SKKN rèn kỹ năng đọc – kể chuyện cho học sinh lớp 3

15 1.9K 9
SKKN rèn kỹ năng đọc – kể chuyện cho học sinh lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. vấn đề nghiên cứu Rèn kỹ năng đọc kể chuyện cho học sinh lớp 3. 1-Những thuận lợi và khó khăn của thực trạng nghiên cứu có liên quan đến việc rèn kỹ năng đọc kể chuyện cho học sinh. a-Thuận lợi: Trong. nghiên cứu việc rèn kỹ năng đọc kể chuyện cho học sinh lớp 3B, tôi tiến hành khảo sát học sinh cả lớp với số liệu sau: 6 Môn TSHS Giỏi Khá Trung bình Yếu Tập đọc Kể chuyện 33 2 5 21 5 Với kết. vấn đề nghiên cứu Rèn kỹ năng đọc kể chuyện cho học sinh lớp 3. Chơng III: Những kinh nghiệm và giải pháp cho việc Rèn kỹ năng đọc kể chuyện cho học sinh lớp 3. 4 Phần IV-Kết luận chung. Phần

Ngày đăng: 30/03/2015, 16:45

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan