SKKN Giúp học sinh lớp 3 giải tốt bài toán So sánh số lớn gấp mấy lần số bé và số bé bằng một phần mấy số lớn

30 3.2K 8
SKKN Giúp học sinh lớp 3 giải tốt bài toán So sánh số lớn gấp mấy lần số bé và số bé bằng một phần mấy số lớn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Tiểu học Phùng Hưng B 1 Giúp học sinh lớp 3 giải tốt bài toán: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé và số bé bằng một phần mấy số lớn tài : Giúp học sinh lớp 3 giải tốt bài toán: So sánh số lớn gấp. 3 giải tốt bài toán: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé và số bé bằng một phần mấy số lớn Số lớn gấp mấy lần số bé: ( lấy số lớn chia cho số bé) Số lớn gấp số bé bao nhiêu lần: (lấy số lớn chia. Giúp học sinh lớp 3 giải tốt bài toán: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé và số bé bằng một phần mấy số lớn sau đó mới tìm số bé bằng một phần mấy số lớn. Giáo viên rút ra kết luận: Muốn tìm số

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:50

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan