SKKN Vận dụng hiểu biết về ngữ âm và chữ viết tiếng Việt để tổ chức dạy học chính tả theo mẹo luật (âm đầu L-N) cho học sinh lớp 3

26 2.2K 25
SKKN Vận dụng hiểu biết về ngữ âm và chữ viết tiếng Việt để tổ chức dạy học chính tả theo mẹo luật (âm đầu L-N) cho học sinh lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “VẬN DỤNG HIỂU BIẾT VỀ NGỮ ÂM VÀ CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC CHÍNH TẢ THEO MẸO LUẬT (ÂM ĐẦU L/N) CHO HỌC SINH LỚP 3” A PHẦN MỞ ĐẦU I Lí chọn đề tài: Theo quan điểm xây dựng chƣơng trình SGK năm 2000, xây dựng chƣơng trình theo hƣớng giao tiếp,đề cao tri thức ngơn ngữ Học sinh phải tích cực hoạt động Chƣơng trình SGK đƣợc tích hợp nhiều phân mơn Do địi hỏi giáo viên phải nghiên cứu, rà sốt, tìm hiểu nội dung phƣơng pháp dạy học phù hợp, để đánh giá đƣợc ƣu điểm hạn chế phƣơng pháp dạy học Từ để đƣa biện pháp khắc phục nhằm nâng cao đƣợc chất lƣợng dạy học cho học sinh Muốn đựoc nhƣ cần phải tạo dựng móng vững cho hệ trẻ Mà móng khơng đâu xa tiếng mẹ đẻ mình, phải đọc đúng, viết tả Tiếng Việt Do lớp em biết đọc lúc giáo viên hình thành kĩ viết tả Khi lên lớp 2, lớp nâng cao dần kĩ nghe viết tả nhằm bổ sung môn học khác Bởi mà phân môn tả nhà trƣờng Tiểu học có nhiệm vụ giúp cho học sinh nắm vững qui tắc, mẹo luật tả hình thành kĩ tả Nói cách khác giúp học sinh hình thành lực thói quen viết tả Vậy mà thực tiễn trƣờng Tiểu học Cát Linh có học sinh viết sai lỗi tả (âm đàu l/ n) Có sai lỗi tả em không để ý viết Vì khơng sửa chữa, uốn nắn cho em học sinh việc sai lỗi tả ảnh hƣởng đến trình học tập em Sau tốt nghiệp trƣờng em tạo văn sai lỗi tả,làm hạn chế việc giao tiếp xã hội thân em Từ thực trạng nói Vậy có phƣơng pháp để hạn chế việc viết sai lỗi tả phụ âm đâùu l / n cho học sinh lớp 3B trƣờng Tiểu học Cát Linh – Quân Đống Đa – Hà Nội nói riêng nƣơc nói chung Đó câu hỏi mà tơi ln băn khoăn, trăn trở Vì mà xin mạnh dạn đƣa đề tài nghiên cứu là:Vận dụng hiểu biết ngữ âm chữ viết Tiếng Việt để tổ chức dạy học tả theo mẹo luật âm đầu l/n cho học sinh lớp Với đề tài ngƣời viết hi vọng góp phần vào để nâng cao chất lƣợng dạy học tả cho học sinh lớp Từ hạn chế việc nói,viết sai lỗi tả cho học sinh II Mục đích đề tài: Xây dựng đƣợc mẹo luật tả phụ âm đầu l /n cho học sinh lớp trƣờng tiểu học Cát Linh -Đống Đa – Hà Nội Thơng qua thục tiễn dạy học tả theo mẹo luật (âm đầu l/n)để thực nghiệm sƣ phạm nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học theo mẹo luật (âm đầu l/n)cho học sinh lớp trƣờng tiểu học Cát Linh III Nhiệm vụ đề tài Phân tích sở lí luận vấn đề dạy học tả theo mẹo luật (âm đầu l/n) Khảo sát, phân tích,đánh giá thực trạng dạy học tả theo mẹo luật (âm đầu l/n)cho học sinh lớp 3 Tổ chức thực nghiệm để xem xét tính khả thi việc dạy học tả theo mẹo luật (phụ âm đầu l/n) cho học sinh lớp Từ rút học kinh nghiệm việc dạy học tả theo mẹo luật (âm đầu l/n) đề biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học IV Phương pháp nghiên cứu: 1.Nhóm nghiên cứu lí luận - Đọc thu thập tài liệu ngữ âm chữ viết Tiếng Việt để tổ chức dạy học tả theo mẹo luật (âm đầu l/n) cho học sinh lớp - Lập đề cƣơng nghiên cứu dạy học tả theo mẹo luật (âm đầu l/n) cho học sinh lớp - Viết thảo - Viết Nhóm nghiên cứu thực tiễn - Khảo sát, dự giờ, phân loại để có đánh giá xác thực tiễn dạy học tả theo mẹo luật (âm đầu l/n) cho học sinh lớp - Xây dựng phiếu hỏi, phiếu tập để khảo sát thực tế dạy học tả theo mẹo luật (âm đầu l/n) cho học sinh lớp 3 Các phƣơng pháp bổ trợ: - Thống kê toán học - Dùng bảng biểu, biểu đồ hình cột B PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC VẬN DỤNG HIỂU BIẾT VỀ NGỮ ÂM VÀ CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC CHÍNH TẢ THEO MẸO LUẬT (ÂM ĐẦU L/N) CHO HỌC SINH LỚP TRƢỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH I Cơ sở lí luận Cơ sở ngôn ngữ học 1.1 Cơ sở ngữ âm: Theo phó giáo sƣ – Tiến sĩ: Đỗ Xuân Thảo, giáo trình Tiếng Việt 2, hệ thống âm vị gồm có: 1.1.1 ,Âm đầu: Các âm đầu Tiếng Việt phụ âm Có 21 phụ âm đầu (không kể âm r) Sự thể chữ viết âm đầu là: a Bình thƣờng,mỗi âm vị đƣợc ghi chữ tƣơng ứng nhƣ: /m / = m ; / b / = b b Nhƣng có âm vị đƣợc ghi chữ ghép lại, nhƣ: / f / = ph / / = nh / / = th / / / = tr / x / = kh / z / =gi / / = ng / = gh / c / = ch c Có âm vị ghi chữ ghép lại, trƣờng hợp / /, / i / , / e / viết thành ngh / đứng trƣớc / d Sự thể hện phụ âm đầu chữ viết thống trƣờng hợp Có âm vị ghi: Ghi thành “ k ” đứng trƣớc / /, / i /, / e / Ghi thành “ c ” đứng trƣớc nguyên âm /k/ : Hàng sau: /u,a,o / Ghi thành “ q ” đứng trƣớc âm đệm / w / / Ghi “ gh ” đứng trƣớc / e /, / i /, / / : / Ghi “ g ” trƣờng hợp lại / Ghi “ngh ” đứng trứoc / i/,/ e/, / / : / Ghi “ ng ” đứng trƣớc trƣờng hợp lại / / : Ghi “ r ” cách phát âm Trung Nam Bộ Ghi “ gi ”trong cách phát âm nhà trƣờng Miền Bắc /Z/ : ghi “ d ” “ gi ” theo cách phát âm phổ biến nhƣng khơng phân biệt phát âm Ngồi có trƣịng hợp chữ lại biểu thị âm vị phị âm đầu khác Nhƣ trƣờng hợp “ g ” để ghi âm vị / z / trƣòng hợp “ gi ”, “giếng” … / trƣờng hợp : “ gà ” ; “ gô ”… Có âm vị / 1.1.2 Âm đệm: Có âm đệm / u/ thể chữ viết “ u ” “ o ” Ví dụ: hoa quả, huy hồng 1.1 Âm chính: Gồm có 11 ngun âm đơn ngun âm đơi không kể đối lập / / / / / / / / Sự thể chữ viết ngun âm đơ: Âm Chữ ví dụ / ie / ia ya ƣa mƣa mƣợn ua mua uô / khuyên ƣơ / tiền yê / khuya iê / w tia muốn Các tổ hợp / ie,uo,w / đƣợc coi ngun âm đơi tổ hợp bền vững, yếu tố gắn liền với chứng minh cách phát âm kéo dài âm tiết cách nói lái, yếu tố đổi chỗ cho âm vị Hai yếu tố tổ hợp có chức khả phân bố giống nhƣ nguyên âm đơn hàng với chúng 1.1.4.Âm cuối Số lƣợng âm cuối gồm âm vị khác nhau, có phụ âm cuối bán âm cuối Sự thể chữ viết nhƣ sau: A Phụ âm cuối: Các phụ âm cuối / -p, -t, - m, -n / đƣợc ghi chữ giống kí hiệu ngữ âm: p,t,m,n Hai phụ âm cuối / -k, - / đƣợc ghi bằng: - ch,nh: xuất nguyên âm hàng trƣớc / i, e, / - c, ng: trƣờng hợp khác (nghĩa sau ngun âm hàng sau trịn mơi khơng trịn mơi) B Bán âm cuối: - / u / ghi “ o ”khi xuất nguyên âm rộng / trƣờng hợp khác nhƣ: chịu,kêu, chiều, hƣu, cau, hƣơu … - / i /:ghi “y ”khi xuất nguyên âm ngắn /; ghi “ u - / / ghi “ i ” trƣờng hợp khác nhƣ: ai, ơi, núi,đồi … 1.2 Cơ sở chữ viết: Theo giáo trình Tiếng Việt – Nhà xuất ĐHSP, chữ viết TiếngViệt chữ viết ghi âm vị xây dựng sở chữ La Tinh dễ học, dễ viết Tuy nhiên, chữ viết Tiếng Việt cịn có hạn chế sau: Không đảm bảo tƣng ứng - đối – âm chữ Âm vị / k / ghi chữ “ c, k,q ” Con chữ “g” ghi âm vị / , z /… Có nhóm 2,3 chữ khơng cần thiết để ghi âm vị ph,ngh … Nhƣợc điểm gây nên hiệu khơng tốt.Việc dạy học gây khó khăn vơ ích, Việc in sách báo tạo tốn (cơng thời gian), khơng đángcó Do từ lâu, từ cuối kỉ XI X,vấn đề cải tiến chữ viết đƣợc đặt Và xƣa nay,cứ cách lâu lại có đề nghị sửa đổi chữ viết mặt đó, tổng cộng số ngƣời đề nghị khoảng 20 ngƣời, kể hội nghị chuyên bàn vấn đề (1902,1906,1960,1978)thì số ngƣời tham gia ý kiến cịn đơng gấp bội.Đáng tiếc nay, vấn đề chƣa đƣợc giải (Đỗ Xuân Thảo – Lê Hữu Tỉnh) - Giáo trình Tiếng Việt 2.NXB Đại học Sƣ phạm Cơ sở tâm lí giáo dục 2.1 Cơ sở tâm lí học: ậ lứa tuổi học sinh tiểu học, mục đích dạy tả hình thành cho học sinh lực viết thành thạo,thuần thục chữ viết Tiếng Việt theo chuẩn tả, nghĩa giúp học sinh hình thành kĩ sảo tả KháI niệm kĩ sảo tâm lí học đƣợc hiểu “Những yếu tố tự động hố hoạt động có ý thức,đƣợc q trình thực hịên hoạt động ” Theo định nghĩa B.M.Chép Lốp,dẫn theo định nghĩa Đ.N.Bô gôi avlen x ki – Các nguyên tắc tâm lí việc dạy học tả “ Phƣơng pháp dạy tiếng mẹ đẻ ” Tập II.NXB Giáo dục 1989 (tài liệu dịch) Hình thành cho học sinh kĩ sảo tả,nghĩa giúp học sinh viết tả cách tự động hố, khơng cần phải trực tiếp nghĩ tới qui tắc tả, khơng cần tới tham gia ý chí.Để đạt đƣợc điều này, tiến hành theo hai cách: Có ý thức khơng có ý thức.Cách khơng có ý thức chủ trƣơng dạy tả khơng cần biết đến tồn qui tắc tả, không cần hiểu mối quan hệ ngữ âm chữ viết.Chỉ đơn viết trƣờng hợp, từ cụ thể Cách dạy học tốn nhiều giờ,cơng sức khơng thúc đẩy phát triển tƣ duy, củng cố trí nhớ máy móc mức độ định Cách có ý thức chủ trƣơng cần phảI việc nhận thức qui tắc, mẹo luật tả Trên sỏ đó, tiến hành luyện tập bƣớc đạt tới kĩ sảo tả.Việc hình thành kĩ sảo đƣờng có ý thức tiết kiệm đƣợc thời gian,cơng sức Đó đƣờng ngắn nhất, hiệu Đối với học sinh tiểu học, cần vận dụng hai cách nói Trong đó, cách khơng có ý thức chủ yếu đƣợc sử dụng thích hợp Chủ yếu lớp cuối cấp.Gần đây, số nhà nghiên cứu vấn đề dạy – học tả lại có xu hƣớng khẳng định cách học cách “Nhớ chữ ”, đƣợc coi giảI pháp hữu hiệu cả, hợp lí cả, học sinh tiểu học Bởi học sinh độ tuổi tiểu học có khả ghi nhớ máy móc tốt, khả học thuộc nhanh.Tác giả Phan Ngọc “ Chữa lỗi tả cho học sinh” nhận xét “ Nói chung, phần lớn ngƣời viết tả dựa vào cách nhớ từ ”.Theo cách này, học sinh cần tập trung nhớ mặt chữ từ dễ viết sai.Những từ dễ viết sai chiếm tỉ lệ khơng nhiều, học sinh ghi nhớ đƣợc Từ mà việc dạy –học tả đƣợc nâng cao 2.2.Cơ sở giáo dục: a) Dạy tả theo khu vực: Dạy tả theo khu vực nghĩa nội dung giảng dạy tả phải sát hợp với phƣơng ngữ Nói cách khác phải xuất phát từ tình hình thực tế mắc lỗi tả khu vực, vùng miền để hình thành nội dung giảng dạy,phải xác định đƣợc trọng điểm tả cần dạy cho học sinh khu vực, địa phƣơng Vì giáo viên cần ý vận dụng nguyên tắc dạy tả theo địa phƣơng, theo khu vực Nguyên tắc yêu cầu giáo viên trƣớc dạy cần tiến hành điều tra để nắm lỗi tả phổ biến học sinh Từ lựa chon nội dung giảng dạy thích hợp, xây dựng nội dung cho sát hợp với đối tƣợng học sinh lớp dạy b) Kết hợp tả có ý thức với tả khơng có ý thức Trong q trình dạy học tả cho học sinh, giáo viên khơng sử dụng phƣơng pháp, mà phải sử dụng phối hợp hai phƣơng pháp cách hợp lí nhằm đạt tới hiệu dạy học cao Trong nhà trƣờng, giáo viên vần sử dụng khai thác tối đa phƣơng pháp có ý thức Muốn vậy, giáo viên cần phải đƣợc trang bị kiến thức ngữ âm học,từ vựng,ngữ nghĩa học có liên quan đến tả Cụ thể giáo viên phải biết vận dụng kiến thức ngữ âm học.Tiếng Việt vào việc phân loại lỗi tả, phát đặc điểm loại lỗi, việc xây dựng qui tắc tả, “ mẹo ” tả, giúp học sinh viết cách khái quát, có hệ thống.Ví dụ nhƣ phân biệt l/n thổ ngữ số vùng Bắc Bộ, tác giả Phan Ngọc đƣa mẹo sau: b1,Mẹo 1: Một chữ ta biết l hay n, nhƣng đứng đầu từ láy âm khơng phải điệp âm đầu dứt khốt l khơng phải n nhƣ: l láy với b: lệt l láy với c: lò cò l láy với đ: lộp độp l láy với h: lúi húi l láy với d: lai dai l láy với m: lơ mơ l láy với x: lăng xăng l láy với t: lăn tăn l láy với nh: lăng nhăng l láy với kh: lênh khênh l láy với qu: luẩn quẩn láy với ng: loằng ngoằng Trong danh sách đầy đủ có 300 từ láy âm nhƣ thế.Đối với trƣờng hợp l n đứng chữ thứ 2, nhƣng từ láy âm láy với gi mà không láy với âm khác Trái lại, l láy với âm khác nhƣng khơng láy với gi”, ta có b2.Mẹo 2: Trong từ láy âm không điệp âm đầu, âm đầu thứ gi âm thứ hai n, cịn khơng trƣờng hợp ngoại lệ “ khúm núm,khệ nệ …” Hệ thống theo mẫu sau: l láy với kh: khoác loác khoảng 55 chữ 15 phút Phần tả SGK lớp đƣợc bố trí xen kẽ với phần tập đọc, luyện từ câu, tập làm văn theo tuần.Cấu tạo tả SGKnhìn chung có phần sau: + Bài viết: Qui định khối lƣợng mà học sinh phải viết tả + Viết đúng:Nêu trƣờng hợp tả cụ thể cần phải viết (các trƣờng hợp tả từ có chứa tƣợng tả đƣợc nói tới tả đƣợc trích từ phần viết, đồng thời trọng điểm tả cần dạy cho học sinh + Luyện tập: SGK nêu số kiểu tập tả để học sinh luyện tập thêm, nhằm củng cố,khắc sâu tƣợng tả học.Một số hình thức tập học sử dụng phổ biến SGK là: Điền âm, vần, tiếng vào chỗ trống Có kiểu học sinh đƣợc luyện tập,thực hành nhiều Từ giảm bớt lỗi tả mà học sinh hay viết sai Bên cạnh ƣu điểm nêu chƣơng trình SGK phân mơn tả có hạn chế sau 1.2 Những hạn chế: SGK cần có bảng phụ lục cuối chƣơng tả (hoặc cuối sách) Bảng phụ lục trình bày trọng điểm tả Cần dạy vùng phƣơng ngữ tồn quốc.(ví dụ: Bắc Bộ cần tập trung dạy viết phân biệt số cặp phụ âm đầu dễ lẫn lộn nhƣ: tr ch ; s x l n; d / r gi).Các trọng điểm tả đƣợc xác định cụ thể, chi tiết tốt Rất tiếc SGK Tiếng Việt Tiểu học hành chƣa làm đƣợc điều này.Cho nên mặt nói nội dung dạy tả SGK vừa thừa lại vừa thiếu (Đối với học sinh địa phƣơng thừa nội dung tả khơng cần dạy nhƣng lại thiếu nội dung tả cần dạy) Tình trạng gây ảnh hƣởng bất lợi tới chất lƣợng, hiệu dạy học tả Tiểu học Thực trạng giáo viên dạy học tả trƣờng Tiểu học Cát Linh - Đống Đa – Hà Nội 2.1 Những ưu điểm: - Dạng tả nghe -đọc: Giáo viên đọc thong thả câu Khi gặp câu dài giáo viên đọc cụm từ,từ Sau học sinh viết xong giáo viên đọc lại tồn văn để học sinh kiểm tra lại đƣợc viết -Dạng tả so sánh: Giáo viên phát âm chuẩn đọc mẫu làm chỗ dựa cho học sinh viết đúng: Giáo viên nêu đƣợc trƣờng hợp tả cụ thể cần so sánh, đối chiếu, cần phân biệt - Khi dạy tả phân biệt giáo viên kết hợp với phƣơng pháp vẽ đồ tƣ phong phú nên khích lệ đƣợc học sinh tìm tịi đƣợc nhiều từ tả cần phân biệt.Sau với từ khó hiểu giáo viên cho học sinh đặt câu để hiểu nghĩa từ - Giáo viên uốn nắn học sinh viết chữ nên mặt chung học sinh viết chữ tay, chữ viết mềm mại 2.2 Những hạn chế: Khi dạy tả, phần luyện tập, để định hƣớng cho học sinh việc làm tập, giáo viên thƣờng không làm mẫu nên học sinh khó phát Giáo vên chọn tả so sánh chƣa thích hợp.Nhƣ lớp học sinh có sai tả khác nhau, học sinh chủ yếu chƣa phân biệt đƣợc l n.Nhƣng giáo viên lại chƣa xốy sâu vào trọng điểm tả lớp Giáo viên chƣa xác định đƣợc trọng điểm tả cần dạy.Ngay từ đầu năm học Giáo viên chƣa tiến hành điều tra, khảo sát,phân loại lỗi tả mà học sinh lớp thƣờng mắc lỗi Bài dạy tả thƣờng nặng chữ viết lỗi tả 3.Thực trạng học sinh viết tả.: 3.1 Ưu điểm: Học sinh có tốc độ viết tƣơng đối nhanh, chữ viết rõ ràng, đẹp.Học sinh làm luyện tập tả tốt, ghi nhớ nhanh cần luyện 3.2 Hạn chế: Học sinh vừa lên lớp 3,các em gặp nhiều khó khăn viết tả Vì lớp chủ yếu em tả tập chép Các em nhìn bảng hay nhìn sách để viết đặc biệt em ảnh hƣởng nhiều đến cách phát âm địa phƣơng nên em đọc viết ấy.Do viết tả em nghĩ viết cách máy móc Qua q trình giảng dạy thực tế,tơi thấy lỗi tả học sinh viết tả thƣờng mắc lỗi nhiều phụ âm đầu l n Ví dụ: “lúa nếp ” em viết thành “ núa nếp ” “ lăn tăn ”các em viết thành “ năn tăn ” “ lơ ngơ ” em viết thành “ nơ ngơ” Các hệ thống chữ viết ghi âm, chuẩn mực tả thƣờng phụ thuộc vào phƣơng ngữ chuẩn.Nhƣng Tiếng Việt chƣa có phƣơng ngữ đƣợc thức định phƣơng ngữ chuẩn, mà chuẩn mực tả hành chuẩn mực siêu ngơn ngữ Nói cách khác khơng có quan hệ tƣơng ứng đầu đặn chuẩn tả hành cách phát âm phƣơng ngữ Vì ngƣời ngữ vùng gặp nhiều khó khăn dùng chữ viết ghi âm, ghi lại tếng nói ngày địa phƣơng Nhƣ vậy, tƣợng sai tả có nguyên nhân sâu rộng sở số lí luận ngữ âm học, phƣơng ngữ học văn tự học.Đồng thời tập hợp hệ thống hố số kinh nghiệm có phạm vi đề tài Tơi có số hình thức dạy học nhằm góp phần làm giảm lỗi tả mà học sinh thƣờng mắc phải viết từ chứa tiếng có phụ âm đầu l n CHƢƠNG II: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM I Qui trình Phân tích giáo án 1.1 Trình bày giáo án: Sau ngƣời viết xin trình bày giáo án đƣợc soạn theo phƣơng pháp cải tiến, khắc phục hạn chế nêu phần sở thực tiễn.Giáo án có điểm mới, điểm đƣợc xây dựng sở lí luận thực tiễn phân tích THIẾT KẾ BÀI DẠY CHÍNH TẢ-LỚP Tuần 1: TẬP CHÉP: Cậu bé thông minh Phân biệt l/n an/ang, bảng chữ I Mục đích yêu cầu: - Chép lại xác trình bày quy định CT ; không mắc lỗi Làm BT 2a/ b ; điền 10 chữ tên 10 chữ vào trống bảng (BT3) II Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết sẵn đoạn văn cần tập chép, nội dung BT2a hay 2b (viết lần) - Bảng phụ kẻ bảng chữ tên chữ BT3 - Vở Bài tập Tiếng Việt III Các hoạt động dạy học: Thờ Nội dung dạy học i gia Hoạt động GV n 3’ Hoạt động HS I.Mở đầu: - Nhắc lại số điểm cần lƣu ý yêu cầu học việc chuẩn bị đồ dùng học tập cho học Chính tả II Bài mới: 1’ Giới thiệu bài: Nhƣ SGV tr 35 19’ Hƣớng dẫn tập chép: 2.1 Hướng dẫn HS chuẩn bị: - GV đọc đoạn chép bảng - Hƣớng dẫn HS nhn xột: - 2HS đọc lại đoạn chép on chộp t bi no? Cú my cõu? -Đoạn văn gồm có câu.Cuối câu có dấu chấm Ghi chỳ Cuối câu có dấu gì? Chữ đầu Cã c©u viÕt dÊu hai chÊm câu viết nhƣ nào? Ch÷ đầu câu phải viết hoa - Gv c cỏc t khú cho hs vit - HS tập viết vào bảng bng giấy nháp vài tiếng khó: chim sẻ, xẻ thịt, kim khâu 2.2 Hng dn HS chép vào vở: 10’ - HD cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề vào trang - HS chÐp bµi vµo vë - GV theo dừi, un nn - Đọc, soát lỗi 2.3 Chấm, chữa bài: - Chấm số vở, nhận xột - Tự chữa lỗi, ghi số lỗi lề vë Hƣớng dẫn làm tập: Bài tập 2: - HD HS làm - Chốt lại lời giải -hạ lệnh -nấu cơm -nộp -ăn kĩ no lõu -hụm n - HS nêu yêu cầu bài: điền l/n?; an/ang? - Cả lớp làm nháp 1HS làm bảng lớp -sỏng loỏng - Nhận xét, chữa cho bạn Bi 3: - Nờu yờu cầu treo bảng phụ - HD HS làm - Chốt lại lời giải - Xoá chữ viết cột - Xoá hết bảng Củng cố, dặn dò: -Các vừ viết tả ? Làm tập dạng gì? - HS nhắc lại yêu cầu - 1HS làm mẫu Cả lớp theo dõi - HS học thuộc thứ tự 10 chữ tên chữ lớp - Thi đọc thuộc lòng (cá nhân, nhóm) -HS viết 10 chữ vừa ôn Trũ chi: Ni nhanh A B cheo na nết lò non lệt cị núi leo Hs tr¶ lêi Hs thi tÕp sức lên nối hai tổ Gv nhn xột v phõn thng ba gia + Đúng nhanh đ-ợc 10 ®iĨm hai đội -Dặn dị nhà: Viết lại chuẩn + Sai mét tõ trõ ®i ®iĨm bị sau Gv nhận xét tiết học +Khen thƣởng hs vit p, ỳng bi -Cho lớp đọc lại toµn bµi tả làm tập tả +Động viên, khích lệ số em viết cịn chƣa đẹp IV Rút kinh nghiệm – bổ sung ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Phân tích điểm giáo án Giáo án có điểm bƣớc daỵ đƣợc phân bố thời gian rõ ràng, kết cấu giáo án khoa học Giáo viên soạn bƣớc chi tiết bƣớc dạy Xoáy sâu đƣợc kiến thức trọng tâm giúp học sinh ghi nhớ để phân biệt đƣợc tả l/n.Hơn qua luyện cho học sinh nói tả hai phụ âm đầu l/n.Qua phần tập học sinh đƣợc thực hành luyện tập để tự rút mẹo luật tả viết l viết n Giáo viên vận dụng đƣợc nhiều hình thức luyện tập phong phú Khơng học sinh đƣợc thực hành luyện viết mà đƣợc thực hành luyện nói tả Từ có kết hợp hài hồ thầy trị.Học sinh tự giải tập tả rút mẹo luật Nhƣ học sinh tự chiếm lĩnh đƣợc kiến thức qua dẫn dắt ngƣời thầy.Giáo án thể đƣợc nhƣ tiết dạy lớp, cần sử dụng đồ dùng dạy học tiến hành ghi bảng sao? Đặc biệt phần củng cố tổ chức trò chơi Học sinh vừa vui vừa học lại khắc sâu đƣợc kiến thức cần ghi nhớ Đó điểm sáng tạo giáo án mà ngƣời viết xin trình bày Bài kiểm tra đầu vào: 4.2 Trình bày kiểm tra đầu vào học sinh lớp 3B trƣờng Tiểu học Cát Linh Đống Đa – Hà Nội Sĩ số: 47 học sinh Trong lớp có loại đối tựợng: Giỏi – Khá - Trung bình BÀI KIỂM TRA Mơn: Chính tả Câu 1: Đúng điền đ, sai điền s  Lộp độp   Khoác loác  nhà lền nếp Câu 2:Điền n hay l Trƣa ay bà mệt phải ằm Thƣơng bà, cháu cháu giành phần ấu cơm Bà cƣời: vừa át vừa thơm Sao bà ăn đƣợc nhiều ần ? Câu 3: Đánh dấu x vào trƣớc từ viết tả  Lã chã  cheo leo  ảo lão  lỡ làng Câu 4: Viết lời giải câu đố sau: Để nguyên lặc lè Bỏ nặng thêm sắc –ngày hè chói chang Là chữ Có sắc mọc gần xa Có huyền – vuốt thẳng áo quần cho em Là chữ 4.3.Đánh giá: Thang điểm câu kiểm tra đầu vào nhƣ sau: - Câu (3 điểm) Điền phần đƣợc 0,75 điểm Câu 2: (2 điểm) Điền dòng đƣợc 0,5 điểm Câu 3: điểm Đánh dấu phần đƣợc 0,75 điểm Câu 4: điểm Viết câu đố đƣợc điểm Khi cho học sinh làm kiểm tra đầu vào hầu hết học sinh không xác định đƣợc viết l hay n điền vào kiểm tra trắc nghiệm Qua đánh giá, cho điểm tơi có bảng thống kê nhƣ sau: Đạt điểm Số lƣợng Phần trăm Điểm – 10 17 % Điểm – 26 55,3 Điểm – 10 21,2 % Điểm 3- 6,5 %9 Dạy thực nghiệm: 5.2 : Đối tƣợng thực nghiệm Học sinh lớp 3B trƣơng Tiểu học Cát Linh – Quận Đống Đa – Hà Nội Sĩ số: 47 học sinh Trong lớp đủ đối tƣợng học sinh Giỏi – Khá - Trung bình Các em thƣờng sử dụng ngơn ngữ Tiếng Việt giao tiếp ngày học tập 5.3 : Mục đích thực nghiệm: Mục đích thực nghiệm nhằm kiểm tra, đánh giá kết hình thức tổ chức dạy học tả theo mẹo luật (phụ âm đầu l/n) cho học sinh lớp để nhằm cho hoạt động thầy trị diễn nhẹ nhàng, học sinh tự tin, có hứng thú chủ động chiếm lĩnh kiến thức Từ kết học tập em đạt kết cao Đồng thời thông qua thực nghiệm, rút đƣợc kinh nghiệm tổ chức dạy học tả theo mẹo luật nói chung theo mẹo luật tả âm đầu l / n nói riêng Cần đọc đúng, chuẩn tả, tả Tiếng Vệt tả ngữ âm, sử dụng hệ thống chữ viết ghi âm Do để viết Tiếng Việt cần phải đọc đọc chuẩn.Có nhƣ việc dạy học tả cho học sinh đạt kết cao Bên cạnh cần hình thành kĩ năng, kĩ sảo tả cho học sinh thơng qua thực hành luyện tập nhiều hình thức giáo viên hƣớng dẫn, học sinh nắm vững mẹo luật tả tập, trị chơi Qua học sinh dễ dàng khắc sâu ý thức, tránh đƣợc tƣợng nhầm lẫn viết Bài kiểm tra đầu 6.1 Trình bày kiểm tra đầu Sau ngƣời viết xin lấy kiểu kiểm tra học sinh sau tiết học meo luật tả l /n Bài kiểm tra đầu vào kiểm tra đầu học sinh lớp 3B trƣờng Tiểu học Cát Linh Trƣờng: Tiểu học Cát Linh Lớp : 3B Họ tên:……………………………………… BÀI KIỂM TRA Mơn: Chính tả Câu 1: Đúng điền đ, sai điền s:  im lặng  nặng nề  gánh lặng  nặng lẽ Câu 2:Điền n hay l Một thiếu …iên ghì cƣơng ngựa trƣớc cửa hàng cơm Chàng ….ai nịt gọn gàng, đầu đội mũ len, cổ quấn khăn …ụa trắng thắt ….ỏng, mối bỏ rủ sau …ƣng Con ngựa chàng sắc ….âu sẫm,dáng nhỏ thon Trời … ạnh buốt căm căm mà ….ó ƣớt đẫm mồ hơi, đủ đốn biết chủ …ó từ xa ….aị Câu 3: Đánh dấu x vào trƣớc từ viết tả  Từ láy  cheo neo  áy láy  gieo neo Câu 4: Viết cáctừ chứa tiếng bắt đầu l n có nghĩa nhƣ sau: - Tên nƣớc láng giềng phía tây nƣớc ta: ……………………… - Nơi tận phía Nam trái đất, quanh năm đóng băng: ………………………… - Tên nƣớc gần nƣớc ta, có thủ Băng Cốc ………………………… 6.2 Nhận xét, đánh giá: Qua kiểm tra trắc nghiệm mà đƣa cho học sinh làm, thấy kết cấu kiểm tra đầu vào đầu giống Nhƣng qua tiết tổ chức dạy học kiểm tra đầu có tiến nhiều, Nó thể qua bảng thống kê sau: Đạt điểm Số lƣợng Phần trăm Điểm – 10 30 63 % Điểm – 15 31,9 % Điểm – 5,1 % Điểm 3- 0% II Kết thực nghiệm: Qua thực nghiệm tổ chức dạy học tả theo mẹo luật phụ âm đầu l / n Tôi thấy học sinh có tiến rõ rệt Bằng chứng kết kuểm tra trắc nghiệm đầu Có tới 94,9 % học sinh đạt điểm giỏi.Cịn khơng có học sinh bị điểm yếu Nhƣ từ tình hình lớp có nhiều học sinh nói, viết sai lỗi tả mà học sinh hiểu để nói, viết chuẩn tả Sau bảng so sánh trƣớc sau thực nghiệm Đạt điểm Trƣớc thực nghiệm Sau thực nghiệm Số lƣợng Phần trăm Số lƣợng Phần trăm Giỏi 17 % 30 63 % Khá 26 55,3 15 31,9 % Trung bình 10 21,2 % 5,1 % Yếu 6,5 %9 Xếp loại Đó tiến qua phần luyện viết Cịn phần luyện nói sau thực nghiệm khơng cịn nói sai tả Sau thực nghiệm cịn tả xếp loại trung bình em học sinh học chƣa tập trung ý, nhƣng hầu hết em nắm bắt đƣợc mẹo luật tả âm đầu l /n để vận dụng vào làm tập tả luyện nói chuẩn tả Khi tơi thống kê số liệu luyện nói trƣớc sau thực nghiệm học sinh nói chuẩn tả nhiều ngƣời ngỡ ngàng kết đạt đƣợc nhƣ Thơng qua minh chứng biểu đồ hình cột sau: % 100 80 60 40 20 Trƣớc thực nghiệm tháng tháng Thời gian sau thực nghiệm Chú thích: Biểu đồ hình cột thể số phần trăm học sinh nói chuẩn tả Nhƣ sau thực nghiệm có tới 98 % học sinh nói chuẩn tả Điều làm em tự tin giao tiếp Trên thành mà đạt đƣợc sau thực nghiệm Tôi nghĩ với kết trang bị giúp đƣợc học sinh hạn chế tối đa việc măc sai lỗi tả phụ âm đầu l / n cho học sinh lớp C PHẦN KẾT LUẬN Dạy tả trƣờng Tiểu học giúp học sinh hình thành lực thói quen viết tả để làm sở vững cho em học tốt môn học khác Qua thực nghiệm nhận thấy rằng: Muốn tổ chức dạy học tả theo mẹo luật nói chung theo mẹo luật tả âm đầu l /n cho học sinh lớp nói riêng cần phải phối hợp nhiều phƣơng pháp với trƣờng hợp cụ thể, tiết học khác có phƣơng pháp dạy học phù hợp với Chính phối hợp nhuần nhuyễn phƣơng pháp dạy học giúp cho việc lên lớp giáo viên đƣợc nhẹ nhàng không bị gị bó, áp đặt Học sinh tự đƣợc phát ra, chiếm lĩnh đƣợc kiến thức mới.Từ em say mê, hứng thú học tập Các tƣợng sai tả đƣợc em nhớ khắc phục cách dễ dàng Qua trình thực đề tài tơi có số kiến nghị sau để giúp cho giáo viên dạy học tốt tả theo mẹo luật Trong trình dạy học giáo viên phải quan sát, kiểm tra, đánh giá … Để từ sớm phát khó khăn, vƣớng mắc lỗi mà học sinh hay mắc phải để kịp thời sửa chữa, uốn nắn Giáo viên phải tự tìm tịi, nghiên cứu tài liệu giảng dạy, học hỏi thêm đồng nghiệp,tham gia tất buổi sinh hoạt chun mơn để đƣa phƣơng pháp giảng dạy phù hợp với đối tƣợng học sinh, nhằm tạo hứng thú học tập cho em theo hƣớng lấy học sinh làm trung tâm Giáo viên cần sƣu tầm, chọ tập tả thích hợp, tƣơng ứng với trọng điểm tả cần dạy khu vực, lớp phụ trách Muốn vậy, ngồi trƣờng hợp tả có ngun tắc mà sgk nêu ra, giáo viên bổ sung thêm trƣờng hợp tả mẹo luật khác thấy cần thiết, cho sát hợp có hiệu Từ giúp cho học sinh ghi nhớ tốt tả để hạn chế tới mức tối đa lỗi tả luyện nói luyện viết Giáo viên cần phát âm chuẩn đọc mẫu, làm chỗ dựa cho học sinh viết Bên cạnh đó, để học sinh nắm vững sở lí thuyết tƣợng tả dễ nhầm lẫn Trên lƣu ý mà tơi rút kinh nghiệm đƣợc sau giảng dạy tả theo mẹo luật âm đầu l / n cho học sinh lớp Dù tơi nỗ lực có gắng nhiều để hồn thành đề tài, nhƣng khả nghiên cứu khoa học hạn chế thời gian nghiên cứu đề tài chƣa đƣợc lâu dài nên khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong đƣợc góp ý q thầy giáo ... liệu ngữ âm chữ viết Tiếng Việt để tổ chức dạy học tả theo mẹo luật (âm đầu l/n) cho học sinh lớp - Lập đề cƣơng nghiên cứu dạy học tả theo mẹo luật (âm đầu l/n) cho học sinh lớp - Viết thảo - Viết. .. là :Vận dụng hiểu biết ngữ âm chữ viết Tiếng Việt để tổ chức dạy học tả theo mẹo luật âm đầu l/n cho học sinh lớp Với đề tài ngƣời viết hi vọng góp phần vào để nâng cao chất lƣợng dạy học tả cho. .. đề dạy học tả theo mẹo luật (âm đầu l/n) Khảo sát, phân tích,đánh giá thực trạng dạy học tả theo mẹo luật (âm đầu l/n )cho học sinh lớp 3 Tổ chức thực nghiệm để xem xét tính khả thi việc dạy học

Ngày đăng: 04/04/2015, 09:16

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan