Các đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

23 15.9K 61

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2014, 20:43

C©u 1 : (2,0 ®iÓm): Khi quan sát bộ nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của một đứa trẻ, người ta đếm được 45 nhiễm sắc thể trong đó cặp nhiễm sắc thể giới tính chỉ có 1 chiếc.Đứa trẻ đó là trai hay gái? Bị mắc bệnh gì ? Biểu hiện của bệnh đó ? Cơ chế hình thành đứa trẻ mắc bệnh đó. Cỏc thi hc sinh gii mụn sinh hc lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) s 1: Sở Giáo dục và Đào tạo đề thi CHN HC SINH GII Cao Bằng LP 9 Năm học 2009-2010 Môn: Sinh học Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề gồm : 02 trang) Câu 1 : (2,0 điểm): Khi quan sỏt b nhim sc th trong t bo sinh dng ca mt a tr, ngi ta m c 45 nhim sc th trong ú cp nhim sc th gii tớnh ch cú 1 chic. a tr ú l trai hay gỏi? B mc bnh gỡ ? Biu hin ca bnh ú ? C ch hỡnh thnh a tr mc bnh ú. Câu 2 : (2,0 điểm) : Nhõn t sinh thỏi l gỡ ? Phõn bit cỏc nhúm nhõn t sinh thỏi. Cú 2 loi cỏ cú cỏc ch s v gii hn chu ng i vi nhit nh sau : Cỏ rụ phi : 5,6 0 C 30 0 C 42 0 C Cỏ chộp : 2 0 C 28 0 C 44 0 C Cỏc ch s trờn l gỡ ? Da vo cỏc ch s ú hóy cho bit loi cỏ no cú s phõn b rng hn ? Ti sao ? Câu 3 : (2,0 điểm) : u th lai l gỡ ? Nguyờn nhõn di truyn ca hin tng u th lai . Ti sao khi dựng con lai F 1 cú u th lai cao nht lm ging thỡ cỏc th h sau u th lai li gim dn ? duy trỡ u th lai ,trong trng trt ngi ta thng dựng phng phỏp gỡ ? Câu 4 : (4,0 điểm): Hóy nờu nhng im khỏc nhau c bn gia nguyờn phõn v gim phõn ? Mt t bo ca mt loi cú 2n nhim sc th nu nguyờn phõn liờn tip 4 ln s to ra bao nhiờu t bo con ? Câu 5 : (3,5 điểm): Ti sao núi Prụtờin l mt trong nhng vt cht ch yu, rt quan trng ca c th sng ? Câu 6 : (1,5 điểm): Hóy nờu s khỏc nhau gia phn x khụng iu kin v phn x cú iu kin? Hin tng toỏt m hụi khi tri núng, hin tng ngi quen tm bui sỏng , c n sỏng sm li ni da g l phn x cú iu kin hay khụng iu kin ? Ti sao ? Câu 7 : (2,0 điểm) : Hóy nờu nhng im c bn trong cu trỳc ca ADN. Đề S 2 Cỏc thi hc sinh gii mụn sinh hc lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) Mt gen( on ADN) cú s lng cỏc loi nuclờụtit mch 1 l : A= 250, T= 350, G= 450, X= 450. Hóy xỏc nh s nuclờụtit cỏc loi mch 2 ca gen. Câu 8 : (3,0 điểm): mốo, tớnh trng lụng ngn tri hon ton so vi lụng di, cỏc gen nm trờn nhim sc th thng. em lai mốo c lụng ngn vi 3 mốo cỏi cú kiu gen khỏc nhau. - Vi mốo cỏi th nht(A) lụng di thỡ sinh c mt mốo con lụng ngn. - Vi mốo cỏi th hai(B) lụng ngn thỡ sinh c mt mốo con lụng ngn. - Vi mốo cỏi th ba(C) lụng ngn thỡ sinh c mt mốo con lụng di. a/ Xỏc nh kiu gen ca mốo c v 3 mốo cỏi A, B, C . b/ Vit cỏc s lai gia mốo c v 3 mốo cỏi A, B , C. Hết Họ và tên thí sinh Số báo danh: Họ tên, chữ kí giám thị số 1: Sở Giáo dục và Đào tạo hớng dẫn chấm đề thi CHN Cao Bằng HC SINH GII LP 9 năm học 2009-2010 Môn: Sinh học (Hớng dẫn chấm gồm : 04 trang) Cõu Ni dung tr li im Cõu 1 ( 2 im) -a tr ú l gỏi - mc bnh tc n - Biu hin : lựn, c ngn, tuyn vỳ khụng phỏt trin, khụng cú kinh nguyt, t cung nh, trớ tu kộm phỏt trin, vụ sinh. - C ch hỡnh thnh : + do trong quỏ trỡnh gim phõn ca b hoc m, cp NST gii 0,25 0,25 0,5 0,5 Đề S 2 Các đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) tính phân li không đều, tạo giao tử không chứa NST giới tính(o) + qua thụ tinh, tạo giao tử không chứa NST giới tính(o) kết hợp với giao tử bình thường (X) tạo cơ thể XO P : ♂ XY x ♀ XX GP : XY, O X F 1 : XXY , XO 0,5 Câu 2 ( 2 điểm) -Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động đến sinh vật - Các nhóm nhân tố sinh tái gồm 2 nhóm: + nhóm nhân tố vô sinh: là những nhân tố không sống ở môi trường( nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, đất…) + nhóm nhân tố hữu sinh : gồm các sinh vật và con người có ảnh hưởng đến đời sống sinh vật -Các chỉ số: 5,6 0 C; 2 0 C là giới hạn dưới( hay điểm gây chết dưới) - Các chỉ số: 42 0 C; 44 0 C là giới hạn trên( hay điểm gây chết trên) - Các chỉ số: 30 0 C; 28 0 C là điểm cực thuận - Cá chép phân bố rộng hơn vì có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ lớn hơn 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 3 ( 2 điểm) -Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F 1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng NS cao hơn trung bình giữa 2 bố mẹ hoặc vượt trội cả 2 bố mẹ. - nguyên nhân di truyền: ở mỗi dạng bố mẹ thuần chủng có nhiều gen lặn xấu ở thể đồng hợp nên biểu hiện một số đặc điểm xấu, khi lai giữa chúng, F 1 có kiểu gen dị hợp về các cặp gen → chỉ có gen trội có lợi mới được biểu hiện ở F 1 → F 1 có ưu thế lai lớn nhất. - Dùng F 1 làm giống , ưu thế lai sẽ giảm dần qua các thế hệ vì tỉ lệ dị hợp giảm dần, các gen lặn xấu lại có cơ hội biểu hiện thành kiểu hình 0,5 0,5 0,5 Các đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) - Để duy trì ưu thế lai ở cây trồng, người ta cho nhân giống vô tính( giâm, chiết, ghép, vi nhân giống) 0,5 Câu4 ( 4 điểm) Nguyên phân Giảm phân - là hình thức phân bào xảy ra ở tất cả các loại tế bào( trừ tế bào sinh dực chín) - chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục chín - chỉ có 1 lần phân bào - gồm 2 lần phân bào liên tiếp - Các NST nhân đôi 1 lần, phân li 1 lần - Các NST nhân đôi 1 lần, phân li 2 lần - kết quả: từ 1 tế bào mẹ, qua nguyên phân tạo 2 tế bào con có bộ NST giống nhau và giống tế bào mẹ - kết quả: từ 1 tế bào mẹ, qua giảm phân tạo 4 tế bào con có bộ NST giảm đi một nửa so với tế bào mẹ - Các NST tương đồng không có sự tiếp hợp, trao đổi chéo - Các NST tương đồng có sự tiếp hợp, trao đổi chéo - ở kì giữa, các NST kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo - ở kì giữa I, các NST kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo - là cơ chế sinh trưởng , sinh sản vô tínhsinh vật - là cơ chế hình thành giao tử ở sinh vật sinh sản hữu tính - Số TB con được tạo thành= 2 4 = 16 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 5 (3,5điểm) Vì Pr có những chức năng: -là thành phần cấu trúc cơ bản của TB: tham gia cấu tạo nên hầu hết các thành phần của tế bào, hình thành tính trạng - Là thành phần của Enzim: Pr có chức năng xúc tác cho các phản ứng - là thành phần của hooc môn: Pr có chức năng điều hòa sự trao đổi chất - là thành phần của kháng thể: Pr có chức năng bảo vệ cơ thể - Là thành phần cấu tạo đuôi, roi TB: Pr có chức năng vận động tế bào - Là thành phần của Hb: Pr có chức năng vận chuyển các chất - có thể phân giải để cung cấp năng lượng cho cơ thể. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Các đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Câu 6 (1,5điểm) - Phản xạ không điều kiện là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập - Phản xạ có điều kiện là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện - Hiện tượng toát mồ hôi khi trời nóng là phản xạ không điều kiện vì là phản ứng bẩm sinh - Người quen tắm sớm cứ sáng sớm lại nổi da gà là phản xạ có điều kiện vì qua việc thường xuyên tắm sớm đã hình thành phản ứng điều hòa thân nhiệt của cơ thể 0,5 0,5 0,25 0,25 Câu 7 (2 điểm) - AND được cấu tạo từ các nguyên tố: C,H,O,N và P - Là chất đại phân tử - Là chất đa phân: đơn phân là các nuclêôtit , có 4 loại: A,T,G,X - ADN có tính đa dạng và đặc thù phụ thuộc vào số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nuclêôtit , là cơ sở phân tử qui định tính đa dạng và đặc thù của các loài sinh vật. - Là chuỗi xoắn kép gồm 2 mạch song song, xoắn đều - Các nuclêôtit 2 mạch liên kết với nhau thành từng cặp theo nguyên tắc bổ sung : A liên kết với T, G liên kết với X. - A 1 = 250 → T 2 = 250 - T 1 = 350 → A 2 = 350 - G 1 = 450 → X 2 = 450 - X 1 = 450 → G 2 = 450 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 Câu 8 (3 điểm) Qui định: gen A – lông ngắn Gen a- lông dài a/ xác định kiểu gen của mèo đực và 3 mèo cái - Mèo ♀ A( dài) có KG là aa -Từ phép lai giữa mèo ♂( ngắn) và mèo ♀C( ngắn) được mèo con lông dài ( có KG aa) → cả mèo ♂( ngắn) và mèo ♀C( ngắn) đều phải có alen a → + KG của mèo ♂( ngắn) là Aa 0,25 0,25 0,5 Cỏc thi hc sinh gii mụn sinh hc lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) + KG ca mốo C ( ngn) l Aa - cú con lụng ngn mốo B( ngn) cú KG AA hoc Aa Theo u bi , 3 mốo cú KG khỏc nhau mốo B( ngn) cú KG AA . b/ Vit cỏc s lai: */Phộp lai 1: P: ( ngn) x A( di) Aa aa GP : A ; a a F 1 : Aa ( ngn) , aa ( di) */Phộp lai 2: P: ( ngn) x B( ngn) Aa AA GP : A ; a A F 1 : AA ( ngn) , Aa ( ngn) */Phộp lai 3: P: ( ngn) x B( ngn) Aa Aa GP : A ; a A, a F 1 : AA( ngn), Aa ( ngn) , Aa ( ngn) , aa ( di) 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 Hết HDC s 2: S GIO DC V O TO THI CHN HC SINH GII CAO BNG LP 9 CP TNH NM HC 2009 - 2010 Mụn: Sinh hc Thi gian: 150 phỳt ( khụng k thi gian giao ) BI Cõu 1 ( 3,0 im) S tng hp phõn t ARN c din ra nh th no? Nờu vai trũ ca cỏc loi ARN trong quỏ trỡnh tng hp prụtờin. Câu 2 ( 2,0 im) a. Nêu qui trình nhân giống mía bằng phơng pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm? b. Hiện nay công nghệ tế bào đợc ứng dụng trong những lĩnh vực nào? Câu 3 ( 3,0 im) a. Cho bit s khỏc nhau gia thng bin v bin d t hp? S 1 Cỏc thi hc sinh gii mụn sinh hc lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) b. Phân tích vai trò của giống và kĩ thuật sản xuất trong việc nâng cao năng suất vật nuôi, cây trồng? Cõu 4 ( 1,5 im) a. Cu trỳc in hỡnh ca nhim sc th c biu hin rừ nht kỡ no ca quỏ trỡnh phõn chia t bo? Hóy mụ t cu trỳc ú. b. Nêu các cơ chế duy trì sự ổn định của bộ nhim sc th? Cõu 5 ( 2,5 im) Nờu tờn cỏc mi quan h khỏc loi vc cho bit c im ca cỏc mi quan h ú? Cõu 6 (2,0 im) Mỏu cú tớnh cht bo v c th nh th no ? Trỡnh by quỏ trỡnh bo v c th ca bch cu Cõu 7 ( 3,0 im) Tng s nuclờotớt ca mt phõn t ADN l 800000 nuclờụtớt. a. Tớnh chiu di ca phõn t ADN? b. Tớnh s nuclờotớt mi loi ca phõn t ADN trờn. Bit 3 2 = X A Cõu 8 (3,0 im) Khi cho cỏc cõy F 1 giao phn vi nhau, ngi ta thu c F 2 cú 450 cõy cú ht en v 150 cõy cú ht nõu. a. Hóy xỏc nh tớnh trng no l tớnh trng tri, tớnh trng no l tớnh trng ln gii thớch ? b. Xỏc nh kiu gen, kiu hỡnh ca th h P v F1? Vit s lai t P n F2 . Ht H v tờn thớ sinh: s bỏo danh H tờn v ch ký ca giỏm th s 1: S GIO DC V O TO CAO BNG HNG DN CHM THI CHN HC SINH GII LP 9 MễN SINH ( Hng dn chm gm: 04 trang) Câu ý Nội dung Điểm S tng hp phõn t ARN - Quỏ trỡnh tng hp phõn t ARN din ra trong nhõn t bo, ti kỡ trung gian lỳc NST ang dng si mnh. - Di tỏc ng ca enzim phõn t ADN c thỏo xon v tỏch dn hai mch n. - ARN c tng hp da trờn mt mch n ca ADN va tỏch ra, mch 0,25 0,25 Cỏc thi hc sinh gii mụn sinh hc lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) 1 (3,0) a n ny gi l mch khuụn. - Trong quỏ trỡnh hỡnh thnh ARN, cỏc loi nuclờotit trờn mch khuụn ca ADN v cỏc nuclờotit ca mụi trng ni bo liờn kt vi nhau tng cp theo nguyờn tc b sung: + A liờn kt vi U; G liờn kt vi X + T liờn kt vi A; X liờn kt vi G - Khi kt thỳc, phõn t ARN c hỡnh thnh s tỏch khi gen ri nhõn i ti t bo cht thc hin quỏ trỡnh tng hp prụtờin. Nh vy s tng hp phõn t ARN c thc hin theo nguyờn tc b sung v nguyờn tc khuụn mu do ú trt t cỏc nuclờotit trờn mch n ca phõn t ADN qui nh trt t cỏc ribonuclờotit trờn phõn t ARN. 0,25 0,5 0,25 b Vai trũ ca cỏc loi ARN trong tng hp prụtờin -ARN thụng tin (mARN): cú vai trũ truyn t thụng tin qui nh cu trỳc phõn t prụtờin cn tng hp. -ARN vn chuyn (tARN): cú chc nng vn chuyn axit amin ti ribụxụm to thnh chui axit amin. - ARN ribụxụm (rARN): l thnh phn cu to nờn ribụxụm õy l ni tng hp prụtờin . 0,5 0,5 0,5 2 (2,0) a Qui trình nhân giống mía bằng phơng pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm: - Tách tế bào lá non, nuôi cấy trong môi trờng dinh dỡng nhân tạo thích hợp để tạo thành mô sẹo (mô non). 0,5 - Dùng hooc môn sinh trởng kích thích để mô sẹo phát triển thành cây con. 0,5 - ơm cây con trong nhà lới, trớc khi đem ra trồng trên đồng ruộng. 0,5 b Các lĩnh vực ứng dụng công nghệ tế bào: Nhân giống vô tính trong ống nghiệm (vi nhân giống) ở cây trồng, nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng, nhân bản vô tính ở động vật. 0,5 3 (3,0) - a Phõn bit gia thng bin v bin d t hp: 0,5 0,5 0,5 0,5 Biến dị tổ hợp Thờng biến Là sự tổ hợp lại các tính trạng, do có sự tổ hợp lại các gen ở P. Là những biến đổi của kiểu hình của cùng một kiểu gen dới ảnh h- ởng trực tiếp của môi trờng. Xuất hiện ngẫu nhiên, riêng lẻ, không có hớng xác định. Biểu hiện đồng loạt, có hớng xác định Xuất hiện qua sinh sản hữu tính, di truyền đợc. Phát sinh trong đời cá thể, không di truyền đợc Là nguồn nguyên liệu của tiến hoá và chọn giống. - Giúp cơ thể thích ứng đợc với môi trờng Cỏc thi hc sinh gii mụn sinh hc lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) b - Vai trò của giống (kiểu gen): qui định giới hạn năng suất. - Kĩ thuật sản xuất (môi trờng): Qui định năng suất cụ thể của một giống, trong giới hạn mức phản ứng do giống qui định - Năng suất là kết quả của sự tơng tác giữa giống và kĩ thuật. Giống tốt và biện pháp kĩ thuật phù hợp sẽ cho năng suất cao 0,25 0,25 0,5 4 (1,5) a. Cấu trúc NST c th hin rừ nht kỡ gia ca quỏ trỡnh phõn chia t bo. + Mụ t cu trỳc: Gồm 2 sợi crômatit gắn với nhau ở tâm động. Mỗi sợi crômatit gồm 1 phân tử ADN và prôtêin loại histôn. b. Cơ chế duy trì sự ổn định bộ NST: + ở những loài sinh sản vô tính: Quá trình nguyên phân đảm bảo duy trì ổn định bộ NST qua các thế hệ của loài và qua các thế hệ tế bào. + ở loài sinh sản hữu tính: Sự kết hợp giữa 3 quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh, trong đó có sự tự nhân đôi, phân li và tổ hợp của các NST là cơ chế ổn định bộ NST qua các thế hệ tế bào và cơ thể. 0,25 0,5 0,25 0,5 5 (2,5) - Nờu tờn v c im ca cỏc mi quan h khỏc loi Quan h c im H tr Cng sinh S hp tỏc hai bờn cựng cú li Hi sinh S hp tỏc gia 2 SV, 1 bờn cú li, bờn kia khụng cú li v cú hi. i ch Cnh tranh SV cnh tranh TA, ni , KS, kỡm hóm s phỏt trin. Ký sinh na ký sinh SV sng nh trờn c th SV khỏc, ly cht dd Sinh vt n SV khỏc V n TV, n tht Ghi chỳ: Núi ỳng tờn mi mi quan h chm 0,25 ; núi c c im ca mi quan h chm 0,25 6 (2,0) * Mỏu cú tớnh cht bo v c th l : - Trong mỏu cú bch cu cú kh nng tiờu dit vi khun bng thc bo v tit ra cht khỏng c (khỏng th). - Tiu cu tham gia vo quỏ trỡnh ụng mỏu, bo v c th chng mt mỏu khi b thng. * To nờn 3 hng ro bo v : + S thc bo : bch cu trung tớnh v bch cu mụ nụ (i thc bo) bt v nut cỏc vi khun, virut vo trong t bo ri tiờu hoỏ chỳng. + Limpho B tit ra khỏng th vụ hiu hoỏ khỏng nguyờn. + Limpho T phỏ hu cỏc t bo c th b nhim vi khun, virut bng cỏch tit ra cỏc prụtờin c hiu (khỏng th) lm tan mng t bo b nhim vụ hiu hoỏ khỏng nguyờn. - Bch cu axit v kim cng tham gia vo vụ hiu hoỏ vi khun, virut nhng vi mc ớt hn. 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 Các đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) 0,25 7 (3,0đ) a. Chiều dài của phân tử ADN: Chiều dài của phân tử ADN là chiều dài của mạch đơn: 00 1360004,3. 2 800000 AAl == ( 1 điểm ) b. Tính số nuclêotit của mỗi loại: Theo nguyên tắc bổ sung ta có: A = T và G = X Có A + X = 400000 (1) ( 0,5 điểm) Theo giả thiết có: 3 2 = X A (2) ( 0,5 điểm) Kết hợp (1) và (2) giải hệ phương trình ta có: A = T = 160000 nuclêotít ( 0,5 điểm) G = X = 240000 nuclêotít ( 0,5 điểm) 8 (3,0đ) a. Xác định tính trội lặn và qui ước gen - Xét kết quả thu được ở F 2 có: 450 hạt đen: 150 hạt nâu = 3 hạt đen: 1 hạt nâu (0,5 đ) - F 2 có tỉ lệ kiểu hình của định luật phân li => Tính trạng hạt đen trội hoàn toàn so với tính trạng hạt nâu (0,5đ) - Qui ước: Gen A: hạt đen, gen a : hạt nâu b. Kiểu gen, kiểu hình của P, F 1 - F 2 có tỉ lệ 3 trội : 1 lặn  F 1 điều có kiểu gen dị hợp A a ( hạt đen) (0,5đ) + Kiểu gen kiểu hình của P F 1 đều dị hợp => Cặp P thuần chủng về cặp tính trạng tương phản. Vậy kiểu gen , kiểu hình của hai cây P là : - Một cây mang kiểu gen AA hạt đen ( 0,5đ) - Một cây mang kiểu gen aa hạt nâu ( 0,5đ) - Sơ đồ minh họa: ( 0,5 điểm) P : AA (hạt đen) x aa (hạt nâu) GP : A a F 1 : - Kiểu gen Aa - Kiểu hình 100% hạt đen F 1 x F 1 A a (hạt đen ) x A a (hạt đen) G F 1 : A,a A,a F 2 : - Kiểu gen : 1AA : 2Aa : 1aa - Kiểu hình : 3 hạt đen : 1 hạt nâu . không chín cùng một lúc 0,25 0,25 0,25 0,25 D BĐỀ Ự Ị Các đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) 2 (1 điểm) a (0 ,8đ) b (0 ,2đ) * - Thân cá chép thon dài, đầu thuôn nhọn. năng vận chuyển các chất - có thể phân giải để cung cấp năng lượng cho cơ thể. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Các đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Câu 6 (1 ,5điểm) - Phản. ging, cỏc th h sau con cỏi sinh trng, phỏt trin yu, sc 0,5 Các đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) (2 ,0® ) 1,0đ đẻ giảm, quái thai, dị tật bẩm sinh, chết non. * Ở chim

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan