0

SKKN Đổi mới quản lý thiết bị dạy học ở trường THPT Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

108 1,261 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2015, 08:05

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "ĐỔI MỚI QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THPT ÂN THI, TỈNH HƯNG YÊN" Năm học: 2013-2014 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa là Chữ viết tắt Nghĩa là BGH Ban giám hiệu NV Nhân viên CB Cán bộ PP Phương pháp CBQL Cán bộ quản lý PPDH Phương pháp dạy học CBPTTBDH Cán bộ phụ trách thiết bị dạy học PHHS Phụ huynh học sinh CLDH Chất lượng dạy học QL Quản lý CMHS Cha mẹ học sinh QLGD Quản lý giáo dục CNTT Công nghệ thông tin QTDH Quá trình dạy học CSVC Cơ sở vật chất SGK Sách giáo khoa ĐDDH Đồ dùng dạy học SL Số lượng GD Giáo dục TB Trung bình GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo TBCN Tư bản chủ nghĩa GDTX Giáo dục thường xuyên TBDH Thiết bị dạy học GV Giáo viên THCS Trung học cơ sở Chữ viết tắt Nghĩa là Chữ viết tắt Nghĩa là GVCN Giáo viên chủ nhiệm THPT Trung học phổ thông HS Học sinh UBND Ủy ban nhân dân HSG Học sinh giỏi XH Xã hội HT Hiệu trưởng XHCN Xã hội chủ nghĩa KH-KT Khoa học-Kỹ thuật XHHGD Xã hội hóa giáo dục KT-XH Kinh tế-Xã hội MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ðảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm chăm lo, phát triển sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo và nhấn mạnh quan điểm: "Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực của quá trình phát triển”. Nghị quyết Trung ương II (khoá VIII) của Ðảng khẳng định: “Tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học là một yếu tố rất quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến và sử dụng các phương tiện hiện đại”. Thiết bị dạy học (TBDH) là một trong những điều kiện cần thiết để giáo viên (GV) thực hiện tốt nội dung giáo dục, giáo dưỡng và phát triển trí tuệ, khơi dậy tố chất thông minh, sáng tạo, độc lập suy nghĩ và khả năng hợp tác của học sinh (HS). Trong quá trình dạy học, TBDH vừa là công cụ giúp GV giảm nhẹ sức lao động và truyền tải thông tin nhằm tích cực hoá quá trình nhận thức HS, vừa là nguồn tri thức phong phú, khơi dậy tính tò mò, óc sáng tạo, kích thích hứng thú học tập phát triển tư duy hệ thống và kỹ năng, kỹ xảo thực hành của HS; thu hẹp khoảng cách lý thuyết đa dạng và thực tiễn phong phú. TBDH được xác định là một thành tố quan trọng của quá trình dạy học (QTDH), nó đóng vai trò to lớn trong việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH). Nếu việc quản lý và sử dụng TBDH có hiệu quả sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng học tập của học sinh nói riêng và chất lượng dạy học (CLDH) nói chung của nhà trường từ Mầm non đến Đại học. TBDH ở bậc THPT ngoài việc góp phần đổi mới PPDH nó còn có ý nghĩa to lớn trong quá trình nhận thức, rèn kỹ năng, kỹ xảo. Đổi mới giáo dục (GD), hiện đại hoá TBDH ngày càng có ý nghĩa quyết định đối với sự sống còn của một nền giáo dục và một quốc gia, đặc biệt đối với nước ta xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, chậm phát triển vừa có những bước tuần tự vừa có những bước nhảy vọt,…để rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển trên thế giới. Thực tế hiện nay việc quản lý TBDH ở các trường THPT huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên nhằm nâng cao CLDH trong các trường còn chưa được quan tâm đúng mức, thiếu sự chỉ đạo chặt chẽ và kiểm tra thường xuyên. Mặt khác việc trang bị TBDH cho các nhà trường phổ thông nói chung còn nhiều bất cập: thiếu, không kịp thời, không đồng bộ,… nên chưa phát huy được tác dụng của TBDH. Năng lực sử dụng TBDH của đội ngũ GV còn nhiều hạn chế, ngại thực hành,… Tư tưởng mọi người còn mang nặng cơ chế bao cấp xin cho TBDH, chưa chú ý tới việc bảo quản TBDH để sử dụng lâu dài. Các nhà trường còn chưa quan tâm và đầu tư đúng mức cho việc mua sắm, sử dụng và bảo quản TBDH nên hiệu quả sử dụng TBDH chưa cao. Xuất phát từ thực tế trên thì việc đổi mới công tác quản lý TBDH ở các trường THPT huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên hiện nay là rất cần thiết và quan trọng nhằm góp phần nâng cao CLDH trong giai đoạn hiện nay. Là người quản lý hoạt động chuyên môn ở trường THPT Ân Thi và với mong muốn tìm được các biện pháp quản lý góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo quản TBDH trong trường THPT Ân Thi nên tôi chọn nghiên cứu vấn đề: “ Đổi mới quản lý thiết bị dạy học ở trường THPT Ân Thi, tỉnh Hưng Yên” . 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất các biện pháp đổi mới quản lý TBDH ở trường THPT Ân Thi, tỉnh Hưng Yên nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của quản lý TBDH ở trường THPT. 3.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý TBDH ở trường THPT Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. .3. Ðề xuất biện pháp đổi mới quản lý TBDH có hiệu quả ở trường THPT Ân Thi, tỉnh Hưng Yên nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4.1. Khách thể nghiên cứu Hoạt động quản lý TBDH ở trường THPT Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. 4.2. Ðối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý TBDH ở trường THPT Ân Thi nhằm nâng cao CLDH trong trường. 5. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 5.1. Giới hạn nghiên cứu: Một số biện pháp quản lý TBDH ở trường THPT Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. 5.2. Đối tượng khảo sát Ðề tài tập trung nghiên cứu khảo sát thực trạng về công tác quản lý TBDH THPT Ân Thi, tỉnh Hưng Yên trong các năm học 2010-2011,2011-2012,2012-2013. 6. Giả thuyết khoa học Trong thời gian qua, công tác quản lý TBDH ở trường THPT Ân Thi đã có tiến bộ hơn trước và đạt được những kết quả nhất định. Song so với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông thì việc quản lý TBDH còn một số hạn chế, bất cập. Nếu vận dụng hợp lý các biện pháp quản lý TBDH ở trường THPT do tác giả đề xuất thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT. 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu, phân loại và hệ thống hoá các chỉ thị, Nghị quyết của Ðảng, của Nhà nước, của ngành và các tài liệu khoa học có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp quan sát - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp điều tra bằng phiếu - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 7.3. Phương phápbổ trợ: thống kê toán học để xử lý các kết quả nghiên cứu. 8. Ý nghĩa của đề tài Kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng cho các trường THPT có điều kiện tương tự như trường THPT Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Nó còn có giá trị tham khảo cho các nhà quản lý giáo dục. 9. Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài dự kiến trình bày trong 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý thiết bị dạy học ở trường phổ thông. Chương 2. Thực trạng quản lý thiết bị dạy học ở trường trung học phổ thông Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Chương 3. Biện pháp đổi mới quản lý thiết bị dạy học ở trường trung học phổ thông Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 1.1. Một số khái niệm có liên quan đến đề tài. 1.1.1. Quản lý. Quản lý là quá trình tác động có định hướng, có tổ chức của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý thông qua các cơ chế quản lý, nhằm sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực trong điều kiện môi trường biến động để hệ thống ổn định phát triển, đạt được những mục tiêu đã định. Quản lý là sự tác động có ý thức nhằm điều khiển, hướng dẫn các quá trình xã hội, những hành vi hoạt động của con người, huy động tối đa các nguồn lực khác nhau để đạt tới mục đích theo ý chí của nhà quản lý và phù hợp với quy luật khách quan. Quản lý gồm 4 chức năng cơ bản: Kế hoạch: lập kế hoạch là quá trình xác định ra các mục tiêu, những nội dung hoạt động và quyết định phương thức đạt được các mục tiêu đó, trên cơ sở những điều kiện, nguồn lực hiện có. Tổ chức: là quá trình sắp xếp và phân bổ công việc, quyền hành và các nguồn lực cho các thành viên của tổ chức để họ có thể đạt được các mục tiêu của tổ chức một cách hiệu quả, ứng với những mục tiêu khác nhau đòi hỏi cấu trúc tổ chức cho phù hợp với những mục tiêu và nguồn lực hiện có. Chỉ đạo: là điều khiển, điều hành, tác động, huy động, giúp đỡ, tạo điều kiện cho những cán bộ dưới quyền thực hiện những nhiệm vụ được phân công. Mỗi người đều có mục tiêu riêng, người quản lý phải biết điều khiển tác động để hướng mục tiêu cá nhân sao cho hòa hợp với mục tiêu chung của tập thể. Kiểm tra: là quá trình thiết lập và thực hiện các cơ chế thích hợp, theo dõi, giám sát các thành quả hoạt động và tiến hành sửa chữa, uốn nắn khi cần thiết để đảm bảo được mục tiêu của tổ chức. Sơ đồ 1.1. Mối quan hệ giữa các chức năng trong chu trình quản lý 1.1.2. Quản lý giáo dục. Giáo dục: Giáo dục là quá trình đào tạo con người một cách có mục đích, nhằm chuẩn bị cho con người tham gia đời sống xã hội, tham gia lao động sản xuất, nó được thực hiện bằng cách tổ chức việc truyền thụ và lĩnh hội những kinh nghiệm lịch sử, xã hội loài người. Các nhà giáo dục học quan niệm giáo dục như một hệ thống bao gồm các thành tố: Mục tiêu giáo dục, nội dung, phương pháp, phương tiện, kết quả giáo dục. Quản lý giáo dục: “QLGD là những tác động có hệ thống, có kế hoạch, có ý thức và hướng đích của chủ thể quản lý ở mọi cấp khác nhau đến tất cả các mắt xích của toàn bộ hệ thống nhằm mục đích đảm bảo sự hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ trên cơ sở quy luật của quá trình giáo dục về sự phát triển thể lực, trí lực và tâm lực trẻ em”. [14,tr. 341] QLGD chính là quá trình tác động có định hướng của nhà QLGD trong việc vận dụng nguyên lý, phương pháp chung nhất của kế hoạch nhằm đạt được những mục tiêu đề ra. . Kiểm tra Kế hoạch Thông tin QL Chỉ đạo Tổ chức QLGD có thể xem là sự tác động có ý thức nhằm điều khiển, hướng dẫn các quá trình giáo dục, những hoạt động của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên, huy động tối đa các nguồn lực khác nhau để đạt tới mục đích của nhà QLGD và phù hợp với quy luật khách quan. 1.1.3. Quản lý nhà trường. Quản lý nhà trường gồm hai cấp độ là cấp vĩ mô và cấp vi mô. Quản lý nhà trường ở cấp vĩ mô là quản lý của các cơ quan cấp trên, bên ngoài nhà trường đến nhà trường. Quản lý nhà trường ở cấp vi mô là của các nhà quản lý trong trường như Ban giám hiệu, các tổ trưởng…đến các thành viên trong tổ chức của mình. Tác giả Phạm Viết Vượng quan niệm: Quản lý nhà trường là hoạt động của các cơ quan quản lý nhằm tập hợp và tổ chức các hoạt động của giáo viên, học sinh và các lực lượng giáo dục khác, cũng như huy động tối đa các nguồn lực giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong nhà trường. 1.1.4. Thiết bị dạy học. 1.1.4.1. Thiết bị dạy học là gì? TBDH là thuật ngữ đại diện cho các cách gọi khác nhau: học cụ, đồ dùng học tập, thiết bị giáo dục, là một bộ phận của CSVC trường học trực tiếp có mặt trong các giờ học được thầy trò cùng sử dụng. TBDH là các phương tiện vật chất cần thiết được giáo viên và học sinh sử dụng nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình giáo dục, giảng dạy giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, trong hoạt động khám phá và lĩnh hội tri thức góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đê đạt được mục tiêu đề ra. 1.1.4.2. Vai trò, tầm quan trọng của thiết bị dạy học. [...]... tác quản lý TBDH Tiểu kết chương 1 Chương 1 của đề tài có nhiệm vụ xác định cơ sở lí luận về quản lý, QLGD, quản lý nhà trường; nội dung quản lý TBDH ở trường THPT Dựa vào kết quả tổng hợp, phân tích các tài liệu, văn bản có liên quan đến quản lý TBDH ở trường THPT cho thấy quản lý TBDH ở trường THPT là những biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục học sinh THPT Ban giám hiệu trường THPT. .. dựng CSVC và trang bị TBDH để nâng cao sự hiểu biết cho bản thân và phục vụ cho việc quản lý trang bị mua sắm TBDH trường THPT Ân Thi 2.3.2 Thực trạng quản lý việc sử dụng TBDH ở trường THPT Ân Thi Qua khảo sát, xin ý kiến của cán bộ quản lý trường THPT Ân Thi về thực trạng trang bị TBDH tôi thấy rằng: Công tác quản lý việc sử dụng TBDH ở trường còn gặp nhiều khó khăn, bất cập Nhà trường còn thiếu... THPT góp phần nâng cao chất lượng giáo dục CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ÂN THI, HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƯNG YÊN 2.1 Tình hình giáo dục của trường THPT Ân Thi 2.1.1.Quy mô số lớp, số HS của các trường THPT Ân Thi Bảng 2.1 Kết quả thống kê quy mô số lớp, số HS của trường THPT Ân Thi Năm Năm học Năm học Năm học Hạng Đạt thành 2010-2011... viên, nhân viên kỹ thuật, rà soát công tác nghiên cứu, phát triển, sáng chế TBDH của giáo viên và học sinh 1.2.2 Nội dung quản lý thiết bị dạy học 1.2.2.1 Quản lý đầ u tư mua sắm thiết bị dạy học Quản lý đầu tư mua, sắm TBDH là quản lý về vốn đầu tư, cách thức, hiệu quả kế hoạch đầu tư, mua sắm TBDH của nhà trường 1 2.2.2 Quản lý sử dụng thiết bị dạy học Quản lý sử dụng TBDH là quản lý mục... vững cơ sở khoa học, pháp lý của công tác quản lý CSVC trường học để chỉ đạo, thực hiện đầy đủ các chức năng quản lý CSVC và TBDH nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường Từ kết quả nghiên cứu về lí luận quản lý, QLGD và quản lý TBDH ở trường THPT, giúp tác giả có thêm cơ sở và phương pháp luận đúng đắn để đề xuất các biện pháp quản lý TBDH ở trường THPT góp phần nâng cao chất lượng... nhiều so với những năm học trước nhưng theo yêu cầu đổi mới dạy và học vẫn chưa đủ đáp ứng Thực tế này đòi hỏi trong những năm tới sở GD&ÐT Hưng Yên có kế hoạch chiến lược, tham mưu với UBND tỉnh Hưng Yên, tăng đầu tư ngân sách cho ngành GD&ÐT nói chung và đầu tư mua sắm TBDH cho các trường THPT nói riêng vì đây chính là cấp học cuối cùng chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng và nhân tài cho xã hội Ngoài... TBDH Ảnh hưởng của nhà quản lý đến quản lý TBDH Ảnh hưởng của giáo viên, nhân viên thiết bị đến quản lý TBDH Ảnh hưởng của chất lượng đầu tư mua sắm, trang bị thiết bị dạy học đến quản lý TBDH 1.4 Cơ sở pháp lý của quản lý thiết bị dạy học Những chủ trương của Đảng, Nhà nước và địa phương về việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cho phát... thể chất,… Nhà trường đã có phòng TBDH, có bố trí cán bộ chuyên trách, tuy nhiên cán bộ phụ trách TBDH chưa có chuyên môn về TBDH, chỉ tập huấn ngắn ngày, chưa được học nghiệp vụ bảo quản và sử dụng một cách khoa học Tuy nhiên, BGH trường THPT Ân Thi đã dựa trên những quy định, quy chế chuyên môn mà xây dựng những nội dung quản lý sử dụng TBDH như sau: 2.3.2.1 Việc lập kế hoạch quản lý sử dụng TBDH... thấy, kết quả thi tốt nghiệp của trường ổn định ở mức cao, mức trung bình trong 3 năm qua đều đạt gần 100% Đây là cơ sở để học sinh của trường có thể tham gia tuyển sinh vào các trường Cao đẳng - Đại học, tỷ lệ học sinh của các trường THPT Ân Thi tham gia thi Đại học - Cao đẳng chiếm tỷ lệ cao Về kết quả thi vào các trường Đại học, theo bảng điều tra 2.7 trường Ân Thi có tỷ lệ HS đỗ Đại học... giờ để nắm việc sử dụng TBDH của GV còn việc bảo quản thì giao cho cán bộ phụ trách TBDH và GV Ðây cũng là thực trạng chung cho việc quản lý TBDH ở các trường THPT 2.3.2.2 Công tác tổ chức việc sử dụng TBDH - Bộ máy quản lý: Việc quản lý TBDH ở nhà trường hiện nay, HT phân công một PHT phụ trách cùng các cán bộ phụ trách TBDH và tổ trưởng chuyên môn Học sinh là chủ thể quan trọng trong việc sử dụng . trạng quản lý TBDH ở trường THPT Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. .3. Ðề xuất biện pháp đổi mới quản lý TBDH có hiệu quả ở trường THPT Ân Thi, tỉnh Hưng Yên nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học. quản lý thiết bị dạy học ở trường THPT Ân Thi, tỉnh Hưng Yên . 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất các biện pháp đổi mới quản lý TBDH ở trường THPT. Yên. Chương 3. Biện pháp đổi mới quản lý thiết bị dạy học ở trường trung học phổ thông Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Đổi mới quản lý thiết bị dạy học ở trường THPT Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, SKKN Đổi mới quản lý thiết bị dạy học ở trường THPT Ân Thi, tỉnh Hưng Yên,

Từ khóa liên quan