Giáo án Mĩ thuật 6 chuẩn KTKN_Bộ 5

73 692 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:24

Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 2013 - 20 14 Son 16/ 8/ 2013 Ging:/ 8 / 2013 Tit 1: Bi 1: V TRANG TR CHẫP HO TIT TRANG TR DN TC I. MC TIấU: - H/s nhn ra v p ca cỏc ho tit dõn tc min xuụi v min ngc. - H/s v c mt s ho tit gn ỳng mu v tụ mu theo ý thớch . - H/s thy c v yờu thớch nn vn hoỏ ca dõn tc II. NHNG THễNG TIN C BN: 1. Ti liu - thit b: a. Giỏo viờn: - Tranh chộp ho tit trang trớ dõn tc - Tranh nh su tm cỏc ho tit dõn tc - Tranh minh ho cỏch chộp ho tit trang trớ dõn tc b. Hc sinh: - Su tm tranh ( nh) ho tit dõn tc 2. Phng phỏp: - Trc quan, vn ỏp, luyn tp III.TIN TRèNH DY HC: * T chc: 6A 6B. * Kim tra: dựng hc tp * Khi ng gii thiu vo bi mi: - GV dựng 1 s ho tit dõn tc gii thiu cho hc sinh nhn bit v nột p ca ho tit dõn tc Hot ng ca Giỏo viờn Hot ng ca Hc sinh HOT NG 1: * Giỏo viờn cho h/s quan sỏt hỡnh minh ho SGK. - Ho tit thng c trang trớ õu? - Ho tit l gỡ? - Ho tit thng l nhng hỡnh gỡ? - Ho tit do ai sỏng to ra? - Ho tit cú c im gỡ? * GV cho hc sinh quan sỏt, I) QUAN ST - NHN XẫT CC HO TIT TRANG TR. * H/s quan sỏt hỡnh sgk - Trang trớ bỡnh, a, l hoa, mt trng, qun ỏo a. Ni dung: - L cỏc hỡnh hoa, lỏ mõy súng nc, con vt , cụn trựng - Do cỏc ngh nhõn sỏng to ra - c n gin v cỏch iu b. ng nột : - Min xuụi: Dõn tc Kinh, cú ng nột GV: Trn Hu Sinh Trng THCS Hng Cn 1 Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 20 13 - 2014 so sỏnh gia ho tit ca dõn tc min xuụi vi ho tit cỏc dõn tc min nỳi (TQ) - c sp xp chi tit ntn? - Em cm nhn mu sc cỏc ho tit ntn? HOT NG 2 . * GV cho h/s quan sỏt TQ - Nm trong nhng dng hỡnh gỡ? - GV ch trờn minh ho trc quan HOT NG 3: * GV quan sỏt h/s lm bi . * GV gi ý li cỏch chộp ho tit , chỳ ý nhng h/s cha nm rừ HOT NG 4: - GV la chn bi v ca hc sinh , gi h/s nhn xột v hỡnh dỏng, c im , mu sc? - Em thớch bi v no ? Vỡ sao? - Bi v no cha c? Vỡ sao? + GV nhn xột chung, ng viờn hc sinh , xp loi. * Dn dũ: - Hon thnh tip bi tp - c trc bi 2 thng thc m thut c i. mm mi uyn chuyn, phong phỳ. - Min ngc: Gin d, chc kho (Ch yu dựng hỡnh k h) c. B cc: - Sp xp cõn i, hi ho (i xng qua trc) d. Mu sc: - Mu sc rc r tng phn II) CCH CHẫP HO TIT DN TC * Hc sinh quan sỏt hỡnh cỏch chộp ho tit dõn tc. 1. Quan sỏt nhn xột tỡm ra c im ca ho tit . - Dng hỡnh trũn, hỡnh tam giỏc, hỡnh ch nht, hỡnh vuụng 2. Phỏc khung hỡnh v ng trc 3.Phỏc hỡnh bng nột thng: - Chỳ ý: Hỡnh v cn cõn i qua cỏc trc 4. Hon thin hỡnh v tụ mu - Tụ mu theo ý thớch III) BI TP THC HNH: Yờu cu: H/s t chn 1 ho tit sgk hoc su tm v chộp tụ mu theo ý thớch trờn giy A4 ( H/s lm bi) IV) NH GI KT QU HC TP - Hc sinh treo bi v, nhn xột , t xp loi * H/s v nh lm bi tp Duyt bi ngy / 8 /2013 on Th Thanh Hng GV: Trn Hu Sinh Trng THCS Hng Cn 2 Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 2013 - 20 14 Son 23 / 8/ 2013 Ging: / 8 / 2013 Tit 2: Bi 2: Thng thc m thut S LC V M THUT VIT NAM THI K C I I. Mc tiờu: - H/s c cng c thờm kin thc v lch s Vit Nam thi k c i . - H/s c hiu thờm giỏ tr thm m ca ngi Vit c thụng qua cỏc sn phm m thut . - H/s trõn trng ngh thut c sc ca cha ụng. II. Nhng thụng tin c bn: 1. Ti liu - thit b: a. Giỏo viờn: - Tranh nh cú liờn quan - Tranh H1- H6 sgk b. Hc sinh: - Su tm tranh (nh) bi vit v MTVN thi k c i. 2. Phng phỏp: - Trc quan, vn ỏp, ging gii, thuyt trỡnh, III. Tin trỡnh dy hc: * T chc: 6A 6B * Kim tra: Bi tp tit 1 nhn xột, xp loi * Khi ng gii thiu vo bi mi: Hot ng ca Giỏo viờn Hot ng ca Hc sinh HOT NG 1: * Giỏo viờn cho h/s quan sỏt hỡnh minh ho SGK - Bit gỡ v thi k ỏ trong lch s VN? ( Cũn gi l thi k nguyờn thu) - Bit gỡ v thi k ng ? HOT NG 2 * GV hng dn h/s quan sỏt hỡnh v sgk - Hỡnh v cú t bao gi ? - c nhn nh nh th no? I) S LC V BI CNH LCH S * H/s quan sỏt hỡnh sgk - Thi k ny con ngi sng trong hang v bit s dng cỏc cụng c bng ỏ - Thi k ny chia lm 4 giai on k tip liờn tc t thỏp ti cao ( Phựng nguyờn, ng u , Gũ Mun, ụng Sn) - Trng ng ụng Sn t ti nh cao v ch tỏc v NTTT ca ngi Vit c II) S LC V M THUT VIT NAM THI K C I * Nhng hỡnh v mt ngi trờn vỏch hang ng ni ( Ho Bỡnh) * Hc sinh quan sỏt - Hng vn nm - c coi l du n u tiờn ca NT thi GV: Trn Hu Sinh Trng THCS Hng Cn 3 Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 20 13 - 2014 - V trớ ca hỡnh v? * GV phõn tớch theo hỡnh v trờn TQ - Cú my mt hỡnh ngi? - Nhn xột gỡ v ng nột? Hỡnh v , b cc? (GV ch trờn minh ho trc quan) * GV gi h/s c sgk. - Xut hin kim loi ng u tiờn ỏnh du bc ngot gỡ trong XHVN? *GV t cõu hi : - Cú nhng sn phm no v ng m em bit? Cụng c ú dựng lm gỡ? - Cú nhng c im gỡ chung trong nhng sp ng? ( Q/s trc quan) - NT trang trớ trng ng ụng Sn ntn ? Em cú nhn xột gỡ ? - Ti sao trng ng ụng Sn c coi l p nht trong cỏc trng ng c tỡm thy VN? + Nhn xột gỡ v cỏch trang trớ mt trng? - B cc mt trng ntn? HOT NG 3 - GV t cõu hi : k ỏ ( N/ Thu) - V trớ : Khc vo ỏ, ngay gn ca hang trờn vỏch cú cao 1,5 - 1,75m vựa tm tay ngi vi. - Trong nhúm ngi cú th phõn bit qua nột mt, kớch thc - Hỡnh mt ngoi khuụn mt thanh tỳ, m cht n gii - Ngi gia mt vuụng ch in lụng my rng, ming rng -> nam gii - Cỏi sng cong hai bờn l nhõn vt c hoỏ trang hay mt vt t c ngi nguyờn thu th cỳng - Mt ngui c din t chớnh din, ng nột dt khoỏt, rừ rng, b cc cõn i, t l hp lý to cm giỏc hi ho * Tỡm hiu mt vi nột v m thut thi k ng * H/s c sgk - T hỡnh thỏi XHNT -> XH vn minh - Cụng c sn xut, dựng sinh hot nh v khớ, rỡu, lao c to dỏng v trang trớ p - c im chung: Trang trớ p, tinh t kt hp nhiu kiu hoa vn, ph bin l hoa vn sng nc v hỡnh ch S - Trng ng ụng Sn - TH: ni u tiờn cỏc nh kho c phỏt hin ng 1924 NTTT trng ng Ngc L - p v to dỏng v chm khc trang trớ tinh xo. + NT trang trớ mt trng v tang trng kt hp hoa vn hỡnh hc v ch S vi hot ng ca con ngi, chim thỳ rt nhun nhuyn v hp lý. - B cc nhiu hỡnh trũn ng tõm bao ly ngụi sao nhiu cỏnh gia. III) NH GI KT QU HC TP - Hc sinh tr li, nhn xột - t xp loi GV: Trn Hu Sinh Trng THCS Hng Cn 4 Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 2013 - 20 14 + K tờn mt s hin vt thi k trờn? + NX v NT trang trớ trng ng ụng Sn? + Ti sao trng ng ụng Sn c coi l p nht ? + GV nhn xột chung, ng viờn hc sinh, xp loi. *Dn dũ - Hc bi, chun b bi sau s lc v lut xa gn. * H/s v nh hc bi Duyt bi ngy / 8 /2013 on Th Thanh Hng GV: Trn Hu Sinh Trng THCS Hng Cn 5 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 - N¨m häc 20 13 - 2014 Soạn : 30 / 8 / 2013 Giảng: / 8 / 2013 Tiết 3: Bài 3: Vẽ theo mẫu SƠ LƯỢC LUẬT XA GẦN I. Mục tiêu: - H/s hiểu được khái niệm thế nào là luật xa gần và điểm cơ bản của luật xa gần. - H/s biết cách vận dụng đúng luật xa gần để quan sát, nhận xét mọi vật. - H/s hiểu thêm phối cảnh trong không gian, yêu thích thiên nhiên cuộc sống. II. Những thông tin cơ bản: 1. Tài liệu - thiết bị: a. Giáo viên: - Tranh có cảnh về luật xa gần - Đồ vật dạng hình trụ, hình cầu - Hình sgk b. học sinh: - Đồ dùng học tập 2. Phương pháp: - Quan sát, vấn đáp , gợi mở III. Tiến trình dạy học: * Tổ chức: 6A……………………………………………….…………… …………………….…………….…………. 6B………………………………………………….…………………………………………….… ………… * Kiểm tra: Nêu vài nét sơ lược về MTVN thời kỳ cổ đại . NX, xếp loại * Khởi động giới thiệu vào bài mới: Giáo viên Học sinh + GV cho học sinh quan sát 2 tranh: T1: vẽ theo luật xa gần T2: vẽ không theo luật xa gần - Tranh nào thuận mắt hơn? - Vì sao con đường có chỗ to chỗ nhỏ? * H/s quan sát cái bát - Miệng bát thay đổi ntn? - H/s quan sát , trả lời T1: chỗ to -> gần hơn, chỗ nhỏ-> xa hơn Nhóm gần : Miệng tròn Nhóm xa : Miệng hình bầu dục GVKL: Cùng 1 đồ vật nhưng khi quan sát chúng ở vị trí khác nhau -> dáng khác nhau có thay đổi Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh HOẠT ĐỘNG 1 * Giáo viên cho h/s quan sát tranh luật xa gần - NX gì về hàng cột và đường tàu khi nhìn về phía xa? Sự thay đổi đậm nhạt ntn? Vị trí ( dài, ngắn, to, nhỏ) của chúng? I) QUAN SÁT – NHẬN XÉT * H/s quan sát - Đỉnh cột ở xa thì nhỏ thấp dần, mờ hơn cột trước - Chân cột càng xa càng cao dần lên - Càng xa khoảng cách 2 đường tàu thu GV: Trần Hữu Sinh Trường THCS Hương Cần 6 Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 2013 - 20 14 - Khong cỏch gia nhng ct thay i ntn? GVKL: Vt cựng loi cựng kớch thc khi nhỡn theo xa gn : - Gn : To, cao, rng v rừ - Xa : Nh, thp, hp v m HOT NG 2 * GV cho h/s quan sỏt tranh lut xa gn - Nx gỡ v ng gianh gii gia bu tri - mt t, bu tri - mt bin? + V trớ ng nm ngang ntn? + Trờn thc t ta thy ng thng ny khụng? GVKL: V trớ ng tm mt cú th thay i ph thuc vo v trớ ngi ỳng , ngi ngi . (GV gii thiu hỡnh MH hỡnh hp) * Cho h/s quan sỏt H5 sgk - Nx gỡ v hỡnh hp, tng nh ng tu khi hng vo chiu sõu? KL: im gp nhau ca cỏc ng thng // hng v ng tm mt -> im HOT NG 3: * GV chia nhúm tng bn - GV chun b 1 s tranh nh liờn quan n bi hc, 1 s vt cú dng hỡnh tr, hỡnh e lớp - Yờu cu h/s lờn bng phỏt hin ra nhng tranh, nh cú im t ng tm mt + GV nhn xột chung, b xung ng viờn cho hc sinh *Dn dũ - Lm bi tp sgk - Chun b mu cho bi sau hp li - K/cỏch cỏc ct cng xa cng sỏt li gn nhau + Chỳ ý: Mi vt thay i hỡnh dỏng khi nhỡn mi gúc khỏc nhau tr hỡnh cu. II) NG TM MT V IM T * Hc sinh quan sỏt 1. ng tm mt ( ng chõn tri) - L ng nm ngang phõn chia mt t, mt bin vi bu tri - V trớ : Tranh 1: thp Tranh 2: cao - L ng khụng cú thc 2. im t: -H/s quan sỏt - Cỏc ng song song vi mt t, hỡnh hp ng tu khi hng vo chiu sõu thỡ cng xa cng thu hp li v cui cựng t li mt m trờn trờn ng tm mt -> im t - Cỏc vt nhỡn theo hng khỏc nhau -> im t khỏc nhau III) NH GI KT QU HC TP - Hc sinh hot ng theo nhúm - H/s phỏt hin tranh cú ni dung liờn quan n bi hc, t xp loi * H/s v nh lm bi tp Duyt bi ngy / 9 /2013 on Th Thanh Hng GV: Trn Hu Sinh Trng THCS Hng Cn 7 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 - N¨m häc 20 13 - 2014 Soạn : 6 / 9 / 2013 Giảng: / 9/ 2013 TIẾT 4: BÀI 4: VẼ THEO MẪU Cách vẽ theo mẫu. Minh họa bằng bài vẽ theo mẫu có dạng hình hộp và hình cầu ( tiết 1) I. Mục tiêu: - H/s hiểu được khái niệm vẽ theo mẫu và cách tiến hành bài vẽ theo mẫu - H/s biết vận dụng những hiểu biết của mình về phương pháp chung vào bài vẽ theo mẫu - Hình thành cho học sinh cách nhìn, cách làm việc khoa học - H/s yêu quý và thích thú với phân môn vẽ theo mẫu II. Những thông tin cơ bản: 1. Tài liệu - thiết bị: a. Giáo viên: - Tranh hướng dẫn cách vẽ theo mẫu - Một số mẫu vật thật - Hình sgk b. Học sinh: - Mẫu vẽ + đồ dùng học tập 2. Phương pháp: Quan sát, vấn đáp , luyện tập III. Tiến trình dạy học: * Tổ chức: 6A……………………… 6B……………………… * Kiểm tra: Thế nào là đường tầm mắt và điểm tụ. NX xếp loại * Khởi động giới thiệu vào bài mới: GV cho HS quan sát 1 số mẫu vật : cái ca, lọ, chai, cốc - HS nhận xét và theo dõi GVGV vẽ trên bảng : Vẽ chi tiết cái quai trước và dừng lại. Vẽ từng đồ vật trước và dừng lại Giáo viên Học sinh - Vẽ gì trước? - Vẽ từng bộ phận , từng đồ vật như thế có đúng không?Tại sao? - Vẽ quai ca trước - Không, vì sẽ dẫn dến sai hình và không đúng mẫu GVKL: Vẽ từng chi tiết, từng bộ phận, từng vật mẫu trong mẫu vẽ như vậy không chính xác. Do đó cần tìm hiểu cách vẽ theo mẫu để vẽ đúng và khoa học hơn. Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh HOẠT ĐỘNG 1: * Giáo viên cho h/s quan sát H1 sgk - Hình vẽ đồ vật gì ? - Vì sao hình vẽ lại không giống nhau? - Em nhận xét gì về từng vị trí của cái ca? I) THẾ NÀO LÀ VẼ THEO MẪU * H/s quan sát - Cái ca - Vì ở vị trí khác nhau ta thấy cái ca có hình dáng khác nhau. - Có vị trí thấy quai ca hoặc 1 phần hay không nhìn thấy ( Miệng là đường thẳng, GV: Trần Hữu Sinh Trường THCS Hương Cần 8 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 - N¨m häc 2013 - 20 14 ( GV cầm cái ca minh hoạ như hình vẽ) KL: ở vị trí khác nhau-> ca đủ bộ phận hay 1 phần hoặc không nhìn thấy. + Thế nào là vẽ theo mẫu? HOẠT ĐỘNG 2 * GV treo tranh H1 sgk - Muốn vẽ đúng mẫu ta cần phải làm gì trước? - Có tác dụng ntn? - Vẽ chi tiết luôn được ngay không? + GV giải thích đậm nhạt, vẽ mẫu có đậm nhạt xa gần, tạo cho mẫu có hình khối không gian dù vẽ trên mặt phẳng giấy. HOẠT ĐỘNG 3: HOẠT ĐỘNG 4: * GV đặt câu hỏi theo nội dung bài học. + GV chẩn bị 1 số mẫu vẽ gọi học sinh nhận xét về: Đặc điểm, hình dáng, độ đậm nhạt của mẫu cong, hình e líp bầu dục) + Là vẽ lại mẫu bày trước mặt thông qua nhận thức cảm xúc người vẽ cần diễn tả được đặc điểm, cấu tao, hình dáng, đậm nhạt, màu sắc của vật mẫu . CÁCH VẼ THEO MẪU * Học sinh quan sát 1. Quan sát - nhận xét - Nhận biết được đặc điểm cấu tạo, hình dáng đậm nhạt. - Tìm bố cục đẹp 2. Vẽ phác khung hình - Vẽ từ bao quát đến chi tiết + Ước lượng tỉ lệ khung hình, so sánh chiều cao và chiều ngang, khung hình có thể là hình vuông, hình chữ nhật + Vẽ phác khung hình cân đối lên khổ giấy 3. Vẽ phác nét chính - Ước lượng tỉ lệ các bộ phận - Vẽ phác nét chính thẳng và mờ 4. Vẽ chi tiết - Quan sát điều chỉnh tỉ lệ - Dựa vao nét chính -> vẽ giống mẫu 5. Vẽ đậm nhạt - Tìm hướng ánh sáng - Phác mảng đậm nhạt theo cấu trúc mẫu - Nhìn mẫu và so sánh mức độ đậm nhạt của các mảng. Đậm, đậm vừa, đậm nhạt trung gian, và sáng - Diễn tả bằng nét chì dày to, nhỏ đan xen ( Không di chì nhẵn bóng) GV minh họa bằng bài hình hộp và hình cầu III) BÀI TẬP Vẽ hình hộp và hình cầu IV) ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP - Học sinh quan sát nhận xét * H/s về nhà làm bài tập GV: Trần Hữu Sinh Trường THCS Hương Cần 9 Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 20 13 - 2014 + GV b xung, ng viờn hc sinh * Bi tp v nh: - c trc bi chun b cho gi sau VTM tip. Duyt bi ngy / 9 /2013 on Th Thanh Hng GV: Trn Hu Sinh Trng THCS Hng Cn 10 [...]... nhõn no? GV: Trn Hu Sinh 20 Trng THCS Hng Cn Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 2013 - 2014 + GV nhc li 1 s kin thc chớnh, ng viờn hc sinh *Dn dũ: - Hc bi - Chun b cho gi sau tỡm hiu bi 12 mt s cụng trỡnh tiờu biu ca m thut thi Lý * H/s v nh lm bi tp Duyt bi ngy 15 / 10 /2013 on Th Thanh Hng Son 19/ 10/ 2013 GV: Trn Hu Sinh 21 Trng THCS Hng Cn Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 2013 - 2014 Ging: / 10/ 2013 Tit... Cn Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 2013 - 2014 HOT NG 2: - GV quan sỏt h/s lm bi, gi ý h/s tỡm mu phự hp vi ti - Chỳ ý h/s yu HOT NG 3: + GV la chn mt vi bi v ca h/s Gi h/s nhn xột v: Mu sc * Dn dũ - Hon thnh phn v mu, gi sau hc bi trang trớ ng dim GV: Trn Hu Sinh III ) BI TP THC HNH + Yờu cu: V 1 tranh ti b bi - Hon thnh phn v mu IV) NH GI KT QU HC TP + H/s t xp loi 32 Trng THCS Hng Cn Giáo án mĩ thuật. .. Trng, cú hỡnh nh Bỏc H - Tranh nh Bỏc H i thm cỏc lng ngh lm tranh dõn gian - Hỡnh SGK 1 - 6 - Tranh dõn gian ụng H (Su tm) GV: Trn Hu Sinh 34 Trng THCS Hng Cn Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 2013 - 2014 b Hc sinh: - Su tm tranh dõn gian 2 Phng phỏp: - Ging gii, gi m, vn ỏp, trc quan III Tin trỡnh dy hc: *T chc: 6A. 6B.,6C * Kim tra: Bi chun b ca hc sinh ? * Khi ng gii thiu vo bi mi: Giỏo viờn Hc sinh - Em... trớ khu hiu - Dựng trang trớ gi? 5 Mu núng: To cm giỏc m ỏp, - Mu ny gõy cm giỏc gỡ?(TQ) núng - , vng ,da cam 6 Mu lnh: To cm giỏc mỏt du - L mu gõy cm giỏc gỡ? (TQ) - Lam, lc, tớm III) MT S LOI MU V THễNG DNG + K tờn 1 s loi mu v m em + Mu bt: Dng khụ, khi v phi pha vi keo bit? + Mu nc: L mu pha vi keo HOT NG 3 GV: Trn Hu Sinh 25 Trng THCS Hng Cn Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 2013 - 2014 trong l v... khi h/s phỏt biu GV trờn ct ỏ cú ng kớnh 1,25m treo tranh Chựa Mt Ct v - Hỡnh dõng ging 1 oỏ sen n gia h phõn tớch Linh Chiu, xung quanh cú lan can bao bc - Diờn Hu cú ngha l kộo di tui th vỡ XD theo gic m ca vua Lý Thỏi Tụng + GV gii thớch - Trựng tu nhiu ln ( ln cui nm 1 954 ) -> vn gi c dỏng v ban u GV: Trn Hu Sinh 22 Trng THCS Hng Cn Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 2013 - 2014 GVKL: L cụng trỡnh KT... - V mu phn chớnh trc - Chỳ ý tng phn, m nht ca mu tranh to c hiu qu trong mt bi v phi m bo tng quan GV: Trn Hu Sinh 15 Trng THCS Hng Cn Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 2013 - 2014 + Chỳ ý: Khụng v chng nhiu m nht mu -> bn, mu xỏm mt i s trong tro ca tranh HOT NG 3 III) BI TP ( ly im 15) Giỏo viờn quan sỏt ụn c hng Hon thin phn v mu tranh ti dn hc sinh thc hin hc tp ỏp ỏn chm Loi () Bi v p, cú mng chớnh,mng... viờn hc sinh *Dn dũ: Hon thnh bi v, xem trc bi sau cỏch sp xp b cc trong trang trớ Duyt bi ngy 1 / 10 /2013 on Th Thanh Hng Son : 04/ 10/ 2013 GV: Trn Hu Sinh 16 Trng THCS Hng Cn Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 2013 - 2014 Ging: / 10/ 2013 Tit 8: Bi 6: V trang trớ CCH SP XP (B CC) TRONG TRANG TR I Mc tiờu: - H/s thy c v p ca trang trớ c bn v trang trớ ng dng - H/s bit cỏch lm bi trang trớ - H/s thớch phõn... Hài hoà, nổi bật, có trọng tâm, đậm nhạt Thang điểm * H/s làm bài + Loại t : Bài vẽ phong phú, độc đáo, có sáng tạo về tìm hoạ tiết, cách sắp xếp bố cục, màu đẹp + Bài vẽ thực hiện tốt yêu cầu ở mức khá nhng hoạ tiết cha đều, cha sáng tạo GV: Trn Hu Sinh 33 Trng THCS Hng Cn Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 2013 - 2014 + Loại C : Bài vẽ đảm bảo đúng yêu cầu ở mức trung bình, bố cục cha cân đối, rời rạc,... chung, ng viờn hc sinh * Dn dũ: * H/s v nh lm bi tp - T by mu tp c lng - Chun b c trc bi sau Duyt bi ngy / 9 /2013 on Th Thanh Hng Son : GV: Trn Hu Sinh 12 Trng THCS Hng Cn Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 2013 - 2014 Ging: Tit 6: Bi 5: V tranh CCH V TRANH- TI HC TP ( Tit 1) I Mc tiờu: - Hc sinh cú nhng hiu bit c bn v v tranh, v ti hc tp - Hc sinh cú kh nng thnh thc khi lm bi - H/s th hin c tỡnh cn yờu... l? B cc? Hỡnh bi ca bn? GV cho h/s t ỏnh giỏ - GV nhn xột chung, ng viờn hc sinh * Bi tp v nh: - Hon thnh bi tp lp - Chun b cho bi sau v mu GV: Trn Hu Sinh 30 Trng THCS Hng Cn Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 2013 - 2014 Son : 16/ 11/2013 Ging: /11/2013 Tit 14: Bi 13 V tranh: TI B I ( TIT 2) I Mc tiờu: - H/s cú nhng hiu bit c bn v b i núi chung v cỏc binh chng núi riờng - V c phn hỡnh v mu sc tranh ti . Thanh Hng Son : 04/ 10/ 2013 GV: Trn Hu Sinh Trng THCS Hng Cn 16 Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 2013 - 20 14 Ging: / 10/ 2013 Tit 8: Bi 6: V trang trớ CCH SP XP (B CC) TRONG TRANG TR I. Mc tiờu: -. dần lên - Càng xa khoảng cách 2 đường tàu thu GV: Trần Hữu Sinh Trường THCS Hương Cần 6 Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 2013 - 20 14 - Khong cỏch gia nhng ct thay i ntn? GVKL: Vt cựng loi cựng. hình hộp và hình cầu IV) ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP - Học sinh quan sát nhận xét * H/s về nhà làm bài tập GV: Trần Hữu Sinh Trường THCS Hương Cần 9 Giáo án mĩ thuật 6 - Năm học 20 13 - 2014 +

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan