SKKN sử dụng một số bài tập và trò chơi tạo tố chất sức nhanh cho học sinh có nội dung phù hợp vào một số bài thuộc phần chạy nhanh lớp 7 để phát triển sức nhanh cho học sinh

18 2.3K 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:31

. Việc sử dụng các bài tập và các trò chơi vào các bài có nội dung chạy nhanh có nâng cao tố chất sức nhanh cho học sinh lớp 7 không? 4.Giả thuyết nghiên cứu: Sử dụng các bài tập và trò chơi có. sức nhanh cho học sinh có nội dung phù hợp vào một số bài thuộc phần chạy nhanh lớp 7 để phát triển sức nhanh cho học sinh. Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: Hai lớp 7 trường. thế: Đưa các bài tập và trò chơi phát triển tố chất sức nhanh cho học sinh Giáo viên giới thiệu bài tập và hướng dẫn cách tập, cách chơi và luật chơi của trò chơi giúp học sinh tập luyện. 3.Vấn

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan