SKKN Về ứng dụng CNTT trong quản lý ở trường học

23 2.5K 13

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 14:54

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ” 1 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Về mặt lý luận: Thực hiện chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012; Công văn số 4960/BGDĐT-CNTT ngày 27/07/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011 – 2012. Trong đó có đề cập đến vấn đề: Mỗi cán bộ và giáo viên có ít nhất một địa chỉ e-mail của ngành, có tên dưới dạng @tên-cơ-sở-giáo-dục.edu.vn, trong đó tên-cơ- sở-giáo-dục có thể là moet, tên sở, tên phòng. Yêu cầu của Bộ là: Các sở GDĐT tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh/thành phố về việc thành lập đơn vị chuyên trách quản lý CNTT trực thuộc Sở. Các sở GDĐT giao bộ phận chuyên trách về CNTT xây dựng kế hoạch dạy, học và ứng dụng CNTT trong giai đoạn 2011-2015. Hướng dẫn các trường tải các phần mềm thông dụng, miễn phí và các học liệu về để dùng. Đồng thời huy động các đơn vị và giáo viên đóng góp tài nguyên giáo dục vào hệ thống dùng chung. Hệ thống thư viện trực tuyến Violet có thể hỗ trợ các đơn vị giáo dục như các Trường học, Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, tạo được trang web Thư viện cho riêng mình hoàn toàn miễn phí. Trong trường hợp đơn vị đã có website từ trước thì có thể sử dụng trang riêng này như một chức năng thư viện cho trang web hiện có, còn nếu đơn vị chưa có website thì có thể sử dụng trang riêng này như một website chính thức của đơn vị. 2. Về mặt thực tiễn: 2 Đối với trường THCS Liêng Trang: Đội ngũ cán bộ cốt cán, giáo viên cốt cán đã ứng dụng rất tốt vấn đề CNTT trong giáo dục và giảng dạy. Tất cả bài giảng, giáo án, tư liệu giáo dục đều được quản lý bằng Website nhà trường. Bên cạnh đó hệ thống Email là rất cần thiết để triển khai nhiệm vụ công tác hàng tháng, hàng tuần đến tổ trưởng chuyên môn, toàn thể cán bộ giáo viên và công nhân viên nhà trường. Đối với cán bộ giáo viên rất cần thiết sử dụng Email, website để cập nhật thông tin từ các cấp ngành quản lý; Cập nhật kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác từ phía lãnh đạo nhà trường. Việc ứng dụng CNTT là hết sức cần thiết để lưu trữ và chia sẻ tài nguyên về giảng dạy, học tập, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công tác và sinh hoạt hàng ngày, đồng thời cũng là nơi tìm kiếm, nơi công khai hóa, minh bạch hóa nội dung giáo dục; chất lượng, kết quả hoạt động giáo dục. 3. Mục đích nghiên cứu: Tiếp tục phát huy kết quả đạt được ở những năm trước để giúp đỡ cán bộ giáo viên nhà trường làm việc nhanh, hiệu quả trong công tác thực hiện nhiệm vụ giáo dục, cũng như công tác giảng dạy. Tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên có cơ hội học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ giáo dục. Trong quá trình nghiên cứu, người nghiên cứu sẽ hiểu rõ hơn về CNTT, từ đó vận dụng vào giảng dạy hiệu quả hơn. Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy. Đề xuất một số giải pháp nhằm đáp ứng tốt việc ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học đạt kết quả cao. 4. Đối tượng nghiên cứu: Là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong đơn vị nhà trường. 3 Nghiên cứu hệ thống Email điện tử được cấp từ hệ thống Email điện tử có tên miền edu.vn theo cấp của Phòng, của Sở và của Bộ Giáo dục Đào tạo. 5. Phạm vi nghiên cứu: Áp dụng tại trường THCS Liêng Trang và một số trang Web của đơn vị trường THCS, trường TH trong huyện, mô hình hoạt động của các trường học thuộc hệ thống giáo dục phổ thông. 6. Kế hoạch nghiên cứu: Mỗi ngày dành ít nhất 02 giờ để truy cập các trang Web, tìm hiểu, nghiên cứu những cái hay, cái thực tiễn để áp dụng vào nhà trường. Triển khai các bộ phận nhà trường dành thời gian ít nhất 04 giờ vào công việc đăng tải, truyền tải, sắp xếp dữ liệu trên Website. Thời gian nghiên cứu áp dụng trong vòng 04 năm gần đây, tại trường THCS Đạ M’rông, trường THPT Đạ Tông, các trường THCS trong huyện lân cận, trong các tỉnh thành phố và hiện tại phát triển hệ thống tư liệu giáo dục tại trường THCS Liêng Trang tương đối ổn định, phong phú. Trong những năm tiếp theo bản thân tôi tiếp tục nghiên cứu, mở rộng phần mục về quảng bá hình ảnh nhà trường; Xây dựng góc trao đổi thảo luận giữa phụ huynh học sinh và nhà trường; Trang mục dành cho học sinh. 4 Công nghệ thông tin mở ra triển vọng to lớn trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy học. Những phương pháp dạy học theo cách tiếp cận kiến tạo, phương pháp dạy học theo dự án, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề càng có nhiều điều kiện để ứng dụng rộng rãi. Các hình thức dạy học như dạy theo lớp, dạy theo nhóm, dạy cá nhân cũng có những đổi mới trong môi trường công nghệ thông tin. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng và hiệu quả của ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý nhà trường; được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của phòng GD&ĐT, trường THCS Liêng Trang đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong nhà trường và bước đầu thu được một số kết quả nhất định. PHẦN II: NỘI DUNG 5 1. Mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề: Việc ứng dụng CNTT trong nhà trường sẽ góp phần hiện đại hoá giáo dục và đào tạo, gắn với phát triển nguồn nhân lực CNTT, xác định là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa rất lớn trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và ứng dụng CNTT một cách hiệu quả trong công tác giáo dục của nhà trường theo tiêu chí mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sử dụng CNTT để quản lí hồ sơ, thời khoá biểu, điểm kiểm tra của giáo viên và học sinh, soạn thảo, quản lí các văn bản chỉ đạo các báo cáo của nhà trường. Triển khai các phần mềm ứng dụng vào công tác giáo dục và giảng dạy. Ý nghĩa của việc ứng dụng CNTT vào nhà trường là sử dụng CNTT như một công cụ lao động trí tuệ, giúp lãnh đạo các nhà trường nâng cao chất lượng quản lí nhà trường; giúp các thầy giáo, cô giáo nâng cao chất lượng dạy học; trang bị cho học sinh kiến thức về CNTT, học sinh sử dụng máy tính như một công cụ học tập nhằm nâng cao chất lượng học tập; góp phần rèn luyện học sinh một số phẩm chất cần thiết của người lao động trong thời kì hiện đại hoá. 2. Thực trạng: Ban lãnh đạo trường và toàn thể cán bộ, giáo viên đã xác định việc ứng dụng CNTT trong nhà trường là một phương tiện hữu ích cần thiết để phục vụ nâng cao chất lượng giảng dạy. Trường luôn thường xuyên thực hiện chủ đề “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo”, đưa tiêu chí ứng dụng CNTT vào giảng dạy là một trong những tiêu chí đánh giá công chức cuối năm. Hiện nay, 90% giáo viên của nhà trường đều có hòm thư điện tử (Email) cá nhân và thư viện bài giảng, tư liệu chuyên môn đầy đủ, phong phú 6 phục vụ hiệu quả cho công tác giảng dạy. 90% giáo viên của trường sử dụng giáo án điện tử cho những tiết thao giảng, dạy tốt. Trường thành lập từ tháng 8 năm 2010: Trong năm học 2010-2011 nhà trường có 18 lớp với 590 học sinh. Trong đó gần 95% học sinh là con em các dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Chính vì thế mà điều kiện được tiếp xúc với CNTT của đa số các em học sinh là rất hạn chế. Trường chỉ mượn được 01 phòng với 15 máy tính. Hiện nay trường đã có 35 máy phục vụ giảng dạy cho học sinh, 05 máy phục vụ cho công tác văn phòng và Ban lãnh đạo trường. Các máy tính đầu được trang bị, kết nối internet phục vụ tốt cho công tác giáo dục và giảng dạy. Ban lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Phòng và Sở giáo dục – Đào tạo tổ chức, sau đó về truyền đạt kinh nghiệm cho các giáo viên khác, để các giáo viên cùng nắm được kiến thức mới. Trường đã tạo lập website: http://liengtrang.co.cc để cán bộ giáo viên truy cập chia sẻ tài liệu, sản phẩm soạn giảng và trao đổi kinh nghiệm khi không có điều kiện trao đổi trực tiếp; hoặc còn có thể trao đổi với các đồng nghiệp khác trong các tỉnh thành cả nước. Không chỉ có nhà trường mà mỗi giáo viên cũng có thể tạo lập một trang website của riêng mình để chia sẻ những tài nguyên và kinh nghiệm giảng dạy với các đồng nghiệp khác. Đây là một hình thức ứng dụng CNTT mới mẻ và hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, phù hợp với xu thế chung của xã hội và nâng tầm giáo viên để trở thành các giáo viên điện tử. Hiện nay với website với website trường: http://liengtrang.co.cc đã có 37 thành viên, 236975 lượt truy cập, mỗi ngày có từ 500 - 800 lượt khách truy cập. 7 Hệ thống Email nhà trường đã thiết kế tạo các nhóm hoạt động, bao gồm: Ban liên tịch nhà trường, Các tổ chuyên bộ, chi bộ; địa chỉ nhóm các đơn vị trường học. Hàng ngày bộ phận văn phòng nhà trường nghiên cứu các thư đến để truyền tải thư cho các bộ phận và báo cáo Ban lãnh đạo nhà trường theo các địa chỉ nhóm đã được thiết lập sẵn. 8 Hình ảnh diễn ra các hoạt động giáo dục trong nhà trường được thực hiện thường xuyên. 9 3. Các biện pháp, giải pháp thực hiện: 3.1 Nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên Đẩy mạnh tuyên truyền cho giáo viên thấy rõ hiệu quả và yêu cầu mang tính tất yếu của ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành về ứng dụng CNTT trong dạy học; thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ khối, hội thảo chuyên đề; thông qua dự giờ thăm lớp và qua việc triển khai các cuộc thi có ứng dụng CNTT do ngành tổ chức. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, CNTT đã tạo ra những hiệu ứng tích cực. Cụm từ “giáo án điện tử”, “bài giảng điện tử” được nhiều người nhắc đến. Hoạt động dạy và học đã có nhiều chuyển biến tích cực; công tác quản lý trở nên tinh gọn, tiện lợi, các bài giảng bằng giáo án điện tử trở nên phong phú, hấp dẫn, tạo hứng thú, phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập cho học sinh. Phương pháp dạy học bằng CNTT đã tạo ra được môi trường đa phương tiện kết hợp những hình ảnh video, camera… với âm thanh, văn bản, biểu đồ, kỹ thuật đồ họa nâng cao, ngân hàng dữ liệu khổng lồ, những thí nghiệm, tài liệu được cung cấp bằng nhiều kênh: kênh hình, kênh chữ, âm thanh sống động… 10 [...]... viên tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo viên 4 Kết quả đạt được: Những giải pháp cơ bản trên đây để đẩy mạnh ứng dụng CNTT rộng rãi trong quản lý nhà trường đó là: Nâng cao nhận thức về tin học và ứng dụng CNTT trong nhà trường nhằm giúp các cấp lãnh đạo, các lực lượng xã hội nhận thức một cách đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT và nhà trường Đánh giá, xây... diễn đàn, hội thảo để chia sẻ và phổ biến kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong việc quản lí nhà trường, hỗ trợ dạy và học Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng về CNTT cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Khuyến khích sử dụng giáo án điện tử trong các nhà trường, sử dụng tin học là công cụ tích cực đổi mới phương pháp dạy học ở các cấp học trong giai đoạn mới Năm 2008 đã xây dựng được website:... và đề ra yêu cầu cụ thể về số tiết ứng dụng CNTT đối với mỗi giáo viên để chính họ qua áp dụng thấy được hiệu quả và sự cần thiết của việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, đặc biệt là đối với đổi mới phương pháp dạy học Trong đó xác định mục tiêu đích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là: Nâng cao một bước cơ bản chất lượng học tập cho học sinh, tạo ra một môi trường giáo dục mang tính... cán bộ đội ngũ và học sinh, đáp ứng cho mục tiêu CNH, HĐH đất nước theo đúng tinh thần Nghị quyết TW2 khóa VIII về lĩnh vực giáo dục – đào tạo Để ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý các hoạt động giáo dục, bản thân người quản lý phải có một số vốn kỹ năng về vi tính giúp cho việc soạn thảo, lấy tư liệu, hoặc thiết kế được dễ dàng Việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và giảng dạy ban... CNTT thì ngành giáo dục thế giới vẫn phát triển tốt trong nhiều năm qua; và rằng không có CNTT thì vẫn có rất nhiều nhân tài được đào tạo ra từ các “nôi” của giáo dục Thế nhưng, cả thế giới đang vận động theo hướng ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả hoạt động, và ngành giáo dục cũng không nằm ngoài xu hướng đó Trong những năm qua, với việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT vào quản lý, giảng dạy, trường. .. nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực, công tác quản lý, điều hành của trường trở lên tinh gọn và hiệu quả, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh từng bước tiếp cận với các phương pháp giáo dục hiện đại với sự hỗ trợ đắc lực của CNTT Việc ứng dụng CNTT vào giáo dục giảng dạy là một hướng đi đúng đắn và cần thiết trong giai đoạn hiện nay Nhà trường đang có những bước phát triển mạnh mẽ, nhằm... Nhiều cán bộ giáo viên nhà trường đã có những ứng dụng mạnh mẽ, thiết thực trong công tác soạn giảng; sử dụng phần mềm trong soạn giảng; sử dụng phần mềm trong đánh giá xếp loại đối với học sinh Trong thời gian tới, phần lớn giáo án, bài giảng của giáo viên sẽ là tư liệu minh chứng thiết thực cho việc áp dụng CNTT vào công tác giảng dạy, vào công tác giáo dục học sinh Đó là đường đi, quan điểm và nhận... trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục có hiệu quả, cần có sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất của các cấp, các ngành địa phương, sự chỉ đạo đồng bộ của ngành, 20 của mỗi nhà trường trong công tác sử dụng, vận dụng và ứng dụng CNTT vào công tác giáo dục và giảng dạy MỤC LỤC TT Nội dung Trang 21 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Về mặt lý luận: 1 2 Về mặt thực tiễn: 1 3 Mục đích nghiên cứu: 2 4 Đối tượng nghiên cứu: 2... có điều kiện truy cập, khai thác sử dụng Internet tìm kiếm thông tin, tư liệu giảng dạy 3.3 Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT Để ứng dụng CNTT vào giảng dạy hiệu quả thì ngoài những hiểu biết căn bản về nguyên lý hoạt động của máy tính và các phương tiện hỗ trợ, đòi hỏi giáo viên cần phải có kỹ năng thành thạo Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính và sử dụng các phần mềm soạn giảng viên,... công tác giáo dục, mà có thể áp dụng cho nhân dân trong công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật; tìm hiểu thông tin, kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình Việc ứng dụng CNTT vào công tác giáo dục đòi hỏi rất nhiều điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và năng lực của đội ngũ giáo viên Do đó, để đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục . giải pháp nhằm đáp ứng tốt việc ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học đạt kết quả cao. 4. Đối tượng nghiên cứu: Là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong đơn vị nhà trường. 3 Nghiên cứu. nghiệm ứng dụng CNTT trong việc quản lí nhà trường, hỗ trợ dạy và học. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng về CNTT cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Khuyến khích sử dụng giáo. UBND tỉnh/thành phố về việc thành lập đơn vị chuyên trách quản lý CNTT trực thuộc Sở. Các sở GDĐT giao bộ phận chuyên trách về CNTT xây dựng kế hoạch dạy, học và ứng dụng CNTT trong giai đoạn

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan