ‘˜ȱ‘È—‘ȱŒ‘Ԧȱ—‘Ӥȱ ȱŒàȱ w ȱŗŚŗǯ ȱ‹Ө—ȱŗǯȱ DZ ¡ − Ř ¢ + ŗ = Ŗǰ ảÃ Ă Â + = ả ảả ẩảÔảẩ ww /Ô ǰ ȱ ǻŚDz řǼǰ ȱ  Dz  ⋅ ȱ  ś ś   ś ś  ŗ  ȱ Œàȱ ¦–ȱ  Dz Ŗ  ǰ ȱ ™‘чх—ȱ ẩ ả ẩảÔả Ă <  ả Ă ǰ ȱ Œ‘˜ȱ‘È—‘ȱŒ‘Ԧȱ —‘Ӥȱ ‘Ӫ—ȱ DZ ¡ − Ř ¢ + = Ơ = /Ô ȱ ǻŘDz ŘǼǰ ȱ ǻřDz ŖǼǰ ȱ ǻ −ŗDz −ŘǼǯ ả Ă ẩ Ô Ôả   ẩ /Ô Ă − ¢ + ŗ = Ŗ ȱ‘˜ӮŒȱ ǰȱ ǰȱ ǰȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ ȱ•Ӟ—ȱ•чԚȱ¶’ȱ = ŗŜǯ ȱ DZ ¡ −  + = ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ  ƯƠƯứ ả Ă ǰ ȱŒ‘˜ȱ‘È—‘ȱŒ‘Ԧȱ—‘Ӥȱ  Ś  ȱšžŠȱ¶’Ӻ–ȱ  − Dzŗ  ǰ ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ  ř  ‘Ӫ—ȱ  ŗ šžŠȱ¶’Ӻ–ȱ  ŚDz −  ǰ ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ ř  ǰ ȱ‹’Ӷȱ =Ř ǯ ȱ/чԔ—ȱ ȱ¶’ȱšžŠȱ¶’Ӻ–ȱ ǻŖDz řǼǰ ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ ȱ¶’ȱšžŠȱ ǻŜDz ẩÔ ả Ă Â + = ả ạảà /Ô /Ô ảÔả  ȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ¶’Ӻ–ȱ VN ǰȱ  ŝ ŗş   Dz ⋅ȱ ś ś  ȱŗŚŝǯ ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ‘È—‘ȱŒ‘Ԧȱ—‘Ӥȱ ȱŒàȱ =Ř ǰ ȱ¶чԔ—ȱ AT H  ŗŜŜ ŗŜŜ  Dz + ŗ ⋅ ȱ   Ś  Ś  ả Ă ẩ ả Ă Â + = ả Ă Â = Ơẩ Ăảà Ơả Ơ ȱǵȱ DZ ¡ − ¢ + ŗ = Ŗǯ ȱ Ԅ’ȱ ŗ ŗ ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱ = ř ǰ ȱ¶’Ӻ–ȱ Ơả Ôả ảả ȱ‹Ө—ȱ Śǯ ȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ ¡ > Ŗǯ ȱ Ơảạ /Ô Ư ƠảƠảà Ř Ř ȱŗŚŜǯ ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ‘È—‘ȱŒ‘Ԧȱ—‘Ӥȱ ŘŜǯ ȱ/чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ ẩảả co Ơ m Ă + ¢ − ŗř = Ŗ  DZ ř¡ − ş  + = /Ô DZ ŗŝ ¡ − ř ¢ + ş = Ŗ DZ ş¡ + ř¢ + ř = Ŗ   ȱŗŚśǯ ‘˜ȱ‘È—‘ȱŒ‘Ԧȱ—‘Ӥȱ ȱŒàȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱŒӘ—‘ȱ DZ ¡ − Ř ¢ − ŗ = Ŗǰ ȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱŒ‘·˜ȱ ş Ř ǯ ȱ ’Ӷȱ  Dz  ǰ ȱ ǻşDz ŘǼ ȱ ś ś ǯ ȱȖȱ ǰ ȱ ǰ ȱ ǰ ȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ ¡ > /Ô ǻşDz ŚǼǰ ȱ ǻşDz ŖǼǯ ȱ ȱŗŚşǯ ›˜—ȱ –Ӯȱ ả Ă ẩ M ȱ Œàȱ ǻŖDz ŘǼǯ ȱ Ԅ’ȱ ȱ •¥ȱ ‘È—‘ȱ õ ạả Âả ẩả Ă Â = ẩ = Ơ  > = w /Ô śǼǰ ȱ ǻŘDz śǼǰ ȱ ǻŘDz ŘǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻřDz ŘǼǰ 2 ả Ă ẩõ Ơ Ơ Ơả ả ả ẩảÔảỏẩõ ww /Ô ǻ −ŘDz ŘǼǰ ȱ ǻŚDz ŖǼǰ ȱ ǻŖDz −ŘǼǯ ȱ ȱŘŝǯ  ŗ ş ǰ ȱŒàȱ¦–ȱ  − Dz  ả ạả ŗ DZ ř¡ + Ś ¢ − Ş = Ŗ Ơ Ă +  = Ŗǯ ȱȖȱ ǰ ȱ ǰ ȱ ǰ ȱ ǯ ȱ ả Ă ẩõ /Ô ǻ −ŚDz śǼǰ ȱ ǻ −ŗDzŗǼǰ ȱ ǻřDz ŚǼǰ ȱ ǻŖDz ŞǼ  ŘŚ řŘ   şř ŝŜ   Śş ŗşŘ   ŜŞ ŗŚş  ⋅ ȱ  Dz ǰȱ − Dz ǰȱ − Dz ǰȱ  Dz  Řś Řś   Řś Řś  Řś ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com ȱȱŠŽȱȬȱŗśşȱȬȱ www.MATHVN.com - Tốn Học Việt Nam ¥’ȱ•’Ӿžȱâ—ȱ‘’ȱ ȱžԈŒȱ õÔ  ƯƠƯứ ǻ −řDzŗǼǰ ȱ ∈  DZ ¡ − Ř ¢ = ả Ă ẩ Ơ ả ả ỏ Ư Ô ầ ả õ Ăả Ơ ẩả ẩ /Ô ŚǼǯ ȱ ȱŘşǯ ›˜—ȱ–Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ‘È—‘ȱ õ Ơ ả à ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ‘È—‘ȱŒ‘Ԧȱ—‘Ӥȱ ǰ ȱ ȱ •Ӟ—ȱ •чԚȱ Ơ ả ả Ă Â + = Ŗǯ ȱ Ԅ’ȱ ȱ œŠ˜ȱ Œ‘˜ȱ ǰȱ =  Ř ŗś  —‘ŠžȱӘ’ȱ¶’Ӻ–ȱ  Dz  ⋅ ẩảả /Ô  Ă ả ẩả Ơảỏảầ ảƯ ựẩ Ơ Ơẩõ /Ô Ă +  + ś ± ŗŖ ś = Ŗǯ ȱ ȱřŘǯ ȱ Ÿ¥ȱ ȱ ŒӦȱ VN ȱřŗǯ ⋅ ȱ ’Ӷȱ co m ẩảÔảỏẩõ /Ô ȱ ǻŘDz śǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻřDz śǼǰ ȱ ǻŘDz ŚǼǰ ȱ ǻŘDz śǼǯ ȱ DZ ¡ − ¢ + Ř = ả Ă ẩõ Ơ Ơả Ơ Ư Ơả AT H ạả Ă Â = ả ẩảÔảẩõ ş ş   ř ř   ş ř   ŗś ř   Dz  ǰ  Dz  ǰ  Dz −  ǰ  Dz  ȱ‘˜ӮŒȱ Ř Ř Ř Ř Ř Ř  Ř ả Ă ẩ /Ô ả ‘Ӫ—ȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ ⊥ ǯ ȱ Ȗȱ ԄŠȱ ¶Ԑȱ ǰ ȱ ȱ Ÿ¥ȱ ǯ ȱ M  ŗŗ ŗř + /Ô  Dz  ǰ ȱ  Dz  ǰ ȱ DZ Ř¡ + ¢ ± = Ŗǯ ȱ ś  ả Ă DZ ¡ − ř ¢ = Ŗǰ ȱŘ DZ Ř ¡ + ¢ − ś = Ŗǰ ȱř DZ ¡  = ẩảÔ ả ∈ Ř ȱŸ¥ȱ ǰ ȱ ∈ ř ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱ ȱ•¥ȱ‘È—‘ȱŸžâ—ȱǵȱ ř ŗ ŗ ŗ  ŗś ś   ś   ś ś  ŗś ŗś   Dz  ǰ ȱ ǻŘDzŗǼǰ ȱ ǻŗDzŗǼǰ ȱ  Dz  ȱ‘˜ӮŒȱ  Dz  ǰ ȱ  Dz Ŗ  ǰ ȱ  Dz  ǰ ȱ  Dz  ⋅ ȱ Ř Ř Ř Ř Ś Ś Ř  Ř Ř      Ś Ś  ›˜—ȱ ả Ă ȱ ǻśDz ŘǼǰ ȱ ǻŞDz ŜǼǯ ȱ Ȗȱ ¶’Ӻ–ȱ ∈  DZ ¡ − ¢ + ř = Ŗ ȱ ả w /Ô ş  Dz− ǰ  Dz ǰ  Dz ⋅ȱ Ř Ř Ř Ř Ř Ř DZ ¡ − Ř ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ¶’Ӻ–ȱ ǻŘDz řǼ ȱ ǰ ả ạả ẩả  ŗś ř   Dz ǰ  Ř Ř ẩõ Ô   ảÔả ww ầ ảÔ /Ô ả Ă ẩ ả ảƯÔ ẩƠ Ă Â + = ẩ = Ơ Ă =  /Ô ả Ă ẩõ ả Ư Ơ ÔảảÔảẩõ /Ô ȱ ǻśDzŗǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻ −řDzŗǼǰ ȱ ǻŗDz śǼǰ ȱ ǻśDzŗǼǰ ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ  ƯƠƯứ ả Ă ẩ Ơả Ơ ȱŒàȱ’Ӿ—ȱÇŒ‘ȱ‹Ө—ȱ Ř Řǯ ȱ Ԅ’ȱ ǰ ȱ ȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ ǻŖDzŗǼǰ ȱ DZ Ř ¡ Ř + ¢ − Ś = Ŗǯ ȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ  Ř Ş Dz ⋅ȱ ả Ă ẩõ /Ô Ư Ơ ảạ m ȱřşǯ ȱ‘ԆŠȱ = Ř ǯ ȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ ǰ ȱ ǰ ȱ ǰ ȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ DZ Ř ¡  = /Ô ȱ ǻ −ŗDz −ŗǼǰ ȱ ǻŗDzŗǼǰ ȱ ǻřDz −ŗǼ ȱŸ¥ȱ•¥–ȱчх—ȱԨȱŒ‘˜ȱ ř‹ + Ś Š = Ŗǯ ȱ ›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ả Ă ẩ õ Œàȱ ∈  DZ ¡ − ¢ − Ś = Ŗǰ ȱ ǻŚDz ŖǼ ∈ co ȱŚŖǯ ǰȱ ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱ ∆ Ư ẩảÔảẩõ ả /Ô −ŗDz −śǼǰ ȱ ǻśDz −řǼǰ ȱ ǻřDz řǼǰ ȱ ǻ −řDzŗǼ ȱŸ¥ȱ•¥–ȱчх—ȱԨȱŸԒ’ȱ řŠ + ‹ = Ŗǯ ȱ ȱŚŗǯ ›˜—ȱ–Ӯȱ ả Ă ẩ = Ơảạả ả Ă ẩ ảÃ Ă + ¢ − ş = Ŗǯ ȱ /чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ ǰ ȱ Ơẩõ ầ Ơẩ ảả ả ả ẩảÔảẩ ả ŚǼǰ ȱ ǻŝDzŗǼǰ ȱ ǻŜDz ŖǼ  řŗ ŝ  /Ô ƠƠ ȱ ǻŘDz ŘǼǰ ȱ ǻ −ŗDz śǼǰ ȱ ǻŖDz ŜǼ ả Ă ẩõ ǰ ȱ ∈ ¡ ȱŸ¥ȱ ∈ ŗ DZ ¡ − ¢ = Ŗǰ ȱ¶’Ӻ–ȱ AT H ȱŚřǯ ǻŗDz śǼǯ ȱ VN ạả ẩ ȱ ȱ‹’Ӷȱ  − Dz  ⋅ ȱ  /Ô  DZ ¡ + ř ¢ + ŝ = Ŗ Ơ Ă +  = ẩảÔảẩõ /Ô ǻŗDz −ŗǼǰ ȱ ǻŘDz ŖǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻŗDzŗǼǰ ȱ ǻŘDz ŖǼǰ ȱ ŗDz −ŗǼǰ ȱ ǻŖDz ŖǼǯ ȱ ȱŚŚǯ ‘˜ȱ ‘È—‘ȱ Ÿžâ—ȱ ǰ ȱ Œàȱ ¦–ȱ ǻŗDz −ŗǼǰ ȱ ∈ ǰ ȱ = Ř ǰ ȱ DZ Ř ¡  + = ẩ ả Ôảẩõ /Ô ȱ ǻşDz śǼǰ ȱ ǻŝDz −şǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻ −ŝDz −ŝǼǰ ȱ ǻŝDz −şǼǰ ȱ ǻşDz śǼǰ ȱ ǻ −śDz ŝǼǯ ả Ă ‘È—‘ȱ Œ‘Ԧȱ —‘Ӥȱ M ȱŚśǯ ǰ ȱ Œàȱ ’Ӿ—ȱ ÇŒ‘ȱ Ơ ả ẩảÔảỏẩ ẩ ảỏ ẩƠ Ă + +  = Ơ Ă > w /Ô ả Ă ẩõ Ơảạ ầ ƠƯ ảả Ơ = ww ẩảÔả Ă > /Ô ƠƠ ả Ă ẩõ Ơ Ơảạ ƠẩẩƠ Ơả = ả Ă Â + = ẩảÔ ảỏẩõ Ă > ŝ Ŝ  ř ŗŚ   − Dz  ǰ ȱ  Dz  ǰ ȱ  Dz  ȱŸ¥ȱ•¥–ȱчх—ȱԨȱ”‘’ȱ Š + ؋ = Ŗǯ ȱ ś ś ś ả Ă ẩõ Ơả /Ô ẩả  Ơ Ă Â + = ẩ Ă > ạạâ/Ơ ǯȱ www.DeThiThuDaiHoc.com ȱȱŠŽȱȬȱŗŜŗȱȬȱ www.MATHVN.com - Tốn Học Việt Nam ¥’ȱ•’Ӿžȱâ—ȱ‘’ȱ õÔ  ƯƠƯứ /Ô  Dz  ⋅ ȱ Ř Ř  ŗŖ ŗŖ  ›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ‘È—‘ȱ Œ‘Ԧȱ —‘Ӥȱ ǻ Ǽ DZ ǻ ¡ − ŘǼŘ + ǻ ¢ + ŗǼŘ = ŗǯ ȱ/чԔ—ȱŒ‘·˜ȱ ȱśŖǯ ‘˜ȱ‘È—‘ȱŒ‘Ԧȱ—‘Ӥȱ ǰ ȱŒàȱ ⊥  DZ Ř ¡ − ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱȖȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ ¡ < ¡ ǯ ȱ  Ř ś Dz −ŗ ŗ ±  ś  ś ⋅ȱ  ś  ŗ  ǰ ȱ ǻŗDzŗǼǰ ȱ¦–ȱ  Dz Ŗ  ǯ ȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ ǰ ȱ Ř  = /Ô ǻŖDzŗǼ ȱ‘˜ӮŒȱ  − Dz −  ǰ ȱ  Dz  ⋅ ȱ  ś ś ś ś  ŗŜ ŗŘ  DZ ¡ − ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ  Dz  ∈  ś ś  ả ẩảÔảẩ ẩ /Ô −ŗDz ŖǼǰ ȱ ǻŗDz −ŘǼǰ ȱ ǻŝDz ŚǼǰ ȱ ǻśDz ŜǼǯ ȱ ‘˜ȱ ‘È—‘ȱ Œ‘Ԧȱ —‘Ӥȱ ǰ ȱ Œàȱ ảả ả /Ô ȱśřǯ = řǰ ȱ DZ ¡ + Ř ¢ − = ƠảƯ ‘˜ȱ ‘È—‘ȱ Œ‘Ԧȱ —‘Ӥȱ ǰ ȱ Œàȱ ǰ ȱǻŗDz ŘǼ ∈ ȱ•¥ȱ ǯ ȱ Ȗȱ ∈ ŗ DZ Ř ¡ − ¢ + Ř = Ŗǰ ȱ ∈ Ř DZ ¡ − ¢ − ś = Ŗǯ ȱ Ԅ’ȱ ȱ Ơ ẩ AT H Ơ ả VN m /Ô −  ȱ‘˜ӮŒȱ ś ś = Ř ś ȱ Ÿ¥ȱ —Ԑ’ȱ ’Ӷ™ȱ ¶чԔ—ȱ ›á—ȱ ǰ ȱ Œàȱ co ȱŚşǯ ş Ř ȱŸ¥ȱŒàȱ  Dz  ǰ ȱ ( ) Ơả Ơ ẩảÔảẩ Ă > Ăảà /Ô ŚǼǰ ȱ ǻşDz ŚǼǰ ȱ ǻşDz ŖǼǯ ȱ ȱ ¥’ȱŚǯȱ ȱ ȱȱ 3ȱ ȱ/ӵȱ B ȱ B ȱ ȱ M ả Ă ẩẩƠ ảầ ả Ôả Ơả ảÃ Ă Â = ăÂẩảÔả Ơ Ơ ạả /Ô ȱ‘˜ӮŒȱ ǻ −śDz −ŚǼǰ ȱ ǻ −ŜDz −ŚǼǯ ȱ w ả Ă ẩẩƠ Ư Ơẩ ĂÔảẩƠ Ă Â = Ă − ř ¢ = Ŗǯ ȱȖȱ ǰ ȱ ǰ ȱ ww /Ô Dz −  ǰ ȱ ǻŚDz ŚǼǰ ȱ ǻŜDz ŞǼǯ ȱ  ś ś ȱŗśŘǯ ›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ԄŠȱ ả Ă ẩ ẩ Ơ Ô ẩ Ř ¡ + ¢ − Ś = Ŗǰ ȱ‹’Ӷȱ ∆ Ư Ơ ả ™‘¦—ȱ  ŗ ŗŚ  ȱŒàȱ›Ԅ—ȱ¦–ȱ  − Dz − ẩ ảÔảẩẩƠ /Ô ŘǼǰ ȱ ǻşDz −ŜǼǰ ȱ ǻřDz −ŗŘǼǰ ȱ ǻ −śDz ả Ă ẩẩƠ ảả ȱŒàȱ ǻŜDz ŜǼǰ ȱ ∆ ŗ DZ Ř ¡ +  + = Ơ Ơ Ă +  = ƠảƯÔ ÔảảÔảỏẩẩƠ /Ô ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ  ƯƠƯứ  ả Ă ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ∆ ¡ + ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ Ԅ’ȱ ȱ Œàȱ ¶чԔ—ȱ ŒŠ˜ȱ ”Ӳȱ Ԣȱ ¶Ԁ—‘ȱ Ơ ả ả Ă ảÔ ẩ Ơ ả ảả ẩ ả Ô Ơ ƠƯ ả ảÂạƠả Ă Â = /Ô ȱ ǻ −ŗDz ŖǼǰ ȱ ǻ −ŗDz −ŚǼǯ ȱ ả Ă ẩẩƠ m ầ ∆  Řŗ ŗŞ  = Ś ȱ Ÿ¥ȱ  Ơ ẩ ả Ă ẩ ả Ô  ǰ ȱ‹’Ӷȱ ∈  DZ ¡ + ¢ − ř = Ŗǰ ȱ¶Ԋ—ȱ‘Ԕ’ȱ ¡ ǰ ȱ¡ ∈ »ǯ ȱ ảẩẩƠ /Ô co Ư / ả Ă ẩẩƠ ả Ơ ả Ơẩõ ƠƯ ẩảÔả Ơ /Ô VN  Ă ẩẩƠ ả / Ơ ạÔả = ŗŖǯ ȱ Ԅ’ȱ‘È—‘ȱŒ‘’ӶžȱŸžâ—ȱ ȱ•Ӟ—ȱ•чԚȱ•¥ȱ ǻ −ŘDz −ŗǼ ȱŸ¥ȱ ǻŘDz ạả Ă ¢ = Ŗǯ ȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ ǰ ȱ ȱǵȱ Ÿžâ—ȱàŒȱŒԞŠȱ AT H  ŝ ŗ ŝ ŗ − Dz− ǰȱ  Dz  ⋅ ȱ  Ř Ř Ř Ř ȱŗśŞǯ Ă ẩ ẩ Ơ /Ô Ơ ả ȱ Ԅ’ȱ ȱ •¥ȱ ‘È—‘ȱ Œ‘’Ӷžȱ DZ ¡ + Ř Â = ẩảƯÔ Ơ ¢ = ¡ − ŗǯ ȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ ǰ ȱ ǰ ȱ /Ô ǻ −ŗDz −ŗŗǼǯ ȱ ȱŗśşǯ ›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ԄŠȱ ả Ă ẩ ẩ Ơ Œàȱ ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ ¡ + Ř ¢ + ŗ = Ŗǯ / ạả ả à M Ă +  = ẩảÔảỏẩẩƠ /Ô ȱ  ŗŘDz −  ǰ ȱ ( ŞDz −ŝ ) ǯ ȱ Ř Ř    ȱŗŜŖǯ ả Ă ẩẩƠ w ƠƯ = ả ầả Ơ  = Ă ẩÔẩẩƠ ww Ă Â ŘŜ = Ŗǰ ȱ DZ Ş ¡ − ¢ + Ŝ = Ŗǰ ȱ DZ ŝ ¡ − Ś ¢ − Řş = Ŗǰ ȱ DZ Ş ¡ − ş  = /Ô ¡ + ¢ − ŗ = Ŗǰ ȱ DZ ¡ + Ř ¢ − ŗ = Ŗǰ ȱ DZ Ř ¡ + ¢ − Ś = Ŗǰ ȱ DZ ¡ +  + = ả Ă ẩẩƠ ảÃ Ă Â + = ả ƠƯ ảÔảẩẩƠ ả ả ẩ = Ơ  > /Ô ȱ ǻŗDz −ŚǼǯ ȱ ȱŗŜŘǯ ›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ẩ ẩ Ơ Ư Ơ Ư ả ẩÔẩẩƠ Ô ƠÂả ảảỏ Ă +  = /Ô Ă ř + ¢ ś + ś − ř ř = Ơ Ă Â ś − ś − ř ř = Ŗǯ ȱȱ ȱ ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ  ƯƠƯứ  Ă ẩẩƠ ả õ ȱ ȗ‘ȱŒ‘’ӶžȱŸžâ—ȱ  ŘŘ ŗŚ   ŗř ŗŗ  ȱ•Ӟ—ȱ•чԚȱ•¥ȱ  Dz  ǰ ȱ  Dz  ⋅ ăÂẩ Ăảà ảÔảẩẩƠ = m /Ô ǻŞDz ŚǼǰ ȱ ǻŘDz ŚǼǰ ȱ ǻ −ŗDzŗǼǰ ȱ ǻśDzŗǼ ȱŸ¥ȱ•¥–ȱчх—ȱԨȱ”‘’ȱ  Dz  ǰ ȱ  Dz  ⋅ ȱ  ś ś  ś ś  ȱӣȱ2ȱӽȱ ›˜—ȱ ả Ă ả Ă +  = Ơ Ă Â + = ă ẩ co ầẩẩƠạảảăảƠả ảảƠảảÃƠ = ( ả ) /Ô ả Ă ẩẩƠ ẩả Ă Â + = ẩ Ôả ẩẩƠ /Ô ȱ ǻŘDz ŚǼǰ ȱ ǻ −ŗDz −ŗǼǯ ȱ ȱśŜǯ ȱŒàȱȱ ƠƯ Ă Â + = Ơ ẩả ả Ă ẩ ẩ Ơ ầ ả Ư ƠảảÃ Ă Â + = ẩả Ơ ả Ă ẩẩƠ ả Ô ả AT H VN ạả Ôả ȱȖȱԄŠȱ ǰ ȱ ǰ ȱ ‹’Ӷȱ ’Š˜ȱ ¶’Ӻ–ȱ ȱ ŒԞŠȱ ả à  = Ă ầẩẩƠảÔ /Ô  ⋅ ȱ Ř Ř   ȱśŞǯ  ŗ ǰ ȱ Œàȱ ¦–ȱ  ŗDz −  ǰ ȱ ™‘чх—ȱ ›È—‘ȱ Ř  ȱ ¶’ȱ šžŠȱ ¶’Ӻ–ȱ ǻŜDz ŘǼ Ơ ả ả Ă ẩ ẩ Ơ DZ ř ¡ + ¢ + ś = Ŗǰ ȱ ả M ẩÔỏẩẩƠ Ă − ¢ − ŗŖ = Ŗǰ ȱȱ DZ ř ¡ + ¢ − ŗŖ = Ŗǰ ȱȱ DZ Ř ¡  + = /Ô ả Ă ǰ ȱŒ‘˜ȱ‘È—‘ȱ‹È—‘ȱ‘¥—‘ȱ ⊥ ǯȱ ǰ ȱŒàȱ ǻŗDzŗǼǰ ȱ ǻŚDz śǼǯ Ư ẩ = w ẩƠả Ă +  + = ẩả ȱ‹’Ӷȱ  řŘ ŘŚ   śř śŘ  /Ô − Dz −  ǰ ȱ  − Dz −  ⋅ ȱ ŝ  ŝ   ŝ  ả ĂÂ Ô  ( ȮŗDz Ȯř ) ǰ ȱ  ŚDz −  ǰ ȱ ( ŚDzŗ) ǰ ȱ ( ȮřDzŗ) ȱ ř ww Ơả ẩảÔả ạÔả ƠẩẩƠ ƠƯ  /Ô ả Ă ẩẩƠ ƠảảƯÔ ảảÔảỏẩẩƠ /Ô ả Ơ Ă Â = Ơ Ă = Ô ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ  ƯƠƯứ / ả Ă ẩẩƠ ả ẩ Ă +  + = ƠảƯÔ Ă +  = ẩÔảỏẩẩƠ ẩ /Ô ȱ ȱ m ¥’ȱśǯȱ ȱ ȱȱ 3ȱ ȱ/ӵȱ B ȱ  ả Ă ẩƯ õ Ơ ảả ẩ /Ô  Ă ẩ Ư ẩ ạƠÔả ảÔ Ơ Ơ ạả Ă +  = ẩảÔảỏ VN ả ả co à ảÔ = /Ô + Ř + ŘǼǰ ȱ ǻŘ + Ś ŘDz Ř + Ś ŘǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻŚ + ř ŘDz Ř + ŘǼǰ ȱ ǻŚ + Ś ŘDz −Ř ŘǼǯ ȱ ȱŗŜŜǯ ả Ă ẩ ảÔÂƠ ảỏ ǻ Ǽ DZ ¡ + ¢ − Ř ¡ +  = ẩả AT H /Ô  Dz  ǰ ȱ  − Dz −  ⋅ ȱ Ř Ř   Ř Ř ȱŗŜŝǯ ả Ă ẩ ‘Š—ȱ ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ ǰ ȱ¶Ԁ—‘ȱ ǰȱ Ř DZ ř ¡ − ¢ = Ŗǰ ȱ¶чԔ—ȱ ȱ Ÿžâ—ȱ Ә’ȱ DZ ¡ −  = Ơ = Ơ ảÔ = ẩả ¶Ԁ—‘ȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ›Ө—ȱ¶’Ӻ–ȱ ȱŒàȱ‘˜¥—‘ȱ¶Ԑȱчх—ȱǵȱ  Ş ŗŖ Ś ŗŖ  /Ô  ả Ă ẩ ảÔ Ơ Ơ ẩảả ạả Ă Â + = ầẩ M Ơả Ơ ả ƠảƠ /Ô w ả Ă ẩõ ẩõ Ơ = ả Ơả Ơả ẩả ȱ ǰ ȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ DZ ¡ − Ř ¢ − Ř = Ŗǯ ȱ  ŝ   ř  − Dz Ŗ  ǰ ȱ ǻśDz ŖǼǰ ȱ  −ŗDz −  ⋅ ȱ Ř  Ş ả Ă ẩõ ww /Ô Ơẩõ ạảà ả ả Ă Â + = Ơả ȱӘ’ȱ ȱŸ¥ȱ ǰ ȱŒàȱ =Ř ǯ ȱ Ԅ’ȱ  ŘŘ Ơả ś ś  ȱ¶’ȱšžŠȱ ǻśDz řǼǯ ȱȖȱ ǰ ȱ ǰ /Ô  ả Ă ẩ õ ẩảÔả Ơ = Ơ ẩ ả Ơả ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ  ƯƠƯứ ¶˜Ә—ȱ ǰ ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ¶’ȱšžŠȱ‘Š’ȱ¶’Ӻ–ȱ ǰ ȱ ȱŒàȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ Ř ¡ + Ř ¢ + Ŝ − Ş Ř = Ŗǰ ȱԄŠȱ¶Ԑȱ ¶’Ӻ–ȱ Âạ /Ô Ř − řǼǰ ȱ ǻŘDz ř Ř − řǼǯ ȱ ȱӘ’ȱ ǰ ȱ ȱŒàȱ ř =ř ř ř ȱŸ¥ȱ  Ơả ảả = Ơ ǯ ȱȖȱԄŠȱ¶’Ӻ–ȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ ¡ > ŗǯ ȱ ś /Ô  ả Ă ẩ õ Ơả /Ô Ơ Ŝ+ Ŝ ř +ř Ř  Dz   ȱ‘˜ӮŒȱ  ş  ş   ǰ ȱ ǰ ȱ Œàȱ Ŝ− Ŝ − ř +ř Ř  Dz  ảÔÂƠ ả Ă ẩƯ = Ơ ȱ—Ө–ȱ ȱŸžâ—ȱàŒȱŸԒ’ȱ ǰȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ ¡ < Ŗǯ ȱ AT H Ơả ẩ ầảÔ ạảẩ Ă Â + = ảà /Ô =Ř ǰ ȱ‹’Ӷȱ ¡ > Ŗǯ ȱ ȱӘ’ȱ ǻŘDz řǼǯ ȱ’Ӷȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ DZ Ś ¡ + ř ¢ − Řŝ = = VN /Ô Ă ¢ − ř = Ŗǰ ȱ ȱ Ә’ȱ DZ ¡  = ẩảả  ả Ă ẩƯ ẩ  = ȱ Ԅ’ȱ ȱ•¥ȱ›ž—ȱ m ‘˜ȱ‘È—‘ȱ‘Š—ȱŸžâ—ȱ co ȱŗŝŘǯ DZ ¡ + Ř ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱ ‘˜ȱ‘È—‘ȱ‘Š—ȱ ǰ ȱǻ Ǽǰ ȱŒàȱ ǻřDz řǼǰ ȱ ǻśDz −řǼǯ ȱ ả ảà ạả Ă +  − ř = Ŗǯ ȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ ǰ ȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ = Ř ǰ ȱ ∆ = ŗŘǰ ȱ¡ > Ŗǰ ȱ¡ < /Ô −řǼǯ ȱ ȱӣȱ2ȱӽȱ ȱŜřǯ ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ‘È—‘ȱ‘Š—ȱ ȱŜŚǯ M Ă +  = Ơ Ơả w =ř ǰȱ =Ř ǰ ȱ ǰ ȱȱŒàȱ DZ ¡  + = ẩảả Ơả ǻŗDz ŖǼǰ ȱ ǰȱ =Ř ǯȱ ǯ ȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ¶’Ӻ–ȱ ȱǵȱ Ś /Ô − Dz  ⋅ ȱ  ř ř  ř ả Ă ẩõ ả > /Ô ŘǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻř − Ř řDz Ř ř − ŘǼǯ ả Ă ẩõ ww Ă ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ ȱӘ’ȱ ǰ ȱ ǰ ȱȱ¶’Ӻ–ȱ ǰ ȱ ȱ‘žԐŒȱ›ԜŒȱ = ẩ ả ẩ Ă +  = ảƠả ÔảẩầẩƠảÔả /Ô ǻśDz ŖǼǰ ȱ ǻřDz ŘǼǰ ȱ ǻŗŖDz ŘǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻ −ŘDz ŖǼǰ ȱ ǻśDz ŖǼǰ ȱ ǻřDz ŘǼǰ ȱ ǻ −ŘDz ŘǼǯ ȱ ȱŜŜǯ ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ‘È—‘ȱ‘Š—ȱ ⊥ ǰ ȱ ǻŖDzŗǼ ∈ ǰ ȱ ǻ −ŗDzŗǼ ∈ ǯ ẩ Ơả /Ô ả Ă ẩƯ ǰ ȱǻ ȱȦȦȱ Ǽǰ ȱ =Ř ȱŒàȱ ǻŘDz −ŗǼǰ ȱ Ơả ảÔÂẩả /Ô ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ  ƯƠƯứ ả Ă ȱ Œ‘˜ȱ ‘È—‘ȱ‘Š—ȱŒ¦—ȱ ⊥ ’Ӷȱ ȱӘ’ȱ ǻřDzŗǼǰ ȱ ǰ ȱǻ Ă Â + = ẩả ǰ ȱ ǰ ȱ ǰ ȱ =Ř Ǽǰ ȱ = /Ô śǼǰ ȱ ǻśDzŗǼǰ ȱ ǻřDz −ŗǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻřDz śǼǰ ȱ ả Ă ẩ Ơả =  DZ Ř ¡ + ¢ − ř = Ŗǯ ȱȖȱ ǰ ȱ ȱǵȱ DZ ¡ + ¢ − Ś = Ơ Ă Â = ẩ /Ô ả Ă ẩƯ õ Ơảà = Ư ẩ  ŗŜ ŝ   Dz  ⋅ȱ  ś ả Ă ẩƯ VN Ơ Ă +  = Ô /Ô = řǼǰ ȱ ǻśDz −řǼǯ ȱ Ǽǰ ȱ∆  ŗŗ ŗŗ /Ô ǻ −řDz −řǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻŗŗDz −şǼǰ ȱ  Dz  ȱŸ¥ȱ•¥–ȱчх—ȱԨȱ”‘’ȱ  − Dz  ⋅ ȱ  ś ś ả Ă ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ‘È—‘ȱ ‘Š—ȱ Œ¦—ȱ ǰ ȱ Œàȱ = = Ơ ẩảà m ȱŝŖǯ ȱŸ¥ȱ ǰ ȱǻ co ȱŜşǯ ǰ ȱŒàȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ DZ Ă Â + = ẩảÔảẩ = = ả Ă ẩõ AT H DZ¡+ ¢−Ś =Ŗȱ = řŜǯ ȱ ȱӘ’ȱ DZ ¡ − ¢ + Ř = Ŗǯ ȱ Ԅ’ȱ ȱ •¥ȱ ‘È—‘ȱ Œ‘’Ӷžȱ Ÿžâ—ȱ àŒȱ ŒԞŠȱ ȱǵȱ ǰ ȱ ǰ ȱŒàȱ =Ř ǰ ȱ ǻŞDz ŚǼǰ ȱ  ŞŘ Ŝ  ȱ Ÿ¥ȱ  Dz  ȱ •¥ȱ ›ž—ȱ  ŗř ả ẩ ȱ ȱǵȱ ȱŝŚǯ чԒ—ȱӢ—DZȱ ⊥ ← ⊥  ƠƯ ả Ă ǰ ȱŒ‘˜ȱ‘È—‘ȱ‘Š—ȱŸžâ—ȱ ȱӘ’ȱ DZ ¡ − ¢ Ř = Ŗǰ Ơả M ả Ă Â = ẩả  =Ř ǰȱ = Ś ǯ ȱ ←← ȱ Ә’ȱ ǰ ảÔ Ơ ‘Š’ȱ ¶чԔ—ȱ ‘Ӫ—ȱ ǰȱ ǰȱ ˜ ȱ ‹Ө—ȱ Śś ǯ ȱ ’Ӷȱ = Řśǰ ȱ¡ > Ŗǯ ȱ DZ Ř Ă +  = ƠƠ + = w /Ô Ă ¢ǯ ȱ =Ř ȱǵȱ  Ś − Ř Ř Ř − ŗ  Ś + Ř Ř Ř + ŗ Dz Dz   ȱ‘˜ӮŒȱ   ⋅ ȱȖȱ  Ŝ   Ŝ  Ŝ Ŝ    ả Ă ẩ õ /Ô ẩ ả Ă ẩ ầÔ ǻřDz řǼǰ ȱ ǻśDz −řǼ ȱŸ¥ȱ’Ӿ—ȱ ȱȦȦȱ ȱ‹Ө—ȱ ŗŘǯ ȱ ả ảÃạ Ă +  = Ơ ƠảÔả = Ơ Ă < ww /Ô ả Ă ẩõ Ơả Ă Â + = Ŗǯ ȱȖȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ ǰ ȱ ǰ ȱŒàȱ > =Ř =Ř ǰȱ ǯȱ ř+Ř Ř Ř+ř ř  Dz   ȱŸ¥ȱ•¥–ȱчх—ȱԨȱ”‘’ȱ ‹ = Š řǯ ȱ   ả Ă ẩõ /Ô  /’Ӻ–ȱ  − Dz Ŗ  ∈ ǰ /Ô ¡ − ¢ + Ş = Ŗ ȱ‘˜ӮŒȱ ǯ ȱ’Ӷȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ ǰȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ =ř = ŝśǯ ȱ DZ ¡  + = ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com ȱȱŠŽȱȬȱŗŜŝȱȬȱ ǯȱ www.MATHVN.com - Tốn Học Việt Nam ¥’ȱ•’Ӿžȱâ—ȱ‘’ȱ õÔ  ƯƠƯứ ả Ă ẩƯ Ơả ả = ầ DZ Ř ¡ − ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱȖȱ /Ô ǻŖDz ŚǼǰ ȱ  Dz Ś  ǰ ȱ  Dz Ŗ  ȱŸ¥ȱ•¥–ȱчх—ȱԨȱ”‘’ȱ ǻ −ŘDz ŘǼǯ ȱ Ř  ả Ă ẩ Ǽ ȱ—Ԑ’ȱ’Ӷ™ȱ›˜—ȱ¶чԔ—ȱ›á—ȱ  ŗŞ ŗŚ   Dz− ⋅ȱ ś   ś ȱŒԞŠȱ ∆ ǯ ȱȖȱ ǯ ȱ co /Ô m ř ¦–ȱ  − Dzŗ  ǰ ȱ‹’Ӷȱ ǻŘDz ŜǼ Ơ ƠƯảƯÔ  ȱ ¥’ȱŜǯȱ ȱ ȱȱ 3ȱ ȱ/ӵȱ B ȱ ȱ ả Ă ẩ ảÃ Ă + ¢ − ŝ = Ŗ ȱŸ¥ȱŒӘ—‘ȱ VN ȱŞŗǯ DZ ¡ +  = ẩƠảÃỏ /Ô Ă +  = DZ ¡ + ř ¢ = ŗŝǰ ȱ DZ ş ¡ + ŗř ¢ = ŗřǰ ȱ ȱŗŝŝǯ ›˜—ȱ ả Ă ẩ ả  = Ă + Ơ ẩ ảÃƠ Ă Â + = Ôả ẩảƠ /Ô ǻřDzŗǼǰ ȱ ǻŜDz śǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻŜDz śǼǰ ǻřDzŗǼǰ ǻ −ŘDzŗǼǯ ả Ă ẩ Ă Â + = /Ô śǼǰ ȱ ǻŜDz −ŗǼǯ ȱ ȱŗŝşǯ AT H Œ‘·˜ȱ•¥ȱ ẩ ẩƠả Ă Â + = Ŗǯ ȱȖȱ ǰ ȱ ȱǵȱ DZ ŝ ¡ −  = = ẩảả Ơ Ơ /Ô ǻ − řDz ř − ŗǼǰ ȱ ǻŘ − řDzŗ + řǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻ − řDz − ř − ŗǼǰ ȱ ǻŘ + řDzŗ − řǼǯ ȱ ȱŗŞŖǯ ›˜—ȱ ả Ă ẩ ả Ơ ȱ Œàȱ ¶чԔ—ȱ Œ‘·˜ȱ = Ř Řǯ ȱȖȱ DZ ¡ +  = ả /Ô ǻřDz −ŘǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻ −ŗDz ŘǼǯ ȱ ȱŗŞŗǯ ›˜—ȱ ả Ă ẩ M ả Ơ ả ¶’ȱ šžŠȱ ›ž—ȱ ȱŒàȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ ¡ + ¢ + ŗŚ = ả ạảả w Ơõ ẩảÔảẩỏ /Ô ǻŗDz −ŝǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻ −ŗDz −śǼǰ ȱ ǻ −ŗŗDz −ŗŗǼǰ ȱ ǻ −śDz −ŗǼǯ ȱ ‘˜ȱ‘È—‘ȱ‘˜’ȱ + = ȱŒàȱ = ÂÔả  ả ả ƠảƯÔ ww  ȱŒàȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ  DZ ¡ − ř ¢ + Ŝ = ẩảả ẩ /Ô ȱ‘˜ӮŒȱ ǻŘŗ + řDz ř ř + ŗǼǯ ȱ  ả Ă ‘È—‘ȱ ‘˜’ȱ ǻŗDz řǼ ∈ ǰ ȱ¶’Ӻ–ȱ ǻ −ŘDz −Ř ả à ẩÔảẩ Ă Â = Ơ ả = /Ô ǻŘ − řDzŗǼǰ ȱ ǻ ř − ŗDz ř − ŗǼǰ ȱ ǻ −ŗDz Ř − řǼǰ ȱ ǻŘ − Ř řDz Ř − Ř řǼ ȱŸ¥ȱ Š = ‹ǻ ř − ŘǼ ⇒ ⋅ ⋅ ⋅ ȱ ȱŗŞŚǯ ả Ă ẩ ả Ư ạả = / ŖDz  ȱ  ř ǯ ȱȖȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ›Ө—ȱ = Ơ  > ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com ȱȱŠŽȱȬȱŗŜŞȱȬȱ www.MATHVN.com - Tốn Học Việt Nam ¥’ȱ•’Ӿžȱâ—ȱ‘’ȱ ȱžԈŒȱ õÔ  ƯƠƯứ /Ô ś ǰ ȱ—˜Ә’ȱ’Ӷ™ȱ¶чԔ—ȱ›á—ȱ ǻ Ǽ DZ śǻ ¡ − śǼŘ +  = ả  ả /Ô Dz ǰȱ  ŗŗ ŗŗ  (ŗśDz −Ś ) ǰ ȱ  řś ŚŜ   Dz ǰȱ  ŗŗ Ơ ( ) Ơ ả Ă ẩ ả  ŘDz  ∈ ǰ ȱ¶’Ӻ–ȱ  řDz  /Ô Ă +  − Ŝ = Ŗǯ ȱ DZ ¡ − Ř ¢ + = ẩÔả /Ô Ư ảÃ Ô Ă Â + = Ŗ ȱ Ÿ¥ȱ ǻ −řDz řǼ ∈ ȱŒԞŠȱ‘È—‘ȱ‘˜’ȱǵȱ DZ ¡ + Ř ¢ − ŝ = Ŗ ȱ‘˜ӮŒȱ ǰȱ =Ř ǰȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ ¡ > řǯ ȱ ȱ•Ӟ—ȱ•чԚȱŒàȱ™‘чх—ȱ ǯ ȱ ’Ӷȱ ™‘чх—ȱ ǰ ȱǻ −ŗDz ŚǼ ∈ DZ ř ¡ − Ř ¢ + ŗś = Ŗǰ ȱ VN DZ ¡ + Ř ¢ − ř = Ŗǰ ȱ DZ ¡ − ř ¢ + Řŗ = Ŗǯ ȱ ẩảà ả Ă ẩ ẩ Ơ ẩảÔảẩ m ẩ co Ă Â + = 2 ả Ă ẩ Ơảà ả Ô ả ẩ Ă +  ȱ− ȱŝ = Ŗ ȱ Ÿ¥ȱ Ř DZȱ¡ + Ř ¢ ȱ−ŝ = ȱŖ ǰ ȱ –Ԑȱ ȱŞřǯ AT H ảảƠẩÔỏ /Ô Â = Ă + DZ ¢ = ŝ − ¡ǰ ȱ DZ ¢ = ŗ − ¡ǰ ȱ DZ ¡ + ŝ ¢ − = ả Ă ẩ  ŖDz  ∈ ǰ ȱ¶’Ӻ–ȱ ǻŖDz ŝǼ ∈ /Ô Ư Ơ =Ř ǯ ȱԄŠȱ¶Ԑȱ¶’Ӻ–ȱ ǯ ȱȖȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ ¡ > Ŗǯ ả Ă ẩ ẩảÃƠ Ă +  = ả ầẩẩả /Ô ǻŚDz −śǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻŚDz −śǼǰ ȱ ǻŖDz −řǼǰ ȱ ǻŘDzŗǼǯ ả Ă ‘È—‘ȱ ‘˜’ȱ M ȱŞśǯ ǻ −śDz −ŚǼ ∈ ǰ ȱ¶’Ӻ–ȱ Ư Ơ =Ř ǰ ȱ ¶’Ӻ–ȱ ǯ ȱȖȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ ¡ ∈ ằ /Ô ả Ă ẩ w ǻŚDz −ŚǼ ∈ ǰ ȱ ǻ −śDzŗǼ ∈ ǰȱ DZ ¢ = ¡ − Řǰ ȱ ¶’Ӻ–ȱ ȱ Œàȱ ¶чԔ—ȱ à = ẩÔảẩ /Ô ǻŝDz śǼǰ ȱ ǻśDz −ŗǼǰ ȱ ǻ −ŗDz −řǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻŗřDz ŝǼǰ ȱ ǻŝDz śǼǰ ȱ ǻşDzŗŗǼǰ ȱ ǻŗśDzŗřǼǯ ȱ  ả Ă ẩ ww DZ Ř ¡ + ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ¶’Ӻ–ȱ ǻŗDz −řǼ ∈ ǰȱ ȱ Œàȱ ŒӘ—‘ȱ DZ Ă +  = ả à = ẩảÔảẩ /Ô ȱ ǻřDz −ŝǼǰ ȱ ǻ −ŝDz −ŝǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻ −ŗDzŗǼǰ ȱ ǻ −ŝDz −ŝǼǰ ȱ ǻřDz −ŝǼǰ ȱ ǻşDzŗǼǯ ȱ  ả Ă ẩ ả Ă Â + ř = Ŗǰ ȱ¡ > Řǰ ȱ =Ř ȱ —˜Ә’ȱ ’Ӷ™ȱ ǻ Ǽ DZ ǻ ¡ − ŘǼŘ +  + = Ơ ẩảÔảẩ    ǻŗDz ŘǼǰ ȱ ǻŞDzŗǼǰ ȱ ǻřDz −ŚǼǰ /Ô ǻŗDz ŘǼǰ ȱ ǻ −ŚDz −řǼǰ ȱ ǻřDz −ŚǼǰ ȱ ǻŞDzŗǼ   ŗ Ş  ŗş ŗŞ   Dz  ǰ ȱ ǻŚDz śǼǰ ȱ  Dz −  ǰ ȱ ǻŖDz −ŝǼ ś ś ś    ś ⋅ȱ ŗ Ş  ŗş ŗŞ   Dz  ǰ ȱ ǻŖDz −ŝǼǰ ȱ  Dz −  ǰ ȱ ǻŚDz śǼ ś  ś ś  ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ  ƯƠƯứ ả Ă ẩ Ă + ¢ − Ş = Ŗǰ ȱ¶Ԁ—‘ȱ DZ ¡ + ŝ ¢ − řŗ = Ŗǰ ȱ¶Ԁ—‘ȱ ȱŒàȱ¶чԔ—ȱŒ‘·˜ȱ ∈ Ř DZ Ă Â + = Ơ = ŝśǯ ȱȖȱ ǰ ȱ ǰ ȱ ǰ ȱ ȱǵȱ /Ô ȱ ǻ −ŗDzŗǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻ −ŗŗDz ŜǼǰ ȱ ǻŖDz ŞǼǰ ả Ă ẩ ảà  = Ă + ả ẩ ẩảÔảẩ ả Ă ẩ /Ô Â = Ă + ảà ẩảÔảẩ  Řş ŗŝ   ŗ ś   ŗŝş ŝŝ   ŘŘ Řş  Dz ǰȱ  Dz− ⋅ȱ − Dz− ǰȱ − Dz ǰȱ  Ŝ Ŝ   ř ř řŖ řŖ     ŗś ŗś  ȱ DZȱ co ¢ = ŗ − Ă m /Ô ǻŘDz −ŗǼǰ ȱ ǻ −ŚDzŗǼǰ ȱ ǻ −ŜDzŝǼǰ ȱ ǻŖDz śǼǯ ȱȱ ȱşŗǯ DZ ¡ + ř ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ ¥’ȱŝǯȱ ȱ ȱȱ 3ȱ ȱ/ӵȱ/цԓ ȱYȱ VN ả Ă ăÂẩả ảả Ơ ảỏ Ă +  + Ř ¡ − Ś ¢ − Ś = Ŗ Ư /Ô Ă +  = Ŗ ȱ‘˜ӮŒȱ  DZ ¡ − Ř ¢ = ảƠ ả Ă ăÂẩả ảả Ơ ảỏ Ă + ¢ Ř − Ř ¡ − Ś ¢ = ả AT H /Ô ¡ − ř ¢ = Ŗ ȱ‘˜ӮŒȱ  DZ ¡ + ř ¢ − ŗŘ = Ŗǯ ȱ = ŗŖǯ ả Ă ăÂẩả ảả Ơ ảỏ Ă + +  = ảƯ = /Ô ¡ + ¢ − Ś = Ŗ ȱ‘˜ӮŒȱ  DZ ȱŝ ¡ − ¢ − ŗŘ = Ŗǯ ȱ ả Ă ăÂẩả ảả Ơ ảỏ Ă +  − Ś ¡ + Ř ¢ − ŗś = Ŗ Ư = Ơ ƠƠÔ /Ô Â + = ȱ‘˜ӮŒȱ  DZ Ś ¡ + Ś ¢ + ś = M ả Ă ảỏ ǻ Ǽ DZ ¡ Ř + ¢ Ř − Ŝ Ă Â + = Ơ  ăÂẩả Ô  Ơảỏ ảƠÔầ ảƠ w  Ơảỏ Ư /Ô Ă +  = Ŗ ȱ‘˜ӮŒȱ  DZ ¡ + ŝ ¢ − ŗŜ = Ŗǯ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ‹Ǽȱȱ  DZ ¡ − ¢ − ŗ = ả Ă ảỏ ǻ Ǽ DZ ¡ Ř + ¢ Ř + Ś Ă +  + = Ư Ơ Ơả Ă +  + ř = Ŗǯ ȱȖȱ – ȱ¶Ӻȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ  ȱŒӦȱ ǻ Ǽ ảƯ ww ảÔ  ả Ă ảỏ DZ ¡ Ř + ¢ Ř − Ř –¡ +  + = Ư ẩ /Ô – = Ŗ ȱ‘˜ӮŒȱ – = – ȱ¶Ӻȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ  DZ ¡ + ¢ + ŗ = Ŗ ȱŒӦȱ ǻ Ǽ ả /Ô = ả Ă ảỏ DZ ¡ Ř + ¢ Ř − Ř ¡ +  = ă ẩả ȱŒӦȱ ǻ Ǽ ȱӘ’ȱ ǰ ȱ ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱ ∆ õƯ /Ô Â − ŗ = Ŗ ȱ‘˜ӮŒȱ  DZ ¢ + ř = ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ  ƯƠƯứ ả Ă ăÂẩả ảả Ơ ảỏ Ă +  = Ơ DZ ¡ Ř + ¢ Ř − ŗŘ ¡ + =  Ơả /Ô Ă Â + = ă ẩ ả ‘Ӫ—ȱ  ȱ ¶’ȱ šžŠȱ ¶’Ӻ–ȱ ǻ −ŗDz ŘǼ ȱ Ơ ả ỏ Ă + ¢ Ř − Ř ¡ − ř = Ŗ ȱŸ¥ȱ ǻ Ř Ǽ DZ ǻ ¡ − ŘǼŘ +  = ƯÂảƠ m /Ô  DZ ¡ + ŗ = Ŗ ȱ‘˜ӮŒȱ  DZ Ś ¡ − ŝ ¢ + ŗŞ = Ŗǯ ȱ  ả Ă Œ‘˜ȱ ǻ Ǽ DZ ǻ ¡ − ŘǼŘ + ǻ ¢ − ŘǼŘ = Śǰ ȱȱǻ ′Ǽ DZ ǻ ¡ − ŜǼŘ + ǻ ¢ − ŘǼŘ = ŘŖǯ ȱ co Ơảảỏả ăÂẩả ả Ơảỏ ƯÂƯảƠ /Ô Ă Â + = ả Ă ảỏ ǻ Ř Ǽ DZ ǻ ¡ − ŗǼŘ + ǻ  = Ư Ơả ¡ Ř + ¢ Ř + Ř ¡ + Ś ¢ + ŗ = Ŗ ȱ ŸԒ’ȱ ¦–ȱ Ř ǯ ȱ /чԔ—ȱ ‘Ӫ—ȱ  ȱ œ˜—ȱ œ˜—ȱ ŸԒ’ȱ ‘Š’ȱ ¶чԔ—ȱ VN ỏ ƯảỏƠảảỏạ Ơẩ ạả ẩả = /Ô ¡ − ¢ − ś = Ŗ ȱ‘˜ӮŒȱ  DZ Ř ¡ − ¢ + ś = Ŗǯ ȱ ả Ă ¡ − ŗǼŘ + ǻ ¢ − ŘǼŘ = şǰ ȱȱǻ ‘Ӫ—ȱ  DZ Ř ¡ + Ś ¢ − ŗś = Ŗǯ ȱȖȱ¶’Ӻ–ȱ ∈ ǻ Ǽǰ ȱ ∈ ǻ Ř Ǽ DZ ǻ ¡ + ŗǼŘ + ¢ = Ơả ả Ơ AT H Ơ ƠảƯ /Ô  ŚǼǯ ȱ  ś ś  Ř  ś ả Ă ảỏ Ă −  + ǻ ¢ − ŗǼŘ = Řǯ ȱ ăÂĂÔảả Ôảẩõ Ǽ ȱŸ¥ȱ ǰ ȱ ∈ ¡ ǰ ȱȱ¡ > ¡ /Ô  Řŗ Ř   Řŗ   DzŖǰȱ  Dz− ǰȱ  Dz− ǰȱ  DzŖ ⋅ ȱ  ŘŖ   ŘŖ ś   ŘŖ ś   ŘŖ  M ȱŘŖŘǯ ›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ԄŠȱ ¶Ԑȱ ¡¢ ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ¶чԔ—ȱ ›á—ȱ ǻ Ǽ DZ ǻ ¡ − ŘǼŘ + ǻ ¢ − ŗǼŘ = Ơ Ă +  + = Ŗǯ ȱ ’Ӷȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱ›á—ȱ ǻ ′Ǽ ȱŒӦȱ  ȱӘ’ȱ ǰ ȱ ȱŸ¥ȱŒӦȱ ǻ Ǽ ȱӘ’ȱ ǰ ȱ ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱ ȱ•¥ȱ‘È—‘ȱ Ÿžâ—ǰȱ‹’Ӷȱ›Ө—ȱ Ă > Ă w /Ô ¡ Ř + ǻ ¢ + ŗǼŘ = ŗ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻ ′Ǽ DZ ǻ ¡ − ŗǼŘ + ¢ Ř = ả Ă ăÂẩảỏ Ư Ă Â = Ŗ ȱ Ÿ¥ȱ ǻ Ǽ ȱŒӦȱ ¡ ȱӘ’ȱ ǰ ȱ ǰ ȱŒӦȱ ¢ ȱӘ’ȱ ǰ ȱ ȱœŠ˜ȱ ∆ = ∆ = ŗŘǯ ȱ Ř ǻ Ǽ DZ ǻ ¡ − ŚǼ + ǻ ¢ − řǼ = Řś /Ô DZ  ¡ −  +  ¢ +  = ⋅ȱ Ř Ř Ř  Ř Ś ǻ Ǽ DZ ǻ ¡ + řǼ + ǻ ¢ + ŚǼ = Řś   ww Ř Ř Ř ȱŘŖŚǯ ả Ă ả ›á—ȱ ǻ Ǽ DZ ¡ Ř + ¢ Ř = Ơ ả ă ẩảỏ ǻ ′Ǽ ȱ¶’ȱšžŠȱ ǰ ȱ¶Ԋ—ȱ‘Ԕ’ȱŒӦȱ ǻ Ǽ ȱӘ’ȱ ǰ ȱ ȱœŠ˜ȱŒ‘˜DZȱȱ ŠǼȱȱ ∆ = Řŝǯ ȱ ‹Ǽȱȱ ǻ Dz Ř Ă /Ô ǻ Ǽ DZ  ¡ −  +  ¢ −  = ⋅ ȱ Ř  Ř Ř  ȱŘŖśǯ ‘˜ȱ¶чԔ—ȱ›á—ȱ ǻ Ǽ DZ ǻ ¡ + ŜǼŘ +  = ăÂẩả Ăứ ả Ơ Ă   Ơảả /Ô ¢ = ¡ + Ř ȱ‘˜ӮŒȱ  DZ ¢ = ¡ + ŘŘ ȱ‘˜ӮŒȱ  DZ ¡ − ś ¢ + ŗŖ = Ŗ ȱ‘˜ӮŒȱ  DZ ŝ ¡ +  + = ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ  ƯƠƯứ ả Ă ǰ ȱŒ‘˜ȱ¶чԔ—ȱ›á—ȱ ǻ Ǽ DZ ǻ ¡ − ŗǼŘ +  = Ơả /ỏƯ ảỏ Ư /Ô Ă + Ř ¢ + Ř = Ŗ ȱ‘˜ӮŒȱ = Ř śǯ ȱ’Ӷȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ ȱǵȱ DZ Ś ¡ + Ş ¢ + = ả Ă ăÂẩả ảả Ơ ảỏ ¡ − ŘǼŘ + ǻ ¢ + ŗǼŘ = Řś ƯÂảƠ m /Ô Â = ȱ‘˜ӮŒȱ  DZ ř ¡ − Ś ¢ + ś = ả Ă ăÂẩả ảả Ơ ảỏ Ă + ¢ Ř − Ř ¡ − Ś ¢ = Ŗ ȱӘ’ȱ ǰ ȱ ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱ = −řǯ ǯ ȱ co /Ô Ă = DZ ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱ ȱŘŖşǯ ›˜—ȱ ả Ă ả ỏ ǻ Ǽ DZ ¡ Ř + ¢ Ř + Ś ¡ + Ś ¢ + Ŝ = Ŗ ȱ ŸԒ’ȱ Ư Ơ Ơ ả Ă + –¢ − Ř – + ř = Ŗǯ ȱ Ȗȱ – ȱ ¶Ӻȱ ¶чԔ—ȱ ‘Ӫ—ȱ  ȱ ŒӦȱ ǻ Ǽ ả Ư VN /Ô = ả Ơ ả Ă Â = Ŗǰ ȱ∆ Ř DZ ¡ − ŝ ¢ = ÔảảƯ ƠÔầảỏ  ảĂ ảỏ DZ ǻ ¡ − ŘǼŘ + ¢ Ř = ǻ ′Ǽǰ ȱ‹’Ӷȱ¶чԔ—ȱ›á—ȱ ǻ ′Ǽ ȱ’Ӷ™ȱ¡øŒȱŸԒ’ȱ ∆ ŗ ǰ ∆ Ř ƠƯ ảỏ ả ỏ ( )Ă AT H /Ô = ⋅ȱ ś ś ś + ¢ Ř − ŗŘ ¡ − Ś ¢ + řŜ = Ŗ ǯȱ ’Ӷȱ ẩ ả ỏ ( ảĂƠÂảĂứƠảỏ ( Ř Ř Ř ŗ ) ȱ ’Ӷ™ȱ ¡øŒȱ )ǯ ȱ /Ô ( Ă ) + (  − Ř ) = ŚDz ȱ ( ¡ − ŗŞ ) + ( ¢ − ŗŞ ) = ŗŞDz ȱ ( ¡ − Ŝ ) + ( ¢ + Ŝ ) = řŜǯ ȱ ȱŘŗŘǯ ‘˜ȱ ¶чԔ—ȱ ›á—ȱ ǻ Ǽ DZ ¡ Ř + ¢ Ř − Ř ¡ + Ś ¢ + Ř = Ŗ ǯȱ ’Ӷȱ ™‘чх—ȱ ẩ ả ỏ Ư ( ) ảƯ = M /Ô ǻ ¡ Ȯ śǼŘ + ǻ ¢ Ȯ ŗǼŘ = ŗř ȱ‘˜ӮŒȱ ǻ ¡ Ȯ śǼŘ + ǻ ¢ Ȯ = ảĂÂả Ă +  = Ơ Ă Â = ƠảỏĂứ ả Ơ Ô ầ w ẩ õ Ơả Ơả /Ô DZ  ¡ +  +  ¢ +  = ŗǯ ȱ Ř Ř ř   ‘˜ȱ ǻ ŗ Ǽ DZ ¡ Ř + ¢ Ř = Ś ǰȱ ǻ ww ȱŘŗŚǯ Ř Ǽ DZ ¡ Ř + ¢ Ř − ŗŘ ¡ + ŗŞ = Ŗ Ơả Ă Â = ẩảỏƯ ĂứƠ ảƯ Ơ õ /Ô Ă + ¢ Ř − Ŝ ¡ − Ŝ ¢ + = Ô ả ỏ ǻ Ř ŗ Ǽ DZ ȱ ( ¡ − ŗ) +  = ảĂứảỏ Ơ Ř ŗ Ř Ř Ř Ǽ DZ ȱ ( ¡ − Ř ) + ( ¢ − Ř ) = ẩ Ơảỏ ȱӘ’ȱǰȱȱ¶Ӻȱ = Ř Řǯ ȱ  DZ ¡ + ¢ − Ř = Ŗ  DZ ¡  = /Ô ⋅ȱ  DZ ¡ + ŝ ¢ − Ŝ = Ŗ  DZ ŝ ¡ − ¢ − = ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com ... Ŗǰ ȱȱ∆ DZ ¡ − ř ¢ + ř = Ŗǯ ȱ Ǽȱȱ  DZ Ř ¡ − ř ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱȱ ∆ DZ Ř ¡ − ř ¢ − ŗ = ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ  ƯƠƯứ ÔƠÔạảÔẩảƯÔ... = Ŗǰ ȱ∆ DZ ( – − Ř ) ¡ + ( – + ŗ) ¢ − – − ŗ = Ŗǰ ȱα = şŖ Ŗǯ ȱ ẩả ảả Ơả ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ  ƯƠƯứ ŒǼȱȱ ȱŘŝǯ... řDz Ŗ ) ẩảỏảả ƠĂứảƠ ( ) ȱ ∆ŗ DZ ř¡ − Ś ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ ∆ Ř DZ Ś ¡ + ř ¢ = ạạâ/Ơ www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam Ơõ õÔ  ƯƠƯứ ¡ + Ř

Ngày đăng: 03/06/2015, 12:16

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan