0

Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp_Lớp 7_Bộ 4

26 692 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:11

Giáo án: HĐNGLL 7 Năm học 2009 - 2010 Chđ ®iĨm th¸ng 8 hÌ vui, kh vµ bỉ Ých Ngµy so¹n: 16 / 8 / 2009 Ngµy gi¶ng: 19/ 8 / 2009 TiÕt: 01 Giao lu v¨n nghƯ chµo mõng n¨m häc míi I- Mơc tiªu: Giúp học sinh : + Thể hiện tài năng văn nghệ trước lớp với các thể loại: hát, ngâm thơ, kể chuyện, tiểu phẩm, … + Tạo không khí sôi nổi, vui tươi, yêu cuộc sống, yêu trường, yêu lớp. + Sẵn sàng tham gia các hội diễn, các hoạt động văn nghệ do nhà trường tổ chức. II- Chn bÞ: 1- Néi dung Các bài hát, bài thơ, truyện kể, tiểu phẩm, … phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh. 2- H×nh thøc ho¹t ®éng: + Thi trình diễn văn nghệ với các thể loại: Đơn ca, song ca, tốp ca, đọc thơ, ngâm thơ, kể chuyện, diễn tiểu phẩm, … + Một số tiết mục văn nghệ xen kẽ. 3- Ph ¬ng tiƯn ho¹t ®éng : + Thăm ghi các thể loại, để từng tổ bốc thăm và trình diễn. + Quà tặng làm phần thưởng. 4- §Þa ®iĨm tỉ chøc: Líp 7 A 4 5- Thêi gian tỉ chøc: 45 phót III- TiÕn tr×nh tỉ chøc ho¹t ®éng: 1- ỉn ®Þnh líp : 7 A 4 2 - Néi dung ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng 1: - GV: Ngêi ®iỊu khiĨn: a) Khëi ®éng: H¸t tËp thĨ b) Tuyªn bè lý do:” Mái trường là nơi học sinh 1- Khëi ®éng: GV: Vũ Văn Kiªn Trêng THCS Hïng S¬n 1 Néi dung; Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS Giỏo ỏn: HNGLL 7 Nm hc 2009 - 2010 IV - Tự rút kinh nghiệm: Chủ điểm tháng 9 Truyền thống nhà trờng Ngày soạn: 18 / 8 / 2009 Ngày giảng: 09/ 9 / 2009 Tiết: 02 Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp I- Mục tiêu: + Học sinh hiểu và nắm đợc cơ cấu và tổ chức lớp và chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp. + Bớc đầu có ý thức xây dụng tập thể II- Chuẩn bị: 1- Nội dung + Thành lập tổ, nhóm, lớp. + Bầu đội ngũ cán bộ lớp + Xác định nhiệm vụ, chức năng của đội ngũ cán bộ lớp 2- Hình thức hoạt động: + Bầu cán bộ lớp - GVCN ra nghị quyết, quyết định + Giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp 3- Ph ơng tiện hoạt động : + Bản đồ cơ cấu tổ chức bộ máy cán bộ lớp. Lớp Tr ởng Lớp Phó học tập Lớp Phó văn thể Lớp Phó lao động Tổ Tr ởng GV: V Vn Kiên Trờng THCS Hùng Sơn 2 Giỏo ỏn: HNGLL 7 Nm hc 2009 - 2010 Cán sự môn học Tổ phó Cán sự chức năng + Bảng ghi tên cán bộ lớp. + Sổ ,danh sách ghi chép của cán bộ lớp. - HS: Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ 4- Địa điểm tổ chức: Lớp 7 A 4 5- Thời gian tổ chức: 45 phút III- Tiến trình tổ chức hoạt động: 1- ổn định lớp : 7 A 4 2 - Nội dung hoạt động: Hoạt động 1: - GV: Ngời điều khiển: a) Khởi động: Hát tập thể b) Tuyên bố lý do 1- Khởi động: IV - Tự rút kinh nghiệm: Ngày soạn: 07 / 9 / 2009 Ngày giảng: 9 A 1 23 / 9 / 2009 Tiết: 03 Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học I - Mục tiêu: - Giúp học sinh hiểu đợc truyền thống của nhà trờng, bồi dỡng tình cảm yêu quý trờng mình. - Có thói quen thực hiện đúng và nghiêm túc những quy định của nhà trờng. - Biết đợc quyền, nghĩa vụ và những yêu cầu cơ bản đối với học sinh THCS. - HS: Hiểu rõ nội quy, nhiệm vụ năm học có ý nghĩa của nó. - Tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành đúng nội quy của nhà trờng, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. II- Chuẩn bị: 1- Nội dung GV: V Vn Kiên Trờng THCS Hùng Sơn 3 Nội dung; Hoạt động của GV và HS Giỏo ỏn: HNGLL 7 Nm hc 2009 - 2010 + Học tập nội quy của nhà trờng. + Những nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2- Hình thức hoạt động: + HS: Nghe, ghi chép nội quy, nhiệm vụ năm học mới, trau rồi và thảo luận, văn nghệ. 3- Ph ơng tiện hoạt động : + Bản nội quy của nhà trờng. + Bản ghi nhiệm vụ của năm học. + Một vài bài hát, câu chuyện 4- Địa điểm tổ chức: Lớp 7 A 4 5- Thời gian tổ chức: 45 phút III- Tiến trình tổ chức hoạt động: 1- ổn định lớp : 7 A 4 2 - Nội dung hoạt động: Hoạt động 1: - GV: Ngời điều khiển: a) Khởi động: Hát tập thể 1- Khởi động: IV - Tự rút kinh nghiệm: Chủ điểm tháng 10 Chăm ngoan học giỏi Tiết: 04 lễ đăng ký thi đua học tốt Ngày soạn: 22 / 9 / 2009 Ngày giảng: 07/ 10 / 2009 I- Mục tiêu: GV: V Vn Kiên Trờng THCS Hùng Sơn 4 Nội dung;Hoạt động của GV và HS Giỏo ỏn: HNGLL 7 Nm hc 2009 - 2010 - Giúp HS hiểu đợc thế nào là 1 tiết học tốt và các yêu cầu mà các em cần thực hiện trong tiết học tốt đó . - Xác định thái độ học tập đúng đắn. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tính chăm chỉ, sáng tạo trong học tập,phê phán những biểu hiện sai trái trong học tập. - Rèn luyện kỹ năng học bài , làm bài , ghi chép , phát biểu ý kiến trong giờ học. II- Chuẩn bị: 1- Nội dung - Bạn cần làm gì và làm nh thế nào để góp phần thực hiện tiết học tốt.? - Đăng ký thi đua giữa các tổ với tiêu đề:Tiết học tốt theo lời Bác dạy. 2- Hình thức hoạt động: - Thảo luận và trao đổi về yêu cầu và cách thực hiện tiết học tốt. 3- Ph ơng tiện hoạt động : - Các tổ thống nhất nội dung thc hiện tiết học tốt theo 4 chỉ tiêu: + Thực hiện tốt bài học , bài ở nhà. + Giữ kỷ luật trật tự trong giờ học. + Số điểm tốt sẽ dạt đợc. + Hăng hái phát biểu trong giờ học. - Chuẩn bị câu hỏi để cả lớp trao đổi. - Phân công HS mang trang trí: ảnh Bác, Lọ hoa , khăn giải bàn. - HS: Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ. 4- Địa điểm tổ chức: Lớp 7 A 4 5- Thời gian tổ chức: 45 phút III- Tiến trình tổ chức hoạt động: 1- ổn định lớp : 7 A 4 2 - Nội dung hoạt động: Hoạt động 1: - HS, lớp trởng: Ngời điều khiển: a) Khởi động: Hát tập thể b) Tuyên bố lý do lễ phát động thi đua 1- Khởi động: GV: V Vn Kiên Trờng THCS Hùng Sơn 5 Nội dung;Hoạt động của GV và HS Giỏo ỏn: HNGLL 7 Nm hc 2009 - 2010 IV - Tự rút kinh nghiệm: Ngày soạn: 06 / 10 / 2009 Ngày giảng: 21 / 10 / 2009 Tiết: 05 Hội vui học tập I - Mục tiêu: + Giúp học sinh ôn tập củng cố kiến thức các môn học + Xây dựng thái độ học tập say mê + Rèn t duy nhanh nhạy với kĩ năng phát hiện II- Chuẩn bị: 1- Nội dung + Kiến thức của các môn đã học ở lớp dới + Các kiến thức tự nhiên và xã hội 2- Hình thức hoạt động: Thi và trả lời câu hỏi dới 2 hình thức + Thi cá nhân + Thi đại diện các tổ nhóm 3- Ph ơng tiện hoạt động : + Cán bộ phụ trách bộ môn chuẩn bị một số câu hỏi + Lập ban tổ chức gồm 3 ngời + Mời các thày, cô làm giám khảo + HS: Chuẩn bị sẵn một số tiết mục văn nghệ. 4- Địa điểm tổ chức: Lớp 7 A 4 5- Thời gian tổ chức: 45 phút III- Tiến trình tổ chức hoạt động: 1- ổn định lớp : 7 A 4 2 - Nội dung hoạt động: Hoạt động 1: - HS, lớp trởng: Ngời điều khiển a) Khởi động: Hát tập thể 1- Khởi động: GV: V Vn Kiên Trờng THCS Hùng Sơn 6 Nội dung; Hoạt động của GV và HS Giỏo ỏn: HNGLL 7 Nm hc 2009 - 2010 IV - Tự rút kinh nghiệm: Chủ điểm tháng 11 Tôn s trọng đạo Ngày soạn: 20 / 10 / 2009 Ngày giảng: 04 / 11 / 2009 Tiết: 06 thảo luận về chủ đề truyền thống tôn s trọng đạo I - Mục tiêu: + Giúp học sinh nhận thức đợc thuyền thống Tôn s trọng đạo để lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 +Trân trọng tự hào với thuyền thống Tôn s trọng đạo + Kính trọng và biết ơn thày, cô giáo, phát huy thuyền thống Tôn s trọng đạo II- Chuẩn bị: 1- Nội dung + thuyền thống Tôn s trọng đạo trong lịch sử dân tộc Việt Nam +Những dẫn chứng minh họa thuyền thống Tôn s trọng đạo xa và nay 2 Hình thức +Trao đổi thảo luận + Biểu diễn văn nghệ 3- Ph ơng tiện hoạt động : + Những t liệu su tầm đợc từ các bài báo, câu chuyện, các t liệu lịch sử,tranh ảnh về thuyền thống Tôn s trọng đạo + Câu hỏi gợi ý, trao đổi thảo luận.Báo cáo học sinh theo đơn vị tổ GV: V Vn Kiên Trờng THCS Hùng Sơn 7 Giỏo ỏn: HNGLL 7 Nm hc 2009 - 2010 * Tổ chức + GVCN định hớng nội dung hoạt động +Động viên HS tích cức tham gia .HS chia tổ nhóm, các tổ thảo luận +Tập hợp các t liệu 4- Địa điểm tổ chức: Lớp 7 A 4 5- Thời gian tổ chức: 45 phút III- Tiến trình tổ chức hoạt động: 1- ổn định lớp : 7 A 4 2 - Nội dung hoạt động: Hoạt động 1: - HS, lớp trởng: Ngời điều khiển 1- Khởi động: IV - Tự rút kinh nghiệm: Ngày soạn: 02 / 11 / 2009 Ngày giảng: 20/ 11 / 2009 Tiết: 07 tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo việt nam 20-11 I - Mục tiêu: + Giúp học sinh nâng cao nhận thức về ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 +Trân trọng và biết ơn các thày cô giáo. + Biết ứng sử có văn hóa. II- Chuẩn bị: 1 Nội dung: + Vai trò và công ơn của các thày cô giáo. GV: V Vn Kiên Trờng THCS Hùng Sơn 8 Nội dung; Hoạt động của GV và HS Giỏo ỏn: HNGLL 7 Nm hc 2009 - 2010 +Một số kỉ niệm sâu sắc của các thày cô giáo, của học sinh qua một năm học. 2 Hình thức +Chúc mừng của các thày cô giáo. + Biểu diễn văn nghệ III Chuẩn bị hoạt động 1 Ph ơng tiện + Lời chúc mừng. + Một số kỉ niệm sâu sắc của lớp. 2 Tổ chức + GVCN định hớng nội dung hoạt động kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 + HS chia tổ nhóm, các tổ thảo luận +Phân công ngời điều khiển chơng trình, viết lời chúc mừng +Phân công nhóm làm Báo tờng chúc mừng. 3- Ph ơng tiện hoạt động : + HS: Chuẩn bị hoa, khăn trải bàn, + Mời các thày, cô bộ môn của lớp. + HS: Chuẩn bị sẵn một số tiết mục văn nghệ. 4- Địa điểm tổ chức: Lớp 7 A 4 5- Thời gian tổ chức: 45 phút III- Tiến trình tổ chức hoạt động: 1- ổn định lớp : 7 A 4 2 - Nội dung hoạt động: Hoạt động 1: - HS, lớp trởng: Ngời điều khiển a) Khởi động: Hát tập thể 1- Khởi động: IV - Tự rút kinh nghiệm: GV: V Vn Kiên Trờng THCS Hùng Sơn 9 Nội dung; Hoạt động của GV và HS Giỏo ỏn: HNGLL 7 Nm hc 2009 - 2010 Chủ điểm tháng 12 Uống nớc nhớ nguồn Ngày soạn: 17 / 11 / 2009 Ngày giảng: 02 / 12 / 2009 Tiết: 08 thảo luận về chủ đề: thanh niên phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc I- Mục tiêu: + Giúp học sinh Hiểu đợc thuyền thống vẻ vang của dân tộc VN. +Tự hào và tự xác địng đợc trách nhiệm của mình trong học tập II- Chuẩn bị: 1- Nội dung +Truyền thống cách mạng kiên cờng của quân và dân ta để giành độc lập tự do. +Các gơng chiến đấu tiêu biểu +Nhiệm vụ của học sinh lớp 7 đối với truyền thống cách mạng dân tộc. 2- Hình thức hoạt động: + Giới thiệu Truyền thống cách mạng kiên cờng của quân và dân ta để giành độc lập tự do. +Kể chuyện về gơng chiến đấu. + Thảo luận về n/v của học sinh lớp 7. 3- Ph ơng tiện hoạt động : +T liệu su tầm về Truyền thống cách mạng kiên cờng của quân và dân ta + Một số t liệu học sinh su tầm đợc. + Các bài thơ bài hát ca ngợi con ngời, quê hơng đất nớc. +Một số câu hỏi, câu đố về Truyền thống cách mạng của quân và dân ta * Tổ chức +Cán bộ lớp phân công mỗi tổ nhóm tìm hiểu truyền thống một giai đoạn lịch sử. +Phân công ngời điều khiển chơng trình. +Phân công trang trí 4- Địa điểm tổ chức: Lớp 7 A 4 5- Thời gian tổ chức: 45 phút III- Tiến trình tổ chức hoạt động: GV: V Vn Kiên Trờng THCS Hùng Sơn 10 [...]... phóng hoàn toàn miền Nam 30 -4" , khăn trải bàn, lọ hoa 4- §Þa ®iĨm tỉ chøc: a) Địa điểm: Líp 7A4 b) Về tổ chức GV: Vũ Văn Kiªn 22 Trêng THCS Hïng S¬n Giáo án: HĐNGLL 7 Năm học 2009 - 2010 - Mỗi tổ chuẩn bò 3 hoặc 4 tiết mục văn nghệ theo các thể loại khác nhau như: Hát, đọc thơ, kể chuyện, tiểu phẩm Báo cáo cho cán bộ lớp về số tiết mục của tổ để tập hợp xây dựng chương trình - Cán bộ lớp sắp xếp theo các... chọn để đưa vào hoạt động ôn tập 2/ Hình thức : - Thi giải câu đố, thi giải nhanh bài tập, tình hiống ứng xử, sự kiện lòch sử của dân tộc 20 GV: Vũ Văn Kiªn Trêng THCS Hïng S¬n Giáo án: HĐNGLL 7 Năm học 2009 - 2010 - Hoạt động theo đội (nhóm) 3- Ph¬ng tiƯn ho¹t ®éng: - Hệ thống các câu hỏi, câu đố, bài tập, tình huống phục vụ cho việc ôn tập do lớp lựa chọn và xây dựng - Phần thưởng 4- §Þa ®iĨm tỉ... Vũ Văn Kiªn 14 Trêng THCS Hïng S¬n Giáo án: HĐNGLL 7 Năm học 2009 - 2010 + GVCN ®Þnh híng néi dung ho¹t ®éng, gióp häc sinh ®Þnh híng vỊ c«ng viƯc (Su tÇm c¸c sè liƯu vỊ phong tơc tËp qu¸n , trun thèng v¨n hãa mõng xu©n ®ãn tÕt cđa quª h¬ng, cđa céng ®ång c¸c d©n téc ViƯt Nam ) + Chn bÞ mét sè c©u hái th¶o ln vµ mét sè tiÕt mơc v¨n nghƯ 4- §Þa ®iĨm tỉ chøc: Líp 7 A4 5- Thêi gian tỉ chøc: 45 phót III-... th¬,c©u chun liªn quan ®Õn ca ngỵi §¶ng 4- §Þa ®iĨm tỉ chøc: Líp 7 A4 5- Thêi gian tỉ chøc: 45 phót III- TiÕn tr×nh tỉ chøc ho¹t ®éng: 1- ỉn ®Þnh líp : 7 A4 2 - Néi dung ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS Néi dung; Ho¹t ®éng 1: - HS, líp trëng: Ngêi ®iỊu khiĨn 1- Khëi ®éng: a) Khëi ®éng: H¸t tËp thĨ IV - Tù rót kinh nghiƯm: GV: Vũ Văn Kiªn 16 Trêng THCS Hïng S¬n Giáo án: HĐNGLL 7 Năm học 2009 - 2010 Ngµy... hình hoạt động của Đoàn ở đòa phương  Các gương tốt đoàn viên ưu tú  Tình hình và các thành tích của lớp 2- H×nh thøc ho¹t ®éng:  Giao lưu  Văn nghệ 3- Ph¬ng tiƯn ho¹t ®éng:  Bản báo cáo tình hoạt động của Đoàn ở đòa phương, thành tích của đoàn viên ưu tú  Bản báo cáo thành tích của lớp  Câu hỏi giao lưu  Một số tiết mục văn nghệ 4- §Þa ®iĨm tỉ chøc: Líp 7 A4 5- Thêi gian tỉ chøc: 45 phót III-... Chuẩn bò đáp án, thang điểm  Mời đại biểu 4- §Þa ®iĨm tỉ chøc: S©n trêng THCS Hïng S¬n 5- Thêi gian tỉ chøc: Mét bi s¸ng III- TiÕn tr×nh tỉ chøc ho¹t ®éng: GV: Vũ Văn Kiªn 19 Trêng THCS Hïng S¬n Giáo án: HĐNGLL 7 Năm học 2009 - 2010 1- ỉn ®Þnh líp : 7 A4 2 - Néi dung ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS Ho¹t ®éng 1: - HS, Liªn ®éi trëng : Ngêi ®iỊu khiĨn Néi dung; 1- Khëi ®éng: Hát tập thể bài: "Lên đàng"... dùng ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng GV: Vũ Văn Kiªn 11 Trêng THCS Hïng S¬n Giáo án: HĐNGLL 7 Năm học 2009 - 2010 +Ph©n c«ng ngêi ®iỊu khiĨn ch¬ng tr×nh +Ph©n c«ng trang trÝ +Chn bÞ c¸c tiÕt mơc v¨n nghƯ, mét sè c©u ®è, c©u chun 4- §Þa ®iĨm tỉ chøc: Líp 7 A4 5- Thêi gian tỉ chøc: 45 phót III- TiÕn tr×nh tỉ chøc ho¹t ®éng: 1- ỉn ®Þnh líp : 7 A4 2 - Néi dung ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS Néi dung; Ho¹t ®éng... chøc: 45 phót III- TiÕn tr×nh tỉ chøc ho¹t ®éng: 1- ỉn ®Þnh líp : 7A4 2 - Néi dung ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS Ho¹t ®éng 1: - HS, líp trëng: Ngêi ®iỊu khiĨn a) Khëi ®éng: H¸t tËp thĨ "Bài ca của chúng em" - a- Khởi động: Néi dung; - Cả lớp hát tập thể bài:"Bài ca của chúng em" b- Thi giải câu đố: IV - Tù rót kinh nghiƯm: GV: Vũ Văn Kiªn 21 Ngµy so¹n: 12 / 4 / 2010 Ngµy gi¶ng: 7A4 28 / 4 / 2010... / 2010 Trêng THCS Hïng S¬n Giáo án: HĐNGLL 7 Năm học 2009 - 2010 TiÕt: 17 SINH HOẠT VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30 - 4 I- Mơc tiªu: Tự hào về ngày lòch sử của dân tộc, từ đó xác đònh rõ trách nhiệm của học sinh trong việc góp phần xây dựng quê hương đất nước bằng việc học tập tốt  Rèn luyện kó năng tham gia và tổ chức hoạt động văn nghệ của lớp II- Chn... hái th¶o ln vµ mét sè tiÕt mơc v¨n nghƯ 4- §Þa ®iĨm tỉ chøc: Líp 7 A4 5- Thêi gian tỉ chøc: 45 phót III- TiÕn tr×nh tỉ chøc ho¹t ®éng: 1- ỉn ®Þnh líp : 7 A4 2 - Néi dung ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS Néi dung; Ho¹t ®éng 1: 1- Khëi ®éng: - HS, líp trëng: Ngêi ®iỊu khiĨn a) Khëi ®éng: H¸t tËp thĨ: “Mïa xu©n vỊ” cđa GV: Vũ Văn Kiªn 13 Trêng THCS Hïng S¬n Giáo án: HĐNGLL 7 Năm học 2009 - 2010 IV - Tù . cán bộ lớp 2- Hình thức hoạt động: + Bầu cán bộ lớp - GVCN ra nghị quyết, quyết định + Giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp 3- Ph ơng tiện hoạt động : + Bản đồ cơ cấu tổ chức bộ máy cán bộ. năng + Bảng ghi tên cán bộ lớp. + Sổ ,danh sách ghi chép của cán bộ lớp. - HS: Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ 4- Địa điểm tổ chức: Lớp 7 A 4 5- Thời gian tổ chức: 45 phút III- Tiến trình. cô bộ môn của lớp. + HS: Chuẩn bị sẵn một số tiết mục văn nghệ. 4- Địa điểm tổ chức: Lớp 7 A 4 5- Thời gian tổ chức: 45 phút III- Tiến trình tổ chức hoạt động: 1- ổn định lớp : 7 A 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp_Lớp 7_Bộ 4, Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp_Lớp 7_Bộ 4,

Từ khóa liên quan