0

SKKN Một số bài tập luyện đọc giúp nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp 3

16 1,423 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:08

. cầu luyện đọc ta có thể đa ra một số bài tập luyện đọc cho học sinh nh sau : * Luyện t thế đứng đọc, ngồi đọc ( đợc luyện tập khi học sinh bớc vào lớp 1) VD : Luyện t thế dứng : đứng thẳng,. điều khiển giờ học một cách hợp lý, khuyến khích động viên học sinh để tạo môi trờng thuận lợi cho học sinh học tập. Trên đây là một việc làm để nâng cao chất lợng đọc cho học sinh. Tôi mong rằng. dẫn đọc và hớng dẫn tìm hiẻu bài, phân tích nguyên nhân đọc cha tốt của học sinh để tìm biện pháp khắc phục. Một số bài tập luyện đọc cho học sinh. V vn lm th no nõng cao cht lng c cho hc sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số bài tập luyện đọc giúp nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp 3, SKKN Một số bài tập luyện đọc giúp nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp 3,

Từ khóa liên quan