SKKN RÈN KĨ NĂNG NGHE NÓI CHO HỌC SINH LỚP 3 QUA PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN

15 2.6K 7
SKKN RÈN KĨ NĂNG NGHE NÓI CHO HỌC SINH LỚP 3 QUA PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Họ tên: Nguyễn Thị Thoả Chức vụ: P Hiệu trëng Tªn SKKN: “RÈN KĨ NĂNG NGHE NĨI CHO HỌC SINH LỚP QUA PHÂN MƠN TẬP LÀM VĂN” PhÇn mở đầu I Lí chọn đề tài: Nh đà biết Con ngời tồn giới thiếu nhiều thứ nhng thiếu giao tiÕp”, ®iỊu ®ã thĨ hiƯn giao tiÕp ®ãng mét vai trò quan trọng Do việc rèn luyện kĩ nghe nói cho học sinh tiểu học, nhằm giúp em có lực dùng Tiếng Việt ®Ó häc tËp , ®Ó giao tiÕp b»ng lêi nãi môi trờng hoạt động lứa tuổi mục tiêu chơng trình Tiếng việt 2009 - 1010 Để thực tốt mục tiêu phân môn Tiếng việt có nhiệm vụ hình thành phát triển cho học sinh kĩ sử dụng Tiếng việt bình diện lời nói nhiên nhiệm vụ đợc tập trung phân môn Tập làm văn Phân môn tập làm văn tiếp nói cách tự nhiên học khác môn Tiếng Việt từ tập đọc, tả, ngữ pháp Nhằm giúp học sinh có lực tạo lập sản sinh ngôn Đồng thời rèn luyện kĩ nghe nói đọc, viết cho học sinh đóng vai trò quan trọng Chơng trình tập làm văn lớp đà đẩy mạnh phát triển kĩ nghe nói thông qua hệ thống tập, chủ yếu dạng bài: nghe kể lại câu chuyện; thảo luận nhóm, tỉ chøc cc häp VËy lun nghe nãi cho học sinh để hiệu quả? Làm để định hớng, hớng dẫn học sinh tự khám phá chân lí tự tìm kiến thức ? Tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài Rèn kĩ nghe nói cho học sinh lớp qua phân môn tập làm văn, để hiểu rõ chớng trình Tập làm văn 3, đồng thời tìm số biện pháp rèn kĩ nghe nói cho học sinh nhằm phục vụ cho trình đạo giảng dạy phân môn II Lịch sử vấn đề: Nghiên cứu, khảo sát thực trạng dạy học nói chung dạy học luyện nghe nói riêng nh ý kiến nhận xét chơng trình sách giáo khoa hành vấn đê không hoàn toàn lạ Một số viết Tạp chí giáo dục giáo dơc tiỊu häc cđa Ngun ThÞ Tháa häc sè Kiến Giang Tiểu Bộ giáo dục đào tạo đà ®Ị cËp ®Õn mét sè vÊn ®Ị vỊ s¸ch gi¸o khoa Tiểu học ( Chơng trình mới) Trong Cách mạng phơng pháp đem lại mặt mới, sức sống cho giáo dục thời đại mới báo viết Muốn đào tạo ngời vào đời ngời tự chủ động phơng pháp dạy học phải hớng vào việc khơi dậy rèn luyện phát triển khả nghĩ làm cách tự chủ, động sáng tạo lao động học tập nhà trờng hay Thầy giáo không ngời truyền đạt kiến thức có sÃn mà làm ngời định hớng, hớng dẫn cho học sinh tự khám phá chân lí kiên thức Nguyễn Trí Dạy học Tiếng việt Tiểu học theo chơng trình có bàn vấn đề rèn luyện kĩ năng: nghe, nói , đọc, viết cho học sinh Tác giả cho việc rèn luyện kĩ cần thiết, không nên xem nhẹ kĩ Đào Ngọc Rèn luyện kĩ sử dụng Tiếng việt đà bàn vê việc rèn luyện kĩ nghe, kĩ nói, kĩ viết kĩ đọc, đà đa số điều kiện công tác chuẩn bị cho việc rèn luyện kĩ nghe, nó,i đọc, viết Báo giáo dục thời đại có viết rèn kĩ nói cho học sinh lớp qua phân môn Tập làm văn đà đánh giá u việc luyện kĩ nói cho học sinh đề xuất số ý kiến phục vụ cho trình giảng dạy giáo viên Tuy nhiên viết dừng lại mặt đó, cha sâu vào nghiên cứu việc rèn luyện kĩ nghe nói cho học sinh lớp qua phân môn Tập làm văn cách toàn diện Nhng nhứng tài liệu cã tÝnh chÊt gỵi më cho chóng ta cã thĨm liệu để nghiên cứu đê tài III Đối tợng nghiên cứu: Hệ thống tập sách giáo khoa phân môn Tập làm văn Phơng pháp dạy học rèn kĩ nghe - nói cho học sinh lớp qua phân môn Tập làm văn IV Mục đích nghiên cứu: - Nắm vững đặc điểm nghe nói học sinh lớp yêu cầu kĩ nghe nói đặt cho học sinh lớp - Nắm vững nội dung luyện nghe nói phân môn Tập làm văn - Đa số biện pháp dạy học thích hợp cho việc luyện nghe nói - Giúp thân nắm vững chơng trình nội dung luyện nghe nói để vận dụng vào việc đạo giảng dạy phân môn V Nhiệm vụ nghiên cứu: Tìm hiều sơ sở lí luận đề tài Ngun ThÞ Tháa häc sè KiÕn Giang TiĨu 2- Rèn luyện kĩ nghe nói cho học sinh lớp quan phân môn Tập làm văn VI Phơng pháp nghiên cứu: -Phơng pháp nghiên cứu lí thuyết: nhằm tìm hiểu sở lí luận đề tài - Phơng pháp quan sát, đánh giá - Phơng pháp tổng kết kinh nghiệm nhiều phơng pháp khác VII Cấu trúc đề tài: Gồm chơng: Chơng I: Cơ sở lí luận Hoạt động nghe nói học sinh Tiểu học Đặc điểm nghe nói học sinh lớp 3 Vị trí, vai trò phân môn Tập làm văn Chơng II: Cơ sở thực tiễn: Rèn kĩ nghe nói cho học sinh lớp qua phân môn Tập làm văn Tổng quan chơng trình Tập làm văn Rèn kĩ luyện nghe nói cho học sinh lớp qua phân môn Tập làm văn Một số biện pháp rèn kỹ nghe nói cho học sinh lớp Phần nội dung Chơng I: Cơ sở lí luận vấn đề có liên quan đến đề tài I.Hoạt động nghe, nói học sinh tiểu học: Hoạt động nghe nói: a Hoạt động nói: Nói hoạt động phát tin nhờ sử dụng máy phát âm Đầu tiên ngời nói phải xác định đợc nôi dung lời nói lựa chọn ngôn ngữ để diễn tả nội dung Sau ngời nói sử dụng máy phát âm để truyền lới nói đà đợc xác định Từ đặc điểm kiểu giao tiếp, ngời nói đến hai dạng nói : Đối thoại độc thoại Mỗi loại có đặc điểm riêng Đối thoại: dạng nói thờng đợc sử dụng hoạt động sinh hoạt ngày Trong dạng nói, đối thoại đợc sử dụng nhiều Đó dạng nói có chuyển đổi vai lúc ngời nói, lúc sau lại ngời nghe Sự chuyển đổi vai nói - nghe, nghe- nói nh tạo nên hoạt động đối thoại Trong đối thoại phát ngôn ngời nói mở đầu đối thoại thờng mang tính chất tác động, kích thích Những vấn đề đợc nêu phát ngôn sở để tạo hàng loạt phát ngôn tiếp sau lời đối thoại khác Sự nối tiếp ý lời đối thoại tạo nên mạch lạc, chặt chẻ cho nội dung Nếu lời đối thoại liên tục ý, lời thoại sau không tiếp tục ý lời thoại trớc lời thoại trớc tiền đề kích thích lời thoại Nguyễn Thị Thỏa học số Kiến Giang Tiểu sau đối thoại trở nên rời rạc, tẻ nhạt dễ dàng rơi vào tình trạng dây cà, dây muống Trong đối thoại ngời ta thờng sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ nh cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, giọng cời hổ trợ Trong nhiều trờng hợp yếu tố phi ngôn ngữ giúp ngời nghe hiểu xác, đắn ý ngời nói có tác dụng hấp dẫn ngời nghe *Độc thoại: Thờng diễn gi÷a hai hay nhiỊu ngêi tham gia giao tiÕp, nhng có ngời nói, ngời khác giữ vai trò ngời nghe, ngời tiếp nhận thông tin Ngời độc thoại thờng giữ vai trò chủ ®éng viƯc lùa chän néi dung, ®Þnh híng nãi, việc xác định phơng pháp nói Song ngời nghe, cách phản ứng mình, có tác động nhiều đến ngời nói Ngời nói khôn ngoan cần đón nhận phản ứng để sữa đổi nội dung cách nói cho phù hợp.Lời độc thoại thờng diễn liên tục Do ngời nói có thời gian ngừng nghỉ để chuẩn bị Điều đòi hỏi ngời nói phải chuẩn kỹ nội dung cần nói Nếu không chuẩn bị chu đáo dẫn tới tình trạng nói lộn xộn luốn cuống không nói đợc Ngời đọc thoại dùng yếu tố phù trợ nh: ánh mắt, điệu bộ, cử Điều cần nhớ không nên lạm dụng để tự biến thành anh vụng sân khấu Dạng đọc thoại có chia thành hai loại: đọc thoại trực tiếp có diện ngời nghe độc thoại gián tiếp ngời nghe trớc mắt Kể chuyện đợc coi dạng đặc biệt độc thoại Kể chuyện lời độc thoại mang tính nghệ thuật cao nhằm truyền đến cho ngời đọc văn nghƯ tht ( cã s¸ch vë, cc sèng ngời kể xây dựng nên.) Sự thành công kể chuyện nhiều yếu tố tạo nên: nôi dung câu chuyện, nghệ thuật kể, khả ngời kể cảm nhận câu chuyệnsử dụng ngữ điệu yếu tố phi ngôn ngữ ( điệu bộ, cử ,nét mặt) để hổ trợ b Hoạt động nghe: Nghe hoạt động nhận tin nhờ máy thính giác Đầu tiêu ngời nghe phải nghe xác, đày đủ thông báo Sau nhờ hoạt động t mà hiểu đợc nội dung thông báo Căn vào kiểu giao tiếp có hai hình thức nghe: nghe đối thoại nghe đọc thoại Nghe đối thoại nghe độc thoại bên cạnh đặc điểm giống nh: chúng phụ thuộc vào chất lợng âm thanh, tiếng ồn, độ ý hay phân tán ngời nghe Đối với nghe đối thoại ngời nghe đối thoại ngời cuộc, ngời góp phần xác lập nội dung hội thoại luôn có chuyển đổi, từ vai trò ngời nghe sang ngời nói ngợc lại Đề tài giao tiếp xác định trớc song nội dung Ngun ThÞ Tháa häc sè KiÕn Giang Tiểu thể luôn đòi hỏi ngời nghe phải theo sát hội thoại giây, phút, phải hiểu nhanh thông báo để có ứng xử kịp thời Hai đặc điểm tạo nên thuận lợi khó khăn cho hình thức nghe đối thoại Còn nghe độc thoại ngời nghe độc thoại vai trò ngời nhận tin chuyển ®ỉi vai nh héi tho¹i Néi dung cđa ®éc thoại ngời nói quy định Ngời nghe không tham dự trực tiếp vào việc xác lập nội dung nên khó nắm bắt dù đề tài đà đợc biết trớc cách biểu thị thái độ (lời đề nghị, thái độ tán thờng hay phản đối) ngời nghe ảnh hởng đến ngời nói buộc họ phải điểu chỉnh nội dung cách nói Hoạt động nghe nói học sinh tiểu học: a Hoạt động nãi: ë bËc TiÒu häc, häc sinh nãi nhiÒu trờng hợp Các em nói chơi đùa, trao đổi với bạn bè lớp Các em nói học nh trả lời câu hỏi, trình bày nội dung câu chuyện nghe đợc, đọc đợc, tranh luận buổi thảo luận Cũng nh kĩ nghe, nhà trờng phải dạy cho cho học sinh kĩ nói, từ cách trình bày, xng hô đến cách trả lời câu hỏiChính việc dạy nói giúp cho học sinh nói có văn hóa, thể trình độ văn minh lịch ngời có học Có nhiều yếu tố ảnh hởng đến kĩ nói Cũng nh kĩ nghe, trớc tiên phải kể đến máy phát âm Nếu máy phát âm bị khuyết tật ảnh hởng lớn đến kĩ nói ( nói ngọng, nói lắp ) Đồng thời thái độ ứng xử s phạm đắn ngời giáo viên hớng dẫn tận tình, đặc biệt động viên tinh thần, yêu thơng giúp đỡ bạn em khác lớp Mặt khác, vốn sống, vốn hiểu biết sâu rộng ngời nói, khả ứng đối nhanh nhạy, thông minh, cách chọn đề tài nói cho mẽ sỡ trờng thân, yêu cầu ngời nghe yêu tố ảnh hởng lớn đển thành công nói câu trả lời Ngoài ra, thủ thuật để lời nói gây đợc hấp dẫn ( cách sử dụng giọng nói, lời kể, yêu tố phụ trọ) yếu tố cần tính tới rèn luyện kĩ nãi §èi víi häc sinh tiĨu häc, híng dÉn luyện nói giáo viên khong nên coi nhẹ việc luyện tập thủ thuật Việc rèn luyện kĩ nghe nói cho học sinh đợc tiến hành hầu hết phân môn nhằm phát huy tính tích cực chut động học sinh b Hoạt động nghe: Trong nhµ trêng TiỊu häc, häc sinh phait nghe nhiều trờng hợp, phổ biến nghe giáo viên giảng bài, nghe bạn phát biểu ý kiến xây dựng bài, nghe trao Nguyễn Thị Thỏa học số Kiến Giang Tiểu đổi, thảo luận họp đội, häp tỉ, häp nhãm, häp líp bi mÝt tinh…phÇn nhiều trơng hợp học sinh nghe theo kiểu truyền phát tin.Vậy nhà trờng có cần dạy cho học sinh nghe không ? Những ngời đơn giản suy nghĩ thờng cho không cần dạy cho học sinh nghe với lập luận: Ai nghe tiếng mẹ đẽ mà không hiểu Song điều ngộ nhận Nhiều trờng hợp nghe mà hiểu phần có hiểu không thấu đáo, đầy đủ, không hiểu hÕt sù tinh vi, tinh tÕ cña ngêi nãi… Qua ®ã ta thÊy viƯc rÌn lun cho häc sinh kh¶ nghe điều cần thiết Tuy nhiên tờng Tiểu học phân môn môn Tiếng việt đặt trọng tâm rèn kĩ nghe Nh tập đọc rèn kĩ đọc, tập viết kĩ viếtkĩ nghe đợc rèn luyện cách tự phát qua việc học phân môn từ tập đọc, tả, Tập làm văn đến kể chuyệnRiêng chơng trình tiĨu häc míi ë líp cã néi dung lun nghe nãi cho häc sinh nhng víi lỵng thêi gian Kĩ nghe đà xác định rõ mức độ yêu cầu cụ thể qua lớp Trong hai hình thức nghe, nhà trờng tiểu học tới hình thức nghe độc thoại coi nhẹ hình thức nghe hội thoại Các thiếu sót chơng trình sách giáo khoa đà gây cho học sinh nhiệu thiệt thòi việc hoàn thiện kĩ sử dụng tiếng việt Do giáo viên cần giúp học sinh rèn luyện kĩ nghe giảng học phân môn Tiếng Việt tập đọc, tả, kể chuyện , Tập làm văn có nhiều điều kiện rèn luyện kĩ nghe( chủ yếu nghe đọc thoại) cho học sinh Chính tả rèn cho học sinh nghe đúng, nghe xác để viết lại đúng, xác tả Tập đọc rèn cho học sinh nghe đúng, nghe xác tinh tế ®Ĩ nhËn sù diƠn c¶m giäng ®äc cđa Thầy cô, bạn bè Cso lẻ kể chuyện có u tỏng việc rèn kĩ nghe Học sinh đợc rèn luyện nghe đúng, xác mà đợc rèn luyện khả nghe hiểu nội dung câu chuyện để sau có khả tái tạo lại câu chuyện II Đặc điểm nghe nói học sinh lớp 3: Đặc điểm tâm lí: lớp Một lớp Hai, học sinh đà đợc rèn luyện kĩ nghe nói , đọc viết cho học sinh Tuy nhiên để hình thành rèn luyện thục học sinh Tiểu học , lớp đầu cấp vấn đề đợc quan tâm , cần có thời gian ,phơng pháp thích hợp Bởi độ tuổi hoạt ®éng häc tËp cđa häc sinh vÉn cßn mang tÝnh chất Học mà chơi, chơi mà học Vì giáo viên cần nắm đặc điểm để dạy cho tèt Ngun ThÞ Tháa häc sè KiÕn Giang Tiểu Mặc dù đà dợc rèn luyện lớp Một, lớp Hai song không em rụt rè , không mạnh dạn nói trớc lớp hay bày tỏ ý kiến trớc thầy cô, bạn bè Do GV cần khéo léo lôi em vào không khí học sôi lớp đồng thời cần phải nắm bắt đợc sở trờng HS để đa đề tài mẻ phù hợp với em sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ, hợp lý việc luyện nói có hiệu Về hoạt động t duy, khả t tính hiệu trẻ đà phát triển Điều làm cho hoạt động nghe nói cảu trẻ thành công Về lực hoạt động, trẻ em giai đoạn đà chủ động điều khiển hoạt động thể, ý thức không gian em đợc hình thành Đây điều kiện cần thiết để em tiếp xúc với công việc giao tiếp mà nghe nói hai kỹ trình giao tiếp Tóm lại học sinh lớp Ba đà có đủ diều kiện tâm lý sinh lý để luyện nghe nói Tuy nhiên muốn trình học tập đạt kết tốt luyện nghe nói phải trở thành hoạt động có ý thức để cá em tiếp thu đợc tri thức Do trình luyện nghe nói cho học sinh, giáo viên cần cho học sinh nghe nhiều, nói nhiều Đồng thời thay đổi nội dung hình thức nghe ,nói để không gây nhàm chán hạn ché hiệu học Đặc điểm ngôn ngữ: Trớc tuổi đến trờng em ®· biÕt TiÕng ViƯt ë mét møc ®é nhÊt định Sự hiểu biết có đợc trẻ tiÕp nhËn giao tiÕp víi ngêi lín cuéc sèng hàng ngày Vì bớc vào lớp Một trẻ đà giao tiếp bình thờng hoạt động nghevaf nói Tiếng Việt, khả nguồn vốn đáng kể phục vụ cho trình học tập, với tiếp thu ngôn ngữ theo chơng trình đà quy định , học sinh tiếp tục nhận ngôn ngữ tự nhiên qua quan hệ giao tiếp nhà trờng Sự tiếp nhận ngôn ngữ học sinh là khả bẩm sinh để bớc tiếp nhận ,lĩnh hội nhận diện tín hiệu ngôn ngữ qua giao tiếp hàng ngày Do lớp Một, lớp Hai cần trọng việc rèn kỹ nghe nói hội thoại lớp , tốc độ phát triển ngôn ngữ em lớn , em đà nói câu có cấu trức ngữ pháp chÝnh x¸c C¸c em tiÕp xóc víi c¸ch nãi ngời xung quanh dựa vào thực tiễn đà hiểu biết đoán biết nghĩa , bắt chớc sử dụng vào hoàn cảnh giao tiếp cần thiết em nghe hiể đợc nhũng câu hỏi đơn giản Tuy nhiên ngôn ngữ em nhiều hạn chế Về mặt số lợng , em đạt đợc vẫn cha đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống Về mặt chất lợng , từ ngữ em dùng thờng đợc hiểu cách hạn hẹp ngôn ngc em sư dơng mang tÝnh chÊt khÈu ng÷ , hån nhiên , thiếu trau chuốt Nguyễn Thị Thỏa học sè KiÕn Giang TiĨu III Vị trí, vai trị phân mơn tập làm văn: 1.Vị trí, vai trị phân môn tập làm văn: Tiếng Việt nhà trường tiểu học dạy học thông qua nhiều phân mơn: Học vần, tập đọc, tập viết, tả, luyện từ câu, kể chuyện, tập làm văn Phân mơn tập làm văn có vị trí đặc biệt việc dạy học môn Tiếng Việt Phân môn Tập Làm Văn vận dụng hiểu biết kỹ Tiếng Việt phân môn khác rèn luyện cung cấp đồng thời góp phần hồn thiện chúng Để thực văn nói viết, học sinh phải hồn thiện bơn kỹ năng: nói, đọc, viết, nghe; phải vận dụng kiến thức Tiếng Việt Trong trình vận dụng kiến thức kỹ hồn thiện nâng cao dần Mặt khác, phân mơn Tập Làm Văn cịn luyện cho học sinh kỹ sản sinh văn (nói viết) nhờ Tiếng Việt khơng hệ thống cấu trúc xem xét phần, mặt qua phân môn mà trở thành cơng cụ sinh động q trình giao tiếp, tư duy, học tập Nói cách khác, phân mơn Tập làm văn góp phần thực hố mục tiêu quan trọng bậc việc dạy học Tiếng Việt dạy học sinh sử dụng Tiếng Việt đời sống sinh hoạt trình lĩnh hội tri thức khoa học Qua đó, ta thấy phân mơn Tập Làm Văn mang tính chất tổng hợp sáng tạo Tập làm văn sử dụng toàn kỹ năng, vận dụng tất kiến thức huy động vốn sống học sinh liên quan đến đề tài Đồng thời tập trung sức sáng tạo trẻ Khi làm văn ( nói viết ) học sinh thực hoạt động giao tiếp Môi làm văn sản phẩm không lặp lại học sinh trước yêu cầu đề tài Có thể nói việc học làm văn, học sinh chủ động, tự thể “Tơi” cách rõ rang, bộc bạch riêng cách trọn vẹn Dạy tập làm Văn dạy em tập suy nghĩ, tập sáng tạo, tập thể trung thực người Nó góp phần với môn học khác rèn luyện tư duy, phat triển ngơn ngữ hình thành nhân cách cho học sinh 2.Vị trí, vai trị Tập làm văn nói phân mơn Tập làm văn Ngun ThÞ Tháa häc sè KiÕn Giang TiĨu Tập Làm Văn nói rèn luyện cho học sinh khả hình thành văn nói theo đề tài cho nghe kể lại chuyện “cây khế” Tập Làm Văn nói góp phần phát triển học sinh lực nói theo hình thức độc thoại mang phong cách ngữ Bài nói có đặc điểm riêng nhiều mặt so với bàu viết, từ cách triển khai ý tới cách lựa chọn từ ngữ, lựa chọn kiểu câu, từ cách sử dụng yêu tố phi ngôn ngữ để phù trợ đến thủ thuật nhằm thu hút người nghe Do Tập Làm Văn nói khơng phải Tập Làm Văn viết nói lên Tuy nhiên khơng nên tuyệt đối hố ranh giới nói viết Tập Làm Văn nói có ích cho người học họ bước vào sống học tiếp tục lên cấp học Khả độc thoại theo đề tài khả người thường gặp sống ( Phát biểu đề tài hop, thảo luận, tranh luận ) Nếu có khả độc thoại tốt, người trình bày tự tin mạnh dạn làm việc Ch¬ng II: c¬ së thùc tiễn thực trạng việc dạy môn tiếng việt nói chung phân môn tập làm tập làm văn nói riªng ë trêng tiĨu häc sè kiÕn giang hiƯn : I TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN LỚP Mục đích u cầu Phân mơn Tập Làm Văn rèn luyện cho học sinh kỹ nói, nghe, viết phục vụ cho việc học tập giao tiếp Cụ thể là: Biết dùng lời nói phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp sinh hoạt hàng ngày gia đình, sinh hoạt tập thể hoạt động lớp, tổ Nghe hiểu nội dung lời nói, ý kiến thảo luận buổi sinh hoạt Nghe hiểu kể lại nội dung mẫu chuyện ngắn, biết nhận xét nhân vật câu chuyện Biết viết đơn, viết tờ khai theo mẫu, viết thư ngắn để báo tin tức, để hỏi thăm người thân kể lại viện làm, biết kể lại tranh xem, văn đọc Ngun ThÞ Tháa häc sè KiÕn Giang TiĨu - Trau dồi thái độ ứng xử có văn hố, có tinh thần trách nhiệm công việc, bồi dưỡng tình cảm lành mạnh, tốt đẹp qua nội dung dạy Nội dung chương trình Thời lượng dạy: Khơng kể ôn tập, học sinh học 31 tiết Tập làm văn, trung bình 1tiết/1tuần Nội dung: - Tiếp tục phương hướng chung hình thành phát triển kỹ giao tiếp cho học sinh Nhưng so với lớp 2, lớp học sinh dạy kỹ giao tiếp bậc cao hơn: khơng phải nghi thức lời nói thơng thường chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi… mà hoạt động giao tiếp có tính chất thức như: viết thư, viết đơn, khai giấp tờ, hội họp ( tổ chức xây dựng chương trình, điều khiển phát biểu họp…), giới thiệu, viết quảng cáo, làm báo nghe kể lại câu chuyện - Tăng cường rèn luyện kỹ nói thơng qua hình thức nghe kể lại câu chuyện ( trung bình ba tuần lần nghe kể lại câu chuyện – chủ yếu chuyện vui) tăng cường hình thức sinh hoạt tập thể họp nhóm, họp tổ, giới thiệu tranh ảnh cảnh đẹp đất nước cho lớp tổ nghe - Tiếp tục rèn luyện kỹ kể chuyện miêu tả như: Kể lại việc đơn giản, tả sơ lược người, vật xung quanh theo gợi ý tranh câu hỏi Bµi tập luyện nghe nói chủ yếu đợc xây dựng theo chủ điểm Trung bình chủ điểm có tiết tập làm văn Nội dung phần luyện nói dợc trình bày ba kiểu là: là: Nghe kể lại mẫu chuyện ngắn hay nghe kể lại mẫu tin Kiểu tổ chức, điều khiển họp Kiểu kể, tả ngời thân, gia đình, trờng lớp II Thực trạng dạy học phân môn tập làm văn lớp a c im tình hình trường: Trường TH số I Kiến Giang có 10 lớp với 317 học sinh, có 100% số lớp học hai buổi/ngày số học sinh lớp Ba 61 em Trường nằm trung tâm huyện Lệ Thuỷ, mặt dân trí cao Trường ln quan tâm giúp đỡ lãnh đạo Nghành, địa phương Cơ sở vật chất ngày khang trang, bước đại, đáp Ngun ThÞ Tháa häc sè KiÕn Giang TiÓu ứng việc dạy học theo yêu cầu trường đạt tiêu chuẩn Quốc gia giai đoạn II, phấn đấu để đạt trường trọng điểm chất lượng cao bậc học Đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt Yêu nghề mến trẻ, nhịêt tình giảng dạy cơng tác khác Có ý thức phấn đấu học tập để nâng cao tay nghề 100% giáo viên trực tiếp giảng dạy đạt vượt chuẩn trình độ đào tạo Học sinh có ý thức học tập tốt, ngoan ngoãn, lễ phép, biết thực tốt trách nhiệm lớp, với trường Phụ huynh quan tâm, chăm lo đến việc học hành họ Luôn kết hợp với nhà trường để động viên, giúp đỡ học sinh q trình học tập Chính vậy, chất lượng học tập em ngày tiến vượt bậc Bên cạnh thuận lợi trên, việc dạy học trường gặp phải số khó khăn định Cơ sở vật chất nhà trường có tăng trưởng theo hướng đại song số phòng học phòng chức phòng cấp Nhiều phụ huynh kinh tế khó khăn, cơng việc làm ăn nên quan tâm đến việc học tập em họ, phó mặc cho nhà trường b Thực trạng dạy phân môn tập đọc Tiếng Việt lớp Ba Qua dự thăm lớp, đàm thoại, kiểm tra kế hoạch dạy học giáo viên khối Ba, nhận thấy: - Khi dạy tiết làm văn, giỏo viờn luụn chỳ ý rốn k nng đọc kỹ đề, nhận định tìm hiểu yêu cầu đề ra, kỹ dùng từ đặt câu , kỹ diễn đạt cho hc sinh song vic gii nghĩa từ mở rộng vốn từ cho học sinh lúng túng - Giáo viên bám sát mục tiêu, cách tiến hành hoạt động dạy học cách linh hoạt song chưa có sáng tạo q trình mở rộng vốn từ, c¸ch dïng tõ cho hc sinh phõn mụn làm văn - Vn từ em nghèo, học sinh rụt rè, chưa mạnh dạn trình bày suy nghĩ trước lớp - Qua kiểm tra học kì I chất lượng m«n TiÕng ViƯt học sinh lớp Ba thống kê sau: Ngun ThÞ Tháa häc sè KiÕn Giang TiĨu Líp TSHS HSTG TB SL 31 31 31 30 30 30 Toàn khối 61 61 61 Nhìn vào bảng thống kê này, KG % SL % 100 25 80,6 100 30 100 100 55 90.2 nhận thấy chất lượng trung bình trở lên chất lượng giỏi cao Song thực tế vốn từ em hạn chế *Nguyên nhân - Về phía giáo viên: chuẩn bị cho việc khai thác từ tiết làm văn cha tht c chỳ ý, giỏo viờn cha thËt chó ý rèn kĩ nãi cho học sinh - Về phía học sinh, vốn từ em cịn q ít, ỷ lại có giáo viên hướng dẫn, làm mẫu.Mét sè häc sinh cßn rơt rÌ, cha mạnh dạn bọc lộ suy nghĩ trớc cô giáo, bạn bè III Một số biện pháp rèn kỹ nghe nói cho học sinh lớp Từ vấn đề đà tìm hiểu trên, mạnh dạn đa số biện pháp việc rèn kỹ nói cho học sinh lớp với mục dích giúp em viết văn hay mạnh dạn giao tiếp: Biện pháp thứ nhất: Giáo viên cần hình thành phát triển học sinh kỹ sử dụng tiếng Việt ( nghe, nói, đọc, viết) Thông qua việc dạy Tiếng Việt để rèn luyện thao tác t lô gic Cung cấp cho học sinh kiến thức sơ giản xà hội, tự nhiên ngời,về văn hóa Thông qua phân môn tập làm văn giúp học sinh biết dùng lời nói phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp sinh hoạt gia đình, tập thể biết nghe hiểu nội dung lời nói Muốn đạt đợc yêu cầu trên,khi chuẩn bị dạy , giáo viên cần xác định rõ mục đích yêu cầu để hớng dạy trọng tâm Lựa chọn phơng pháp hình thức dạy học phù hợp với đối tợng học sinh lớp Biện pháp thứ hai:Trong trình lên lớp, giáo viên cần phải xác định trớc nội dung cần trình bày Bỡi lẽ , muốn học sinh nói tốt , giáo viên phải thật linh hoạt , phải đặt hệ thông câu hỏi hay tình có vấn đề để học sinh tham gia vào hoạt dự kiến cho học sinh nghe , nói gì? Điều nói trớc, điều nói sau Tất phải đợc trình bày thông qua dẫn dắt giáo viên Giáo viên cần hình dung trớc tình xảy để có cách giải thích hợp Nguyễn Thị Thỏa học số Kiến Giang Tiểu Biện pháp thứ ba: Giáo viên cần phải nghiên cứu kỹ , dự kiến trớc phơng pháp hình thức lên lớp cho thích hợp Cần phải kết hợp nhiều phơng pháp hình thức hoạt động để không gây nhàm chán, mệt mỏi, nâng cao ý HS Tùy giáo viên dùng nhiều phơng pháp nh hỏi đáp trực quan, thuyết trình nhiều hình thức hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, toàn lớp, hình thức sắm vai Đối với kiểu khó nh: tổ chức họp, giáo viên cần phải hớng dẫn tỉ mĩ tổ chức họp lơp làm mẫu thời giani giúp cho học sinh biết trớc đợc hình thức bớc trình bày họp nhóm (hay tổ) giúp em tự tin hoạt động Biện pháp thứ 4: Giáo viên phải không ngừng rèn luyện nâng cao nghiệp vụ s phạm cảu Bỡi lẽ, ngời giáo viên, đặc biệt giáo viên Tiểu học gơng thần tợng học sinh.Vì lời nói thiếu lu loát, sơ suất nhỏ lời nói GV ảnh hởng đến việc tiếp thu kiến thức em Để mang đến cho em tốt đệp GV không ngừng rèn luyện, nâng cao kiến thức kĩ lên lớp, lời nói rõ ràng , mạch lạc , truyền cảm, có sức lôi cuốn, với điệu phù hợp hấp dẫn thu hút đợc ý em biện pháp thích hợp để tác động giúp em không ngừng học tập rèn luyện noi theo.Ngoài ra, giáo viên cần tạo lập trì không khí lớp học sôi hào hứng, gần gũi, thân thiện với học sinh khuyến khích đợc nhiều học sinh tham gia vào hoạt động học tập Phần kÕt luËn Kết đạt được: Sau thời gian áp dụng biện pháp nêu trên, nhận thấy vốn từ học sinh tiết làm văn phong phỳ hn Hc sinh ó bit nói lu loát, diễn đạt cỏch rnh mch, nhiu em bit dùng từ, đặt câu đúng, câu văn mạch lạc, mạnh dạn việc bày tỏ ý kiến cđa m×nh Chất lượng phân mơn tập đọc qua khảo sát cuối kì II năm học 2009-2010 Líp TSHS HSTG 31 32 Toàn khối 31 30 61 31 30 61 TB SL 31 30 61 KG % 100 100 100 SL 28 30 58 % 90,3 100 95,1 Bài học kinh nghiệm: Ngun ThÞ Tháa häc sè KiÕn Giang TiÓu - Cần thay đổi nhận thức cho đội ng giỏo viờn vic rèn kỹ giao tiếp, kỹ trình bày vấ đề trớc ®«ng ngêi, cung cấp vốn từ cho học sinh qua cỏc tit Tp làm văn - Tp trung ch o khâu trình dạy học đổi hình thức dạy học cho linh hoạt, phù hợp đối tượng học sinh - Thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm giúp giáo viên phát huy mặt đạt được, khắc phục tồn vấp phải KÕt luËn: “Ngôn ngữ phương tiện giao tiếp quan trọng người” (Lênin) Muốn có ngơn ngữ để giao tiếp trước hết người phải có vốn từ Vốn từ phận cấu thành nên ngôn ngữ Cho nên muốn dy hc nói lu loát, trình bày mạch lạc, ngôn gữ tự nhiên sáng khụng th khụng coi trng việc dạy vốn từ cho em Đặc biệt học sinh lớp Ba, em cßn bì ngì giao tiÕp, vốn từ em cịn hạn hẹp ỏi Vì ta phải bồi đắp thêm cho em để em vận dụng học tập giao tiếp sống Vốn từ em giàu khả lựa chọn từ lớn nhiêu Tuy nhiên đặc điểm tâm lý học sinh lớp Ba, em nhận thức trừu tượng, chưa cụ thể vấn đề đặt làm để làm giàu vốn từ cho học sinh cách hiệu Muốn ta không da vo phõn mụn làm văn m cn phi làm giàu vốn từ cho em phân mụn, mi ni mi lỳc.Tăng cờng hoạt động giao tiếp nhóm, lớp Tạo hội cho em đợc trình bày ý kiến trớc đông ngời đây, tơi đưa số hình thức rÌn kỹ nói cho học sinh lớp Ba phõn mụn làm văn nh cung cấp t, đùng từ đặt câu, diễn đạt lu loát v a số biện pháp để thực Hy vọng gợi ý thiết thực để giáo viên có định hướng, có phương pháp dạy học thích hợp với dụng ý học, góp phần nâng cao hiƯu dạy tập làm văn Nguyễn Thị Thỏa học sè KiÕn Giang TiÓu Người viết Nguyễn Thị Thoả Ngun ThÞ Tháa häc sè KiÕn Giang TiĨu ... động nghe nói học sinh Tiểu học Đặc điểm nghe nói học sinh lớp 3 Vị trí, vai trò phân môn Tập làm văn Chơng II: Cơ sở thực tiễn: Rèn kĩ nghe nói cho học sinh lớp qua phân môn Tập làm văn Tổng quan... thống tập sách giáo khoa phân môn Tập làm văn Phơng pháp dạy học rèn kĩ nghe - nói cho học sinh lớp qua phân môn Tập làm văn IV Mục đích nghiên cứu: - Nắm vững đặc điểm nghe nói học sinh lớp yêu... trình Tập làm văn Rèn kĩ luyện nghe nói cho học sinh lớp qua phân môn Tập làm văn Một số biện pháp rèn kỹ nghe nói cho học sinh lớp Phần nội dung Chơng I: Cơ sở lí luận vấn đề có liên quan đến

Ngày đăng: 16/04/2015, 19:14

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan