SKKN Nâng cao chuẩn mực về đánh giá, nhận xét tranh của học sinh THCS

22 2K 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 15:39

. với học sinh THCS thì tranh của các em chỉ mang phong cách mà thôi. 2. Mục đích của đề tài: - Làm rõ tiêu chí đánh giá và vẽ tranh của học sinh THCS - Nõng cao chun mc v ỏnh giỏ, nhn xột tranh. tiêu chí đánh giá bài vẽ tranh của học sinh, vì những tiêu chí đánh giá bài vẽ tranh của học sinh cũng chính là những tiêu chí cần đạt đợc trong một bài vẽ tranh. Năm Học 2010-2011 Trờng THCS 4 Đề. tạo sự không thống nhất trong đánh giá kết quả học tập của học sinh. Để có sự thống nhất trong quan điểm chấm bài vẽ tranh của học sinh, cần có những tiêu chí đánh giá, xếp loại có căn cứ, tránh

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan