0

Cái nhìn trẻ thơ trong thơ viết cho thiếu nhi của phạm hổ

41 1,242 2
  • Cái nhìn trẻ thơ trong thơ viết cho thiếu nhi của phạm hổ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 16:48

Cái nhìn trẻ thơ trong thơ viết cho thiếu nhi của phạm hổ Cái nhìn trẻ thơ trong thơ viết cho thiếu nhi của phạm hổ Cái nhìn trẻ thơ trong thơ viết cho thiếu nhi của phạm hổ Cái nhìn trẻ thơ trong thơ viết cho thiếu nhi của phạm hổ Cái nhìn trẻ thơ trong thơ viết cho thiếu nhi của phạm hổ 41 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Giáo Dục Tiểu Học M U 1. Lý do chn ti Qua mt bi vit ca nh th Xuõn Diu, tụi tỡnh c c c nhng vn th dch ca Victor Hugo cú nhan Khi tr con xut hin p sao con tr! Vi mụi chỳm chớm ỏng yờu Lũng em du hin tin cy, ging em mun núi muụn iu Ting khúc em d dng chúng nớn a mt khp ni nhỡn ngc nhiờn thng mn Bn phớa hin dõng cho i c tõm hn, V sn sng a mỏ ún hụn! V qu thc ỳng nh Xuõn Diu núi: Vi nhng cõu th nh th a chỳng ta vo th gii tr con. Th gii ca mm non, mng non, ca chi n, ca g con, vt con mi n, chỳ bờ con, ca nhng hng ụng. Th gii tr con nguyờn s v gin d. Nhng ú l s bt u cho c th gii. Ai cng tng cú, tri qua ri mi thnh ngi ln. Nhng khi ó thnh ngi ln ri Mi tõm hn con ngi phi nhp mụn, phi giỏc ng v cỏi th gii tr con kỡ diu y. (Xuõn Diu). Vi nhng ngi ngh s sỏng tỏc vn hc cho thiu nhi ú khụng ch dng li s nhp mụn giỏc ng n thun m phi nh s hoỏ thõn thnh tr con. Trong nhng ngi hoỏ thõn y tụi mun nhc n nh th, nh vn Phm H. Con ngi m c cuc i mỡnh ch nuụi dng, chm chỳt cho c m c lm Nhng bi th nho nh: Tụi ch m trong sut cuc i c lm th cho cỏc em tụi Nhng bi th nho nh Nh nhng hũn bi xanh Cỏc em chi Nguyễn Thị Thanh Thảo 41 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Giáo Dục Tiểu Học Sut cuc i lm th tng cỏc em l nim vui n s m trn vn ca Phm H. ú cng l lý do giỳp ụng dng nờn trong th mỡnh mt th gii tr th y khỏm phỏ bt ng thỳ v. Th gii y phong v tr th m cỏc em bc vo l nhn ra th gii ca mỡnh, ri t nhiờn vui chi chy nhy. Vi ngi ln li thy ú nh l tui th ca chớnh mỡnh. C ngi ln, tr nh u b cun vo th gii tr trung, vui ti, sng ng. iu gỡ ó giỳp nh th to dng nờn c mt th gii diu kỡ nhng y? Phi chng ú l do nh th ó c o tr thnh tr con, lm th vi cỏch cm cỏch ngh ca tr? V chớnh cỏi nhỡn tr th y ó giỳp nh th x Bỡnh nh n v trong lũng cỏc em? L mt bn c rt yờu th Phm H ng thi l mt giỏo viờn tiu hc yờu tr, mun truyn tỡnh yờu th ụng n cỏc em nh, tụi ó quyt nh chn ti khoỏ lun tt nghip ca mỡnh l: Cỏi nhỡn tr th trong th vit cho thiu nhi ca Phm H. 2. Mc ớch nghiờn cu Vi ti Cỏi nhỡn tr th trong th vit cho thiu nhi ca Phm H ngi vit khụng cú tham vng i sõu vo phõn tớch 20 tp th ca nh th tỡm ra mi biu hin nh nht ca cỏi nhỡn tr th trong th ụng. Mc ớch ca khoỏ lun l: - Tỡm hiu v a ra mt s biu hin rừ nột nht ca cỏi nhỡn tr th trong th Phm H v mt ni dung v ngh thut. - Tỡm hiu con ng hỡnh thnh phong cỏch th Phm H. 3. Lch s nghiờn cu vn Phm H c mnh danh l cõy i th ca nn vn hc thiu nhi Vit Nam. Tuy nhiờn n nay vn cha cú mt cụng trỡnh nghiờn cu ln no tỡm hiu ton b s nghip v th ca ụng, cú chng ch dng li l nhng bi nhn nh trờn sỏch, bỏo, tp chớ, website. Trong nhng bi vit y cỏc tỏc gi Nguyễn Thị Thanh Thảo 41 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Giáo Dục Tiểu Học u dnh tng nh th nim u ỏi, s mn m, cm phc trc mt tm lũng ht mỡnh vỡ tui th. Nh nghiờn cu V Ngc Bỡnh nhn nh: Vừ Qung v Phm H cựng vit cho nhi ng v v th gii t nhiờn lm, bu bn gn gi vi tr nh nhng ó to cho mỡnh mt phong cỏch rt riờng.Vừ Qung a v thiờn nhiờn nhiu hỡnh v, nhiu mu sc trong dng ng. Phm H li say mờ cỏi hn nhiờn ti mỏt, cỏi dớ dm n tinh nghch trong cỏch nhỡn cỏch ngh ca tr th [8, tr30]. V theo ụng chớnh bi nh s say mờ y ó giỳp Phm H sỏng tỏc nờn c nhng bi th nh Xe cu ha m t th cú sc thu ng sau giy sng mói trong lũng bn c. Nh vn Nguyờn Ngc li nhn mnh Bng nhng tỏc phm bao gi v kớch thc cng nh bộ, anh ó to nờn c mt th gii ca riờng anh,Th gii y ca anh m anh tng cho cỏc em v ó tr thnh th gii ca cỏc em, phong phỳ ngy cng phong phỳ hn, rng v sõu hn, p hn [6]. Trong th Phm H cú mt th gii mang m phong cỏch ca nh th. Nhng nh th khụng chim gi ly lm ca riờng m vi c tm lũng ụng dnh tng cho tr. Tht kỡ diu thay, th gii y ngay lp tc c cỏc em ún nhn v yờu quớ. Cỏc em tha sc hn nhiờn vui chi, khỏm phỏ nhng bt ng thỳ v, thm chớ tụ v cựng nh th to nờn mt th gii ca tng tng y nhng nhm ln v thc mc. S truyn cm ca th Phm H chớnh l ch ú[7, tr153]. on Gii núi: c th Phm H thy toỏt lờn mt ý v nng nn nh mựi hng khụng trụng thy ca nhng bụng hoa p khin ta bõng khuõng nh mói Ló Th Bc Lý li thy ti mỏt v tr trung. S ý v nng nn v s ti mỏt tr trung y cú t õu nu khụng phi l t s hũa nhp ca th gii th vi th gii tr th lm mt [7, tr155]. S hũa nhp ny ó giỳp Nguyễn Thị Thanh Thảo 41 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Giáo Dục Tiểu Học cho th Phm H n v trong trỏi tim tr, thụi thỳc cỏc em vn ti cỏi p, cỏi tt trong cuc sng. i lý gii v iu to nờn th gii tr th trong th Phm H, T Hanh cho rng: Anh cú mt hn th a dng, rung ng vi tt c gi lờn trong khụng gian v thi gian[10, tr18]. Theo nh th Trn ng Khoa chớnh l ngh thut húa thõn vo tr th hay Phm H ó tỡm c chỡa khúa m ca tõm hn tr th . n Ló Th Bc Lý Ngoi lũng nhit tỡnh say mờ cũn ũi hi Phm H phi nm bt c c im tõm lý la tui la chn cỏch vit cho phự hp[5, tr110]. Nh vy trong cỏc bi vit, bi nghiờn cu cỏc tỏc gi ó nhc n th gii tr th trong th Phm H v coi ú l im to nờn sc hỳt trong th ụng. Tuy nhiờn cỏc tỏc gi cha cp n vn dng nờn th gii tr th nh vy Phm H cn cú mt cỏi nhỡn tr th. Cỏi nhỡn th tr ca tui nh ó c nh th gỡn gi trong bao nm. Cỏi nhỡn y biu hin xuyờn sut cỏc tỏc phm c ni dung v ngh thut trong mng th vit cho thiu nhi ca Phm H. Nú gúp phn lm nờn phong cỏch ca nh th x Bỡnh nh ny. 4. i tng, phm vi nghiờn cu 4.1. i tng nghiờn cu - Cỏi nhỡn tr th trong th vit cho thiu nhi ca Phm H 4.2. Phm vi nghiờn cu - Trong khong thi gian ngn tỏc gi khúa lun ch gii hn nghiờn cu trong phm vi 111 bi th ca nh th c la chn a vo Tuyn tp Phm H,(1999), Nxb Vn hc. 5. Nhim v nghiờn cu ca ti - Tỡm ra biu hin rừ nột nht ca cỏi nhỡn tr th trong th vit cho thiu nhi ca Phm H. Nguyễn Thị Thanh Thảo 41 Khãa luËn tèt nghiÖp Khoa Gi¸o Dôc TiÓu Häc - Tìm hiểu con đường hình thành phong cách thơ Phạm Hổ. 6. Giả thuyết khoa học Đi tìm hiểu cái nhìn trẻ thơ trong thơ viết cho thiếu nhi của Phạm Hổ cũng như con đường hình thành phong cách nghệ thuật của nhà thơ sẽ giúp bản thân tác giả đề tài nâng cao được năng lực cảm thụ, phân tích thơ Phạm Hổ. Đồng thời thiết kế được một số giờ học ngoại khóa giúp trẻ thêm yêu thích thơ Phạm Hổ nói riêng và thơ văn nói chung, từ đó góp phần phát triển tư duy, tình cảm cho trẻ. 7. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp. - Phương pháp so sánh. - Phương pháp nghiên cứu tài liệu, SGK. NguyÔn ThÞ Thanh Th¶o 41 Khãa luËn tèt nghiÖp Khoa Gi¸o Dôc TiÓu Häc NỘI DUNG CHƯƠNG 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.Thơ 1.1.1. Khái niệm Thơ là thể loại văn học chiếm được đông đảo cảm tình của nhiều bạn đọc nhưng để đưa ra một khái niệm chính xác thơ là gì thật khó. Bởi có bao nhiêu nhà thơ, nhà nghiên cứu, người yêu thơ lại có bấy nhiêu định nghĩa khác nhau về thơ. Ở đây tôi chọn khái niệm về thơ theo Từ điển thuật ngữ văn học: “Thơ là hình thức sáng tác văn học phản ánh cuộc sống thể hiện những tâm trạng, những cảm xúc mạnh mẽ bằng ngôn ngữ hàm súc, giàu hình ảnh và nhất là có nhịp điệu” [3, tr309]. Thơ mang chức năng của Văn học nghệ thuật nói chung là phản ánh cuộc sống. Thơ không nằm trong địa hạt huyền bí xa xôi tránh xa cuộc sống con người. Ngược lại, thơ ở đó giữa cuộc đời như hoa giữa nắng. Đời sống là ngọn nguồn sáng tạo, nuôi dưỡng và là điểm đến của thơ. Thơ thiên về thể hiện đời sống tâm hồn cảm xúc của con người. Thơ chỉ có khi con người có nhu cầu tự biểu hiện một cách mãnh liệt. Nhưng tình cảm trong thơ không phải là thứ tình cảm cá nhân hạn hẹp. Tình cảm đó trước tiên mang dấu ấn cá nhân của chính tác giả nhưng khi đọc lên người khác có thể thấy được tiếng lòng của mình nơi đó. Tình cảm xã hội cao đẹp mà thơ hướng đến giúp tô điểm cho thế giới tâm hồn của con người. 1.1.2. Đặc trưng của thơ Vẫn theo Từ điển thuật ngữ Văn học: “Thiên về biểu hiện cảm xúc, hàm súc cô đọng, ngôn ngữ có nhịp điệu là những đặc trưng cơ bản của thơ”[3, tr310]. 1.1.2.1. Thơ là tiếng nói của tình cảm NguyÔn ThÞ Thanh Th¶o 41 Khãa luËn tèt nghiÖp Khoa Gi¸o Dôc TiÓu Häc Đây là đặc trưng cơ bản đầu tiên của thơ. Nói tới thơ là nói tới những xúc cảm mạnh mẽ. Tình cảm không phải là yếu tố duy nhất trong thơ nhưng đó là yếu tố trước nhất, sau cùng và có ở mãi trong thơ. Không một ai có thể sáng tác thơ và đọc thơ với một trái tim khô cằn cảm xúc. M.Gorki cho rằng “Thơ trước hết phải mang tính chất tình cảm”. Nhà thơ Tố Hữu khẳng định: “Thơ chỉ tràn ra khi trong tim ta cuộc sống đã thật đầy”. Tạo hóa ban tặng cho con người có một trái tim để yêu. Ở nhà thơ trái tim ấy khi yêu thương hay căm giận, ước mơ và khát vọng, thứ tha…tất cả đòi hỏi sự mãnh liệt của cảm xúc. Nhà thơ phải biết thao thức, rung cảm đến từng tế vi trước những điều của cuộc sống cùng với nhu cầu khao khát tự biểu hiện khi đó thơ mới được hình thành. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là ai cũng có thể làm thơ và được gọi là nhà thơ. Để trở thành nhà thơ cần có tài năng, niềm say mê, sự lao động không mệt mỏi cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Làm thơ không bao giờ là công việc dễ dàng. Đó là công việc mà người nghệ sĩ để có được một câu thơ hay, một bài thơ đẹp đã phải trả bằng bao mồ hôi nước mắt, bằng cả máu của chính bản thân mình. 1.1.2.2. Thơ là sự hàm súc cô đọng. Trong văn chương nghệ thuật đòi hỏi sự hàm súc cô đọng. Trong thơ sự đòi hỏi ấy ở mức độ cao hơn. Thơ yêu cầu “ý tại ngôn ngoại”. Hình thức số lượng câu chữ của bài thơ có thể rất ngắn nhưng khi khép lại nó phải để lại trong người đọc bao dấu ấn xúc cảm, bao suy nghĩ về cuộc sống con người. 1.1.2.3. Ngôn ngữ thơ Ngôn ngữ là chất liệu, là phương tiện biểu hiện mang tính chất đặc trưng của Văn học nói chung và thơ ca nói riêng. Trong đó ta có thể xem ngôn ngữ thơ ca là ngôn ngữ biểu hiện rõ nhất cho đặc trưng của ngôn ngữ văn học. Đặc điểm của ngôn ngữ Văn học: tính chính xác, tính hình tượng, tính hàm NguyÔn ThÞ Thanh Th¶o 41 Khãa luËn tèt nghiÖp Khoa Gi¸o Dôc TiÓu Häc súc, tính biểu cảm đều được thể hiện tập trung với yêu cầu cao nhất trong ngôn ngữ thơ ca. Ngôn ngữ thơ ca giàu sức biểu cảm và là ngôn ngữ có nhịp điệu. Nhịp điệu ấy tạo nên sự cảm giác vận động của sự sống, chống lại sự đơn điệu, đơn nhất của văn bản nghệ thuật. Đọc câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: Em ơi/Ba Lan/mùa tuyết tan Đường Bạch Dương/sương trắng /nắng tràn Với ngắt nhịp 2/2/3 và 3/2/2 kết hợp gieo vần “an” nhà thơ cho ta cảm nhận được về sự vận động của thế giới: sự tan ra của từng khối băng, làn sương giăng giăng cùng sự lan tỏa của nắng. Ngôn ngữ thơ là ngôn ngữ tiêu biểu cho Văn học nghệ thuật. Nhà thơ phải là người cần mẫn nhất, chăm chỉ nhất để lựa trong ngôn ngữ cuộc đời tìm ra những hạt ngọc cho tác phẩm của mình. Nguyễn Du là người đã rất thành công khi làm được điều đó. Chỉ một chữ dùng “tót” của thi sĩ thôi cũng đủ lột tả được hết bản chất của nhân vật Mã Giám Sinh: “Ghế trên ngồi tót sỗ sàng” Hay với Hồ Tôn Hiền chỉ qua một chữ “ngây” thôi: “Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình” Người đọc đã nhận thấy sự tráo trở, phản trắc của Hồ Tôn Hiến sau này cũng là điều dễ hiểu, điều tất nhiên. 1.1.3. Điểm nhìn nghệ thuật 1.1.3.1. Theo Từ điển thuật ngữ Văn học “Vị trí từ đó người trần thuật nhìn ra và miêu tả sự vật trong tác phẩm là điểm nhìn nghệ thuật” [9, tr113]. Điểm nhìn nghệ thuật chiếm giữ một vai trò quan trọng trong sáng tạo nghệ thuật. Bởi vì nó thể hiện sự chú ý, quan tâm cùng đặc điểm của chủ thể NguyÔn ThÞ Thanh Th¶o 41 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Giáo Dục Tiểu Học ngi ngh s. Cựng mt s vt trong th gii nhng mi ngi ngh s cú im nhỡn khỏc nhau, mang du n phong cỏch khỏc nhau s em li cho ngi thng thc nhng cỏi nhỡn mi i vi cuc sng .Chớnh bi vy S i thay ca ngh thut bt u t s i thay im nhỡn [3, tr113] 1.1.3.2.im nhỡn ngh thut cú th c phõn chia thnh cỏc kiu im nhỡn khỏc nhau Nhỡn xa, gn, trờn, di, lch, thng l im nhỡn khụng gian. Nhỡn t hin ti, quỏ kh, tng lai l im nhỡn thi gian Nhỡn theo tm mt ca nhõn vt cú c im gii tớnh la tui hoc quan h thõn s l im nhỡn tõm lý. Ngoi ra cũn cú im nhỡn quang hc, im nhỡn theo mt mụ hỡnh vn húa, im nhỡn theo mt h t tng Trong mt tỏc phm im nhỡn ngh thut biu hin qua cỏc phng tin ngh thut, ngụi k, cỏch xng gi s vt, cỏch dựng t ng, kiu cõu v bi vy nú cung cp cho ngi c mt phng din tip cn tỏc phm, mt c s nhn ra c im phong cỏch ngi ngh s. 1.2. Vn hc thiu nhi 1.2.1. Khỏi nim Theo ngha hp, vn hc thiu nhi gm nhng tỏc phm vn hc hoc ph cp khoa hc dnh riờng cho thiu nhi. Tuy vy, khỏi nim vn hc thiu nhi cng thng bao gm mt phm vi rng rói nhng tỏc phm vn hc thụng thng(cho ngi ln) ó i vo phm vi c ca thiu nhi, nh: ụn- Ki-hụ-tờ ca M.Xộc-van-tex, Rụ-bin-xn C-ru-xụ ca .i-phụ, Gu-li-v du kớ ca Gi.Xuýp-t, Tỳp lu bỏc Tụm ca H.Bi-s- Xtõu, [3, tr412]. nc ta ó cú t rt sm nhng th loi v tỏc phm vn hc c sỏng tỏc mc ớch dnh cho thiu nhi. Vn hc vit cho thiu nhi ch thc s Nguyễn Thị Thanh Thảo 41 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Giáo Dục Tiểu Học hỡnh thnh vi t cỏch mt b phn vn hc t khi nh xut bn Kim ng c thnh lp (17-6-1957) [6, tr94]. Vn hc thiu nhi bao gm vn hc dnh cho thiu nhi v sỏng tỏc vn hc ca chớnh cỏc em nh. õy trong bi vit ca mỡnh tụi ch cp tỡm hiu nhng sỏng tỏc th vit cho thiu nhi cựng mt s c trng riờng ca th loi ny. 1.2.2. Th vit cho thiu nhi Th vit cho thiu nhi nm trong sỏng tỏc ngh thut núi chung v vn hc thiu nhi núi riờng vỡ th nú cng mang y nhng c im sỏng tỏc ngh thut ngụn t. Nhng do i tng phc v ca nú ch yu l tr mm non v tiu hc - lp bn c nh tui nờn thng cú nhng nột c thự riờng. 1.2.2.1. Th vit cho thiu nhi thng ngn gn, rừ rng. Nhng bi th vit cho cỏc em v mt ni dung khụng cp n nhng vn quỏ ln lao ca i sng mang tm t tng rng ln v hm cha ni dung trit lý sõu sc. Ch ca cỏc tỏc phm ch l cỏc s vt ca th gii thiờn nhiờn: cõy c, hoa lỏ, loi vtHoc ú l quan h thõn thuc trong gia ỡnh gia tr vi ụng, b, cha, m, anh, ch, thy, cụ giỏoQua ch ú cỏc tỏc gi dy cho tr tỡnh yờu vi thiờn nhiờn, vi loi vt vn gn gi trong i sng ca cỏc em. Qua th dy cho tr mt s cỏch ng x m la tui thiu nhi cn cú. Bi th Ai dy sm ca Vừ Qung: Ai dy sm Bc ra vn Cau ra hoa ang ch ún! Nguyễn Thị Thanh Thảo [...]... vit cho thiu nhi Vi tr, nhc ti Phm H l cỏc em nh ti mt ngi bn Cú c v trớ y trong lũng bn c, nht l c gi nh tui, ú l nh trong bi bm cuc i nh th vn gi cho mỡnh trỏi tim trn cm xỳc, ụi mt th ngõy trong tro ca tr th Hay núi mt cỏch khỏc cú mt ngi tr con trong tõm hn Phm H nờn ó ng thanh tng ng c vi tr con iu ny ó giỳp a Phm H n v trong lũng cỏc em 2.2 Mt vi nột c sc ngh thut trong th vit cho thiu nhi ca... giỳp cho nhng sỏng tỏc cho tr th khụng h b khụ khan, cng nhc m nh nhng, thm sõu, nuụi Nguyễn Thị Thanh Thảo 41 dng tõm hn tr, theo cỏc em i sut c cuc i Khóa luận tốt nghiệp Khoa Giáo Dục Tiểu Học CHNG 2 CI NHèN TR TH TRONG TH VIT CHO THIU NHI CA PHM H 2.1 Cỏi nhỡn tr th trong th vit cho thiu nhi ca Phm H 2.1.1 Cỏi nhỡn bu bn yờu thng Vi ngi ln chỳng ta s nhn thc v v trớ ca con ngi trong th gii t nhi n... dỏng rt c th 1.2.2.3 Yu t truyn trong th v yu t th trong truyn c im ny l yu t ni bt trong sỏng tỏc vn hc cho thiu nhi Bi khỏc vi th vit cho ngi ln, thun tỳy l hỡnh tng cm xỳc Th vit cho cỏc em cú th d dng em k cho ngi khỏc nghe Mt cụ giỏo ó da vo bi th Mi vo ca nh th Vừ Qung dng li v k thnh mt cõu chuyn Ai gi y? nhm dy tr bit cnh giỏc khi trụng nh cho ba cho m Cỏc bi th khỏc nh: Dn hoa tng m, Chic cu... Thị Thanh Thảo 41 riờng lm nờn nhp iu th c ỏo trong th vit cho thiu nhi ca nh th Khóa luận tốt nghiệp Khoa Giáo Dục Tiểu Học Qua nhp iu th, cỏc em cú th nghe thy rt nhiu ting ng, ting kờu, hỡnh dung c rt nhiu ng tỏc, hnh ng c miờu t trong bi Gõu! Gõu! Gõu! Chú hi t! t! t! Ln ũi Meo! Meo! Meo! Mốo trỏch Be! Be! Be! Dờ ci (Kờu) Trong bi th cú mụ phng rt nhiu õm thanh thc t khỏch quan m thanh ca chú,... nhúm la, nu chỏo, p trng, b hnh u n ngon cho mau khi bnh Vi bộ th yờu v ghột rt rừ rng nờn cng thng u bao nhi u bộ cng: Ghột cỏi bnh tt Lm u mt ngi ng ai m c L vui nht i! ( M m ) Hn ai c cõu th ny cng phi bt ci trc li c mong ca em bộ trong bi th Nhng sau n ci ú l nim xỳc ng, s m ỏp ni trỏi tim khi hiu ra tỡnh yờu trong sỏng trong tõm hn tr th Cỏi nhỡn yờu thng trong tro cũn l khi nh th em bộ bit lng... em phi tht lờn ngc nhi n Trong th Phm H ta d dng tỡm ra cỏi nhỡn mang c c im y Cỏi nhỡn luụn ngc nhi n trc cuc sng vỡ th nú m mt cho ta cm nhn c s l lựng trong nhng gỡ hng thy, nhng gỡ quen thuc ca cuc i Mi qu trng trũn M g p Mi chỳ g con Hụm nay ra Lũng trng lũng Thnh m thnh chõn Cỏi m tớ hon Cỏi chõn bộ xớu (Mi qu trng ) Mi qu trng trũn - Mi chỳ g con ú l iu bỡnh thng quen thuc trong cuc sng v thit... Ta nhn thc: trong nc thang tin húa ca t nhi n con ngi l ng vt cao cp nht, thụng qua lao ng ca bn tay v khi úc ó chinh phc c t nhi n, bt t nhi n phi thun phc mỡnh T s nhn thc nh vy dn n khi nhỡn th gii ngi ln mang cỏi nhỡn ca k b trờn, khỏt khao chim lnh Nhng vi tr nh li khỏc Tr mi bc u nhn thc: cú mt th gii vụ cựng rng ln v y bớ n xung quanh cỏc em Cỏc em bờn trong, gia th gii y vi rt nhiu mi quan... trong th vit cho thiu nhi ca Phm H Trong sỏng to ngh thut khụng bao gi dung cha s d dói Lm th cho thiu nhi li cng khụng c Mi nh th li nh l mt ngi cha, ngi m, ngi thy dy cho tr cỏch nhỡn th gii v ng x trong cuc sng Giỏo dc tr nhng khụng c cng nhc, khụ khan Yờu cu ny ũi hi nh th phi cú cỏch th hin phự hp vi cp mt v con tim ca mi la tui Tỡm cỏch th hin phự hp khụng phi bt chc nhi li cỏch núi ca tr m phi va... Phm H ngoi lũng nhit tỡnh say mờ cựng vi vic nm bt c c im tõm lý la tui ó giỳp nh th cú nhng sỏng to v ngh thut trong mng th vit cho thiu nhi 2.2.1.Nhp iu th c ỏo Vi tr nh cỏc em ún nhn cuc sng ny bng tt c cỏc giỏc quan v c bit l qua hai giỏc quan: th giỏc v thớnh giỏc Nm c c im ny khi lm th cho tr, Phm H thng chỳ ý bin phỏp ngh thut mụ t v mụ phng õm thanh Ngh thut mụ phng õm thanh l mt trong nhng nột... thng gin d rt ớt khi cú mt trong th, cng c Phm H nhc ti v qua con mt nh th hin lờn tht ngt ngo v hp dn Trong sut cỏc tp th Phm H ngi ta thy mi ranh gii gia ngi v th gii t nhi n u b xúa b Hay núi ỳng hn trong con mt ca Phm H khụng h tn ti ranh gii gia ngi v vt ch cú mt th gii duy nht Th gii ca bn bố c dng nờn gm nhng Ngi bn nh, Bn trong vn, Nhng ngi bn im lng, Nhng ngi bn n o Trong th gii ca tỡnh bn ú . thành phong cách thơ Phạm Hổ. 6. Giả thuyết khoa học Đi tìm hiểu cái nhìn trẻ thơ trong thơ viết cho thiếu nhi của Phạm Hổ cũng như con đường hình thành phong cách nghệ thuật của nhà thơ sẽ giúp. theo cách nhìn cách nghĩ của trẻ là bí quyết giúp Phạm Hổ tạo nên tứ thơ có “sức thấm đằng sau trang giấy”(Vũ Ngọc Bình). Song hành cùng cái nhìn bầu bạn trong thơ ông là cái nhìn trong trẻo tràn. là yếu tố nổi bật trong sáng tác văn học cho thiếu nhi. Bởi khác với thơ viết cho người lớn, thuần túy là hình tượng cảm xúc. Thơ viết cho các em có thể dễ dàng đem “kể” cho người khác nghe. Một
- Xem thêm -

Xem thêm: Cái nhìn trẻ thơ trong thơ viết cho thiếu nhi của phạm hổ, Cái nhìn trẻ thơ trong thơ viết cho thiếu nhi của phạm hổ,

Từ khóa liên quan