Giáo án dạy thêm Toán 8 (lớp khá)

104 4,332 29
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 09:39

Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8-lp khỏ Nm hc: 2013-2014 Ngày 09/09/2013 Phép nhân đơn thức, đa thức. I. Mục tiêu: - Rèn luyện kỹ năng nhân đơn thức với đa thức - Rèn luyện kỹ năng nhân đa thức với đa thức - Củng cố kỹ năng tìm giá trị của biến để thỏa mãn điều kiện nào đó của đa thức. II. Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Bảng phụ, phấn màu - HS: Ôn tập kiến thức về nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. III. Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: + Nêu định nghĩa và viết công thức tổng quát nhân đơn thức với đơn thức. + Nêu định nghĩa và viết công thức tổng quát nhân đa thức với đơn thức. 2.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng 1 Thực hiện phép tính: a. (3xy x 2 + y) 3 2 x 2 y b.(4x 3 5xy+ 2y 2 )(- xy) c.(x 2 2x +5) (x 5) d.6x n (x 2 1)+ 2x(3x n + 1) e. 3 n + 1 2.3 n - Y/ c 1 Hs nêu p 2 làm 4 ý - Y/ c 4 Hs lên bảng là bài - Em có nhận xét gì về kết quả c.(x 2 2x +5) (5 x) - theo đ/n lũy thừa em có thể viết 3 n + 1 dới dạng nào? - 1 Hs trả lời. - 4 Hs lên bảng - Đa thức đối của đa thức câu c 3 n + 1 = 3 n .3 Bài 1: Thực hiện phép tính : a. (3xy x 2 + y) 3 2 x 2 y = x 3 y 2 - 3 2 x 4 y + 3 2 x 2 y 2 b.(4x 3 5xy+ 2y 2 )( - xy ) = - 4x 4 y + 5x 2 y 2 - 2xy 3 c.(x 2 2x +5) (x 5) =(x 2 2x +5)x (x 2 2x +5)5 == x 3 7x 2 + 15x 25 d.6x n (x 2 1)+ 2x(3x n + 1) = 6x n+2 6x n + 6x n+1 + 2x e. 3 n + 1 2.3 n = 3 n ( 3 2) = 3 n 2 tìm x biết: a) (12x 5)(4x 1) + (3x 7)(1 16x) = 81 b) 5(2x 1) +4(8 -3x)= -5 Y/ c Hs nêu cách làm HS : trớc tiên ta thu gọn đa thức; sau đó tìm x Bi 2 a) 48x 2 12x 20x + 5 + 3x 48x 2 7 + 112x = 81 83x = 83 x = 1 b) 10x 5 + 32 12x = 5 - 2x = -22 x = 11 3 Xđ các hệ số a;b;c biết Bi 3 a)(2x 5)(3x + b) = ax 2 + x+c 6x 2 GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8-lp khỏ Nm hc: 2013-2014 a) (2x 5)(3x + b) = ax 2 + x + c b) (ax + b) (x 2 x 1) = ax 3 + cx 2 1 - Y/c Hs NX về lũy thừa cao nhất đối với biến x ở cả 2 vế. GVHD: Hãy thu gọn vế trái sau đó ta đồng nhất các hệ số có cùng bậc 2 vế đều có bậc cao nhất đối với biến x bằng nhau. 1 Hs lên thu gọn 1 Hs lên đồng nhất hệ số + 2bx 15x 5b= ax 2 + x +c 6x 2 + (2b 15)x 5 = ax 2 + x + c = = = = = = 5 8 6 5 1152 6 c b a c b a b) (ax + b)(x 2 x 1) = ax 3 + cx 2 1 ax 3 ax 2 ax + bx 2 bx-b = ax 3 + cx 1 ax 3 + (- a + b)x 2 +(- a b)x- b = ax 3 + cx 1 = = = = = =+ = 2 1 1 1 0 c b a b cba ba aa 3. Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa Tit 1. Ngày 09/09/2013 Phép nhân đơn thức , đa thức. I. Mục tiêu: - HS c Rèn luyện kỹ năng nhân đơn thức với đa thức - HS c Rèn luyện kỹ năng nhân đa thức với đa thức - Củng cố kỹ năng tìm giá trị của biến để thỏa mãn điều kiện nào đó của đa thức. II. Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Bảng phụ, phấn màu - HS: Ôn tập kiến thức về nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. III. Tiến trình bài dạy: GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8-lp khỏ Nm hc: 2013-2014 1 Kiểm tra bài cũ: + Nêu định nghĩa và viết công thức tổng quát nhân đơn thức với đơn thức. + Nêu định nghĩa và viết công thức tổng quát nhân đa thức với đơn thức. 2.Bài mới : H ca thy v trũ Ni dung ghi bng - Học sinh đọc đề bài BT - GV: yêu cầu HS Chng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến. A = (y - 5).(2y + 3) 2y.(y-3) + y + 7 - HS : Hoạt động nhóm làm bài - GV : Yêu cầu đai diện nhóm trình bày bài làm - HS : đai diện nhóm trình bày bài làm - GV : Sửa lỗi , KL ý đúng ,cho HS điểm . - HS : Lên bảng làm bài - GV : kết luận ý đúng - GV yêu cầu HS làm BT - HS lên bảng làm bài - GV : gọi HS khác nhận xét - GV : + Sủa lỗi + kết luận ý đúng + Cho HS điểm - Học sinh đọc đề bài BT - GV : yêu cầu Tính a)(0,5x 2 - 2x + 5).(x - 5) b). (2x 2 - x).(2x 2 + x) c). (x 4 - 4).(4+ x 4 ) - (x 2 + 2).(x 2 +2) *BT1 : Chng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến. A = (y - 5).(2y + 3) 2y.(y-3) + y + 7 Bi lm - Thu gọn biểu thức, chỉ ra biểu thức có giá trị là 1 số. A = y.2y + 3y + 2y.(-5) - [2y 2 6y] + y + 7 = - 7y + 7y + 7 = 7 Biểu thức có giá trị không phụ thuộc vào biến. * BT 2 : Tính : (6x 2 + 5y 2 ).(3x 2 - 3y 2 ) = 6x 2 .3x 2 + 6x 2 .(-3y 2 ) + 5y 2 .3x 2 + 5y 2 .(- 3y 2 ) =18x 4 - 18x 2 y 2 + 15x 2 y 2 - 15y 4 =18x 4 - 3x 2 y 2 - 15y 4 *BT 3:Tính giá trị biểu thức : A = (x 2 - 5).(x + 3) + (x + 4).(x - x 2 ) với : a). x = 0 b). x=2 c). x= -1 d). x= 0,15 Thu gọn biểu thức A = x 2 .x + x 2 - 3 + x(-5) + 3.(-5) +x 2 - x 3 + 4x - 4x 2 A = x 3 + 3x 2 - 5x -15 + x 2 - x 3 + 4x - 4x 2 A = - x -15 x = 0 A = - 15 x = 2 A = - 17 x = -1 A = - 14 x = 0,15 A = -15,15. *BT 4 : Tính a)(0,5x 2 - 2x + 5).(x - 5) = 0,5x 2 .5 + 0,5x 2 ).(-x) + (-2x).5 + (-2x).(- x) + 5 2 +5.(- x) = 2,5 x 2 - 0,5x 3 - 15x + 25. b). (2x 2 - x).(2x 2 + x) = 4x 4 + 2x 3 - 2x 3 - x 2 = 4x 4 - x 2 GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8-lp khỏ Nm hc: 2013-2014 - HS : Lên bảng làm bài Rút gọn biểu thức sau: a) 1 1 3 1 2 5 .2 .7 4 2 3 6 n n n n x y xy x y xy + + ữ ữ ; b)3x n-2 (x n+2 -y n+2 )+y n+2 (3x n-2 -y n-2 ). - GV : kết luận ý đúng - HS : Lên bảng làm bài Chứng minh rằng với mọi n Z thì a) n(n+5)-(n-3)(n+2) chia hết cho 6. (n-1)(n+1)-(n-7)(n-5) chia hết cho 12. c). (x 4 - 4).(4+ x 4 ) - (x 2 + 2).(x 2 +2) = 4x 4 + x 8 - 16 - 4x 4 - (x 4 + 2x 2 + 2x 2 + 4) = x 8 - 4x 2 - x 4 - 20 Bài 5: Rút gọn biểu thức sau: a) 1 1 3 1 2 5 .2 .7 4 2 3 6 n n n n x y xy x y xy + + ữ ữ ; b)3x n-2 (x n+2 -y n+2 )+y n+2 (3x n-2 -y n-2 ). Bài 6: Chứng minh rằng với mọi n Z thì b) n(n+5)-(n-3)(n+2) chia hết cho 6. c) (n-1)(n+1)-(n-7)(n-5) chia hết cho 12. 3. Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa Ngày 23/09/2013 Tit 2. Những hằng đẳng thức đáng nhớ. I. Mục tiêu: - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hằng đẳng thức 1,2,3 theo hai chiều, biến đổi về hằng đẳng thức - Củng cố kỹ năng tìm giá trị nhỏ nhất thông qua biến đổi về hằng đẳng thức. - Rèn luyện khả năng quan sát, phân tích. II. Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Bảng phụ, phấn màu - HS: Ôn tập các hằng đẳng thức đã học thức. III. Tiến trình bài dạy: 1.Kiểm tra bài cũ ( kết hợp phần luyện tập) 2.Bài mới: Hoạt động của GV&HS Ghi bảng Viết dạng tổng quát của HĐT bình phơng của một tổng và hiệu hai bình phơng . Sau đó phát biểu thành lời ? 1) (A+B) 2 =A 2 +2AB+B 2 . 2) (A-B) 2 =A 2 -2AB+B 2 . 3) A 2 -B 2 =(A-B)(A+B). a) n(n-4)(n+4) -(n 2 +1)(n 2 -1) b) (a+b+c) 2 + (b-c-a) 2 + +(c+a-b) 2 + (a+b-c) 2 . -GV gợi ý HS vận dụng các HĐT đã học để rút gọn. -Trong các cách biến đổi , hãy cho biết sự vận dụng các HĐT nào? * Tổng quát với bình phơng tổng, hiệu 3 số Bài 1: Rút gọn biểu thức sau: a)n 2 (n-4)(n+4)-(n 2 +1)(n 2 1) = n 2 (n 2 -4 2 )- [(n 2 ) 2 -1 2 ] = n 4 -16n 2 -n 4 +1 GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8-lp khỏ Nm hc: 2013-2014 = 1- 16 n 2 b)(a+b+c) 2 -(b-c-a) 2 +(c+ab) 2 +(a+b-c) 2 =a 2 +b 2 +c 2 +2ab+2ac+2bc+b 2 +c 2 +a 2 -2bc+2ac- 2ab +c 2 +a 2 +b 2 + 2ab-2ac-2bc =4a 2 +4b 2 +4c 2 +4ac-4bc a) (x+y+4)(x+y-4) b)(y+2z-3)(y-2z-3) c)(x-y+6)(x+y-6) d)(x+2y+3z)(2y+3z-x) Gv: Viết các tích dới dạng tổng và hiệu của hai biểu thức. *Y/ c nhận diện trong HĐT 3 các biểu thức A và B biểu thức nào đổi dấu, bthức nào Ko đổi dấu Bài 2: Viết biểu thức sau dới dạng hiệu hai bình phơng: a)(x+y+4)(x+y-4) =[(x+y)+4][(x+y)-4] =(x+y) 2 -4 2 b) (y+2z-3)(y-2z- 3) =[(y-3)+2z][(y-3)-2z] =(y-3) 2 - (2z) 2 =(y-3) 2 -4z 2 c)(x-y+6)(x+y-6) =[x- (y-6)][x+(y-6)] =x 2 -(y-6) 2 d) = (2y+3z) 2 -x 2 a)x 2 +10x+26+y 2 +2y b)z 2 -6z+5-t 2 -4t c) x 2 -2xy+2y 2 +2y+1 d) 4x 2 -12x-y 2 +2y+1 Biểu thức khai triển của bình phơng của một tổng hoặc bình phơng của một hiệu có mấy hạng tử? Gv gợi ý: Với 5 hạng tử ta nên tách một hạng tử thành 2 hạng tử phù hợp. VD:Viết 26=25+1 Lu ý gì khi nhóm các số hạng vào trong dấu ngoặc. a) (x 2 +10x+25)+(1+2y+y 2 ) =(x+5) 2 +(1+y) 2 b) z 2 -6z+5-t 2 -4t = z 2 -6z+9-(4+t 2 +4t) = (z-3) 2 -(2+t) 2 Bài tập 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức P=x 2 -2x+5 GV: Tìm giá trị lớn nhất tơng tự Bài tập 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức: P = x 2 -2x+1+4 = (x-1) 2 +4 Ta có (x-1) 2 0 với mọi x, dấu bằng xảy ra khi x=1. Do đó P 4 với mọi x. P = 4 khi x=1; Vậy gía trị nhỏ nhất của P bằng 4. 3. Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8-lp khỏ Nm hc: 2013-2014 Tit 3 Ngày 23/09/2013 Những hằng đẳng thức đáng nhớ. I. Mục tiêu: - HS c Cng c cỏc hằng đẳng thức - HS bit võn dng thnh tho cỏc hằng đẳng thức v o l m BT. II. Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Bảng phụ, phấn màu - HS: Ôn tập các hằng đẳng thức đã học thức. III. Tiến trình bài dạy: 1.Kiểm tra bài cũ ( kết hợp phần luyện tập) 2.Bài mới : H ca thy v trũ Ni dung ghi bng - Học sinh đọc đề bài BT - GV: yêu cầu HS Rút gọn các biểu thức sau : a). A = (2x + 3y) 2 - (2x + 3y) 2 b). B = (3x + 1) 2 + (3x + 1)(3x - 1) - HS : Hoạt động nhóm làm bài - GV : Yêu cầu đai diện nhóm trình bày bài làm - HS : đai diện nhóm trình bày bài làm - GV : Sửa lỗi , KL ý đúng ,cho HS điểm - GV yêu cầu HS làm BT - HS lên bảng làm bài - GV : gọi HS khác nhận xét - GV : + Sủa lỗi + kết luận ý đúng + Cho HS điểm *BT1 : Rút gọn các biểu thức sau : a). A = (2x + 3y) 2 - (2x + 3y) 2 b). B = (3x + 1) 2 + (3x + 1)(3x - 1) Bài làm a)A = 4x 2 + 2.2x.3y + 9y 2 - (4x 2 - 2.2x.3y + 9y 2 ) = 4x 2 + 12xy + 9y 2 - 4x 2 + 12xy - 9y 2 A = 24xy. b)B = (9x 2 + 2.3x + 1) + ((3x) 2 - 1 2 ) = - 9x 2 - 6x - 1 + 9x 2 - 1 B = - 6x - 2 *BT2: Biến các tổng sau thành tích : A = 16y 2 - 8y + 1 B = (x + 2) 2 - 2( x + 2)y + y 2 C = - 9 1 x 2 + 9 4 x - 9 4 + 49 Bài làm Biến các tổng sau thành tích A = (4y) 2 - 2(4y).1 + 1 2 A = ( 4y - 1) 2 B = ( x + 2) 2 - 2.(x + 2).y + (y) 2 = (x + 2 - y ) 2 C = - [( 9 1 x 2 - 9 4 x + 9 4 ) - 49 ] = - [( 3 1 x - 2. 3 1 x 3 2 + ( 3 2 ) 2 - 7 2 ] GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8-lp khỏ Nm hc: 2013-2014 - Học sinh đọc đề bài BT - GV : yêu cầu Chứng minh : (10a + 5) 2 = 100a.(a + 1) + 25 - HS : Lên bảng làm bài - GV : kết luận ý đúng - HS : Lên bảng làm bài Rút gọn biểu thức sau: b 2 (b-4)(b+4)-(b 2 +1)(b 2 - 1) - GV : kết luận ý đúng = - [( 3 1 x - 3 2 ) 2 - 7 2 ] = - [( 3 1 x - 3 2 + 7 )( 3 1 x - 3 2 - 7)] = - ( 3 1 x + 3 19 )( 3 1 x - 3 23 ) *BT3 : Chứng minh : (10a + 5) 2 = 100a.(a + 1) + 25 Bài làm Biến đổi vế trái : (10a + 5) 2 = (10a) 2 + 2.10a.5 + 5 2 = 100a 2 + 100a + 25 = 100a.(a + 1) + 25 Vế phải Đẳng thức đợc chứng minh *BT4 :Tính nhẩm : 201 2 ? 599 2 ? 23.17 ? Bài làm 201 2 = (200 + 1) 2 = 200 2 + 2.200.1 + 1 2 = 40000 + 400 + 1 = 40401 599 2 = (600 - 1) 2 = 600 2 - 2.600.1 + 1 2 = 360000 - 1200 + 1 = 359801 23.17 = (20 + 3).(20 - 3) = 20 2 - 3 2 = 400 - 9 = 391 *BT 5: Rút gọn biểu thức sau: b 2 (b-4)(b+4)-(b 2 +1)(b 2 - 1) = b 2 (b 2 -4 2 )- [(b 2 ) 2 -1 2 ] = b 4 -16b 2 -b 4 +1 = 1- 16 b 2 3. Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa Tit 5 Ngy 30/09/2013 Hình thang, hình thang cân . I. Mục tiêu: - Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, nắm các định lý, định nghĩa về hình thang, hình thang cân. - Rèn luyện kỹ năng chứng minh hình. II. Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Bảng phụ, phấn màu - HS: Ôn tập kiến thức về: hình thang , hình thang cân . GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8-lp khỏ Nm hc: 2013-2014 III. Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: + Nêu định nghĩa và tính chất hình thang, hình thang cân. + Nêu các dấu hiệu nhận biết hình thang và hình thang cân. 2. Bài mới: H của thày và trò Ghi bảng - Cho HS chép bài tập. - Yêu cầu cả lớp vẽ hình vào vở. - Theo dõi , giúp đỡ HS. - Yêu cầu học sinh nhận dạng tứ giác ABCD . - Cho h/s chép bài tập. - Yêu cầu h/s vẽ hình. - Quan sát , giúp đỡ học sinh. - Em có nhận xét gì về tam giác ABC ? Suy ra các góc ở đáy của nó có số đo đợc tính nh thế nào? - Hãy nhận dạng tam giác AMN? - Có nhận xét gì về MN với BC ? Tại sao ? - Cho HS chép bài tập. Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A. ở phía ngoài tam giác ABC , vẽ tam giác BCD vuông cân tại B. Tứ giác ABCD là hình gì ? Vì sao ? Giải: B A C D Vì tam giác ABC vuông cân tại A nên C 1 = 45 0 . Vì tam giác BCD vuông cân tại B nên C 2 = 45 0 . Do đó: C= 90 0 , hay CD vuông góc với AC. Vậy, tứ giác ABCD có AB song song với CD và Â = 90 0 nên là hình thang vuông. Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy cấc điếm M, N sao cho BM = CN . a) Tú giác BMCN là hình gì? Vì sao ? b) Tính các góc của tứ giác BMCN biết rằng Â= 40 0 . Giải: 1 1 2 2 B C A M N Tam giác ABC cân tại A nên à à à 0 180 2 A B C = = Cũng do tam giác ABC cân tại A nên AB = AC Theo giả thiết: BM = CN AB BM = AC NC GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8-lp khỏ Nm hc: 2013-2014 - Yêu cầu cả lớp vẽ hình vào vở. - Theo dõi , giúp đỡ HS. hay : AM = AN nên tam giác AMN cân tại A => ả ả à 0 1 1 180 2 A M N = = Suy ra: à ả 1 B M= , mà hai góc ở vị trí đồng vị nên MN song song BC => Tứ giác BMNC là hình thang. Mặt khác : à à B C= nên tứ giác BMNC là hình thang cân. 3. Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa Tit 6 Ngy 6/10/2013 Luyện tập Hình thang- HèNH THANG CN I. Mục tiêu : Khắc sâu kiến thức về hình thang, hình thang cân (Định nghĩa, tính chất và cách nhận biết). Rèn các kĩ năng phân tích đề bài, kĩ năng vẽ hình, kĩ năng suy luận, kĩ năng nhận dạng hình. Rèn tính cẩn thận, chính xác. II. Chuẩn bị : GV : bảng phụ ,bút dạ, phấn màu HS : Bút dạ ,SGK III. Tiến trình dạy học : 1.n nh : 2.Bài học: H ca thy v trũ Ni dung ghi bng - GV : Treo bảng phụ có ghi sẵn đề bài BT 1 - HS: Đọc đề bài - GV : yêu cầu HS *Bài 1:Cho tam giác cân ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB, Điểm E trên cạnh AC sao cho AD = AE. a) Tứ giác BDEClà hình gì ? Vì sao? b) Các điểm D, E ở vị trí nào thì BD = DE = EC ? Giải: GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8-lp khỏ Nm hc: 2013-2014 +Chứng minh rằng BDEC là hình thang cân . - HS lên bảng làm bài - GV : gọi HS khác nhận xét - GV : + Sủa lỗi + kết luận ý đúng + Cho HS điểm GV : Treo bảng phụ có ghi sẵn đề bài BT 2 - HS: Đọc đề bài - GV : yêu cầu HS chứng minh + ADEcân. + ACD = BDC + Hình thang ABCD cân - HS lên bảng làm bài - GV : gọi HS khác nhận xét - GV : + Sủa lỗi 2 2 1 1 1 B C A D E Tam giác ABC cân tại A nên à à à 0 180 2 A B C = = Cũng do tam giác ABC cân tại A nên AB = AC Theo giả thiết: BD = CE AB BD = AC NE hay : AD = AE nên tam giác ADE cân tại A => ả ả à 0 1 1 180 2 A M N = = Suy ra: à ả 1 B M= , mà hai góc ở vị trí đồng vị nên MN song song BC => Tứ giác BDEC hình thang. Mặt khác : à à B C= nên tứ giác BDEC hình thang cân. b) Theo cmt thì tứ giác BDEC là hình thang cân nên luôn có BD = CE. Để BD = DE thì tam giác DBE cân tại D => à à 1 1 B E= Mà : à ả 1 2 E B= => à ả 1 2 B B= nên BE là tia phân giác của góc B Chứng minh tơng tự ta có CD cũng là tia phân giác của góc C. *BT2: a) Ta có : ABC cân tại A (gt) B = C = 2 180 0 A AD = AE => ADE cõn ti A => D 1 = E 1 = 2 180 0 A GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu [...]... dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa BTVN Tính 353 + 133 a) A = 35.13 48 683 52 3 b) B = + 68. 52 16 GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8- lp khỏ Nm hc: 2013-2014 Tit 8 Ngy 13/10/2013 Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ I Mục tiêu: - Nắm chắc 7 HĐT đáng nhớ - Vận dụng 7 HĐT đáng nhớ theo 2 chiều... đúng + Cho HS điểm - HS lờn bng lm BT - GV: Kl ý ỳng GV: Nguyn Th Hng Bài 2: So sánh A=(3+1)(32+1) (34+1)( 38+ 1)(316+1) B = 332-1 Giải: B = (316)2-12=(316+1)(316-1) = (316+1)( 38+ 1)( 38- 1) = (316+1)( 38+ 1) (34+1) (34-1) = (316+1)( 38+ 1)(34+1)(32+1) (32-1) = (316+1)( 38+ 1) (34+1) (32+1)(3+1)(3Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8- lp khỏ Nm hc: 2013-2014 1) = 2A Mà A, B đều dơng nên kết Nhân A với (3-1) để... thích hợp - Rèn kỹ năng tính toán nhanh II Chuẩn bị : -GV: Bảng phu GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8- lp khỏ Nm hc: 2013-2014 -HS: Ôn tập các phơng pháp phân tích đa thức thành nhân tử III Tiến trình dạy học 1 KTBC: ( kết hợp trong giờ luyện tập ) 2 Luyện tập: H ca thy v trũ Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x2- 4x+4 b) 8x3+27y3 c) x3 - 12x2 +48x 64 d) 5 - x2 4 Ni dung ghi... 64 d) 5 - x2 4 Ni dung ghi bng *BT1: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x2- 4x+4 b) 8x3+27y3 c) x3 - 12x2 +48x 64 d) 5 - x2 4 Bi lm -Nhận dạng bài toán muốn p/tích phải đa a)x2- 4x+4 = (x-2)2 b) 8x3+27y3 = (2x)3 + (3y)3 về dạng nào = (2x+3y)(4x2 6x + 9y2) -HS chứng minh bằng cách biến đổi VP = VT c) x3 - 12x2 +48x 64 = (x - 4)3 d) 5 - x2 = ( 5 x)( 5 + x) 4 2 2 *BT2: - HS : Lờn bng lm bi Chng minh... tính toán nhanh II Chuẩn bị : -GV: Bảng phu -HS: Ôn tập các phơng pháp phân tích đa thức thành nhân tử III Tiến trình dạy học 1 KTBC: ( kết hợp trong giờ luyện tập ) 2 Luyện tập: H ca thy v trũ Ni dung ghi bng *BT1:Trong các cách biến đổi sau đây, - Có những pp nào thờng dùng để phân cách nào là phân tích đa thức thành nhân tích đa thức thành nhân tử? PP này dựa tử ? trên tính chất nào của phép toán? ...Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8- lp khỏ + kết luận ý đúng Nm hc: 2013-2014 => D1 = B $ mà D1 và B ở vị trí đồng vị DE // BC Hình thang BDEC có B = C BDEC là hình thang cân b) Nếu A = 500 + Cho HS điểm => B = C = 180 0 50 0 2 = 650 Trong hình thang cân BDEC có 0 B = C = 65 D2 = E2 = 180 0 650 = 1150 3 Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học... về nhà xem lại các dạng BT đã chữa Tit 7 Ngy 6/10/2013 Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ I Mục tiêu: - Nắm chắc 7 HĐT đáng nhớ - Vận dụng 7 HĐT đáng nhớ theo 2 chiều II Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Sách bài tập, sách ôn tập - HS: Ôn tập kiến thức III Tiến trình bài dạy: 1.n nh : 2.Bài học: H ca thy v trũ 1 Kim tra:iết lại 7 HĐT đáng nhớ 2.Bi hc: Tỡm GTLN ca biu thc A=6x -x2-5 Ni dung ghi bng 1) (A+B)2 =... chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa Ngày 04/11/2013 Phân tích đa thức thành nhân tử I Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử bằng các phơng pháp đã học - Giới thiệu thêm 2 phơng pháp phân tích đa thức thành nhân tử nữa là thêm bớt hạng tử GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8- lp... 0 a= 19 3 3 Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa *Bi1 Làm tính nhân: (2x4 5x + 2)(x +3x2 - 4) b) (-3x + x + 1)(x2 + x - 5) *Bi2 Thực hiện bài toán theo 2 cách; a) (x2 + 5x + 6) : (x + 3) b) (x3 + x2 - 12) : (x - 2) Ngày 18/ 11/2013 Luyện tập về hình thoi Hình vuông I Mục tiêu: -... các hạng tử có nhân tử chung hoặc - PP thêm bớt hạng tử HĐT Trong tiết này ta sẽ đ- - Có thể phối hợp các ợc tìm hiểu kỹ hơn các phơng pháp để tiếp tục phơng pháp này và các phân tích đợc đa thức phơng pháp đã học thành nhân tử Bài1: Phân tích đa thức thành nhân tử a) 9x2+6x -8 - Tách -8 thành 2 số -4 a) Tách hệ số cuối 2-7x+3 b) 2x và -4 thì sẽ sử dụng đ- 9x2+6x -8 = (3x)2- 4+6x-4 * GV hãy nghĩ tách ợc . 7)(1 16x) = 81 b) 5(2x 1) +4 (8 -3x)= -5 Y/ c Hs nêu cách làm HS : trớc tiên ta thu gọn đa thức; sau đó tìm x Bi 2 a) 48x 2 12x 20x + 5 + 3x 48x 2 7 + 112x = 81 83 x = 83 x = 1 b). So sánh A=(3+1)(3 2 +1) (3 4 +1)(3 8 +1)(3 16 +1) B = 3 32 -1 Giải: B = (3 16 ) 2 -1 2 =(3 16 +1)(3 16 -1) = (3 16 +1)(3 8 +1)(3 8 -1) = (3 16 +1)(3 8 +1) (3 4 +1) (3 4 -1) = (3 16 +1)(3 8 +1)(3 4 +1)(3 2 +1) (3 2 -1) . Triu Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8- lp khỏ Nm hc: 2013-2014 Tit 8 Ngy 13/10/2013 Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. I. Mục tiêu: - Nắm chắc 7 HĐT đáng nhớ. - Vận dụng 7 HĐT đáng nhớ theo 2 chiều. II. Chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dạy thêm Toán 8 (lớp khá), Giáo án dạy thêm Toán 8 (lớp khá), Giáo án dạy thêm Toán 8 (lớp khá), III. Tiến trình bài dạy