0

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ GIẢNG DẠY TÍCH HỢP GIÁO DỤC DÂN SỐ TRONG BỘ MÔN ĐỊA LÝ THCS

16 2,236 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:16

. trình giáo dục phổ thông một cách hợp lý, nhưng chủ yếu là môn Địa lý. Đó là lý do vì sao chúng tôi chọn đề tài : Một số biện pháp để giảng dạy tích hợp giáo dục dân số trong bộ môn Địa lý. 2 chính là giảng dạy tích hợp giáo dục dân số trong bộ môn địa lý với một số giải pháp cụ thể như sau : 2.1/ Xác định các mức độ tích hợp trong các bài học :  Tích hợp trong nội bộ môn học”, trong. viết đề tài: “ Một số biện pháp để giảng dạy tích hợp giáo dục dân số trong bộ môn Địa lý “. II/ NỘI DUNG ĐỀ TÀI : CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI : 1. Cơ sở pháp lý : + Với quan
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ GIẢNG DẠY TÍCH HỢP GIÁO DỤC DÂN SỐ TRONG BỘ MÔN ĐỊA LÝ THCS, SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ GIẢNG DẠY TÍCH HỢP GIÁO DỤC DÂN SỐ TRONG BỘ MÔN ĐỊA LÝ THCS,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan