SKKN Một số kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động các tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy – học ở trường THCS Hạ Trung – Bá Thước – Thanh Hoá

15 2.1K 16
SKKN Một số kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động các tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy – học ở trường THCS Hạ Trung – Bá Thước – Thanh Hoá

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

A ĐẶT VẤN ĐỀ Tổ chun mơn có chức năng, nhiệm vụ, vai trò quan trọng việc triển khai, thực nhiệm vụ giáo dục nhà trường Có thể khẳng định hoạt động tổ chuyên môn tốt, thực đầy đủ nhiệm vụ điều lệ trường trung học qui định góp phần tích cực, định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu trình đổi giáo dục Tuy nhiên tổ chuyên môn cấp sở có đầy đủ thẩm quyền để thực nhiệm vụ giáo dục Mà trường trung học sở giáo dục bậc trung học, nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông Do chất lượng hoạt động tổ chuyên môn phụ thuộc nhiều vào kế hoạch, hoạt động nhà trường, vào lãnh đạo Ban giám hiệu Trong văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học Sở giáo dục đào tạo Thanh Hoá, Phòng GD & ĐT Bá Thước năm đạo cho đơn vị trường học, Đặc biệt tháng năm 2011 Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hố, Phịng Giáo dục & Đào tạo Bá Thước tổ chức triển khai tập huấn nghiệp vụ cho tổ trưởng chuyên môn, nhằm làm tốt công việc cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, coi nhiệm vụ bản, thiết thực để nâng cao chất lượng dạy - học, thực đổi giáo dục Trong năm trước hoạt động số tổ chuyên môn chưa vào thực chất để nâng cao chất lượng dạy học, sinh hoạt tổ chun mơn cịn nặng giải vụ, thi đua Họp nhóm chuyên mơn chưa đều, cịn mang tính hình thức Trước tình hình thực tế trường, trước địi hỏi cần phải nâng cao chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu trình đổi mới, thực tốt vận động hai khơng Bộ GD - ĐT: “Nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục” Là người làm công tác quản lý trường THCS, tập thể cán bộ, giáo viên trường khơng ngừng tìm tịi, cải tiến để nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn góp phần lớn việc nâng cao chất lượng dạy - học Trong viết, Tơi xin trình bày: Một số kinh nghiệm đạo hoạt động tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy – học trường THCS Hạ Trung – Bá Thước – Thanh Hoá Trang B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận: Vị trí tổ chun mơn: Theo Điều lệ trường trung học ban hành theo Thông tư số: 12/2011/TTBGD&ĐT ngày 28 tháng năm 2011 Bộ GD&ĐT, cấu tổ chức trường THCS, THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học gồm có: a) Hội đồng trường trường công lập, Hội đồng quản trị trường tư thục, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn khác, tổ chuyên môn, tổ văn phịng phận khác (nếu có); b) Các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Cơng đồn, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức xã hội Tổ chuyên môn phận cấu thành trong máy tổ chức, quản lý trường THCS Trong trường, tổ, nhóm chun mơn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các phận nghiệp vụ khác tổ chức Đảng, đoàn thể nhà trường nhằm thực chiến lược phát triển nhà trường, chương trình giáo dục hoạt động giáo dục, hoạt động khác hướng tới mục tiêu giáo dục Chức tổ chuyên môn - Giúp Hiệu trưởng điều hành hoạt động nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến dạy học; - Trực tiếp quản lý giáo viên tổ theo nhiệm vụ quy định Tổ chuyên môn đầu mối để Hiệu trưởng quản lý nhiều mặt, chủ yếu hoạt động chuyên môn, tức hoạt động dạy học trường Tổ trưởng chuyên môn phải người có khả xây dựng kế hoạch; điều hành tổ chức, hoạt động tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình mơn học Bộ Giáo dục Đào tạo kế hoạch năm học nhà trường; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tổ; đánh giá, xếp loại đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên thuộc tổ quản lý Do đó, tổ trưởng chun mơn phải người có phẩm chất đạo đức tốt; có lực, trình độ, kinh nghiệm chun mơn; có uy tín đồng nghiệp, học sinh Tổ Trang trưởng chuyên môn phải người có khả tập hợp giáo viên tổ, biết lắng nghe, tạo đoàn kết tổ, gương mẫu, cơng bằng, kiên trì, khéo léo giao tiếp, ứng xử Nhiệm vụ tổ chuyên môn Nhiệm vụ tổ chuyên môn quy định theo Điều lệ trường THCS, THPT ban hành theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng năm 2011 Bộ Giáo dục Đào tạo: “Điều 16 Tổ chuyên môn Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức thư viện, viên chức thiết bị thí nghiệm trường trung học tổ chức thành tổ chuyên môn theo mơn học nhóm mơn học cấp học THCS, THPT Mỗi tổ chun mơn có tổ trưởng, từ đến tổ phó chịu quản lý đạo Hiệu trưởng, Hiệu trưởng bổ nhiệm giao nhiệm vụ vào đầu năm học Tổ chuyên mơn có nhiệm vụ sau: a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung tổ, hướng dẫn xây dựng quản lý kế hoạch cá nhân tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình mơn học Bộ Giáo dục Đào tạo kế hoạch năm học nhà trường; b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại thành viên tổ theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo; c) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần lần » Vai trị tổ trưởng chun mơn quản lý dạy học trường a Quản lý giảng dạy giáo viên - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung tổ theo tuần tháng, học kì năm học nhằm thực chương trình, kế hoạch dạy học hoạt động khác theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình mơn học Bộ Giáo dục Đào tạo kế hoạch năm học nhà trường; - Xây dựng kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; Trang - Xây dựng kế hoạch cụ thể sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo tiết phân phối chương trình; - Hướng dẫn xây dựng quản lý việc thực kế hoạch cá nhân, soạn giảng tổ viên (kế hoạch cá nhân dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo tiết phân phối chương trình; soạn giáo án theo phân phối chương trình, chuẩn kiến thức, kĩ sách giáo khoa, thảo luận soạn khó; viết sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học, đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá, phát bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu ); - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên tổ, giáo viên tuyển dụng (đổi phương pháp dạy học; đổi kiểm tra, đánh giá; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT dạy học góp phần đổi phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá ) - Điều hành hoạt động tổ (tổ chức họp tổ theo định kì quy định hoạt động chun mơn, nghiệp vụ hoạt động giáo dục khác; lưu trữ hồ sơ tổ; thực báo cáo cho Hiệu trưởng theo quy định); - Quản lý, kiểm tra việc thực quy chế chuyên môn giáo viên (thực hồ sơ chuyên môn; soạn giảng theo kế hoạch dạy học phân phối chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng; đề kiểm tra, thực việc cho điểm theo quy định; kế hoạch dự thành viên tổ ); - Dự giáo viên tổ theo quy định (4 tiết/giáo viên/năm học); - Các hoạt động khác (đánh giá, xếp loại giáo viên; đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên Việc đỏi hỏi tổ trưởng chuyên môn phải nắm thật rõ tổ viên ưu điểm hạn chế việc thực nhiệm vụ giảng dạy phân công) b Quản lý học tập học sinh - Nắm kết học tập học sinh thuộc mơn quản lý để có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục; Trang - Đề xuất, xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động nội, ngoại khóa để thực mục tiêu giáo dục - Các hoạt động khác (theo phân công Hiệu trưởng) Sinh hoạt tổ chuyên môn - Sinh hoạt tổ chuyên môn hoạt động chuyên môn thiếu hoạt động nhà trường; dịp để trao đổi chun mơn góp phần nâng cao chất lượng dạy học Thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn xuất nhiều ý tưởng Do vậy, tổ trưởng cần tạo điều kiện để giáo viên nói lên ý tưởng, kinh nghiệm Nội dung sinh hoạt tổ chun mơn cần đa dạng, phong phú, có thay đổi phải có chuẩn bị trước nội dung cách thức tổ chức thực - Việc sinh hoạt tổ chun mơn thực theo định kì quy định Điều lệ trường THCS, THPT (2 tuần/1lần Thời gian Hiệu trưởng quy định tuỳ yêu cầu tính chất, nội dung cơng việc); - Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn thực theo nhiệm vụ quy định (tránh việc sinh hoạt để giải vụ, việc mang tính hành chính); Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động tổ chuyên mơn Trích Thơng tư số 12.2009.TT-BGDĐT ngày 12.5.2009 việc ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường THPT ban hành theo Quyết định số 80.2008.QĐBGD&ĐT ngày 30.12.2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo: Tổ chuyên môn nhà trường hồn thành nhiệm vụ theo quy định a) Có kế hoạch cơng tác hồn thành nhiệm vụ theo quy định Điều lệ trường trung học; b) Sinh hoạt hai tuần lần hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động giáo dục khác; c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá việc thực nhiệm vụ phân công.” Mối quan hệ tổ chuyên môn với Ban Giám hiệu trường cấu tổ chức khác trường a Đối với Ban Giám hiệu: Trang - Là cầu nối Hiệu trưởng giáo viên tổ thông tin chiều nhằm mục tiêu cuối nâng cao chất lượng giáo dục Hiệu trưởng có thơng tin để đánh giá xác giáo viên, trình độ chun mơn, nghiệp vụ họ từ phân công giáo viên hợp lý, đạt hiệu tốt; chuyển tải cho giáo viên tổ đạo chuyên môn Hiệu trưởng quan quản lý cấp trên; - Tổ chức thực đạo chuyên môn Hiệu trưởng quan quản lý cấp hoạt động dạy học, giáo dục: Thực kế hoạch, chương trình giáo dục, chuẩn kiến thức kĩ năng, đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra, đánh giá… qua hoạt động cụ thể bồi dưỡng giáo viên, học sinh, dự giờ, thăm lớp… b Đối với công tác chủ nhiệm: Các thành viên tổ chuyên môn thực công tác chủ nhiệm Mối quan hệ giúp giáo viên trao đổi chuyên môn trao đổi công tác quản lý học sinh, hiểu rõ học sinh, từ góp phần vào cơng tác giáo dục tồn diện học sinh giúp công tác giảng dạy đạt kết tốt c Đối với Chi Đảng, Cơng đồn, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - Trong tổ chun mơn có thành viên đảng viên góp phần truyền đạt chủ trương, nghị chi Đảng đến tổ chuyên môn kịp thời, xác Các tổ viên đảng viên gương mẫu, thúc đẩy thành viên khác thực nhiệm vụ tốt - Tổ chuyên môn hỗ trợ hoạt động Cơng đồn, Đồn Thanh niên Đội Thiếu niên Tiền phong cách truyền đạt chủ trương đoàn thể để phối hợp chặt chẽ từ góp phần giáo dục tồn diện học sinh, thực kế hoạch nhà trường thực mục tiêu giáo dục đề Tổ chun mơn khơng thể hoạt động độc lập mà có quan hệ chặt chẽ với tổ chuyên môn khác, với Ban Giám hiệu trường, với Cơng đồn, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Các mối quan hệ thực tốt, chặt chẽ, đồng chắn hoạt động tổ chuyên môn đạt hiệu tốt II Thực trạng: Năm học 2011- 2012, trường THCS Hạ Trung có tổ chun mơn Trang + Tổ Tự nhiên có giáo viên Trong đó: trình độ Đại học 6/8 (75%); trình độ Cao đẳng 2/8 (25%) + Tổ Xã hội có 11 giáo viên Trong đó: trình độ Đại học 6/11 (54,5%); trình độ Cao Đẳng 5/11 (45,5%) Nhìn chung, đội ngũ giáo viên nhà trường ổn định, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín với học sinh nhân dân địa phương, nhiệt tình cơng việc có khả hồn thành tốt nhiệm vụ Hoạt động chuyên môn nhà trường nhiều năm có nếp Chất lượng dạy học nâng lên qua năm học Tuy vậy, số trường khác, vấn đề đạo sinh hoạt tổ chuyên môn sinh hoạt tổ chuyên mơn cịn bộc lộ số nhược điểm sau: - Cán quản lí tổ trưởng chưa thống nhất, chưa thể đổi quản lí việc phân cấp, phân quyền làm cho giáo viên khó thực công việc - Tổ trưởng chưa phát huy hết vai trị mình, thường có tâm lí coi giáo viên bình thường khác, lo hồ sơ đầy đủ, đẹp; chưa phân công nhiệm vụ cho giáo viên theo yêu cầu, nhiệm vụ; chưa chủ động xây dựng thực kế hoạch, chưa mạnh dạn việc đề xuất ý kiến để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn - Nội dung sinh hoạt tổ chun mơn chưa phong phú, hình thức cịn đơn điệu, gị bó, chưa sâu vào vấn đề trọng tâm đổi phương pháp dạy học tháo gỡ khó khăn cho giáo viên tổ Trong buổi sinh hoạt, khơng khí thường trầm lắng, giáo viên phát biểu ý kiến; vấn đề khó mang bàn bạc, thảo luận III Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề: Để đạo tốt hoạt động dạy - học phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ tổ chuyên môn trường THCS, Tôi đạo thực biện pháp sau: Biện pháp thứ nhất: a) Nhà trường phải lưu trữ đầy đủ văn đạo hoạt động dạy học qui chế chuyên môn Phân công rõ trách nhiệm việc triển khai văn đến cán bộ, giáo viên cách đầy đủ, kịp thời - Đối với văn qui chế chun mơn ngành quy định: giao cho hiệu phó chuyên môn triển khai cho tất giáo viên phiên họp chun mơn chung tồn trường - Đối với loại văn đạo giảng dạy môn cụ thể: giao cho tổ trưởng chuyên môn triển khai thực Trang - Ngoài phịng họp giáo viên, có số chỗ thuận lợi để niêm yết văn chuyên môn quan trọng hay sử dụng; văn chuyên môn để cán bộ, giáo viên tiện theo dõi học tập thực b) Hiệu phó chun mơn lập kế hoạch kịp thời cho hoạt động chuyên môn chung toàn trường tháng, học kỳ năm học, dành thời gian hợp lý cho tổ chun mơn, nhóm chun mơn sinh hoạt Đây cơng việc quan trọng nhằm thực nhiệm vụ chun mơn mà Sở giáo dục đào tạo, Phịng GD - ĐT Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm học đề Ngồi cơng việc thơng thường mà người cán quản lý phải làm là: lập kế hoạch cho phần việc phụ trách năm học, học kỳ, tháng, phần việc quan trọng lập kế hoạch cụ thể việc xử dụng thời gian chiều ngày thứ tuần Ở trường , năm trở lại bố trí thời gian ngày thứ hàng tuần sau: + Chiều thứ tuần thứ tháng: dành cho hoạt động: Họp triển khai kế hoạch chun mơn tồn trường; + Chiều thứ tuần thứ hai thứ tư tháng: Dành hẳn cho tổ chuyên môn sinh hoạt, bao gồm công việc: Thao giảng, dự giờ, góp ý dạy; triển khai chuyên đề phương pháp dạy – học Chính tổ, nhóm chun mơn ln có quĩ thời gian cố định, chủ động việc bồi chuyên môn nghiệp vụ cho tổ viên Đối với nội dung công việc chiều thứ (tuần thứ tuần thứ 4), P.Hiệu trưởng phụ trách chun mơn có trách nhiệm lên kế hoạch cụ thể buổi từ đầu học kỳ; là: "Kế hoạch họp kiểm tra chung toàn khối" học kỳ năm học Trong kế hoạch ghi rõ buổi chiều thứ làm việc gì: Thứ Sáu (tuần thứ 2): Dành cho việc thao giảng chuyên đề; họp tổ chun mơn góp ý dạy, … Thứ Sáu (tuần thứ 4): Dành cho việc kiểm tra góp ý hồ sơ chuyên môn định kỳ, tổ xây dựng chuyên đề tiếp tục thao giảng chuyên đề … Chúng thực nề nếp kiểm tra chung họp trình bày từ năm học 2010 - 2011 đến Tuy nhiên tuỳ theo nhiệm vụ tình hình thực tế năm học mà kế hoạch có thay đổi cho phù hợp Dựa vào kế hoạch phận đặc biệt tổ chuyên môn chủ động việc lập kế hoạch hoạt động tổ Trong có kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề giảng dạy, phân công giáo viên thao giảng minh hoạ chuyên đề, Do có kế hoạch sớm, cụ thể nên việc thực chuẩn bị chu đáo, đạt kết tốt Trang Biện pháp thứ hai: Tổ chức tốt việc kiểm tra đánh giá học sinh a) Tổ chức kiểm tra tiết chung toàn khối: Kiểm tra đánh giá kiến thức học sinh công việc quan trọng người thầy, nhiệm vụ trọng tâm công tác đạo chuyên môn nhà trường Giáo viên tổ chuyên môn phải làm tốt công tác này, việc tổ chức kiểm tra tiết phải đạt mục đích yêu cầu sau: - Nội dung kiểm tra phải phù hợp với chương trình sách giáo khoa hành - Đề kiểm tra không tải, phù hợp với đối tượng học sinh: giỏi, khá, trung bình, yếu Đề kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, cẩn mật - Chấm phải xác, theo đáp án, biểu điểm Chống tượng chấm cảm tính, qua loa hay khắt khe - Trả kịp thời, để học sinh thấy kiến thức thực tế Giáo viên, tổ chun mơn nhà trường nắm bắt kịp thời chất lượng học tập học sinh Từ có biện pháp đạo kịp thời, thích hợp nâng cao chất lượng dạy - học - Tổ chức kiểm tra phải đảm bảo qui chế chuyên môn, phù hợp với tâm lý học sinh, tránh căng thẳng, nặng nề Có kết kiểm tra phản ánh trình độ thực tế học sinh theo yêu cầu, mục đích giáo dục Để thực mục đích yêu cầu kiểm tra đánh trình bày trên, chúng tơi tiến hành kiểm tra tiết thống chung tồn khối Một số cơng việc thực tóm tắt theo bước sau: + Bước 1: Lập kế hoạch tổ chức kiểm tra theo trọng tâm công tác dạy - học năm học Hiệu phó chun mơn lập kế hoạch kiểm tra tiết chung niêm yết thông báo từ đầu học kỳ để giáo viên tổ chuyên môn chủ động công việc thực chương trình chuẩn bị cho cơng việc kiểm tra tiết Việc lập kế hoạch tổ chức kiểm tra tiết tập trung trường thực từ năm học 2010 - 2011 đến nay, ngày bổ sung rút kinh nghiệm hồn thiện + Bước 2: Sinh hoạt nhóm chuyên môn đề kiểm tra: Giáo viên mơn có vai trị trách nhiệm lớn việc chuẩn bị tổ chức kiểm tra - Do trước kiểm tra tuần: nhóm chun mơn phải thống mục đích u cầu; đơn vị kiến thức cần kiểm tra đánh giá thông báo nội dung đến tất học sinh lớp để học sinh chủ động ơn tập - Sau họp nhóm chun mơn, giáo viên dạy đề tham khảo (có thể đề A - B) với đáp án biểu điểm đầy đủ nạp lại cho tổ trưởng chun mơn Trang sở đồng chí ban giám hiệu tổ trưởng chun mơn, có chun mơn đào tạo với mơn kiểm tra, chịu trách nhiệm đề kiểm tra thức Tất đề kiểm tra tiết chung đề A, B với mức độ kiến thức tương đương + Bước 3: Tổ chức kiểm tra - Hiệu phó chun mơn lập kế hoạch kiểm tra tiết chung niêm yết kế hoạch từ đầu học kỳ (như ví dụ nêu biện pháp thứ nhất) - Chúng xác định công việc tổ chức kiểm tra tiết chung nhiệm vụ toàn Hội đồng sư phạm Do việc coi kiểm tra chung nhiệm vụ giáo viên mơn mà cịn nhiệm vụ giáo viên thuộc tổ chuyên môn khác Kế hoạch phân công giáo viên coi kiểm tra hiệu phó chun mơn thơng báo kế hoạch tuần Việc tổ chức coi kiểm tra thực chặt chẽ, nghiêm túc, giáo viên coi kiểm tra buổi phân công từ đến giáo viên làm thư ký cho buổi thi Với nhiệm vụ: kiểm đề, kiểm bài, ghi chép tình hình giáo viên coi thi học sinh làm thi Với cách tổ chức quản lý tạo nên khơng khí nghiêm túc kiểm tra Thuận tiện theo dõi đạo ban giám hiệu tổ chuyên môn + Bước 4: Giai đoạn chấm, trả bài: - Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên chấm theo phương thức: phân công chấm chéo kiểm tra tiết; phân cơng chấm theo phịng thi kiểm tra học kỳ (vì kiểm tra học kỳ học sinh xếp theo vần A,B,C toàn khối) - Ngày thứ tuần kề sau ngày kiểm tra, giáo viên chấm giao cho giáo viên môn - Giáo viên chấm biểu điểm thống nhất, chấm ghi điểm phần, ghi điểm số, chữ - Giáo viên môn xem lại làm học sinh lớp dạy để nắm bắt chất lượng học sinh mình, đồng thời kiểm tra lại tính xác việc chấm đồng nghiệp Nếu phát chấm sai, chấm sót theo biểu điểm giáo viên mơn chấm lại theo biểu điểm, đồng thời lập danh sách học sinh chấm lại nộp cho ban giám hiệu - Giáo viên môn trả cho học sinh theo qui định phân phối chương trình (nếu có), trả cho học sinh chậm sau tuần kiểm tra - Sau trả giáo viên môn nhập điểm vào sổ gọi tên ghi điểm + Bước 5: Giai đoạn rút kinh nghiệm - Để phục vụ cho việc theo dõi, lưu trữ, rút kinh nghiệm chất lượng dạy học sau lần kiểm tra in bảng thống kê kết kiểm tra 15 Trang 10 phút, 45 phút kiểm tra học kỳ theo khối lớp Sau giao bảng thống kê cho tổ nhóm chun mơn lưu trữ, phục vụ cho việc sinh hoạt tổ nhóm - Chúng tơi đạo: họp tổ, nhóm chun mơn phải rút kinh nghiệm qua kiểm tra: từ khâu đề kiểm tra, coi chấm bài, kết làm học sinh Từ giáo viên tổ, nhóm trao đổi thống nhất: nội dung, phương pháp, yêu cầu việc dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy - học b) Đối với không kiểm tra tiết tập trung: Tất kiểm tra từ 15 phút trở lên mà khơng có kế hoạc kiểm tra chung giáo viên mơn chủ động tổ chức kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra tổ chuyên môn; đề kiểm tra giáo viên môn ra, sau kiểm tra xong lưu đề đáp án hồ sơ tổ, nhóm chun mơn Với cách làm này, dù không kiểm tra chung, việc tổ chức kiểm tra viết 15 phút tất môn đạo thống thời gian, nội dung yêu cầu kiểm tra Các đề biểu điểm đáp án kiểm tra lưu hồ sơ tổ, nhóm, tư liệu chun mơn quan trọng để giáo viên nhóm trao đổi học tập Với biện pháp chuỗi biện pháp thứ hai tơi vừa trình bày đạt kết tích cực: + Thực mục đích, yêu cầu công tác kiểm tra, đánh giá học sinh Kết đánh giá thể xác trình độ lực học tập học sinh Các tồn tại, hạn chế kiểm tra riêng chấm dứt hẳn + Đã thúc đẩy tổ, nhóm chun mơn sinh hoạt với nhiều nội dung thiết thực, phục vụ cho nâng cao chất lượng dạy - học Biện pháp thứ ba: Tổ chức học tập chuyên đề dạy - học, hội giảng, hội học Đây hoạt động quan trọng tổ, nhóm chun mơn, điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giai đoạn nay: thực đổi nội dung, chương trình, phương pháp dạy - học; theo hướng lấy học sinh làm trung tâm - Về phía nhà trường: phân cơng, theo dõi, động viên giáo viên thực tốt công tác học tập bồi dưỡng thường xuyên hè năm học - Nhà trường lập kế hoạch dành thời gian họp để tổ, nhóm chun mơn triển khai học tập chuyên đề Sau có thao giảng minh họa ( mẫu) Kế hoạch học tập chuyên đề, thao giảng hiệu phó chun mơn thể rõ từ đầu học kỳ : "Kế hoạch họp kiểm tra chung toàn khối chiều thứ hàng tuần" Song song với việc tổ chức thao giảng tập trung, yêu cầu tổ chuyên môn thực tốt kế hoạch "Dự theo đạo tổ chuyên môn" Hàng tuần tổ trưởng Trang 11 chun mơn lên kế hoạch phân cơng nhóm giáo viên dự đồng nghiệp theo thời khố biểu khoá, nhằm tăng cường trao đổi, rút kinh nghiệm giảng dạy, đặc biệt khó dạy, dạng quan trọng Chúng đạo môn khối lớp tuần phải thực tiết dự theo đạo tổ chuyên môn Để tiện việc đạo theo dõi hoạt động soạn in sẵn, phát cho tổ chuyên môn tập: "Sổ phân công Thao giảng - Dự giờ" Biện pháp thứ tư: Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng họp tổ, nhóm chun mơn - Nhà trường lên lịch họp tổ chuyên môn từ đầu học kỳ (Kế hoạch nằm kế hoạch họp kiểm tra chung) đảm bảo yêu cầu: bình qn tháng tổ chun mơn họp lần buổi chiều thứ - Về nhóm chuyên môn: vài năm gần nay, ngành giáo dục thực việc đổi sách giáo khoa chương trình nhằm nâng cao chất lượng dạy - học Do cần phải tăng cường việc họp nhóm chun mơn Được trí chung tập thể giáo viên, nghị Hội nghị cán công chức đầu năm trường thống : nhóm chun mơn tuần họp lần với thời gian 30 phút đến 01 Lịch họp nhóm chun mơn tuần nhóm chun mơn thống báo cáo với tổ chuyên môn nhà trường + Nội dung họp tổ chun mơn bao gồm: Nội dung mang tính chất hành thi đua, kỷ luật, nề nếp chiếm không 1/3 thời gian họp tổ 2/3 thời gian họp tổ sâu vào nội dung: liên quan trực tiếp đến dạy - học, thao giảng, học tập chuyên đề, rút kinh nghiệm, bàn biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học; chuẩn bị cho việc đánh giá kiểm tra + Nội dung sinh hoạt nhóm chun mơn bao gồm: xem xét việc thực chương trình, thống tiết dạy tuần nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học yêu cầu tất dạy thống trao đổi sinh hoạt nhóm Rút kinh nghiệm qua kiểm tra 15 phút, 45 phút, kiểm tra học kỳ Từ có phương pháp dạy - học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy - học Thống kiến thức trọng tâm chương, phần, chuẩn bị cho kiểm tra tới (nếu có) Cơng tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu… - Về phía nhà trường tạo điều kiện để tổ chuyên mơn có chỗ riêng lưu giữ loại hồ sơ tổ, nhóm hay sử dụng: Sổ kế hoạch hoạt động tổ, sổ phân công thao giảng - dự giờ, sổ sinh hoạt nhóm chun mơn… Trang 12 Biện pháp thứ năm: Tin học hóa việc cộng điểm, xếp loại, thống kê kết học tập học sinh Cung cấp kịp thời, đầy đủ, xác kết cho tổ nhóm chun mơn, phục vụ hữu ích cho cơng tác quản lý, đạo chuyên môn nhà trường Hiện nhà trườg dùng phần mềm quản lý điểm học sinh nhằm phục vụ cho hoạt động tổ, nhóm chun mơn, cụ thể là: - Nhập điểm, cộng điểm trung bình môn học kỳ, năm Xếp loại học lực học sinh; kết lên lớp, thi lại, lại; chương trình in giấy khen - Thống kê kết kịp thời giáo viên nhập điểm kiểm tra từ 15 phút trở lên Nội dung thống kê theo giáo viên, khối lớp tồn trường Chúng tơi cung cấp thống kê cho tổ nhóm chun mơn để phục vụ cho việc sinh họat tổ, nhóm Biện pháp thứ sáu: Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm cách khoa học kịp thời Trong trình đạo hoạt động dạy học, người cán quản lý phải ý đến việc phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể Vì nói: người dạy học giáo viên – người đánh giá học sinh giáo viên Do q trình đạo hoạt động dạy học, cán quản lý giáo dục phải ln ý lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng cán bộ, giáo viên Đồng thời xếp thời gian cách khoa học hợp lý để thầy cô giáo tự đánh giá công tác làm học kỳ, từ đề biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học học kỳ Sau tổ chuyên môn họp sơ kết học kỳ đề kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học Trên sở kế hoạch giáo viên, tổ chuyên môn, ban giám hiệu xây dựng kế hoạch biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho học kỳ Đối với học kỳ I cơng việc thường hồn thành tuần 20 Với cách làm không áp đặt tiêu cho giáo viên phát huy tốt phong trào thi đua dạy học vào thực chất, khơng chạy theo hình thức IV Kết Từ thực biện pháp trên, hoạt động tổ, nhóm chun mơn, kết dạy học có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể sau: - Hoạt động tổ nhóm chun mơn ngày có chất lượng, khơng cịn mang tính chất giải vụ, cơng việc hành đơn thuần, mà tập trung chủ yếu vào đặc trưng môn học để nâng cao chất lượng dạy - học Trang 13 - Nội dung cơng việc tổ, nhóm chun mơn nhiều, xong nhờ có loại sổ sách , biểu mẫu (như trình bày) in sẵn, phát cho tổ, nhóm đó, thuận tiện, đơn giản việc lưu trữ nội dung chuyên môn quan trọng liên quan đến dạy học, giúp cho lãnh đạo nhà trường dễ theo dõi, nắm bắt kịp thời chất lượng dạyhọc, từ có kế hoạch đạo cho phù hợp - Xây dựng nề nếp hoạt động chun mơn chung tồn trường song tạo tính chủ động phát huy sáng tạo hoạt động tổ, nhóm chun mơn phù hợp với đặc trưng môn - Chất lượng dạy học trường ngày nâng cao củng cố vững Xin nêu vài số liệu trường hai năm gần + Về phía giáo viên: Năm học 2009-2010 2010 – 2011 Kỳ I : 2011 – 2012 Giáo viên giỏi cấp huyện tỉnh huyện huyện tỉnh Giáo viên đạt lao động tiên tiến 11 12 Giáo viên có chun mơn yếu + Về phía học sinh: Năm học 2009 - 2010 2010 - 2011 Kỳ I : 2011 - 2012 Số HS giỏi cấp Huyện Học sinh giỏi Học sinh tiên Lên lớp thẳng trường tiến 25 196/201 33 167/170 11 66 Trang 14 C BÀI HỌC KINH NGHIỆM Qua thực tiễn công tác, rút học kinh nghiệm sau công tác đạo chuyên môn trường trung học sở: - Hiệu trưởng phải đạo phận chuyên môn làm việc phải có kế hoạch, khoa học, kịp thời, sát với thực tế, từ tạo điều kiện thuận lợi để tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động cách khả thi - Nhà trường cần bố trí thời gian cách hợp lý, tương đối cố định để tổ chun mơn hoạt động Cần có đạo, định hướng để họp tổ, nhóm chun mơn, tránh sa đà vào giải cơng việc mang tính chất hành chính, vụ mà chủ yếu nội dung nhằm nâng cao chất lượng dạy - học - Kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy- học công tác quan trọng người làm công tác quản lý; cần tập trung xây dựng có nhiều biện pháp phù hợp để kết kiểm tra phản ánh thực chất Từ có giải pháp đúng, khoa học nhằm nâng cao chất lượng dạy học - Qua hoạt động, giai đoạn cần tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời, từ điều chỉnh phương pháp, biện pháp cho phù hợp - Chỉ đạo nâng cao chất lượng họp tổ, nhóm chun mơn để nâng cao chất lượng dạy học công tác quan trọng thường xuyên người làm công tác quản lý trường học - Nhà trường cần soạn thảo sẵn loại hồ sơ, biểu mẫu cách khoa học để thuận lợi cho giáo viên tổ nhóm chun mơn sử dụng, thuận lợi cho việc kiểm tra đánh giá lãnh đạo Trên số kinh nghiệm bước đầu mà đúc rút, thực q trình đạo hoạt động tổ, nhóm chun mơn Chắc chắn khơng tránh khỏi thiếu sót chưa đầy đủ, mong đồng chí, đồng nghiệp tham khảo góp ý Hạ Trung, ngày 21 tháng năm 2012 Người thực Đào Xuân Lượng Trang 15 ... bị thí nghiệm trường trung học tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học nhóm mơn học cấp học THCS, THPT Mỗi tổ chun mơn có tổ trưởng, từ đến tổ phó chịu quản lý đạo Hiệu trưởng, Hiệu trưởng bổ... hoạch, tổ chức hoạt động nội, ngoại khóa để thực mục tiêu giáo dục - Các hoạt động khác (theo phân công Hiệu trưởng) Sinh hoạt tổ chuyên môn - Sinh hoạt tổ chuyên môn hoạt động chuyên môn thiếu hoạt. .. biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học học kỳ Sau tổ chun mơn họp sơ kết học kỳ đề kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học Trên sở kế hoạch giáo viên, tổ chuyên môn, ban giám hiệu xây

Ngày đăng: 21/04/2015, 21:18

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • A. ĐẶT VẤN ĐỀ

 • B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

  • I. Cơ sở lý luận:

   • 1. Vị trí của tổ chuyên môn:

   • 2. Chức năng tổ chuyên môn

   • 3. Nhiệm vụ tổ chuyên môn

   • 4. Vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong quản lý dạy học ở trường

   • 5. Sinh hoạt tổ chuyên môn

   • 6. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động tổ chuyên môn

   • 7. Mối quan hệ giữa tổ chuyên môn với Ban Giám hiệu trường và các cơ cấu tổ chức khác trong trường

  • II. Thực trạng:

  • III. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:

   • 1. Biện pháp thứ nhất:

   • 2. Biện pháp thứ hai:

   • 3. Biện pháp thứ ba:

   • 4. Biện pháp thứ tư:

   • 5. Biện pháp thứ năm:

   • 6. Biện pháp thứ sáu:

  • IV. Kết quả.

 • C. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan