Giáo án Mĩ thuật lớp 5 chuẩn và đẹp

105 689 1
Giáo án Mĩ thuật lớp 5 chuẩn và đẹp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

    ! "#$%&'()$*+%,-./0 123 ! "#$%$&'()*+,&-./01234-)$1&563(&7 "8!0.*59:*!%;)<=&$!>*2*37 "?&5@;)A@B630C*3  14567869:;3  "+2)13-./01234-=!*&!D*3632E!FGH7 13<3 94=869:;33>:  8IJKG?LMNOINPG 8IJKG?LM8Q?RNG8 S82E*@T8?@A@B*+%,-./1 "8R@)$:*)<*!UGH7 V8WX1/0.*63(&)<2E!FG HV VY*1!D*+,&Z*.632E!FG HV C8.GH%$2E!F[*$\=[<@[ [2<F*5*4@EG7]*D*4^2+ NN_`ab"`cd*F*5*=!3@[ *e  *$    )1  63  *7  G/  \&  `c` "`ff%$3@2E!+*+!!Cg*63) g*%46@E2%$!h73-./0123 4-%$&T**2/*+,&*1024 *5*!hG*?7 R3?=82E!FGH@(&*$\)$* X14*5*63&[i)i^+. *^63hH*T7e3@2E$X)j< *3)<+8k)$@<*$^+.?Hh8k ?6l=EXm*2n=GoH01@k=777 G2$3=p%$$'%q=$1C%q%5 F*5*[X*q7]@W[<@[[*2% *2)4@$2*E2@Tr2E!F*$\2@g*7 ]!*1@@*+*2.hl4 1s67 G\&`b`@W@$*m*e8k ?q)<)\=4*5*7 S82E*@TaD#$ ")3%*$f[&=+*.X1+ [&*2%5)<+Th*2*3 * "8!0$X@kht*5@) ^&*37 "8!'3!+*)$*%Hu7 v./0123!(=n3*1 @k=  X<  *1  !  8= ./01234=7777 v82E!FGH "8!%%;**%+Hu7 "!@=%@*&7 "c!*.D317 "GoH01@k=@1&= ?++=777 "?3%*$c[&==*#0 [&  *e=  * ^q=  0+2  +2 )17  G[&  *e  @<  ^ +0E=*2%5 +Hu -1-  V8$2%$q*20C*3V V8q@)j*.$2V VC*3p/$2V V$!>*2*33!32V V3)j0wg*%4V VG1&F63&^9(&920C*3V "x1+[&0+2+2^.*'*2%57 "^.*%5C*3-./01234-%$&T* *2/*+,&[0Di@@78 q%$*./*$*l*2* *.k 1=h+XX=@ =*3X*+)D*B %1&+*[=*3XHB+237&$!>*2 *3B$=+!+%3*2*1*2$0T0C *3%$&05**./hlh$=*3^.*7 -./01234-%$&T**2/*+,& @B[!C%D9(&7C*3)j0w! h"&T*g*%4&)$2*@[7yg*%4!h %$)j0wh%3)$0T*&$3*T)3)j *1<)$)2z7 S82E*@Tc EAFGHH1 "X1!).*&563&)<0C*3 -./01234- ")59:*%=*X1h[&!*q #=>e!D![{*C3*D*7 " 6I'J <$!*&*3632E!FG H=,0l@kht2*.*!37 *2.7^q/{ ^.*Dg*)$2.7 v8*./&m+2h$ *>7 v 8  &  @   .& h4*q%*20C*37 v23@m**10$7 v$6 @E2%$ *>93 k=2$!>B$=*2 !+7 vj0wg*%4!h "c!1 "Eh4+[&0+2+2^.* '=+[&^+59:*=0Z !7 "8!%>(7 "8!).*&563& "8!%>(7  -2-  KL L.M#$#N OPQ3 88R 123 ! "&!%;)3*p)${F363&$!>*2*3*q7 ".*+!Uhi&$*2+0$*3*q7 "?&5@;)A@B63&$!>*2*3*q7 C4567869:;3 "+2)1+2+=!D@k)5*@;*3*q|!D0$*3*q0_ )=*p=d|!D2E*.*)j:*[*27 "8!e)j==&$ 13<3 94=869:;33>:  94=83>8< .  94=83>;3P =*4*4!D0$*3*q  )=  / 5*=  *p @! 50.*7 "$!>%$&2&@k)5*@;*3*q*e 1@B=!@T7?[*)j*3*q 0w<&$7 a=8 h}!2E*@T S82E*@TS$%HFEA "?2!'3!+*&$!>*2+0$*3 *q@!50.*7 V8)$X@;)j&$*V V~2E*.*@;)j&$*.$2V VT@5&E*63+&$*20$*3*q [D3^V V20$*3*q*)j<&$ 3Xq*&$V Vj&$e0$*3*q*.$2%$@BV "$!>*2*3*q^@@T *+04*3&$e'3%E)37 )5X+(&)5hi&$!>@W@)j *3*q)$2+0$!j%$&20$)j@B)$ !@T7 S82E*@Ta3H@M "*(2!D2E*.*)j:*%107 "ht0T*&$h}!'3!+*7 D)j@;@Be+0$*3*q+(& "!0$X@kht*5@)^&*3 "8!'3!+* "8!'3!+*)$59:*7 v  j  [  @5&  E*=  [  3&  [ %E$93=@u=k=)$7 v?+2E*.*D3)jt&$= *t@T@5&E*|&$<)$&$ 2E*.*^+37 vT@5&E*63+2E*.*)$&$ <^+37 v20$*3*q*)j*nf@. &$7 vj&$@<e+2E*.*[@5&E*= $2$•**H&7 "8!%>(7 -3-   { v?&$t;)^\!Uhi)$ t;)0$)j7 v.*+!Uhi&$3*T7 v?*nf@.&$@)j7 S$D;+&)$2E*.*2 $2$7  ?+  &= 2E *.* D3 * t&$=t@T@5&E*7 aj&$9(^j/3+2E*.*2m> %E632E*.*7 cj@5&E*/3<)$2E*.*^+ 37 "x1!1%E+)j7 {&$*$=!E!j7 S82E*@TcT "2!'3!+*&T*!D0$63!\&*" @!50.*+)j&$)$2E*.*7 "x1!'3!+*@h<&*2)e; {+(&+)j&$7 vx1!2E*.*)$)j&$)$2@" h<&a"*&$*(2{*q ")@.*n0$'3!+*@T)1+(& 2$*$0$)j7 S82E*@TfEAFGHH ")*&T*!D0$63!@q%10=;{ !59:*7 VE&$)j[@B^V Vj&$[@5&E*^V V&$[$^V V$$20E)j@BV$$20E)j9gV) !32V ")59:*0Z!=@++0$%$&63!7 3)Uj&$!>[%$&20$)j@B)$ !@T^V mhp<$,0l0$!37 "8!'3!+* ")h}!+3&$7 "c!1%E+)j7 "8!'3!+*=59:* "8!'3!+*=&$@)j2t ;7&$@<*3X=$!E!j= &$)jZ05*2E*.*q7 "8!'3!+*59:**(2+*1q )@337 "8!%>(7 -4-  KV V.M#$ 4WOXY8 123 ! ".**&=+@B)<$*@)j*37 "8!0.*+)j)$)j@;*3)<@<*$*(&7 "8!X1&.)$[{*C/02)4*63&7 C4567869:;3 "+2)1+2+=*3)<@<*$$*|3e@khthEX|!D 0$63!\&*7 "8!e)j==&$ 13<3 94=869:;33>:  94=83>8< .  94=83>;3P =*4)*4!D*3)<@< *$*(&@+(&53!#2 )<Th@<*$7 V3)j/Th=2E*@TV a=8 h}!2E*@T S82E*@TZ-['GB1 ")X1!'3!+*!D0C*3)$;{ !%E+)<$*@! 50.*7 VC*3$X)jThV V8$2%$qV$2 %$i*2*3V V8)$+2E*@T63+0E *.$2V VDi630C*3@;!>9.*V V$!>*2*3*.$2V V€&WX^*1!D2E*@Te*(&V "?[g*<Th2E*@T)j)<*" (&=(&WXTh&$&*q g*@)j*37 V€&Th$2@)j*3V S82E*@Ta3H@M#$ ");{@!Tht;)^ "!0$X@kht*5@)^&*3 "8!'3!+* vj!H**23= 2*%=*1%7 "8!'3!+*)$*%Hu7 "?+0E@3)e!H*7 v8q)j+0E@3) )+2E*@T^+3| i%$%=Z*=HX 93=777 v  87h+  +  0E  @;  )j  g*  ! @T0E X hHX=0E  @3 @+ = 0E@3@!+7 vDiHhD=m*j•G7 v$!> *2*3 *!+= [ @5&E*7 v32@T=*hi/3=0h• )\4=777 "8!%>(7 -5-  \63&@)j7 "7h}+)j2!'7!+*7 V€&WX1+0)j*3@<*$V jq*H@D)^Z gX_•Thd7 aj*1&i2t;)T h7 cj&$*(2{*q*4@;c!>@T @5&E*7 {&$*$=!E!j7 S82E*@TcT "2!'!+*0$63!\&*7 "8 h}!)j*3H@D)^ZgX= *& =@T*+2!@T7 "j&$*(2{*q=*&$*!+= $=!E!j7 ")@.*n0$'3!+*@T)1+(& 2$*$0$)j7 S82E*@TfEAFGHH ")*&T*!D0$63!@q%10=;{ !59:*7 VE)j*3[ThV V87[H@D=•Th^V V$!>*2*3630E3!32V V€&*q0$$2g*V)!32V ")79:*=@++0$%$&63!7 "X1h/![0$)j@B7 ")59:*%=hmhp!7 "f!1 " 8! '3!+*7  "!'3!+* "8!Th@)j *3")j•Th7 "?*nf=&$@)j=)j$ !E!j=^&32$7 "8!'3!+*59:**(2+*1q )@337 "8!%>(7 "G2$*$0$*5=00$!3 -6-  K\ \.MD*] ^_=`.O^_3K 123 ! "8g* 63^DT)$^D=0.*!2!+59:*h+63 &})$h+63*n)5*&}7 "8!0.*+)j)$)j@;&}^DT)$^D7 "8!*&+@k)5*[hE^DT)$^D7 C4567869:;3 "+2)1+2+=!D&}[hE^DT)$^D_Tg=T0+= '3&='0[=777d|!D0$)j63!\&*7 "8!e)j==&$ 13<3 94=869:;33>: 8IJKG?LMNOINPG 8IJKG?LM8Q?RNG8 =*4#*.7 a=8 h}!2E*@T S82E*@TS$%HFEA "@m*&}e)l*q*q;@!'3!+*7 V8WX'7!+*=59:*@m@&h+=^q *63^DT)$^D7 V€&WX^*1/)5*&}$2%$^D TV V?+&m*^DT[@m@&V[&gX &m*=D3X^+3V V8WX^*1/)5*&}[hEV V<&m*^D[^+)0<&m* 63^DTV VR2!+@T@5&E*63a)5*&}V Vo%4/3a)5*&}*.$2V ‚ƒ?[g*<@k)5*[hE^D)$ ^D7~^D[hE=@m@&^+ 37 S82E*@Ta3H@M "!0$X@kht*5@)^&*3 "  8! '3  !+*   &}  )$  8 *2 RY„a7 vYDT[b&m*|^D%$^D *p+&m*@<27 v8Tg=T0+7 vYDT[b&m*=.b&m*@[@< 0w3*+&m*%$)7 v0[='0e='3&=777 v<&m*^D%$2|0< &m*^D T %$  ) _ / 5*d7 v2+!+1@T@5&E*63+ &m*^D)5*^+ 37?[c!> @T @5&=@5&)n3=E*7 vo%4/3a)5*&}0w37 "8!%>(7 -7-  ")@m*&}e)l*q*q;2!'3!+*7 "R3@[))j&2E%102!'3 !+* 3=?+)j^DT7 j^^DT7 a…+@l*o%4+&m*7 cj++&m*^D0w:**†7 0=?+)j^D j^63^D%$)7 aj+@:2=*i3=*ih=%gX @&@D9C'3*H&7 cj:**†!3@[!U3:*27 "ƒR2!+/3a^D)<)l*q*o%4)$@m @&2D&}7 …+@l^)$17 "x1!1%E+)j7 S82E*@TcT "2!'3 !+*&T*!D0$63!\& *@!50.*7 "8h}!)jH@D)^ZgX7 ";{!*&$*!+=$=!E!j7 ")@.*n0$'3!+*@T)1+(& 2$*$0$)j7 S82E*@Tf EAFGHH ")*&T*!D0$63!@q%10=;{ !59:*7 V8)j[H@D)^ZgX^V V8)j[D&}^V VT@5&E*0E*4*.$2V V€&*q0$$2g*V)!32V ")59:*0Z!=@++0$%$&63!7 "X1h/![0$)j@B7 ")59:*%7 "mhp<$9(&*0$=,0l@k ht2*.*!37 "8!'3!+* "8!( "c!1 "8!'3!+* "8!'3!+*&}@m*@)jj D&}=)j&$*(2{*q7 "8!'3!+*59:**(2+*1q )@337 "8!%>(7 "8!'3!+*^F+2)5*7 -8-  Ka abI+*'H c3 .dS=3 C3 ! "G50.*@;h+=@m@&632)5**2+2E*@T "8„!0.*+m)$m@;2)5**(2&51 "8„![{*C\&![02)4+2)5* C4567869:;3 "3+2)5*'(*T "g*m)$@khtm "T*!D2)5*m63! C3<3 4e869:;33fg  94=83>8< .  94=83>8< . =*40$#*. a=8h}!2E*@T S82E*@TS$%HCEA "+2)12„!'3!+**3)<+ 2)5*)+**.^+3 V€&WX^*1&T*!D2)5*V V€&[59:*)<h+63+2 )5**2+**.^+3V V?2)5*[/0T5$2V V/3+2)5*[@<D)$^+ 3V VG2$+2)5**2*3=(&p0.* 2)5*$2^+V V€&*q2)5*$2)!32V V€&WX&1*@m@&=hE&$!> 632)H*(&!jmV S82E*@Ta3HI "+2)1;{„!+m "G%E**.h+@m@&2)5*$2 (&!jm7 "?@g*&$2t;=mh+)$ m*.* h3HI Gm*n0T5)$+*.* "8„!'3!+* vH=0p=%;=$=777 v8h++2)5**3X@Z*(2 +**.^+37 v=*H=H=@7 vD3@<[+0T5@= &= *H=  H|  +  2 )5* ^+3e+0T5@=*3=%= 777 v2=Z==^o=#3=777 "8!*.D3*% "8!*% "Gm@=*H=H!3@[mh= -9-  632)H*k!3@[: %E)3 vG$2@g**$*uk)D*^:2h+ =*.*@*E2h+2)5*2!@T "Gm+*.*2t;@2)5**1& !@T7 S82E*@Tc T ")2!*#$*(2[& "G[&t!e*q "G[&+H ")@.*n[&@T)1=h}„! *#$7 ")>!/)4!^*#$7 S82E*@f EAGHH "x1!*0$X!,&*(2[&=+ H7 "x1!59:**(2+*1q VG59:*)<h+=@m@&2)5*"!> 9.*.*[@B^V V8WX3/!,&@BV ")59:*=@++0$63!7 mhp@'3!+*0$b7 *37 "!3%$&+[& G8![t!e*qm+2)5* D37 v?++Hm+2)5**(2{ *q63&7 "8!'3!+*!,&63+[&7 "8!59:**(2+*1q)@337 "8!%>(7 "<$,0l20$!37 -10- [...]... vẽ đẹp - Gv nhận xét chung lớp học - Dặn dò: Về nhà xem trước bài 9 -16- GV:Dương Bình Minh Lớp 5 - 3 hs nêu - Hs quan sát - Hs quan sát mẫu GV đặt để vẽ: Vẽ hình gần giống mẫu, vẽ màu theo ý thích - Hs quan sát nhận xét theo các tiêu chí gv đa ra - Hs lắng nghe Trường Tiểu học Quảng Đông GV:Dương Bình Minh Lớp 5 TUẦN 9 : Bài 9: Th ường thức mĩ thuật GIỚI THIÊU SƠ LƯỢC VỀ... Nam * Hoạt động 3: Nhận xét, đánh giá -18- GV:Dương Bình Minh Lớp 5 pho tượng cổ đẹp nhất ở Việt Nam - Hs quan sát hình trong SGK - Hs kể theo hiểu biết của mình + Gỗ , đá, đồng + Chạm - Hs lắng nghe Trường Tiểu học Quảng Đông - Gv nhận xét chung lớp học - Dặn dò : Chuẩn bị bài sau học GV:Dương Bình Minh Lớp 5 - Hs lắng nghe TUẦN 10 Bài 10: Vẽ trang trí TRANG TRI ĐỐI XỨNG... bổ sung đánh giá bài của hs - tuyên dương hs có bài vẽ đẹp - Nhận xét chung lớp học - Dặn dò: Về nhà sưu tầm tranh ảnh ngày 20/11 -20- GV:Dương Bình Minh Lớp 5 - 3 hs nêu - Hs quan sát nhận xét theo các tiêu chí mà GV đa ra - Hs về nhà sưu tầm Trường Tiểu học Quảng Đông GV:Dương Bình Minh Lớp 5 TUẦN 11 : Bài 11: Vẽ tranh đề tài NGÀY NHÀ GIÁO VIÊT NAM 20-11 I MỤC TIÊU: - Giúp... Trường Tiểu học Quảng Đông GV:Dương Bình Minh Lớp 5 TUẦN 17 : Bài 17:Thường thức mĩ thuật: XEM TRANH DU KICH TẬP BẮN I.MỤC TIÊU: HS tiếp xúc làm quen với tác phẩm du kích tập bắn và hiểu vài nét về hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung HS nhận xét được sơ lược về mầu sắc và hình ảnh trong tranh HS cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh II CHUẨN BỊ : GV : SGK,SGV - Sưu tầm tranh du kích... nhạt theo 3 sắc độ -Hs trưng bày bàivẽ - Nhận xét theo gợi ý của gv - Chọn và xếp loại bài vẽ đẹp theo cảm nhận -28- Trường Tiểu học Quảng Đông GV:Dương Bình Minh Lớp 5 TUẦN 15 : Bài 15: Vẽ trang trí VẼ TRANH ĐỀ TÀI QUÂN ĐỘI I MỤC TIÊU : - Giúp hs tìm hiểu về quân đội và những hoạt động của bộ đội trong chiến đấu và trong sinh hoạt hằng ngày... có bài vẽ đẹp - Nhận xét giờ học - Dặn dò : Về nhà quan sát hình dáng và cách trang trí của các loại bát -22- GV:Dương Bình Minh Lớp 5 - Hs chú ý nghe giảng - 4 hs trả lời.- Hs chọn 2 bạn đại diện lên chơi như gv đã hớng dẫn - Lớp cổ vũ - Hs nhận xét - 3hs nêu cách vẽ tranh - Hs quan sát bài vẽ của hs năm trước chọn bài vẽ đẹp học tập cách vẽ hình và vẽ màu... Tiểu học Quảng Đông GV:Dương Bình Minh Lớp 5 hình nặn thêm sinh động -Lưu ý : Gĩ vệ sinh chung khi tiến hành bài nặn - Hs ghi nhớ - Yêu cầu 3hs nhắc lại - Nhớ các dáng tiêu biểu cho mỗi hoạt 3 Hoạt động 3 : động ,đi ,đứng chạy… Thực hành -Cho hs quan sát một số bài nặn của hs năm trước - Hớng dẫn hs thực hành theo nhóm Gv chia lớp thành 3 nhóm - Nhóm 1 : - Nhóm... thích bài vẽ nào ? vì sao ? -Gv nhận xét bổ xung ,đánh giá bài vẽ của hs Tuyên dương hs có bài nặn đẹp - Nhận xét chung lớp học - Dặn dò : chuẩn bị đồ dùng học tập cho bài sau - Sưu tầm tranh ảnh về đề tài quân đội GV:Dương Bình Minh Lớp 5 - Hs quan sát -3hs nêu cách trang trí - Hs quan sát chọn ra bài vẽ đẹp về hoạ tiết và màu để học tập - Thực hành theo... theo ý thích? giải thích vì sao? - Gv nhận xét, đánh giá bài làm của hs - Tuyên dương những hs có bài vẽ đẹp - Gv nhận xét chung lớp học - Dặn dò: Về nhà hoàn thành bài vẽ, chuẩn bị đồ dùng cho bài sau -14- GV:Dương Bình Minh Lớp 5 - Hs quan sát - Hs chọn nội dung, h ảnh chi tiết - Vẽ hình ảnh chính phụ, vẽ thêm các chi tiết Vẽ màu gọn gàng sạch sẽ - Hs quan... - Màu sắc của tranh? - Em thích bài vẽ nào? vì sao ? - Gv nhận xét bổ xung, đánh giá bài vẽ của hs Tuyên dương hs có bài vẽ đẹp - Nhận xét chung lớp học - Dặn dò : hoàn thành bài vẽ -30- GV:Dương Bình Minh Lớp 5 tên lửa … - 4 hs nêu - Hs ghi nhớ - 3 hs nêu - Hs quan sát chọn ra bài vẽ đẹp để học tập - Thực hành vẽ hoạt động về ngày 2212 phù hợp với khả năng .  ) _ /  5* d7 v2+!+1@T @5& amp;E*63+ &m*^D )5* ^+ 37?[c!> @T @5& amp;= @5& amp;)n3=E*7 vo%4/3a )5* &}0w37 "8!%>(7 -7-  ")@m*&}e)l*q*q;2!'3!+*7 "R3@[))j&2E%102!'3 !+* 3=?+)j^DT7 j^^DT7 a…+@l*o%4+&m*7 cj++&m*^D0w:**†7 0=?+)j^D j^63^D%$)7 aj+@:2=*i3=*ih=%gX @&@D9C'3*H&7 cj:**†!3@[!U3:*27 "ƒR2!+/3a^D)<)l*q*o%4)$@m @&2D&}7 …+@l^)$17 "x1!1%E+)j7 S82E*@TcT "2!'3. . =*40$#*. a=8h}!2E*@T S82E*@TS$%HCEA "+2)12„!'3!+**3)<+ 2 )5* )+**.^+3 V€&WX^*1&T*!D2 )5* V V€&[ 5 9:*)<h+63+2 )5* *2+**.^+3V V?2 )5* [/0T 5 $2V V/3+2 )5* [@<D)$^+ 3V VG2$+2 )5* *2*3=(&p0.* 2 )5* $2^+V V€&*q2 )5* $2)!32V V€&WX&1*@m@&=hE&$!> 632)H*(&!jmV S82E*@Ta3HI "+2)1;{„!+m "G%E**.h+@m@&2 )5* $2 (&!jm7 "?@g*&$2t;=mh+)$ m*.* h3HI. ! "G 5 0.*@;h+=@m@&632 )5* *2+2E*@T "8„!0.*+m)$m@;2 )5* *(2& 5 1 "8„![{*C&![02)4+2 )5*  C 45 67869:;3 "3+2 )5* '(*T "g*m)$@khtm "T*!D2 )5* m63! C3<3

Ngày đăng: 30/05/2015, 16:38

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Bài 17:Thường thức mĩ thuật

 • Vẽ trang trí

 • Bài 22:Vẽ trang trí

  • Thăng long

   • Quang Trung

 • Bài 25:Thường thức mĩ thuật

 • Bài 26:Vẽ trang trí

  • Quang Trung

 • Bài 27:Vẽ tranh

 • Bài 29:Tập nặn tạo dáng

 • Bài 28:Vẽ theo mẫu

 • Bài 32: Vẽ theo mẫu

 • Bài 33:Vẽ trang trí

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan