0

SKKN Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hồ sơ Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi – Nha Trang

56 1,637 4
  • SKKN Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hồ sơ Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi – Nha Trang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 14:57

1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỒ SƠ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI – NHA TRANG” Người thực hiện Trần Kim Thanh Nha Trang, tháng 04/2014 2 A. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong nhiều năm qua, Việc quản lý hồ sơ sổ sách, văn bản của Công đoàn cơ cở ở các trường THPT trong toàn tỉnh Khánh Hòa nói chung và của Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Văn Trõi nói riêng chưa được thống nhất theo mẫu chung, Hồ sơ Công đoàn mỗi trường làm mỗi kiểu, chưa nhất quán, thiếu khoa học, làm ảnh hưởng đến việc kiểm tra đánh giá giữa các trường. Chính vì vậy, Hôm nay tôi xây dựng đề tài này để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hồ sơ Công đoàn cơ sở, lập các biểu mẫu văn bản mang tính hệ thống. Giúp cho công tác quản lý hồ sơ Công đoàn nhà trường được hoàn thiện hơn. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở thực trạng về hệ thống hồ sơ sổ sách Công đoàn cơ sở tôi chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hồ sơ Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi – Nha Trang” để hoàn thiện hệ thống biểu mẫu các văn bản của Công đoàn cơ sở giúp cho việc quản lý hồ sơ, sổ sách Công đoàn cơ sở khoa học hơn và tốt hơn. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu Tôi chọn Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi bởi đây là trường tôi đang công tác nên rất thuận lợi trong việc thực hiện. Đối tượng được chọn: Xây dựng hệ thống biểu mẫu, các loại hồ sơ sổ sách của Công đoàn mà mỗi Công đoàn cơ sở đều phải thực hiện. 4. Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất và thực hiện biện pháp “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hồ sơ Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi – Nha Trang” sẽ làm tăng hiệu quả trong công tác quản lý hồ sơ sổ sách của Công đoàn cơ sở được tốt hơn. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác quán lý hồ sơ Công đoàn vụ từ đó đề ra biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quán lý Công đoàn trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. - Phân tích thực trạng về hồ sơ đoàn vụ Công đoàn nhà trường THPT Nguyễn Văn Trỗi nói riêng và Công đoàn cơ sở của các trường THPT toàn tỉnh Khánh Hòa trong những năm qua còn nhiều bất cập chưa có sự thống nhất theo hệ thống theo biểu mẫu. Mỗi trường làm mỗi kiểu khác nhau. - Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý Hồ sơ Công đoàn trường THPT Nguyễn Văn Trỗi – Nha Trang. 6. Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Xây dựng các biểu mẫu và hồ sơ công đoàn ở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. 3 - Thời gian: Từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2014 sẽ hoàn thành. 7. Phương pháp nghiên cứu Vận dụng phương pháp tìm kiếm, sưu tầm, tổng hợp để hoàn thiện các biểu mẫu các loại văn bản của Công đoàn. B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Một số quy định về hồ sơ sổ sách của công đoàn cơ sở cần quản lý: 1. Kế hoạch chỉ đạo hoạt động Công đoàn năm học; Kế hoạch của UBKT; Kế hoạch của Ban nữ công; 2. Quy chế làm việc BCH, UBKT, Ban nữ công, phân công nhiệm vụ của Ban chấp hành; 3. Quy chế chi tiêu tài chính của Công đoàn; 4. Quy chế phối hợp giữa BCH với Hiệu trưởng. 5. Đăng ký thi đua của Công đoàn.; 6. Sổ theo dõi thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 7. Sổ theo dõi các loại quỹ; 8. Sổ hoạt động Ban thanh tra nhân dân; 9. Sổ quản lý công đoàn viên; 10. Sổ ghi nghị quyết BCH. 11. Sổ nghị quyết của tổ công đoàn. 12. Sổ theo dõi công văn đi, đến và lưu các văn bản, Các quyết định … 13. Sổ công tác Ủy ban kiểm tra. (Biên bản họp UBKT, Biên bản kiểm tra) 14. Sổ theo dõi hoạt động của Ban nữ Công (Biên bản họp, Thống kê hoạch động…) 15. Phiếu đăng ký thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. 16. Bản đăng ký xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Một số nét về Công đoàn trường THPT Nguyễn Văn Trỗi - thành phố Nha Trang và Công tác quản lý Hồ sơ Công đoàn của trường trong những trước đây. Trong năm học 2013-2014, Công đoàn trường THPT Nguyễn Văn Trỗi có 126 công đoàn viên. Gồm có 9 tổ Công đoàn (Tổ Toán, Lý-CN, Ngữ văn, Hóa-Sinh-CN, Sử-Địa-CD, Pháp-Tin, Thể dục-Quốc Phòng và tổ Văn Phòng). 4 Trong những năm qua, được sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn ngành giáo dục Khánh Hòa, Chi bộ Nhà trường và sự phối hợp nhịp nhàng với các đoàn thể trong nhà trường. Công đoàn trường THPT Nguyễn Văn Trỗi đã đạt được những thành tích nhất định: Tập thể đoàn kết, BCH Công đoàn và Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm và chăm lo đến đời sống đoàn viên, thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên công đoàn tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước theo quy định. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua Công đoàn nhà trường luôn đượ Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam và Liên đoàn LĐ tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen. Về Công tác quản lý hồ sơ Công đoàn trong những nhiệm kỳ trước đã được thầy Đỗ Văn Hóa nguyên chủ tịch Công đoàn nhà trường đã được quan tâm nhưng về biểu mẫu theo yêu cầu văn của thông tư 01 thì chưa được đảm bảo. Chưa thống nhất biểu mẫu về hồ sơ công đoàn giữa các trường THPT trong toàn tỉnh. 2. Những khó khăn và tồn tại trong công các quản lý Hồ sơ Công đoàn trường THPT Nguyễn Văn Trỗi thành phố Nha Trang. Cán bộ làm công tác Công đoàn chỉ là kiêm nhiệm chủ yếu giảng dạy. Cán bộ chưa được đào tạo, chủ yếu hỏi hỏi kinh nghiệm của người đi trước. Cán bộ Công đoàn thay đổi theo từng nhiệm kỳ cho nên cũng khó khăn trong việc tiếp cận hồ sơ Công đoàn và cách làm cho phù hợp. Biểu mẫu, hồ sơ sổ sách chưa được thống nhất, đôi lúc phải tự nghĩ ra làm sao cho phù hợp với tình hình thực tế. CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I. Vai trò của Ban chấp hành(BCH) Công đoàn trong việc quản lý hồ sơ Công đoàn cơ sở: Đề xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh vai trò của BCH Công đoàn hết sức quan trọng: BCH Công đoàn đại diện cho Công đoàn thực hiện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. BCH Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước trong phạm vị chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật. BCH Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Ngoài ra, để xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh thì BCH Công đoàn xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh mọi mặt trong đó việc quản lý hồ sơ sổ sách của 5 Công đoàn là một nội dung cũng không kém phần quan trọng. Qua kiểm tra đánh giá hồ sơ sổ sách của Công đoàn có thể đánh giá BCH Công đoàn có tổ chức tốt các hoạt động của Công đoàn cơ sở hay không, Qua kiểm tra hồ sơ số sách nó thể hiện về mặt pháp lý, là minh chứng, làm cơ sở để đánh giá tổ chức công đoàn. Vì vậy, vai trò của BCH Công đoàn trong việc quản lý Hồ sơ Công đoàn là một công việc hết sức quan trọng là cần thiết để xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. II. Xây dựng hệ thống các biểu mẫu của hồ sơ công đoàn cơ sở: 1. Biểu mẫu về kế hoạch năm học: CĐ NGÀNH GIÁO DỤC KHÁNH HÒA CĐCS THPT …………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ……/KH-CĐCS Nha Trang, ngày … tháng … năm 201… KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 201…-201…. Căn cứ kế hoạch hoạt động Công đoàn ngành Giáo dục năm học…………; Nay BCH Công đoàn xây dựng chương trình và kế hoạch hoạt động Công đoàn năm ……. như sau: I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG ĐOÀN VIÊN 1. Tình hình đội ngũ: - Tổng số CB GV, CNV trong đơn vị : … Nữ: …. - Tổng số công đoàn viên : … Nữ: …. - BCH Công đoàn : … Nữ: …. - Tổ Công đoàn : … (…. tổ CM –….tổ hành chính). - Tổng số Đảng viên : …… Nữ: …… 2.Chất lượng đội ngũ: - Số CBGV đạt chuẩn: ……. Tỷ lệ: ………. - Số CBGV trên chuẩn: …… Tỷ lệ: ………. 3.Chức năng nhiệm vụ: - Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CB-GV-CNV; giáo dục, động viên CB-GV-CNV phát huy vai trò làm chủ; tham gia quản lý hoạt động giáo dục trong phạm vi của nhà Trường. 6 - Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CB-GV-CNV và người lao động. 4. Những thuận lợi: ………………………………………………………………………………………… 5. Những khó khăn: ………………………………………………………………………………………… II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được trong năm học 201 – 201 BCH công đoàn tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm năm học 201…- 201….như sau: 1. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ đoàn viên. 2. Làm tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi chính đáng của công đoàn viên, tham gia hiệu quả vào công tác quản lý trong nhà trường theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã qui định. 3. Phối hợp với chính quyền tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước như: “Dạy tốt - Học tốt”, “ Làm ĐDDH và viết SKKN”, “Tự học - Tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ”; 4.Tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng Đảng. 5. Chủ động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho BCH; tổ trưởng công đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam 6. Chăm lo đời sống vật, chất tinh thần của CB-GV-CNV và người lao động. III - NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH 1- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đối với đoàn viên: a.Yêu cầu: - Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên với nhiều hình thức phong phú, như thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tiếp tục phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.” - Làm cho đoàn viên nhận thức sâu sắc và luôn nêu cao tinh thần dân chủ phê bình và tự phê bình, tích cực đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục ở phạm vi nhà trường và các tệ nạn xã hội nói chung. b.Biện pháp thực hiện: 7 - Công đoàn thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng phổ biến rộng rải các văn bản, chính sách mới đến đoàn viên, để CĐV biết và thực hiện đúng. - Thực hiện tốt qui chế dân chủ trong nhà trường để tăng cường tinh thần tự giác và làm chủ của công đoàn viên. c. Chỉ tiêu phấn đấu: - 100% ĐVCĐ có tư tưởng chính trị vững vàng. - 100% ĐVCĐ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, qui định của địa phương nơi cư trú, nội qui cơ quan. 2- Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên theo hướng thiết thực. - Thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi công đoàn viên trong các hoàn cảnh ốm đau, sinh đẻ, cưới hỏi, khó khăn, hoạn nạn… - Giám sát tốt chế độ chi trả lương, phụ cấp đối với công đoàn viên. - Tổ chức tốt phong trào thể dục – thể thao – văn nghệ trong công đoàn viên. - Quan tâm chăm lo đến công tác học tập rèn luyện của các cháu là con của CB-GV-CNV trong nhà trường. - Tăng cường hoạt động của BTTND, góp phần giám sát tốt việc chi trả: đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với CB-GV-CNV. - Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên và Nhà trường tổ chức 2 đợt thể thao vào dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam - 20 / 11, Ngày thành lập đoàn – 26/ 03. - Phối hợp với nhà Trường tạo điều kiện cho CB-GV-CNV vay vốn ở các ngân hàng theo quy định. 3 - Công đoàn với cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua. a.Yêu cầu: - CĐV phải tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua mang tính chủ đạo của ngành như: Phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt ”, làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm, thao giảng, hội giảng… b.Biện pháp thực hiện: - Nhà trường và Công đoàn tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm học để CĐV đăng ký thi đua và thực hiện thi đua. Nhà trường, CĐ tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời CĐV có thành tích thi đua cao. - Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đoàn viên trong việc thực hiện phong trào thi đua. * Công đoàn với phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”: - Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức vận động CĐV đẩy mạnh phong trào thi đua Hai tốt, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập theo hướng tích 8 cực, phát huy tính tính sang tạo của học sinh. Các tổ CĐ tổ chức vận động giáo viên đăng ký thao giảng, dự giờ, hội giảng… học hỏi kinh nghiệm, và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. - Phát động phong trào viết SKKN và cùng hội đồng khoa học nhà trường tổ chức chấm SKKN. Chỉ tiêu phấn đấu: + Mỗi giáo viên thao giảng : + Đề tài NCKH SP ứng dụng : + Làm đồ dùng dạy học : + Hồ sơ, sổ sách đầy đủ : + Hiệu quả bộ môn đạt TB từ : + Dự giờ : * Công đoàn với phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”: - Nâng cao nhận thức và đổi mới hoạt động nữ công, động viên nữ đoàn viên lao động thực hiện tốt phong trào cố gắng vươn lên trong giảng dạy và công tác. Chỉ tiêu phấn đấu: - ………% nữ công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - ………% Xây dựng gia đình văn hóa tại khu dân cư. - ………% nữ GV-CNV tìm hiểu Luật bình đẳng giới. - ………% nữ GV-CNV đăng ký thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà. - Không có CĐV sinh con thứ ba. *Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” - Công đoàn phối hợp với chính quyền, tìm biện pháp cụ thể nhằm xây dựng đội ngũ CB-GV-CNV vừa hồng vừa chuyên, cùng nhà trường tìm biện pháp thích hợp để giáo dục học sinh, kiên quyết khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong nhà trường. 4- Công tác thực hiện các cuộc vận động lớn do Ngành và Đảng phát động: - Tất cả CĐV phải nhận thức sâu sắc và triệt để về mục đích các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”; “ Hai không”; “Mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo.”; cuộc vận động: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” để tham gia có hiệu quả. Biến các cuộc vận động này thành những hoạt động tự giác, thường xuyên trong các lĩnh vực công tác cụ thể của bản thân mỗi công đoàn viên. - Tham gia đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu, các hoạt động phong trào do Công đoàn ngành phát động: Tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông, Luật bình đẳng giới, tham giải bóng chuyền Công đoàn Ngành… 9 - Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn ngành hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn” do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn giáo dục Việt Nam phát động; Thực hiện tốt các đợt hiến máu tình nguyện do Hội chữ thập đỏ huyện tổ chức. 5- Về công tác quản lý: - Phối hợp với nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ thường xuyên, liên tục, tạo điều kiện cho CĐV được học, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ quản lý. - Tham gia đầy đủ, có hiệu quả vào các hội đồng: thi đua khen thưởng, xét hết thời gian thử việc, xét nâng lương … đối với CB-GV-CNV. - Chỉ đạo thường xuyên, sâu sát với hoạt động của Ban TTND trong công tác giám sát các hoạt động, nhất là trong việc chi trả chế độ đối với đoàn viên của nhà trường theo điều lệ và qui định chung. - Phối hợp cùng nhà trường xây dựng qui chế hoạt động dân chủ trong cơ quan, qui chế thu - chi tài chính trong đơn vị. 6- Công tác chỉ đạo: - Công đoàn, các bộ phận Công đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động chung trong cả năm học, cũng như kế hoạch hoạt động hàng tháng phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường trong năm học. -CĐ chỉ đạo thường xuyên, sát sao hoạt động của các bộ phận như: Ban Thanh tra nhân dân; UBKT công đoàn; Ban nữ công, Ban VHVN-TDTT và các tổ công đoàn. - BCHCĐ chỉ đạo sát sao việc xây dựng kế hoạch hoạt động của các bộ phận hoạt động. - Các bộ phận công đoàn phải xây dựng đầy đủ kế hoạch hoạt động, biên bản hàng năm, hàng quí, hàng tháng theo chức năng, nhiệm vụ đã được qui định và được BCH CĐ thống nhất phê, duyệt. - Hoạt động phải hiệu quả, được đánh giá bằng việc các ý kiến, nguyện vọng của ĐVCĐ phải được nắm bắt thường xuyên, kịp thời; các vụ việc bất cập (nếu có) phải được phát hiện sớm và kịp thời đề xuất hướng giải quyết lên BCHCĐ và nhà trường, tránh để xảy ra các hiện tượng, thắc mắc phát triển thành khiếu kiện. 7/ Đẩy mạnh công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc: - Xây dựng CĐ nhà trường thành một tập thể đoàn kết nhất trí cao. - Công đoàn phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chức năng đặc thù trong quá trình hoạt động. - Xây dựng các Tổ công đoàn làm nòng cốt cho hoạt động của công đoàn nhà trường. - Phát huy hết vai trò và chức năng của các bộ phận như: UBKTCĐ, Ban nữ công, Ban đời sống, Ban tuyên truyền, Ban thanh tra nhân dân, Ban VHVN-TDTT 10 trong việc tham mưu, giúp việc cho BCHCĐ nhà trường tổ chức các hoạt động và các phong trào thi đua. Tiêu chí phấn đấu cuối năm: Tập thể: - CĐCS Trường THPT …………… : CĐCS vững mạnh xuất sắc. được LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen. - …….Tổ đạt: Tổ Công đoàn vững mạnh xuất sắc, …… Tổ đạt: Tổ công đoàn vững mạnh. ……………… tổ công đoàn được CĐGD Khánh Hòa tặng giấy khen. Cá nhân: -………….% CĐV đạt công đoàn viên xuất sắc, trong đó: + Công đoàn ngành GD Việt Nam tặng Bằng khen: ………………… + LĐLĐ tỉnh Khen: …………………… + Công đoàn ngành khen: ……………………………………………… IV. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT CỤ THỂ THEO THÁNG: Tháng /năm Nội dung hoạt động Tháng 8/201… Chủ điểm: Chào mừng năm học mới 201… - 201…. Tháng 9/ 201… Chủ điểm : Chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9 Tháng 10/201 *Chủ điểm : Ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10: Tháng 11/201… *Chủ điểm: Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tháng 12/201… Chủ điểm: Kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày QPTD 22/12. Tháng 01/201… Chủ điểm: Kỷ niệm ngày học sinh - sinh viên 9/1 và Mừng xuân …… Tháng 02/201… * Chủ điểm: Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2. Tháng 03/201 * Chủ điểm: Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3). [...]... TỊCH 25 6 Hồ sơ nữ công: * Quy chế hoạt động của Ban nữ công: CĐ NGÀNH GD&ĐT TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TRƯỜNG THPT ………………… Số: ……./QĐ-CĐCS Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Nha Trang, ngày … tháng … năm 201… QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy chế làm việc của Ban Nữ công Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi nhiệm kỳ 201…-201… CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI -... lệ Công đoàn Việt Nam; Căn cứ vào tình hình thức tế của CĐCS và nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của BCH Công đoàn cơ sở, BCH Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi xây dựng Quy chế hoạt động của BCH nhiệm kỳ 2012-2014 như sau: QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 Nay ban hành Quy chế hoạt động của BCH Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi Điều 2 Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02/01/2013 Điều 3 BCH Công. .. cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; - Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở trường THPT ……… nhiệm kỳ 20…-20… 14 và Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Trường THPT ………… lần thứ nhất - Xét đề nghị của Trưởng ban Nữ công Công đoàn Trường THPT …………: QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.Nay ban hành Quy chế làm việc của Ban Nữ công Công đoàn Cơ sở Trường THPT ……………………… nhiệm kỳ ………………… Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kể... Sử-Địa-CD TD-QP Văn Phòng 12 3 Mẫu quy chế hoạt động của BCH Công đoàn: CĐ NGÀNH GDĐT KHÁNH HÒA CĐCS TRƯỜNG THPT Số: …./QĐ-CĐCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Nha Trang, ngày … tháng ….năm 201… QUYẾT ĐỊNH “V/v Ban hành Quy chế hoạt động BCH Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi –Nhiệm kỳ 201….-201….” CHỦ TỊCH CĐCS TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI Căn cứ Luật Công đoàn được... làm việc giữa BCH Công đoàn cơ sở với Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Trỗi –Nhiệm kỳ 201…-201….” CHỦ TỊCH CĐCS TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI Căn cứ Luật Công đoàn; Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Căn cứ Thông tư liên tịch số 12-TT/LT ngày 8/5/1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam “Quy định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp chính quyền và Công đoàn trong ngành... 02/01/2013 Điều 3 BCH Công đoàn cơ sở, UBKT Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này Nơi nhận : CĐCS - Như điều 3; TM BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH - Lưu VPCĐ 13 CĐ NGÀNH GIÁO DỤC KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ TRƯỜNG THPT …………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI NHIỆM KỲ 201…-201…... hành Công đoàn Cơ sở và các Tổ CĐCS trực thuộc Công đoàn Cơ sở Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ TM BAN CHẤP HÀNH CĐCS CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3 (để t/h) - Công đoàn (để b/c) - Lưu VPCĐ 26 CĐ NGÀNH GD&ĐT TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TRƯỜNG THPT ………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN NỮ CÔNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG... tạo; Ban Chấp hành CĐCS và Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Trỗi thống nhất ban hành Quy chế làm việc giữa BCH CĐCS và thủ trưởng đơn vị như sau: QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 Nay ban hành Quy chế quan hệ làm việc giữa BCH CĐCS với Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Trỗi Điều 2 Quyết định này có hiệu lực từ ngày ……/……/…… Điều 3 BCH Công đoàn cơ sở và Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Trỗi chịu trách nhiệm thi... sung, Ban Nữ công đề xuất ý kiến bằng văn bản để BCH CĐ xem xét điều chỉnh cho phù hợp./ TM BCH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH TM BAN NỮ CÔNG TRƯỞNG BAN 29 * Mẫu kế hoạch hoạt động của Ban nữ công: CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT ……… BAN NỮ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:…… /KH-BNC Nha Trang, ngày … tháng … năm 20… KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH PT NGUYỄN VĂN TRỖI, NĂM... Tháng…… năm 201… của Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường THPT ……… ) CHƯƠNG I NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH Điều 1 Nhiệm vụ của Ban chấp hành công đoàn cơ sở : 1 Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 201…-201… 2 Triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn Giáo dục tỉnh Khánh Hòa, Liên đoàn Lao động cấp trên cấp trên đến đoàn viên 3 Tổ chức và động . biện pháp Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hồ sơ Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi – Nha Trang sẽ làm tăng hiệu quả trong công tác quản lý hồ sơ sổ sách của Công đoàn cơ sở được. thống hồ sơ sổ sách Công đoàn cơ sở tôi chọn đề tài Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hồ sơ Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi – Nha Trang để hoàn thiện hệ thống biểu mẫu các văn. công tác quán lý Công đoàn trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. - Phân tích thực trạng về hồ sơ đoàn vụ Công đoàn nhà trường THPT Nguyễn Văn Trỗi nói riêng và Công đoàn cơ sở của các trường THPT toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hồ sơ Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi – Nha Trang, SKKN Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hồ sơ Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi – Nha Trang, SKKN Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hồ sơ Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi – Nha Trang

Từ khóa liên quan