Giáo án dạy thêm toán lớp 8 năm 2014 (hs yếu)

108 4,118 16
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 14:16

Tr ờng THCS Nam Triều Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8-Lp yu NS:8/9/2013 Tit 1 Nhân đơn thức với đa thức. I - Mục tiêu : - Giỳp HS nm đợc quy tắc nhân đơn thức với đa thức. - HS biết áp dụng quy tắc này vào giải một số bài tập. II - Chuẩn bị : GV : SGK. HS : SGK. III - Tiến trình dạy học : 1.Kim tra : Nêu quy tắc nhân n thc vi a thc 2. Bi hc Hot ng ca thy v trũ Ni dung ghi bng - Quy tắc nhân đn thức với đn thức?. - GV yêu cầu HS làm BT tính - HS lên bảng làm bài - GV : gọi HS khác nhận xét - GV : + Sa lỗi + kết luận ý đúng + Cho HS điểm - Học sinh đọc đề bài BT - GV : yêu cầu tính giá trị biểu thức - HS : Lên bảng làm bài - GV : kết luận ý đúng - Học sinh đọc đề bài BT - GV: yêu cầu HS Tính - HS : Hoạt động nhóm làm bài - GV : Yêu cầu đai diện nhóm trình bày bài làm - HS : đai diện nhóm trình bày bài làm - GV : Sửa lỗi , KL ý đúng ,cho HS điểm - HS : Làm BT5 - GV : Sửa lỗi , KL ý đúng ,cho HS điểm *BT1 :Tính a) x 3 .(x 2 +5x -1) = x 3. .x 2 + x 3 .5x + x 3 .(-1) = x 5 + 5 x 4 - x 3 b). - 2 1 xy 2 .(4x- 5y 2 x 4 ) =(- 2 1 xy 2 ).4x+(- 2 1 xy 2 ).(-5y 2 x 4 ) = -2x 2 y 2 + 2 5 x 5 y 4 Bài 2 : Tính giá trị biểu thức. A = x 2 (x - y) + x(x 2 + xy) - y 3 = x 3 - x 2 y + x 3 + x 2 y - y 3 = 2x 3 - y 3 . A = 2.1 3 - (-1) 3 = 2.1 - (-1) = 3 Bài 3: a). y.(a - b) + a(y - b) = ya - yb + ay - ab = 2ya - yb - ab b). x 2 .(x + y) -y(x 2 - y 2 ) = x 3 + x 2 y - yx 2 + y 3 = x 3 + y 3 Bài 4: Tìm a biết a). 2a 2 + 6.(a - 1). 2 1 a= 5a.(a + 1). 2a 2 + 3a 2 3a = 5a 2 + 5a 5a 2 3a = 5a 2 + 5a -8a = 0 a = 0 Bài 5 : Tính Năm học : 2013-2014 GV: Nguyn Th Hng Tr ờng THCS Nam Triều Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8-Lp yu a)(4xy 2 - xy - x - y).3xy = 12x 2 y 3 - 3x 2 y 2 - 3x 2 y - 3xy 2 b) (4a 3 + a 2 - a - 5).(- a) = - 4a 4 - a 3 + a 2 + 5a c) - 0,75y.(y 5 - y 2 - 1) = - 0,75y 6 + 0,75y 3 - 0,75y 2 - 0,75. 3. Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa NS: 22/9/2013. Tit 2 Luyện tập Nhân đa thức với đa thức I. Mục tiêu : - Củng cố kiến thức về quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức . - Rèn kĩ năng nhân đơn thức ,đa thức qua các bài tập - Phát huy trí lực của học sinh. II. Chuẩn bị : GV : bảng phụ ,bút dạ, phấn màu HS : Bút dạ ,SGK III.Tiến trình dạy học : 1.Kiểm tra : Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức 2.Bài học: Hot ng ca thy v trũ Ni dung ghi bng - Quy tắc nhân đa thức với đa thức. * BT 1 : Tính : (6x 2 + 5y 2 ).(3x 2 - 3y 2 ) Năm học : 2013-2014 GV: Nguyn Th Hng Tr ờng THCS Nam Triều Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8-Lp yu - GV yêu cầu HS làm BT tính - HS lên bảng làm bài - GV : gọi HS khác nhận xét - GV : + Sủa lỗi + kết luận ý đúng + Cho HS điểm - Học sinh đọc đề bài BT - GV : yêu cầu tính giá trị biểu thức - HS : Lên bảng làm bài - GV : kết luận ý đúng - Học sinh đọc đề bài BT - GV: yêu cầu HS Tính - HS : Hoạt động nhóm làm bài - GV : Yêu cầu đai diện nhóm trình bày bài làm - HS : đai diện nhóm trình bày bài làm - GV : Sửa lỗi , KL ý đúng ,cho HS điểm = 6x 2 .3x 2 + 6x 2 .(-3y 2 ) + 5y 2 .3x 2 + 5y 2 .(- 3y 2 ) =18x 4 - 18x 2 y 2 + 15x 2 y 2 - 15y 4 =18x 4 - 3x 2 y 2 - 15y 4 * BT 2 : Tính (2x 2 - x + 1).(x 2 - 3 2 ) theo cột dọc 2x 3 - x + 1 x x 2 - 3 - 6x 3 + 3x - 3 + 2x 5 - x 3 + x 2 . 2x 5 - 7x 3 + x 2 + 3x - 3 *BT 3:Tính giá trị biểu thức : A = (x 2 - 5).(x + 3) + (x + 4).(x - x 2 ) với : a). x = 0 b). x=2 c). x= -1 d). x= 0,15 Thu gọn biểu thức A = x 2 .x + x 2 - 3 + x(-5) + 3.(-5) +x 2 - x 3 + 4x - 4x 2 A = x 3 + 3x 2 - 5x -15 + x 2 - x 3 + 4x - 4x 2 A = - x -15 x = 0 A = - 15 x = 2 A = - 17 x = -1 A = - 14 x = 0,15 A = -15,15. *BT 4 : Tính a)(0,5x 2 - 2x + 5).(x - 5) = 0,5x 2 .5 + 0,5x 2 ).(-x) + (-2x).5 + (- 2x).(- x) + 5 2 +5.(- x) = 2,5 x 2 - 0,5x 3 - 15x + 25. b). (2x 2 - x).(2x 2 + x) = 4x 4 + 2x 3 - 2x 3 - x 2 = 4x 4 - x 2 c). (x 4 - 4).(4+ x 4 ) - (x 2 + 2).(x 2 +2) = 4x 4 + x 8 - 16 - 4x 4 - (x 4 + 2x 2 + 2x 2 + 4) = x 8 - 4x 2 - x 4 - 20 *BT 5 ; CM rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến. A = (y - 5).(2y + 3) 2y.(y-3) + y + 7 - Thu gọn biểu thức, chỉ ra biểu thức có giá trị là 1 số. A = y.2y + 3y + 2y.(-5) - [2y 2 6y] + y + 7 = - 7y + 7y + 7 = 7 Biểu thức có giá trị không phụ thuộc Năm học : 2013-2014 GV: Nguyn Th Hng Tr ờng THCS Nam Triều Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8-Lp yu - HS : Làm BT6 - GV : Sửa lỗi , KL ý đúng ,cho HS điểm vào biến. *BT6 a). Tìm x biết : (12x - 5).(4x - 1) + (3x-7).(1 - 16x) = 81. b). 6x 2 - (2x + 5).(3x - 2) = 7 3. Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa NS: 22/9/2013. Tit 3 Luyện tập Những hằng đẳng thức đáng nhớ I. Mục tiêu: - Củng cố kiến thức về các hằng đẳng thức : bình phơng của một tổng, bình phơng của một hiệu, hiệu hai bình phơng. - Rèn các kĩ năng vận dụng các hằng đẳng thức qua bài tập. - Phát huy trí lục của học sinh. II. Chuẩn bị : GV : bảng phụ ,bút dạ, phấn màu HS : Bút dạ ,SGK III.Tiến trình dạy học : 1.Kiểm tra : Phát biểu thành lời các hằng đẳng thức đáng nhớ đã học. 2.Bài học: Hot ng ca thy v trũ Ni dung ghi bng - Học sinh đọc đề bài BT - GV: yêu cầu HS Biến các tổng sau thành tích : A = 16y 2 - 8y + 1 B = (x + 2) 2 - 2( x + 2)y + y 2 C = - 9 1 x 2 + 9 4 x - 9 4 + 49 - HS : Hoạt động nhóm làm bài - GV : Yêu cầu đai diện nhóm trình bày bài làm - HS : đai diện nhóm trình bày bài làm - GV : Sửa lỗi , KL ý đúng ,cho HS điểm . *BT1: Biến các tổng sau thành tích : A = 16y 2 - 8y + 1 B = (x + 2) 2 - 2( x + 2)y + y 2 C = - 9 1 x 2 + 9 4 x - 9 4 + 49 Bài làm Biến các tổng sau thành tích A = (4y) 2 - 2(4y).1 + 1 2 A = ( 4y - 1) 2 B = ( x + 2) 2 - 2.(x + 2).y + (y) 2 = (x + 2 - y ) 2 C = - [( 9 1 x 2 - 9 4 x + 9 4 ) - 49 ] = - [( 3 1 x - 2. 3 1 x 3 2 + ( 3 2 ) 2 - 7 2 ] = - [( 3 1 x - 3 2 ) 2 - 7 2 ] Năm học : 2013-2014 GV: Nguyn Th Hng Tr ờng THCS Nam Triều Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8-Lp yu - HS : Lên bảng làm bài - GV : kết luận ý đúng - GV yêu cầu HS làm BT - HS lên bảng làm bài - GV : gọi HS khác nhận xét - GV : + Sủa lỗi + kết luận ý đúng + Cho HS điểm - Học sinh đọc đề bài BT - GV : yêu cầu Rút gọn các biểu thức sau a). A = (2x + 3y) 2 - (2x + 3y) 2 b). B = (3x + 1) 2 + (3x + 1)(3x - 1) - HS : Lên bảng làm bài - GV : kết luận ý đúng = - [( 3 1 x - 3 2 + 7 )( 3 1 x - 3 2 - 7)] = - ( 3 1 x + 3 19 )( 3 1 x - 3 23 ) *BT2 :Tính nhẩm : 201 2 ? 599 2 ? 23.17 ? Bài làm 201 2 = (200 + 1) 2 = 200 2 + 2.200.1 + 1 2 = 40000 + 400 + 1 = 40401 599 2 = (600 - 1) 2 = 600 2 - 2.600.1 + 1 2 = 360000 - 1200 + 1 = 359801 23.17 = (20 + 3).(20 - 3) = 20 2 - 3 2 = 400 - 9 = 391 (A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 (A - B) 2 = A 2 - 2AB + B 2 (A + B)(A - B) = A 2 -B 2 *BT3 : Chứng minh : (10a + 5) 2 = 100a.(a + 1) + 25 Bài làm Biến đổi vế trái : (10a + 5) 2 = (10a) 2 + 2.10a.5 + 5 2 = 100a 2 + 100a + 25 = 100a.(a + 1) + 25 Vế phải Đẳng thức đợc chứng minh *BT4 : Rút gọn các biểu thức sau : a). A = (2x + 3y) 2 - (2x + 3y) 2 b). B = (3x + 1) 2 + (3x + 1)(3x - 1) Bài làm a)A = 4x 2 + 2.2x.3y + 9y 2 - (4x 2 - 2.2x.3y + 9y 2 ) = 4x 2 + 12xy + 9y 2 - 4x 2 + 12xy - 9y 2 A = 24xy. b)B = (9x 2 + 2.3x + 1) + ((3x) 2 - 1 2 ) = - 9x 2 - 6x - 1 + 9x 2 - 1 B = - 6x - 2 3. Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa NS: 30/9/2013 Tit 4 Luyện tập Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tip) I. Mục tiêu : - Củng cố khắc sâu kiến thức về 7 HĐTĐN. Năm học : 2013-2014 GV: Nguyn Th Hng Tr ờng THCS Nam Triều Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8-Lp yu - Rèn kĩ năng vận dụng các HĐT vào giải toán, chú ý kĩ năng nhân dạng HĐT. II. Chuẩn bị : GV : bảng phụ ,bút dạ, phấn màu HS : Bút dạ ,SGK III.Tiến trình dạy học : 1.Kiểm tra : Viết dạng tổng quát 7 HĐT đã học 2.Bài học: Hot ng ca thy v trũ Ni dung ghi bng - HS : Lên bảng làm bài - GV : kết luận ý đúng - GV yêu cầu HS làm BT Tìm x biết : a).( x 2 + 1 ) - ( x + 1)(x - 1) + x - 9 = 0 b). ( x + 2)( x 2 - 2x + 4 ) - x(x 2 + 2) = 15 - HS lên bảng làm bài - GV : gọi HS khác nhận xét - GV : + Sủa lỗi + kết luận ý đúng + Cho HS điểm - Học sinh đọc đề bài BT - GV : yêu cầu tính nhanh a). 35 2 + 65 2 + 70.65 b). 79 2 + 39 2 - 78.79 - HS : Lên bảng làm bài - GV : kết luận ý đúng - Học sinh đọc đề bài BT - GV: yêu cầu HS Tính giá trị biểu thức a). x 2 + 4x + 4 với x = 98 b). x 3 + 3x 2 + 3x + 1 với x = 99 - HS : Hoạt động nhóm làm bài *BT1:Rút gọn biểu thức. a). ( 2x - 3y) 2 - ( 3y + 2x) 2 = 4x 2 - 12xy + 9y 2 - 12xy - 4x 2 = - 24xy b). ( y + 3) 3 - (3 - y) 2 - 54y = y 3 + 3.y 2 .3 + 3y.3 2 + 3 3 - (3 3 - 3.3 2 .y + 3.3.y 2 - y 3 ) - 54y = y 3 + 9y 2 + 27y + 27 - 27 + 27y - 9y 2 + y 3 - 54y = 2y 3 *BT2 : Tìm x biết : a).( x 2 + 1 ) - ( x + 1)(x - 1) + x - 9 = 0 x 2 + 1 - (x 2 - 1)+ x - 9 = 0 x 2 + 1 - x 2 + 1 + x - 9 = 0 x + 2 - 9 = 0 x - 7 = 0 => x = 7 b). ( x + 2)( x 2 - 2x + 4 ) - x(x 2 + 2) = 15 Thu gọn vế trái (x 3 + 2 3 ) - x 3 - 2x = 15 - 2x = 15 - 8 -2x = 7 => x = - 2 7 *BT3: tính nhanh a). 35 2 + 65 2 + 70.65 = 35 2 + 2.35.65 + 65 2 =( 35 +65) 2 = 100 2 = 10000 b). 79 2 + 39 2 - 78.79 Năm học : 2013-2014 GV: Nguyn Th Hng Tr ờng THCS Nam Triều Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8-Lp yu - GV : Yêu cầu đai diện nhóm trình bày bài làm - HS : đai diện nhóm trình bày bài làm - GV : Sửa lỗi , KL ý đúng ,cho HS điểm . = 79 2 - 2.79.39 + 39 2 = (79 - 39) 2 = 40 2 = 1600 *BT4: Tính giá trị biểu thức a). x 2 + 4x + 4 với x = 98 = x 2 + 2.x.2 + 2 2 = ( x + 2) 2 với x = 98 : (x + 2 ) 2 = (98 + 2) 2 = 100 2 = 10000 b). x 3 + 3x 2 + 3x + 1 với x = 99 x 3 + 3x 2 .1 + 3.1 2 x + 1 3 = (x+ 1 ) 3 với x = 99 : (x + 1) 3 = (99 + 1) 3 =100 3 3. Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa NS: 30/9/2013. Tit 5 Luyện tập Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tip) I Mục tiêu : - HS c Củng cố khắc sâu kiến thức về 7 HĐTĐN. - HS c vận dụng các HĐT vào giải toán II Chuẩn bị : GV : bảng phụ ,bút dạ, phấn màu HS : Bút dạ ,SGK IIITiến trình dạy học : 1.Kiểm tra : Viết dạng tổng quát 7 HĐT đã học 2.Bài học: Hot ng ca thy v trũ Ni dung ghi bng GV yêu cầu HS làm BT Tìm y biết : a).( y 2 + 1 ) - ( y + 1)(y - 1) + y - 9 = 0 b). ( y + 2)( y 2 2y + 4 ) - y(y 2 + 2) = 15 - HS lên bảng làm bài *BT1 : Tìm y biết : a).( y 2 + 1 ) - ( y + 1)(y - 1) + y - 9 = 0 y 2 + 1 - (y 2 - 1)+ y - 9 = 0 y 2 + 1 - y 2 + 1 + y - 9 = 0 y + 2 - 9 = 0 y - 7 = 0 => y = 7 Năm học : 2013-2014 GV: Nguyn Th Hng Tr ờng THCS Nam Triều Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8-Lp yu - GV : gọi HS khác nhận xét - GV : + Sủa lỗi + kết luận ý đúng + Cho HS điểm - Học sinh đọc đề bài BT - GV : yêu cầu tính nhanh a). 35 2 + 65 2 + 70.65 b). 79 2 + 39 2 - 78.79 - HS : Lên bảng làm bài - GV : kết luận ý đúng - Học sinh đọc đề bài BT - GV: yêu cầu HS Tính giá trị biểu thức a). a 2 + 4a + 4 với a = 98 b). a 3 + 3a 2 + 3a + 1 với a = 99 - HS : Hoạt động nhóm làm bài - GV : Yêu cầu đai diện nhóm trình bày bài làm - HS : đai diện nhóm trình bày bài làm - GV : Sửa lỗi , KL ý đúng ,cho HS điểm . - Học sinh đọc đề bài BT - GV: yêu cầu HS Rút gọn các biểu thức sau : P = (2x + 3y) 2 - (2x + 3y) 2 - HS lm bi - GV : Sửa lỗi , KL ý đúng ,cho HS điểm b). ( y + 2)( y 2 2y + 4 ) - y(y 2 + 2) = 15 Thu gọn vế trái (y 3 + 2 3 ) - y 3 2y = 15 - 2y = 15 - 8 -2y = 7 => y = - 2 7 *BT2: tính nhanh a). 35 2 + 65 2 + 70.65 = 35 2 + 2.35.65 + 65 2 =( 35 +65) 2 = 100 2 = 10000 b). 79 2 + 39 2 - 78.79 = 79 2 - 2.79.39 + 39 2 = (79 - 39) 2 = 40 2 = 1600 *BT3: Tính giá trị biểu thức a). a 2 + 4a + 4 với a = 98 = a 2 + 2.a.2 + 2 2 = ( a + 2) 2 với a = 98 : (a + 2 ) 2 = (98 + 2) 2 = 100 2 = 10000 b). a 3 + 3a 2 + 3a + 1 với a = 99 a 3 + 3a 2 .1 + 3.1 2 a + 1 3 = (a+ 1 ) 3 với a = 99 : (a + 1) 3 = (99 + 1) 3 =100 3 *BT4 : Rút gọn các biểu thức sau : P = (2x + 3y) 2 - (2x + 3y) 2 Bài làm P = 4x 2 + 2.2x.3y + 9y 2 - (4x 2 - 2.2x.3y + 9y 2 ) = 4x 2 + 12xy + 9y 2 - 4x 2 + 12xy - 9y 2 P= 24xy. 3. Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa Năm học : 2013-2014 GV: Nguyn Th Hng Tr ờng THCS Nam Triều Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8-Lp yu NS: 6/10/2013 Tit 6 Luyện tập Hình thang I. Mục tiêu : Khắc sâu kiến thức về hình thang, hình thang cân (Định nghĩa, tính chất và cách nhận biết). Rèn các kĩ năng phân tích đề bài, kĩ năng vẽ hình, kĩ năng suy luận, kĩ năng nhận dạng hình. Rèn tính cẩn thận, chính xác. II .Chuẩn bị : GV : bảng phụ ,bút dạ, phấn màu HS : Bút dạ ,SGK III.Tiến trình dạy học : 1.Kiểm tra : 2.Bài học: Hot ng ca thy v trũ Ni dung ghi bng - GV : Treo bảng phụ có ghi sẵn đề bài BT 1 - HS: Đọc đề bài - GV : yêu cầu HS +Chứng minh rằng BDEC là hình thang cân . + Tính các góc của hình thang cân đó . - HS lên bảng làm bài - GV : gọi HS khác nhận xét - GV : + Sủa lỗi + kết luận ý đúng + Cho HS điểm - GV : Treo bảng phụ có ghi sẵn đề bài BT 2 - HS: Đọc đề bài *BT1: a) Ta có : ABC cân tại A (gt) B = C = 2 180 0 A AD = AE => ADE cõn ti A => D 1 = E 1 = 2 180 0 A => D 1 = B mà D 1 và $ B ở vị trí đồng vị DE // BC. Hình thang BDEC có B = C BDEC là hình thang cân. b) Nếu A = 50 0 => B = C = 2 50180 00 = 65 0 Trong hình thang cân BDEC có B = C = 65 0 D 2 = E 2 = 180 0 65 0 = 115 0 Năm học : 2013-2014 GV: Nguyn Th Hng Tr ờng THCS Nam Triều Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8-Lp yu - GV : yêu cầu HS chứng minh + BDE cân. + ACD = BDC + Hình thang ABCD cân - HS lên bảng làm bài - GV : gọi HS khác nhận xét - GV : + Sủa lỗi + kết luận ý đúng + Cho HS điểm *BT2: a) Hình thang ABEC có hai cạnh bên song song : AC // BE (gt). AC = BE (nhận xét về hình thang) mà AC = BD (gt) BE = BD BDE cân. b) Theo kết quả câu a ta có : BDE cân tại B => D 1 = E mà AC // BE => C 1 = E (hai góc đồng vị) => C 1 = D 1 Xét ACD và BDC có ; AC = BD (gt) C 1 = D 1 (chứng minh trên) cạnh DC chung ACD = BDC (cgc) c) ACD = BDC => ADC = BDC(hai góc tơng ứng) Hình thang ABCD cân (theo định nghĩa). 3. Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa NS: 6/10/2013. Tit 7 Luyện tập Hình thang I. Mục tiêu : Khắc sâu kiến thức về hình thang, hình thang cân (Định nghĩa, tính chất và cách nhận biết). Năm học : 2013-2014 GV: Nguyn Th Hng [...]... 64xy - 96x2y + 48x3y + Sủa lỗi = 8xy ( 8 - 12x + 6x2 - x3 ) + kết luận ý đúng = 8xy(23 - 3.22.x + 3.2.x2 - x3 ) + Cho HS điểm = 8xy(2 - x)3 3) x2 + 2xy + y2 - xz - yz = ( x2 + 2xy + y2) - (xz + yz) = (x + y)2 - z(x + y) = (x + y) (x + y - z) 4) x2 - 5x - 14 = x2 + 2x - 7x - 14 = x(x + 2) - 7( x + 2) = (x + 2)(x - 7) 3 Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả... : (2a - 3) = 3a2 + 5a - 7 3x4 - 8x3 - 10 x2 + 8x - 5 3x2 - 2x + 1 - 3x4 - 2x3 + x2 x2 - 2x - 5 - 6x3 - 11x2 + 8x - 5 - - 6x3 + 4x2 - 2x - 15x2 + 10x - 5 - - 15x2 + 10x - 5 0 4 - 8x3 - 10 x2 + 8x - 5) : 3x2 - 2x + 1 ( 3x - HS : Lên bảng làm bài 4 = x2 - 2x - 5 - GV : kết luận ý đúng *Bài 4: tính: a)(30x4y3-25x2y3-3x4y4) : 5x2y3 b)(-x6+4x3y+y3x2) : x2 Năm học : 2013 -2014 GV: Nguyn Th Hng Trờng THCS... tổng là 180 0 - HS : Lờn bng lm bi hình bình hành ABCD có hai cạnh kề bằng nhau *BT2: - GV : Kt lun ý ỳng Tính các góc của hbh ABCD biết  - B = 200 Vì ABCD là hbh nên AB // CD  + B = 180 0(2 góc TCP) Năm học : 2013 -2014 GV: Nguyn Th Hng Trờng THCS Nam Triều Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8- Lp yu Mà  - B = 200 2 = 2000  = 1000 = C B = D = 80 0 3 Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá... giác BMNI là hình gì ? à b) Nếu A = 80 thì các góc của tứ giác BMNI bằng bao nhiêu Quan sát kĩ hình vẽ rồi cho biết giả thiết của bài toán Tứ giác BMNI là hình gì ? Còn cách nào khác chứng minh BMNI là hình thang cân nữa không ? a) Tứ giác BMNI là hình gì ? à b) Nếu A = 80 thì các góc của tứ giác BMNI bằng bao nhiêu Quan sát kĩ hình vẽ rồi cho biết giả thiết của bài toán Tứ giác BMNI là hình gì ? Còn... làm - GV : Sửa lỗi , KL ý đúng ,cho HS điểm Năm học : 2013 -2014 AI = IM (định lý 1 đờng trung bình ) Bài 3 ABC có AK = KC = 8 cm KI // BC (vì có hai góc đồng vị bằng nhau) AI = IB = 10 cm (Định lý 1 đờng trung GV: Nguyn Th Hng Trờng THCS Nam Triều Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8- Lp yu bình ) 3 Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu... cho x + 2 a - 3 = 0 hay a = 30 3 Củng cố Bài tập Năm học : 2013 -2014 GV: Nguyn Th Hng Trờng THCS Nam Triều Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8- Lp yu 1) Tìm n để : 3n3 + 10n2 - 5 chia hết cho 3n + 1 (n Z ) 2) Tính Q và viết A = B.Q + R biết : A = 5x4 - 6x3 - x B = x2 - 4 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà: - Hc theo v ghi v SGK Ngày 18/ 11/2012 Ôn tập chơng I A Mục tiêu HS đợc Rèn... 180 0(hai góc trong cùng phía của AD // BC) $ => D1 + C1 = 900 E1 = 900 Các góc khác của tứ giác EFGH thì sao ? Chứng minh tơng tự à $ G1 = F1 = 900 Vậy tứ giác EFGH là hình chữ nhật vì có ba góc vuông 3 Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT cơ bản đã chữa 4.Đánh giá GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5 Hớng dẫn về nhà Năm học : 2013 -2014 GV: Nguyn Th Hng Trờng THCS Nam Triều Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8- Lp... chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa Tit 14 NS: 27/10/2013 ND: 1/11/2013 Luyện tập Chia đa thức cho n thc A- Mục tiêu: - HS Nắm đợc khi nào đa thức chia hết cho đơn thức HS nắm vững quy tắc chia đa thức cho đơn thức ( trờng hợp chia hết) Năm học : 2013 -2014 GV: Nguyn Th Hng Trờng THCS Nam Triều Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8- Lp... Kt lun ý ỳng - GV: Cho HS im Năm học : 2013 -2014 Chứng minh a) Ta có BAC = ADI (cùngbù ADE ) BAC= ADI(c.g.c) BC= AI b) Gọi H là giao điểm của IA và BC BAC = ADC B1 = A1 = 90 0 Ta lại có B2 + A2 = 90 0 Do đó AHBC tức IABC H GV: Nguyn Th Hng // Trờng THCS Nam Triều Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8- Lp yu 3 Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng... chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa NS: 13/10/2013 Tit 9 Luyện tập phân tích đa thức thành nhân tử I Mục tiêu : - Rèn kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử cho hs trong phối hợp các phơng pháp, chú ý phơng pháp tách, thêm bớt ht thích hợp - Rèn kỹ năng giải các bài tập ứng dụng pt đt thành nhân tử _ kỹ năng giải toán theo . khắc sâu kiến thức về 7 HĐTĐN. Năm học : 2013 -2014 GV: Nguyn Th Hng Tr ờng THCS Nam Triều Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8- Lp yu - Rèn kĩ năng vận dụng các HĐT vào giải toán, chú ý kĩ năng nhân dạng HĐT. II 2 50 180 00 = 65 0 Trong hình thang cân BDEC có B = C = 65 0 D 2 = E 2 = 180 0 65 0 = 115 0 Năm học : 2013 -2014 GV: Nguyn Th Hng Tr ờng THCS Nam Triều Giỏo ỏn dy thờm Toỏn 8- Lp. 3(a 2 - 2ab + b 2 ) = 3(a - b) 2 2). 64xy - 96x 2 y + 48x 3 y = 8xy ( 8 - 12x + 6x 2 - x 3 ) = 8xy(2 3 - 3.2 2 .x + 3.2.x 2 - x 3 ) = 8xy(2 - x) 3 3) x 2 + 2xy + y 2 - xz - yz = ( x 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dạy thêm toán lớp 8 năm 2014 (hs yếu), Giáo án dạy thêm toán lớp 8 năm 2014 (hs yếu), Giáo án dạy thêm toán lớp 8 năm 2014 (hs yếu)