SKKN GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

14 2.3K 9
SKKN GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. là nghiên cứu vấn đề môi trờng trong một số bài giáo dục công dân ở trung học cơ sở. -Đối tợng nghiên cứu Giáo viên dạy trung học cơ sở và học sinh học trung học cơ sở. IV.Phơng pháp -Phơng. công dân ở trung học cơ sở. II.Nhiệm vụ của đề tài Giáo dục cho học sinh ý thức về việc bảo vệ môi trờng sống,bồi dỡng cho học sinh lòng yêu quý môi trờng xung quanh.Hình thành trong học sinh. tôn giáo. Xuất phát từ thực tiễn là giáo viên đứng lớp,trực tiếp dạy môn giáo dục công dân tôi xin đa ra ý tởng về việc lồng ghép vấn đề môi trờng vào một số bài trong chơng trình giáo dục công

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:37

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan