0

SKKN Nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp của cán bộ quản lý

29 2,583 18

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2015, 08:49

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG DỰ GIỜ THĂM LỚP CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ” MỤC LỤC PHẦN I : NÊU VẤN ĐỀ 1.Sự cần thiết tiến hành đề tài: 2. Phạm vi nghiên cứu: 3. Phương pháp nghiên cứu: PHẦN II :NỘI DUNG I. Thực trạng về việc kiểm tra đánh giá giờ dạy trên lớp của giáo viên 1. Cơ sở lý luận 1. 1 Quan niệm về kiểm tra đánh giá 1.2 Tác dụng của việc kiểm tra đánh giá đối với hoạt động chuyên môn trong nhà trường 1.3 Nội dung kiểm tra đánh giá: 2. Cơ sở thực tiễn: 2.1 Đặc điểm của trường tiểu học Gia Sàng 2.2 Kết quả hoạt động của trường tiểu học Gia Sàng II. Những biện pháp đẩy mạnh hoạt động dạy học thông qua việc dự giờ thăm lớp. 1/ Xây dựng kế hoạch tổ chức dự giờ kiểm tra đánh giá: 2/ Thực hiện kế hoạch dự giờ kiểm tra đánh giá: III. Kết quả đạt được và tính khả thi của sáng kiến kinh nghiêm PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận 2. Những kiến nghị, đề xuất Trang 2 Trang 2 Trang 3 Trang 3 Trang 3 Trang 4 Trang 4 Trang 4 Trang 4 Trang 5 Trang 5 Trang 6 Trang 6 Trang 8 Trang 10 Trang 10 Trang 11 Trang 18 Trang 21 Trang 21 Trang 24 PHẦN I : NÊU VẤN ĐỀ 1. Sự cần thiết tiến hành đề tài: Nghị quyết dại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ XI đã khẳng định: “ Đổi mới và phát triển toàn diện, mạnh mẽ giáo dục, đào tạo. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội. Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng ” Để đáp ứng nhu cầu đổi mới của xã hội, để thực hiện nghị quyết của Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ XI, ngành giáo dục đặt ra cho hệ thống giáo dục nói chung và bậc tiểu học nói riêng, việc nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục là một yêu cầu cấp thiết đặt ra cho những nhà quản lý cũng như mỗi người giáo viên. Chất lượng giảng dạy và giáo dục của nhà trường, phụ thuộc vào giờ lên lớp của giáo viên, do vậy các nhà quản lý phải kiểm tra thường xuyên, kịp thời và đánh giá chính xác giờ lên lớp của giáo viên. Thực tế hiện nay, cán bộ quản lý ( CBQL) tuy đã để tâm đến việc kiểm tra-đánh giá giờ lên lớp của giáo viên, nhiều năm qua việc kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của giáo viên đã góp phần thúc đẩy hoạt động sư phạm trong nhà trường. Bước đầu việc kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của CBQL đã tác động tới từng giáo viên trong việc giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Nhưng việc kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của giáo viên còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Có những CBQL chỉ kiểm tra cho điểm mà không đánh giá, nhận xét hoặc đánh giá chung chung Điều đó chẳng những không kích thích động viên được giáo viên mà còn làm cho các giáo viên trong hội đồng sư phạm không có hứng thú trong giảng dạy, họ tự ti, ỷ lại và làm việc không hết trách nhiệm. Vấn đề kiểm tra- đánh giá ở trường tiểu học là khâu quan trọng trong chu trình quản lý nó được coi như một thứ vũ khí sắc bén của các nhà quản lý để đẩy mạnh hoạt động dạy học trong nhà trường. Xuất phát từ thực trạng trên khiến tôi quyết định chọn sáng kiến :" Nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp của cán bộ quản lý". Với mục đích tìm ra biện pháp khắc phục những hiện trạng nêu trên và nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường tiểu học. * Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về đánh giá giờ dạy trên lớp của giáo viên, đề xuất một số biện pháp của người CBQL về việc đánh giá giờ dạy trên lớp của giáo viên ở nhà trường tiểu học góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục ở nhà trường và hiệu quả công tác quản lý. * Nhiệm vụ nghiên cứu: Tìm hiểu cơ sở lý luận về công tác đánh giá của CBQL đối với giờ dạy trên lớp của giáo viên ở trường tiểu học. Đề xuất một số biện pháp của CBQL để thực hiện kiểm tra-đánh giá giờ dạy trên lớp của giáo viên trường tiểu học có hiệu quả. 2. Phạm vi nghiên cứu: * Địa điểm: Các giờ dạy trên lớp của các giáo viên trong trường tiểu học Gia Sàng và thực tế dự giờ ở một số tiết dạy trường bạn. * Thời gian nghiên cứu: Năm học 2009 - 2010; 2010 - 2011; 2011 - 2012 * Đối tượng nghiên cứu: Giáo viên trường tiểu học Gia Sàng thành phố Thái Nguyên. * Phạm vi nghiên cứu: Nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp của cán bộ quản lý. 3. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc và nghiên cứu các tài liệu văn bản để hiểu được cơ sở lý luận của việc đánh giá giờ lên lớp của giáo viên. - Phương pháp quan sát: Thông qua việc đánh giá giờ dạy của giáo viên để có những số liệu về thực trạng giúp cho việc nghiên cứu. - Phương pháp đàm thoại: Trao đổi phỏng vấn của cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học để thu thập thông tin phục vụ cho mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tập hợp lại những kinh nghiệm nghiên cứu và thực tiễn về đánh giá đề xuất các biện pháp. PHẦN II: NỘI DUNG I. THỰC TRẠNG VỀ VIỆC KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY TRÊN LỚP CỦA GIÁO VIÊN 1. Cơ sở lý luận 1.1 Quan niệm về kiểm tra đánh giá 1.1.1 Kiểm tra: Là quá trình xem xét thực tế nhằm đo nhiệm giữa mục tiêu đề ra với trình độ đạt chuẩn trên thực tế của đối tượng nhằm thu thập thông tin (ngược). Tạo nên quá trình điều chỉnh của hệ quản lý và tự điều chỉnh của hệ bị quản lý. 1. 1.2 Đánh giá: - Đánh giá là đưa ra nhận định tổng hợp về các dự kiện đo lường được thông qua các kỳ kiểm tra lượng giá trong quá trình và khi kết thúc bằng cách đối chiếu, so sánh với những tiêu chuẩn đã được xác định rõ ràng trước đó trong các mục tiêu. - Đánh giá là quá trình thu thập thông tin,xử lý thông tin để lượng định tình hình và kết quả công việc giảng dạy của giáo viên người đánh giá có kế hoạch quyết định và hành động có hiệu quả. 1. 1.3 Đánh giá giờ dạy trên lớp đối với giáo viên: Là một quá trình tiến hành có hệ thống nhằm xác định mục đích thành công của giáo viên trong giờ dạy về nội dung giờ dạy,về phương pháp mà giáo viên đã áp dụng về phong thái của giáo viên trong giờ dạy học, nó bao gồm sự miêu tả định tính và định lượng kết quả đạt được thông qua những nhận xét, so sánh với mục tiêu giờ lên lớp dựa vào các chuẩn đánh giá. 2. Tác dụng của việc kiểm tra đánh giá đối với hoạt động chuyên môn trong nhà trường. 2.1.1 Việc kiểm tra đánh giá giúp cho CBQL: - Qua việc kiểm tra đánh giá giờ dạy trên lớp giúp cho CBQL nắm bắt được năng lực sư phạm của từng giáo viên trong trường, xác định được thực trạng của việc giảng dạy để phát huy những ưu điểm và hạn chế những vướng mắc trong giờ dạy trên lớp, từ đó CBQL điều chỉnh ngăn ngừa những sai lệch. Thông qua kết quả kiểm tra đánh giá cho phép CBQL đi đến những quyết định tối ưu nhất để xếp loại chuyên môn nghiệp vụ và công nhận giáo viên giỏi cấp trường đồng thời giúp cho CBQL sử dụng đúng người đúng việc phát huy được năng lực sở trường của mỗi giáo viên. 2.1. 2. Kiểm tra đánh giá giúp cho GV: - Giáo viên tự đánh giá khả năng năng lực chuyên môn của mình đồng thời học hỏi được từ CBQL về kiến thức kĩ năng, phương pháp, cách thức tổ chức….để từ đó nâng cao nghiệp vụ sư phạm, rèn luyện nhân cách nhà giáo, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực ý chí, tính kiên trì lòng tự tin, ý thức tập thể và quan hệ ứng xử. 3. Nội dung kiểm tra đánh giá: 3. 1. Đánh giá công tác chuẩn bị của giáo viên 3.1.1. Việc soạn bài: Khi kiểm tra-đánh giá việc soạn bài cần chú ý những vấn đề sau: Soạn đúng, đủ yêu cầu các mục đề như: Ngày soạn, ngày giảng, tên môn, tên bài. Soạn đúng theo phân phối chương trình của bộ quy định, về nội dung đã được nâng cao và chắt lọc lại những bài học có bổ sung phần giảm tải. Trong việc soạn phải hình thành các hoạt trong một tiết dạy, các bước trong từng hoạt động đó, thời gian, định hình các hoạt động của thầy, hoạt động của trò, giáo viên cần khắc sâu điều gì HS dễ mắc phải, mở rộng ra sao? Hệ thống câu hỏi phải logic, phải đưa HS vào tình huống có vấn đề để khai thác vốn sống và vốn kiến thức HS đã có vào nội dung bài dạy. 3.1.2. Đánh giá việc chuẩn bị đồ dùng, phương tiện dạy học Đánh giá việc chuẩn bị đồ dùng dạy học cũng có thể đánh giá được tinh thần nhiệt tình sáng tạo của giáo viên trong công tác ta cần xem xét để thấy được bài dạy có thể sử dụng được những đồ dùng nào giáo viên có thể tự làm, góp ý cho giáo viên giúp họ có thể sáng tạo, tìm tòi để có nhiều đồ dùng phù hợp, tiện lợi phục vụ cho bài dạy đạt hiệu quả 3.1.3. Đánh giá việc giảng bài trên lớp của giáo viên : CBQL cần chỉ ra những ưu điểm để giáo viên phát huy và những hạn chế mà giáo viên cần khắc phục. CBQL cần tạo tâm lí cho giáo viên để cùng giáo viên trao đổi những kinh nghiệm trong giảng dạy, tháo gỡ những khó khăn tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên phát huy hết năng lực chuyên môn 2 . Cơ sở thực tiễn: 2. 1. Đặc điểm của trường tiểu học Gia Sàng Trường tiểu học Gia Sàng nằm trên địa bàn phường Gia Sàng với diện tích 1775 m 2 . Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối khang trang với 16 phòng học cao tầng; các phòng ban như nhà hiệu bộ, thiết bị thư viện đầy đủ. Chính vì vậy trường đã tổ chức học 2 buổi/ ngày cho 100% học sinh trong đó 70 % học sinh ăn học bán trú tại trường. Trường đã được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1, phấn đấu năm 2014 đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. * Quy mô phát triển trường lớp: ( Năm 2011- 2012) - Trường có 16 lớp học 2 buổi/ngày với tổng số 438 HS. - Toàn trường có 33 CB - GV, 13 Đảng viên. - Trường có 1 giáo viên giỏi toàn quốc; 5 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và nhiều giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố. Về trình độ chuyên môn: Năm học Tổng số CBGV Trình độ Ghi chúĐại học Cao đẳng Trung cấp SL % SL % SL % 2008-2009 24 13 54 3 12,7 8 33,3 2009-2010 28 16 57,2 4 14,2 8 28,6 2010-2011 29 18 62,1 7 24,1 4 13,8 2011-2012 33 19 57,6 10 30,3 4 12,1 Về tuổi đời giáo viên Năm TSGV Tuổi từ 20- 25 Tuổi từ 26- 30 Tuổi từ 31-40 Tuổi từ 41- 50 Tuổi trên 50 2008- 2009 24 1 7 3 11 3 2009- 2010 28 5 8 4 8 3 2010- 2011 29 10 4 9 2 4 2011- 2012 33 13 5 13 1 1 Phần lớn đội ngũ giáo viên trường tiểu học Gia Sàng tâm huyết với nghề, tận tâm với học sinh, nhiều tấm gương các thầy cô giáo đã vượt qua khó khăn về đời thường để dạy tốt - nêu gương sáng cho học sinh noi theo; trường nhiều năm đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc. Trong 3 năm gần đây do có chế độ nghỉ hưu sớm nên nhà trường được tuyển thêm giáo viên trẻ, họ nhiệt tình trong công tác, ham học hỏi, cầu tiến bộ nhưng lại chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy. Do cơ chế tuyển viên chế hiện nay của ngành giáo dục ( những giáo viên là dân tộc, con gia đình chính sách được cộng 30 diểm ưu tiên) nên nhiều giáo viên trẻ là dân tộc nhà ở xa như Võ Nhai, Định Hoá, Phú Lương, thậm chí ở tỉnh khác như Lạng Sơn, Bắc Cạn được trúng tuyển nhưng phải thuê nhà ở trọ. Đồng lương thấp, lại phải thuê trọ nên kinh tế của những giáo viên này gặp không ít khó khăn nên củng ảnh hưởng không nhỏ tới chuyên môn. Từ năm học 2008 - 2009, tuy việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy đã được nhà trường quan tâm, 100% GV đã được học bồi dưỡng tin học nhưng phòng máy vi tính của trường chưa đồng bộ, đội ngũ GV mới chỉ biết sử dụng vi tính trong soạn thảo văn bản thông thường hoặc biết các thao tác để sử dụng giáo án điện tử đã được soạn sẵn; tỷ lệ giáo viên biết soạn giáo án điện tử thành thạo hoặc khai thác dữ liệu nguồn để xây dựng giáo án còn chưa nhiều. Cho đến nay trường đã có phòng học vi tính cho học sinh và các phòng ban khác đều được trang bị đầy đủ, tỷ lệ giáo viên biết dạy học và sử dụng máy tính thành thạo ngày càng cao hơn. 2.2 Kết quả hoạt động của trường tiểu học Gia Sàng Trong những năm học vừa qua trường tiểu học Gia Sàng luôn đạt trường tiên tiến, tiên tiến xuất sắc , Công đoàn vững mạnh, vững mạnh xuất sắc, Liên Đội mạnh xuất sắc cấp tỉnh. Cụ thể như sau: Năm Giáo viên Học Sinh CSTĐ LĐTT GVG TP GVG trường HSG TP- TỈNH HSG HSTT HSTB HS yếu [...]... hút được giáo viên nên hiệu quả, chất lượng chưa đạt được như mong muốn II NHỮNG BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THÔNG QUA VIỆC DỰ GIỜ THĂM LỚP 1 Xây dựng kế hoạch tổ chức dự giờ kiểm tra đánh giá: Kế hoạch dự giờ được xây dựng dưới nhiều hình thức: Báo trước, không báo trước, dự giờ cả buổi, dự giờ có mời đồng nghiệp cùng dự, dự giờ có sử dụng công nghệ thông tin… Để xây dựng kế hoạch dự giờ hiệu... ở những giờ dạy tiếp theo *Như vậy qua việc dự giờ kiểm tra đánh giá toàn diện giáo viên đã góp phần thúc đẩy sự phấn đấu nỗ lực của từng giáo viên 3.2 Dự giờ đột xuất: là việc dự giờ không báo trước chỉ nằm trong mục tiêu cần đạt của CBQL Mỗi giáo viên lên lớp phải chấp hành việc dự giờ đột xuất bất kì mà CBQL đề xuất *Ưu điểm: - Kích thích hoạt động dạy của mỗi giáo viên - Đối với giáo viên: Luôn... * Thông qua việc dự giờ đột xuất góp phần đẩy mạnh hoạt động dạy học trong nhà trường là: mỗi giáo viên trước khi lên lớp luôn luôn phải chuẩn bị bài, chuẩn bị tâm thế dự giờ, chuẩn bị đồ dùng dạy học 3.3 Dự giờ hội giảng: Là hoạt động sư phạm mang tính tập thể giáo viên trong trường * Ưu điểm: - Dấy lên phong trào dạy học trong nhà trường - Qua hội giảng giáo viên củng cố kiến thức các bước lên lớp. .. kế hoạch xây dựng từ đầu năm học đó chính là hoạt động kiểm tra toàn diện *Ưu điểm - Giáo viên có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt (đồ dùng DH, tiến trình lên lớp, tâm thế sư phạm) -CBQL qua việc dự giờ nắm bắt trình độ sư phạm của giáo viên, các hoạt động sư phạm mà giáo viên đã làm được, chất lượng dạy và học , nền nếp của lớp -Từ đó làm căn cứ để đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học -Làm căn... phương pháp dạy học của một dạng bài nào đó - Qua hoạt động chuyên đề đẩy mạnh hoạt động tổ chuyên môn - Qua dự giờ chuyên đề tháo gỡ những khó khăn chuyên môn cấp khối tổ gặp phải, làm chỗ dựa vững mắc cho giáo viên mới ra nghề học tập chuyên môn *Thông qua dự giờ chuyên đề thúc đẩy hoạt động chuyên môn bằng việc thực hiện đúng tiến trình lên lớp, giáo viên trao đổi những kinh nghiệm dạy học, việc làm... quả giờ dạy khác nhau - Tìm được những sáng tạo của mỗi giáo viên để tháo gỡ kiến thức nội dung bài giảng * Thông qua việc dự giờ: CBQL cho người dạy tiết 1 cùng dự để rút kinh nghiệm cho việc dạy của mình và bổ sung cho đồng nghiệp giáo viên dạy tiết thứ nhất học được ở giáo viên dạy tiết sau những vấn đề gì? Người dạy tiết thứ nhất bổ sung cho người dạy ở tiết dạy sau những vấn đề gì? * Thông qua. .. đua có những tiết dạy hay thúc đẩy được các hoạt động của tổ chuyên môn, thúc đẩy được cá nhân tích cực trong hoạt động chuyên môn của nhà trường PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN 1 Nâng cao nhận thức của đội ngũ cốt cán và toàn bộ giáo viên: - Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc kiểm tra- đánh giá giờ dạy trên lớp cho tất cả giáo viên trong trường vì khi mỗi giáo viên có nhận thức... cực, chủ động, sáng tạo của học sinh Giáo viên còn thụ động, chưa chủ động, tích cực, sáng tạo trong nên hiệu quả giáo dục chưa cao Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý học sinh còn nhiều hạn chế Nhiều giáo viên chưa có ý thức tự học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ, việc học tập mang tính thụ động, chỉ học tập, bồi dưỡng khi có sự chỉ đạo Một số giáo viên có tư... giá giờ dạy trên lớp của CBQL trường tiểu học là vô cùng quan trọng trong quá trình quản lý Để tiến hành tốt việc kiểm tra-đánh giá giờ lên lớp của giáo viên người CBQL cần phải có trình độ chuyên môn cao, phải năng động sáng tạo, nhiệt tình, ngoài ra CBQL còn phải có nghệ thuật quản lý có năng lực chinh phục và cảm hoá con người Trong quản lý muốn công tác kiểm tra- đánh giá giờ lên lớp của giáo viên. .. d,Stp của HLP A gấp 4 lần Stp của HLP B lần Stp của HLP B Kết quả giờ daỵ của giáo viên tiết sau có tiến bộ hơn so với tiết dự trước, những tồn tại mà giáo viên mắc phải trong giờ dạy, sau khi được tôi rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc, thẳng thắn, chỉ ra những chi tiết vướng mắc về nội dung của bài, phương pháp giảng dạy, các hoạt động của giáo viên và học sinh thì những tiết sau gần như giáo viên . :" Nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp của cán bộ quản lý& quot;. Với mục đích tìm ra biện pháp khắc phục những hiện trạng nêu trên và nâng cao chất lượng. nghiên cứu: Giáo viên trường tiểu học Gia Sàng thành phố Thái Nguyên. * Phạm vi nghiên cứu: Nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp của cán bộ quản lý. 3 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG DỰ GIỜ THĂM LỚP CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ” MỤC LỤC PHẦN I : NÊU VẤN ĐỀ 1.Sự cần thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp của cán bộ quản lý, SKKN Nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp của cán bộ quản lý,

Từ khóa liên quan