SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 3 học tốt nội dung số học và đại số

13 1.5K 1
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 3 học tốt nội dung số học và đại số

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

A- Đặt vấn đè I- Lời mở đầu Đất nớc chuyển vào kỷ XXI, kỷ khoa học công nghệ đòi hỏi ngời Việt Nam không ngừng nâng cao lực trí tuệ để đáp ứng nhu cầu xà hội Để có nguồn lực Vừa hồng vừa chuyên, ngành giáo dục - Đào tạo cã mét vai trß hÕt søc quan träng Thùc tÕ cho thấy có thầy cô giáo ngày đêm suy nghĩ trăn trở Dạy gì? Dạy nh nào? Chơng trình tiểu học đợc gọi chơng trình tiểu học 2000 đợc xây dựng với định hớng theo kịp đón đầu phát triển trẻ em độ tuổi tiểu học xà hội đại, đáp ứng nhu cầu đạo tạo nguồn nhân lực phục vụ gnhiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc Trong toàn nội dung chơng trình tiểu học 2000, môn Toán đợc xác định môn học chủ chốt Đặc biệt với nội dung chủ yếu chơng trình môn toán lớp là: Số học đại số Đại lợng đo đại lợng Yếu tố hình học Giải toán Để học ội dung nội dung Số học đại số nội dung xuyên suốt, chiếm nhiều thời lợng sở dùng lại Do đó, làm để Hng dn hc sinh lp hc tt ni dung s hc v i s sáng kiến kinh nghiệm mà chọn II- Thực trạng vấn đề 1- Thực trạng vấn đề: 1.1-Đặc điểm tình hình chất lợng môn toán lớp A: Với sÜ sè 17 häc sinh, kÕt qu¶ kiĨm tra chÊt lợng đầu năm môn toán đạt 12 em có điểm từ trung bình trở lên, em thờng mắc lỗi chủ yếu phần Số học đại số Môn Toán môn học có nhiều học sinh học yếu so với môn học chơng trình lớp 1.2 Điều tra thực trạng: Khèi líp trêng tiĨu häc, häc sinh nhng chÊt lợng môn Toán đầu năm học lớp thấp, phần lớn em học yếu nội dung Số học đại số Đặc biệt lớp t«i chđ nhiƯm cã têi em häc yếu phần 2- Kết thực trạng: 2.1 Kết thực trạng: Qua kiểm tra chất lợng đầu năm học phát có em học yếu nội dung Số học đại số em: 1- Phạm Thị Hoa 2- Hà Thị Tám 3- Hà Thị Hiền 4- Phạm Thị Thuỳ 5- Hà Thị Thanh 2.2- Nguyên nhân chủ yếu thực trạng: Các em yếu nội dung nguyên nhân sau: - Do quên kiến thức đà học líp sau kú nghØ hÌ - Do c¸c em tiếp thu chậm - Do em cha chăm học: Trong lớp nói chuyện riêng, nhà cha làm tập B- Giải vấn đề I- Tìm hiểu khái quát nội dung Số học đại số lớp A- Nội dung số học đại số: Gồm nội dung sau: 1- Phép nhân phép chia phạm vi 1000 (Tiếp) - Củng cố bảng nhân với 2,3,4,5 (Tích không 50) bảng chia 2,3,4,5 (số bị chia không 50) - Lập bảng nhân với số 6,7,8,9,10 (Tích không 100) bảng chia 6,7,8,9,10 (số bị chia không 100) - Hoàn thiện bảng nhân bảng chia - Nhân chia bảng phạm vi 1000, nhân sè cã hai, ba ch÷ sè víi sè cã mét chữ số có nhớ không lần; chia số cã hai, ba ch÷ sè cho sè cã mét chữ số, chia hết chia có d - Thực hành tính: Tính nhẩm phạm vi bảng tính (Nhân nhẩm số có hai chữ số với số chữ số không nhớ, chia nhẩm số có hai chữ số cho số có chữ số d lần chia, cộng, trừ, nhân, chia phạm vi 1000 theo mức độ xác định) - Giới thiƯu thø tù thùc hiƯn c¸c phÐp tÝnh biĨu thức số có đến hai dấu phép tính, có dấu ngoặc - Giải tập dạng: “T×m x biÕt a: x = b víi a, b số phạm vi đà học 2-Giới thiệu số trang phạm vi 100.000, giới thiệu hàng nghìn, hàng vạn, hàng chục vạn - Phép cộng phép trừ có nhớ liên tiếp không hai lần phạm vi 100.000; Phép nhân số có đến chữ số với số chữ số có nhớ không liên tiếp không hai lần, tích không 100.000; Phép chia số có đến chữ số cho số có chữ số (chia hết chi có d) - Tính giá trị biểu thức số có đến dấu phép tính có dấu ngoặc - Giới thiệu phần đơn vị (Dạng với n số tự n nhiên từ đến 10,n = 100,n = 100) thực hành so sánh phần đơn vị hình vẽ trờng hợp đơn giản - Giới thiệu bớc đầu số La Mà B trình độ học sinh phải đạt sau học Toán nội dung sè häc: 1) VỊ phÐp ®Õm: BiÕt ®Õm ®Õn 100.000, bao gồm: Đếm lần lợt từ đến 100.000 chẳng h¹n 1,2,3… 100.000 1999, 200, 2001… 2020 5, 10 , 15, 20 2) Về đọc, viết số đến 100.000: BiÕt ®äc, viÕt sè ®Õn 100.000, ®ã cã viÕt đọc chữ số theo hàng đơn vị, nhận biết giá trị theo vị trí chữ số số Biết phân tích số theo cac hàng đơn vị ngợc lại, chẳng hạn: 1999 = 1000 + 900 + 90 + 1000 + 900 + 90 + = 1999 Biết xác định số liỊn tríc, sè liỊn sau cđa mét sè BiÕt ®äc, viết phân số có từ số Chẳng h¹n: 1 ; ; 12 100 1000 3) Về nhận biết số lợng: Biết kết cuối phép đến số lợng đối tợng Biết xác định số lợng nhóm đối tợng (Bằng phép đếm, kể cách đếm) Biết xác định phần số 4) Về so sánh số lợng: - Biết sử dụng cấu tạo thập phân cua số giá trị theo vị trí chữ số để so sánh hai số có đến chữ số - Biết xác định số bé nhất, sè lín nh¸t nhãm c¸c sè - BiÕt xếp số theo thứ tự từ bé đến lớn ngợc lại - Biết xác định số lớn gấp lần số bé 5) Về phép cộng phép trừ phạm vi 100.000: - Biết cộng trừ số có đến chữ số không nhớ có nhớ không hai lần không liên tiếp - Biết cộng, trừ phạm vi bảng cộng, trừ số trờng hợp đơn giản nh sau: Cộng, trừ số tròn nghìn, trăm, chục, trừ số có hai chữ không nhớ - Biết sử dụng mối quan hệ thành phần kết phép tính để tìm thành phần cha biết phép cộng phép trừ 6) Về phép nhân, phép chia trogn phạm vi 100.000: - Biết nhân số cã ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè có nhớ không hai lần không liên tiếp - BiÕt chia sè cã ch÷ sè víi sè có chữ số có nhớ không hai lần không liên tiếp - Biết chia số có ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè (Chia hÕt chia có d) - Biết nhân, chia nhẩm phạm vi bảng nhân, bảng chia số trờng hợp đơn giản thờng gặp Chẳng hạn 600 x 3; 900 : 3; 48: 12… - BiÕt sử dụng mối quan hệ thành phần kết phép tính để tìm thành phần cha biết phép nhân, phép chia 7) Về tính giá trị biểu thức số: Thuộc quy tắc tính giá trị biểu thức số có đến hai dấu phép tính có dấu ngoặc - Phơng pháp dạy học Toán 3- Chơng trình 2000 kế thừa phát huy phơng pháp dạy học truyền thông thực đổi phơng pháp dạy học toán tiểu học theo hớng tích cực hoá hoạt động học tạp học sinh, phát triển lực học toán nhân, tổ chức hớng dẫn học sinh từ phát để chiếm lĩnh tri thức mới, khuyến khích giáo viên học sinh chủ động sáng tạo số phơng pháp cụ thể thờng đợc sử dụng trình dạy - học Toán lớp là: - Phơng pháp trực quan: Giáo viên ngời tổ chức hớng dẫn cho học sinh hoạt động đồ dùng dạy học, phơng tiện dạy học, từ rút đợc kiến thức kỹ môn Toán - Phơng pháp thực hành - luyện tập: Thông qua hoạt động thực hành - luyện tập để hình thành kiến thức kỹ cho học sinh - Phơng pháp gợi mở - vấn đáp: Là phơng pháp dạy học giáo viên không trực tiếp đa kiến thức đà có sắn mà sử dụng hệ thống câu hỏi để hớng dẫn học sinh lần lợt trả lời câu hỏi Từ ®ã tõng bíc tiÕn dÇn ®Õn kÕt ln cÇn thiÕt, gióp häc sinh tù m×nh t×m kiÕn thøc míi - Phơng pháp giảng giải minh hoạ: Là phơng pháp giáo viên dùng lời để giải thích tài liệu có phối hợp với phơng pháp trực quan để hỗ trợ cho việc giải thích * Tuy nhiên tiết dạy học toán không, phải sử dụng phơng pháp định mà điều giáo viên phải biết vận dụng linh hoạt phơng pháp dạy Toán cho phù hợp với nội dung mục tiêu bài, phù hợp đối tợng điều kiện cụ thể trờng tiểu học điều đòi hỏi giáo viên phải nắm vững phơng pháp dạy học, nắm vững u điểm, nhợc điểm phơng pháp để vận dụng hợp lý trình dạy toán tiểu học nói chung dạy học toán nói riêng Phơng pháp dạy học toán - Chơng trình 2000 có cách thể so với phơng pháp dạy học truyền thống: 1) Phơng pháp dạy học mới: Giáo viên tổ chức, hớng dẫn học sinh hoạt động học tập để giúp học sinh tự phát tự giải vấn đề học - Giáo viên nêu cấn ®Ị råi gióp häc sinh sư dơng kiÕn thøc cđa Bản thân để phát mối quan hệ vấn đề với kiến thức đà có (Đà học đợc trờng, đời sống) từ tìm cách giải vấn đề VD: Bài Nhân số có hai chữ số với số có chữ số không nhớ - Giáo viên viết lên bảng phép nhân yêu cầu học sinh đọc phép nhân: 12 x = ? - Giáo viên yêu cầu học sinh suy nghĩa tìm kết phép tính a) Giáo viên giúp học sinh tập khái quát hoá (theo mức độ phù hợp) cách giải b) Giúp chọ sinh cách thức phát vµ chiÕm lÜnh kiÕn thøc míi c) Híng dÉn häc sinh thiÕt lËp mèi quan hƯ gi÷a kiÕn thøc míi kiến thức có liên quan đà học c) Giúp học sinh phát triển trình độ t khả diễn đạt lời, hình ảnh, kí hiệu 2) Phơng pháp dạy học có nội dung luyện tập, thực hành: - Mục tiêu dạy học thực hành, luyện tập củng cố kiến thức học sinh chiếm lĩnh đợc, hình thành kỹ luyện tâp thờng xếp thứ tự để đến khó, từ đơn giản đến phức tạp - Giúp học sinh nhận kiến thức tập đa dạng, phong phú - Giúp học sinh tự luyện tập, thực hành theo khả học sinh - Tạo hỗ trợ, giúp đỡ lẫn đối tợng học sinh - Khuyến khích học sinh tự kiểm tra kết thực hành, luyện tËp - TËp cho häc sinh thãi quen t×m nhiỊu phơng án để giải vấn đề, không thoả mÃn với kết đạt đợc - Nếu cần cho điểm với làm học sinh giáo viên cần đánh giá cho điểm - Giáo viên cần tìm cách khuyến khích học sinh đạt câu hỏi tiết dạy (khi cần thiết) II- Hớng dẫn hcọ sinh lớp học nội dung Số học đại số A- Phép nhân phép chia phạm vi 1000 (tiếp) 1) Củng cố bảng nhân, bảng chia 2,3,4,5: Nội dung đợc củng cố qua tiết ôn tập bảng nhân, chia (Tiết 8,9) Vì hớng dẫn học sinh, giáo viên yêu cầu học sinh ghi nhớ bảng nhân, bảng chia cách: - Giáo viên kiểm rta miệng qua tính nhân - Nhóm tự kiểm tra - Thi đọc bảng nhân, bảng chia trớc líp - Häc sinh tù kiĨm tra lÉn - Các tổ thi nối phép tính với kết - Giáo viên cần kiểm tra, ôn tập, củng cố thờng xuyên tiết để giúp học sinh nắm vững bảng nhân, chia 2) Lập bảng nhân với số 6,7,8,9 10 (Tích không 100) bảng chia 6,7,8,9,10 (số bị chia không 100) a) Bảng nhân: Giáo viên cần giúp học sinh lập bảng nhân cách lấy lần lợt mối lần bìa có hình chấm tròn để hình thành phép nhân - Hớng dẫn học sinh thuộc lòng bảng nhân - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng bảng nhân - áp dụng làm tập có liên quan đến bảng nhân vừa học tìm mối liên hệ với bảng nhân đà học b) Bảng chia: - Hớng dẫn học sinh hình thành bảng chia dựa vào bảng nhân tơng ứng - Hớng dẫn học sinh hoc thuộc bảng chia cách nhanh - Học sinh thi đọc thuộc lòng bảng chia - áp dụng làm tập có liên quan đến bảng chia vừa học phát mối quan hệ với bảng chia ®· häc - NÕu cã häc sinh cha thuéc b¶ng chia, giáo viên cần yêu cầu học sinh lại lớp nhờ bạn kèm thêm cho thuộc 1) Giíi thiƯu thø tù thùc hiƯn c¸c phÐp tÝnh biĨu thøc sè cã ®Õn hai dÊu phÐp tÝnh, cã dấu ngoặc: a) Biểu thức dấu ngoặc: - Trớc tiên giáo viên cần yêu cầu học sinh nhận biết đặc điểm biểu thức - Híng dÉn häc sinh c¸ch thùc hiƯn råi rót quy tắc thứ tự thực phép tÝnh biĨu thøc ®ã - Häc sinh ghi nhí cách thực - áp dụng làm tập: Giáo viên cần quan tâm nhiều đến học sinh yếu b) Biểu thức có dấu ngoặc: - Yêu cầu học sinh đọc biểu thức, nêu đặc điểm biểu thức - Học sinh tự tìm cách làm rút quy tắc - Học sinh thực hành làm tập (Giáo viên ý đến học sinh yếu) Sau học xong phần này, học sinh phải nắm vững quy tắc thức tự thực phép tính biĨu thøc vµ vËn dơng lµm tèt bµi tËp thùc hành, giáo viên thờng xuyên củng cố qua tiết học gặp dạng tập 2) Nhân chia bảng phạm vi 1000 a) Phép nhân: - Hớng dẫn học sinh nhận biết đặc điểm phép nhân, tự đặt cột dọc - Hớng dẫn thực phép nhân (lu ý trờng hợp có nhớ lần nhân) - áp dụng làm tập củng cố b) Phép chia: - Hớng dấn học sinh nhật biết đặc ®iĨm phÐp chia - Híng dÉn thùc hiƯn phÐp chia: +Đặt cột dọc + Chia từ trái sang phải (Đây điểm khác phép chia víi c¸c phÐp tÝnh kh¸c) +Thùc hiƯn chia theo bớc: Chia- nhân- trừ - Yêu cầu học sinh lu ý: +Mỗi lần chia cho chữ số thơng + Mỗi lần chia lấy chữ số số bị chia để chia (Riêng lần chia thứ số bị chia nhỏ số chia phải lấy hai chữ số để chia) - Giáo viên cần khái quát để học sinh nắm vững cách thực Phép chia áp dụng chia tốt số có nhiều chữ số cho số có chữ số đồng thời giáo viên phải thờng xuyên củng cố hớng dán kịp thời ®Ĩ mäi häc sinh líp ®Ịu thùc hiƯn thµnh thạo phép chia 3) Giải tập dạng a: x= b; x : a = b; a + x = b; a x x= b… - Híng dÉn häc sinh nắm vững tên thành phần phép tính nêu đợc cách tìm thành phần cha biết, học sinh tự tìm rút quy tắc - Giáo viên yêu cầu nhiều học sinh đợc thực hành nói lại cách làm VD: Bài tập trang 56: Tìm x x: = 212 Giáo viên yêu cầu học sinh nêu tên thành phần phép tính, tự làm rút cách làm x = 212 x x = 636 A- Giíi thiƯu c¸c sè phạm vi 100.000 1) Phép cộng phép trừ có nhớ: - Yêu cầu học sinh tự đặt tính céng, trõ VD: 3526 + 2759 = ? Häc sinh ®Ỉt tÝnh: 3526 + 2759 6285 - Häc sinh nêu cách làm (tơng tự nh cộng số có chữ số) - Yêu cầu nhiều học sinh thực hành, giáo viên kiểm tra chứa kết 2) Phép nhân số có 4,5 chữ số với số vó chữ số: - Yêu cầu học sinh tự đặt tính tính rút nhận xét cách thực hiện: +Đặt tính theo cột dọc +Nhân theo tứ tự từ phải sang trái, Lu ý có nhớ lần nhân - Yêu cầu học sinh so sánh với phép nhân có chữ số với số có chữ số đà học - Học sinh thực hành, giáo viên giúp đỡ học sinh yếu 3) Chia sè cã 4,5 ch÷ sè cho sè cã chữ số: Giáo viên hớng dẫn hcọ sinh thực phép chia tơng tự nh phép chia số cã ch÷ sè cho sè cã ch÷ sè VD: 6396: = ? - Yêu cầu học sinh ®Ỉt tÝnh 6369 03 06 09 2123 Híng dẫn thực (nh SGK) - Yêu cầu học sinh so sánh với cách chia số có chữ số cã ch÷ sè - Híng dÉn häc sinh thùc hành, giáo viên ý phát học sinh nắm cha vững kiến thức để kịp thời bổ sung hớng dẫn lại 4) Giới thiệu phần đơn vị: - Để dạy này, giáo viên học sinh cần phải có đồ dùng mô hình mẫu vật - Để tìm phần số, trớc tiên ta lấy số chia cho số phần VD: Tìm 12 ta lÊy 12 : = KÕt luËn: 12 - Học sinh nhắc lại cách tìm nhiều lần áp dụng làm tËp 10 5) Giíi thiƯu sè La M·: ChØ yªu cầu học sinh nắm đợc bớc đầu số La MÃ, biết đọc viết số La mà từ I- XXI C- KÕt luËn I- KÕt luËn nghiªn cøu: Qua trình hớng dấn học sinh lớp A học Toán nói chung học nội dung Số học đại số nói riêng, nhận thấy em tiến rõ rệt sau lần kiểm tra Cụ thể nh sau: Loại Đầu năm Giữa kỳ I Cuối kỳ I Số lợng Giỏi Khá TB Yếu Tỉ lệ Sè lỵng TØ lƯ Sè lỵng TØ lƯ 5 29,5 11,5 29,5 29,5 46,9 11,8 23,3 18,9 10 59,0 11,8 23,3 5,9 II- Kiến nghị đề xuất: 1- Đối với giáo viên: Để đạt đợc chất lợng cao qúa trình dạy học môn Toán việc giúp học sinh dạy tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức mới, giáo viên phải biết cách khai thác hợp lý hệ thống học đà có sẵn để củng cố kiến thức cho học sinh, giúp học sinh khắc sâu kiến thức chiếm lĩnh, giúp häc sinh ph¸t hiƯn mét sè tÝnh chÊt quan trọng phép tình, cha yêu cầu gọi tên tính chất Nh vậy, xuất phát từ Toán mà không vi phạm tới quy định giảm tải cho học sinh tiểu học Giáo viên vào mục tiêu học, vào đối tợng học sinh để phát triển cho phù hợp với mục tiêu bài, vừa sức với đối tợng häc sinh - Mn cã kÕt qu¶ cao viƯc dạy học môn Toán yêu cầu chung giáo viên phải ý đến vấn đề sau: Phân loại học sinh từ đầu năm học để có biện pháp hớng dẫn trình giảng dạy Nắm vững đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học tò mò, ham hiểu 11 biết, từ cần lựa chọn cách khai thác toán hợp lý để học sinh hiểu biết vận dụng kiến thực đà học vào giải toán Nắm vững mục tiêu bài, yêu cầu tập, ý đồ ngời biên soạn chơng trình để khai thác Lựa chọn cách khai thác phù hợp với đối tợng học sinh với chơng trình lớp Đối với học sinh yêu cầu có giúp đỡ riêng cách khai thác riêng để đạt yêu cầu Tổ chức lớp học cách phù hợp cho học sinh đợc hoạt động cách chủ động, tích cực Sử dụng linh hoạt nhiều hình thức dạy học để thu hút học sinh vào giải hệ thống tập vào khai thác Để việc dạy Toán đảm bảo tính khoa học, tính xác, tính s phạm phát huy đợc tính chủ động sáng tạo học sinh, giáo viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn Phối kết hợp chặt chẽ với gia đình häc sinh ®Ĩ cïng gióp häc sinh häc tèt 2- §èi víi häc sinh: - Mua ®đ SGK, ®å dïng học tập, học chuyên cần, - Học làm đầy đủ - Giúp đỡ học tập 3- Về phía Ban giám hiệu nhà trờng: - Cần tổ chức nhiều hội thảo để giáo viên đợc trao đỏi, học hỏi kinh nghiệm nâng cao chất lợng học sinh đại trà Ngày.tháng năm 2007 Ngời viết Hồ Thị Hồng 12 13 14 15 +Đặt tính theo cột dọc + Nhân theo thứ tự từ phải sang trái, lu ý có nhớ lần nhân - Yêu cầu học sinh so sánh với phép nhân số có chữ số với số có chữ số đà học - Học sinh thực hành, giáo viên giúp đỡ học sinh yếu 3) Chia số cã 4,5 ch÷ sè cho sè cã ch÷ sè : Giáo viên hớng dÃn học sinh thực phép chia tơng tự nh phép chia số có chø sè cho cpo ch÷ sè V 16 ... chËm - Do em cha chăm học: Trong lớp nói chuyện riêng, nhà cha làm tập B- Giải vấn đề I- Tìm hiểu khái quát nội dung Số học đại số lớp A- Nội dung số học đại số: Gồm nội dung sau: 1- Phép nhân... cầu học sinh so sánh với phép nhân số có chữ số với số có chữ số đà học - Học sinh thực hành, giáo viên giúp đỡ học sinh yÕu 3) Chia sè cã 4,5 ch÷ sè cho số có chữ số : Giáo viên hớng dÃn học sinh. .. tra thực trạng: Khối lớp trờng tiểu học, học sinh nhng chất lợng môn Toán đầu năm học lớp thấp, phần lớn em học yếu nội dung Số học đại số Đặc biệt lớp chủ nhiệm có tời em học yếu phần 2- Kết

Ngày đăng: 30/03/2015, 13:59

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • A- §Æt vÊn ®Ì

    • I- Lêi më ®Çu

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan