0

Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học số học ở tiểu học

84 1,915 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:40

. Một số đề xuất về sử dụng và khai thác ph-ơng pháp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy học số học ở tiểu học Nh- đã trình bày ở trên, việc sử dụng ph-ơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong. ph-ơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học toán ở nhà tr-ờng tiểu học hiện nay. 3.1. Một số ph-ơng pháp dạy học Toán đang đ-ợc sử dụng trong nhà tr-ờng Tiểu học 3.1.1. Ph-ơng pháp. tôi đ-a ra những đề xuất về sử dụng ph-ơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong bài mới, trong tiết luyện tập và kiểm tra. A. ph-ơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học bài mới I.
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học số học ở tiểu học, Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học số học ở tiểu học,

Từ khóa liên quan