0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM LỰA CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI Ở TRƯỜNG THCS

21 996 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 11:26

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:1. Cơ sở lý luận: Giáo dục học sinh trở thành những con người phát triển toàn diện là việc làm cần thiết và quan trọng. Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, trong việc rèn luyện, giáo dục đạo đức nhân cách cho các em. Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động có tính chất đặc trưng đáp ứng nhu cầu của lứa tuổi và đảm bảo các nguyên tắc giáo dục trẻ em. Trong điều 5 chương II điều lệ Đội ghi rõ Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức theo thực hiện các mục tiêu giáo dục Đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ và mục tiêu trước mắt là trở thành Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đội TNTP là tổ chức của các em, do các em điều hành. Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sự hướng dẫn của phụ trách Đội. Cũng vì lẽ đó mà Đội TNTP Hồ Chí Minh có một lực lượng cán bộ Đội rất quan trọng, đó là BCH liên, chi Đội. 2. Cơ sở thực tiễn: Muốn tổ chức các phong trào thi đua và các hoạt động thì phải có đội ngũ ban chỉ huy liên, chi đội vững vàng, nhiệt tình, có nghiệp vụ. Bởi vậy giáo viên tổng phụ trách đội phải biết lựa chọn, bồi dưỡng các em để các em trở thành những cán bộ Đội giỏi. Muốn làm được việc đó phải có phương pháp lựa chọn và bồi dưỡng phù hợp, khoa học thì đội ngũ ban chỉ huy liên, chi đội sẽ phát huy được trách nhiệm và hiệu quả công tác cao. Vấn đề lựa chọn chỉ huy Đội là một việc làm cần thiết, quyết định chất lượng của hoạt động Đội trong trường học. Việc lựa chọn và bồi dưỡng cán bộ đội xuất phát từ nhiệm vụ của liên đội và phong trào thiếu nhi ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Ban chỉ huy liên, chi đội là những Đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, được đại hội tính nhiệm bầu ra có nhiệm vụ điều hành các hoạt động Đội, thực hiện mục tiêu giáo dục đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt. Bởi vậy, muốn phát huy chất lượng tự quản và chất lượng hoạt động đội, việc lựa chọn và bồi dưỡng cho ban chỉ huy Đội là một việc làm cần thiết.Với những lý do trên, đã thôi thúc tôi thực hiện đề tài: “ Một số kinh nghiệm lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở trường THCS”. THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÔNG TRƯỜNG THCS ………………… SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM LỰA CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI Ở TRƯỜNG THCS NGƯỜI THỰC HIỆN: ……………………. ĐƠN VỊ: ………………………………………………………. HUYỆN KRÔNG BÔNG - TỈNH ĐĂK LĂK 1 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: PHẦN A: PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1. Cơ sở lý luận: - Giáo dục học sinh trở thành những con người phát triển toàn diện là việc làm cần thiết và quan trọng. Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, trong việc rèn luyện, giáo dục đạo đức nhân cách cho các em. Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động có tính chất đặc trưng đáp ứng nhu cầu của lứa tuổi và đảm bảo các nguyên tắc giáo dục trẻ em. Trong điều 5 chương II điều lệ Đội ghi rõ " Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức theo thực hiện các mục tiêu giáo dục Đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ và mục tiêu trước mắt là trở thành Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đội TNTP là tổ chức của các em, do các em điều hành. Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sự hướng dẫn của phụ trách Đội". Cũng vì lẽ đó mà Đội TNTP Hồ Chí Minh có một lực lượng cán bộ Đội rất quan trọng, đó là BCH liên, chi Đội. 2. Cơ sở thực tiễn: - Muốn tổ chức các phong trào thi đua và các hoạt động thì phải có đội ngũ ban chỉ huy liên, chi đội vững vàng, nhiệt tình, có nghiệp vụ. Bởi vậy giáo viên tổng phụ trách đội phải biết lựa chọn, bồi dưỡng các em để các em trở thành những cán bộ Đội giỏi. Muốn làm được việc đó phải có phương pháp lựa chọn và bồi dưỡng phù hợp, khoa học thì đội ngũ ban chỉ huy liên, chi đội sẽ phát huy được trách nhiệm và hiệu quả công tác cao. - Vấn đề lựa chọn chỉ huy Đội là một việc làm cần thiết, quyết định chất lượng của hoạt động Đội trong trường học. Việc lựa chọn và bồi dưỡng cán bộ đội xuất phát từ nhiệm vụ của liên đội và phong trào thiếu nhi ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Ban chỉ huy liên, chi đội là những Đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, được đại hội tính nhiệm bầu ra có nhiệm vụ điều hành các hoạt động Đội, thực hiện mục tiêu giáo dục đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt. Bởi vậy, muốn phát huy chất lượng tự quản và chất lượng hoạt động đội, việc lựa chọn và bồi dưỡng cho ban chỉ huy Đội là một việc làm cần thiết. Với những lý do trên, đã thôi thúc tôi thực hiện đề tài: “ Một số kinh nghiệm lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở trường THCS”. II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1. Mục đích nghiên cứu: - Mục đích của đề tài "Một số kinh nghiệm lựa chọn và bồi dưỡng Ban chỉ huy Liên, Chi Đội ở trường THCS" nhằm: + Tìm ra nội dung, phương pháp lựa chọn và bồi dưỡng BCH liên, chi đội phù hợp với khả năng nhận thức của các em trong BCH Liên, chi đội. 2 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: + Vận dụng vào thực tiễn để xây dựng được đội ngũ BCH liên, chi đội có đủ phẩm chất của người Đội viên, có hiểu biết về Đội, có khả năng điều hành hoạt động Đội, nhanh nhẹn, chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc được giao, giúp cho hoạt động của liên đội ngày một phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. 2. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Khái quát một số cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu. - Thực trạng việc lựa chọn và bồi dưỡng BCH liên, chi đội thông qua các hoạt động Đội. - Đề xuất một số ý kiến để việc lựa chọn và bồi dưỡng BCH liên, chi đội ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn. III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU: 1. Đối tượng nghiên cứu: - Một số phương pháp lựa chọn và bồi dưỡng BCH liên, chi đội thông qua các hoạt động Đội. 2. Khách thể nghiên cứu: - Các nội dung và hình thức tổ chức lựa chọn và bồi dưỡng BCH liên, chi đội thông qua các hoạt động Đội TNTP ở trường THCS ……………………………. 3. Giả thiết khoa học: - Đa số đội Ban chỉ huy liên, chi đội còn hạn chế về nghiệp vụ Đội, kỹ năng tổ chức điều hành. Một số em chưa có ý thức rèn luyện những kỹ năng Đội viên. - Tinh thần phối hợp trong hoạt động của các bạn trong BCH liên, chi đội chưa tốt, đôi khi các em còn ỷ lại, chưa có tinh thần học hỏi và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ Đội, điều hành hoạt động Đội. IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: 1. Phương pháp quan sát: - Thu thập thông tin về các em thuộc BCH liên, chi đội. 2. Phương pháp điều tra: - Tìm hiểu các giáo viên và đội viên có liên quan đến đề tài ( anh chị phụ trách và BCH Đội). Họ đã giải quyết như thế nào? Mức độ thành công và bài học rút ra như thế nào ? 3. Phương pháp tổng hợp tài liệu: - Là phương pháp thu thập thông tin qua tài liệu và dựa trên những câu trả lời bằng văn bản của các cá nhân trong liên đội. 3 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: PHẦN B : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC LỰA CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI: - Lựa chọn và bồi dưỡng BCH liên, chi đội là một việc làm khoa học và sáng tạo, đòi hỏi người phụ trách phải có sự bền bỉ, vừa làm vừa trau dồi và tích lũy kinh nghiệm đóng góp cho khoa học công tác Đội. - Lựa chọn và bồi dưỡng BCH liên, chi đội là việc làm thường xuyên và quan trọng không thể thiếu được của giáo viên - Tổng phụ trách đội. Bồi dưỡng BCH liên, chi đội là yếu tố quyết định sự thành công của phong trào Đội. - Bồi dưỡng BCH liên, chi đội là nâng cao và phát huy những mặt mạnh sẵn có của các em, đồng thời khơi dậy niềm tiềm năng còn tiềm ẩn trong các em, giúp các em vươn tới những phẩm chất năng lực cần có của người chỉ huy Đội. - Thông qua nội dung bồi dưỡng chỉ huy nhằm giúp các em thạo việc, biết tổ chức hoạt động theo nhiệm vụ chuyên môn được phân công, có khả năng tổ chức quản lý hoạt động Đội một cách toàn diện, khoa học và có bản lĩnh trong giao tiếp để trở thành một cán bộ mẫu mực có năng lực, uy tín. - giúp cho phụ trách đội nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục nói chung và công tác đội, phong trào thiếu nhi nói riêng. II. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC LỰA CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI: - Giúp các em vươn tới những phẩm chất năng lực cần có của người chỉ huy. Hình thành đội ngũ cán bộ Đội có phẩm chất, năng lực điều hành hoạt động đội. - Thực hiện được mục tiêu giáo dục đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt. - Thực hiện tốt chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi đồng thời có đội ngũ BCH liên, chi đội kế thừa cho những năm học tiếp theo. - Giúp cho phụ trách Đội không những hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn trau dồi thêm kiến thức, nghiệp vụ kỹ năng đội. Góp phần hình thành đội ngũ phụ trách đội có năng lực vững vàng trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. - Góp phần vào quá trình đào tạo nhân lực, những công dân có ích của mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa. Nhũng người có đủ đức và tài, trí và lực để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 4 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I. THỰC TRẠNG VÀ TÌNH HÌNH BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI Ở TRƯỜNG THCS HÒA PHONG – HUYỆN KRÔNG BÔNG. 1. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác đội và phong trào thiếu nhi ở trường THCS ………………………… – huyện Krông Bông: a. Thuận lợi : - Ban Giám Hiệu nhà trường năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo đơn vị khoa học và có hiệu quả. Thường xuyên chỉ đạo và theo dõi công tác đội và phong trào thiếu nhi, đặc biệt là đội ngũ ban chỉ huy liên, chi đội. - Đội ngũ giáo viên anh chị phụ trách các chi đội có lòng yêu nghề, yêu trẻ, nhiệt tình trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Thường xuyên chỉ đạo và hướng dẫn BCH chi đội mình phụ trách điều hành hoạt động công tác đội của lớp. - Ban chỉ huy liên, chi đội trong những năm học vừa qua có lòng nhiệt tình, đam mê hoạt động đội và đã từng bước nắm bắt tác phong chỉ huy và được đội viên trong chi đội yêu quý. - Đội viên trong toàn liên đội thực hiện nghiêm túc nội quy trường lớp, tác phong nghiêm túc và tham gia sôi nổi các hoạt động đội. - Chất lượng công tác đội và phong trào thiếu nhi của nhà trường ngày càng đi vào chiều sâu. Được HĐĐ huyện, BCH Đoàn xã, BGH nhà trường tin tưởng. b. Khó khăn : - Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đội và phong trào thiếu nhi còn thiếu và yếu. - Là địa bàn khó khăn về kinh tế và đa số là học sinh dân tộc thiểu số. - Đội ngũ ban chỉ huy đội thường xuyên thay đổi do những em đội viên này hay chuyển lên những tuyến trên, có điều kiện học tập tốt hơn. 2. Thực trạng ban chỉ chuy liên, chi đội ở trường THCS …… – huyện Krông Bông: - Đầu năm học, sau khi tổ chức đại hội chi đội và đại hội liên đội. Bản thân tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng của ban chỉ huy đội: Số lượng khảo sát: + Ban chỉ huy liên đội: 11 em + Ban chỉ huy chi đội : 56 em * Nội dung khảo sát: + Phương pháp tổ chức hội họp: + Tổ chức điều khiển sinh hoạt đội: + Tác phong chỉ huy, kỹ năng nghiệp vụ công tác đội: + Công tác ghi chép hồ sơ, sổ sách, thông tin báo cáo, kỹ năng xử lý các tình huống về công tác đội. Qua khảo sát kết quả như sau: 5 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: + Số em nắm chắc, thức hiện đúng, chính xác: 5 em + Số em thực hiện các nội dung ở mức khá: 10 em + Số em thực hiện các nội dung đạt yêu cầu: 15 em + Số em chưa đạt yêu cầu: 37 em. II. PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI: Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của các em. Nhưng do các em chưa nhận thức được đầy đủ, chưa biết nhìn nhận và đánh giá con người một cách khách quan và toàn diện nên cần giúp các em tìm hiểu và hướng dẫn để các em lựa chọn cho mình một ban chỉ huy có đầy đủ phẩm chất và năng lực. Cần phát hiện nòng cốt, để chọn ban chỉ huy bằng cách thông qua các hoạt động Đội, qua các cuộc giao tiếp để tìm ra những em có năng lực cần thiết hoặc qua việc trao đổi với phụ trách các chi đội để tìm hiểu đội ngũ nòng cốt: + Việc lựa chọn ban chỉ huy vừa trách nhiệm vừa là nhiệm vụ của đội viên. Do vậy, đội viên cần nghiêm túc suy nghĩ và cân nhắc, không được đơn giản khi đánh giá con người. + TPT Đội kết hợp với phụ trách các chi đội giúp đội viên nắm chắc tiêu chuẩn về ban chỉ huy, nhiệm vụ của đơn vị mình để đội viên lựa chọn tốt đối tượng. + Lựa chọn ban chỉ huy qua các kỳ đại hội: Trong đại hội cần tôn trọng quyền đề cử, ứng cử, bầu cử của đội viên, phụ trách đội không được áp đặt tạo không khí vui tươi và phát huy cao nhất nguyên tắc dân chủ, tự quản của đội viên. Việc lựa chọn ban chỉ huy phải vừa mang tính phổ biến, đảm bảo những đặc thù và hoàn cảnh của đơn vị. Cần phải có hướng tiếp cận đúng và giúp các em lựa chọn chỉ huy cho chính xác. Một số căn cứ để lựa chọn ban chỉ huy: - Căn cứ vào điều lệ Đội và các chỉ dẫn về công tác tổ chức của Đội. - Căn cứ vào yêu cầu khả năng cụ thể của từng đơn vị để lựa chọn cho thích hợp với tình hình - Căn cứ vào yêu cầu chất lượng năng lực cần có của người chỉ huy: + Học lực đạt khá, giỏi, Hạnh kiểm đạt loại tốt + Biết tổ chức điều hành các hoạt động của Đội. + Có hiểu biết về Đội TNTP Hồ Chí Minh. + Tác phong nhanh nhẹn, tính tình hoà nhã, cởi mở, chủ động sáng tạo. + Tự chủ, công bằng và có lòng yêu mến các bạn, thích hoạt động Đội. Lựa chọn ban chỉ huy không phải là sự tiếp nhận những cái đã có ở các em, mà phải lựa chọn các em có những phẩm chất năng lực có thể có được trong học tập, rèn luyện. Điều quan trọng hơn là lựa chọn ban chỉ huy liên đội phải có tính kế thừa ( Tăng số lượng BCH Liên đội ở khối 6 mới vào và giảm số lượng ở khối 8 và đặc biệt là khối 9 chuẩn bị tốt nghiệp). Do vậy lựa chọn bao giờ cũng phải đi đôi với bồi dưỡng. III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI: Đây là việc cần được làm thường xuyên và rất quan trọng đối với công tác đội. Cần khơi dậy, khuyến khích các em phát huy những mặt mạnh, giúp các em vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 1. Bồi dưỡng nhận thức và phương pháp công tác của ban chỉ huy: 6 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: - Về nhận thức: Nội dung bồi dưỡng như sau: Cho các em học tập lịch sử Đội TNTP, học tập mục đích, tính chất của Đội, cũng như chức năng của Đội, vai trò của tổ chức Đội cũng như nhiệm vụ của Đội trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Tổ chức học tập nguyên tắc hoạt động Đội, vai trò của ban chỉ huy liên đội và cán bộ Đội. - Về phương pháp hoạt động của ban chỉ huy: Nội dung bồi dưỡng như sau: Các em học tập cách ghi biên bản, thực hiện ghi đúng sổ sách của Đội, dự thảo nghị quyết báo cáo thi đua, báo cáo tổng kết vv…Học tập phương pháp tổ chức họp ban chỉ huy. Phương pháp xây dựng kế hoạch (theo chủ đề, kế hoạch tháng, tuần) kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua. Phương pháp tổ chức điều khiển sinh hoạt Đội cũng như các hoạt động tập thể (sinh hoạt tập thể đội, đại hội Đội…vv ) Các em còn học tập phương pháp kiểm tra, đánh giá các phong trào, phương pháp chỉ đạo và tổng kết kinh nghiệm. 2. Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức, điều hành của ban chỉ huy: - Bao gồm lễ kết nạp đội viên, lễ trưởng thành, đại hội liên, chi đội, sinh hoạt đội bằng các hình thức thi đua sôi nổi, hấp dẫn, giáo dục đội viên theo mục tiêu của Đội thông qua nhiều hình thức như: Sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt bất thường, sinh hoạt vui chơi vv…Học tập cách điều khiển, tổ chức và hướng dẫn sao cho chi đội thực hiện tốt nội dung, chương trình đề ra. - Bồi dưỡng về cách nhận xét, đánh giá hoạt động Đội, bồi dưỡng về điều khiển nghi lễ và chương trình Đội ( tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chào cờ, vv…) Bồi dưỡng tổ chức hoạt động chào mừng ( Văn nghệ, vui chơi, phát thanh măng non vv). 3. Bồi dưỡng tác phong chỉ huy: Bồi dưỡng theo nhiệm vụ chuyên môn được phân công, giúp cho các em thạo việc, có bản lĩnh, tự tin trong giao tiếp và phối hợp với người khác. Bồi dưỡng khả năng tổ chức và quản lý một cách toàn diện, đảm bảo tính khoa học. Bồi dưỡng ban chỉ huy trở thành những cán bộ mẫu mực, có kỹ năng nghiệp vụ, có uy tín trong tập thể. 4. Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Đội: - Bao gồm các nội dung sau: Nghi thức và phương pháp hướng dẫn nghi thức, các phương pháp tổ chức trò chơi, dấu đi đường, mật thư, tín hiệu Morse, cắm trại…vv. Khi bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đội cần chú ý các loại hình cho phù hợp như: Luyện tập cho đội nồng cốt, luyện tập chung, tổ chức kiểm tra nghiệp vụ bằng các hội thi. IV. PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI: - Việc bồi dưỡng ban chỉ huy là rất quan trọng song phương pháp bồi dưỡng càng quan trọng hơn. Trong năm học qua bản thân tôi đã tiến hành bồi dưỡng ban chỉ huy liên, chi đội theo những phương pháp sau: 1. Phương pháp mở lớp (Học tập trung): - Bản thân tôi đã mở lớp bồi dưỡng ban chỉ huy liên, chi đội hai tháng 1 lần. Các bài học đều được soạn kỹ và được phê duyệt của Ban Giám Hiệu nhà trường. 7 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: - Qua các bài học đều có kiểm tra, bài kiểm tra vừa mang tính lý thuyết vừa có phân loại vận dụng sáng tạo. Bồi dưỡng theo hình thức mở lớp giúp cho các em tiếp thu có hệ thống, bài bản và sâu sắc. Các em được trang bị những kiến thức cơ bản, những lý luận chung rất cần cho hoạt động đội. Phương pháp này cũng rất cần thiết và có tác dụng lớn đến đội ngũ ban chỉ huy đội về lý thuyết và thực hành. 2. Phương pháp bồi dưỡng qua thực tế: - Tổ chức cho các em trong ban chỉ huy sinh hoạt cùng đội viên trong chi đội mình, với những kiến thức đã học được các em vân dụng thực hành ở các chi đội. Trong quá trình đó sẽ bộc lộ những ưu, nhược điểm từ đó bồi dưỡng thêm cho các em để khắc sâu hơn, có kế hoạch rèn luyện bản thân hơn nữa để làm việc ngày càng hiệu quả, đạt chất lượng cao. 3. Bồi dưỡng qua các cuộc họp ban chỉ huy: - Duy trì họp theo lịch quy định ( thời gian nên vào đầu tháng), nội dung họp phải đảm bảo việc kiểm tra, thực hiện nghị quyết, đánh giá tình hình thi đua, kế hoạch, nhiệm vụ thời gian tới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng em, các công việc đều có ý kiến và qua những ý kiến đó Tổng phụ trách có bổ sung kịp thời đây cũng là dịp để bồi dưỡng những cá nhân còn hạn chế về năng lực công tác. V. HINH THỨC BỒI DƯỠNG BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI: 1. Bồi dưỡng định kỳ: Tổng phụ trách có kế hoạch bồi dưỡng định kỳ ( Bồi dưỡng định kỳ 2 tháng/ 1 lần) *Lần I: Đầu năm học ( tháng 9): Bồi dưỡng cho ban chỉ huy phương pháp tổ chức, điều khiển đại hội các cấp, phương pháp xây dựng kế hoạch hoạt động, dự thảo phương hướng, báo cáo, ghi chép sổ sách. - Sau khi bước vào năm học mới, ngày 11/9/2010 tôi tiến hành cho 1 chi đội làm Đại hội chi đội mẫu - Chi đội 9C - Thành phần tham dự gồm: Tổng phụ trách, giáo viên chủ nhiệm lớp 9C và BCH các chi Đội trong toàn Liên Đội, cùng toàn thể Đội viên lớp 9C. - Công tác chuẩn bị: + Địa điểm: Tại phòng học lớp 9C. + Trang trí: cờ Đội, ảnh Bác, khẩu hiệu, khăn trải bàn, lọ hoa bàn Chủ tịch, bàn thư ký, hòm phiếu + Chuẩn bị báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2009 – 2010; phương hướng hoạt động của năm 2010 – 2011. - Diễn biến Đại hội: + BCH tập hợp Đội viên, kiểm tra sĩ số. + Khai mạc Đại hội: Lễ chào cờ ( theo nghi thức Đội), tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. + Bầu Chủ tịch đoàn gồm 3 em và 1 thư ký Đại hội (đã dự kiến và đưa ra Đại hội biểu quyết). + Mời Chủ tịch Đoàn, thư ký lên bàn làm việc. 8 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: + Chủ tịch Đoàn công bố chương trình và thời gian Đại hội. Đồng thời đọc báo cáo tổng kết công tác trong nhiệm kỳ 2009 - 2010 và dự thảo phương hướng công tác Đội nhiệm kỳ 2010 - 2011. + Các thành viên trong chi Đội tham gia góp ý kiến vào bản báo cáo và phương hướng cho nhiệm kỳ tới. + Đại hội biểu quyết cho báo cáo và phương hướng nhiệm kỳ tới. + Bầu BCH chi Đội mới: Đề cử 5 em, bầu 3 em. + Bầu Ban kiểm phiếu: 3 em. + Trưởng ban kiểm phiếu đọc thể lệ và danh sách ứng cử (đã thông qua tại Đại hội trù bị) kiểm tra hòm phiếu, phát phiếu bầu. Các Đội viên chi Đội lớp 9C cân nhắc lựa chọn BCH chi Đội mới rồi cho phiếu vào hòm. Trong lúc chờ Ban kiểm phiếu làm việc Đại hội giải lao và tổ chức văn nghệ, chơi trò chơi. + Ban kiểm phiếu công bố kết quả, chọn 3 em có số phiếu cao nhất vào BCH chi Đội mới. + Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến và giao nhiệm vụ. + Tổng phụ trách phát biểu + BCH chi Đội mới ra mắt và nhận nhiệm vụ. + Chủ tịch Đoàn đánh giá kết quả Đại hội và tuyên bố bế mạc, chào cờ bế mạc. - Sau khi đã đại hội chi đội mẫu, lần lượt BCH các chi đội khác trong Liên đội cũng tiến hành đại hội chi đội mình phụ trách.( có biên bản nộp cho TPT Đội) * Giữa tháng 9, tôi tiến hành đại hội Liên đội với sự tham gia của tất cả đội ngũ ban chỉ huy đội ở các chi đội. TPT đội chỉ đạo và hướng dẫn phân công nhiệm vụ cho từng em trong ban chỉ huy Đội thực hiện chương trình đại hội Liên đội theo đúng điều lệ đội. chương trình đại hội liên đội như sau : A-PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA NGƯỜI TỔ CHỨC: 1/ Ổn định tổ chức: ( Thùy Linh) -Trân trọng kính mời các cô chú đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và các bạn vào ghế ngồi ổn định tổ chức để chuẩn bị tiến hành Đại hội. (Đại biểu, thầy cô, và các bạn ổn định xong ) - Nhiệt liệt chào mừng các cô chú đại biểu, các thầy cô giáo về dự đại hội Liên đội của chúng em hôm nay. Xin nhiệt liệt chào mừng (Học sinh vỗ tay, trống chào mừng 3 hồi ) 2/Văn nghệ chào mừng: ( Mỹ Linh) - Trước khi đi vào chương trình chính thức của đại hội, xin trân trọng kính mời đại hội lắng nghe chương trình văn nghệ chào mừng do các bạn trong đội tuyên truyền măng non của Liên Đội thể hiện. Mở đầu chương trình là tiết mục: Bài hát: Ước mơ xanh – Trình bày: Cẩm Hương – Chi đội 8C Bài hát: Bụi phấn – Trình bày: Kim Nguyên + Bảo Châu – Chi đội 9A Kết thúc là tiết mục: Mái trường mến yêu – Trình bày: Kim Thì – Chi đội 9 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: Với tiết mục : Mái trường mến yêu - đã kết thúc chương trình văn nghệ mừng đại hội liên đội. xin cảm ơn đại hội đã chú ý lắng nghe. 3/Nghi lễ chào cờ: ( Thùy Linh) Đội nghi lễ vào vị trí ! Xin trân trọng kính mời các cô chú đại biểu, các thầy cô giáo, anh chị và các bạn đứng dậy làm lễ chào cờ ! Tất cả chú ý: Nghiêm ! Chào cờ Chào ! (Trống chào cờ 3 lần ) - Quốc ca (Trống quốc ca ) - Đội ca (Trống đội ca ) - Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa- Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại- Sẵn sàng! ( Tập thể hô: Sẵn sàng ) Trong giờ phút trang nghiêm và lắng đọng này, đại hội chúng ta hãy dành 1 phút mặc niệm để thành kính tưởng nhớ đến Bác Hồ vĩ đại, vị cha già của dân tộc, người đã chèo lái con thuyền Việt Nam cập bến vinh quang. Tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ, các thế hệ Đội viên đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, phút mặc niệm bắt đầu ! Thôi ! xin trân trọng kính mời các cô chú đại biểu, các thầy cô giáo, anh chị và các bạn an tọa. 4/ Phút sinh hoạt truyền thống: ( Thùy Linh) Xin mời bạn Mỹ Linh – chi đội 7C lên mục điều hành Đại hội sau đây là phút sinh hoạt truyền thống, xin mời tất cả các bạn đội viên đứng lên. 5/Tuyên bố lý do-Giới thiệu đại biểu: ( Thùy Linh) Kính thưa các cô chú đại biểu! Kính thưa các thầy, cô giáo, các anh chị và các bạn ! Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX; chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ; hướng tới kỷ niệm 65 năm Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và các ngày lễ lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; Năm học 2010 – 2011 là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX về “Chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội vững mạnh”. Tăng cường sự chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mới về nội dung, phương thức hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách, chất lượng Đội viên. Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “ Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Giúp bạn đến trường”, “Trường học thân thiện”, phong trào “Nghìn việc tốt” trong giai đoạn mới và chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”. Hôm nay, giữa những ngày tháng 9 lịch sử, được sự chỉ đạo và cho phép của HĐĐ huyện Krông Bông, BCH Đoàn xã , Chi Bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường, Liên đội chúng em tiến hành tổ chức Đại hội liên đội nhằm đánh giá lại kết quả công tác Đội, phong trào thiếu nhi và hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học qua, đề ra phương hướng nhiệm 10 [...]... đội ngũ ban chỉ huy Đội tham gia, từ đó nâng cao năng lực công tác - Mở các lớp tập huấn cho phụ trách đội và ban chỉ huy đội để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 18 THCS1 7 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: - Có nhiều hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với những em trong ban chỉ huy đội và đội viên có thành tích trong công tác đội và. .. cần có kiến thức về nghiệp vụ công tác Đội, có tâm với hoạt động đội và tích cực tham gia vào việc bồi dưỡng đội ngũ ban chỉ huy Đội - Đội ngũ anh chị phụ trách phải tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do HĐ Đ các cấp, BGH nhà trường, cần thường xuyên trau rồi nghiệp vụ công tác Đội 19 THCS1 7 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: KẾT LUẬN Việc bồi dưỡng BCH... đội đó là: 1 -Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2009 -2010 11 THCS1 7 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: 2 -Thông qua dự thảo phương hướng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010-2011 3 – Báo cao tham luận của các chi đội 4 -Phần phát biểu ý kiến của đại biểu: Đại biểu Hội đồng Đội cấp trên, lãnh đạo nhà trường. .. thức đội viên", " Hội thi nét đẹp đội viên" , “ Hội thi tài trí học đường” , “ Hội thi vượt đỉnh Chư Yang Sin” “Hội thi văn nghệ tiếng 17 THCS1 7 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: hát dưới mái trường vv Qua các hoạt động và công việc được phân công, được tham gia quan sát, ban chỉ huy tự rút ra nhiều bài học thực tiễn quý giá CHƯƠNG III BÀI HỌC KINH NGHIỆM.. .THCS1 7 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: vụ năm học 2010 -2011, bầu Ban chỉ huy Liên Đội mới Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay ( vỗ tay + trống chào mừng ) Đại hội Liên đội của chúng em rất vinh dự được đón tiếp các quý vị đại biểu, thay mặt Ban tổ chức đại hội, em xin trân trọng kính giới thiệu: *Ở huy n: Chúng em xin trân... hội với chủ đề ”Phương pháp thực hiện tốt nề nếp trong công tác phong trào thi dua ” Thu Uyên: (Giới thiệu tham luận thứ hai) Xin cảm ơn phần tham luận của Chi đội lớp: 9C 12 THCS1 7 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: Kính thưa đại hội ! Một trong những nhiệm vụ trong tâm của tổ chức Đội thiếu niên trong nhà trường là thông qua hoạt động của Đội để góp... là một số kết quả đạt được của tôi trong quá trình bồi dưỡng xây dựng BCH liên, chi Đội trong trường học Rất mong nhận được những ý kiến quý báu của quý thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp để có thể làm tốt hơn nữa trong việc thúc đẩy phong trào Đội ngày càng phát triển ………………, ngày 10 tháng 02 năm 2011 Người thực hiện …………………… 20 THCS1 7 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi. .. sẽ bầu BCH Liên Đội năm học mới 2010 -2011 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình Chúc Đại hội Liên đội của chúng ta thành công tốt đẹp Xin chân thành cảm ơn! *Trình bày cơ cấu BCH Liên đội nhiệm kỳ 2010 -2011: 14 THCS1 7 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: Mỹ Linh: Kính thưa đại hội ! Thực hiện theo Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí... do Liên Đội phát hành Phiếu bầu được in sẵn họ tên Đội viên ứng cử với sổ lượng là 15 Đội viên ( có đóng dấu treo của nhà trường) 2/ Phiếu bầu không hợp lệ: Là phiếu bầu thừa so với số lượng quy định, Phiếu không bầu ai ( phiếu trắng), Phiếu xóa giữa hai dòng chữ ghi họ tên người trong phiếu không rõ bầu 15 THCS1 7 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: ai,... chỉ đạo chân thành và bổ ích của thầy(Cô), chúng em nguyện sẽ phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 20102011, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, Đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ 6-Thảo luận và biểu quyết những đánh giá trong báo cáo tổng kết và những chỉ tiêu cụ thể trong phương hướng: 13 THCS1 7 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: Cẩm Hương: . THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÔNG TRƯỜNG THCS ………………… SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM. “ Một số kinh nghiệm lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở trường THCS”. II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1. Mục đích nghiên cứu: - Mục đích của đề tài "Một số kinh nghiệm. ban chỉ huy tự rút ra nhiều bài học thực tiễn quý giá. CHƯƠNG III BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ NHỮNG Ý KIẾN ĐỀ XUẤT I. BÀI HỌC KINH NGHIỆM + Trước hết, tổng phụ trách phải là người thực sự gắn bó với
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM LỰA CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI Ở TRƯỜNG THCS, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM LỰA CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI Ở TRƯỜNG THCS,

Từ khóa liên quan