0

Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp _Lớp 9

73 1,336 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:13

Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 MỤC TIÊU GIÁO DỤC GIÚP HỌC SINH: -Hiểu truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường, nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS. -Tự hào và trân trọng truyền thống của lớp của trường. -Biết tự xác đònh trách nhiệm bản thân phải học tập tốt để phát huy truyền thống tốt đẹp đó. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM 1-Bầu cán bộ lớp. 2-Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp THCS. 3-Thảo luận về tặng kỉ vật lưu niệm cho trường. 4-Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường. Trang 2 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Ngày thiết kế : 3-09-2007 Ngày thực hiện : - 9 - 2007 Hoạt động thứ nhất BẦU CÁN BỘ LỚP I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: -Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện của lớp. -Biết lựa chọn những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm và ý thức. -Tôn trọng và ủng hộ lớp hoạt động. II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1-Nội dung: -Tổng kết hoạt động của lớp năm học trước. -Bầu đội ngũ cán bộ lớp mới. 2-Hình thức hoạt động: -Nghe báo cáo và thảo luận. -Bình bầu dưới hình thức biểu quyết. III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG: 1-Phương tiện hoạt động: -Bản báo cáo kết quả hoạt động của lớp ở năm học trước. -Một số tiết mục văn nghệ. 2-Về tổ chức: GVCN hội ý với cán bộ lớp: -Đánh giá kết quả hoạt động của lớp trong năm học qua. -Lớp trưởng viết báo cáo, lớp phó văn thể điều kiển. -Chuẩn bò tiết mục văn nghệ, phân công trang trí. IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung TL Cả tập thể Lớp phó văn thể Lớp trưởng Lớp phó học tập Cả tập thể Lớp phó văn thể Lơp1 phó văn thể Cả tập thể Hoạt động 1 Hát tập thể bài “Vui bước đến trường” Nêu lý do và giới thiệu chương trình hoạt động Hoạt động 2 Nghe báo cáo và thảo luận Đọc bản báo cáo tổng kết năm học 2006-2007 Đọc bản phương hướng năm học 2007-2008 Thảo luận góp ý kiến. Tóm tắt các ý kiến phát biểu. Hoạt động 3 Tổ chức bầu cán bộ lớp Nêu thể lệ bầu cử Cả lớp thảo luận về cách thức bầu. 2’ 15’ 15’ Trang 3 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 GVCN Lớp phó văn thể Cả tập thể Cán bộ lớp Các tổ GVCN Lớp phó văn thể Hướng dẫn chọn đội ngũ càn bộ Chốt lại ý kiến chung của cả lớp và GVCN Bầu cán bộ lớp. Đội ngũ cán bộ lớp ra mắt, nhận nhiệm vụ và hứa quyết tâm thực hiện. Hoạt động 4 Chương trình văn nghệ Trình bày các tiết mục văn nghệ mà tổ mình đã chuẩn bò. Hoạt động 5 Phát biểu ý kiến, nhận xét sự tham gia của HS Nhận xét kết quả hoạt động. 10’ 3’ HỆ THỐNG CÁN BỘ LỚP LỚP TRƯỞNG Nguyễn Trung Thành LỚP PHÓ HỌC TẬP LỚP PHÓ VĂN THỂ Nguyễn Thò Thảo Qui Nguyễn Thò Thúy Sinh Tổ 1 Võ Văn Phúc Tổ 2 Lê Việt Quỳnh Tổ 3 Hà Văn Thạchõ Tổ 4 Nguyễn Thò Chu Mộng Sương Ngày thiết kế : 8- 09 - 2007 Trang 4 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Ngày thực hiện : -9-2007 Hoạt động2: THẢO LUẬN VỀ NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH CUỐI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp học sinh: -Hiểu nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS. -Tự xác đònh trách nhiệm bản thân phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó. -Biết sử dụng các biện pháp hợp lí, có hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ của năm học cuối cấp THCS. II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1-Nội dung: -Nhiệm vụ và quyền của HS cuối cấp THCS. -Tầm quan trọng của việc hoàn thành tốt những nhiệm vụ đó. -Các biện pháp thực hiện. 2-Hình thức hoạt động: Trao đổi, thảo luận. III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG: 1-Phương tiện hoạt động: -Điều 13,28,29,31 Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. -Giấy khổ lớn và bút. -Một số tiết mục văn nghệ. 2-Về tổ chức: -GV phổ biến nội dung, kế hoạch hoạt động. -Cán bộ lớp phân công các công việc cụ thể: điều khiển chương trình, thư kí, mời đại biểu, trang trí, văn nghệ. IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung TL Cả lớp Người điều khiển Người điều khiển Hoạt động 1 Mở đầu -Hát một bài hát tập thể. -Nêu lí do, giới thiệu chương trình hoạt động, giới thiệu đại biểu. Hoạt động 2 Thảo luận theo tổ -Nêu câu hỏi cho các tổ thảo luận: 1-Theo Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em, bạn thấy mình có những quyền gì? 2-Là HS lớp 9, bạn thấy mình phải thực hiện tốt những nhiệm vụ gì? 5ph 15ph Trang 5 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Các tổ Đại diện các tổ Thư kí Tổ 1,2 Người điều khiển Cả lớp Người điều khiển Thư kí Tổ 3,4 GVCN Người điều khiển -Thảo luận ghi ý kiến của tổ vào giấy lớn. -Trình bày ý kiến của tổ mình. Lớp nhận xét bổ sung. -Thư kí ghi ý kiến đúng nhất vào biên bản. -Trình bày các tiết mục văn nghệ của tổ mình. Hoạt động 3 Thảo luận chung cả lớp -Nêu câu hỏi để lớp thảo luận: 3-Bạn thấy tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đó như thế nào? 4-Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó, cần những biện pháp gì? -Cả lớp thảo luận chung. -Chốt lại ý kiến của cả lớp. -Thư kí ghi biên bản. -Trình bày các tiết mục văn nghệ của tổ mình. Hoạt động 4 Kết thúc hoạt động: -Phát biểu ý kiến, nhắc nhở thêm học sinh. -Nhận xét kết quả thảo luận của lớp và các tổ. 20ph 5ph. Ngày thiết kế: 14/9/2007. Ngày thực hiện:19/9/2007. Trang 6 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Hoạt động3: THẢO LUẬN VỀ TẶNG KỈ VẬT LƯU NIỆM CHO TRƯỜNG I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp học sinh: -Hiểu ý nghóa của tặng kỉ vật lưu niệm cho trường của học sinh cuối cấp THCS. -Có tình cảm lưu luyến, gắn bó với trường, lớp, với thầy cô giáo và bạn bè; mong muốn để lại vật kỉ niệm cho trường. -Tích cực học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học cuối cấp THCS. II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1-Nội dung: -Lựa chọn phương án tặng kỉ vật lưu niệm cho trường. -Xây dựng kế hoạch thực hiện. 2-Hình thức hoạt động: -Thảo luận. -Xây dựng kế hoạch tặng kỉ vật lưu niệm cho trường. III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG: 1-Phương tiện hoạt động: -Bản dự thảo kế hoạch tặng kỉ vật lưu niệm cho trường. -Một số tiết mục văn nghệ. 2-Về tổ chức: -Cán bộ lớp dự thảo kế hoạch. -GVCN góp ý kiến. -Mỗi HS tự dự kiến kế hoạch của mình. -Phân công người điều kiển chưng trình, thư kí -Chuẩn bò tiết mục văn nghệ, trang trí. IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung TL Cả lớp Người điều khiển Hoạt động 1 Mở đầu -Hát một bài hát tập thể. -Tuyên bố lí do:Các bạn thân mến.Thế là 4 năm học đã trôi qua, chúng ta phải xa mái trường THCS thân yêu này. Để thể hiện tình cảm của tập thể lớp 9A5 đối với nhà trường, hôm nay lớp chúng ta tiến hành thảo luận tặng kỷ vật lưu niệm cho trường. Hoạt động 2 5ph. 15ph Trang 7 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Cả lớp Thư kí Người điều khiển Tô3,4 Người điều khiển Cả lớp Lớp trưởng Cả lớp Lớp trưởng Tố1,2. Người điều khiển. GVCN. Cả tập thể. Thảo luận về kỉ vật lưu niệm cho trường -Lần lượt nêu từng câu hỏi: 1-Theo bạn việc để lại kỉ vật lưu niệm cho nhà trường đối với lớp cuối cấp có cần thiết không? Vì sao? 2-Trong tình hình thực tế của lớp và nhà trường, theo bạn lớp ta cần xây dựng kỉ vật gì để lại cho nhà trường? -Suy nghó tham gia phát biểu ý kiến. -Thư kí ghi biên bản. -Thống nhất kỉ vật lưu niệm. -Trình bày các tiết mục văn nghệ. Hoạt động 3 Xây dựng kế hoạch thực hiện -Lần lượt nêu các câu hỏi: 3-Để có kỉ vật lưu niệm cho nhà trường mà lớp ta đã chọn, chúng ta cần phải tiến hành những công việc gì? 4-Theo bạn lớp ta nên có kế hoạch, thời gian chuẩn bò như thế nào? -Nêu ý kiến của cá nhân mình. -Báo cáo toàn diện phương án xây dựng. -Bổ sung ý kiến lần cuối và biểu quyết. -Phân công công việc và tiến hành thực hiện kế hoạch. -Trình bày các tiết mục văn nghệ. Hoạt động 4 Kết thúc hoạt động: -Phát biểu ý kiến và động viên khuyến khích HS. -Người dẫn chương trình nhận xét hoạt động -Ý kiến của giáo viên chủ nhiệm. -Hát tập thể. 20ph 5ph Trang 8 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Ngày thiết kế:22/9/2007 Ngày thực hiện:26/9/2007 Hoạt động 4: I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp học sinh: -Hiểu về truyền thống của lớp, của trường. -Tự hào, trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường. II- NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1-Nội dung: Ca ngợi truyền thống của lớp, của trường. 2-Hình thức hoạt động: -Thi viết, vẽ, làm thơ. -Trò chơi. III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG: 1-Phương tiện hoạt động: -Giấy khổ lớn, bút màu, băng dính. -Gợi ý một số các chủ điểm để HS lựa chọn. +Giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn. +Cảnh sinh hoạt của trường, của lớp . +Chân dung những HS giỏi, nghèo vượt khó. +Chân dung các thầy cô giáo dạy giỏi. -Biểu điểm. -Một số tiết mục văn nghệ. 2-Về tổ chức: -GVCN nêu chủ đề hoạt động, mục đích, yêu cầu. -Lớp thảo luận thống nhất yêu cầu, kế hoạch, nội dung hoạt động. Phân công người điều khiển chương trình, thư kí, ban giám khảo, trang trí lớp, mua tặng phẩm, mời đại biểu,chuẩn bò một số tiết mục văn nghệ. IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung TL Cả lớp Hoạt động 1 Mở đầu -Hát một bài hát tập thể. 5ph Trang 9 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Người điều khiển Các tổ Người điều khiển Đại diện các tổ Người điều khiển Các tổ Các thành viên còn lại Người điều khiển Đại diện các tổ Các tổ khác Ban giám khảo Các thành viên khác Ban giám khảo GVCN Cố vấn Người điều khiển -Tuyên bố lí do:Để giúp các bạn có kỹ năng sáng tác thơ,thi vẽ theo chủ đề.Hôm nay lớp tiến hành hoạt động:Thi viết,vẽca ngợi truyền thống nhà trường. -Giới thiệu đại biểu: Hoạt động 2 Sáng tác theo chủ đề -Nhận giấy bút, bút màu để viết vẽ. -Cho các đội bốc thăm chủ đề. -Đọc to chủ đề dự thi của đội mình, sau đó viết chủ đề của đội mình lên đầu bảng phần bảng của đội mình. -Qui đònh thời gian sáng tác và trình bày vào giấy.Tuyên bố cuộc thi bắt đầu. -Bàn bạc, phân công,khẩn trương xây dựng tác phẩm của đội mình. -Trong khi chờ đợi các đội trình bày, các tổ biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Hoạt động 3 Trưng bày và bình luận tác phẩm dự thi -Yêu cầu các đội trưng bày tác phẩm của đội mình lên vò trí qui đònh. -Trình bày tác phẩm của đội mình : bài văn, bài thơ, tranh vẽ.Nêu lên nội dung, ý nghóa của tác phẩm gắn với chủ đề của đội mình. -Có ý kiến nhận xét. -Chấm điểm cho các đội. -Biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Hoạt động 4 Kết thúc hoạt động: -Công bố kết quả cuộc thi. -Phát biểu ý kiến, động viên, khích lệ học sinh. -Trao thưởng cho các đội và cá nhân. -Nhận xét kết quả hoạt động. * ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM THÁNG THÁNG 9 15ph 10ph 5ph 10ph Trang 10 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM THÁNG 11 STT Họ và tên Xếp loại Ghi chú Cá nhân Tổ GVCN 1 Nguyễn Đình Phú 2 Nguyễn Thò Mỹ Phúc 3 Võ Văn Phúc 4 Đinh Thành Quang 5 Nguyễn Thò nh Quệ 6 Nguyễn Thò Thảo Qui 7 Trần Minh Quốc 8 Châu Thò Thanh Quy 9 Trương Thò Ngọc Quý 10 Nguyễn Thò Ngọc Quyền 11 Lê Việt Quỳnh 12 Trònh Thò Ni Sa 13 Đoàn Thanh Sang 14 Trần Ngọc Công Só 15 Lê Thò Kim Sinh 16 Nguyễn Thò Thúy Sinh 17 Lê Minh Sơn 18 Lý Hoàng Sơn 19 Nguyễn Công Sơn 20 Ng.Thò Chu Mộng Sương 21 Võ Thò Thu Sương 22 Nguyễn Văn Tân 23 Lê Nhật Thành Tài 24 Nguyễn Văn Thân 25 Nguyễn Thò Hồng Thắm 26 Phạm Thò Hồng Thắm 27 Trần Thò Thu Thắm A 28 Trần Thò Thu Thắm B 29 Nguyễn Đức Thắng 30 Hà Văn Thạch 31 Nguyễn Ngọc Thái 32 Phạm Thanh Thái 33 Võ Ngọc Thái 34 Trần Thò Thạnh 35 Võ Thò Thanh 36 Nguyễn Trung Thành 37 Nguyễn Văn Thành Trang 11 [...]... 5 Kết thúc hoạt động: -Phát biểu động viên học sinh -Nhận xét sự tham gia hoạt động của các bạn 5ph Trang 14 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Người điều khiển 15ph 10ph 10 ph Trang 15 Năm học 2007-2008 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Ngày thiết kế :11/10/2007 Ngày thực hiện:14/10/2007 Hoạt động 2: THI TÌM HIỂU THƯ BÁC HỒ I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp học sinh:... V.Kết thúc hoạt động: (5ph) -Người dẫn chương trình nhận xét hoạt động -Mời GVCN nhận xét.Phổ biến kế hoạch chuẩn bò cho hoạt động tiếp theo:Tuần học tốt- Tháng học tốt -Hát tập thể Trang 22 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 STT Họ và tên XẾP LOẠI Cá nhân Tổ GVCN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22... nghệ Hoạt động 3 Kết thúc -Nhận xét kết quả hoạt động -Nhận xét của GVCN -GVCNphổ biến kế hoạch chuẩn bò cho hoạt động tiếp theo: tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 -Hát tập thể Trang 30 5ph Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Ngày thiết kế: 16/11/2007 Ngày thực hiện:21/11/2007 Hoạt động 3 : I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp học sinh: -Nhận thức được ý nghóa của ngày nhà giáo. .. thi:Trao phần thưởng Hoạt động 3 Vui văn nghệ -Một số tiết mục văn nghệ đã dự kiến được trình bày Hoạt động 4 Kết thúc -Nhận xét chung về quá trình chuẩn bò, tham gia dự thi của các tổ -Nhận xét, đánh giá, động viên học sinh Trang 20 10’ 5’ Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Ngày thiết kế:25/10/2007 Ngày thực hiện: 31/10/2007 Hoạt động 4: I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp học sinh:... phiếu, đáp án biểu điểm,phần thưởng cho các cuộc thi -Một số tiết mục văn nghệ 2-Về tổ chức: -GVCN phổ biến kế hoạch hoạt động -Giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp, tổ trực -Mời GV làm cố vấn -Trang trí -Sưu tầm tài liệu, câu đố khoa học IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Cả tập thể Nội dung Hoạt động 1 Mở đầu -Hát bài hát tập thể Trang 18 TL 5’ Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Người điều... đánh giá, đôn đốc việc thực hiện của các bạn -GVCN phổ biến kế hoạch chuẩn bò cho hoạt động tiếp theo: Thảo luận về chủ đềtruyền thống tôn sư trọng đạo -Hát tập thể Trang 27 5ph Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Ngày thiết kế : 9/ 11/2007 Ngày thực hiện:14/11/2007 Hoạt động2 : I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp học sinh: -Khắc sâu tình nghóa thầy trò và công ơn đối với thầy cô giáo. . .Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Chủ điểm tháng 10: Label1 MỤC TIÊU GIÁO DỤC: GIÚP HỌC SINH: -Nhận thức sâu sắc những lời dạy của Bác Hồ trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tháng 9 năm 194 5 và thư gửi ngành Giáo dục ngày 16-10- 196 8 -Xác đònh trách nhiệm học tập tích cực theo... Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 43 PHẠM HÙNG HỒ MINH VŨ VŨ Năm học 2007-2008 Chủ điểm tháng 11: MỤC TIÊU GIÁO DỤC: GIÚP HỌC SINH: -Nhận thức sâu sắc ý nghóa của ngày nhà giáo Việt nam 20-11 và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc -Kính trọng và biết ơn thầy giáo, cô giáo -Tích cực học tập, rèn luyện để góp phần phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc CÁC HOẠT ĐỘNG... tốt, tháng học tốt” 2-Thảo luận về chủ đề truyền thống “Tôn sư trọng đạo” 3-Tổ chức kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 4-Biểu diễn văn nghệ ø mừng Ngày Nhà giáo Việt nam 20-11 Trang 24 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Ngày thiết kế: 2/11 /2007 Ngày thực hiện:7/11/2007 Hoạt động 1: I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp học sinh: -Nhận thức được ý nghóa của tuần học tốt, tháng học... thi đua của lớp -Kí vào bản giao ước thi đua của lớp Hoạt động 4 10ph Trang 26 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Các tổ Người điều khiển GVCN Năm học 2007-2008 Vui văn nghệ -Trình bày các tiết mục văn nghệ đã chuẩn bò Hoạt động 5 Kết thúc -Nhận xét về sự chuẩn bò và ý thức tham gia thảo luận của cá nhân của các tổ -Ghi nhận sự đăng kí thi đua của từng cá nhân và tập thể lớp Động viên các . bầu cán bộ lớp Nêu thể lệ bầu cử Cả lớp thảo luận về cách thức bầu. 2’ 15’ 15’ Trang 3 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 GVCN Lớp phó văn thể Cả tập thể Cán bộ lớp Các. trường. Trang 2 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Ngày thiết kế : 3- 09- 2007 Ngày thực hiện : - 9 - 2007 Hoạt động thứ nhất BẦU CÁN BỘ LỚP I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: -Hiểu. kết quả hoạt động. * ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM THÁNG THÁNG 9 15ph 10ph 5ph 10ph Trang 10 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp _Lớp 9, Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp _Lớp 9,

Từ khóa liên quan