0

Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp_ lớp 9_Bộ 1

48 1,604 15

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:13

PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ QUY NHƠN TRƯỜNG THCS  GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP LỚP: 9A 5 NĂM HỌC: 2009 – 2010  Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 1 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – LỚP 9 THÁNG CHỦ ĐIỂM NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG 9 TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG - Bầu cán bộ lớp. - Trao đổi về vò trí nhiệm vụ của học sinh lớp cuối cấp THCS. - Thảo luận về tặng kỉ vật lưu niệm cho trường. - Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống trường. 10 CHĂM NGOAN HỌC GIỎI - Lễ đăng kí giao ước thi đua học tập giữa các tổ, cá nhân. - Thi tìm hiểu thư Bác Hồ gởi cho hs, sv (năm 1945, 1968). - Sinh hoạt chủ đề “Em là nhà khoa học”. - Sinh hoạt văn nghệ theo chủ đề tự chọn “thi tài năng văn nghệ”. 11 TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - Lễ đăng kí: “Tuần học tốt, tháng học tốt” - Thảo luận chủ đề truyền thống: “ tôn sư trọng đạo” - Tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 - Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 . 12 UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN - Thảo luận chủ đề: “ thanh niên phát huy truyền thống cách mạng dân tộc”. - Thi văn nghệ ca ngợi truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước. - Hội vui học tập. - Xây dựng kế hoạch gúp đỡ các gia đình có công với cách mạng (đền ơn đáp nghóa). 1 + 2 MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN - Thi tìm hiểu về sự đổi mới và phát triển của đất nước. - Trồng cây lưu niệm ở trường. - Giao lưu với Đảng viên tiêu biểu của đòa phương. - Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân. 3 TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN - Toạ đàm về vai trò của Đoàn và lí tưởng của Thanh niên hiện nay. - Giao lưu với đoàn viên ưu tú. - Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn 26-3. - Thảo luận kế hoạch chuẩn bò hội trại 26-3. 4 HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ - Tổ chức diễn đàn thanh niên về chủ đề “Hoà bình và hữu nghò”. - Tổ chức hội vui học tập. - Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30-4. 5 BÁC HỒ KÍNH YÊU - Thảo luận theo chủ đề: “Bác Hồ với thanh niên” - Sinh hoạt văn nghệ mừng sinh nhật Bác 19-5. 6+7+8 HÈ VUI, KHỎE VÀ BỔ ÍCH - Thi khéo tay hay làm. - Câu lạc bộ “Hướng nghiệp”. - Hội trại tổng kết hè. Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 2 CHỦ ĐIỂM THÁNG: 9 TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG I./ MỤC TIÊU GIÁO DỤC: - Học sinh hiểu truyền thống tốt đẹp của lớp, trường, nhiệm vụ và quyền hạn của học sinh cuối cấp THCS. - Tự hào và trân trọng truyền thống của lớp, của trường. - Biết tự xác đònh trách nhiệm bản thân phải học tập tốt để phát huy truyền thống tốt đẹp đó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II./ GI Ý NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM: 1./ Tuần thứ nhất: - Bầu cán bộ lớp. 2./ Tuần thứ hai: - Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp THCS 3./ Tuần thứ ba: - Thảo luận về tặng kỉ vật lưu niệm cho nhà trường. 4./ Tuần thứ tư: - Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường. Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 3 NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN: 1 Hoạt động 1 : BẦU CÁN BỘ LỚP Ngày soạn: 02/09/2009 – Ngày dạy: 09/09/2010 I./ YÊU CẦU GIÁO DỤC: - Học sinh hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học cuối cấp và thống nhất phương hướng hoạt động của lớp trong năm học này. - Lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp năng động sáng tạo, trách nhiệm dể góp phần phát huy truyền thống trướng, lớp. - Tự giác, tích cực hợp tác chặt chẽ trong mọi hoạt động của lớp. II./ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1./ Nội dung: - Tổng kết hoạt động của lớp, của ban cán bộ lớp trong năm học vừa qua và phương hướng hoạt động trong năm học này. - Bầu ban cán bộ lớp mới. 2./ Hình thức: - Báo cáo và thảo luận. - Bầu cán bộ lớp. III./ CHUẨN BỊ: 1./ Phương tiện: - Bản tổng kết hoạt động của lớp trong năm học cũ; bản phương hướng nhiệm vụ năm học cuối cấp THCS, phiếu bầu. - Một số tiết mục văn nghệ. 2./ Tổ chức: - Đánh giá hoạt động của lớp và cán bộ lớp trong năm học vừa qua. - Thống nhất phương hướng hoạt động của lớp trong năm học mới. - Phân công chuẩn bò cụ thể: * Học sinh: Lớp phó viết tổng kết năm học cũ; Lớp trưởng viết phương hướng nhiệm vụ năm học cuối cấp; Phân công điều khiển chương trình, thư kí, trang trí, văn nghệ. * GVCN: góp ý hoàn tất cho bản dự thảo. IV./ TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: 1./ Khởi động: -Hát tập thể: “bài ca đi học”; người điều khiển chương trình tuyên bố lí do và giới thiệu chương trình hoạt động, giới thiệu đại biểu, giới thiệu thư kí, ban bầu cử - kiểm phiếu. 2./ Thảo luận chung cả lớp và bầu ban cán bộ lớp mới: - Nêu mục đích, ý nghóa của ban cán bộ lớp. - Nêu tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ lớp trong năm học cuối cấp THCS. - Đề cử , ứng cử cán bộ lớp. - Ban bầu cử làm việc: nêu thể lệ bầu phiếu, phát phiếu, bỏ phiếu, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử: - Ban cán bộ lớp mới ra mắt nhận nhiệm vụ. - Giáo viên chủ nhiệm, đại biểu phát biểu ý kiến. 3./ Sinh hoạt văn nghệ xen kẽ. V./ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG : - Lớp trưởng nhận xét buổi sinh hoạt. - Lớp trưởng thông báo chủ đề tuần sau: “Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp THCS” NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN: 2 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 4 Hoạt động: THẢO LUẬN VỀ NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH CUỐI CẤP THCS Ngày soạn: 6/09/2009 – Ngày dạy: 16/09/2010 I./ YÊU CẦU GIÁO DỤC: - Học sinh hiểu nhiệm vụ và quyền lợi của học sinh cuối cấp THCS. - Tự xác đònh trách nhiệm bản thân phải hoàn thành tốt cá nhiệm vụ đó. - Biết sử dụng các biện pháp hợp lí có hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ của năm học cuối cấp THCS. II./ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1./ Nội dung : - Nhiệm vụ và quyền hạn của học sinh cuối cấp THCS. - Tầm quan trọng của việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó. - Các biện pjáp thực hiện. 2./ Hình thức : - Trao đổi, thảo luận. Văn nghệ xen kẽ. III./ CHUẨN BỊ: 1./ Tổ chức: - G/v phổ biến yêu cầu, nội dung, kế hoạch hoạt động. - Cán bộ lớp hội ý, phân công cụ thể: chương trình, dẫn chương trình, thư kí, khách mời, trang trí, phần thưởng … - Cá nhân, nhóm, tổ chuẩn bò ý kiến, tiết mục văn nghệ… 2./ Phương tiện: - Điều 13.28.29.31 Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em. - Điều 36.3738.39.40 Điều lệ trường phổ thông. - Một số câu hỏi thảo luận: + Theo CƯLHQ về QTE, bạn thấy mình có những quyền gì? + Là hs lớp 9, bạn thấy mình cần thực hiện tốt những nhiệm vụ gì? + Thực hiện tốt các nhiệm vụ của hs (nêu trên) có tầm quan trọng như thế nào? + Để thực hiện những nhiệm vụ đó cần có những biện pháp gì? - Giấy khổ lớn, bút lông, một số tiết mục văn nghệ. IV./ TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: 1./ Khởi động: - Hát tập thể: “Em yêu trường em” - Lớp trưởng tuyên bố lí do – chủ đề buổi sinh hoạt, giới thiệu đại biểu, chương trình, thư kí … 2./ Thảo luận về nhiệm vụ của người học sinh cuối cấp THCS: - Người dẫn chương trình nêu thể lệ, nêu câu hỏi thảo luận. - Học sinh thảo luận theo tổ, nhóm. - Đại diện báo cáo kết quả thảo luận. Các nhóm khác theo dõi nhận xét, bổ xung. - Người điều khiển gợi ý để nêu bật ý nghóa và biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ của hs 9: + Phải hoàn thành chương trình học tập cá bộ môn có kết quả tốt. + Phải rèn luyện hạnh kiểm tốt, tham gia các hoạt động khác tích cực. + Phải đỗ tốt nghiệp THCS. - Văn nghệ xen kẽ để buổi thảo luận sinh động. - GVCN, đại biểu phát biểu ý kiến. V./ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Lớp trưởng nhận xét buổi sinh hoạt. - Lớp trưởng thông báo chủ đề tuần sau: “Thảo luận về tặng kỉ vật cho trường” NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN: 3 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 5 Hoạt động: THẢO LUẬN VỀ TẶNG KỈ VẬT CHO TRƯỜNG Ngày soạn: 16/09/2006 – Ngày dạy: 23/09/2006 I./ YÊU CẦU GIÁO DỤC: - Học sinh hiểu được ý nghóa việc tặng vật kỉ niệm cho trường của học sinh cuối cấp THCS. - Có tình cảm quyến luyến, gắn bó với trường lớp, với thầy cô và bạn bè. Mong muốn lưu để lại những kỉ niệm đẹp cho trường. - Tích cực để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học cuối cấp. II./ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1./ Nội dung : - Lựa chọn phương án tặng kỉ vật lưu niệm cho trường. - Xây dựng kế hoạch thực hiện. 2./ Hình thức : - Thảo luận. - Xây dựng kế hoạch tặng kỉ vật lưu niệm. III./ CHUẨN BỊ: 1./ Tổ chức : - Cán bộ lớp hội ý dự thảo kế hoạch tặng vật kỉ niệm lưu niệm. - GVCN góp ý cho bản dự thảo. - Phân công điều khiển chương trình, thư kí, thủ quỹ, trang trí … dự kiến khách mời. - Các tiết mục văn nghệ. 2./ Phương tiện : - Bản dự thảo, dự trù kế hoạch tặng vật kỉ niệm. - Văn nghệ của các cá nhân, tổ nhóm. IV./ TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: 1./ Khởi động: - Hát tập thể: “Mái trường mến yêu” - Người điều khiển tuyên bố lí do, giới thiệu chương trình, thư kí, đại biểu … 2./ Thảo luận về tặng vật kỉ niệm cho trường: - Người điều khiển trình bày ý nghóa và một số hình thức tặng vật kỉ niệm: + Trồng cây lưu niệm (cây cảnh) + Ghế đá. + Tập san hoạt động của lớp. - Các tổ, nhóm cùng thảo luận để đi đến thống nhất phương án phù hợp với điều kiện kinh phí của lớp, phù hợp với trường: + Xác đònh mục tiêu cần đạt là gì? + Những công việc cần làm để đạt được mục tiêu đó. + Thời gian thực hiện: bắt đầu – kết thúc. + Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng thực hiện. - Thư kí thông qua kế họach thực hiện. - Người điều khiển chốt lại tặng vật, kế hoạch thực hiện, nhiệm vụ đã phân công. - GVCN, đại biểu phát biểu ý kiến. - Văn nghệ xen kẽ để buổi thảo luận sinh động. V./ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Lớp trưởng nhận xét buổi sinh hoạt. - Lớp trưởng thông báo chủ đề tuần sau: “Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường” Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 6 NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN: 4 Hoạt động: THI VIẾT, VẼ CA NGI TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Ngày soạn: 20/09/2006 – Ngày dạy: 30/09/2006 I./ YÊU CẦU GIÁO DỤC: - Học sinh biết được tiểu sử của Ngô Văn Sở – tên của trường. - Biết và hiểu được truyền thống của nhà trường. - Tự hào, trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của trường lớp. - Phát triển tư duy ngôn ngữ, kó năng viết, vẽ, giao tiếp, hợp tác. II./ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1 ./ Nội dung : - Tiểu sử của Ngô Văn Sở. - Ca ngợi truyền thống của trường, lớp. 2./ Hình thức: - Nghe tham luận. - Thi viết, vẽ, thi, ca. - Trò chơi nhỏ. III./ CHUẨN BỊ: 1./ Tổ chức: - Hội ý ban cán bộ lớp về nội dung chương trình hoạt động. - Phân công nhiệm vụ: dẫn chương trình, ban giám khảo, viết tham luận, đọc tham luận, chuẩn bò chủ đề, khách mời, trang trí, … - Thông báo về các tổ để chuẩn bò. 2./ Phương tiện: - Tư liệu về tiểu sử của Ngô Văn Sở. - Tham luận về truyền thống của trường, lớp. - Giấy khổ lớn, bút màu, bút viết bảng, phấn màu. - Các bài hát có chủ đề về nhà trường. - Tranh vẽ, ô hình để chơi đoán hình (trúc xanh) - Biểu điểm, phần thưởng. IV./ TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: - Hát tập thể: “Em yêu trường em” - Lớp trưởng tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, chương trình, ban giám khảo, thể lệ cuộc chơi. - LPVTM đọc tiểu sử của Ngô Văn Sở. - Đại diện các tổ đọc tham luận về truyền thống của trường, lớp; tình cảm của mình đối với truyền thống đó; trách nhiệm, nhiệm vụ của bản thân để duy trì và phát huy truyền thống đó. - Thi vẽ theo chủ đề “trường, lớp, truyền thống của trường, lớp” và bình tranh vẽ của tổ mình. - Chơi trò chơi đoán hình (trúc xanh) - Ban giám khảo làm việc, tổng kết, công bố kết quả. - Đại biểu phát thưởng GVCN, đại biểu phát biểu ý kiến. - Văn nghệ xen kẽ để sinh hoạt sinh động. V./ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Lớp trưởng nhận xét buổi sinh hoạt. - Lớp trưởng thông báo chủ đề tháng sau: “Chăm ngoan học giỏi” chủ đề tuần sau: “Lễ đăng kí thi đua học tập tốt” Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 7 VI./ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM T9: 1./ Học sinh tự đánh giá: TỐT KHÁ TRUNG BÌNH YẾU 2./ Tổ học sinh tự đánh giá, xếp loại: TỐT KHÁ TRUNG BÌNH YẾU 3./ Giáo viên chủ nhiệm đánh giá, xếp loại: TỐT KHÁ TRUNG BÌNH YẾU Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 8 CHỦ ĐIỂM THÁNG: 10 CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI I./ MỤC TIÊU GIÁO DỤC: - Giúp học sinh nhận thức sâu sắc những lời dạy của Bác Hồ trong thư gởi học sinh sinh viên nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, tháng 9/1945 và thư gởi ngành giáo dục ngày 16/10/1968. - Xác đònh trách nhiệm học tập tích cực theo lời Bác Hồ dạy để đạt kết quả tốt trong kì xét tốt nghiệp THCS và thi vào 10. - Biết đoàn kết gúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện tiến bộ II./ GI Ý NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM: 1./ Tuần thứ nhất: - Lễ đăng kí thi đua học tập tốt. 2./ Tuần thứ hai: - Thi tìm hiểu thư Bác Hồ (1945, 1968 3./ Tuần thứ ba: - Sinh hoạt chủ đề: “Em là nhà khoa học” 4./ Tuần thứ tư: - Sinh hoạt văn nghệ theo chủ đề tự chọn: “ thi tài năng văn nghệ” Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 9 NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN: 1 Hoạt động: LỄ ĐĂNG KÍ THI ĐUA HỌC TẬP TỐT Ngày soạn: 26/09/2006 – Ngày dạy: 07/10/2006 I./ YÊU CẦU GIÁO DỤC: - Nắm vững các chỉ tiêu thi đua học tập tốt của lớp và xác đònh chỉ tiêu phấn đấu của cá nhân trong năm học để đạt kết quả cao trong kì xét tuyển tốt nghệp THCS và thi vào 10. - ng hộ các biện pháp thi đua học tập tốt của lớp, có động cơ học tập đúng đắn để vươn lên. - Rèn luyện phương pháp học tập tích cực, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. II./ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1./ Nội dung : - Đưa ra các chỉ tiêu thi đua học tập, dự thảo chương trình hành động của lớp, và các biện pháp thực hiện. - Đăng kí thi đua của cá nhân, tổ, lớp. 2./ Hình thức : - Thảop luận, biểu quyết. - Lễ đăng kí cam kết thi đua. - Văn nghệ, trò chơi nhỏ xen kẽ. III./ CHUẨN BỊ: 1./ Tổ chức: - Hội ý cán bộ lớp soạn thảo về chỉ tiêu, nôò dung thi đua, danh hiệu thi đua, kế hoạch, thời gian thi đua, phần thưởng cho danh hiệu. Thống nhất chương trình buổi lễ cam kết thi đua; Phân công nhiệm vụ của buổi sinh hoạt: CK của tổ, của lớp, điều khiển, thư kí, văn nghệ, trang trí, … Dự kiến khách mời. - Tổ thông báo và xây dựng cam kết của cá nhân, của tổ theo những nội dung đã thống nhất. - GVCN hỗ trợ, góp ý xây dựng nội dung thi đua cho CBlớp. 2./ Phương tiện: - Bản đăng kí của cá nhân, tổ, lớp. - Một số tiết mục, trò chơi nhỏ. IV./ TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: - Hát tập thể: “Mùa xuân yêu thương em được đến trường” - Lớp trưởng tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, chương trình, thư kí … - NĐK mời đại diện các tổ lần lượt lên trình bày cam kết của tổ: chỉ tiêu học tập như chuyên cần, học thuộc bài, làm bài tập, phát biểu xây dựng bài, nề nếp tác phong, xếp loại thi đua từng tuần, tháng, cả năm => biểu quyết của tổ => nộp lại cho lớp trưởng để lưu. - LPHT thông qua bản cam kết thi đua của lớp, dự thảo chương trình hành động và biện pháp thực hiện, khen thưởng. - Cả lớp thảo luận để thống nhất chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp, danh hiệu thi đua để cùng thực hiện => biểu quyết. - Thư kí thông qua biên bản, đại diện các tổ, lớp trưởng cùng kí cam kết và thực hiện. - Văn nghệ xen kẽ để buổi lễ sinh động. - GVCN, đại biểu phát biểu ý kiến chốt lại mục tiêu, biện pháp thực hiện cam kết. Gợi ý cần có theo dõi, đôn đóc, kiểm tra đánh giá tiến trình thực hiện để có mức độ khen thưởng kỉ luật rõ ràng thích đáng. V./ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Lớp trưởng nhận xét sự chuẩn bò của các cá nhân, tổ và kết quả buổi sinh hoạt. - Lớp trưởng thông báo chủ đề tuần sau: “Thi tìm hiểu thư Bác Hồ – năm 1945 và năm 1968” Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 10 [...]... kiến V./ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Lớp trưởng nhận xét buổi sinh hoạt Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 18 - Lớp trưởng thông báo chủ đề tuần sau: “Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11 ” Ngày soạn : 16 /11 /2006 Tuần 12 : Ngày dạy 25 /11 /2006 NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN: 4 Hoạt động: BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 -11 I./ YÊU CẦU GIÁO DỤC: - Nhận thức... kiến V./ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Lớp trưởng nhận xét sự chuẩn bò của các tổ, buổi sinh hoạt - Lớp trưởng thông báo chủ đề sinh hoạt tuấn sau: “Tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam” Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 17 Ngày soạn : 05 /11 /2006 Ngày dạy 18 /11 /2006 Tuần 11 : NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN: 3 Hoạt động: TỔ CHỨC KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM I./ YÊU CẦU GIÁO DỤC: - Nâng cao nhận... buổi sinh hoạt sinh động - GVCN, đại biểu phát thưởng và phát biểu ý kiến V./ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Lớp trưởng nhận xét sự chuẩn bò, buổi sinh hoạt - Lớp trưởng thông báo chủ đề tuần sau: “Thi tài năng văn nghệ” Ngay soạn : 18 /10 /2006 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 Ngày dạy : 28 /10 /2006 12 Tuần 8 : NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN: 4 Hoạt động: THI TÀI NĂNG VĂN NGHỆ I./ YÊU CẦU GIÁO DỤC: -... HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM: 1. / Tuần thứ nhất: - Lễ đăng kí “Tuần học tốt, tháng học tốt” 2./ Tuần thứ hai: - Thảo luận về chủ đề truyền thống: “Tôn sư trọng đạo” 3./ Tuần thứ ba: - Tổ chức kỉ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 -10 4./ Tuần thứ tư: - Biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 -11 Ngày soạn : 30 /10 /2006 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 Ngày dạy : 04 /11 /2006 15 Tuần 9 : Hoạt động: ... THÚC HOẠT ĐỘNG: - Lớp trưởng nhận xét buổi sinh hoạt - Lớp trưởng thông báo chủ đề tháng sau: “Uống nước nhớ nguồn” chủ đề tuần sau: “Thảo luận về chủ đề thanh niên phat huy truyền thống cách mạng của dân tộc” Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 19 VI./ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM T 11: 1. / Học sinh tự đánh giá: TỐT KHÁ TRUNG BÌNH YẾU TRUNG BÌNH YẾU TRUNG BÌNH YẾU 2./ Tổ học sinh tự đánh... phát thưởng, phát biểu ý kiến V./ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Lớp trưởng nhận xét sự chuẩn bò của các tổ, nhận xét buổi sinh hoạt Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 23 - Lớp trưởng thông báo chủ đề tuần sau: “Hội vui học tập” Ngày soạn : 13 /12 /2006 Tuần 16 : Ngày dạy : 23 /12 /2006 NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN: 3 Hoạt động: HỘI VUI HỌC TẬP I./ YÊU CẦU GIÁO DỤC: - Nắm vững kiến thức cơ bản của các... buổi thảo luận sinh động - GVCN, đại biểu phát thưởng, phát biểu ý kiến Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 22 V./ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Lớp trưởng nhận xét buổi sinh hoạt - Lớp trưởng thông báo chủ đề tuần sau: “Thi văn nghệ ca ngợi truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước” Ngày soạn : 05 /12 /2006 Ngày dạy : 16 /12 /2006 Tuần 15 : NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN 2 Hoạt động: THI VĂN NGHỆ... các tổ, buổi sinh hoạt - Lớp trưởng thông báo chủ đề tháng sau: “Tôn sư trọng đạo” chủ đề tuần sau: “Lễ đăng kí tuần học tốt, tháng học tốt” Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 13 VI./ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM T10: 1. / Học sinh tự đánh giá: TỐT KHÁ TRUNG BÌNH YẾU TRUNG BÌNH YẾU TRUNG BÌNH YẾU 2./ Tổ học sinh tự đánh giá, xếp loại: TỐT KHÁ 3./ Giáo viên chủ nhiệm đánh giá, xếp loại:... giao lưu Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 30 - Văn nghệ xen kẽ để buổi thảo luận sinh động V./ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Lớp trưởng nhận xét buổi sinh hoạt - Lớp trưởng thông báo chủ đề tuần sau: “Trồng cây lưu niệm ở trường” Ngày soạn : 21/ 01/ 2007 Ngày dạy : 03/02/2007 Tuần 21: NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN: 4 Hoạt động: SINH HOẠT VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN I./ YÊU CẦU GIÁO DỤC: - Củng cố... V./ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Lớp trưởng nhận xét buổi sinh hoạt Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 31 - Lớp trưởng thông báo chủ đề tháng sau: “Tiến bước lên Đoàn” chủ đề tuần sau: “Toạ đàm về vai trò của Đoàn và lí tưởng của thanh niên hiện nay” VI./ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM: 1. / Học sinh tự đánh giá: TỐT KHÁ TRUNG BÌNH YẾU TRUNG BÌNH YẾU TRUNG BÌNH YẾU 2./ Tổ học sinh tự đánh giá, xếp . nhà trường. Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 3 NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN: 1 Hoạt động 1 : BẦU CÁN BỘ LỚP Ngày soạn: 02/ 09/ 20 09 – Ngày dạy: 09/ 09/ 2 010 I./ YÊU CẦU GIÁO DỤC: -. PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ QUY NHƠN TRƯỜNG THCS  GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP LỚP: 9A 5 NĂM HỌC: 20 09 – 2 010  Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 1 PHÂN PHỐI. Hồ – năm 19 4 5 và năm 19 6 8” Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 10 NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN: 2 Hoạt động : THI TÌM HIỂU THƯ BÁC HỒ (NĂM 19 4 5 VÀ NĂM 19 6 8) Ngày soạn:06 /10 /2006
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp_ lớp 9_Bộ 1, Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp_ lớp 9_Bộ 1,

Từ khóa liên quan