0

Giáo án dạy thêm toán 7

54 2,757 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 10:33

Giáo án dạy thêm toán 7 PHÒNG GD&ĐT YÊN THÀNH TRƯỜNG THCS BẠCH LIÊU CHƯƠNG TRÌNH DẠY THÊM TOÁN 7 Năm học: 2014 - 2015 TUẦN SỐ TIẾT NỘI DUNG GHI CHÚ 1 3 Luyện tập các phép tính về số hữu tỉ 2 3 Dạng toán về hai góc đối đỉnh 3 3 Các dạng toán về giá trị tuyệt đối – lũy thừa của số hữu tỉ. 4 Dạng toán về hai đường thẳng song song 5;6 5 Các dạng toán vận dụng tỉ lệ thức 1 Kiếm tra 7 3 Dạng toán vận dụng tiên đề Ơclit 8 3 Ôn tập về số vô tỉ - Số thực 9 3 Dạng toán vận dụng định lý 10;11 4 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận 1 Kiểm tra 12 4 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch 13 3 Dạng toán tính góc trong tam giác 14 3 Bài tập về hàm số. Đồ thị hàm số y=ax 15 3 Kiểm tra 16; 17 6 Các trường hợp bằng nhau của tam giác 18; 19 6 Ôn tập học kỳ I 20 3 Các dạng toán vận dụng bảng tần số 21 3 Các dạng toán vận dụng tam giác cân 22 3 Các dạng toán vận dụng số trung bình cộng 23 3 Dạng toán vận dụng định lý Pitago 24 1 Kiểm tra 2 Giá trị của một biểu thức đại số 25 3 Các trường hợp bằng nhau của tam giác 26 3 Đơn thức – Đơn thức đồng dạng 27 3 Ôn tập các bài toán về tam giác 28 2 Cộng trừ đa thức 1 Kiểm tra 29 3 Cộng trừ đa thức một biến 30 3 Quan hệ ba cạnh của tam giác. 31 3 Ôn tập về đa thức 32 3 Tính chất ba đường trung tuyến, ba đường xiên của tam giác. 33 3 Tính chất ba đường Phân giác của tam giác. 34 3 Tính chất ba đường trung trực của tam giác. 35;36 6 Ôn tập cuối năm Năm học 2014-2015 1 Giáo án dạy thêm toán 7 Năm học 2014-2015 2 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS THANH THÙY GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG TOÁN 7 GV:ĐỨC THỊ HUYỀN TỔ KHTN Giáo án dạy thêm toán 7 Chuyên đề 1: LUYỆN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ HỮU TỶ Ngày dạy:…./…./……. I. Những kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa: Số hữu tỉ là số có thể viết dưới dạng b a với a, b ∈ Z; b ≠ 0. Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là Q. 2. Các phép toán trong Q. a) Cộng, trừ số hữu tỉ: Nếu )0,,,(; ≠∈== mZmba m b y m a x Thì m ba m b m a yx + =+=+ ; m ba m b m a yxyx − =−+=−+=− )()( b) Nhân, chia số hữu tỉ: * Nếu db ca d c b a yxthì d c y b a x . . ; ==== * Nếu cb da c d b a y xyxthìy d c y b a x . . . 1 .:)0(; ===≠== Thương x : y còn gọi là tỉ số của hai số x và y, kí hiệu ):( yxhay y x Chú ý: +) Phép cộng và phép nhân trong Q cũng có các tính chất cơ bản như phép cộng và phép nhân trong Z +) Với x ∈ Q thì    <− ≥ = 0 0 xnêux xnêux x Bổ sung: * Với m > 0 thì mxmmx <<−⇔<    −< > ⇔> mx mx mx    = = ⇔= 0 0 0.* y x yx 0 0* <≥⇔≤ >≤⇔≤ zvoiyzxzyx zvoiyzxzyx II. CÁC DẠNG TOÁN 1Dạng 1: Thực hiện phép tính Bài 1. thực hiện phép tính: Năm học 2014-2015 3 Giáo án dạy thêm toán 7 a) 1 1 3 4 + b) 2 7 5 21 − + c) 3 5 8 6 − + d) 15 1 12 4 − − e) 16 5 42 8 − − f ) 1 5 1 9 12   − − −  ÷   g) 4 0,4 2 5   + −  ÷   h) 7 4,75 1 12 − − i) 9 35 12 42   − − −  ÷   k) 1 0,75 2 3 − m) ( ) 1 1 2,25 4 − − − n) 1 1 3 2 2 4 − − o) 2 1 21 28 − − p) 2 5 33 55 − + q) 3 4 2 26 69 − + r) 7 3 17 2 4 12 − + − s) 1 5 1 2 12 8 3 −   − −  ÷   t) 1 1 1,75 2 9 18 −   − − −  ÷   u) 5 3 1 6 8 10   − − − +  ÷   v) 2 4 1 5 3 2     + − + −  ÷  ÷     x) 3 6 3 12 15 10   − −  ÷   Bài 2. thực hiện phép tính: a) 3 1,25. 3 8   −  ÷   b) 9 17 . 34 4 − c) 20 4 . 41 5 − − d) 6 21 . 7 2 − e) 1 11 2 .2 7 12 − f) 4 1 . 3 21 9   −  ÷   g) 4 3 . 6 17 8     − −  ÷  ÷     h) ( ) 10 3,25 .2 13 − i) ( ) 9 3,8 2 28   − −  ÷   k) 8 1 .1 15 4 − m) 2 3 2 . 5 4 − n) 1 1 1 . 2 17 8   −  ÷   Bài 3. Thực hiện phép tính: a) 5 3 : 2 4 − b) 1 4 4 : 2 5 5   −  ÷   c) 3 1,8 : 4   −  ÷   d) 17 4 : 15 3 e) 12 34 : 21 43 − f) 1 6 3 : 1 7 49     − −  ÷  ÷     g) 2 3 2 : 3 3 4   −  ÷   h) 3 5 1 : 5 5 7   −  ÷   i) ( ) 3 3,5 : 2 5   − −  ÷   k) 1 4 1 1 . . 11 8 51 3   − −  ÷   m) 1 6 7 3 . . 7 55 12   − −  ÷   n) 18 5 3 . 1 : 6 39 8 4     − −  ÷  ÷     o) 2 4 5 : 5 .2 15 5 12   −  ÷   p) 1 15 38 . . 6 19 45     − −  ÷  ÷     q) 2 9 3 3 2 . . : 15 17 32 17     −  ÷  ÷     Bài 4. Thực hiện phép tính: ( tính nhanh nếu có thể ) a) 1 1 1 7 24 4 2 8   −   − − −  ÷       b) 5 7 1 2 1 7 5 2 7 10       − − − − −  ÷  ÷         c) 1 3 1 1 2 4 7 2 5 9 71 7 35 18         − − − + − + − − + −  ÷  ÷  ÷  ÷         d) 1 2 1 6 7 3 3 5 6 4 3 3 5 4 2       − + − − − − − +  ÷  ÷  ÷       e) 1 2 1 3 5 2 1 5 2 2 8 5 9 23 35 6 7 18       + − − − − + − + −  ÷  ÷  ÷       f) 1 3 3 1 2 1 1 3 4 5 64 9 36 15   − − − + − − +  ÷   g) 5 5 13 1 5 3 2 1 1 7 67 30 2 6 14 5       − − − + + + − + − −  ÷  ÷  ÷       h) 3 1 1 3 1 1 : : 1 5 15 6 5 3 15 − −     − + −  ÷  ÷     i) 3 5 2 1 8 2 : 2 : 4 13 7 4 13 7     − + − +  ÷  ÷     k) 1 13 5 2 1 5 : : 2 14 7 21 7 7     − − − +  ÷  ÷     m) 2 8 1 2 5 1 12. : 3 . .3 7 9 2 7 18 2   − + −  ÷   n) 3 3 3 13 4 8 5 4 5   + −  ÷   p) 1 5 1 11 2 5 4 7 4   − +  ÷   Năm học 2014-2015 4 Giáo án dạy thêm toán 7 q) 5 5 5 8 3 3 11 8 11   + −  ÷   u) 1 9 2 .13 0,25.6 4 11 11 − − v) 4 1 5 1 : 6 : 9 7 9 7     − + −  ÷  ÷     Bài 5.Thực hiện phép tính a) 2 1 3 4. 3 2 4   − +  ÷   b) 1 5 .11 7 3 6   − + −  ÷   c) 5 3 13 3 . . 9 11 18 11     − + −  ÷  ÷     d) 2 3 16 3 . . 3 11 9 11 − −     +  ÷  ÷     e) 1 2 7 2 . . 4 13 24 13 −       − − −  ÷  ÷  ÷       f) 1 3 5 3 . . 27 7 9 7 −       + −  ÷  ÷  ÷       g) 1 3 2 4 4 2 : : 5 7 11 5 7 11     − + + − +  ÷  ÷     Bài 6*. Thực hiện phép tính: 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 a. 1 .2 1 . b. . 4 . 2 3 3 2 9 145 3 145 145 7 1 1 1 2 1 c. 2 : 2 : 2 2 : 2 12 7 18 7 9 7 7 3 2 8 5 10 8 d. : 1 : 8 . 2 80 4 9 3 24 3 15 + − +   − − +  ÷   − −       − − − − +  ÷  ÷  ÷       Bài 7. Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí a) 14 17 9 4 7 5 18 17 125 11 ++−− b) 1 2 1 2 3 1 3 4 1 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 −−−−−−+−+−+− Bài làm. a) 125 11 2 1 2 1 125 11 9 4 18 17 7 5 14 17 125 11 =−+=       −−       −+ b) 11114 4 1 4 3 3 1 3 2 2 1 2 1 4)33()22()11( =−−−=       +−       +−       +−++−++−++− Bài 8. Tính: A = 26 :       − ×− + +× − )15,2557,28(:84,6 4)81,3306,34( )2,18,0(5,2 )1,02,0(:3 + 3 2 : 21 4 Bài làm 2 1 7 2 7 13 2 26 2 7 2 13 :26 2 7 2 1 5 30 :26 2 7 42,3:84,6 425,0 25,2 1,0:3 :26 =+×=+=+       += +       × + × =A 2. Dạng 2: Tìm x Bài 1. Tìm x biết : a) 2 3 x 15 10 − − − = b) 1 1 x 15 10 − = c) 3 5 x 8 12 − − = d) 3 1 7 x 5 4 10 − − = + e) 5 3 1 x 8 20 6   − − = − − −  ÷   f) 1 5 1 x 4 6 8 −   − = − +  ÷   Năm học 2014-2015 5 Giáo án dạy thêm toán 7 g) 1 9 8,25 x 3 6 10 −   − = +  ÷   Bài 2. tìm x biết : − − − − = = − = = 2 4 21 7 14 42 22 8 a. x b. x c. x d. x 3 15 13 26 25 35 15 27 Bài 3.tìm x biết : ( ) 8 20 a. : x 15 21 4 4 b. x : 2 21 5 2 1 c. x : 4 4 7 5 14 d. 5,75 : x 23 = −   − =  ÷     − = −  ÷   − = e. ( ) 4 1 5:1 5 2 =−       − x g. 20 4 1 9 4 1 2 =−x Bài 4. tìm x biết : − − − − = = − = = 2 4 21 7 14 42 22 8 a. x b. x c. x d. x 3 15 13 26 25 35 15 27 ( )     = − − = − = − − =  ÷  ÷     8 20 4 4 2 1 14 a. : x b. x : 2 c. x : 4 4 d. 5,75 : x 15 21 21 5 7 5 23 Bài 5.tìm số nguyên x biết : − ≤ ≤ − 3 4 3 6 a. 4 .2 x 2 :1 5 23 5 15     − − ≤ ≤ − − −  ÷  ÷     1 1 1 2 1 1 3 b. 4 . x 3 2 6 3 3 2 4 Bài 6. tìm x biết : 1 1 5 5 1 3 11 a. 3 : x . 1 b. : x 4 4 3 6 4 4 36 1 3 7 1 1 5 2 3 c. 1 x : 3 : d. x 5 5 4 4 8 7 3 10 22 1 2 1 3 1 3 e. x f. x 15 3 3 5 4 2 7 −     − = − − − = −  ÷  ÷     −     − + − = + + =  ÷  ÷     − + = − + − = g. ( ) 6 1 5 4 1 3 1 .%3025,0 −=−− x h. 7 5 9 7 5 3 1 : 2 1 =+       −x i. 7 1 1 2 1 : 7 3 .5,0 =       −x k. 2 17204 :70 = + x x Bài 7: Tìm x biết : = = − − = + − = − − = − + = − + = − + + = − − − = 1 3 1 5 1 2 1 3 a. x 3 d. x 2,1 d. x 3,5 5 e. x 0,g. 2 x ;h. x ; 5 4 2 6 3 5 2 4 2 1 1 1 1 i. 5 3x ;k. 2,5 3x 5 1,5; m. x 3 6 5 5 5 Bài 8. Tìm x, biết: Năm học 2014-2015 6 Giáo án dạy thêm toán 7 a)       −−=       −− 13 11 28 15 42 5 13 11 x ; b) 15,275,3 15 4 −−=−−+ x Bài làm. a)       −−=       −− 13 11 28 15 42 5 13 11 x 12 5 42 5 28 15 13 11 28 15 42 5 13 11 −= +−= +−=+− x x x b)       −= = ⇔       −=+ =+ ⇔ =+ +−=+ −=−+ −−=−−+ 15 28 3 4 6,1 5 4 6,1 5 4 6,1 15 4 75,315,2 15 4 15,275,3 15 4 15,275,3 15 4 x x x x x x x x Bài 9. Tìm x, biết: a.       − −=+ 3 1 5 2 3 1 x b.       −−=− 5 3 4 1 7 3 x KQ: a) x = 5 2 ; b) - 140 59 Bài 10: Tìm x, biết: a. 10 3 7 5 3 2 =+ x b. 3 2 3 1 13 21 −=+− x c. 25,1 =− x d. 0 2 1 4 3 =−+ x KQ: a) x = 140 87 − ; b) x = 21 13 ; c) x = 3,5 hoặc x = - 0,5 ; d) x = -1/4 hoặc x = -5/4. Bài 11 Tính: (Bài tập về nhà) E = ( ) 5 4 :5,02,1 17 2 2 4 1 3 9 5 6 7 4 : 25 2 08,1 25 1 64,0 25,1 5 4 :8,0 ×+ ×       −       − + −       × Năm học 2014-2015 7 Giáo án dạy thêm toán 7 ( ) 3 1 2 4 3 4 1 6 8 4 3 7 4 7 1 6,0 8,0 5 4 :6,0 17 36 36 119 7 4 :08,008,1 04,064,0 1:8,0 =++=+ × +=+ × − + − = Bài 12: Tìm x biết a) 3 = ; b) 2 = ; c) x+2 = x+6 và x∈Z * Các bài toán tìm x đặc biệt ở lớp 7: Bài 13: Tìm x biết a) + + = với x∉ b) + + - = với x∉ c) Tìm x biết : 1 2 3 4 2009 2008 2007 2006 x x x x− − − − + = + Bài 14: Tìm ,x y Z∈ sao cho a) 1 1 6 3 y x = + b) 1 1 6 2 x y − = c) 1 3 4 4 x y − = d) 2 3 8 4 x y − = e) 2 3 4 2 x y − = g) 1 1 1 1 . ;( 0)x y x y x y − = ≠ ≠ Bài 15: Tìm a Z ∈ đểa) 2 5 5 5 a a+ − là số nguyên b) 2 9 5 17 3 3 3 3 a a a a a a + + − − + + + là số nguyên. Bài 16 Cho ba số a, b, c thoả mãn a.b.c=1. CMR: 1 1 1 1 1 1ab a bc b abc bc b + + = + + + + + + III. Bài tập về nhà: - Làm bài tập 7; 8; 9;12; 13; 14; 15; 19 (Sách toán bồi dưỡng HS lớp 7) - Làm bài tập 4; 6 Dạng 1) bài 3; 4; 8; 11 (Dạng toán 2) Chuyên đề 2: DẠNG TOÁN VỀ HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH Ngày dạy: …/…./……… I. Kiến thức cần nhớ: 1. Định nghĩa: · xOy đối đỉnh với · ' 'x Oy khi tia Ox là tia đối của tia Ox’(hoặc Oy’), tia Oy là tia đối của tia Oy’ (hoặc Ox’) 2. Tính chất: · xOy đối đỉnh với · ' 'x Oy  · xOy = · ' 'x Oy II. Bài tập vận dụng: 1. Bài tập trắc nghiệm Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trẳ lời đúng nhất : Năm học 2014-2015 8 1 3 2 4 A Giáo án dạy thêm toán 7 1. Hai đường thẳng xy và x'y' cắt nhau tại A, ta có: A)  1 đối đỉnh với  2 ,  2 đối đỉnh với  3 B)  1 đối đỉnh với  3 ,  2 đối đỉnh với  4 C  2 đối đỉnh với  3 ,  3 đối đỉnh với  4 D)  4 đối đỉnh với  1 ,  1 đối đỉnh với  2 2. A. Hai góc không đối đỉnh thì bằng nhau B. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh C . Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau 3. Nếu có hai đường thẳng: A. Cắt nhau thì vuông góc với nhau B. Cắt nhau thì tạo thành 4 cặp góc bằng nhau C. Cắt nhau thì tạo thành 2 cặp góc đối đỉnh 4. Đường thẳng xy là trung trực của AB nếu: A. xy ⊥ AB B. xy ⊥ AB tại A hoặc tại B C. xy đi qua trung điểm của AB D. xy ⊥ AB tại trung điểm của AB Đáp án: 1. - B 2. - C 3. - C 4. - D 2. Bài tập tự luận 33 0 Bài tập 1: Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A tạo thành góc MAP có số đo bằng 33 0 a) Tính số đo góc NAQ ? b) Tính số đo góc MAQ ? c) Viết tên các cặp góc đối đỉnh d) Viết tên các cặp góc kề bù nhau Giải: a) Có: PQ ∩ MN = {A} => MAP = NAQ = 33 0 (đ đ) b) Có A ∈ PQ => PAM + MAQ = 180 0 (2 góc kề bù) Thay số: 33 0 + MAQ = 180 0 => MAQ = 180 0 – 33 0 = 147 0 Năm học 2014-2015 9 A M N P Q Giáo án dạy thêm toán 7 c) Các cặp góc đối đỉnh gồm: MAP và QAN ; MAQ và NAP d) Các cặp góc kề bù nhau gồm: MAP và PAN ; PAN và NAQ ; NAQ và QAM ; QAM và MAP Bài 2: Bài tập 2: Cho 2 đường thẳng NM và PQ cắt nhau tại O tạo thành 4 góc. Biết tổng của 3 trong 4 góc đó là 290 0 , tính số đo của tất cả các góc có đỉnh là O? MN ∩ PQ = { O } ==> Có 2 cặp góc đối đỉnh là: MOP = NOQ ; MOQ = NOP Giả sử MOP < MOQ => Ta có: MOQ + QON + NOP = 290 0 Mà MOP + MOQ + QON + NOP = 360 0 => MOP = 360 0 - 290 0 = 70 0 => NOQ = 70 0 Lại có MOQ + MOP = 180 0 (góc kề bù) => MOQ = 180 0 – 70 0 = 110 0 => NOP = 110 0 Bài 3: Cho đường thẳng xy đI qua O. Vẽ tia Oz sao cho · 0 135xOz = trên nửa mặt phẳng bờ xy không chứa Oz kẻ tia Ot sao cho · 0 90yOt = . Goi Ov là tia phân giác của · xOt a) Chỉ rõ rằng góc · vOz là góc bẹt b) Các góc · xOv và · yOz có phảI là hai góc đối đỉnh không? vì sao? Bài 4: Cho góc xOy bằng 100 0 . Hai góc yOz và xOt cùng kề bù với nó. Hãy xác định 2 cặp góc đối đỉnh và tính số đo của các góc zOt ; xOt ; yOz 3. Bài tập vận dụng: - Làm bài tập 3; 6; 1.2; 1.3; 1.4 (SBT/ trang 101) 4. Bài tập vận dụng: Làm bài tập 1; 2 (Sách toán bồi dưỡng 7/ trang 77) Chuyên đề 3: CÁC DẠNG TOÁN VỀ GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI - LUỸ THỪA CỦA SỐ HỮU TỈ Năm học 2014-2015 10 O M N P Q [...]... N; f) I Bi 6: So sỏnh cỏc s thc: a) 3 ,73 7 373 7 373 vi 3 ,74 7 474 74 b) -0,1845 v -0,1841 47 c) 6,8218218 v 6,6218 d) -7, 321321321 v -7, 325 Bi 7: Tớnh bng cỏch hp lớ: a) A = (- 87, 5)+{(+ 87, 5)+[3,8+(-0,8)]} b) B = [9,5 + (-13)] + [(-5) + 8,5] R 3 22 7 7 Bi 8: Sp xp cỏc s sau theo th t tng dn: -3; -1 ,7; 5 ; 0; ; 5 ; Bi 9: Tỡm x, bit: a) x2 = 49; b) (x-1)2 = 1 9 ; c) 16 x = 7; d) x3 = 0 4.Cng c: Cỏc kin thc va... 26 Giỏo ỏn dy thờm toỏn 7 Tớnh: S= a b c + + b+c c+a a +b 83 Bi;61:: Tỡm 3 phõn s ti gin Bit tng ca chỳng bng 15 120 , t s ca chỳng t l thun vi: 5 ; 7 ; 11, mu s ca chỳng t l nghch vi: 1 1 1 ; ; 4 5 6 Bi ;62 Trong t phỏt ng trng cõy u Xuõn nm mi, ba lp hc sinh khi 7 ca mt trng THCS ó trng c mt s cõy Bit tng s cõy trng c ca lp 7A v 7B; 7B v 7 C; 7C v 7A t l vi cỏc s 4, 5, 7 Tỡm t l s cõy trng c ca... 3 7 9 4 1 c) : x = 3 : 2,25 9 3 1 3 12 15 : 99 90 3 41 75 d) : = x : 4 99 90 a) 2 : = : x b) x : = Bi 6: Tỡm x trong t l thc: a) x- 1 6 = ; x +5 7 b) x 2 24 = ; 6 25 c) x- 2 x +4 = x - 1 x +7 Bi 7: Tỡm cỏc cp s (x; y) bit: Nm hc 2014-2015 19 Giỏo ỏn dy thờm toỏn 7 x y = ; xy=84 3 7 1+3y 1+5y 1+7y b, = = 12 5x 4x * HD: T xy=84 =>x; y 0 x y x 2 xy x 2 84 Nhõn 2 v = vi x ta c => = =>x =?=>y=? = 3 7 3 7. .. 25 Cõu 11: (2 im) a) Tớnh: A = 0 ,75 0,6 + + 3 7 3 11 11 : + + 2 ,75 2,2 13 7 13 10 1,21 22 0,25 5 225 : + + B= 49 7 3 9 Cõu 12: (2 im) Tớnh nhanh: 1 1 1 1 (1 + 2 + 3 + + 99 + 100) (63.1,2 21.3,6) 2 3 7 9 A= 1 2 + 3 4 + + 99 100 Nm hc 2014-2015 30 Giỏo ỏn dy thờm toỏn 7 1 2 3 2 4 14 7 + 35 ( 15 ) B= 1 3 2 2 5 + 10 25 5 7 b) Tỡm x nguyờn x + 1 chia ht... Tỡm s hu t x trong t l thc sau: a) 0,4:x=x:0,9 1 5 2 3 c) 0,2:1 = : (6 x + 7) e) x 60 = 15 x 1 1 3 3 37 x 3 = d) x + 13 7 2 x = 8 f) x 25 b) 13 : 1 = 26 : (2 x 1) - Lm bi tp 64; 66; 68; 69; 70 ; 71 ;7. 3; 7. 4 (SBT/tr20) Tit 3 Tiờn clớt - M rng: Phng phỏp chng minh bng phng phỏp phn chng Nm hc 2014-2015 20 Giỏo ỏn dy thờm toỏn 7 Bi tp Bi 1 Cho tam giỏc ABC, qua A v ng thng a // BC, qua B v b // AC a/... tha n ( x m ) = x m.n Bi 1: Tớnh 7 1 a) ữ 37 ; 3 Bi 2: So sỏnh 902 c) 152 3 b) (0,125) 512 79 04 d) 79 4 224 v 316 Bi 3: Tớnh giỏ tr biu thc a) ( 0,8) b) ( 0, 4 ) 6 5 4510.510 75 10 c) 215.94 63.83 d) 810 + 410 84 + 411 Bi 4 Tớnh 1/ 3 4 0 1 2/ 2 3 4 3/ ( 2,5) 5 3 3 4/ 25 : 5 2 2 5/ 2 4 3 1 6/ 5 5 5 7/ 3 1 3 10 5 Nm hc 2014-2015 13 Giỏo ỏn dy thờm toỏn 7 8/ 4 4 2 4 :2 3 2 9/ ... nguyờn: 7 4 : ; 3 5 2,1:5,3 ; 2 : 0,3 ; 0,23: 1,2 5 Bi 2: Cỏc t s sau õy cú lp thnh t l thc khụng? a) 15 30 v ; 21 42 b) 0,25:1 ,75 v 1 ; 7 c) 0,4: 1 2 3 v 5 5 Bi 3: Cú th lp c t l thc t cỏc s sau õy khụng? Nu cú hóy vit cỏc t l thc ú: 3; 9; 27; 81; 243 2.Dng 2: Tỡm x Bi 4: Tỡm x trong cỏc t l thc sau: 41 x x 0,15 11 6,32 - 2,6 - 12 = = = a) ; b) ; c) ; d) 10 = ; e) 2,5:x = 4 ,7: 12,1 9 7, 3 3,15 7, 2 10,5... v 10x 3y 2z = - 4 37 15 2 a 8 b 2 Bi:43:Cho b = 5 ; c = 7 v a+b+c=61 Tớnh a,b,c Bi;44:Cho t l thc 2a = c b 2d T l thc no sau õy l TLT ỳng 10a + c = a + 10c a = 3c Nm10b + 2014-2015 hc d b + 10d 3b d 3a c = a b + 3b b 25 Giỏo ỏn dy thờm toỏn 7 Bi;45:Cho x - y = 7 Tớnh giỏ tr biu thc B= 3x 7 3 y + 7 2x + y 2 y + x x 1 y 2 z 3 = = V 2x + 3y - z = 50 2 3 4 x y y z Bi: 47: Tỡm cỏc s x, y, z, bit... : 3a = 2b ; 5b = 7c v 3a + 5c - 7b = 60 Bi:56:Tỡm x, y bit a) 2 x +1 3 y 2 + 2 x + 3 y 1 = = 5 7 6x b) Cho P = x+ y y+ z z+t t+ x + + + z+t t+ x x+ y z+ y c) Bi; 57: Tỡm giỏ tr ca P bit rng Bi:58:Tỡm x, y, z bit: x y z t = = = y + z +t z +t + x t + x+ y x+ y + z 1 1 1 + + = 3 v 2x = -3y = 4z x y z Bi:59:Tỡm x, y, z bit c/ 3x 2 y 5 y 3z 2 z 5x = = 37 15 2 Bi;60:Cho: a + b + c = 20 07 v v 10x - 3y -... lu tha trong ú s b chia l x15 ? 8111.3 17 271 0.915 Bi 4: Tớnh nhanh: a) A = 2008(1.9.4.6).(.9.4 .7) (1.9.9.9); b) B = (1000 - 13).(1000 - 23).(1000 - 33 )(1000 503) Bi 5: Tớnh giỏ tr ca: a) M = 1002 992 + 982 972 + + 22 12; b) N = (202 + 182 + 162 + + 42 + 22) (192 + 172 + 152 + + 32 + 12); c) P = (-1)n.(-1)2n+1.(-1)n+1 Bi 6: Tỡm x bit rng: a) (x 1)3 = 27; e) 5x + 2 = 625; h) b) x2 + x = 0; c) . 2014-2015 1 Giáo án dạy thêm toán 7 Năm học 2014-2015 2 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS THANH THÙY GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG TOÁN 7 GV:ĐỨC THỊ HUYỀN TỔ KHTN Giáo án dạy thêm toán 7 Chuyên đề. tập 1; 2 (Sách toán bồi dưỡng 7/ trang 77 ) Chuyên đề 3: CÁC DẠNG TOÁN VỀ GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI - LUỸ THỪA CỦA SỐ HỮU TỈ Năm học 2014-2015 10 O M N P Q Giáo án dạy thêm toán 7 Ngày dạy: …/…/…… I ) 5 4 :5,02,1 17 2 2 4 1 3 9 5 6 7 4 : 25 2 08,1 25 1 64,0 25,1 5 4 :8,0 ×+ ×       −       − + −       × Năm học 2014-2015 7 Giáo án dạy thêm toán 7 ( ) 3 1 2 4 3 4 1 6 8 4 3 7 4 7 1 6,0 8,0 5 4 :6,0 17 36 36 119 7 4 :08,008,1 04,064,0 1:8,0 =++=+ × +=+ × − + − =
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dạy thêm toán 7, Giáo án dạy thêm toán 7, , III. Bài tập áp dụng