0

skkn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tỉnh thanh hóa thông qua khảo sát, trao đổi nghiệp vụ theo định hướng đổi mới giáo dục việt nam

18 1,274 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2014, 14:09

1 NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ ỈNH THANH HÓA THÔNG QUA KHẢO SÁT, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ THEO ĐỊNH HƢỚ A. Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta khẳng định vai trò quyết định và tầm quan trọng đặc biệt của đội ngũ nhà giáo và (CBQL) trong việc điều hành hệ thống giáo dục và đào tạo đang ngày càng mở rộng và phát triển . Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định cần thực hiện chủ trương “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục”, trong đó đổi mới thể chế quản lý; tập trung đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng cơ sở hạ tầng là các nội dung then chốt. Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/06/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ rõ mục tiêu về xây dựng, và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: “Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng đến nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lục, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp t nước”. Hiện nay t ta (T 6000 cán bộ quản lí trường học (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng). Trong bối cảnh tăng cường phân cấp quản lý và hội nhập quốc tế, vai trò của CBQL có xu hướng chuyển từ quản lý thụ động, chấp hành các qu cơ chế quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp sang quản lí một tổ chức giáo dục có tính tự c hội ngày càng cao. Điều này đòi hỏi các nhà lãnh đạo và quản lý phải năng động, thích ứng với mọi sự thay đổi và đòi hỏi ngày càng cao của xã hội để đáp ứng nhu cầu phát triển ngành (GD&ĐT). Thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục đến năm 2020 (Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 20/10/2010); đồng thời thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá sau khi làm việc với Ngành giáo dục và Đào tạo, 2 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá giao cho chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chức năng của Sở tiến hành khảo sát chất lượng cán bộ quản lý giáo dục các cấp. – lư , xây dựng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng CBQL theo Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011- 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. cho CBQL . : N . 3 1. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu: Ngày nay, đào tạo, bồi dưỡng theo (NLTH) đang trở thành xu thế phổ biến trên thế giới. Trong đào tạo, bồi dưỡng theo NLTH, người ta quan tâm đến việc đào tạo, huấn luyện con người biết vận dụng kiến thức, kỹ năng, thái độ vào giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn, cung cấp cho họ những năng lực cần thiết, phù hợp để thực hiện tốt các yêu cầu hoạt động nghề nghiệp. Đào tạo, bồi dưỡng theo NLTH dựa chủ yếu vào những tiêu chuẩn quy định cho một nghề và đào tạo bồi dưỡng theo các tiêu chuẩn đó chứ không dựa vào thời gian. Với tiếp cận như vậy, có thể hiểu NLTH là kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết, được kết hợp nhuần nhuyễn, không tách rời để thực hiện được các nhiệm vụ, công việc cụ thể của một nghề theo chuẩn đặt ra, trong những điều kiện nhất định. Như vậy bồi dưỡng CBQLGD theo tiếp cận năng lực thực hiện thể hiện việc bồi dưỡng gắn với việc làm, mô phỏng các hoạt động từ thực tiễn; định hướng vào đầu ra của quá trình bồi dưỡng, … Bồi dưỡng theo NLTH có nội dung thiết thực, tích hợp trọn vẹn giữa lý thuyết và thực hành theo từng công việc cụ thể mà người CBQLGD phải đảm nhiệm. Do vậy, để theo NLTH, nội dung cần được thiết kế theo trình tự từng công việc, bước công việc, những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết phải được hình thành để CBQL có thể thực hiện thành thạo từng công việc của họ trong những điều kiện nhất định. Việc kiểm tra đánh giá có thể kết hợp đánh giá trong và sau quá trình bồi dưỡng. Có thể kiểm tra bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan sau mỗi quá trình học tập . Như vậy, đổi mới phương thức bồi dưỡng CBQLGD bằng cách đa dạng hóa hình thức tổ chức bồi dưỡng, kết hợp hợp lý các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học; thực hiện bồi dưỡng theo hướng phát triển với cách thức chung là cung cấp cho CBQLGD cách học, cách tư duy để họ chủ động tìm được cách giải quyết vấn đề phù hợp với thực tiễn cơ sở giáo dục luôn biến đổi sẽ giúp CBQLGD phát triển các năng lực thực hiện tương ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Một số văn bản pháp lý quan trọng : - Luật Giáo dục (2005); Luật bổ sung s a đổi Giáo dục (2009). - Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 01 năm 2005 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010”. 4 - Nghị định của Chính phủ số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010: Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. - Nghị định của Chính phủ số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2010: về đào tạo bồi dưỡng công chức. - Nghị quyết số 08/NQ-BCSĐ của Ban cán sự Đảng bộ Bộ GD&ĐT ngày 04/04/2007 về việc phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm giai đoạn 2011 - 2020 - Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trung học cơ sở, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học. - Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học. - - . - – 04/4/2013 . - a 2012 - 2013. 2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu: Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đã có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển GD&ĐT. Phần lớn cán bộ quản lý giáo dục là những nhà giáo giỏi được bổ nhiệm, điều động sang làm công tác quản lý, có trình độ chuyên môn và sư phạm cao, có kinh nghiệm trong công tác giáo dục, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức tốt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước nói chung và tổ chức, quản lý học và . Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam xét ở góc độ trình độ quản lý và tí hiện nay đang bộc lộ hạn chế về nhiều mặt. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này là đội ngũ CBQLGD chưa được đào tạo, bồi dưỡng để trở thành người quản lý ”chuyên nghiệp” mà chủ yếu làm theo kinh nghiệm. . C . Rõ ràng, với cách hiểu về nhà quản lý giáo dục “chuyên nghiệp” nêu trên, người học chương trình Bồi 5 dưỡng hướng đến các nhà quản lý giáo dục “chuyên nghiệp” phải học được cách thức để làm cho trường học thành công, người học thành công cũng như học cách quản lý để nhà trường giáo dục trở nên ngày càng hiệu quả hơn trong bối cảnh mới. Họ cần được hỗ trợ để: (1) Tăng cường nhận thức về tiến trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục; (2) Phát triển năng lực quản lý giáo dục thực tiễn; (3) Thúc đẩy khả năng tự học về quản lý giáo dục. . T T h h ự ự c c t t i i ễ ễ n n c c h h o o t t h h ấ ấ y y c c á á c c n n ă ă n n g g l l ự ự c c Q Q L L G G D D c c ủ ủ a a c c á á c c n n h h à à q q u u ả ả n n l l ý ý g g i i á á o o d d ụ ụ c c h h i i ệ ệ n n n n a a y y c c ầ ầ n n đ đ ư ư ợ ợ c c ư ư u u t t i i ê ê n n b b ồ ồ i i d d ư ư ỡ ỡ n n g g l l à à : : T T h h ứ ứ n n h h ấ ấ t t : : B B ồ ồ i i d d ư ư ỡ ỡ n n g g , , r r è è n n l l u u y y ệ ệ n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g đ đ ể ể c c á á n n b b ộ ộ Q Q L L G G D D c c h h ủ ủ đ đ ộ ộ n n g g t t h h a a m m m m ư ư u u c c h h o o c c ấ ấ p p ủ ủ y y , , c c h h í í n n h h q q u u y y ề ề n n đ đ ị ị a a p p h h ư ư ơ ơ n n g g t t r r o o n n g g v v i i ệ ệ c c q q u u á á n n t t r r i i ệ ệ t t đ đ ầ ầ y y đ đ ủ ủ , , t t h h i i h h à à n n h h n n g g h h i i ê ê m m t t ú ú c c c c á á c c c c h h ủ ủ t t r r ư ư ơ ơ n n g g , , đ đ ư ư ờ ờ n n g g l l ố ố i i , , c c h h í í n n h h s s á á c c h h c c ủ ủ a a Đ Đ ả ả n n g g , , P P h h á á p p l l u u ậ ậ t t c c ủ ủ a a N N h h à à n n ư ư ớ ớ c c t t r r o o n n g g l l ĩ ĩ n n h h v v ự ự c c g g i i á á o o d d ụ ụ c c v v à à đ đ à à o o t t ạ ạ o o , , b b i i ế ế n n n n h h ữ ữ n n g g c c h h ủ ủ t t r r ư ư ơ ơ n n g g , , c c h h í í n n h h s s á á c c h h đ đ ó ó t t h h à à n n h h h h i i ệ ệ n n t t h h ự ự c c t t r r o o n n g g c c u u ộ ộ c c s s ố ố n n g g , , n n h h ằ ằ m m c c h h o o m m ọ ọ i i n n g g ư ư ờ ờ i i h h i i ể ể u u v v à à t t h h ự ự c c h h i i ệ ệ n n đ đ ầ ầ u u t t ư ư c c h h o o g g i i á á o o d d ụ ụ c c l l à à đ đ ầ ầ u u t t ư ư p p h h á á t t t t r r i i ể ể n n , , g g i i á á o o d d ụ ụ c c v v à à đ đ à à o o t t ạ ạ o o l l à à s s ự ự n n g g h h i i ệ ệ p p c c ủ ủ a a t t o o à à n n Đ Đ ả ả n n g g , , t t o o à à n n d d â â n n . . T T h h ứ ứ h h a a i i : : C C B B Q Q L L p p h h ả ả i i c chịu trách nhiệm kiểm soát các nguồn lực và đảm bảo chúng được dùng một cách tối ưu. Nhà quản lý giáo dục phải biết cách cam kết và thể hiện cam kết trên thực tế đối với các hoạt động chất lượng của nhà trường. Mỗi thành viên phải hiểu rõ tổ chức của mình hoạt động – làm việc như thế nào, Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên phải hình dung toàn cảnh về tổ chức nhà trường, hiểu được công việc của bản thân cũng như của tổ, nhóm chuyên môn của mình. Thứ ba: Tạo ra bầu không khí hoặc tiếng nói chung cho phép mọi người có thể phát huy tốt nhất khả năng của họ. Nhà QLGD cần học cách xây dựng, hình thành được tầm nhìn. Tầm nhìn phải thể hiện được hình ảnh của nhà trường trong tương lai với việc học sinh vui vẻ, hứng thú, tích cực và chủ động tham gia các hoạt động, thể hiện các các giá trị đạo đức, kiến thức kỹ năng đạt được. Tăng cường hợp tác, phối hợp làm việc của các tổ - nhóm để đảm bảo công việc thống suốt. Tăng cường sự tham gia và trao quyền cho các thành viên của nhà trường; Thứ tư: Khuyến khích tính hiệu quả trong công việc và tìm kiếm sự tiến bộ không ngừng, tạo ra những thách thức tư duy, tạo ra đổi mới. Nhà QLGD phải biết cách đặt vấn đề về đổi mới cách tư duy cũng như phát hiện ra những định kiến cũ ngăn cản các thành viên chấp nhận những hành vi mới, cách làm mới. Mọi 6 thành viên trong nhà trường đều được khuyến khích đưa ra các ý tưởng sáng tạo, đổi mới. Thực hiện công khai các mục tiêu chất lượng và thông tin. Xây dựng hoặc thường xuyên xem xét đánh giá và điều chỉnh mục tiêu chất lượng, các quy trình, thủ tục cho phù hợp với thực tế, đặc biệt là nguồn lực của nhà trường. Thứ năm: Lãnh đạo tập thể nhà trường học tập. Nhà quản lý giáo dục cần biết cách khích lệ tinh thần sáng tạo và học hỏi vươn lên; Mỗi thành viên (Giáo viên, học sinh, ) thường xuyên học tập để phát triển năng lưc chuyên môn nghiệp vụ của bản thân, hỗ trợ đồng nghiệp, bè bạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 1. Tham mƣu cho Sở giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa chỉ đạo công tác khảo sát, đánh giá phân loại cán bộ QLGD các cấp. Thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục đến năm 2020 (Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 20/10/2010); đồng thời thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá sau khi làm việc - lượng cán bộ quản lý giáo dục. giao Trung tâm GDTX tỉnh chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chức năng của Sở tiến hành khảo sát chất lượng cán bộ quản lý giáo dục các cấp để xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. mẫu . . 3. Phối hợp với các Phòng giáo dục và Đào tạo xây dựng chƣơng trình, nội dung làm việc tại các huyện. Để tiến hành khảo sát năng lực cán bộ quản lý các trường Mầm Non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên của các huyện trong tỉnh, chúng tôi đã gửi công văn phối hợp với các huyện : 7 * Đối tượng khảo sát: 100% cán bộ quản lý các trường Mầm Non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên phạm vi toàn huyện. * Địa điểm: Hội trường có Makets, máy chiếu, bảng viết, loa, đài, tăng âm … * Nội dung Makets: “Khảo sát năng lực cán bộ quản lý giáo dục” Trong thời gian tiến hành khảo sát, điều tra, đoàn công tác sẽ trao đổi một số kiến thức, kĩ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường Mầm Non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên đóng trên địa bàn huyện. * : THỜI GIAN NỘI DUNG ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu … PGD&ĐT - Thông qua mục đích, yêu cầu của đợt khảo sát - Thông tin một số vấn đề về giáo dục và QLGD theo định hướng đổi mới GDVN TTGDTX tỉnh Tiến hành khảo sát theo mẫu 01 PGD&ĐT và TTGDTX tỉnh 30 Tiến hành khảo sát theo mẫu 02 PGD&ĐT và TTGDTX tỉnh Nghỉ giải lao Trao đổi kiến thức, kĩ năng cơ bản với CBQLGD trong huyện; giải đáp thắc mắc PGD&ĐT và TTGDTX tỉnh Tổng kết PGD&ĐT 4. Trao đổi nghiệp vụ quản lý giáo dục tại các huyện 4.1. Giới thiệu rung tâm GDTX tỉnh 4.2. Những từ 1986 đến nay: - Không ngừng về quy mô, mạng lưới trường học được phủ kín các thôn bản, làng xã trong cả nước được hoàn chỉnh từ Mầm non đến Đại học (thông tin số liệu minh họa cả nước và Thanh Hóa). 8 - , đạt chuẩn và trên chuẩn cao; luôn tâm huyết với nghề, có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. (thông tin số liệu minh họa cả nước và Thanh Hóa). - Cơ sở vật chất và trang thiết bị , cơ bản đáp ứng việc dạy và học (thông tin số liệu minh họa cả nước và Thanh Hóa). - Chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng lên, chất lượng giáo dục mũi nhọn được giữ vững và phát huy. - được nâng cao, việc có hiệu quả tốt. - Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách cho GV , nhất là cho cán bộ, giáo viên công tác ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa; cho học sinh nghèo, học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, học sinh khuyết thật, thiệt thòi - Thực hiện có chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS và từng bước tiến tới phổ cập giáo dục trung học. Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong ngành; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, bậc học tốt - ngày càng hiệu quả hơn. (Tất cả các nội dung trên đều nêu số liệu minh họa cả nước và Thanh Hóa) 4.3. Những tồn tại, hạn chế yếu kém a) Những tồn tại, hạn chế yếu kém - Một số địa phương chưa thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục còn hạn chế, còn ỷ lại trông chờ cấp trên; chưa ban hành được những chính sách địa phương cho giáo dục. - Chất lượng giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, mâu thuẩn giữa phát triển quy mô và chất lượng còn nhiều; việc học gắn với hành còn hạn chế; nội dung, chương trình còn quá tải; sự chêng lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng miền còn chậm được khắc phục. - Phương pháp giảng dạy chậm đổi mới, phương pháp kiêmr tra, đánh giá còn hạn chế, còn nhiều tiêu cực , thu chi ngoài ngân sách . . . Ngành giáo dục chưa có quy hoạch nguồn nhân lực cho ngành - Việc đầu tư cho giáo dục còn bình quân, dàn trãi, CSVC và trang thiết bị còn lạc hậu, diện tích đất cho các trường học còn thiếu nhiều. (Tất cả các nội dung trên đều nêu số liệu minh họa cả nước và Thanh Hóa) b) Nguyên nhân 9 - Tư duy về giáo dục chậm đổi mới; Ngành không có quy hoạch nguồn nhân lực cho giáo dục và giáo viên. - Nhiều chế độ, chính sách cho giáo dục chậm triển khai, nhiều chính sách bất cập nên không khuyến khích được người dạy, người học. - Công tác QLGD còn nặng về hành chính, quan liêu, bao cấp; việc phân cấp trong quản lý giáo dục còn nhiều bất hợp lý. - Còn một số địa phương chưa nhận thức sâu sắc quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, giáo dục là quốc sách hàng đầu, giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. - Ngành giáo dục và đào tạo chưa tạo được nhiều động lực mới bên trong để vận động phát triển. (Tất cả các nội dung trên đều nêu số liệu minh họa cả nước và Thanh Hóa) 4.4. Vì sao phải đổi mới căn bản và toàn diện t Nam - Phân tích rõ bước ngoặt đầy kịch tính của nền văn minh trong thời đại hiện nay. - Phân tích cho học viên nhận thức được vai trò của xã hội thông tin - Phân tích cho học viên nhận thức được toàn cầu hóa sản phảm phù hợp với nền kinh tế tri thức và đáp ứng sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước. - Phân tích cho học viên nhận thức được sự phát triển nhanh như vũ bão của CNTT và việc mở rộng cơ hội cho giáo dục phát triển, xây dựng một nền , giáo dục suốt đời. - Phân tích cho học viên nhận thức được việc đào tạo con người ngày nay phải là những người hiểu sâu sắc về ; có (công dân toàn cầu). - Phân tích cho học viên nhận thức được việc đào tạo con người ngày nay phải đạt chuẩn Quốc tế về giáo dục; Giáo dục phải phục vụ toàn cầu hóa. - Đảng, Nhà nước đã xác định vai trò, vị trí của giáo dục trong thời kỳ mới tại Cương lĩnh xây dựng đất nước 2011; Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã khẳng định phải đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục Việt Nam. 4.5. Phƣơng hƣớng đổi mới căn bản và Việt Nam - Quán triệt đầy đủ, thi theo hướng là quốc sách hàng đầu, đi trước, đầu tư trước. - Triển khai mạnh mẽ quy hoạch nhân lực ng ở mỗi địa phương. - toàn . 10 - Khắc phục cơ bản mọi tiêu cực trong GD: Thi cử, dạy thêm, thu chi, cấp phát văn bằng, , tuyển dụng , đầu tư xây dựng cơ bản - Đạt chuẩn Phổ cập GDMN cho trẻ ng cố vững chắc cập giáo dục Tiểu học và THCS đúng độ tuổi, xóa mù chữ,; tăng cường , tin học trong trường phổ thông. - Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015. - Giải quyết dứt điểm tình trạng phòng học xuống cấp, giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng c biệt khó khăn - Quy hoạch lại các trường ĐH, CĐ trong cả nước; chấn chỉnh liên kết đào tạo với nước ngoà trọng điểm . - từng để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đầu tư các điều kiện thực hiện kế hoạch giáo dục có hiệu quả. 4.6. Lộ trình thực hiện đổi mới Việt Nam: Chia 2 giai đoạn: 2013 - 2015; 2016 - 2020. * Giai đoạn 2013 - 2015 - Đổi mới QLGD; phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQLGD đồng thời với Quy hoạch nguồn nhân lực cho ngành giáo dục. - Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. -Tăng cường nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ c , tăng cường hổ trợ GD miền núi vùng khó khăn, dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách xã hội. - Đẩy mạnh NCKH và phát triển khoa học công nghệ trong giáo dục, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục . - c, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, mô phạm. - kết quả . - 2015. - Tập trung xóa hết phòng học tranh, tre tạm bợ; đầu tư trang cấp thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa * Giai đoạn 2016 – 2020 [...]...- Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế - Thực hiện thống nhất đầu mối quản lý và hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục - Triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; tiếp tục thực hiện đổi mới giáo dục nghề nghiệp, đại... NGHĨA VIỆT NAM THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN TỈNH PHIẾU KHẢO SÁT NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình khi thực hiện công tác quản lý trường học bằng cách đánh dấu (x) vào chỉ một ô trống mà đ/c cho là thích hợp nhất 1 Theo đồng chí tổ chức nào sau đây không phải là cơ quan quản lý Nhà nƣớc về giáo dục? a) Bộ Giáo dục và... đào tạo giáo viên phục vụ triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015; đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng - Tham mưu Chính phủ, Quốc hội xây dựng Luật Nhà giáo Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi về vật chất và tinh thần tạo động lực ch , chương trình bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục Đổi mới cách... : SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN TỈNH PHIẾU KHẢO SÁT NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Xin đồng chí vui lòng cho biết những ý kiến của mình khi thực hiện công tác quản lý trƣờng học về những vấn đề sau: 1 Khi thực hiện công tác quản lý tại nhà trường, đồng chí thường sử dụng những phương pháp quản lý nào?... NHẬN XÉT ĐẠT ĐƢỢC : - , - , 2011 – 2020 2010 , - ,n c , Quan Sơn Trung du ) ) 18,4% 17 D Từ kết quả khảo sát và trao đổi nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục ở 8 huyện đã triển khai, trên cơ sở các của Đảng, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Quyết định số 1215/QĐ- BGD&ĐT ngày 4/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời để góp phần , dung sau : , – m ... pháp quản lý nào? 2 Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà trường, theo đồng chí những nguyên tắc quản lý nào cần phải tuân thủ nghiêm ngặt? 3 Trong bối cảnh hội nhập quốc tế về giáo dục và định hướng đổi mới căn bản, toàn diên GDVN hiện nay, người hiệu trưởng (Phó hiệu trưởng) nhà trường giữ vai trò là nhà lãnh đạo hay là nhà quản lý? 4 Quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục do tổ chức nào... tạo nên xã hội hóa giáo dục tốt nhất ? Trường đồng chí quan tâm đến thành tố nào nhất Tại sao? 8 Theo đồng chí vì sao phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam? 9 Theo đồng chí, để đổi mới công tác quản lý giáo dục, người Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc) cần đổi mới những gì? 10 Theo đồng chí để xây dựng trường Mầm Non (Tiểu học, THCS, THPT) đạt chuẩn Quốc gia, tiêu chuẩn... nghiệp, đại học và một số nhiệm vụ của giai đoạn 1 với các điều chỉnh bổ sung; tập trung củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục thực hiện đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tin học trong hệ thống giáo dục quốc dân - Tiếp tục thực hiện đề án quy hoạch phát triển nhân lực của các bộ, ngành, địa phương và đề án quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục; tiếp tục thực hiện Chương... và c g) Phương án a, c và d 5 Theo đồng chí thì Đảng và Nhà nƣớc chọn yếu tố nào sau đây là yếu tố quyết định chất lƣợng giáo dục? a) Mục tiêu b) Nội dung, chương trình, SGK 12 c) Đội ngũ nhà giáo, CBQLGD d) Phương pháp dạy học e) Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học g) Phương án b, d và e 6 Theo đồng chí các loại văn bản dƣới đây, văn bản nào không phải là quyết định quản lý của hiệu trƣởng (giám đốc TTGDTX)?... đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ của nhà trường? 14 Theo đồng chí, để xây dựng và phát triển nhà trường đồng chí đang quản lý theo hướng bền vững thì khâu đột phá là gì? Đồng chí cần thực hiện vai trò tham mưu của mình như thế nào? 15 Việc quy hoạch sắp xếp lại mạng lưới trường học trên địa bàn huyện theo sự chỉ đạo của ngành, của huyện hiện nay có hợp lý không? Tại sao? 6 Trao đổi giáo dục : -H 16 C NHẬN . nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: “Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ. NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ ỈNH THANH HÓA THÔNG QUA KHẢO SÁT, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ THEO ĐỊNH HƢỚ A. Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta khẳng định vai trò quyết định và tầm quan. đến nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tỉnh thanh hóa thông qua khảo sát, trao đổi nghiệp vụ theo định hướng đổi mới giáo dục việt nam, skkn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tỉnh thanh hóa thông qua khảo sát, trao đổi nghiệp vụ theo định hướng đổi mới giáo dục việt nam,

Từ khóa liên quan