0

SKKN Ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học tại trường tiểu học Hiến Nam, Hưng Yên

32 4,053 29
  • SKKN Ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học tại trường tiểu học Hiến Nam, Hưng Yên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2015, 09:35

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ VÀ DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HIẾN NAM, HƯNG YÊN” DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - CNTT: Công nghệ thông tin - CNH: Công nghiệp hoá - CSVC: Cơ sở vật chất - CBQL: Cán bộ quản lý - CBNV: Cán bộ nhân viên - CT/TW : Chỉ thị/ trung ương - GAĐT: Giáo án điện tử - GDĐT: Giáo dục đào tạo - HĐH: Hiện đại hoá - HĐND: Hội đồng nhân dân - PPDH: Phương pháp dạy học - QĐ-TTg: Quyết định thủ tướng - TBDH: Thiết bị dạy học - UBND: Uỷ ban nhân dân 2 PHẦN I: MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề. Ngày nay cùng với sự bùng nổ của CNTT, lượng tri thức của nhân loại tăng nhanh như vũ bão. Chúng ta đã và đang bước vào kỷ nguyên của CNTT cùng với nên kinh tế tri thức, trong xu thế toàn cầu hoá, điều đó ảnh hưởng sâu sắc đến mọi hoạt động của đời sống xã hội ở tất cả các quốc gia trên thế giới đòi hỏi con người phải có nhiều kỹ năng và thái độ tích cực để tiếp nhận và làm chủ tri thức, làm chủ thông tin một cách sáng tạo. Vì vậy, đổi mới giáo dục và đào tạo đang diễn ra trên quy mô toàn cầu, tạo nên những biến đổi sâu sắc trong nền giáo dục thế giới cũng như ở Việt Nam theo hướng hiện đại hoá, công nghiệp hoá. Đối với ngành giáo dục và đào tạo, năm học 2008-2009, Bộ giáo dục và đào tạo đã xác định: “Năm học đẩy mạnh ứng dụng CNTT”. CNTT là phương tiện để tiến tới một “xã hội học tập” hiện đại. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu “đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong GD-ĐT ở tất cảc các cấp học, bậc học, ngành học. Coi CNTT như là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới phương pháp dạy học ở các môn. Chỉ thị số 58- CT/TW của Bộ chính trị (khoá VIII) khẳng định: “Ứng dụng và phát triển công nhệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là phương tiện chủ lực để đi tắt đón đầu rút ngắn khoảng cách phát triển so với các nước đi trước. Mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng đều phải ứng dụng CNTT để phát triển. Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2009 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 cũng nêu rõ: “Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong trường phổ thông nhằm đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng môn học thay vì học trong môn học CNTT. Giáo viên chủ động tự soạn và tự chọn tài liệu và phần mềm (mã nguồn mở) để giảng dạy ứng dụng CNTT. Việc ứng dụng CNTT vào việc dạy học đã được Bộ GD&ĐT quan tâm nhiều mặt: Từ tổ chức đào tạo kiến thức CNTT cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, dạy Tin học cho học sinh đến các ứng dụng trong từng lĩnh vực của GD&ĐT như: Ứng dụng CNTT trong quản lí hồ sơ giáo viên, trong các loại hình báo cáo, xây dựng hệ thống thông tin giữa các nhà trường và các phòng giáo dục, Sở GD&ĐT. Đặc biệt là việc ứng dụng CNTT trong dạy quản lí và giảng dạy đã đem lại hiệu quả cao. 3 2.Lý do chọn đề tài: Ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, trong những năm qua, tại trường tiểu học Hiến Nam thuộc thành phố Hưng Yên công việc này chưa được quan tâm đầy đủ. Hiệu quả việc ứng dụng CNTT còn thấp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, trong đó có những nguyên nhân thuộc về công tác quản lí. Cán bộ quản lí trong quá tình chuyển giao, chưa nhận thức sâu sắc đầy đủ về việc ứng dụng CNTT trong dạy học, do trình độ tin học còn hạn chế nên chưa có khả năng định hướng cho giáo viên nhận thức đúng về bản chất của giáo án dạy học tích cực có ứng dụng CNTT và giáo án điện tử. Công tác đầu tư mua sắm TBDH hiện đại, xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Phòng máy tính chưa được đầu tư và sử dụng, chưa thể triển khai dạy Tin học như một môn học đối với học sinh, chưa quan tâm đến việc sử dụng phòng máy, mạng máy tính, các phần mềm dạy học để môi trường dạy học đa phương tiện. Vì vậy việc tổ chức triển khai ứng dụng CNTT vào giảng dạy trong nhà trường là hết sức cần thiết và quan trọng. Xuất phát từ thực tiễn đó tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài : “Một số biện pháp ứng dụng CNTT trong quản lí và giảng dạy” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường tiểu học. 3.Tình hình nghiên cứu: Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và tính cấp thiết phải tổ chức triển khai CNTT vào quản lí và giảng dạy. Tôi và các đồng chí lãnh đạo nhà trường đã tập trung nghiên cứu lí luận. Phân tích các tài liệu có liên quan đến CNTT. Tìm hiểu thực tiễn việc ứng dụng CNTT của nhà trường và một số trường bạn đã ứng dụng CNTT. Tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm, tôi nhận thấy nếu thực hiện được các biện pháp triển khai ứng dụng CNTT mà tôi đề xuất dưới đây, vào quản lí và giảng dạy chắc chắn chất lượng giáo dục của nhà trường sẽ đạt hiệu quả cao hơn. 4. Mục đích nghiên cứu: Mục đích của SKKN nghiên cứu nhằm đề xuất các biện pháp tổ chức triển khai việc ứng dụng CNTT vào quản lí và giảng dạy ở trường tiểu học Hiến Nam nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy - học tập của giáo viên và học sinh nhà trường. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu: 4 1. Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về CNTT, ứng dụng CNTT vào quản lí và giảng dạy trong nhà trường. 2. Khảo sát thực trạng việc tổ chức triển khai ứng dụng CNTT trong quản lí, giảng dạy tại nhà trường và tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng đó. 3. Đề xuất một số biện pháp tổ chức triển khai ứng dụng CNTT vào quản lí và giảng dạy tại nhà trường trong điều kiện hiện nay. 6. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là các biện pháp tổ chức triển khai việc ứng dụng CNTT vào quản lí và giảng dạy tại nhà trường. 7. Phạm vi nghiên cứu: SKKN chỉ giới hạn nghiên cứu thực trạng việc ứng dụng CNTT vào quản lí và giảng dạy trong nhà trường năm học 2011- 2012 và việc tổ chức ứng dụng CNTT vào quản lí và giảng dạy áp dụng biện pháp mới vào năm học 2012-2013; 2013-2014 tại trường tiểu học Hiến Nam-thành phố Hưng Yên. 7. Phương pháp nghiên cứu, tiến hành : Trong quá trình công tác và quản lý nhà trường người Hiệu trưởng thường xuyên cập nhật các thông tin chính xác về việc ứng dụng CNTT của đội ngũ giáo viên trong giảng dạy để có các biểu thống kê chính xác, chuẩn về : kết quả tự đánh giá của từng giáo viên, đánh giá xếp loại của tổ chuyên môn, đánh giá xếp loại của Hội đồng thi đua nhà trường, đánh giá xếp loại của Hiệu trưởng đối với từng thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường . Thống kê các số liệu cụ thể của các năm học đối với việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy . Đối chiếu các biểu mẫu thống kê và đưa ra các giải pháp cụ thể có hiệu quả thiết thực trong việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về CNTT nhằm xây dựng đội ngũ có chất lượng cao để nâng cao hiệu quả giáo dục trong nhà trường. 9. Dự kiến kế hoạch nghiên cứu : Kế hoạch nghiên cứu từng năm học lập kế hoạch nghiên cứu, tập hợp số liệu thống kê cụ thể như sau : Năm học 2011- 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014. Đối chiếu, so sánh các mẫu biểu và rút ra kết luận.Từ các kết luận đưa ra các giải pháp 5 PHẦN II: NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN: Trên thế giới, các nước có nền giáo dục phát triển đều chú trọng đến ứng dụng CNTT như: Canađa, Nhật bản, Hàn quốc, Singapore, Mỹ Để có được ứng dụng CNTT như ngày nay, họ đã trải qua rất nhiều các chương trình quốc gia về tin học hoá cũng như ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là ứng dụng vào khoa học công nghệ và giáo dục. Họ coi đây là vấn đề then chốt của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật, là chìa khoá để xây dựng và phát triển CNH-HĐH đất nước, tăng trưởng nền kinh tế để xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức, hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy họ đã thu được những thành tựu rất đáng kể trên các lĩnh vực như: Điện tử, sinh học, y tế, giáo dục… Ở Việt Nam cũng đã có chương trình quốc gia về công nghệ thông tin(1996-2000) và đề án thực hiện CNTT tại các cơ quan Đảng (2003-2005) ban hành kèm theo Quyết định số 47 của Ban Bí thư trung ương Đảng. Mặt khác tại các cơ quan quản lý nhà nước đã có đề án Tin học quản lý hành chính nhà nước (2001-2005) ban hành kèm theo Quyết định số 112/2001/QĐ - TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục…. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rất quan tâm đến ứng dụng CNTT trong các nhà trường thông qua Chỉ thị, nhiệm vụ các năm học với chủ đề “Năm học ứng dụng CNTT và đổi mới quản lý…” Những năm học tiếp theo Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn tiếp tục chỉ đạo: “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục, thống nhất quản lý Nhà nước về ứng dụng CNTT trong Giáo dục Đào tạo…” Như vậy ứng dụng CNTT trong các nhà trường nói chung và trong giảng dạy nói riêng là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Giáo dục Đào tạo, định hướng hoạt động cho các nhà trường nhằm từng bước Chuẩn hoá- hiện đại hoá. II. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: (Cơ sở thực tiễn) Trường Tiểu học Hiến Nam là ngôi trường đặt tại trung tâm của phường Hiến Nam trên đường Hải Thượng Lãn Ông, cơ sở vật chất của trường hai năm gần đây tương đối tốt. Trường được xây kiên cố 3 tầng với diện tích 10.000 m 2 , khuôn viên thoáng mát đi lại rất thuận tiện, bước đầu đáp ứng được nhu cầu cho việc dạy và học 2 buổi/ngày. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND phường, UBND thành phố, Phòng Giáo dục & đào tạo Thành phố Hưng Yên đã ưu tiên chăm lo cho nhà trường về CSVC và đội ngũ cán bộ giáo viên luôn đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu. 6 Về chất lượng đội ngũ: 100% cán bộ, giáo viên đạt trình độ chuẩn trong đó có 75,4% đạt trình độ trên chuẩn. Hầu hết các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên của trường đều nhiệt tình tâm huyết với nghề, phần lớn giáo viên đều có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, bước đầu đã có sự quan tâm về ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy. Các tổ chuyên môn của trường được biên chế hợp lý, hoạt động thường xuyên có nền nếp và hiệu quả. Bên cạnh đó một vài giáo viên tuổi cao chuẩn bị nghỉ theo chế độ vì vậy ít nhiều cũng có hạn chế trong chuyên môn. - Một số giáo viên khả năng nhận thức tiếp cận với việc đổi mới phương pháp và áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh còn hạn chế nên hiệu quả chưa đồng đều. Từ nhận thức về vai trò của người giáo viên trong việc ứng dụng CNTT như trên, là một cán bộ quản lý, tôi nhận thấy cần phải quan tâm đặc biệt tới công tác bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giáo viên trong việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy và xem đó là đòi hỏi cấp bách cần được giải quyết. Trong hai năm qua, trường tôi đã tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp “Ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy” có hiệu quả, duy trì nền nếp, hoạt động trong nhà trường ổn định, góp phần tạo nên chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng phát triển. Từ cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn trên, tôi mạnh dạn trình bày kinh nghiệm: “Một số biện pháp ứng dụng CNTT trong quản lí và giảng dạy” để nâng cao chất lượng trong trường tiểu học. III.CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 1. Thực trạng công tác ứng dụng CNTT ở trường tiểu học Hiến Nam: ( năm học: 2011-2012) Trường tiểu học Hiến Nam là trường tiểu học duy nhất đóng trên địa bàn phường Hiến Nam thành phố Hưng Yên. Là đơn vị trường học đầu tiên của phường đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1 năm 2005 và mức độ 2 năm 2013) được UBND thành phố khen thưởng đơn vị có thành tích xuất sắc trong ngành giáo dục giai đoạn 2005-2010, nhiều năm liền trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên Tiến và Tiên tiến xuất sắc, là địa chỉ tin cậy thu hút nhiều học sinh đến trường học tập. 7 *Thuận lợi: -Tập thể giáo viên đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm có kinh nghiệm trong giảng dạy luôn luôn có ý thức phấn đấu học hỏi và đổi mới phương pháp dạy học và có ứng dụng CNTT trong soạn giảng. - CSVC có đủ phòng học, bàn ghế, bảng lớp hệ thống điện, ánh sáng. - Có sự chỉ đạo trong việc ứng dụng CNTT của các cấp. - Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục đào tạo thành phố. *Khó khăn: - Nhận thức về CNTT của CBGV, nhân viên chưa sâu sắc, chưa đồng đều. - Một số giáo viên năng lực còn hạn chế do tuổi cao khó tiếp cận với phương pháp mới đặc biệc là việc ứng dụng CNTT còn nhiều hạn chế. - Số giáo viên có máy tính chưa đồng đều. - Số lượng học sinh chủ yếu là con em nông dân, điều kiện kinh tế còn thấp sự quan tâm tới việc học tập nói chung cũng như học tin học nói riêng còn hạn chế. - CSVC chưa có phòng máy tính, cả trường có 2 máy tính cây, 1 máy tính xách tay, 1 đèn chiếu, 1 màn chiếu. Máy tính chưa được nối mạng, chưa có hệ thống mạng LAN. Cán bộ, giáo viên mới bước đầu làm quen với việc ứng dụng CNTT trong quản lí và giảng dạy. - Kinh phí đầu tư chi phí cho hoạt động CNTT trong nhà trường rất hạn chế. *Khảo sát thực tế tại nhà trường: TT Nội dung Năm học 2011-2012 a. Về CSVC - Kĩ thuật - Số máy vi tính để bàn 0 8 - Số máy xách tay 1 - Số máy chiều 1 - Camera, máy ảnh kĩ thuật số, webcam 0 - Máy photocopy 0 - Máy in 1 - Số máy phục vụ công tác quản lí và các bộ phận 2 - Số máy phục vụ công tác học tập 0 - Số phòng máy được nối mạng 0 - Số máy được nối mạng 2 - Trang web cá nhân 0 - Số lớp được học Tin học 0 - Số học sinh được học Tin học 0 b. Cán bộ, giáo viên - Số CB, GV biết sử dụng thành thạo MVT 5 - Số GV biết sử dụng Internet, Email 2 - Số CB, GV có máy vi tính 5 - Số CB, GV nối mạng Internet 2 c. Phụ huynh học sinh - Số gia đình học sinh có máy vi tính 5 - Số gia đình học sinh có nối mạng Internet 5 - Số gia đình học sinh được lập số liên lạc điện tử 0 9 Chất lượng: HSG: 37%, HSTT: 43%. HSY: 0,3%, còn lại là học sinh trung bình. Số học sinh lên lớp thẳng: 602/604=99,7%. Học sinh lưu ban: 2/604=0,3%. - Số lượng học sinh tham gia thi giải toán trên mạng: 5 học sinh. - Số học sinh đạt giải cấp thành phố và cấp tỉnh: 0 *Nguyên nhân của thực trạng trên: - Nhận thức về việc ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy của CBQL và đội ngũ giáo viên, phụ huynh học sinh chưa sâu sắc, thiếu quan tâm, chưa thấy được tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong nhà trường. - CSVC thiếu, điều kiện kinh tế của cán bộ giáo viên, nhân viên còn khó khăn. - Trường chưa có giáo viên Tin học, học sinh không được học môn Tin học. 2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN ỨNG DỤNG CNTT TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HIẾN NAM TP HƯNG YÊN. Trên cơ sở phân tích các điều kiện, những thuận lợi và khó khăn, tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng nhà trường, từ năm học 2012-2013, trường tiểu học Hiến Nam đã từng bước tổ chức triển khai việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lí và giảng dạy bằng các giải pháp sau: A. TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ TIN HỌC VÀ ỨNG DỤNG CNTT CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN. - Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lí giáo dục và công tác giảng dạy, trường tiểu học Hiến Nam đã tổ chức tuyên truyền về ích lợi và tác dụng của việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lí và dạy học cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh. - Phổ biến và quán triệt đầy đủ theo tinh thần, nội dung các văn bản chỉ đạo về CNTT của Chính phủ của ngành về ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lí và giảng dạy. 10 [...]... quan chức năng trong việc ứng dụng CNTT 12 4.Yêu cầu về hoạt động triển khai tích hợp CNTT trong giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học: - Sử dụng phần mềm dạy học một cách thích hợp trong một hoặc nhiều môn học - Bảo đảm tỷ lệ thời lượng dạy học có ứng dụng CNTT 10% trở lên - Đảm bảo hiệu quả cao trong việc ứng dụng CNTT trong quản lí và dạy học 5.Các bước đi trong việc xây dựng nhà trường theo mô... tin học và CNTT + Đánh giá, xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt, tổ chức các diễn đàn, hội thảo để chia sẻ và phổ biến kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong việc ttrong quản lý nhà trường, hỗ trợ dạy và học, tổ chức tốt các cuộc thi tài năng về tin học trẻ không chuyên + Tăng cường công tác tập huấn về ứng dụng CNTT: Bồi dưỡng biện pháp quản lí nhà trường, quản lí việc giảng dạy tin học và ứng dụng CNTT. .. học Hiến Nam nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy - học tập của giáo viên và học sinh 3.Khả năng áp dụng của sáng kiến: Sáng kiến kinh nghiệm có thể áp dụng được trong tất cả các trường Tiểu học 4.Phạm vi áp dụng của sáng kiến đối với cơ quan đơn vị: SKKN chỉ giới hạn nghiên cứu thực trạng việc ứng dụng CNTT vào quản lí giảng dạy trong nhà trường năm học 2011- 2012 và việc tổ chức ứng dụng CNTT vào quản. .. lí và giảng dạy áp dụng biện pháp mới vào năm học 2012-2013; 2013-2014 tại trường tiểu học Hiến Nam 5.Hiệu quả, lợi ích dự kiến thu được do áp dụng SKKN của tôi: Sau khi triển khai việc ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy trong 2 năm gần đây, chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng học sinh của nhà trường tăng lên rõ rệt Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá và giỏi tăng, số học sinh lên lớp và. .. của ứng dụng CNTT ở trường tiểu học là nâng cao chất lượng quản lí, chất lượng dạy học của nhà trường Trên cơ sở lí luận thực tiễn, tìm hiểu, học hỏi mô hình ứng dụng CNTT của một số đơn vị, tôi xây dựng mô hình ứng dụng CNTT cho trường tiểu học Hiến Nam như sau: 1.Những yêu cầu về cơ sở vất chất và trang thiết bị: Cơ sở vật chất và trang thiết bị là yếu tố hết sức quan trọng trong việc ứng dụng CNTT. .. học tập bằng CNTT 19 + Có ý thức tìm hiểu ứng dụng CNTT trong các hoạt động xã hội 6 Tổ chức cho học sinh thi giải toán qua mạng Internet (Violympic) Năm học 2013-2014 là năm học có sự đổi mới và đột phá của ngành giáo dục và đào tạo về Ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy Ngoài việc làm cho cán bộ quản lý, giáo viên nắm vững và ứng dụng tốt CNTT trong dạy học, Bộ GD&ĐT tiếp tục phát động cuộc thi... tác giảng dạy và bồi dưỡng kiến thức được nhanh chóng, thuận lợi hơn - Khuyến khích các CBGV và học sinh viết bài gửi cho các tập san, chuyên san và các website điện tử Trường đã có 5 bài viết cho chuyên san giáo dục 5 Tổ chức dạy học tin học cho học sinh Trường Tiểu học Hiến Nam là một trong 5 trường Tiểu học đầu tiên ở thành phố Hưng Yên triển khai dạy tin học cho học sinh Đây là môn học tự chọn,... cán bộ quản lý trong nhà trường phải có những giải pháp hay, nhiều sáng kiến kinh nghiệm hiệu quả Trên đây là một số những biện pháp trong quá trình chỉ đạo việc Ứng dụng CNTT trong quản lí và giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường tiểu học Trong những năm qua, trường tiểu học Hiến Nam liên tục đạt Tập thể Tiên Tiến và Tập thể Xuất Sắc cấp Tỉnh và năm 2013 trường đã đạt trường Chuẩn... áp dụng phổ biến trong các trường tiểu học *Khuyết điểm (Tồn tại) : - Thời gian sáng kiến kinh nghiệm áp dụng chưa được nhiều, chưa sâu rộng * SKKN đã được áp dụng tại Trường Tiểu học Hiến Nam năm học 2012-2013 và 20132014 2 Nội dung sáng kiến đề nghị công nhận 29 *Mục đích sáng kiến Mục đích sáng kiến nhằm đề xuất các biện pháp tổ chức triển khai việc ứng dụng CNTT vào quản lí và giảng dạy ở trường tiểu. .. chất của CNTT, sự minh bạch hoá và chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các thành viên cũng như tốc độ xử lý thông tin của máy tính sẽ làm tăng hiệu quả vận hành, quản lý nhà trường CNTT có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung, phương pháp dạy và học và là phương tiện để tiến tới “xã hội học tập” hiện đại Vì vậy, cần khẳng định rằng, việc Ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy trong trường học là một . trường và các phòng giáo dục, Sở GD&ĐT. Đặc biệt là việc ứng dụng CNTT trong dạy quản lí và giảng dạy đã đem lại hiệu quả cao. 3 2 .Lý do chọn đề tài: Ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục, thống nhất quản lý Nhà nước về ứng dụng CNTT trong Giáo dục Đào tạo…” Như vậy ứng dụng CNTT trong các nhà trường nói chung và trong giảng dạy nói. ứng dụng CNTT trong quản lí và giảng dạy để nâng cao chất lượng trong trường tiểu học. III.CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 1. Thực trạng công tác ứng dụng CNTT ở trường tiểu học Hiến Nam: ( năm học:
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học tại trường tiểu học Hiến Nam, Hưng Yên, SKKN Ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học tại trường tiểu học Hiến Nam, Hưng Yên, SKKN Ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học tại trường tiểu học Hiến Nam, Hưng Yên

Từ khóa liên quan