Đổi mới khung chương trình giảng dạy và tư liệu giảng dạy Tiếng Anh cho học sinh tiểu học

26 2.1K 2
Đổi mới khung chương trình giảng dạy và tư liệu giảng dạy Tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. dạy. 1) Khung chương trình giảng dạy : Chương trình giảng dạy đào tạo giáo viên Tiếng Anh hiện có nên được thiết kế lại để đáp ứng các yêu cầu mới của chương trình giảng dạy trường tiểu học. Thực. dụng. • Tiếng Anh được dạy cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 (từ độ tuổi từ 8 đến 10). Trong một số trường tư, học sinh có thể học tiếng Anh từ lớp 1 hoặc có thể có toán học và khoa học bằng tiếng Anh. . Tin học và Tiếng Anh là hai môn học tự chọn.Điểm số của hai môn học trên không đánh giá kết quả học tập của học sinh. II) Việc dạy và học ngoại ngữ ở Tiểu học : 1)Yêu cầu của việc dạy và học

Ngày đăng: 30/03/2015, 14:46

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan