0

SKKN Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thanh Hóa thông qua khảo sát, trao đổi nghiệp vụ theo định hướng đổi mới giáo dục Việt Nam

23 902 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 10:11

   !"#$ %&'!('$"( ) *$+  !"#!$%&'()*+*&(!,- ./012+'3'*+45+6+7 (8*9+"(:8"; !"6(+!,#<=>*#?' @ABC&+4'3*+45DE+FB "!,-G:8+6+HI,?%&',HI,?J ,K+I4?@76#,*(49; /LMNO/PQPRSTQNUQVNNM00WP@ LX53I4?EI+J,K()*+*&( !,-*+45YAZ5,I4?()*+*&(!,-*+ 45K[FE&+J,KE3,KEH&(3@JE %&'\$"I+&,]WE8[JE,E,@ IE3*+G^!'!,-E8*\ F'!?'8*+45I+J,K+6+HI ,5E*8<_ `+?'8^'8FE' 6FJD; a'LFSMbcPd8B^.P$EPa/eEPafP2 +#UNNN*&(!,Wd$.a'7EfF'72; P+&Cd8IJ8!,-(:8!"E  /01Fg!,-5(EJ8*!g E'!@"!,-:8E!,E&+J8!,W( B<*+45FW?*'(+;3  `*,6+!,-8C(EW<$? 1 B `+(*8<#8* *+45+6+.hijP2; P?'/",K8**+45+6++6VNSSOVNVN  KP/W884'"/k0iL3 !  +6  8*    ?  '8  *+  45  "  C  VNVN  ."     cMTUQOk0iVNQSNQVNSN2GHd?'",:0W PLlPa+*,'*+45+6+EPI *+45d.PPhiP=2L+h*e7h*+ 45+6+Pa+*++mE8K8*8 E&< Ce7"+*J,K*&(!,-*+45*J8; n*',h*PPhP=LoP7++*E: JI,(',"<-]E#"+'**J ,K()/01*+45E\8+e7h*+45+6+I4?E! +6E+6+E&H4p/019+/",K8**+45+6+ +6VNSSOVNVN&LPa+*;Z%*I,@( \^F+B/017@7("<E]C!,-@ &EF88#I+C,?,6+E!,-+/01*+457@7 +&(:8"3*+45+6+; +*7('\^K_"!& #E3F\8^\\K'3YNâng cao cht lưng đi ng cn b qun l gio dc tnh Thanh Ha thông qua vi!c kho st, trao đ&i nghi!p v theo đ)nh hư*ng đ&i m*i gio dc Vi!t Nam . 2 ),-$+ .)/01232456789:;6<= E+6+E&H4p9+C,??.1Pa27 "8B&"";P++6+E&H4p9+1PaEd !I"'+6+EJ,'+d&":45"<Eq CE*(+!"_'5?rEJ8+$_ C,?#"E8sK8?'*#+6(3'8; +6+E&H4p9+1Pa4?"+_[!+ (3+6+&H4p9+*[F<^4?+d ;n"8::EF1Pa,"<EqCE*(# "EK"K8#rE^*d?'K*' 5E^'5(39+[%E+_3'J ; :+*E+Bt&H4p/01hi9+"8:C ,??'''&H4pu',E^8`*+6( g?rG+#!*m&H4pEv0H4p9+ 3 1PaF(4"?EWK8$w_,-"?9+ g^'5d/01hi8';i+:E+B 9+1PaE(4"<#K""9+m?g^'E &^'E_"<EqC*(#"8Km /01F?'6+g^'$+_ 3'J; n'**/01*+45F"K8**+ !*m&H4p;/F&t'I`u' *!x!*m$:8!,-;:EB8@< &H4p/01hi&t*46Fm<B<&H4pE" K8K8,-*8@8*846$8*WW?E(E*6+ d$G?'&H4p9+8**< ,J8+/01hi*$E*4$(mK* !"J38sK8?r@7*+45,^&"By\8 /01hi8**C,??'@<#'5 K+; Z(C&8*8,-!$<Y O1:h*+45.VNNT2G1:&BzB1:h*+45.VNN{2; O"N{QVNNTQOPPP/W8SS *NSCVNNT3'84'3*A=I4?I+J,K ()*+*&(!,-*+45+6VNNTOVNSND; O/W8SSTQVNSNQO/fVM*SVC VNSNY*'!,-3*+45; O/W8SbQVNSNQO/fNT*NcC VNSNY3+6+&H4p^<; O!"NbQO0/e0*?&(0(hijP NMQNMQVNN|3'8*86*d86+6 VNSSOVNVN 4 OP^V{QVNN{QPPO0hiPVV*SNCVNN{0( 70(h*+45+6+&!/['7$ @7Ed$@7d8B^F3J8$; OP^SMQVNSSQPPO0hiPNb*MCVNSS0( 70(h*+45+6+&!/['7d $; O}",:TSQ}1O0/PV{QSNQVNSV0(/W; O"SVSTQo0hijPNMQMQVNSc0(h*+45 +6+; O/*&*+*+B"+6(*+45+6+L PaFgC$VNSS"C$VNSVOVNSc; >)?@7ABC6D789:;6<= ()*&(!,-*+45FJ3FF8+?8* hijP;f#,*&(!,-*+45,_*+`K&B 'E3(,^*!,-EFm(^ 86+EF'+^**+45EF&,]WE8[ JE6+<EB<?'\*@Ed, EW*FB<E!,-!*m+ 6+7$J8$m(+6+; PE#BC&+4'3*+45n' ~7F(m(!,-W'8E()/01*+45 '&(,(6"33%;Z(+_I "J3,()/01hiK+6+E&H4p7 d!,-D'8D",9+'; Z%*E()/01*+45F@(?m:E* *,6WmEd!+tm^+^* !,-d;/^*E**/01*+45*J8 ??'8LXK_ "3C ,?,6+!,-()/01*+45;•XE*3 !,-*+45A'8DEd$@m0H 5 4p"*!,-*+45A'8D8$K* <,+d$^Ed$^)$ *!,-d*+457'!@+& ; a$#KxKY .S2PCd:<3"mBC&+4'*+45G .V2f*C,?!,-*+45?rG .c2P\[C?$3!,-*+45; .M2P?:<Km<7W++"m! ,-*+45*8<#(:88*; P?r+J*C,?1hi*!,-*+45' P?r+J*C,?1hi*!,-*+45' #K&H4p,Y #K&H4p,Y Thứ nhất: Thứ nhất:   Bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng để cán bộ QLGD chủ động tham Bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng để cán bộ QLGD chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương +'!*'#E +'!*'#E \*@Ed,EW*Ef*8,: \*@Ed,EW*Ef*8,: +,]?*+45+6+E&"_@EW*F +,]?*+45+6+E&"_@EW*F '?+(Et+$d?'# '?+(Et+$d?'# +*+45,#8*E*+45+6+,?'8+ +*+45,#8*E*+45+6+,?'8+ E+4I; E+4I; Thứ hai: CBQL phải c Thứ hai: CBQL phải chịu trách nhiệm kiểm soát các nguồn lực và đảm bảo chúng được dùng một cách tối ưu.!,-*+458&"* "'"?"*+6(J,K d;Zx8XB<m+6(o,'" +E16+E*+EI8m4+3B< dEK^'&I)BEF^ m; Thứ ba: Tạo ra bầu không khí hoặc tiếng nói chung cho phép mọi người có thể phát huy tốt nhất khả năng của họ. 1hi#$*I4?E mK#m;P#m8'Kmd +@,'$€E<\EW?( 6 *+6(E'***6+<E"<qC6K;PC dK8*E8K8,'*BOF&+^' ;PCd?+!3+*dG Thứ tư: Khuyến khích tính hiệu quả trong công việc và tìm kiếm sự tiến bộ không ngừng, tạo ra những thách thức tư duy, tạo ra đổi mới. 1hi 8&"*%J33B*4)8*'_ ")C*J8:_E*,;Z$ +d3K"W*-7*6+E B;P?'^*5J,K^;=I4?+% d9~**3L5J,KE*!mE 5;;;+8sK8?"E%&',H,?d; Thứ năm: Lãnh đạo tập thể nhà trường học tập;!,-*+45# &"*W,'#*6+$`@,GZx.h*+ E$E;;;2d$:88*C,^'8 5&IExKH'8E&•&6+'5; )##$E!FG" .)?9HHI47?J1DKLJMN7:OOJACJ?96?P97?Q<CJ7R6DAL7 S?TJ0LA<L6?DKLU?V62JCK7L6WX7L77;U) P?'/",K8**+45+6++6VNSSOVNVN KP/W884'"/k0iL 3!+68*?'8*+45"CVNVN." cMTUQOk0iVNQSNQVNSN2GHd?'",:0W PLlPa+*,'*+45+6+E\^ +h*e7h*+45+6+Pa+*&^ CcbbQehijPOhi/Sc*cCVNSc3'+*J ,K*&(!,-*+45;P9+FEh*+PIhiP=L mE8K8*8 E&<Ce7"+*J ,K*&(!,-*+45*J8I4?!+6+6+E&H 4p9+/",K8**+45+6++6VNSSOVNVN 7 &LPa+*; >)#?YK?ZU:[K7L7U?\6D7?]76^6D7891KLJMN7:OOJACJ ?96?P9_V`M@6D7L7Ha4U?Kb4S?TJ0LA) PIhiP=L(""‚+*SEVz ,*8 <Ce7Yh*+45Z#+Eh*+45P$Eh*+ 45P$Eh*+45PdEh*+45'8+ -"3L+8sK8;   c)#?YK?ZU:[K7L7#?\6DDKLJMN7:OOJACJ_V`M@6D7?I/6D ABd6?6XKM46D2OH:Ke7ACK7L7?4`e6) "+*C,?*&(!,-*dZ#+EP $EP$@7EP$8B^EPI*+45d *'+LE\^z^C8K8*' 8K8(^'Y ƒK+*YSNN„*&(!,-*dZ#+EP $EP$@7EP$8B^EPI*+45d 86+';  ƒYa(dFZ9E*"E&"E,+EECIv ƒ(4Z9YA}+*C,?*&(!,-*+45D P+d"+*E3E+^*y+B( "<E]C@&+()*&(!,-*dZ#+E P$EP$@7EP$8B^EPI*+45d F&'; ƒ=I4?@m,'Y f  g$& #  ST8\ …B<E&,-4+E'6 &v fhijP UN8\ OP^!5WE#K+* OP^(J33*+45 1hi9+Bhin PPhiP=L 8 ST8\ P"+*9+‚NS fhijP  PPhiP=L cN8\ P"+*9+‚NV fhijP  PPhiP=L ST8\ L,+ UN8\ P+B"<E]C@& /01hi+'G*8uu fhijP  PPhiP=L ST8\ PB" fhijP h)B9J<iK6D?KeU:Nj4T623DKLJMN7:[K7L6WXj4T623DKLJMN7ACK 7L7?4`e6  h).)K[KA?Ke40/WX:=B46DAVHkAQ6?ABJ6D<P7?QBl7?]7 6^6DWmKMIn6DDKLJMN7 h)>)?o6DA?O6?A@4789DKLJMN7$KeA9H6PK7?46D:O?96?P9 6PKBKp6DABJ6DA?qKSr<iKH[KAs.tuv<b669`w O}^g8*3!^E6,d$K8W *^&E,+E'h*+45K+Lg Z#+"6$.^,'$PaF2; O()*+/01*+453,KEH&(3@J &(^EFm(6[[+G,^I"3EF C,?^'8586*8<#B*+45 8B^;.^,'$PaF2; O/@7:J"&KCd9+[FE '6F(FE@&*8<'46$.^,' $PaF2; O/J,K*+45+4'KI,EJ,K*+ 45)$K__8*; OPm(4IWKI+E'+6+HI,?E&H4p IF'!; 9 O&3@"EW*+hnE$E J,+*&(E*+^*7sFCEsIEsG+ $•+E$,+9H&+*4I(E$ ":E' ;;; OP?'FJ,K8B:8*+45Z#++€TBG4m "!8B:8*+45P$\(BE6[8B:8*+45 Pa/eg&"8B:8*+45$; PB<*8+++GI4?d6 [!7*J8$E&:$ O/^*(F*+45'!@; (Tất cả các nội dung trên đều nêu số liệu minh họa cả nước và Thanh Hóa) h)c)?o6DAm6ACK?C67?b`b4SxH789DKLJMN77T6I[76PK7?46D:O ?96?P96PKBKp6D 9y?o6DAm6ACK?C67?b`b4SxH OZ(8@??+*+45,!*#E# +*+45 6"E l,6^dJ8G&K _W*8@+*+45; O/J,K*+45*8<#8*"(EI [_8*!^J,K 3G'$u  6"G(4E@m !*G?,'J,K*+ 45_*s3 :Ku85; Of@8*846:BE8@8*8E**  6"E 3?+zEE45E +I*;;; *+45F!+6HI,?+ On'#+*+45 &m!IE4E/en/"&  ,6:E4'WJ+*d$ "3; (Tất cả các nội dung trên đều nêu số liệu minh họa cả nước và Thanh Hóa) Wy D4`p66?V6 10 [...]... cho các nhà giáo và cán bộ quản ly giáo dục Chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản ly giáo dục về tư tưởng chính trị, đạo đức, trình độ đào tạo, năng lực nghề nghiệp Đổi mới cách xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo lại, chương trình bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản ly giáo dục Đổi mới cách thức tuyển dụng, đánh giá, sư dụng và bổ nhiệm nhà giáo, cán bộ giáo dục Rà soát... chiến lược giáo dục giai đoạn 2011 – 2020, và trước mắt là quy hoạch đội ngũ CBQL ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2010 - Điều chỉnh nội dung chương trình bồi dưỡng cán bộ quản ly do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, phù hợp với thực tiễn giáo dục của địa phương Thanh Hóa - Góp phần cập nhật thông tin, nâng cao trình độ và năng lực quản ly, lãnh đạo của cán bộ quản ly giáo dục các cấp trong tỉnh - Mở... thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; tiếp tục thực hiện đổi mới giáo dục nghề nghiệp, đại học và một số nhiệm vụ của giai đoạn 1 với các điều chỉnh bổ sung; tập trung củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục thực hiện đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tin học trong hệ thống giáo dục quốc dân 13 - Tiếp tục thực hiện đề án quy hoạch phát triển nhân lực của các bộ, ngành,... quyết của Đảng, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Quyết định số 1215/QĐ- BGD&ĐT ngày 4/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thì việc bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực của người cán bộ quản ly là một việc làm quan trọng Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị với Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa và các cấp, các ngành... người ngày nay phải đạt chuẩn Quốc tế về giáo dục; Giáo dục phải phục vụ toàn cầu hóa 11 - Đảng, Nhà nước đã xác định vai trò, vị trí của giáo dục trong thời kỳ mới tại Cương lĩnh xây dựng đất nước 2011; Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã khẳng định phải đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục Việt Nam 4.5 Phương hướng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam - Quán triệt đầy đủ, thi hành nghiêm... hoạch giáo dục có hiệu quả 4.6 Lộ trình thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam: Chia 2 giai đoạn: 2013 - 2015; 2016 - 2020 12 * Giai đoạn 2013 - 2015 - Đổi mới QLGD; phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQLGD đồng thời với Quy hoạch nguồn nhân lực cho ngành giáo dục - Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục -Tăng cường nguồn lực đầu tư và đổi mới. .. nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục theo hướng giáo dục là quốc sách hàng đầu, phải đi trước, đầu tư trước - Triển khai mạnh mẽ quy hoạch nhân lực ngành giáo dục ở mỗi địa phương - Đổi mới công tác quản ly giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá, kiểm tra, thi cư để nâng cao chất lượng giáo dụctoàn diện, đẩy mạnh việc phát hiện, tuyển dụng, bồi dưỡng... nhân lực cho ngành giáo dục và đào tạo, trong đó có quy hoạch đội ngũ CBQL giáo dục các cấp đến năm 2020 5 Thường xuyên tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm về công tác quản ly giáo dục trong, ngoài tỉnh và nước ngoài để nâng tầm nhìn cho đội ngũ CBQL giáo dục trong bối cảnh hội nhập và phát triển, thúc đẩy việc quản ly tốt các nhà trường nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giá dục toàn diện ở... bị dạy học đồng bộ, hiện đại theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa * Giai đoạn 2016 – 2020 - Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế - Thực hiện thống nhất đầu mối quản ly và hoàn thiện tổ chức bộ máy quản ly nhà nước về giáo dục từ Trung ương... công nghệ trong giáo dục, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục - Khắc phục mọi tiêu cực trong giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, mô phạm - Thực hiện tốt phổ cập giáo dục Mầm Non, củng cố kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS - Chuẩn bị bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trong việc tổ chức đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa sau . E&< Ce7"+*J,K*&(!,-*+45*J8; n*',h*PPhP=LoP7++*E: JI,(',"<-]E#"+'**J ,K()/01*+45E8+e7h*+45+6+I4?E! +6E+6+E&H4p/019+/",K8**+45+6+ +6VNSSOVNVN&LPa+*;Z%*I,@( ^F+B/017@7("<E]C!,-@ &EF88#I+C,?,6+E!,-+/01*+457@7 +&(:8"3*+45+6+; +*7('^K_"!& #E3F8^K'3Y Nâng cao cht lưng đi ng cn b qun l gio dc tnh Thanh Ha thông qua vi!c kho st, trao đ&i nghi!p v theo đ)nh hư*ng đ&i m*i gio dc Vi!t Nam . 2 ),-$+ .)/01232456789:;6<= E+6+E&H4p9+C,??.1Pa27 "8B&"";P++6+E&H4p9+1PaEd !I"'+6+EJ,'+d&":45"<Eq CE*(+!"_'5?rEJ8+$_ C,?#"E8sK8?'*#+6(3'8; +6+E&H4p9+1Pa4?"+_[!+ (3+6+&H4p9+*[F<^4?+d ;n"8::EF1Pa,"<EqCE*(# "EK"K8#rE^*d?'K*' 5E^'5(39+[%E+_3'J ; :+*E+Bt&H4p/01hi9+"8:C ,??'''&H4pu',E^8`*+6( g?rG+#!*m&H4pEv0H4p9+ 3 1PaF(4"?EWK8$w_,-"?9+ g^'5d/01hi8';i+:E+B 9+1PaE(4"<#K""9+m?g^'E &^'E_"<EqC*(#"8Km /01F?'6+g^'$+_ 3'J; n'**/01*+45F"K8**+ !*m&H4p;/F&t'I`u' *!x!*m$:8!,-;:EB8@< &H4p/01hi&t*46Fm<B<&H4pE" K8K8,-*8@8*846$8*WW?E(E*6+ d$G?'&H4p9+8**< ,J8+/01hi*$E*4$(mK* !"J38sK8?r@7*+45,^&"By8 /01hi8**C,??'@<#'5 K+; Z(C&8*8,-!$<Y O1:h*+45.VNNT2G1:&BzB1:h*+45.VNN{2; O"N{QVNNTQOPPP/W8SS *NSCVNNT3'84'3*A=I4?I+J,K ()*+*&(!,-*+45+6VNNTOVNSND; O/W8SSTQVNSNQO/fVM*SVC VNSNY*'!,-3*+45; O/W8SbQVNSNQO/fNT*NcC VNSNY3+6+&H4p^<; O!"NbQO0/e0*?&(0(hijP NMQNMQVNN|3'8*86*d86+6 VNSSOVNVN 4 OP^V{QVNN{QPPO0hiPVV*SNCVNN{0( 70(h*+45+6+&!/['7$ @7Ed$@7d8B^F3J8$; OP^SMQVNSSQPPO0hiPNb*MCVNSS0( 70(h*+45+6+&!/['7d $; O}",:TSQ}1O0/PV{QSNQVNSV0(/W; O"SVSTQo0hijPNMQMQVNSc0(h*+45 +6+; O/*&*+*+B"+6(*+45+6+L PaFgC$VNSS"C$VNSVOVNSc; >)?@7ABC6D789:;6<= ()*&(!,-*+45FJ3FF8+?8* hijP;f#,*&(!,-*+45,_*+`K&B 'E3(,^*!,-EFm(^ 86+EF'+^**+45EF&,]WE8[ JE6+<EB<?'*@Ed, EW*FB<E!,-!*m+ 6+7$J8$m(+6+; PE#BC&+4'3*+45n' ~7F(m(!,-W'8E()/01*+45 '&(,(6"33%;Z(+_I "J3,()/01hiK+6+E&H4p7 d!,-D'8D",9+'; Z%*E()/01*+45F@(?m:E* *,6WmEd!+tm^+^* !,-d;/^*E**/01*+45*J8 ??'8LXK_. "3C ,?,6+!,-()/01*+45;•XE*3 !,-*+45A'8DEd$@m0H 5 4p"*!,-*+45A'8D8$K* <,+d$^Ed$^)$ *!,-d*+457'!@+& ; a$#KxKY .S2PCd:<3"mBC&+4'*+45G .V2f*C,?!,-*+45?rG .c2P[C?$3!,-*+45; .M2P?:<Km<7W++"m! ,-*+45*8<#(:88*; P?r+J*C,?1hi*!,-*+45' P?r+J*C,?1hi*!,-*+45' #K&H4p,Y #K&H4p,Y Thứ nhất: Thứ nhất:   Bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng để cán bộ QLGD chủ động tham Bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng để cán bộ QLGD chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương mưu. tư: Khuyến khích tính hiệu quả trong công việc và tìm kiếm sự tiến bộ không ngừng, tạo ra những thách thức tư duy, tạo ra đổi mới. 1hi 8&"*%J33B*4)8*'_ ")C*J8:_E*,;Z$ +d3K"W*-7*6+E B;P?'^*5J,K^;=I4?+% d9~**3L5J,KE*!mE 5;;;+8sK8?"E%&',H,?d;
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thanh Hóa thông qua khảo sát, trao đổi nghiệp vụ theo định hướng đổi mới giáo dục Việt Nam, SKKN Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thanh Hóa thông qua khảo sát, trao đổi nghiệp vụ theo định hướng đổi mới giáo dục Việt Nam,

Từ khóa liên quan