0

Tiểu luận phân tích quy trình quản trị chiến lược thể hiện tác phẩm bình ngô đại cáo của nguyễn trãi và bài học rút ra cho các doanh nghiệp việt nam

23 828 2
  • Tiểu luận phân tích quy trình quản trị chiến lược thể hiện tác phẩm bình ngô đại cáo của nguyễn trãi và bài học rút ra cho các doanh nghiệp việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2015, 20:16

ĐẠI HỌC QUỐ C GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KINH TẾ NHÓM 7 – NHÓM G7+ GIẢNG VIÊN: PGS.TS HOÀNG VĂN HẢI PHÂN TÍCH QUY TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC THỂ HIỆN TÁC PHẨM “ BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO “ của NGUYỄN TRÃI VÀ BÀI HỌC RÚ T RA CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM MỤC LỤC MỤC LỤC 1 PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 3 1. Xác định sứ mệnh, mục tiêu 3 1.1. Các căn cứ hình thành sứ mệnh công ty 3 1.1.2. Xác định mục tiêu chiến lược 3 2. Phân tích chiến lược 4 2.1. Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty 4 2.2. Phân tích môi trường bên ngoài 5 2.3. Tổng hợp các kết quả phân tích chiến lược 6 3. Các giải pháp chiến lược 6 3.1. Các giải pháp chiến lược cạnh tranh điển hình: 6 3.2. Các giải pháp chiến lược phát triển 7 3.3. Các giải pháp chiến lược trong chu kỳ ngành 8 4. Thực thi chiến lược 8 5. Kiểm soát chiến lược 8 PHẦN 2: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢCTHỂ HIỆN TRONG TÁC PHẨM BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO 10 1. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo 10 2. Nội dung tác phẩm “Bình Ngô Đại Cáo” 10 3. Quy trình quản trị chiến lược thể hiện trong tác phẩm “Bình Ngô Đại Cáo” 14 PHẦN 3: BÀI HỌC RÚT RA CHOCÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 20 PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Quy trình quản trị chiến lược có thể chia thành năm bước chính, bao gồm: - Xác định sứ mệnh, mục tiêu - Phân tích chiến lược - Các giải pháp chiến lược - Thực thi chiến lược - Kiểm soát chiến lược 1. Xác định sứ mệnh, mục tiêu Việc xác định sứ mệnh đúng đắn có một ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản trị nói chung và qu ản trị chiến lược nó i riêng. - Sứ mệnh có vai trò rất lớn trong việc hình thành mục tiêu chiến lược: sứ mệnh lớn sẽ làm nảy sinh mục tiêu cao; Giúp cho các nhà quản trị chiến lược hiểu được lý do tồn tại của công ty là gì - Sứ mệnh góp phần thúc đẩy các thành viên của công ty thực thi mục tiêu chiến lược đầy thách thức với niềm hứng khởi và lòng tin lớn hơn 1.1. Các căn cứ hình thành sứ mệnh công ty 1.1.1. Ngành kinh doanh của công ty: Cần xác định được ngành kinh doanh của chúng ta là gì? Nó sẽ là gì? Nó cần trở th ành cái gì? 1.1.2. Triết lý của công ty: Triết lý của công ty là những niềm tin cơ bản, giá trị, khát vọng, thứ tự ưu tiên mà các nhà hoạch định chiến lược cam kết và định hướng cho hoạt động quản trị trong công ty. 1.1.3. Ước vọng của giới lãnh đạo cao cấp của công ty: Những tham vọng, giá trị, triết lý kinh doanh, thái độ rủi ro, niềm tin đạo đức của các nhà quản trị có ảnh hưởng quan trọng tới chiến lược. 1.2. Xác định mục tiêu chiến lược Việc đề ra các mục tiêu làm cho sứ mệnh và định hướng chiến lược trở thành các kết quả, cột mốc thành tích cần đạt được. Chúng giải thích rõ loại th ành tích nào, bao nhiêu và khi nào. Chúng hướng sự chú ý và năng lực vào những gì cần phải hoàn tất. Có 2 loại kết qủa mà nhà quản trị luôn hướng tới : Thành tích vể lợi nhuận và thành tích về hoạt động chiến lược. Mục tiêu tài chính là điều bắt buộ c đối với mọi công ty. Còn mục tiêu chiến lược là điều thiết yếu giúp duy trì hoạt động bền vững và lâu dài cho công ty, xác định được phương hướng và những việc cần phải làm, đồng thời nó cũng chính là khung chuẩn để đánh giá thành tích của công ty và giúp nâng cao vị trí và khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường. - Yêu cầu đối với mục tiêu chiến lược + Mục tiêu chiến lược cần phải rõ ràng, cụ thể, có thể định lượng được và có giới hạn thời gian. Và đó cũng nên là một mục tiêu đơn. + Có trọng tâm + Thách thức nhưng khả thi + Có thời hạn rõ ràng - Cách xây dựng mục tiêu: Xuất phát từ nguồn lực và ràng buộc của môi trường bên ngoài Căn cứ vào sự cần thiết phải đạt được mục tiêu 2. Phân tích chiến lược 2.1. Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty Đánh giá năng lực cạnh tranh chính là hoạt động phân tích chiến lược tiên quyết nhằm giúp cho công ty biết được vị thế của mình trên thương trường trong mối quan hệ tương quan so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Các bước đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty: Bước 1: Liệt kê các nhân tố tạo nên thành công then chốt của ngành và các biện pháp tốt nhất để xác định sức mạnh cạnh tranh hay sự yếu kém trong cạnh tranh của công ty. Bước 2: Đánh giá công ty và các đối thủ cạnh tranh then chốt xem xét theo mỗi nhân tố. Bước 3: Tổng hợp các đánh giá sức mạnh riêng lẻ để có được biện pháp tổng thể về sức mạnh cạnh tranh đối với mỗi công ty cạnh tranh. Bước 4: Rút ra kết luận về quy mô, mức độ của ưu thế hay bất lợi cạnh tranh của công ty và đặc biệt là nhận xét về các lĩnh vực mà ở đó vị trí cạnh tranh của công ty là mạnh nhất hay yếu nhất. Việc nhận biết điểm cạnh tranh mạnh – yếu là rất quan trọng cho việc hình thành vị thế cạnh tranh lâu dài. Phải biến các sức mạnh cạnh tranh của mình thành ưu thế cạnh tranh bền vững và tiến hành các hoạt động chiến lược để khắc phục điểm yếu kém trong cạnh tranh. Phân tích chuỗi giá trị, các năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh * Chuỗi giá trị xác định các hoạt động chức năng, quá trình kinh doanh sẽ phải thực hiện trong thiết kế, sản xuất, tiếp thị, cung ứng và duy trì một sản phẩm hay dịch vụ. Chuỗi giá trị của một công ty là một tổ hợp liên kết các hoạt động hỗ trợ và các hoạt động sơ cấp mà công ty thực hiện bên trong nó. Việc công ty quản lý tốt các hoạt động chuỗi giá trị của mình so với đối thủ cạnh tranh sẽ là chìa khoá để xây dựng các năng lực cạnh tranh cơ bản và biến chúng thành lợi thế cạnh tranh bền vững. * Năng lực cốt lõi. Năng lực cốt lõi là những gì mà công ty làm được nhưng đối thủ cạnh tranh không làm được hoặc làm không tốt bằng, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. Năng lực cốt lõi có liên quan đến một tổ hợp các kỹ năng và kiến thức trong thực hiện các hoạt động đặc biệt, hay quy mô và bề sâu của công ty về bí quyết công nghệ. Điều này được quyết định bởi đội ngũ nhân lực. Để nhận định đúng năng lực cạnh tranh của công ty, nhà quản trị cần làm 4 việc:  Xây dựng chuỗi giá trị các hoạt động của công ty  Kiểm tra các mối liên hệ giữa các hoạt động được thực hiện nội tại và các mối liên hệ với các chuỗi giá trị mà người cung ứng và khách hang  Xác định các hoạt động và năng lực có tính quyết định đối với việc thoả mãn khách hang và thành công trên thị trường  Thực hiện so sánh về chi phí bên trong công ty và bên ngoài công ty để thấy công ty hoạt động như thế nào 2.2. Phân tích môi trường bên ngoài Phân tích môi trường bên ngoài là để xác định các cơ hội và những đe doạ mang tính chiến lược trong môi trường hoạt động của công ty. Môi trường ngành sản xuất – kinh doanh Phân tích môi trường ngành sản xuất – kinh doanh để phát hiện các cội nguồn cơ bản của áp lực cạnh tranh và tìm hiểu thế mạnh của mỗi lực lượng cạnh tranh.  Sự cạnh tranh của những ng ười bán hàng trong ngành  Các ý đồ thị trường của các công ty, của các ng ành khác muốn giành lấy khách hàng cho các sản phẩm thay thế của riêng họ  Sự ra nhập tiềm tàng của những đối thủ cạnh tranh mới  Sức mạnh và ảnh hưởng mặc cả có thể xuất phát từ phía những người cung ứng đầu vào  Sức mạnh và ảnh hưởng mặc cả có thể có từ ph ía những người mua sản phẩm Bước phân tích này quan trọng vì các nhà quản trị không thể sáng tạo được một phương án chiến lược thành công mà không hiểu sâu tính chất cạnh tranh của ngành. Môi trường vĩ mô  Biến động của môi trường chính trị - pháp lý  Biến động của môi trường kinh tế  Môi trường văn hoá – xã hội  Biến động môi trường công nghệ 2.3. Tổng hợp các kết quả phân tích chiến lược 2.3.1. Xác định các cơ hội và mối đe doạ bên ngoài Các cơ hội và các mối đe doạ không chỉ có tác động đến tính hấp dẫn của tình hình của một công ty mà còn chỉ ra nhu cầu về hình động chiến lược. Để thích hợp với tình hình của công ty, chiến lược phải: Nhằm mục đích theo đuổi các cơ hội thích hợp với năng lực của công ty - Tạo ra sự bảo vệ chống lại mối đe doạ bên ngoài Mô hình SWOT thường được sử dụng để lập bảng tổng hợp: - Công ty có các sức mạnh hay năng lực bên trong nào để có thể xây dựng xung quanh chúng một giải pháp chiến lược hấp dẫn? - Liệu các yếu kém của công ty có làm cho nó phải chịu thiệt hại cạnh tranh hay không và các yếu kém này khiến công ty không thể theo đuổi một số cơ hội ngành nhất định? Chiến lược cần điều chỉnh theo những yếu kém nào? - Những cơ hội ngành nào mà công ty có kỹ năng và nguồn lực theo đuổi với cơ hội thành công thực sự? những cơ hội ngành nào là tốt nhất xét từ quan điểm của công ty? - Những mối đe doạ bên ngoài nào cần quan tâm và các hành động chiến lược nào cần cân nhắc để tạo ra sự phòng vệ tốt? 3. Các giải pháp chiến lược Các giải pháp chiến lược được xây dựng theo hai cách: - Dựa theo kinh nghiệm: vận dụng kinh nghiệm trong quá khứ hoặc kinh nghiệm từ các tổ chức khác - Sáng tạo: tìm ra giải pháp mới cho phù hợp với tình hình cụ thể 3.1. Các giải pháp chiến lược cạnh tranh điển hình: - Chiến lược dẫn đầu về chi phí thấp: Chiến lược đặt thấp: Chiến lược đặt giá thấp hơn giá của các đối thủ cạnh tranh, tuy nhiên không thể theo đuổi giá thấp quá mức, đến mức cắt giảm các mặt hàng của công ty đến còn rất ít và làm cho chúng trở nên quá đơn giản khiến không còn có thể thu hút được người mua. - Chiến lược khác biệt hoá: Chiến lược đưa ra thị trường sản phẩm độc đáo nhất trong ngành được khách hang đánh giá cao về nhiều tiêu chuẩn khác nhau của sản phẩm và dịch vụ. Khác biệt hoá có thể là kết quả thông qua từ việc đáp ứng các tiêu chuẩn sử dụng hoặc tiêu chuẩn dấu hiệu nhận biết, mặc dù trong những hình thức bền vững nhất thì khác biệt ho á được hình thành từ cả hai. - Chiến lược tập trung hoá: Chiến lược nhằm vào một phân khúc thị trường hẹp nào đó dựa vào lợi thế về chi phí (tập trung theo hướng dẫn giá) hoặc theo sự khác biệt hoá sản phẩm (tập trung theo hướng khác biệt hoá). - Chiến lược đại dương xanh: là chiến lược phát triển và mở rộng một thị trường trong đó không có cạnh tranh mà các công ty có thể khám phá và khai thác 3.2. Các giải pháp chiến lược phát triển - Đa dạng hoá: Có hai hình thức đa dạng hoá. Đa dạng hóa có liên quan là sự đa dạng hoá vào hoạt động kinh doanh mới mà nó được liên kết với hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty bởi tính tương đồng giữa một hoặc nhiều bộ phận của chuỗi giá trị của mỗi hoạt động. Đa dạng hoá không liên quan là sự đa dạng hoá vào lĩnh vực kinh doanh mới mà nó hiển nhiên không có sự kết nối với bất kỳ lĩnh vực kinh doanh hiện có nào của công ty. Sử dụng chiến lược đa dạng hoá vì: do thị trường cũ đã bị bão hoà, cần tìm thị trường mới, để phân tán rủi ro và hiệu quả do đầu tư vào lĩnh vực khác. - Liên minh chiến lược: Là sự thoả thuận giữa hai công ty trở lên nhằm chia sẻ chi phí, rủi ro và lợi ích liên quan tới việc phát triển các cơ hội kinh doanh mới. - Mua lại và sát nhập - Liên kết theo chiều dọc: Có nghĩa là một công ty đang tự tìm kiếm đầu vào cho quá trình sản xuất của mình (sự hợp nhất ng ược chiều) hoặc đang tự giải quyết đầu ra của mình (sự hợp nhất xuôi chiều) 3.3. Các giải pháp chiến lược trong chu kỳ ngành  Các ngành mới và tăng trưởng: Hầu hết các công ty trong ngành nổi lên là nh ững công ty trong giai đoạn khởi động cần tăng thêm người, tăng thêm hoặc xây dựng thêm các thiết bị, gia tăng việc sản xuất, cố gắng mở rộng việc phân phối và đạt được sự chấp thuận của khách hàng.  Các ngành chín muồi: Khi độ chín muồi của một ngành bắt đầu đạt đến mức toàn bộ các lực lượng, và những sự thay đổi trong môi trường cạnh tranh bắt đầu, thì một số sự thay đổi về chiến lược có thể làm nâng cao vị trí cạnh tranh của hãng.  Các ngành suy thoái: Việc cạnh tranh trong những ngành có tôc độ tăng trưởng chậm/ hay bị suy giảm phải chấp nhận một thực tế khó khăn là môi trường vẫn tiếp tục bị đình trệ và các hang phải chấp nhận các mục tiêu hoạt động phù hợp với các cơ hội có sẵn của thị trường.  Các ngành toàn cầu hoá: Các công ty mong muốn tìm kiếm thị trường mới, nhu cầu cạnh tranh để đạt được chi phí thấp hơn, hoặc mong muốn tiếp cận với các nguồn lực tự nhiên ở các quốc gia đó. 4. Thực thi chiến lược Thực chất đây là giai đoạn hành động, biến ý tưởng thành hiện thực hoặc là giai đoạn huy động mọi thành viên trong tổ chức tham gia vào thực hiện mục tiêu chiến lược đã đề ra. Đây là giai đoạn khó khăn nhất trong quá trình QTCL, đòi hỏi trách nhiệm cao của mọi cá nhân trong tổ chức. Thực thi chiến lược là quá trình đảm bảo cho chiến lược được thực hiện ở mọi khâu, mọi bộ phận trong tổ chức. Yêu cầu:  Mục tiêu và kế hoạch triển khai phải được quán triệt tới mọi thành viên trong tổ chức.  Kế hoạch triển khai phải rõ rang  Phải thu hút sự tham gia đầy đủ, nhiệt tình của mọi thành viên trong tổ chức  Đảm bảo đủ nguồn lực cho thực hiện chiến lược  Xây dựng hệ thống thông tin quản lý và hệ thống kiểm soát hữu hiệu trong quá trình thực hiện chiến lược 5. Kiểm soát chiến lược Là quá trình người quản trị giám sát việc thực hiện của tổ chức cũng như các thành viên của nó để đánh giá các hoạt động xem chúng có được thực hiện một cách hiệu lực và hiệu quả hay không. Nếu kết quả thực hiện không đạt được các mục tiêu đề ra, tổ chức có thể phải điều chỉnh mục tiêu và hoặc điều chỉnh giải pháp (của chiến lược, kế hoạch, chương trình). Các bước kiểm soát chiến lược: - Thiết lập các tiêu chuẩn và mục tiêu mà có thể đánh giá việc th ực hiện - Thiết lập các hệ thống giám sát và đo lường báo hiệu các tiêu chuẩn, các mục tiêu có đạt đượ không. - So sánhh việc thực hiện hiện tại với các mục tiêu đã thiết lập. - Đánh giá kết quả và sửa chữa hành động (nếu cần) Hệ thống tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá phải đảm bảo tính nhất quán, phù hợp, ưu tiên và khả thi. PHẦN 2: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢCTHỂ HIỆN TRONG TÁC PHẨM BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO 1. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo Mùa đông năm 1427, sau khi bị chặn đường viện trợ, Liễu Thăng bị chém, Mộc Thạnh bị đuổi về nước, tổng binh Vương Thông đang cố thủ trong thành Đông Quan phải xin hàng, cuộc kháng chiến chống giặc Minh hoàn toàn thắng lợi. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế lập ra triều đình Hậu Lê. Thay mặt vua Lê, Nguyễn Trãi đã viết Bình Ngô Đại cáo để bá cáo cho toàn dân được biết chiến thắng vĩ đại của nh ân dân trong 10 năm chiến đấu gian khổ, từ nay nước Đại Việt đã giành lại được nền độc lập, non sông trở lại thái bình. 2. Nội dung tác phẩm “Bình Ngô Đại Cáo” Thay tr ời h ành hoá, h oàng thư ợng truyền rằng. Từng nghe: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo Như nước Đại Việt ta từ trước Vốn xưng nền văn hiến đã lâu Núi sông bờ cõi đã chia Phong tục Bắc Nam cũng khác Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một ph ương Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau Song hào kiệt thời nào cũng có. Cho nên: Tr ọn hay: Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo. Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay. Sĩ khí đã hăng Quân thanh càng mạnh. Trần Trí, Sơn Thọ nghe hơi mà mất vía, Lý An, Phương Chính, nín thở cầu thoát thân. Thừa thắng đuổi dài, Tây Kinh quân ta chiếm lại, Tuyển binh tiến đánh, Đông Đô đất cũ thu về. Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm Tuỵ Động thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm. Phúc tâm quân giặc Trần Hiệp đã phải [...]... tộc Việt Nam III BÀ I HỌC RÚT RA CHO CÁ C DOA NH NGHIỆP VI ỆT NAM 1.Vai trò và tầm quan trọng của việc xác đị nh sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp Qua nội dung tá c phẩm và tư duy chiến lược được thê hiện t rong Bình Ngô Đại Cáo , chúng ta ý thức và rút ra một bài học kinh nghiệm vô cùng quan trọng áp dụng cho các doanh nghiệp Việt nam đó là “ tầm quan t rọng của việc xác định sứ mệnh và mục tiêu của. .. khắp chốn Xa gần bá cáo, Ai nấy đều hay 3 Quy trì nh quản trị chiến lược thể hiện trong tác phẩm “B ình Ngô Đại Cáo Tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo với lời lẽ đanh thép , lý luận sắc bén, cấu trúc chặt ch ẽ, mạch lạc đã thuật lại nỗ i thống khổ của nhân dân và cuộc kháng chiến chống quân M inh Đồng thời qua tác ph ẩm này , chúng ta cũng nh ìn thấy rất rõ các bước hoạch đ ịnh chiến lược t rong cuộc kháng... tiêu, phân t ích tình thế đô i bên, điểm mạnh, điểm yếu của Nghĩa quân Lam Sơn , lựa chọn các giải pháp để th ực thi sứ mệnh , mục tiêu đã đề ra, đó là các nộ i dung được thể hiện rất rõ t rong tác phẩm Bình Ngô Đại cáo 3.1 Sứ mệnh và mục tiêu chiến lược Ngay từ những câu đ ầu t iên trong tác ph ẩm Bình Ngô đại cáo, Nguyễn Trãi đã xác đ ịnh sứ mệnh mà nghĩa qu ân Lam Sơn h ướng đến, sứ mệnh đó đ ược thể. .. thành công của công v iệc kinh doanh của bạn Cách doanh ngh iệp thiết lập mụ c t iêu sẽ quy t định việc doanh nghiệp có khả năng đ ể đạt được mục t iêu đó hay không 2 Phân tíc h chiến lược là bước quan trọng t rong h oạc h định chiến l ược của doanh nghiệp Việc phân tích, đánh g iá môi trường bên t rong và bên ngoài doanh nghiệp để ch ỉ ra các ưu điểm, nh ược điểm, thuận lợi, khó khăn , cơ hộ i và thách... trọng của th iết lập các chiến lược là cải thiện những điểm yếu của tổ chức, biến chúng thành điểm mạnh và nếu có thể th ì trở thành các khả năng đặc biệt Phân tích mô i t rường b ên trong là một bộ ph ận quan trọng, không thể thiếu của quản trị ch iến lược Nếu không phân tích tốt môi trường bên t rong, không nhận diện được đúng những đ iểm mạnh, điểm yếu của tổ ch ức thì sẽ không thể thiết lập được chiến. .. quan tâm và chú trọng tại các doanh nghiệp của Việtnam Thực tế xuất phát t ừ góc nhìn của yếu tố v ăn hóa ,người kinh doanh và nhiều doanh nghiệp Việt nam b ị chi phố i b ởi tâm lý đám đông trong kinh do anh Dẫn đến các quy t đ ịnh kinh doanh, sự thay đổi vẫn bị chi phố i bởi yếu tố tâm lý cá nhân, kinh ngh iệm và yếu tố tâm lý xã hội thay vì các đ ánh g iá khách quan có cơ sở hơn Để tồn tại và ph át... Việc lựa chọn chiến lược cần dựa trên cơ sở nguồn lực, khả năng h iện có và thế mạnh của ta để từ đó tận dụng được lợi thế, chủ động n ắm bắt thời cơ, hạn chế các nguy cơ và thách thức đang hiện hữu 3.3 Hoạch định chiến lược Qua tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi cũng chỉ ra ch iến lược sách lược đúng đắn của quân ta là đem đại nghĩa để thắng hung tàn , lấy nhu th ắng cương “ Đem đ ại nghĩ a để... nhân viên và công đống? Sứ mệnh được xác định đúng đăn, rõ rang góp phần t ạo nên sự thống nhất cao nhất trong toàn doanh nghiêp , góp phần củng cố tăng cường hình ảnh doanh nghiệp trước cộng đồng Sứ mệnh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc lập và thực hiện các kế hoạch marketing của doanh nghiệp, căn cứ vào sứ mệnh, mục tiêu của doanh nghiệp sẽ phác thảo ra các nét ch ính về ý tưởng và kế hoạch... mục tiêu của doanh nghiệp .Với doanh nghiệp “ sứ mệnh “ được hiểu chính là : nh ững lý do công ty đó ra đời và những căn cứ cơ bản nhất để công ty đó tồn tại và phát triển trong hiện tại và tương lai Sứ mệnh của công ty chính là bản tuyên ngôn của công ty đó đối v ới xã hộ i, nó ch ứng minh tính hữu ích và các ý ngh ĩa trong sự tồn tạ i của công ty đố i với xã hội Và thực tế tại Việt Nam trong bối... nghĩa của cuộc kháng chiến, tinh thần nhân đạo của nhân dân ta, ch ỉ cho quân thù thấy rõ tính chất ph i nghĩa, phản nhân đạo và nguyên nhân th ất bại tất yếu của chúng 3.5 Đánh giá chiến lược Bài cáo như một bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc Việt Nam, đã tuyên bố chiến thắng vang dộ i của qu ân ta “ Xã tắc t ừ đây v ững bền Giang sơn t ừ đây đổi mới” Rõ ràng, ch iến lược sách lược đúng đắn đã đem . soát chiến lược 8 PHẦN 2: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢCTHỂ HIỆN TRONG TÁC PHẨM BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO 10 1. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo 10 2. Nội dung tác phẩm Bình Ngô. Ngô Đại Cáo 10 3. Quy trình quản trị chiến lược thể hiện trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo 14 PHẦN 3: BÀI HỌC RÚT RA CHOCÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 20 PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN. ưu tiên và khả thi. PHẦN 2: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢCTHỂ HIỆN TRONG TÁC PHẨM BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO 1. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo Mùa đông năm 1427, sau khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận phân tích quy trình quản trị chiến lược thể hiện tác phẩm bình ngô đại cáo của nguyễn trãi và bài học rút ra cho các doanh nghiệp việt nam, Tiểu luận phân tích quy trình quản trị chiến lược thể hiện tác phẩm bình ngô đại cáo của nguyễn trãi và bài học rút ra cho các doanh nghiệp việt nam, Tiểu luận phân tích quy trình quản trị chiến lược thể hiện tác phẩm bình ngô đại cáo của nguyễn trãi và bài học rút ra cho các doanh nghiệp việt nam

Từ khóa liên quan