Các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

21 4.9K 10
Các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Câu 1 : ( 2,0 điểm)Có 4 dung dịch mất nhãn AgNO3, NaOH, HCl, NaNO3Hãy dùng một kim loại để phân biệt các dung dịch trên. Viết các phương trình hóa học để minh họa.Câu 2 : ( 2,0 điểm)Viết các phương trình hóa học xảy ra cho các thí nghiệm sau:a. Sục khí SO3 vào dung dịch BaCl2 .b. Nhiệt phân Fe(OH)3. c. Điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxit và criolit.

Các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Đề số 1: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CAO BẰNG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009-2010 Môn : Hóa học Thời gian : 150 phút ( không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI (Đề gồm 02 trang) Câu 1 : ( 2,0 điểm) Có 4 dung dịch mất nhãn AgNO 3 , NaOH, HCl, NaNO 3 Hãy dùng một kim loại để phân biệt các dung dịch trên. Viết các phương trình hóa học để minh họa. Câu 2 : ( 2,0 điểm) Viết các phương trình hóa học xảy ra cho các thí nghiệm sau: a. Sục khí SO 3 vào dung dịch BaCl 2 . b. Nhiệt phân Fe(OH) 3. c. Điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxit và criolit. Câu 3 : ( 2,0 điểm) Cửa hàng A lấy về 5 bì phân bón: NH 4 Cl; (NH 4 ) 2 SO 4 ; NH 4 NO 3 ; KCl; K 2 SO 4 do lỗi in nên nhãn của các bì phân bón đều bị mờ. Chỉ dùng thêm 1 hoá chất, em hãy giúp của hàng A xác định đúng loại phân bón trong mỗi bì? Câu 4 : ( 5,0 điểm) Một hỗn hợp gồm Al,Fe,Cu được chia làm 3 phần A, B, C đều nhau. a. Người ta cho : + Phần A tác dụng với dung dịch NaOH dư. + Phần B tác dụng với dung dịch HCl dư. + Phần C tác dụng với dung dịch HNO 3 đặc, nguội, dư. Trình bày các hiện tượng hóa học xảy ra, viết các phương trình phản ứng minh họa. b. Gạn lọc kết tủa ở các phần trên, thu được các dung dịch tương ứng A', B',C' + Cho dung dịch HCl từ từ vào dung dịch A' cho đến dư. + Cho dung dịch NaOH từ từ vào dung dịch B' cho đến dư. + Cho dung dịch NaOH từ từ vào dung dịch C' cho đến dư. Trình bày hiện tượng hóa học xảy ra, viết phương trình phản ứng minh họa. Câu 5 : ( 3,0 điểm) Cho a gam Na vào 160 ml dung dịch ( D = 1,25 g/ml) gồm Fe 2 (SO 4 ) 3 0,125M và Al 2 (SO 4 ) 3 0,25M. Tách kết tủa nung được 5,24 gam chất rắn. 1 ĐỀ SỐ 01 Các đề thi học sinh giỏi mơn hóa học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Tính a ? Câu 6 : ( 3,0 điểm) Hòa tan hồn tồn m 1 gam Na vào m 2 gam nước thu được dung dịch B có tỉ khối d . 1. Viết phương trình phản ứng. 2. Tính nồng độ % của dung dịch B theo m 1 và m 2 . 3. Cho C% = 5%, d = 1,2g/ml. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được. Câu 7 : ( 3,0 điểm) Đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm metan, axetilen và etilen thu được 39,6 gam CO 2 và 14,4 gam H 2 O. Mặt khác cho 22,4 lít hỗn hợp X (ở đktc) từ từ qua nước Brom dư thấy có 19,2 gam Brom tham gia phản ứng. a. Tính m b. Tính % thể tích mỗi khí trong X. ( Cho : H=1, C=12, O=16, Na =23, Al =27, S=32, Fe=56, Br =80 ) Hết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHÂM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CAO BẰNG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009- 2010 Mơn : Hóa học Câu điểm Ý Nội dung Điểm Câu 1 2,0 điểm 1 -Dùng Cu để thử 4 dung dòch, nhận ra ddAgNO 3 nhờ tạo ra dung dòch màu xanh lam: Cu + 2AgNO 3 → Cu(NO 3 ) 2 + 2Ag ↓ -Dùng dung dòch Cu(NO 3 ) 2 tạo ra để thử các dung dòch còn lại, nhận ra dd NaOH nhờ có kết tủa xanh lơ: Cu(NO 3 ) 2 + 2NaOH → Cu(OH) 2 ↓ + 2NaNO 3 -Cho AgNO 3 ( đã nhận ra ở trên) vào 2 chất còn lại, nhận ra ddHCl nhờ có kết tủa trắng. Chất còn lại là NaNO 3 AgNO 3 + HCl → AgCl ↓ + HNO 3 0,5 0,5 0,5 2 Các đề thi học sinh giỏi mơn hóa học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) ( HS có thể dùng Cu(OH) 2 để thử, nhận ra HCl hoà tan được Cu(OH) 2 ) 0,5 Câu 2 2,0 điểm a. b. c. SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 H 2 SO 4 + BaCl 2 → BaSO 4 ↓ + 2HCl 4Fe(OH) 3 0 t C → 2Fe 2 O 3 + 6H 2 O ↑ 2Al 2 O 3  → CriolitchaynongphanDien 4Al +3O 2 ↑ 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 3 2,0 điểm 1. (Nhận biết đúng và viết đúng phương trình phản ứng xảy ra 0,5 điểm/chất) - Lấy ở mỗi bì phân bón ra một ít làm mẫu thử, đánh số các mẫu thử. - Lấy mỗi loại một ít mẫu thử đã đánh số đem nung nóng: + Trường hợp có khí khơng màu, khơng mùi “gây cười” bay ra, đun lâu nữa thì có khí khơng mùi, màu nâu là mẫu thử của NH 4 NO 3 NH 4 NO 3  → − C o 240190 N 2 O + 2H 2 O (khí gây cười) NH 4 NO 3  → − C o 300250 N 2 + 2NO + 4H 2 O 2NO + O 2 (khơng khí) → 2NO 2 (khí màu nâu) + Trường hợp có khí mùi khai (NH 3 ) là NH 4 Cl hoặc (NH 4 ) 2 SO 4 NH 4 Cl  → > C337,8 0 NH 3 + HCl (NH 4 ) 2 SO 4  → C357 - 235 0 NH 4 HSO 4 + NH 3 + Còn lại là KCl và K 2 SO 4 - Lấy một ít NH 4 Cl và (NH 4 ) 2 SO 4 hồ tan vào nước. Lần lượt cho các dung dịch thu được tác dụng với dung dịch BaCl 2 .Trường hợp xuất hiện kết tủa màu trắng là mẫu thử của (NH 4 ) 2 SO 4 . Còn lại là NH 4 Cl. (NH 4 ) 2 SO 4 + BaCl 2 → BaSO 4 + 2NH 4 Cl (kết tủa trắng) - Cũng lấy một ít KCl và K 2 SO 4 hồ tan vào nước. Lần lượt cho các dung dịch thu được tác dụng với dung dịch BaCl 2 . Trường hợp xuất hiện kết tủa trắng (BaSO 4 ) là mẫu thử của K 2 SO 4 , còn lại là KCl. K 2 SO 4 + BaCl 2 → BaSO 4 + 2KCl 0,5 0,5 0,5 0,5 3 Cỏc thi hc sinh gii mụn húa hc lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) Cõu 4 5,0 im a. - Khi cho A tác dụng với dung dịch NaOH d thì có bọt khi H 2 thoát ra khỏi dung dịch liên tục kim loại bị hoà tan hết là Al, còn Fe, Cu không tan. 2Al + 2H 2 O NaAlO 2 + H 2 0,75 - Khi cho B tác dụng với dung dịch HCl d còn bọt khí H 2 thoát ra khỏi dung dịch liên tục. Kim loại bị tan hết là Fe, Al còn Cu không tan 2Al + 6HCl 2AlCl 3 + 3H 2 Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 0,75 - Khi cho C tác dụng với dung dịch HNO 3 đặc d thì có khí màu nâu thoát ra khỏi dung dịch. Kim loại bị hoà tan hết đó là Cu, còn Al, Fe không hoà tan. Cu + 4HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 + 2NO 2 + 2H 2 O 0,75 b. Gạn lọc kết tủa ở các phần trên thì: - Dung dịch A thu đợc chứa NaAlO 2 và NaOH d; - Dung dịch B chứa: FeCl 2 , AlCl 3 , HCl d; - Dung dịch C chứa Cu(NO 3 ) 2 , HNO 3 d. 0,5 - Cho dung dịch HCl vào dung dịch A xảy ra phản ứng: HCl + NaOH NaCl + H 2 O Đồng thời xuất hiện kết tủa màu trắng: NaAlO 2 + HCl + H 2 O Al(OH) 3 + NaCl Đến một lúc nào đó kết tủa dần tan thu đợc dung dịch trong suốt khi HCl dùng d. Al(OH) 3 + 3HCl AlCl 3 + 3H 2 O 0,75 - Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch B xảy ra phản ứng NaOH + HCl NaCl + H 2 O Đồng thời kết tủa trắng xuất hiện FeCl 2 + 2NaOH Fe(OH) 2 + 2NaCl AlCl 3 + 3NaOH Al(OH) 3 + 3NaCl Đến một lúc nào đó kết tủa tan dần nhng vẫn còn kết tủa trắng hơi xanh khi NaOH dùng d (vì Fe(OH) 2 có màu trắng xanh) Al(OH) 3 + NaOH NaAlO 2 + 2H 2 O 0,75 - Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch C xảy ra phản ứng NaOH + HNO 3 NaNO 3 + H 2 O Đồng thời kết tủa xanh xuất hiện Cu(NO 3 ) 2 + 2NaOH Cu(OH) 2 + 2NaNO 3 0,75 Cõu 5 3,0 im mol 0,020,125 x 0,16 342 )(SOFe ==n mol 0,040,25 x 0,16 342 )(SOAl ==n 23 a nam NaNa == mol 2Na + 2H 2 O 2NaOH + H 2 mol a 23 mol a 23 mol a 46 6NaOH + Fe 2 (SO 4 ) 3 2 Fe(OH) 3 + 3Na 2 SO 4 0,12 mol 0,02 mol 0,04 mol 0,06 0,25 0,25 4 Các đề thi học sinh giỏi mơn hóa học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) mol 6NaOH + Al 2 (SO 4 ) 3 → 2Al(OH) 3 ↓ + 3 Na 2 SO 4 0,24 mol ← 0,04 mol → 0,08 mol → 0,12 mol )(36,024,012,0 moln NaOH =+= Vậy 23 a ≥ 0,36 ⇒ a ≥ 8,23 Có hai khả năng xảy ra +) NaOH đủ +) NaOH dư Trường hợp 1 : NaOH vừa đủ 2 Fe(OH) 3 → 0 t Fe 2 O 3 + 3 H 2 O 0,04 mol 0,02 mol 2 Al(OH) 3 → 0 t Al 2 O 3 + 3 H 2 O 0,08 mol 0,04 mol Vậy khối lượng của chất rắn: ranChât m = (0,02x 160)+ (0,04x 102)= 7,28 g > 5,24g ( loại ) Trường hợp 2 : NaOH dư Số mol NaOH dư : = mol a 36,0 23 − NaOH + Al(OH) 3 → NaAlO 2 + 2H 2 O Ban đầu : mol a 36,0 23 − 0,08mol Phản ứng : mol a 36,0 23 − → mol a 36,0 23 − → mol a 36,0 23 − Sau PỨ : 0 mol 0,44 - 23 a mol mol a 36,0 23 − 2 Fe(OH) 3 → 0 t Fe 2 O 3 + 3 H 2 O 0,04 mol 0,02 mol 2 Al(OH) 3 → 0 t Al 2 O 3 + 3 H 2 O (0,44- 23 a )mol (0,22- 46 a ) mol Thành phần khối lượng chất rắn 3 232 OAlOFeran mmm += =(0,02x 160) + 102( 0,22 - 46 a ) = 5,24 ⇒ a= 9,2 gam 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 Câu 6 3,0 điểm 1. 23 1 m n Na = Phương trình phản ứng : 5 Các đề thi học sinh giỏi mơn hóa học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) 2 3 2Na + 2H 2 O → 2NaOH + H 2 Mol: 23 1 m 23 1 m 46 1 m )( 23 2 46 11 2 gam mm m H =×= ; 23 40 1 m m NaOH = 23 2322 23 )()( 211 2121 2 mmm mmmmmm HddB + =−+=−+= 21 1 2322 %10040 % mm m C + × = M dC C M ×× = 10% Thay số vào cơng thức M dC C M ×× = 10% )(5,1 40 2,1105 MC NaOH M = ×× = 1,0 1,0 1,0 Câu 7 3,0 điểm )(1,0 4,22 24,2 ;12,0 160 2,19 ;)(8,0 18 4,14 ;)(9,0 44 6,39 2 22 molnn molnmoln XBr OHCO ==== ==== Đặt x, y, z lần lượt là số mol của CH 4 , C 2 H 2 , C 2 H 4 CH 4 + 2O 2 → 0 t CO 2 + H 2 O (1) x mol xmol x mol 2C 2 H 2 + 5O 2 → 0 t 4CO 2 + 2H 2 O ( 2 ) y mol 2ymol y mol C 2 H 4 + 3O 2 → 0 t 2CO 2 + 2H 2 O ( 3 ) z mol 2zmol 2z mol Mặt khác giả sử số mol của m gam hỗn hợp lớn gấp a lần số mol trong 0,1 mol hỗn hợp X C 2 H 2 + 2Br 2 → C 2 H 2 Br 4 ( 4 ) C 2 H 4 + Br 2 → C 2 H 4 Br 2 ( 5 ) Từ 1, 2, 3, 4, 5 ta có hệ phương trình        =+ =++ =++ =++ azy azyx zyx zyx 12,02 1,0 8,02 9,022 Giải hệ ta có        = = = = 5 2,0 2,0 1,0 a z y x 0,25 0,75 1,0 6 Cỏc thi hc sinh gii mụn húa hc lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) m = 0,1 . 16 + 0,2 . 26 + 0,2 . 28 = 12,4 ( gam ) %40 2,02,01,0 2,0 % %40 2,02,01,0 2,0 % %20 2,02,01,0 1,0 % 42 22 4 = ++ = = ++ = = ++ = HC HC CH V V V 0,25 0,25 0,25 0,25 Ht s 2 : S GIO DC V O TO THI HC SINH GII CAO BNG LP 9 CP TNH NM HC 2009-2010 Mụn : Húa hc Thi gian : 150 phỳt ( khụng k thi gian giao ) BI Câu1: (4 điểm) a. Hỗn hợp A gồm Fe 3 O 4 , Al, Al 2 O 3 , Fe. Cho A tan trong dung dịch NaOH d đợc hỗn hợp chất rắn A 1 , dung dịch B 1 và khí C 1 . Khí C 1 (d) cho tác dụng với A nung nóng đợc hỗn hợp chất rắn A 2 . Cho rắn A 2 tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 đặc, nguội đợc dung dịch B 2 . Cho B 2 tác dụng với dung dịch BaCl 2 đợc kết tủa B 3 . Viết các phơng trình phản ứng. b. Có hỗn hợp các chất : Fe 2 O 3 , CuO, Fe, Cu, Ag. Bằng những phản ứng hoá học nào có thể tách riêng đợc Ag tinh khiết ra khỏi hỗn hợp? Viết các phơng trình phản ứng . Câu 2: (4 điểm) a. Cho 15 gam muối CaCO 3 tác dụng hết với dung dịch HCl d. Khí thoát ra sục vào 100 ml dung dịch Ca(OH) 2 1M. Viết các phơng trình phản ứng xảy ra. Tính khối lợng muối tạo thành khi cô cạn dung dịch. b. Thực hiện dãy biến hoá sau ( ghi điều kiện của phản ứng nếu có) Al AlCl 3 Al(OH) 3 Na AlO 2 Al(OH) 3 Al 2 O 3 Al Câu 3: ( 4 điểm) Hỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hoá trị không đổi. Tỉ lệ số mol của Fe và M trong A là 3 : 2 . Chia A thành 3 phần bằng nhau: 7 CHNH THC Cỏc thi hc sinh gii mụn húa hc lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) Phần 1: Đốt cháy hết trong oxi thu đợc 66,8 gam hỗn hợp gồm Fe 3 O 4 và oxit của M . Phần 2: Hoà tan hết trong dung dịch HCl thu đợc 26,88 lít H 2 (đktc) . Phần 3: Tác dụng vừa đủ với 33,6 lít khí Cl 2 (đktc). Xác định tên kim loại M và khối lợng của của từng kim loại trong hỗn hợp A. Câu 4: ( 4 điểm) a. Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm etilen và axetilen tác dụng hết với dung dịch Brom lợng Brom tham gia phản ứng là 5,6 gam. - Viết phơng trình phản ứng. - Tính phần trăm thể tích của mỗi khí. b. Hoàn thành các phơng trình phản ứng sau ; C 2 H 4 + Br 2 CH 4 + Cl 2 1:1,AS CH 3 - CH = CH 2 + H 2 , 0Ni t CH 2 = CH - CH = CH 2 + 2 Br 2 Câu 5 : (4 điểm) Dẫn khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe 2 O 3 nung nóng, sau phản ứng thu đợc đợc hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 . Hoà tan hoàn toàn X bằng dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng (đủ) đợc dung dịch Y và khí SO 2 (sản phẩm duy nhất ). Cô cạn dung dịch Y thu đợc lợng muối khan Z . Viết các phơng trình phản ứng .Tính khối lợng muối Z. ( Cho Fe=56, O=16, H =1, Ca=40, Mg = 24, Al =27, C= 12, Br = 80, S = 16, Cr = 52 ) Hết Họ và tên thí sinh : Số báo danh Họ tên, chữ ký của giám thị 1: S GIO DC V O TO HNG DN CHM THI HC SINH GII CAO BNG LP 9 CP TNH NM HC 2009- 2010 Mụn : Húa hc Câu ý Nội dung Điểm Câu 1 4 điểm a 8 CHNH THC Cỏc thi hc sinh gii mụn húa hc lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) A tác dụng với NaOH d: Al, Al 2 O 3 Al 2 O 3 + NaOH 2 Na AlO 2 + H 2 O Al + NaOH + H 2 O Na AlO 2 + 3 2 H 2 Rắn A 1 : Fe 3 O 4 , Fe. d dB 1 : Na AlO 2 , NaOH d. C 1 : H 2 C 1 tác dụng với A chỉ có Fe 3 O 4 phản ứng Fe 3 O 4 + 4 H 2 3 Fe + 4 H 2 O rắnA 2 gồm: Fe, Al, Al 2 O 3 Cho tác dụng với H 2 SO 4 đặc nguội chỉ có Al 2 O 3 phản ứng Al 2 O 3 + 3 H 2 SO 4 Al 2 (SO 4 ) 3 + 3 H 2 O dung dịch B 2 chứa Al 2 (SO 4 ) 3 có thể có H 2 SO 4 còn d tác dụng với dung dịch BaCl 2 có các phản ứng : Al 2 (SO 4 ) 3 + 3 BaCl 2 2AlCl 3 + 3BaSO 4 H 2 SO 4 + BaCl 2 BaSO 4 +2 HCl B 3 là BaSO 4 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ b Tách Ag ra khỏi hỗn hợp Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch axit d sau đó cho rắn còn lại gồm Cu, Ag tác dụng với dung dịch AgNO 3 d Fe 2 O 3 + 6 HCl 2 FeCl 3 + 3 H 2 O CuO + 2 HCl CuCl 2 + H 2 O Cu + 2AgNO 3 Cu(NO 3 ) 2 + 2Ag 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Câu 2 4 điểm a Tính khối lợng muối tạo thành nCaCO 3 = 0,15 mol = nCO 2 , nCaCO 3 = 0,15 mol nCO 2 : nCa(OH) 2 = 1,5 thu đợc hỗn hợp 2 muối CaCO 3 + 2HCl CaCl 2 + CO 2 + H 2 O (1) 0,15 0,15 CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O 0,1 0,1 0,1 CaCO 3 + CO 2 + H 2 O Ca(HCO 3 ) 2 0,05 0,05 0,05 Vậy: m muối = 0,05 ( 100 + 162 ) = 13,1 gam 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ b Thực hiện dãy biến hoá Al + 6HCl AlCl 3 + 3 H 2 AlCl 3 + 3 NaOH Al(OH) 3 + 3 NaCl Al(OH) 3 + NaOH Na AlO 2 + 2 H 2 O Na AlO 2 + CO 2 + H 2 O Al(OH) 3 + NaHCO 3 2Al(OH) 3 0t Al 2 O 3 + 3 H 2 O 2 Al 2 O 3 dpnc 4Al + 3 O 2 2điểm 9 Cỏc thi hc sinh gii mụn húa hc lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) Câu 3 4 điểm Xác định kim loại M.Tính khối lợng từng kim loại trong A * Xác định kim loại M gọi số mol trong một phần của Fe là 3x , số mol M là 2x Các phơng trình phản ứng: 3Fe + 2O 2 Fe 3 O 4 (1) 3x x 2M + 2 a O 2 M 2 O a (2) 2x x Fe + 2 HCl FeCl 2 + H 2 (3) 3x 3x M + a HCl MCl a + 2 a H 2 (4) nH 2 = 1,2mol 2x ax 2Fe + 3 Cl 2 2FeCl 3 (5) 3x 4,5 x M + 2 a Cl 2 MCl a (6) n Cl 2 = 1,5mol 2x ax theo đầu bài có các phơng trình: 232x + ( 2M + 16 a) x = 66,8 (*) 3x + ax = 1,2 (**) 4,5x + ax = 1,5 (***) giải phơng trình ta có : x = 0,2 ; a = 3 ; thay vào (*) có M = 27 là Al ( nhôm) * Tính khối lợng từng kim loại trong A Khối lợng của Fe = 3.3.0,2. 56 = 100,8 gam Khối lợng của Al = 3.2.0.2.27 = 32,4 gam 0,5đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5đ 0,5 đ Câu 4 4 điểm a Tính phần trăm thể tích từng khí 10 . Các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Đề số 1: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CAO BẰNG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 20 09- 2010 Môn : Hóa học Thời. nguyên : (C 3 H 5 O 2 ) n 1,0 1,0 16 Các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Theo đề bài : n O 2 = )(2 ,0 32 4,6 mol= Vì : V ( 29, 2g hợp chất) = V (6 ,4g O 2 ) → n ( 29, 2g. trong hỗn hợp thu được. 12 ĐỀ SỐ 01 Các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) b. Tính thể tích dung dịch HCl 10% (d = 1,0 g/ml) đã phản ứng. Câu 6 : (1 ,0 điểm) Hỗn hợp X gồm

Ngày đăng: 11/08/2014, 20:47

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan