SKKN Vận dụng hiểu biết về ngữ âm và chữ viết tiếng Việt để tổ chức dạy học chính tả theo mẹo luật (âm đầu L-N) cho học sinh lớp 3

26 2,057 25
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2015, 09:16

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “VẬN DỤNG HIỂU BIẾT VỀ NGỮ ÂM VÀ CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC CHÍNH TẢ THEO MẸO LUẬT (ÂM ĐẦU L/N) CHO HỌC SINH LỚP 3” A. PHẦN MỞ ĐẦU I. Lí do chọn đề tài: Theo quan điểm xây dựng chƣơng trình SGK năm 2000, là xây dựng chƣơng trình theo hƣớng giao tiếp,đề cao tri thức ngôn ngữ. Học sinh phải tích cực hoạt động. Chƣơng trình SGK đƣợc tích hợp nhiều phân môn. Do đó đòi hỏi mỗi giáo viên phải nghiên cứu, rà soát, tìm hiểu nội dung và phƣơng pháp dạy học phù hợp, để đánh giá đƣợc những ƣu điểm và những hạn chế trong từng phƣơng pháp dạy học. Từ đó để đƣa ra những biện pháp khắc phục nhằm nâng cao đƣợc chất lƣợng dạy và học cho học sinh. Muốn đựoc nhƣ vậy thì cần phải tạo dựng một nền móng vững chắc cho thế hệ trẻ. Mà nền móng đó không đâu xa chính là tiếng mẹ đẻ của mình, phải đọc đúng, viết đúng chính tả Tiếng Việt. Do vậy ở lớp 1 khi các em biết đọc cũng là lúc giáo viên hình thành kĩ năng viết đúng chính tả. Khi lên lớp 2, lớp 3 nâng cao dần kĩ năng nghe viết đúng chính tả nhằm bổ sung những môn học khác. Bởi vậy mà phân môn chính tả trong nhà trƣờng Tiểu học có nhiệm vụ giúp cho học sinh nắm vững các qui tắc, các mẹo luật chính tả và hình thành kĩ năng chính tả. Nói cách khác là giúp học sinh hình thành năng lực và thói quen viết đúng chính tả. Vậy mà thực tiễn hiện nay ở trƣờng Tiểu học Cát Linh vẫn có những học sinh viết sai lỗi chính tả (âm đàu l/ n). Có sự sai lỗi chính tả này là do các em không để ý khi viết. Vì thế nếu không sửa chữa, uốn nắn cho các em học sinh thì việc sai lỗi chính tả sẽ ảnh hƣởng đến quá trình học tập của các em. Sau này khi tốt nghiệp ra trƣờng các em sẽ tạo ra những văn bản sai lỗi chính tả,làm hạn chế việc giao tiếp trong xã hội của chính bản thân các em. Từ những thực trạng nói trên. Vậy có phƣơng pháp nào để hạn chế việc viết sai lỗi chính tả phụ âm đâùu l / n cho học sinh lớp 3B ở trƣờng Tiểu học Cát Linh – Quân Đống Đa – Hà Nội nói riêng và trong cả nƣơc nói chung. Đó chính là câu hỏi mà tôi luôn băn khoăn, trăn trở. Vì thế mà tôi xin mạnh dạn đƣa ra đề tài nghiên cứu là:Vận dụng hiểu biết về ngữ âm và chữ viết Tiếng Việt để tổ chức dạy học chính tả theo mẹo luật âm đầu l/n cho học sinh lớp 3 Với đề tài này ngƣời viết rất hi vọng rằng sẽ góp phần vào để nâng cao chất lƣợng dạy và học chính tả ở cho học sinh lớp 3. Từ đó sẽ hạn chế việc nói,viết sai lỗi chính tả cho học sinh. II. Mục đích của đề tài: 1. Xây dựng đƣợc các mẹo luật chính tả phụ âm đầu l /n cho học sinh lớp 3 trƣờng tiểu học Cát Linh -Đống Đa – Hà Nội. 2. Thông qua thục tiễn dạy học chính tả theo mẹo luật (âm đầu l/n)để thực nghiệm sƣ phạm nhằm nâng cao chất lƣợng dạy và học theo mẹo luật (âm đầu l/n)cho học sinh lớp 3 trƣờng tiểu học Cát Linh III. Nhiệm vụ của đề tài 1. Phân tích cơ sở lí luận của vấn đề dạy học chính tả theo mẹo luật (âm đầu l/n). 2. Khảo sát, phân tích,đánh giá thực trạng dạy học chính tả theo mẹo luật (âm đầu l/n)cho học sinh lớp 3 3. Tổ chức thực nghiệm để xem xét tính khả thi của việc dạy học chính tả theo mẹo luật (phụ âm đầu l/n) cho học sinh lớp 3. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong việc dạy học chính tả theo mẹo luật (âm đầu l/n) và đề ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dạy và học. IV. Phương pháp nghiên cứu: 1.Nhóm nghiên cứu lí luận. - Đọc và thu thập tài liệu về ngữ âm và chữ viết Tiếng Việt để tổ chức dạy học chính tả theo mẹo luật (âm đầu l/n) cho học sinh lớp 3. - Lập đề cƣơng nghiên cứu về dạy học chính tả theo mẹo luật (âm đầu l/n) cho học sinh lớp 3. - Viết bản thảo. - Viết bản chính. 2. Nhóm nghiên cứu thực tiễn. - Khảo sát, dự giờ, phân loại để có những đánh giá chính xác về thực tiễn dạy học chính tả theo mẹo luật (âm đầu l/n) cho học sinh lớp 3. - Xây dựng phiếu hỏi, phiếu bài tập để khảo sát thực tế dạy học chính tả theo mẹo luật (âm đầu l/n) cho học sinh lớp 3. 3. Các phƣơng pháp bổ trợ: - Thống kê trong toán học. - Dùng các bảng biểu, biểu đồ hình cột. B. PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC VẬN DỤNG HIỂU BIẾT VỀ NGỮ ÂM VÀ CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC CHÍNH TẢ THEO MẸO LUẬT (ÂM ĐẦU L/N) CHO HỌC SINH LỚP 3 TRƢỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH I. Cơ sở lí luận 1. Cơ sở ngôn ngữ học. 1.1 Cơ sở về ngữ âm: Theo phó giáo sƣ – Tiến sĩ: Đỗ Xuân Thảo, giáo trình Tiếng Việt 2, thì hệ thống âm vị gồm có: 1.1.1 ,Âm đầu: Các âm đầu Tiếng Việt đều là phụ âm. Có 21 phụ âm đầu (không kể âm r). Sự thể hiện trên chữ viết của âm đầu là: a. Bình thƣờng,mỗi âm vị đƣợc ghi bằng một chữ cái tƣơng ứng nhƣ: /m / = m ; / b / = b b. Nhƣng có 9 âm vị đƣợc ghi bằng 2 chữ cái ghép lại, nhƣ: / f / = ph / / = nh / / = th / / = ng / / = tr / x / = kh / z / =gi / / = gh / c / = ch c. Có một âm vị ghi bằng 3 con chữ ghép lại, trong trƣờng hợp / / khi đứng trƣớc / /, / i / , / e / thì sẽ viết thành ngh. d. Sự thể hện các phụ âm đầu trên chữ viết không phải là thống nhất trong mọi trƣờng hợp . Có 5 âm vị ghi: Ghi thành “ k ” khi đứng trƣớc / /, / i /, / e / Ghi thành “ c ” khi đứng trƣớc các nguyên âm / k / : Hàng sau: /u,a,o / Ghi thành “ q ” khi đứng trƣớc âm đệm / w / / / : Ghi bằng “ gh ” khi đứng trƣớc / e /, / i /, / / Ghi bằng “ g ” trong các trƣờng hợp còn lại. / / : Ghi bằng “ngh ” khi đứng trứoc / i/,/ e/, / /. Ghi bằng “ ng ” khi đứng trƣớc các trƣờng hợp còn lại. / / : Ghi bằng “ r ” trong cách phát âm của Trung Nam Bộ. Ghi bằng “ gi ”trong cách phát âm của nhà trƣờng Miền Bắc. / Z / : ghi là “ d ” và “ gi ” theo cách phát âm phổ biến nhƣng không phân biệt trong phát âm. Ngoài ra có trƣòng hợp một con chữ lại biểu thị 2 âm vị phị âm đầu khác nhau. Nhƣ trƣờng hợp “ g ” để ghi âm vị / z / trong trƣòng hợp “ gi ”, “giếng” … Có một âm vị / / trong trƣờng hợp : “ gà ” ; “ gô ”… 1.1.2 . Âm đệm: Có 1 âm đệm / u/ thể hiện trên chữ viết là “ u ” và “ o ” Ví dụ: hoa quả, huy hoàng. 1.1 .3. Âm chính: Gồm có 11 nguyên âm đơn và 3 nguyên âm đôi nếu không kể sự đối lập / / và / / / / và / / Sự thể hiện trên chữ viết của các nguyên âm đô: Âm Chữ ví dụ / ie / ia ya iê yê tia khuya tiền khuyên / w / ƣa ƣơ mƣa mƣợn / / ua uô mua muốn Các tổ hợp / ie,uo,w / đƣợc coi là 3 nguyên âm đôi vì đây là 3 tổ hợp bền vững, 2 yếu tố gắn liền với nhau có thể chứng minh bằng cách phát âm kéo dài âm tiết hoặc bằng cách nói lái, trong đó cả 2 yếu tố đổi chỗ cho 1 âm vị. Hai yếu tố của các tổ hợp có cùng chức năng và khả năng phân bố giống nhƣ các nguyên âm đơn cùng hàng với chúng 1.1.4.Âm cuối Số lƣợng âm cuối gồm 8 âm vị khác nhau, trong đó có 6 phụ âm cuối và 2 bán âm cuối. Sự thể hiện trên chữ viết nhƣ sau: A. Phụ âm cuối: Các phụ âm cuối / -p, -t, - m, -n / đƣợc ghi bằng các con chữ giống kí hiệu ngữ âm: p,t,m,n. Hai phụ âm cuối / -k, - / đƣợc ghi bằng: - ch,nh: khi xuất hiện các nguyên âm hàng trƣớc / i, e, /. - c, ng: trong các trƣờng hợp khác (nghĩa là sau các nguyên âm hàng sau tròn môi và không tròn môi) B. Bán âm cuối: - / u / ghi bằng “ o ”khi xuất hiện 2 nguyên âm rộng / /; ghi bằng “ u trong các trƣờng hợp khác nhƣ: chịu,kêu, chiều, hƣu, cau, hƣơu … - / i /:ghi bằng “y ”khi xuất hiện 2 nguyên âm ngắn - / / và ghi bằng “ i ” trong các trƣờng hợp khác nhƣ: ai, ơi, núi,đồi … 1.2 . Cơ sở chữ viết: Theo giáo trình Tiếng Việt 2 – Nhà xuất bản ĐHSP, chữ viết TiếngViệt là chữ viết ghi âm vị. xây dựng trên cơ sở chữ La Tinh dễ học, dễ viết. Tuy nhiên, chữ viết Tiếng Việt còn có những hạn chế sau: Không đảm bảo sự tƣng ứng một - đối – một giữa âm và chữ. Âm vị / k / ghi bằng 1 trong 3 con chữ “ c, k,q ”. Con chữ “g” ghi bằng 1 trong 2 âm vị / , z /… Có những nhóm 2,3 con chữ không cần thiết để ghi âm vị ph,ngh … Nhƣợc điểm đó gây nên những hiệu quả không tốt.Việc dạy và học gây những khó khăn vô ích, Việc in sách báo tạo những tốn kém (công của và thời gian), không đángcó. Do đó từ lâu, từ cuối thế kỉ XI X,vấn đề cải tiến chữ viết đã đƣợc đặt ra. Và xƣa nay,cứ cách ít lâu lại có đề nghị sửa đổi chữ viết về một mặt nào đó, tổng cộng số ngƣời đề nghị khoảng 20 ngƣời, nếu kể cả những hội nghị chuyên bàn về vấn đề này (1902,1906,1960,1978)thì số ngƣời tham gia ý kiến còn đông hơn gấp bội.Đáng tiếc là mặc dù vậy cho đến nay, vấn đề này vẫn chƣa đƣợc giải quyết. (Đỗ Xuân Thảo – Lê Hữu Tỉnh) - Giáo trình Tiếng Việt 2.NXB Đại học Sƣ phạm 2. Cơ sở tâm lí giáo dục 2.1 Cơ sở tâm lí học: ậ lứa tuổi học sinh tiểu học, mục đích dạy chính tả là hình thành cho học sinh năng lực viết thành thạo,thuần thục chữ viết Tiếng Việt theo các chuẩn chính tả, nghĩa là giúp học sinh hình thành các kĩ sảo chính tả. KháI niệm kĩ sảo trong tâm lí học đƣợc hiểu “Những yếu tố tự động hoá của hoạt động có ý thức,đƣợc ra trong quá trình thực hịên hoạt động đó ”. Theo định nghĩa của B.M.Chép Lốp,dẫn theo định nghĩa Đ.N.Bô gôi avlen x ki – Các nguyên tắc tâm lí của việc dạy học chính tả trong cuốn “ Phƣơng pháp dạy tiếng mẹ đẻ ” Tập II.NXB Giáo dục 1989 (tài liệu dịch). Hình thành cho học sinh kĩ sảo chính tả,nghĩa là giúp học sinh viết đúng chính tả một cách tự động hoá, không cần phải trực tiếp nghĩ tới các qui tắc chính tả, không cần tới sự tham gia của ý chí.Để đạt đƣợc điều này, có thể tiến hành theo hai cách: Có ý thức và không có ý thức.Cách không có ý thức là chủ trƣơng dạy chính tả không cần biết đến sự tồn tại của các qui tắc chính tả, không cần hiểu mối quan hệ giữa ngữ âm và chữ viết.Chỉ đơn thuần là viết đúng từng trƣờng hợp, từng từ cụ thể. Cách dạy học này tốn nhiều thì giờ,công sức và không thúc đẩy sự phát triển của tƣ duy, chỉ củng cố trí nhớ máy móc ở một mức độ nhất định. Cách có ý thức chủ trƣơng cần phảI bắt đầu từ việc nhận thức các qui tắc, các mẹo luật chính tả. Trên cơ sỏ đó, tiến hành luyện tập và từng bƣớc đạt tới các kĩ sảo chính tả.Việc hình thành các kĩ sảo bằng con đƣờng có ý thức sẽ tiết kiệm đƣợc thời gian,công sức Đó là con đƣờng ngắn nhất, hiệu quả nhất. Đối với học sinh tiểu học, cần vận dụng cả hai cách nói trên. Trong đó, cách không có ý thức chủ yếu đƣợc sử dụng thích hợp. Chủ yếu ở các lớp cuối cấp.Gần đây, một số nhà nghiên cứu vấn đề dạy – học chính tả lại có xu hƣớng khẳng định trong các cách học cách “Nhớ từng chữ một ”, đƣợc coi là giảI pháp hữu hiệu hơn cả, hợp lí hơn cả, nhất là đối với học sinh tiểu học. Bởi vì học sinh độ tuổi tiểu học có khả năng ghi nhớ máy móc khá tốt, khả năng học thuộc khá nhanh.Tác giả Phan Ngọc trong cuốn “ Chữa lỗi chính tả cho học sinh” cũng nhận xét “ Nói chung, phần lớn những ngƣời viết chính tả đúng hiện nay đều dựa vào cách nhớ từng từ một ”.Theo cách này, học sinh chỉ cần tập trung nhớ mặt chữ của những từ dễ viết sai.Những từ dễ viết sai này chiếm tỉ lệ không nhiều, do đó học sinh có thể ghi nhớ đƣợc. Từ đó mà việc dạy –học chính tả sẽ đƣợc nâng cao. 2.2.Cơ sở giáo dục: a) Dạy chính tả theo khu vực: Dạy chính tả theo khu vực nghĩa là nội dung giảng dạy chính tả phải sát hợp với phƣơng ngữ. Nói cách khác là phải xuất phát từ tình hình thực tế mắc lỗi chính tả ở từng khu vực, từng vùng miền để hình thành nội dung giảng dạy,phải xác định đƣợc trọng điểm chính tả cần dạy cho học sinh ở từng khu vực, từng địa phƣơng. Vì vậy giáo viên cần chú ý vận dụng nguyên tắc dạy chính tả theo địa phƣơng, theo khu vực. Nguyên tắc này yêu cầu giáo viên trƣớc khi dạy cần tiến hành điều tra cơ bản để nắm lỗi chính tả phổ biến của học sinh. Từ đó lựa chon nội dung giảng dạy thích hợp, xây dựng nội dung bài sao cho sát hợp với từng đối tƣợng học sinh lớp mình dạy. b) Kết hợp chính tả có ý thức với chính tả không có ý thức. Trong quá trình dạy học chính tả cho học sinh, giáo viên không chỉ sử dụng một phƣơng pháp, mà phải sử dụng phối hợp hai phƣơng pháp này một cách hợp lí nhằm đạt tới một hiệu quả dạy học cao. Trong nhà trƣờng, giáo viên vần sử dụng khai thác tối đa phƣơng pháp có ý thức. Muốn vậy, giáo viên cần phải đƣợc trang bị những kiến thức cơ bản về ngữ âm học,từ vựng,ngữ nghĩa học có liên quan đến chính tả. Cụ thể là giáo viên phải biết vận dụng những kiến thức về ngữ âm học.Tiếng Việt vào việc phân loại lỗi chính tả, phát hiện đặc điểm của từng loại lỗi, nhất là việc xây dựng các qui tắc chính tả, các “ mẹo ” chính tả, giúp học sinh viết một cách khái quát, có hệ thống.Ví dụ nhƣ khi phân biệt l/n trong thổ ngữ ở một số vùng Bắc Bộ, tác giả Phan Ngọc đã đƣa ra các mẹo sau: b1,Mẹo 1: Một chữ ta không thể biết là l hay n, nhƣng nó đứng đầu một từ láy âm không phải điệp âm đầu thì dứt khoát là l chứ không phải là n nhƣ: l láy với b: lệt bệt l láy với c: lò cò l láy với đ: lộp độp l láy với h: lúi húi l láy với d: lai dai l láy với m: lơ mơ l láy với x: lăng xăng l láy với t: lăn tăn l láy với nh: lăng nhăng l láy với kh: lênh khênh l láy với qu: luẩn quẩn láy với ng: loằng ngoằng Trong danh sách đầy đủ có trên 300 từ láy âm nhƣ thế.Đối với trƣờng hợp l và n đứng ở chữ thứ 2, nhƣng trong từ láy âm chỉ láy với gi mà không láy với âm nào khác. Trái lại, l láy với những âm khác nhƣng không láy với gi”, ta có. b2.Mẹo 2: Trong từ láy âm không điệp âm đầu, nếu âm đầu thứ nhất là gi thì âm thứ hai là n, còn không thì đó là trƣờng hợp ngoại lệ “ khúm núm,khệ nệ …” Hệ thống theo mẫu sau: l láy với kh: khoác loác [...]... Ch u Có câu viết dấu hai chấm cõu vit nh th no? Chữ đầu câu phải viết hoa - Gv c cỏc t khú cho hs vit - HS tập viết vào bảng con bng con hoặc giấy nháp vài tiếng khó: chim sẻ, xẻ thịt, kim khâu 2.2 Hng dn HS chộp bi vo v: 10 - HD cỏch ngi vit, cm bỳt, t v, cỏch vit bi vo gia trang v - HS chép bài vào vở - GV theo dừi, un nn - Đọc, soát lỗi bài 2 .3 Chm, cha bi: - Chm mt s v, nhn xột - Tự chữa lỗi,... 1 im Khi tụi cho hc sinh lm bi kim tra u vo thỡ hu ht hc sinh u khụng xỏc nh c l vit l hay n khi in vo bi kim tra trc nghim Qua ỏnh giỏ, cho im tụi cú bng thng kờ nh sau: t im S lng bi Phn trm im 9 10 8 17 % im 8 7 26 55 ,3 im 5 6 10 21,2 % im 3- 4 3 6,5 %9 5 Dy thc nghim: 5.2 : i tng thc nghim Hc sinh lp 3B trng Tiu hc Cỏt Linh Qun ng a H Ni S s: 47 hc sinh Trong lp c 3 i tng hc sinh Gii Khỏ... bi tp dng gỡ? - 1 HS nhắc lại yêu cầu của bài - 1HS làm mẫu Cả lớp theo dõi - HS học thuộc thứ tự của 10 chữ và tên chữ tại lớp - Thi đọc thuộc lòng (cá nhân, nhóm) -HS viết 10 chữ cái vừa ôn Trũ chi: Ni ỳng nhanh A B cheo na nt bt lũ non lt cũ nỳi leo Hs trả lời Hs thi tếp sức lên nối giữa hai tổ Gv nhn xột v phõn thng ba gia + Đúng và nhanh đ-ợc 10 điểm hai i -Dn dũ v nh: Vit li bi v chun + Sai... hc Giỏo viờn cũn cha tin hnh iu tra, kho sỏt,phõn loi li chớnh t m hc sinh lp mỡnh thng mc li Bi dy chớnh t thng nng v ch vit hn v li chớnh t 3. Thc trng hc sinh vit chớnh t.: 3. 1 u im: Hc sinh cú tc vit tng i nhanh, ch vit rừ rng, sch p.Hc sinh lm cỏc bi luyn tp chớnh t tt, ghi nh nhanh bi cn luyn 3. 2 Hn ch: Hc sinh khi va lờn lp 3, cỏc em cũn gp nhiu khú khn khi vit chớnh t Vỡ lp 2 ch yu cỏc em l... khú hiu giỏo viờn cũn cho hc sinh t cõu hiu ngha t - Giỏo viờn un nn tng hc sinh vit ch nờn mt bng chung l hc sinh vit ch rt u tay, ch vit mm mi 2.2 Nhng hn ch: Khi dy chớnh t, phn luyn tp, nh hng cho hc sinh trong vic lm bi tp, giỏo viờn thng khụng lm mu nờn hc sinh khú phỏt hin Giỏo vờn chn cỏc bi chớnh t so sỏnh cha thớch hp.Nh tng lp hc sinh cú s sai chớnh t khỏc nhau, hc sinh ch yu l cha phõn... tp 5 .3 : Mc ớch thc nghim: Mc ớch thc nghim ca tụi nhm kim tra, ỏnh giỏ nhng kt qu ca cỏc hỡnh thc t chc dy hc chớnh t theo mo lut (ph õm u l/n) cho hc sinh lp 3 nhm cho hot ng gia thy v trũ din ra nh nhng, hc sinh t tin, cú hng thỳ ch ng chim lnh kin thc T ú kt qu hc tp ca cỏc em s t kt qu cao ng thi thụng qua thc nghim, tụi rỳt ra c kinh nghim khi t chc dy hc chớnh t theo mo lut núi chung v theo. .. trc nghim u ra Cú ti 94,9 % hc sinh t im khỏ gii.Cũn khụng cú hc sinh no b im yu Nh vy t tỡnh hỡnh lp l cú rt nhiu hc sinh núi, vit sai li chớnh t m gi õy hc sinh ó hiu ra núi, vit chun chớnh t Sau õy l bng so sỏnh trc v sau thc nghim t im Trc thc nghim Sau thc nghim S lng bi Phn trm S lng bi Phn trm Gii 8 17 % 30 63 % Khỏ 26 55 ,3 15 31 ,9 % Trung bỡnh 10 21,2 % 2 5,1 % Yu 3 6,5 %9 0 Xp loi ú l s tin... kim tra trc nghim m tụi a ra cho hc sinh lm, tụi thy kt cu gia bi kim tra u vo v u ra ging nhau Nhng qua tit t chc dy hc ca tụi thỡ bi kim tra u ra cú tin b hn rt nhiu, Nú th hin qua bng thng kờ sau: t im S lng bi Phn trm im 9 10 30 63 % im 8 7 15 31 ,9 % im 5 6 2 5,1 % im 3- 4 0 0% II Kt qu thc nghim: Qua thc nghim t chc dy hc chớnh t theo mo lut ph õm u l / n Tụi thy hc sinh cú s tin b rừ rt Bng chng... sinh núi chun chớnh t Nh vy sau thc nghim l cú ti 98 % hc sinh ó núi chun chớnh t iu ú s lm cỏc em t tin khi giao tip Trờn õy l nhng thnh qu m tụi ó t c sau thc nghim Tụi ngh rng vi kt qu ny l tụi ó trang b v giỳp c hc sinh hn ch ti a vic mc sai li chớnh t ph õm u l / n cho hc sinh lp 3 C PHN KT LUN Dy chớnh t trong trng Tiu hc giỳp hc sinh hỡnh thnh nng lc v thúi quen vit chớnh t lm c s vng chc cho. .. vic dy hc chớnh t cho hc sinh mi t kt qu cao Bờn cnh ú cng cn hỡnh thnh k nng, k so chớnh t cho hc sinh thụng qua thc hnh luyn tp bng nhiu hỡnh thc giỏo viờn hng dn, hc sinh nm vng cỏc mo lut chớnh t bng cỏc bi tp, trũ chi Qua ú hc sinh s d dng khc sõu trong ý thc, trỏnh c hin tng nhm ln khi vit 6 Bi kim tra u ra 6.1 Trỡnh by bi kim tra u ra Sau õy ngi vit xin ly kiu bi kim tra ca hc sinh sau tit hc . Đọc và thu thập tài liệu về ngữ âm và chữ viết Tiếng Việt để tổ chức dạy học chính tả theo mẹo luật (âm đầu l/n) cho học sinh lớp 3. - Lập đề cƣơng nghiên cứu về dạy học chính tả theo mẹo luật. trạng dạy học chính tả theo mẹo luật (âm đầu l/n )cho học sinh lớp 3 3. Tổ chức thực nghiệm để xem xét tính khả thi của việc dạy học chính tả theo mẹo luật (phụ âm đầu l/n) cho học sinh lớp 3. . ĐỀ TÀI: “VẬN DỤNG HIỂU BIẾT VỀ NGỮ ÂM VÀ CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC CHÍNH TẢ THEO MẸO LUẬT (ÂM ĐẦU L/N) CHO HỌC SINH LỚP 3 A. PHẦN MỞ ĐẦU I. Lí do chọn đề tài: Theo quan
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Vận dụng hiểu biết về ngữ âm và chữ viết tiếng Việt để tổ chức dạy học chính tả theo mẹo luật (âm đầu L-N) cho học sinh lớp 3, SKKN Vận dụng hiểu biết về ngữ âm và chữ viết tiếng Việt để tổ chức dạy học chính tả theo mẹo luật (âm đầu L-N) cho học sinh lớp 3, SKKN Vận dụng hiểu biết về ngữ âm và chữ viết tiếng Việt để tổ chức dạy học chính tả theo mẹo luật (âm đầu L-N) cho học sinh lớp 3

Từ khóa liên quan