0

ứng dụng phần mềm Powerpoint trong thiết kế, giảng dạy bộ môn Ngữ văn

11 1,964 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:50

. thuộc trong giảng dạy bộ môn Ngữ văn nói riêng và các môn học trong nhà trờng nói chung. Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của tôi khi sử dụng phần mềm Powerpoint trong thiết kế và giảng dạy môn. các em. III. Kinh nghiệm sử dụng phần mềm Powerpoint trong thiết kế và giảng dạy Ngữ văn III.1. Các bớc tiến hành: Khi thiết kế bài giảng Ngữ văn, cũng nh các phần mềm khác tôi có thể tiến hành. tôi nhận thấy cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ tin học vào việc thiết kế bài giảng và giảng dạy bộ môn Ngữ văn với sự hỗ trợ của các phần mềm trong đó có phần mềm Powerpoint , kết 1 hợp với
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng phần mềm Powerpoint trong thiết kế, giảng dạy bộ môn Ngữ văn, ứng dụng phần mềm Powerpoint trong thiết kế, giảng dạy bộ môn Ngữ văn,

Từ khóa liên quan