0

Giáo án Tiếng Anh lớp 6 soạn 3 cột

200 4,081 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 16:22

Gi¸o ¸n TiÕng Anh 6 Week 1 Date of planning:17/8/2014 Date of teaching:18/8/2014 Period :1 Híng dÉn c¸ch häc TiÕng Anh I. Đặc điểm tình hình : Các em lớp 6 bước đầu học tiếng anh nên có rất nhiều ham muốn và khao kh¸t được t×m hiểu.V× vậy giáo viên cần : - Giới thiệu việc áp dụng Tiếng Anh trong thực tế hiên nay - Giơí thiệu cấu trúc bài học : 16 bài,gần gũi với các hoạt động hằng ngày - Tranh ảnh đẹp II. Phương pháp học tiếâng anh : 1. Tại trường :- Nghe thầy , nghe máy thật kó đểû nắm thông tin - Tập nói theo thầy , theo bạn ,…. Nói đúng ngữ điệu - Mạnh dạn phát biểu bài - Nắm vững các điểm ngữ pháp đã học , c¸c cấu trúc câu - Ghi chép ®Çy đủ , chính xác 2.Tại nhà : - Ôân lại bài học ngay sau khi cã tiết học ở lớp - Dựa vào các cấu trúc đã học và các ngữ liệu đã học để tập nói cùng bạn - Tập viết các từ mới và ôn luyên thường xuyên - Ghi từ mới vào sổ tay học tập III. Các tài liệu và phương tiện : - Băng và máy - Tài liệu trực quan- Tài liệu hổ trợ - Tranh ảnh - Bảng cuốn - IV. CÊu tróc s¸ch TiÕng Anh 6 . *Gi¸o viªn giíi thiƯu cho häc sinh: - Cn TiÕng Anh 6 gåm 16 ®¬n vÞ bµi häc ( Units), mçi bµi häc t¬ng øng víi mét chđ ®Ị vµ ®ỵc chia lµm nhiỊu tiÕt häc ®ỵc ph¸t triĨn theo tr×nh tù c¸c chđ ®Ị. - Ch¬ng tr×nh häc trong n¨m: C¶ n¨m: 3 tiÕt. 37 tn = 105 tiÕt K× I : 3 tiÕt. 19 tn = 53 tiÕt K× II : 3 tiÕt. 18 tn = 52 tiÕt - §iĨm : M: 2 15’ : 2 V: 2 HK: 1 - Cã ®Çy ®đ trang thiÕt bÞ, då dïng häc tËp: M¸y c¸t sÐt, tranh ¶nh, ®å vËt minh ho¹ cho c¸c néi dung gi¶ng d¹y. V. Häc sinh: - Häc sinh ph¶i lµ chđ thĨ cđa ho¹t ®éng häc tËp: cã ®éng c¬ häc tËp ®óng ®¾n, tÝch cùc & chđ ®éng tiÕp thu kiÕn thøc, ch¨m chØ ho¹t ®éng tham gia c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp, m¹nh d¹n tÝch cùc & cã chđ ®Þnh, cã s¸ng t¹o sư dơng TiÕng Anh trong ho¹t ®éng giao tiÕp. - KÕt hỵp ho¹t ®éng häc tËp trªn líp vµ lµm bµi tËp ë nhµ. - Häc sinh tham gia ho¹t ®éng häc tËp díi sù híng dÉn cđa gi¸o viªn. Cã ®Çy ®đ s¸ch vë, ®å dïng häc tËp phơc vơ cho m«n häc TiÕng Anh 6. Gv:Ngn ThÞ NhÞ Hµ 1 Gi¸o ¸n TA 6 Trêng THCS Qu¶ng Léc ( SGK, s¸ch bµi tËp, s¸ch bỉ trỵ vµ n©ng cao, mét sè s¸ch tham kh¶o, cã thĨ dïng ®µi b¨ng ®Ĩ lun nghe ë nhµ) Week 1 Date of teaching: 21/8/2014 Date of teaching: 21/8/2014 Period 2 : Lesson 1 -híng dÉn c¸ch häc(kiĨm tra ®Çu n¨m ) I. Mơc tiªu chung cđa m«n häc TiÕng Anh. - H×nh thµnh vµ ph¸t triĨn ë häc sinh nh÷ng kiÕn thøc , kü n¨ng c¬ b¶n vỊ TiÕng Anh vµ nh÷ng phÈm chÊt trÝ t cÇn thiÕt ®Ĩ tiÕp tơc häc hc ®i vµo cc sèng lao ®éng. II. Mơc tiªu cơ thĨ. - Häc xong THCS , HS n¾m ®ỵc kiÕn thøc c¬ b¶n , tèi thiĨu vµ t¬ng ®èi hƯ thèng vỊ TiÕng Anh thùc hµnh hiƯn ®¹i, phï hỵp løa ti. - Cã kü n¨ng c¬ b¶n sư dơng T.Anh nh mét c«ng cơ giao tiÕp ®¬n gi¶n díi c¸c d¹ng : Nghe - nãi - ®äc - viÕt. - Cã sù hiĨu biÕt kh¸i qu¸t vỊ v¨n ho¸ cđa c¸c níc sư dơng TiÕng Anh. - H×nh thµnh c¸c kü n¨ng häc tiÕng vµ ph¸t triĨn t duy .Nh÷ng kü n¨ng nµy sÏ gióp ph¸t triĨn kh¶ n¨ng sư dơng tiÕng mĐ ®Ỵ vµ gãp phÇn h×nh thµnh n¨ng lùc ng«n ng÷ toµn diƯn h¬n cho häc sinh. III. C¸ch häc: - Häc ®i ®«i víi hµnh, ch¨m chØ häc tËp - §äc, nãi TiÕng Anh râ rµng, chÝnh x¸c, ®óng träng ©m. - ViÕt râ rµng, liỊn nÐt, ®óng chÝnh t¶. - KÕt hỵp ho¹t ®éng trªn líp vµ lµm bµi tËp ë nhµ vµ giao tiÕp víi mäi ngêi trong thùc tÕ. - Cã kÜ n¨ng c¬ b¶n sư dơng TiÕng Anh nh mét c«ng cơ giao tiÕp ë møc ®é ®¬n gi¶n díi d¹ng: nghe- nãi- ®äc- viÕt. * Gi¸o viªn giíi thiƯu víi häc sinh mét sè c©u giao tiÕp b»ng TiÕng Anh thêng dïng trong mçi tiÕt häc. 1/ Kiến thức : Nắm vững kiến thức cơ bản tối thiểu và tương đối hệ thống về Tiếng Anh thực hành hiện đại. 2/ Kó năng : a) Kó năng nghe : - Nghe sử dụng tiếng Anh trong lớp. - Nghe hiểu tiếng Anh về các chủ điểm b) Kó năng nói: - Thực hiện các yêu cầu giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Anh trong và ngoài lớp, - Diễn đạt các nội dung giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Anh . c) Kó năng đọc : Gv:Ngun ThÞ NhÞ Hµ 2 Gi¸o ¸n TiÕng Anh 6 - Đọc hiểu nội dung chính các đoạn văn ngắn , đơn giản về các chủ điểm đã học trong chương trình. d) Kó năng viết : - Viết văn miêu tả hoặc báo cáo tường thuật về các hoạt động của cá nhân hoặc trong lớp, trong khuôn khổ nội dung chương trình. - Viết để phục vụ nhu cầu giao tiếp . 3/Thái độ tình cảm : - Có thái độ và tình cảm đúng đắn đối với đất nước, con người , nền văn hoá và ngôn ngữ đang học. - Biết cách tự học để nắm vững và sử dụng tiếng nước ngoài trong học tập và trong đời sống. - Xây dựng và phát triển ý thức cũng như năng lực làm việc cộng đồng. IV. HƯỚNG DẪN : 1/ Về sách giáo khoa : Học sinh cần có một sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 và sách bài tập tiếng Anh ( workbook ) 2/ Phương pháp học : Ngày nay khi học một ngoại ngữ người ta nghó ngay đến phương pháp giao tiếp : NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT Trong các tiết học các em phải hết sức tập trung nghe ( nghe băng , nghe thầy cô, nghe bạn ) cố gắng bắt chước đúng âm, đúng ngữ điệu khi lập lại, khi nói cÇn nói to, tự nhiên, rõ ràng kó năng đọc viết sẽ được hướng dẫn dần. - Keep silent. Do you know? / Understand? Sit down,please Stand up ,please - May I go out? - May I come in? - Thank you./ Ok. Week 1: Date of pre:21/8/2014 Date of tea: 22/8/2014 Period 3 Unit 1 : Greetings. Lesson 1 :A 1 – 4 (P.10- 11). A. Objectives: - By the end of the lesson, Sts will be able to know how to greet with : “ Hi / Hello” and to introduce yourself with “ I am / My name’s ” . Count numbers from “ 0” to “ 5” B. Teaching method: Gv:Ngn ThÞ NhÞ Hµ 3 Gi¸o ¸n TA 6 Trêng THCS Qu¶ng Léc T- Wc, H – H, individual/ pair work. C. Teaching aids: E.6 textbooks, poster, a tape, a stereo. D. Procedures: Teacher’s activities Ss’ activities Write on the board I. Warm up. - T. checks sts’ tools ( textbooks, notebooks, fountain pen, ruler .)… II. Presentation: 1.Pre- teach vocab: Elicit from Sts, - hello (v): xin chµo (mime) - hi (v) : xin chao (mime) - I (pro) (expl) - “ oh” : 0 four: 4 - one : 1 five : 5 - two :2 - three : 3 * Check vocab: R.O.R 2. Dialogue build.(A1.2) - Set the scene - Give the instruction a, Lan: …… I’m ……… Nam:…… Nga. b, Ba: Hello. My name… Nam: …… Nam. * Make an exchange: T-wc, s- s, open pairs, closed pairs - Get sts to go to the board to write the missing words. * Concept check: - Meaning: - Form: Hi. I’m … Hello. My name is…. - Use: ®Ó chµo vµ giíi thiÖu tªn. - Pronunciation. 3. Practise.( A3-4). - Get sts to greet and introduce each other. * Dictation. - T. reads some numbers then ask Sts to listen and write individually then pair compare. Three, five, four, oh, two, one. Four-five-three, three-two-oh + Get some Sts to read out. * Word cue drill: T. gives instrction. -T – Wc - Listen and give the answers. - Listen and repeat then copy. - Go to the board and rewrite. - Listen to the T. - Practice . - Go to the board and fill the missing words. - Listen and repeat then copy. - Pair work. - Listen to the T and write 1-Vocabs - hello (v): xin chµo - hi (v) : xin chµo - I (pro) - “ oh” :0 - one : 1 - two :2 - three : 3 - four: 4 - five : 5 2. Dialogue build. (A1.2) a, Lan: …. I’m … Nam:…. … Nga. b, Ba: Hello. My name…. Nam: …. … Nam. Form: Hi. I’m … Hello. My name is… - Use: ®Ó chµo vµ giíi thiÖu tªn. - Pronunciation. Gv:NguyÔn ThÞ NhÞ Hµ 4 Gi¸o ¸n TiÕng Anh 6 - Run through the cues: Quang Ninh / 033 -Hue/054 Hai Phong/031 - Ha Noi/ 04 Hai Duong /0320 - T. models: S1: Quang Ninh, please? S2: Oh –three –three. - Make an exchange : T – Wc, S – S, open pairs, close pairs. III. Further practice. * Guessing game: - T. gives instruction + check 0320 . * Ex: S1: 0h – three – three. Nam: No. S2: 0h – four. Nam: No. S3: 0h – three – two – 0h. Nam: Yes. the correct answers individually then pair compairs. - Listen to the T. - Run through. - Listen and repeat. - Practice. - Listen to the T. - T – Wc. IV. Homework: - Learn by heart the new words and some structures. - Practice greeting and introducing with your friends - Do Ex. 1, 2 (P.4) - Prepare the new lesson: A 5 -8 (P.2- 13). Week 2 Date of pre: Date of tea: Period 4 Unit 1( Cont). Lesson 2 :A 5 - 8 (P.12- 13) A. Objectives: - By the emnd of the lesson, Sts will be able to practice with “ How are you?” – “I’m fine”. to great each other and count numbers 6 – 10. B. Teaching method: T – Wc, s – s, individual / pair work. C. Teahing aids: E.6 textbooks, a tape, a stereo, poster. D. Procedures: Teacher’s activities Ss’activities Write on the board Gv:NguÔn ThÞ NhÞ Hµ 5 Giáo án TA 6 Trờng THCS Quảng Lộc I. Warm up: II. Presentation. 1. Pre teach vocab: Elicit from Sts. - fine (a): khoẻ - thank (v): cám ơn - miss (n): cô (trẻ) - Mr (n): ông - Mrs (n): bà, cô (có gia đình) * Check voacb: Slap the board. 2. Practice * Rub out and remember dialogue. - T. gives instruction. Ba Lan Ba:, Lan. Lan: Ba: you? Lan: fine. ? Ba: ,thanks. *T. puts A5-P.12 on the board and crosses out some key words. * Make sure sts have to remember the rubbed out words and keep practising the dialogue. - Get sts to practise reading. - Ask sts to fill the missing words. * A6: - T. sets the scene: this is Miss Hoa, Mr Hung. They are talking each other. - T. models: Mr Hung: Hi, ( Miss Hoa) Miss Hoa: Hello, ( Mr Hung) Mr Hung: How are you? Miss Hoa: Im fine, thanks. And you? Mr Hung: Fine, thanks. - Listen to the T. - Play in two groups. - Listen and give the answers. - Listen and repeat then copy. - Play in two groups. - Listen to the T. - Practice reading. - Go to the board and fill the missing words. - Listen to the T. - Listen to the T. and repeat. Jumbled words. - T. gives instruction. + w t o : two + e t e h r : three + i f e v : five + r o f u : four + e n o : one + h o : oh 1-Vocabs - fine (a): khoẻ - thank (v): cám ơn - miss (n): cô (trẻ) - Mr (n): ông - Mrs (n): bà, cô (có gia đình) Gv:Nguyễn Thị Nhị Hà 6 Giáo án Tiếng Anh 6 * Concept check: - Meaning. - Form: How are you? Im (fine). Thanks. - Use: Hỏi thăm sức khoẻ. - Pronunciation. * Get sts to practise. * A7: - Play the tape.( 2 times) - Get sts to write the information theyre listened themselves to complete the dialogue. - Check with the w.c. 4. Pre- teach number: Elicit from Sts. six eight ten seven nine. -Check vocab: Matching. * Practice: Dictation: - T. reads some telephone numbers: 8200294; 9504423; 720909; 7683045 - Get some sts to go to the board and write them. - Check with the w.c ( T. reads). * Word square: - T. gives instruction: Ask sts to find out the numbers learnt. F I V E G T O S N T W O F N E I G H T O E O N X O E U V T E N O N R E T H R E E X S - Listen and give the answers. then copy. - Practice. - Listen to the T. - Individual writing and pair compare. - Give the answers. - Listen and give the answers. - Listen and repeat. - Individual matching. - Listen and write. - Go to the board and rewrite. - Listen and check. - Listen to the T. - Play in two groups. III. Homework. Learn the numbers: 0-10 by heart. Practise asking and answering about the health. Do ex : 3,4 ( P5) Prepore the new leson. B1-3 Date of pre: Date of tea: Lớp 6A tiết ngày / / 2009. Sĩ số: Lớp 6B tiết ngày / / 2009. Sĩ số: Gv:Nguễn Thị Nhị Hà 7 Giáo án TA 6 Trờng THCS Quảng Lộc Lớp 6C tiết ngày / / 2009. Sĩ số: Lớp 6D tiết ngày / / 2009. Sĩ số: Period: 5 Unit 1 ( Cont) Lesson 3 : B 1 6(P.14 16) A. Objectives: By the end of the lesson , Sts will be able to great, count the numbers And talk about us. B. Teaching method: T Wc, H H, pair/individual work C. Teaching aids: English 6. textbook, poster . D. Procedures. Teachers activities Ssactivities Write on the board I. Warm up: Chatting - Get some pairs to play the roles to greet each other and introduce. II. Presentation. 1. Pre teaach vocab: Elicit from Sts. - Good morning/ afternoon/ evening/ night : Xin chào. - Good bye: Tạm biệt - Childen (n): những đứa trẻ. - eleven : 11 - twelve: 12 - thirteen: 13. - fourteen : 14 - fifteen : 15 * Check vocab: R. O. R. 2. Presentation dialogue : B 3 (P.15) - T. gives instruction. a. Miss Hoa: - - , children. Children: - -, Miss Hoa. Miss Hoa : - are - ? Children : Were - . Thank you. Miss Hoa: How - - ? Children: Fine, - . - b. Mom : - , Lan. Lan : Good night, Mom. * Make an exchange: T Wc,H H, open pairs, close pairs. - Get some Sts to the board and fill in the missing words. + Check with the Wc. + Answer keys: a. Good morning, good morning, How, you,fine,are you, thanks, Good bye., bye. b. Good night, * Make an exchange: T Wc, H H, open/close pairs. - Pair work. - Listen and give the answers. - Listen and repeat then copy. - Go to the board and rewrite. - Listen to the T. - Practice. - Go to the board and fill the missing words - Give the answers. - Go to the board and fill the missing words 1.vocabs: - Good morning/ afternoon/ evening/ night : Xin chào. - Good bye: Tạm biệt - Childen (n): những đứa trẻ. - eleven : 11 - twelve: 12 - thirteen: 13. - fourteen : 14 - fifteen : 15 + Answer keys: a. Good morning/ good morning/ How/ you/ fine/ are you/thanks/ Good bye/ bye. b. Good night/ 2+ Form: - Good Gv:Nguyễn Thị Nhị Hà 8 Giáo án Tiếng Anh 6 - Get Sts to go to the board and fill in the missing words. * Concept checking: + Meaning: + Form: Good How are you? Were + Use : Chào và hỏi thăm sức khoẻ. + Pronunciation: III. Practice : 1. Picture drill. - T . gives instruction. * T. modles: S1: Good (morning)! S2: Good (morning)! - Get Sts to play the roles. 2. Write : B4. - T. give instruction. - Get Sts to write the missing words in 3 individually then pair compare. - Ask Sts to go to the board to fill the missing words. + Check with the Wc. 3. Picture drill: T. gives instruction. 7 + 8 / 10+2 /5+6 /7+5/ +8/3 +3 - T. modles : S1: Seven and eight ? S2: fifteen. - Make an exchange: T Wc, H H, open/ close pairs. IV. Production: Ordering vocab. - T . gives instruction. - T. reads and Sts listen to the T. and write numbers :from 0 to 15 in their notebooks then order the numbers. * Check with the Wc. - Give the answers and repeat then copy. - Listen to the T. - Listen and repeat. - Play the roles. - Listen to the T. - Individual writing and pair compare. - Go to the board and fill in the missing words. - Listen to the T. - Listen and repeat. - Practice. - Listen to the T. - Individual work then pair c compare. - Give the answers. -How are you? -Were + Use : Chào và hỏi thăm sức khoẻ. . Homework - Learn by heart the new words, the numbers. - Practice speaking E. with your friends. - Do ex. - Prepare the new lesson : C 1 4 . (P. 17-18) Date of pre: Date of tea: Lớp 6A tiết ngày / / 2009. Sĩ số: Lớp 6B tiết ngày / / 2009. Sĩ số: Lớp 6C tiết ngày / / 2009. Sĩ số: Lớp 6D tiết ngày / / 2009. Sĩ số: Gv:Nguễn Thị Nhị Hà 9 Gi¸o ¸n TA 6 Trêng THCS Qu¶ng Léc Period 6 Unit 1( Cont’d) Lesson 4: C 1 - 4( P.17 - 19) A. Objectives:  - By the end of the lesson, Sts will be able to practice counting numbers from 16 to 20 and asking and answering with “ How old are you?” perfectly. B. Teaching method:  T – Wc, H – H , pair/ individual work. C. Teaching aids:  E.6 textbook, poster. D. Procedures: Teacher’s activities Ss’activities Write on the board I. Warm up: Chatting. II. Presentation. 1. Pre teach vocab: Elicit from sts. - sixteen : 16 - seventeen : 17 - eighteen : 18 - nineteen : 19 - twenty : 20 - How old ? : bao nhiªu tuæi…… … - This is : ®©y lµ … … * Check vocab: R. O. R 2. Practice : a. Pelnamism. - T. gives instruction. Sixteen 16 seventeen 17 eighteen 18 nineteen 19 twenty 20 - Praise the winner. b. Slap the board: Elicit from Sts. - T. gives instruction. 5 20 16 17 11 15 9 18 6 - Praise the winner. c. Bingo : C 5 ( P.19) - T. gives instruction. 3. C 3 (P.19) - Set the scene. - Play the tape ( 2 Ts) - Get Sts to practice reading. * The modles: S1: How old are you ? S2: I’m ( twelve). * Concept check: + Meaning: + Form : How old + be+ S? S + be+ number ( years old) - T – Wc. - Listen and give the answers. - Listen and repeat then copy. -Go to the board to rewite the words individually. - Listen to the T. - Play in two groups. - Listen and give the answers. - Listen to the T. - Play in two groups. - Write some numbers , listen to the T and shout : “Bingo” if win - Listen to the T. - Listen to the tape and repeat. - Practice reading. - Listen and repeat in chorus. - Listen and give the answers then copy. 1-vocab: Elicit from sts. - sixteen : 16 - seventeen : 17 - eighteen : 18 - nineteen : 19 - twenty : 20 - How old ? : bao …… … nhiªu tuæi - This is : ®©y lµ … … Sixteen 16 seventeen 17 eighteen 18 nineteen 19 twenty 20 5 20 16 17 11 15 9 18 6 2- model sentences The modles: S1: How old are you ? S2: I’m ( twelve). + Form : How old + be+ Gv:NguyÔn ThÞ NhÞ Hµ 10 [...]... oh- five- one- one, eight- two- sixsix, nine- nine] 0482140 76 054845 832 032 0 721 35 3 03 36 1 230 0 031 720909 05118 266 99 * Make an exchange: T Wc, H H, open/close pairs 5 Production: * Survey: T gives instruction Name Telephone number 1 Hoa 03 36 1 230 0 2 3 4 5 - T models: S1: Whats your name? S2: ( Hoa) S1: Whats your telephone number? S2: ( 033 61 2 30 0) -T gives limited times for sts to fill in the grids... Whats your telephone number? S2: ( 033 61 2 30 0) - Group work - Some pairs say out *Consolidation Vocabs of numbers * Homework: Pracrise speaking English with your friends Do ex 1,2 ,3, 4 (P 7,8,9,10) Prepare the new lesson: Unit 2(A1-4) Date of pre: Date of tea: Lớp 6A tiết ngày / / 2009 Sĩ số: 12 Gv:Nguyễn Thị Nhị Hà Giáo án Tiếng Anh 6 Lớp 6B tiết Lớp 6C tiết Lớp 6D tiết ngày ngày ngày / / / / 2009... Nam 3 2 *Cosolidation Question with how many 28 Gv:Nguyễn Thị Nhị Hà Giáo án Tiếng Anh 6 Answer with there are *Homework - Practice speaking E with your partner - Do ex 3, 4 (P.22) - Prepare the new lesson : C 1, 2 (P .38 -39 ) Date of pre: Date of tea: Lớp 6A tiết Lớp 6B tiết Lớp 6C tiết Lớp 6D tiết ngày / / 2009 Sĩ số: ngày / / 2009 Sĩ số: ngày / / 2009 Sĩ số: ngày / / 2009 Sĩ số: Period 17 Unit 3 :(Contd)... passage about your family - Do ex.1, 2, 3 (P. 23- 25) 30 Gv:Nguyễn Thị Nhị Hà Giáo án Tiếng Anh 6 - Prepare the new lesson : Grammar practice Date of pre: Date of tea: Lớp Lớp Lớp Lớp 6A tiết 6B tiết 6C tiết 6D tiết ngày / / 2009 Sĩ số: ngày / / 2009 Sĩ số: ngày / / 2009 Sĩ số: ngày / / 2009 Sĩ số: Period 18 Unit 3: (Contd) Lesson 6 :Grammar practice (P.40- 43) A Objectives: - By the end of the lesson,... about your family - Learn by heart the new words - Prepare B1-2 - Do ex 3, 4 (P.20-21) - Prepare the new lesson : B1,2(P .35 - 36 ) Date of pre: Date of tea: Lớp Lớp Lớp Lớp 6A tiết 6B tiết 6C tiết 6D tiết ngày ngày ngày ngày / / 2009 Sĩ số: / / 2009 Sĩ số: / / 2009 Sĩ số: / / 2009 Sĩ số: Period 15 Unit 3 :(Contd ) Lesson 3 : B1 , 2 (P .35 - 36 ) A Objectives: - By the end of the lesson Sts wil be able to practice... Questions: 1-What is your name? 2- How old are you? 3- Where do you live? 4-How do you spell your 17 Giáo án TA 6 Trờng THCS Quảng Lộc name? *Consolidation: The alphabet Spelling name *Homework - Practice speaking E with your friends - Do ex.5 ,6( p 13) - Prepare the new lesson : C 1-2 (p. 26- 28) Date of pre: Date of tea: Lớp Lớp Lớp Lớp 6A tiết 6B tiết 6C tiết 6D tiết ngày ngày ngày ngày / / 2009 Sĩ số: / /... silent + repeat + repeat + silent + silent + repeat + repeat 32 Gv:Nguyễn Thị Nhị Hà Giáo án Tiếng Anh 6 telephone Answers key:Ex 10/ 43 c h a i r L B e r A s e R d O S U O S c L o c k b o a R d E O R w i n d O w m *Homework: Revise what they have learnt to make the coming test Date of pre: Date of tea: Lớp Lớp Lớp Lớp 6A tiết 6B tiết 6C tiết 6D tiết ngày ngày ngày ngày / / / / o r / 2009 Sĩ số: / 2009... I Listening 1 F 2 F 3 T 4 T 5 F II Reading 1/B 2/ C 3/ A 4/ B 5/ D III Language focus 1 B 2 D 3 G 4 J 5 A 6 H 7 C 8 E 9 F 10 I IV Writing (Suggestion) My name is Nguyen Quoc Anh I am twelve years old I live in Thaithuy I am a student at Thaithuy School I am in class 6A There are forty-five students in my class Date of pre: Date of tea: Lớp Lớp Lớp Lớp 6A tiết 6B tiết 6C tiết 6D tiết Gv:Nguễn Thị... and answeringwith Wh-Qs with your friends - Do ex 1,2 (p.17, 18) - Prepare the new lesson : A3,4 Date of pre: Date of tea: Lớp Lớp Lớp Lớp 6A tiết 6B tiết 6C tiết 6D tiết ngày ngày ngày ngày / / 2009 Sĩ số: / / 2009 Sĩ số: / / 2009 Sĩ số: / / 2009 Sĩ số: Period 14 Unit 3 : At home Lesson 2 : A 3 - 5 ( P 32 - 34 ) A Objectives: - By the end of the lesson , Sts will be able to practice speaking English... dialogue about three friends -Practise speaking Engkish with your friends - Do Ex:1,2 ,3, 4(p12, 13) -Prepare the new lesson: B4 -6 Date of pre: Date of tea: Lớp Lớp Lớp Lớp 6A tiết 6B tiết 6C tiết 6D tiết ngày ngày ngày ngày Period / / / / 10 / 2009 Sĩ số: / 2009 Sĩ số: / 2009 Sĩ số: / 2009 Sĩ số: Unit 2 ( Cont) Lesson 3 : B 4 - 6 ( P>24- 25) A Objectives: By the end of the lesson, Sts will be able to practice . nine] 0482140 76 054845 832 032 0 721 35 3 03 361 230 0 031 720909 05118 266 99 * Make an exchange: T – Wc, H – H, open/close pairs. 5. Production: * Survey: T. gives instruction. Name Telephone number. 1. Hoa 03 361 230 0 2. 3. 4. 5. -. of tea: Líp 6A tiÕt ngµy / / 2009. SÜ sè: Gv:NguyÔn ThÞ NhÞ Hµ 12 Sixteen 18 20 Giáo án Tiếng Anh 6 Lớp 6B tiết ngày / / 2009. Sĩ số: Lớp 6C tiết ngày / / 2009. Sĩ số: Lớp 6D tiết ngày. Ex:1,2 ,3, 4(p12, 13) -Prepare the new lesson: B4 -6 Date of pre: Date of tea: Lớp 6A tiết ngày / / 2009. Sĩ số: Lớp 6B tiết ngày / / 2009. Sĩ số: Lớp 6C tiết ngày / / 2009. Sĩ số: Lớp 6D tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Anh lớp 6 soạn 3 cột, Giáo án Tiếng Anh lớp 6 soạn 3 cột, , Lesson 2 :A 5 - 8 (P.12- 13), Lesson 1: A1-4 ( P.20- 22), Lesson 4 : C 1 ( P. 26 27), Lesson 3 : B1 , 2 (P.35-36), Lesson 5 :C 1 -4 (P.38-39), Lesson 1 : A 1 -6 (P.44/46), Lesson 4 : C 1- 3 (P.49), Lesson 1 : A 3, 4 (P.52-53)

Mục lục

Xem thêm