0

Phương pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3_Luận văn thạc sĩ giáo dục

93 1,210 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:22

. giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh lê thị hạnh Ph Ph ơng pháp dạy học ơng pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 phép tu từ so sánh ở lớp 3 Luận văn thạc sĩ giáo dục học Vinh - 2007 Bộ giáo. của giáo viên về dạy học phép so sánh ở tiểu học 1.2.2. Thực tế dạy và học phép tu từ so sánh ở tiểu học hiện nay 1 .3. Tiểu kết chơng 1 Chơng 2. phơng pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3. 2007 Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh Lê thị hạnh Ph Ph ơng pháp dạy học ơng pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 phép tu từ so sánh ở lớp 3 Chuyên ngành: Giáo dục học (bậc tiểu học) Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3_Luận văn thạc sĩ giáo dục, Phương pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3_Luận văn thạc sĩ giáo dục,

Từ khóa liên quan