0

Một số kinh nghiệm giúp học sinh chậm phát triển trí tuệ hòa nhập trong lớp 1

43 1,632 7
  • Một số kinh nghiệm giúp học sinh chậm phát triển trí tuệ hòa nhập trong lớp 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 14:46

   1. L do chn đ ti 1 2. Mc đch nghiên cu 2 3. Đi tưng nghiên cu 2 4. Phương ph"p nghiên cu 2 5. Phạm vi nghiên cu 3   !"#"!$ 4 1. C"c kh"i niệm cơ bản 4 1.1. Trẻ chậm ph"t triển tr tuệ 4 1.2. Gi"o dc hòa nhập 5 1.3. Trường Tiểu hc hòa nhập 5 2. Những đặc điểm ph"t triển tâm l của trẻ chậm ph"t triển tr tuệ 5 2.1. Đặc điểm cảm gi"c v tri gi"c 5 2.2.Đặc điểm ph"t triển tư duy 6 2.3.Đặc điểm ph"t triển ngôn ngữ 6 2.4. Sự ph"t triển tr nhớ 7 2.5 Đặc điểm ph"t triển tình cảm 8 3. Nhu cầu v khả năng của trẻ chậm ph"t triển tr tuệ 9 4. Những nhân t trong nh trường hòa nhập. 10 %&'()*+,'! 11 -./'0'1/230&'( 12 40'56707897'2:'$;70<# !6='>$7("?7 15 1. Nhóm biện ph"p hình thnh kĩ năng xã hội ở trường hc 15 1.1. Luyện tập 15 1.2. Trò chơi 17 1.3. Xây vòng bạn bè 17 2. Nhóm biện ph"p hình thnh kĩ năng hc đường chc năng 18 2.1. Điu chỉnh mc tiêu dạy hc 18 2.2. Sử dng c"c phương ph"p đặc thù cho trẻ chậm ph"t triển tr tuệ 18 2.3.Rèn kĩ năng hc đường chc năng thông qua trò chơi hc tập 19 3.Nâng cao nhận thc cho ph huynh trẻ chậm ph"t triển tr tuệ v vai trò của h trong chăm sóc, gi"o dc trẻ. 19 4. Phi hp với gia đình lên kế hoạch hỗ tr trẻ chậm ph"t triển tr tuệ 20 @ABCD!/>$7'E:'$;70<#!6)F2 '!G'0'H;=' 20 5BIJ 1. Kết luận 21 2. Khuyến nghZ, đ xu[t 21 2  A# 2'=*+F 1.1. Cơ sở lí luận Gi"o dc l một hiện tưng xã hội, l một trong những điu kiện cơ bản cho sự tồn tại v ph"t triển của xã hội loi người. Trong đó gi"o dc hòa nhập trẻ khuyết tật đang l xu thế t[t yếu của thời đại vì nó đ"p ng đưc: mc tiêu gi"o dc; sự gia tăng s lưng trẻ khuyết tật; sự thay đổi quan điểm gi"o dc; tnh hiệu quả cao; cơ sở ph"p l vững chắc v mang tnh kinh tế. Gi"o dc hòa nhập không những dựa trên quan điểm xã hội trong việc nhìn nhận, đ"nh gi" đúng trẻ khuyết tật m còn dựa trên quan điểm tch cực v trẻ khuyết tật. Hiện nay ở nước ta trẻ chậm ph"t triển tr tuệ chiếm tỉ lệ kh" cao trong tổng s trẻ khuyết tật (trẻ chậm ph"t triển tr tuệ chiếm gần 30% s lưng trẻ khuyết tật nói chung – theo nghiên cu của Viện Chiến lưc v chương trình gi"o dc). Đây cũng l nhóm trẻ gặp nhiu khó khăn nh[t so với c"c nhóm trẻ mắc khuyết tật kh"c. Một trong những khó khăn m trẻ chậm ph"t triển tr tuệ gặp phải đó l khả năng thch ng với xã hội r[t hạn chế. Hạn chế ny đã ảnh hưởng trực tiếp tới qu" trình hc tập, nhận thc của c"c em, đặc biệt cản trở qu" trình c"c em hội nhập vo cộng đồng. Vì vậy cần có những nghiên cu khoa hc nhằm tìm ra những biện ph"p giúp cho trẻ chậm ph"t triển tr tuệ có thế sng độc lập v ho nhập. Bước vo trường Tiểu hc l một bước ngoặt lớn trong đời sng của đa trẻ. Ở độ tuổi lớp 1, đặc điểm tâm sinh l của trẻ có nhiu biến đổi. Đây l giai đoạn chuyển tiếp từ hoạt động chủ đạo l vui chơi sang hoạt động hc tập, một hoạt động mang tnh ch[t tập thể với những yêu cầu, nội quy đưc đZnh sẵn. Vì vậy nhiệm v chnh của lớp 1 l hình thnh những thói quen mới nhằm giúp trẻ thch ng với những yêu cầu của trường lớp, tạo nn tảng cho c"c lớp hc tiếp theo. 3 Thực tế đã cho th[y sự hình thnh v ph"t triển của trẻ chậm ph"t triển tr tuệ muộn v chậm hơn so với trẻ bình thường cùng độ tuổi. Chnh điu ny gây cản trở cho trẻ trong việc lĩnh hội tri thc, hòa nhập với bạn bè cùng trang la.Bởi vậy, gi"o viên cần có những biện ph"p thch hp cho trẻ chậm ph"t triển tr tuệ phù hp với đặc điểm c" nhân trẻ ngay từ lớp 1. Thực tế gi"o dc đã chng minh: Mô hình giáo dục hòa nhập được coi là giải pháp hữu hiệu nhất đảm bảo cho trẻ khuyết tật nói chung, trẻ chậm phát triển trí tuệ nói riêng quyền được giáo dục, quyền được tham gia mọi hoạt động xã hội, giúp trẻ có cơ hội tiếp thu kiến thức, để trẻ có thể sống độc lập và hòa nhập với cộng đồng. Ở trường hòa nhập, trẻ chậm ph"t triển tr tuệ đưc tiếp xúc với nhiu bạn bè, thầy cô v đưc lm quen với c"c chuẩn mực xã hội mới. Qua đó, c"c em dần hình thnh c"c kĩ năng thch ng thông qua c"c mi quan hệ xã hội. Những kĩ năng ny giúp ch cho sự ph"t triển bình thường của trẻ. Việc hình thnh cho trẻ kĩ năng xã hội, hc đường chc năng, … giúp trẻ ph"t huy ti đa tim năng hc tập, đồng thời nâng cao đưc khả năng sng độc lập v hội nhập vo xã hội của trẻ. 1.2. Cơ sở thực tiễn Theo thng kê năm 2005 của Viện chiến lưc v chương trình gi"o dc, Việt Nam có hơn 1,2 triệu trẻ khuyết tật chiếm 1,46% dân s, nên nhu cầu đưc chăm sóc, gi"o dc l r[t lớn. Mặt kh"c, việc chăm sóc, gi"o dc trẻ khuyết tật không chỉ mang tnh nhân văn cao cả m còn đ"nh d[u mc độ ph"t triển của ton xã hội. Chnh vì vậy, để đ"p ng đưc nhu cầu gi"o dc trẻ khuyết tật, gi"o dc hòa nhập l sự lựa chn ti ưu nh[t. Mô hình ny đã mở ra cho trẻ khuyết tật cơ hội đưc đi hc, đưc giao lưu, tiếp xúc với mi người, đưc ph"t huy hết khả năng của mình v hòa nhập với xã hội. Sau gần 20 năm thực hiện, gi"o dc hòa nhập Việt Nam đã đạt đưc những thnh tựu đ"ng kể như: đến thời điểm năm 2009 có hơn 450.000 trẻ khuyết tật đưc hc ở c"c trường phổ thông v con s ny tăng lên r[t nhanh 4 chóng. Tuy nhiên, ch[t lưng gi"o dc hòa nhập trẻ khuyết tật tại c"c trường Tiểu hc vẫn còn nhiu hạn chế. Tôi cho rằng có những nguyên nhân sau: phương tiện dạy hc đặc thù còn thiếu; hầu hết gi"o viên Tiểu hc chưa đưc trang bZ kiến thc v kỹ năng v gi"o dc hòa nhập trẻ khuyết tật; sự hp t"c của gia đình, nh trường, xã hội chưa cao; chưa có chuyên viên hỗ tr cho công t"c gi"o dc hòa nhập trẻ khuyết tật tại c"c trường Tiểu hc, Theo những nghiên cu ban đầu cho th[y việc cho trẻ chậm ph"t triển tr tuệ hc hòa nhập lớp 1 ở c"c trường Tiểu hc hầu như chưa đưc quan tâm dẫn đến mc độ hòa nhập, thch nghi của trẻ th[p. Thực trạng ny dẫn đến kết quả hc tập của trẻ thường yếu v đưc coi l thnh viên c" biệt của lớp. Điu ny ngăn cản những nỗ lực hòa nhập của trẻ v ảnh hưởng đến hiệu quả gi"o dc hòa nhập nói chung. Từ thực tế trên, một v[n đ c[p thiết đặt ra cho Gi"o dc l nghiên cu v tìm ra những biện ph"p giúp trẻ chậm ph"t triển tr tuệ hc hòa nhập. Bởi môi trường hòa nhập l môi trường thuận li nh[t cho sự hình thnh v ph"t triển khả năng thch ng cho trẻ chậm ph"t triển tr tuệ, giúp trẻ ph"t huy ti đa tim năng hc tập, nâng cao khả năng sng độc lập v hội nhập vo xã hội. Xu[t ph"t từ những l do trên, tôi chn đ ti “Kinh nghiệm giúp học sinh chậm phát triển trí tuệ hòa nhập trong lớp 1” %AK'*#','! Nghiên cu thực trạng trẻ chậm ph"t triển tr tuệ hc hòa nhập tại trường Tiểu hc C"t Linh, trên cơ sở đó rút ra c"c kinh nghiệm trẻ chậm ph"t triển tr tuệ hc hòa nhập. -AGL,'! Hc sinh chậm ph"t triển tr tuệ lớp 1B v c"c hoạt động hòa nhập của c"c em trong lớp hc của mình. 4A707,'! - Phương ph"p nghiên cu l thuyết - Phương ph"p nghiên cu thực tiễn: 5 + Phương pháp phỏng vấn, trò chuyện Nhằm thu thập thêm c"c thông tin v hc sinh, phương ph"p hình thnh v rèn luyện hnh vi thch ng cho hc sinh, hon cảnh của hc sinh, Nội dung: Chuẩn bZ c"c nội dung cần trao đổi v: khả năng nhu cầu hc sinh chậm ph"t triển tr tuệ, mc độ kĩ năng thch ng của hc sinh Đi tưng: Gi"o viên, ph huynh hc sinh + Phương pháp quan sát Thu thập thêm c"c thông tin nhằm chnh x"c ho" v mc độ hòa nhập của hc sinh chậm ph"t triển tr tuệ. Nội dung: ghi chép tiến trình lên lớp, quan s"t c"ch gi"o viên hỗ tr trẻ chậm ph"t triển tr tuệ, theo dõi sự tham gia c"c hoạt động của trẻ chậm ph"t triển tr tuệ trong lớp ho nhập. Đi tưng: Gi"o viên, hc sinh chậm ph"t triển tr tuệ. - Phương ph"p thực nghiệm sư phạm @A(;),'!: 2 hc sinh chậm ph"t triển tr tuệ trong lớp 1B trường Tiểu hc C"t Linh ở c"c năm hc 2012- 2013 v 2013 - 2014 6   !"#"!$ 0'106; '5/ 1.1. Trẻ chậm phát triển trí tuệ Trẻ chậm ph"t triển tr tuệ đưc đZnh nghĩa kh"c nhau theo c"c tiêu ch kh"c nhau: theo kết quả trắc nghiệm tr tuệ IQ, theo mc độ thch ng xã hội, theo nguyên nhân, theo quan ñiểm tổng hp. Theo kết quả trắc nghiệm tr tuệ IQ: A.Binet v T.Simon, 1905 đã công b “trắc nghiệm tr tuệ” nhằm phân biệt trẻ hc kém bình thường v hc kém do chậm ph"t triển tr tuệ. Tuy nhiên nó bộc lộ vô vn những nhưc điểm: Đó l chỉ s IQ không phản "nh hết tim năng tr tuệ; IQ không tỷ lệ thuận với khả năng thch ng; do IQ bZ chi phi bởi yếu t văn hóa, điu kiện xã hội dẫn đến không chnh x"c. Theo mc độ thch ng xã hội: Benda, Mỹ, năm 1954 đã đưa ra kh"i niệm chậm ph"t triển tr tuệ theo tiêu ch. Theo c"ch tiếp cận ny cũng có những nhưc điểm nh[t đZnh như sau: Có người gặp khó khăn ở môi trường ny nhưng không ở môi trường kh"c (yếu t văn hóa); Tiêu ch thch ng kh" mờ; Sự kém thch ng có thể có nguyên nhân kh"c ngoi chậm ph"t triển tr tuệ. Theo nguyên nhân: Luria, nh tâm l hc người Nga, 1966 đưa ra c"ch tiếp cận ny. Tuy nhiên, theo c"ch tiếp cận ny cũng có những hạn chế nh[t đZnh: đó l một s người chậm ph"t triển tr tuệ nhưng không ph"t hiện đưc những tổn thương, khiếm khuyết trong hệ thần kinh của h. Chnh vì những hạn chế trên, ngy nay người ta tiếp cận theo quan điểm tổng hp. Hiệp hội Chậm ph"t triển Tâm thần Mĩ (AAMR) v Sổ tay chẩn đo"n v thng kê những ri nhiễu tâm thần IV (DSM-IV) có đZnh nghĩa trẻ chậm ph"t triển tr tuệ theo c"ch tiếp cận ny. Ở Việt Nam sử dng kh"i niệm chậm ph"t triển tr tuệ của DSM-IV v của AAMR Theo Hiệp hội Chậm ph"t triển Tâm thần Mĩ (AAMR), 2002 cho rằng: 7 chậm ph"t triển tr tuệ l loại khuyết tật đưc x"c đZnh bởi hạn chế đ"ng kể v hoạt động tr tuệ v hnh vi thch ng thể hiện ở kĩ năng nhận thc, xã hội v kĩ năng thch ng thực tế; khuyết tật xu[t hiện trước 18 tuổi. Theo Sổ tay chẩn đo"n v thng kê những ri nhiễu tâm thần IV (DSM- IV), tiêu ch chẩn đo"n bao gồm: - Chc năng tr tuệ dưới mc trung bình, tc l chỉ s tr tuệ đạt gần 70 hoặc th[p hơn 70 trên một lần trắc nghiệm c" nhân. - BZ thiếu ht hoặc t nh[t hai trong s những lĩnh vực hnh vi thch ng sau: giao tiếp, tự chăm sóc, sng tại gia ñình, c"c kỹ năng xã hội/liên c" nhân, sử dng c"c phương tiện trong cộng đồng, tự đZnh hướng, kỹ năng hc đường chc năng, lm việc, giải tr, sc khỏe v an ton. - Hiện tưng chậm ph"t triển tr tuệ xu[t hiện trước 18 tuổi. Hai kh"i niệm ny đã cung c[p những hướng dẫn c thể cho việc x"c đZnh những d[u hiệu đặc trưng của tật chậm ph"t triển tr tuệ theo quan điểm đo lường v thng nh[t trong 3 tiêu ch để x"c đZnh một trẻ chậm ph"t triển tr tuệ l: Hạn chế v tr thông minh, khả năng thch ng v tật xu[t hiện trước 18 tui. 1.2 Giáo dục hòa nhập Gi"o dc ho nhập l “Hỗ tr mi hc sinh, trong đó có trẻ khuyết tật, cơ hội bình đẳng tiếp nhận dZch v gi"o dc với những hỗ tr cần thiết trong lớp hc phù hp tại trường phổ thông nơi trẻ sinh sng nhằm chuẩn bZ trở thnh những thnh viên đầy đủ của xã hội”. 1.3 Trường Tiểu học hoà nhập “L tổ chc giải quyết v[n đ đa dạng nhằm chú trng việc hc của trẻ. Mi gi"o viên, c"n bộ v nhân viên nh trường cam kết lm việc cùng nhau tạo ra v duy trì môi trường đầm [m có hiệu quả cho việc hc tập. Tr"ch nhiệm cho mi trẻ đưc chia sẻ”. %AM*N'*<;70<O;"P'E:'$;70<#!6 2.1.Đặc điểm cảm giác và tri giác 8 Trẻ em chậm ph"t triển tr tuệ tri gi"c c"c đi tưng chậm hơn trẻ bình thường, trong một thời gian nh[t đZnh thì khi lưng c"c em ny quan s"t đưc t hơn so với trẻ bình thường( khoảng 40% so với trẻ bình thường). Điu đó nói lên rằng tri gi"c thZ gi"c của trẻ ph"t triển r[t hạn chế, trẻ không có khả năng phân biệt, bắt chước c"c hình dạng. Trẻ bình thường, khi quan s"t chỉ liếc mắt nhìn l nhận biết ngay đưc đi tưng, còn trẻ chậm ph"t triển tr tuệ phải nhìn kĩ, nhìn liên tc, nhìn lần lưt từng chi tiết mới nhận biết đưc đi tưng. Có những trường hp, trẻ không thể nhận biết đưc đi tưng ngay cả khi có sự hỗ tr của người lớn. Như vậy, trẻ chậm ph"t triển tr tuệ vẫn có khả năng tri gi"c nhưng sự tri gi"c đó hạn chế trong phạm vi hẹp. T[t cả những điu đó đu gây khó khăn cho sự đZnh hướng của trẻ trong hon cảnh mới, lm cho tc độ hc tập chậm hơn c"c trẻ kh"c. - Khó khăn trong việc phân biệt hóa. - Thiếu tnh tch cực trong qu" trình tri gi"c. Biện ph"p tt nh[t để ph"t triển cảm gi"c v tri gi"c của trẻ chậm ph"t triển tr tuệ l tăng cường sc khoẻ, nghỉ ngơi tch cực, chế độ lm việc v hc tập hp l, tổ chc c"c hoạt động vui chơi bổ ch. C"c em phải đưc đến trường hc tập, đưc chơi với c"c bạn trong môi trường gi"o dc bình thường. Hoạt động vui chơi v hoạt động trong nh trường sẽ giúp cho sự ph"t triển v cảm gi"c v tri gi"c của trẻ đưc tt hơn. Điu ny đưc thể hiện r[t rõ, hc sinh c"c lớp lớn bao giờ cũng có cảm gi"c v tri gi"c tt hơn c"c hc sinh lớp bé, hc sinh đã đi hc có cảm gi"c tt hơn nhiu so với trẻ chưa đi hc. Đồng thời cần "p dng biện ph"p tổ chc c"c hoạt động ngoi trời nh trường như: • Tham quan c"c danh lam thắng cảnh, c"c di tch lZch sử, bảo tng • Tổ chc quan s"t thiên nhiên, động, thực vật, c"c hoạt động kh"c nhau của con người. • C"c em đc truyện cho nhau nghe, cùng xem tranh, ca múa nhạc. • Tổ chc c"c trò chơi tập thể. 9 C"c hoạt động trên sẽ lm phong phú kinh nghiệm sng, mở rộng tầm hiểu biết v c"c biểu tưng, kh"i niệm; l phương tiện chủ yếu lm tt hơn ch[t lưng cảm gi"c v tri gi"c của c"c em. 2.2.Đặc điểm phát triển tư duy Nh b"c hc L.X.Vưgtxki đã có những nhận xét v đ xu[t phương hướng ph"t triển tư duy cho trẻ chậm ph"t triển tr tuệ mang  nghĩa v nội dung vô cùng quan trng đi với những người lm công t"c gi"o dc. Theo ông trẻ chậm ph"t triển tr tuệ có khả năng tư duy trừu tưng kém, từ đó c"c nh sư phạm đã đưa ra kết luận có vẻ như l đúng đắn rằng trong việc dạy hc cho nhóm trẻ ny cần phải dựa vo tnh trực quan. Như vậy có nghĩa l hệ thng dạy hc hon ton dựa trên tnh ch[t trực quan. Việc lm ny chẳng những không giúp trẻ khắc phc đưc những khiếm khuyết tự nhiên, m còn củng c thêm khiếm khuyết [y, lm cho trẻ hon ton quen với tư duy trực quan, v chôn sâu những mầm mng yếu ớt của tư duy trừu tưng có ở những trẻ em ny. Điu đó cho chúng ta th[y đưc rằng, trong qu" trình dạy hc c"c nh sư phạm đã chỉ dựa vo điểm yếu của trẻ chậm ph"t triển tr tuệ v thúc đẩy chúng đi theo hướng đó, ph"t triển ở trẻ chnh c"c khuyết tật m chúng mắc phải. Như vậy, trẻ sẽ vĩnh viễn m[t đi cơ hội ph"t huy những khả năng còn lại của mình. Để dạy đưc c"ch kh"i qu"t cần phải sử dng c"c phương tiện đặc biệt trong dạy hc. Gi"o viên phải hiểu rõ môi trường, năng lực v sự hạn chế của đa trẻ, tìm c"ch vt bỏ dần c"c biểu tưng c thể, riêng lẻ, tiến đến mc độ nhận thc cao hơn, đó l kh"i qu"t, tư duy bằng ngôn ngữ; phải cải tiến nội dung v phương ph"p dạy hc, nhằm mc đch ph"t triển tư duy lôgic v tưởng tưng s"ng tạo; vận dng phương ph"p trực quan trong dạy hc nhưng phải có giới hạn, không đưc lạm dng; tập cho c"c em quen dần c"ch phân tch sự vật, hiện tưng, c"ch kh"i qu"t v rút ra kết luận; luyện tập b"o c"o lại những gì đã nghe, đã th[y, đã lm v  nghĩa của nó; đc truyện, tham quan, quan s"t l những hình thc tổ chc hoạt động để ph"t triển tư duy cho trẻ; chn c"c loại truyện giúp cho sự ph"t triển tư duy cho trẻ, như truyện tranh liên hon, trả lời c"c câu 10 [...]... viên đứng lớp có trẻ chậm phát triển trí tuệ hòa nhập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ chậm phát triển trí tuệ Bên cạnh đó nhà trường cần tạo ra sự hợp tác tích cực giữa nhà trường – gia đình - Giáo viên đứng lớp có học sinh chậm phát triển trí tuệ hòa nhập cần không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức, kĩ năng về giáo dục hòa nhập trẻ chậm phát triển trí tuệ - Mọi... xem đó là một hoạt động trị liệu tốt nhất Đã một số năm làm công tác chủ nhiệm ở khối lớp 1 tại trường Tiểu học Cát Linh, năm nào trong lớp tôi chủ nhiệm cũng có học sinh chậm phát triển trí tuệ Trong một tập thể lớp 55 học sinh, chỉ cần có 1 đến 2 học trò chậm phát triển trí tuệ thì đã là một việc rất khó khăn cho giáo viên, đồng thời cũng khiến các trò khác trong lớp gặp không... cụ thể: - Thực hiện nội quy trường lớp - Hợp tác cùng bạn bè - Toán chức năng - Tiếng Việt chức năng 2 Đối tượng nghiên cứu Trong 2 năm học 2 012 - 2 013 và 2 013 - 2 014 lớp 1B có 2 học sinh chậm phát triển trí tuệ tham gia học hòa nhập Tôi tiến hành nghiên cứu các biện pháp giúp các em hòa nhập với các bạn cùng lớp và áp dụng vào thực tế giảng dạy trong 2 năm học Thông tin chung của... và phát triển các tiềm năng của bản thân hay không tuỳ thuộc phần lớn vào sự tạo điều kiện của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội 4 Những nhân tố trong nhà trường hòa nhập 4 .1 Môi trường hòa nhập Yếu tố môi trường có ý nghĩa quyết định trong việc giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ Giáo dục hòa nhập một cách khoa học nhấn mạnh trẻ chậm phát triển trí tuệ cần được hòa nhập đầy... THAM KHẢO 1 Đại cương về giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ - TS Huỳnh Thị Thu Hằng năm 2008 2 Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 29+30, tháng 5,6/2 012 3.Website Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam - Trung tâm Sao Mai 4 Website Trái mơ xanh.com 34 Phụ lục 1: Phiếu khảo sát kĩ năng xã hội ở trường của trẻ chậm phát triển trí tuệ PHIẾU KHẢO SÁT KĨ NĂNG XÃ HỘI Ở TRƯỜNG HỌC CỦA TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ BẬC... tốt nhất dẫn đến sự hội nhập là các môi trường giáo dục bình thường 18 Chương 3: Mô tả các khảo sát thực trạng 1 Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu một số kĩ năng mà học sinh chậm phát triển trí tuệ có thể đạt được ở các mức độ khác nhau để rút ra kinh nghiệm chung giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ hòa nhập trong lớp tại trường Tiểu học Cát Linh Nghiên cứu ở 2 nhóm kĩ năng thích ứng:... Tuấn Nghĩa Nguyễn Gia Huy Năm sinh 2005 2007 Giới tính Năm đi học Mức Nam Nam hòa nhập 2 011 2 013 độ chậm phát triển trí tuệ Nặng Trung bình Em Lưu Tuấn Nghĩa không khác biệt nhiều về ngoại hình so với các bạn trong lớp, biết nói chậm, khả năng ngôn ngữ kém ; hay nghịch, làm hỏng đồ dùng của các bạn, không tham gia vào hoạt động học tập cùng các bạn trong lớp Em Nguyễn Gia Huy ít tham... chỉ ghi nhớ trong khoảng thời gian chỉ tính bằng giây - Ở kĩ năng Toán chức năng : Khả năng tư duy của các em đều chậm. Tuy nhiên, với sựu hướng dẫn của giáo viên, em Huy có thể sử dụng tay để cộng – trừ; còn em Nghĩa thì hoàn toàn không có khả năng đó 22 Chương 4: Các biện pháp hình giúp cho trẻ chậm phát triển trí tuệ học hòa nhập tại lớp 1 Hành vi của trẻ chậm phát triển trí tuệ bị chi... với nhận thức của trẻ chậm phát triển trí tuệ, giúp các em nhanh chóng hình thành được các kĩ năng học đường chức năng cơ bản liên quan đến 2 môn Tiếng Việt và Toán lớp 1 Đây là nền tảng cơ bản giúp các em học hòa nhập được các lớp trên Nội dung: Mục tiêu tiết học cho từng học sinh chậm phát triển trí tuệ rất đa dạng trong phạm vi, mức độ nhuần nhuyễn trong từng giờ học so... đẹp đó là lòng vị tha, tính đôn hậu và kiên trì, khái niệm về tinh thần giúp đỡ lẫn nhau,… Điều cơ bản nhất là tạo cho trẻ khả năng bước vào cuộc sống xã hội một cách tự tin và độc lập 3 Nhu cầu và khả năng của trẻ chậm phát triển trí tuệ 3 .1. Nhu cầu của trẻ chậm phát triển trí tuệ Trẻ chậm phát triển trí tuệ cũng có những nhu cầu như trẻ bình thường nếu không muốn nói đó là những . c"c kinh nghiệm trẻ chậm ph"t triển tr tuệ hc hòa nhập. -AGL,'! Hc sinh chậm ph"t triển tr tuệ lớp 1B v c"c hoạt động hòa nhập của c"c em trong lớp. nghiệm giúp học sinh chậm phát triển trí tuệ hòa nhập trong lớp 1 %AK'*#','! Nghiên cu thực trạng trẻ chậm ph"t triển tr tuệ hc hòa nhập tại trường Tiểu hc. !"#"!$ 4 1. C"c kh"i niệm cơ bản 4 1. 1. Trẻ chậm ph"t triển tr tuệ 4 1. 2. Gi"o dc hòa nhập 5 1. 3. Trường Tiểu hc hòa nhập 5 2. Những đặc điểm ph"t triển tâm l
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm giúp học sinh chậm phát triển trí tuệ hòa nhập trong lớp 1, Một số kinh nghiệm giúp học sinh chậm phát triển trí tuệ hòa nhập trong lớp 1,

Từ khóa liên quan