0

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ GVCN ở trường THPT Ba Đình

39 1,376 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 07:08

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GVCN Ở TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH” PHẦN I- ĐẶT VẤN ĐỀ 1/ Lý do chọn đề tài Mục tiêu của giáo dục phổ thông là truyền thụ tri thức các bộ môn khoa học, hình thành các chuẩn mực đạo đức, trên cơ sở đó đó để rèn luyện kỹ năng theo mục tiêu chương trình giáo dục. Công tác giáo dục vừa là một khoa học- khoa học giáo dục, vừa là một nghệ thuật đòi hỏi nhà sư phạm phải thật linh hoạt, phải tuân theo các nguyên lý giáo dục, cơ sở khoa học tâm lý và khoa học giáo dục. Cùng hướng tới hình thành và hoàn thiện nhân cách HS có rất nhiều phương diện cùng tác động: đó là người thầy, là mục tiêu nhiệm vụ của các nhà trường, là môi trường giáo dục, các lực lượng trong và ngoài nhà trường, là nội dung chương trình sách giáo khoa, công tác kiểm tra thi cử với một hệ thống các phương pháp và phương tiện tương ứng Trong các yếu tố tác động, yếu tố người thầy đóng vai trò là nhân tố quyết định đến chất lượng nhân cách HS. Trong nhà trường, nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục là hoạt động cơ bản. Hai nhiệm vụ này có những đặc điểm với nội dung và cách thức tác động riêng nhưng giữa chúng có mối liên hệ mật thiết, tác động qua lại, hỗ trợ nhau và không có sự tách biệt. Nếu làm tốt công tác tổ chức lớp học từ khâu xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, công tác tổ chức cán bộ, đến sự quan tâm hỗ trợ của phụ huynh để khuyến khích các phong trào học tập, đảm bảo nền nếp kỷ cương, liên kết các khâu, các yếu tố trong lớp là nền tảng, là điều kiện để GV làm tốt công tác giảng dạy. Thông qua dạy chữ để dạy cách làm người. Nói cách khác, công tác tổ chức lớp học tốt sẽ tạo điều kiện, môi trường đầy đủ để khai thác tối ưu các nhân tố, tạo động lực để HS vươn lên học tập rèn luyện. Nhà trường bậc trung học phổ thông có 3 khối lớp là 10,11,12 với một chương trình học thống nhất cả nước. Mỗi khối được chia thành nhiều lớp và mỗi lớp được bố trí không quá 45 HS. HS của mỗi lớp được phân chia theo nhiều tiêu chí, trong đó tiêu chí về trình độ học tập được đặt lên hàng đầu. Mỗi lớp có nhiều môn học và mỗi môn được bố trí một hoặc một số GV nhất định làm công tác giảng dạy và một GV làm công tác chủ nhiệm. Để nâng cao chất lượng giáo dục, cần thiết phải xây dựng, sắp xếp, chọn lựa đội ngũ phù hợp, phải coi trọng cả GV giảng dạy và GVCN, tạo sự đồng bộ trong quản lý. Trong nhà trường,chất lượng chuyên môn được đặt lên hàng đầu, thể hiện rõ năng lực của GV và mục tiêu giảng dạy, còn công tác quản lý- chủ nhiệm lớp ít thể hiện ra ngoài bằng các chỉ số. Vì vậy, trong các nhà trường chủ yếu quan tâm đến công tác giảng dạy và ít quan tâm đến công tác giáo dục toàn diện, đến đội ngũ GVCN. Công tác chủ nhiệm là một việc khó, bởi công việc nhiều, đòi hỏi mất nhiều thời gian, công sức, tâm huyết, phải có tầm nhìn và năng lực chuyên môn, hiểu biết khoa học tâm lý sư phạm và khoa học giáo dục. Do đó, nhiều GV ngại làm chủ nhiệm vì không phải cứ giỏi chuyên môn là giỏi chủ nhiệm và ngược lại. Quá trình CNH-HĐH đất nước hiện nay,yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao, đòi hỏi các nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Cùng với quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, xã hội tồn tại đan xen, phức hợp của các yếu tố trái chiều: giữa tốt và xấu, giữa cống hiến và hưởng thụ, giữa cao cả và thấp hèn, giữa lợi ích và trách nhiệm. Các yếu tố ấy tác động thường xuyên bằng nhiều con đường vào các gia đình, các nhà trường . Trên thực tế, có không ít các trường hợp HS tiêm nhiễm những thói hư tật xấu, những hành vi trái giáo dục và gây nên sự phiền muộn cho các nhà trường, cho phụ huynh HS Do đó, tăng cường công tác quản lý, giáo dục HS là yêu cầu tất yếu, đòi hỏi các nhà trường, các nhà quản lý giáo dục phải có chiến lược và cách thức phù hợp trong việc xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ GV làm công tác chủ nhiệm lớp. Trong những năm qua, trường THPT Ba Đình đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ GV, nhất là GVCN lớp nhằm tăng cường các biện pháp quản lý và giáo dục toàn diện HS. Bài học rút ra trong quá trình đổi mới giáo dục, xây dựng nhà trường trở thành trường chuẩn Quốc gia, đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới là xây dựng vững mạnh, đồng bộ đội ngũ, nhất là đội ngũ GVCN Xuất phát từ lý do đó, tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ GVCN ở trường THPT Ba Đình” với suy tư góp thêm một giải pháp nhằm góp phần chấn chỉnh nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức HS trong giai đoạn hiện nay. 2/ Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng đội ngũ GVCN lớp, nêu lên vị trí vai trò của GVCN đối với công tác quản lý và giáo dục HS. - Đề xuất các biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng đội ngũ GV nhằm tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục. - Tìm ra được các giải pháp chỉ đạo bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý, giáo dục HS của đội ngũ GVCN. 3- Phương pháp nghiên cứu. Để thực hiện đề tài, tôi lựa chọn nhiều phương pháp khác nhau: thống kê, phân tích, so sánh, rút ra ưu nhược để lựa chọn nội dung và biện pháp. 4- Giới hạn nghiên cứu. Đội ngũ GVCN lớp ở trường THPT Ba Đình năm học 2011- 2012. 5- Kết cấu của đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài được triển khai theo 3 chương: Chương 1: Cơ sở khoa học của việc quản lý xây dựng,bồi dưỡng đội ngũ GVCN nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Chương 2: Thực trạng đội ngũ GVCN ở trường THPT Ba Đình Chương 3: Một số biện pháp xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ GVCN ở trường THPT Ba Đình PHẦN II- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC QUẢN LÝ XÂY DỰNG, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GVCN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN Ở TRƯỜNG THPT 1.1/ Cơ sở lý luận 1.1.1/ Khái niệm quản lý, xây dựng , bồi dưỡng Theo giáo trình quản lý của Học viện quản lý giáo dục - Bộ GD-ĐT thì: - “ Quản lý giáo dục là hệ thống những tác động có ý thức, hợp qui luật của chủ thể quản lý các cấp đến tất cả các khâu của hệ thống nhằm bảo đảm sự vận hành bình thường của các cơ quan trong hệ thống giáo dục, đảm bảo sự tiếp tục phát triển và mở rộng hệ thống về mặt số lượng cũng như chất lượng”. Xây dựng đội ngũ: “Là hệ thống các biện pháp tác động có mục đích của chủ thể quản lý giáo dục đến đội ngũ GV theo yêu cầu đặt ra nhằm định hướng cho việc quy hoạch, bồi dưỡng, sắp xếp, sử dụng đội ngũ GV một cách thống nhất, khoa học, hiệu quả”. Bồi dưỡng: “là quá trình cập nhật hóa kiến thức còn thiếu hoặc đã lạc hậu, bổ túc nghề nghiệp, đào tạo thêm hoặc củng cố các kỹ năng nghề nghiệp theo các chuyên đề. Các hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội để củng cố và mở mang một cách có hệ thống những tri thức, kỹ năng chuyên môn, nghề nghiệp sẵn có để lao động có hiệu quả hơn”. Như vậy, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ là hệ thống biện pháp thống nhất và có mối quan hệ mật thiết. Xây dựng đội ngũ để làm tốt công tác bồi dưỡng, sử dụng và ngược lại, bồi dưỡng, sử dụng để xây dựng đội ngũ một cách hiệu quả. - Đội ngũ GVCN: Trong nhà trường, đội ngũ GV ở trong tập thể sư phạm. Tập thể sư phạm trong trường học là tổ chức của tập thể lao động sư phạm, đứng đầu là hiệu trưởng. Tập thể sư phạm liên kết các GV, CB, NV thành một cộng đồng giáo dục có tổ chức, có mục đích thống nhất, có phương thức hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Đội ngũ GV là lực lượng chủ yếu, quan trọng nhất trong tập thể sư phạm nhà trường làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục, là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo của nhà trường. Vì vậy cần bồi dưỡng để phát triển đội ngũ GV. Mục tiêu và vai trò của phát triển đội ngũ là nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức thông qua việc giúp cho người GV hiểu rõ hơn về công việc, nắm vững hơn về nghề nghiệp của mình và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình một cách tự giác hơn, với thái độ tốt hơn, cũng như nâng cao khả năng thích ứng của họ với các công việc trong tương lai. - Chất lượng giáo dục: “Chất lượng giáo dục là mục tiêu cần đạt được của các cơ sở giáo dục. Chất lượng giáo dục được hiểu chung nhất là những lợi ích, giá trị mà kết quả học tập đem lại cho cá nhân và xã hội, trước mắt và lâu dài”. Chất lượng đó phải đáp ứng được các yêu cầu về mục tiêu của cá nhân và yêu cầu xã hội đặt ra cho giáo dục Luật Giáo dục đã khẳng định “1. Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. - Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng: Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào nhiều yếu tố: yếu tố con người như: đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, phụ huynh, cấp uỷ chính quyền ; yếu tố nội dung chương trình, sách giáo khoa, vấn đề đánh giá thi cử; yếu tố cơ sở vật chất trang thiết bị; yếu tố môi trường giáo dục. Trong đó, yếu tố con người, nhất là đội ngũ người thầy giữ vị trí chủ đạo và quyết định nhất. Vì vậy, xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đồng đều về chất lượng là yêu cầu đòi hỏi của các nhà trường. Nhiệm vụ của các nhà quản lý giáo dục là phải xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ GV giỏi về chuyên môn, vững về chính trị tư tưởng, thành thục về nghiệp vụ, tâm huyết và trách nhiệm với nhà trường là nồng cốt; sắp xếp, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ trong giảng dạy và giáo dục- nhất là công tác chủ nhiệm là điều kiện có tính quyết định. 1.1.2/ Vai trò, vị trí,chức năng và nhiệm vụ , quyền hạn của GVCN a/ Vai trò, vị trí - GVCN lớp được thay mặt Hiệu trưởng quản lý và giúp lớp tổ chức học tập, rèn luyện đạt mục tiêu đào tạo, GVCN vừa đóng vai trò quản lý hành chính Nhà nước, vừa đóng vai trò người thầy giáo, đồng thời còn đóng vai trò người đại diện cho quyền lợi của tập thể lớp. Người GVCN lớp học do các vấn đề đã nêu vừa phải có năng lực thủ trưởng, lại vừa có năng lực thủ lĩnh đối với lớp học. Năng lực "thủ trưởng" đòi hỏi phải biết ra mệnh lệnh để học sinh chấp hành các quyết định của nhà trường . Năng lực "thủ lĩnh" đòi hỏi phải biết "liên nhân cách" các đồng nghiệp, liên nhân cách HS mà mình phụ trách thành tập thể biết học hỏi, tập thể biết "học thày không tày học bạn". Người GVCN trước hết là người GVBM nên phải tinh thông khoa học bộ môn mình phụ trách, song do vai trò "lĩnh xướng" nên phải cố gắng có một nền kiến thức rộng để phát huy hiệu quả chung trong công tác giảng dạy. Với tất cả các chức năng công việc trên, có thể khẳng định GVCN là một nhà quản lý, nhà quản lý không có dấu đỏ trong nhà trường phổ thông có sứ mệnh rất thiêng liêng. Đó là người thắp sáng nhân cách toàn vẹn của thế hệ trẻ. b/ Chức năng,nhiệm vụ - Dựa vào tình hình thực tế, vạch kế hoạch giúp lớp tổ chức thực hiện chương trình học tập, rèn luyện trong từng tháng, học kỳ và năm học. - Cùng cán bộ lớp theo dõi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của lớp chủ nhiệm theo từng tháng, học kỳ và năm học; đồng thời báo cáo kết quả đó với BGH, PHHS - Nắm chắc tư tưởng, tinh thần thái độ và kết quả học tập, rèn luyện của HS ,phối hợp với gia đình và đoàn thể để giúp đỡ, cảm hoá HS trong rèn luyện để trở thành người tốt cho xã hội. - Ghi nhận xét, xác nhận các vấn đề thuộc về quản lý các hoạt động của lớp . - Kết thúc thời gian chủ nhiệm lớp phải hoàn thành hồ sơ công tác chủ nhiệm lớp cho nhà trường (hoặc người chủ nhiệm mới) - Có thể nói nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm mang một đặc trưng mà GVBM không thể thay thế được. Vì mỗi GVCN chính là cố vấn của tất cả HS trong lớp. Để làm tốt nhiệm vụ của mình, GVCN cần huấn luyện, bồi dưỡng khả năng tự quản cho HS để các em có khả năng tự quản lý và tổ chức mọi hoạt động của lớp - Để HS đạt được sự chủ động, tích cực, GVCN phải xây dựng một ban cán sự lớp đầy nhiệt huyết, tự tin và đoàn kết. Chọn HS nằm trong ban cán sự lớp phải có năng lực học tập, có uy tín với bạn bè và có khả năng điều khiển điều khiển mọi hoạt động tập thể lớp. Lúc này, GVCN giữ vai trò quan sát, giúp đỡ, uốn nắn và điều chỉnh các em, không phải là người trực tiếp tổ chức và điều khiển thay cho HS. GVCNcó kịp thời giúp các em điều chỉnh quá trình hoạt động thì ban cán sự mới đạt được những kết quả mong muốn. GVCN phải biết khêu gợi tiềm năng sáng tạo của các em trong việc đề xuất mọi hoạt động phù hợp với yêu cầu chủ đề của từng tháng, từng học kì và cả năm học. Điều đó không có nghĩa GVCN khoán trắng, đứng ngoài mọi hoạt động của HS mà sẽ tham gia để giúp đỡ các em vào những lúc các em gặp khó khăn khi hoạt động. Có như vậy GVCN mới đủ sức thuyết phục, thực sự chinh phục được HS để giáo dục các em và như vậy mới có thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Thực tế cho thấy ở các trường tiên tiến bao giờ Hiệu trưởng cũng xây dựng được đội ngũ giáo viên chủ nhiệm thạo việc và tận tâm. c/ Quyền hạn - Được mời dự họp hoặc là thành viên hội đồng giải quyết các vấn đề về HS, của lớp mình phụ trách. - Được liên hệ với GV dạy lớp mình chủ nhiệm để phối hợp giáo dục HS. - Được liên hệ với tổ trưởng bộ môn, các bộ phận có liên quan, Ban Giám hiệu trường để phản ánh tình hình giảng dạy của GV, tình hình học tập, rèn luyện của HS và bảo vệ quyền lợi chính đáng của HS lớp mình phụ trách. - Được gọi HS cá biệt đến nơi làm việc để giáo dục HS và được mời CMHS đến trường để phối hợp giáo dục khi cần thiết. 1.1.3/ Yêu cầu xây dựng và bồi dưỡng Trong nhà trường phổ thông, giáo viên nào cũng có thể làm được công tác chủ nhiệm, nhưng không thể ai cũng trở thành giáo viên chủ nhiệm tốt. Các yêu cầu để đạt giáo viên chủ nhiệm tốt có mối quan hệ tương tác lẫn nhau, tạo điều kiện cho nhau. a) Tố chất để làm nên một GVCN lớp tốt: - Phải có đầy đủ những phẩm chất và năng lực của người GV XHCN Việt Nam theo quy định của Luật giáo dục và Điều lệ trường phổ thông - Có hiểu biết sâu sắc đến HS trong lớp chủ nhiệm, thương yêu HS và nhiệt tình trong công việc. Có đủ thời gian vật chất để đầu tư cho công việc. - Biết xây dựng kế hoạch chủ nhiệm và biết chỉ đạo tập thể thực hiện kế hoạch. - GVCN cần có một số kỹ năng cần thiết như: Kỹ năng sử dụng các phương pháp chủ nhiệm; xây dựng kế hoạch chủ nhiệm; cảm hóa HS; truyền đạt, thuyết phục học sinh; xây dựng tập thể học sinh vững mạnh; kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động; phối hợp với các lực lượng khác (CMHS, Đoàn, Hội….) trong giáo dục HS; [...]... hình thức 2.4 Một số vấn đề đặt ra trong việc quản lý xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ GVCN ở trường THPT Ba Đình Từ thực tiễn công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ GVCN ở trường THPT Ba Đình đặt ra: - Phải nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của đội ngũ GVCN trong công tác quản lý và giáo dục HS Nhà trường là cơ thể thống nhất hữu cơ của các yếu tố Lớp học là mắt xích quan trọng và GVCN là “thủ trưởng” của mắt... và phát triển Đảm bảo đội ngũ chủ nhiệm vừa phải tinh thông bộ môn khoa học mình giảng dạy, vừa phải nghệ thuật trong quản lý, lại vừa phải tâm huyết, trách nhiệm trước HS Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH 3.1) Quy hoạch đội ngũ GV - Căn cứ xây dựng kế hoạch : Nhằm phát triển lâu dài, nhiệm vụ phải quy hoạch đội ngũ GV Căn cứ nhiệm vụ... việc phải chọn lựa đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tốt, đáp ứng yêu cầu của phụ huynh và mục tiêu giáo dục của nhà trường 2.3) Đánh giá đội ngũ GVCN ở trường THPT Ba Đình 2.3.1 Đánh giá chung Đội ngũ sư phạm trường THPT Ba Đình hiện nay có 80 cán bộ giáo viên nhân viên với tuổi đời bình quân là 40.Trong đó có 40% đạt giáo viên giỏi và CSTĐ cấp tỉnh, hầu hết là giáo viên giỏi và CSTĐ cơ sở 100% giáo viên... trong công tác quản lý và giáo dục đạo đức học sinh 2.2) Thực trạng công tác giáo dục của trường THPT Ba Đình Trường THPT Ba Đình thành lập năm 1963, đến nay đã trải qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên vừa “ hồng” và vừa “chuyên” Chính điều ấy đã tạo dựng được thương hiệu cho nhà trường là đơn vị Anh hùng lao động và trường chuẩn Quốc gia Được sự quan... trừ cho GVCN có 4 tiết/ tuần Ở các nhà trường, Hiệu trưởng là người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước Nhà nước về quản lý và giáo dục học sinh, nhưng Hiệu trưởng không thể làm tất thẩy mọi việc mà trước hết phải thông qua đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, nhất là đội ngũ GVCN lớp Chất lượng công tác quản lý đến đâu tuỳ thuộc rất lớn vào chất lượng đội ngũ GVCN lớp Vì vậy, xây dựng đội ngũ GVCN lớp... giá thi cử, yếu tố môi trường giáo dục Trong đó yếu tố con người và đặc biệt là người thầy mang tính quyết định - Cùng với xây dựng đồng bộ các yếu tố, các nhà trường cần tập trung xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ GV, nhất là GVCN cả về ý thức thái độ đến năng lực công tác 2/ Bài học kinh nghiệm Để xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ GVCN cần: - Phải nhận thức đầy đủ vai trò của đội ngũ nhà giáo và GV làm công... 3 năm học đối với khối 10, điều chỉnh kế hoạch đối với khối 11,12 và hoàn thiện các hồ sơ, kiện toàn công tác tổ chức lớp học, kiện toàn Ban đại diện cha mẹ HS của lớp, xây dựng nội quy Sau khai giảng năm học, Ban giám hiệu kiểm tra và duyệt hồ sơ của các lớp 3.3) Bồi dưỡng đội ngũ 3.3.3) Nội dung bồi dưỡng * Bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức và ý thức trách nhiệm GVCN như người mẹ hiền thứ 2 của... quản lý, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, lý tưởng, nếp sống văn hoá ít được quan tâm Các nhà trường nếu không có sự thay đổi về phương thức quản lý mà trực tiếp là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm thì chất lượng giáo dục toàn diện không đáp ứng được yêu cầu đặt ra Thực trạng chung của đội ngũ giáo viên nói chung của ngành giáo dục cũng như đội ngũ giáo viên của trường THPT Ba Đình ngày càng có xu thế... sở thực tiễn Từ thực tiễn giáo dục ở các nhà trường phổ thông nói chung và trường THPT Ba Đình nói riêng cho thấy: đội ngũ nhà giáo giữ vị trí chủ đao và đóng vai trò quyết định đến chất lượng giáo dục, trong đó đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp giữ vị trí then chốt trong quá trình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ giáo dục của nhà trường - Việc chọn lựa giáo viên làm công tác giảng dạy đã khó, xây dựng đội. .. rất nhiều đến công tác thi đua khen thưởng, trong khi đó GV làm chủ nhiệm tất bật, suy tư, bỏ rất nhiều công sức trong 1 năm may ra mới được công nhận GVCN giỏi thì ít ai chú ý, có chăng cũng chỉ ở một thời điểm nào đó Chính vì điều đó, GVCN hoặc là làm không hết trách nhiệm, thậm chí thờ ơ với công việc này, hoặc là ngại, né tránh Đội ngũ GVCN ở trường THPT Ba Đình không tránh khỏi thực trạng này 2.3.2 . tài: Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ GVCN ở trường THPT Ba Đình với suy tư góp thêm một giải pháp nhằm góp phần chấn chỉnh nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức. Cơ sở khoa học của việc quản lý xây dựng ,bồi dưỡng đội ngũ GVCN nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Chương 2: Thực trạng đội ngũ GVCN ở trường THPT Ba Đình Chương 3: Một số biện pháp xây. Một số biện pháp xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ GVCN ở trường THPT Ba Đình PHẦN II- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC QUẢN LÝ XÂY DỰNG, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GVCN NHẰM NÂNG CAO CHẤT
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ GVCN ở trường THPT Ba Đình, SKKN Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ GVCN ở trường THPT Ba Đình,

Từ khóa liên quan

Trích đoạn