0

Một số kinh nghiệm trong việc phòng chống bạo lực học đường ở THCS

28 2,258 23
  • Một số kinh nghiệm trong việc phòng chống bạo lực học đường ở THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:45

          !"#$%& %'(!' )$*'+', -./0 %1    2)32)4-5&  2)4-6  2)4-7'8  2)397+"$:/%4(5';:6; 2)<2(''(=>'?(@/5' ! 2)A3'/B(''(C+'5' " #$% & D.$:+&:6;D & E'?';7D;+'5' (!+ )$* %=%@ F=F@ & <';*$G'(  '  &()*    !"#$%&'()*+,++$ -. +-##  !"#$$% &'$%()"*+,-./"$'0$,1 2$!$345   %(+/ -+#)0* 12 34(+ 5+678!+9$:+/ %)*;-4<= :0+8+++$ +#>?%!@+ +,+8# A+12 7B"C+-+#)0+9$+C"D++ +E@ $,+F?%?%0<1:+/  $ 0!"#$;-47+"#A#+C+- +#)0+,%+#< GH+:+I+A?%J+%% : 0+8K -+J%* +,J(+ +E+L+:?%+#-#M5!:+# A? :/B++N%I LO#/ +-+ (JP< 8Q)$-+#)0"%+#+#Q7C+E+(+ @L'%+&FR<%'%++:+I+8 ;!:+++$8JBA+L%L FQS %!6;-;T#L;-)UVO(W< =!JJ++X+$+.?% (!"#$ >#+:+I5+E #B(# 8/ E%#B%<;YC+Z[+;\ >,!+ B'0 ++-+% +V]W<,9B++F%%?8!+ 8+,'@<]B%+&&+--& !^!C+;_ ").!`;9C<J+%@FN ` +?%B88B%E +%!`J+F B%<9;\>!+[4A+L QS+$ + !"^+%F%<  !"#$$% &'$%()"*+,-./"$'0$,1 2$!$345    -#;:J+#-# -+#)0'@]#)0'@]Q7C!, 0+A#E8!+;:+# :4 *!"#$S]#)0B 0!"#$?% C++(+E"+]JB,+F/  ""#F ?%E<Xa#B;\>*L!@+#QS$%# +@'++E-B+5+#C*Q7C :"+;-%Q@%+:+"#!@+  ;O # 4,+<G@'++*+!"#$!"#$ +& `+A;:+A'++# :#)0"#F  ;bL %#/(+/#)0+#+< 677(89: ,.;<=,>?@+'A A$B@7$?C'D7$&$E c"#$C++,+Y !"#$).% +#-+:+*QZ %+9 :++`B)%;?!*;8"+L+9+AL+8+,9 )3+S #5!:++&+L++N+E@+"#J* ++#*+/+$++%% #'+E#)0+# +K* %'%+$:#)0<c"# $;-YQ@%% 4Q@%%  # A#5!C- A+#++,9 %!C# A+#+ %< =:4X% %+:*  !"#$] % -U'%++# :+%% #-+Q)$Vd +++:+9$WN+#Z+:%<=0 94X%?"#%+:+;Q@% !"#$%+: ; !"#$Q@% +>%+:Z+/%;Q@%  !"#$8+9L%+:?%+%EQ7C   !"#$$% &'$%()"*+,-./"$'0$,1 2$!$345   *  !"#$<=:>5 @'+ !"#$+#++-+E-+#)0 @!@###"+C+B#;#%0+A#+"#?%+< e*%#/(+/#)0++@%#/]+F ?%%;@#%+E]+F++; +F(+/#+"#/@+:+X!%#< , +L+$$ fbLgd%#(+L#)0<  +,&,-./01123#  5C!F,,G &+4/QBF%+&+Lh ^A(+<iZ+ ;_+#*#$++8 +8(+ +]  ',+A<& `+AF%+&+A%#" ++8(+%# +8(+ !8+]+FF+"< 9+*+]K+8(+ %#+:C+ ?;#+IB+#F%+& `+A%!`;?#@  +]) C%:< B#A%+]&+-F%+&).!*^ ;+$?+!`!"!a;9C)3+;@>;)# %?;\>*+X%C%;-< 9 58+]4[#)0+ -# +'+KB+"##B$++N Z)$%8B%I<j@+ (JB;\> *++!+QS]+3+#C*#"+!+ ` +LA#;+U%((+)P+N+ #%<  !"#$$% &'$%()"*+,-./"$'0$,1 2$!$345   5C!F - $ c"#$C++,+Y !"#$).% +#-+:+*QZ %+9 :++`B)%;?!*;8"+L+9+AL+8+,9 )3+S #5!:++&+L++N+E@+"#J* ++#*+/+$++%% #'+E#)0+# +K* %'%+$:#)0<c"# $;-YQ@%% 4Q@%%  # A#5!C- A+#++,9 %!C# A+#+ %< c"#$N=:+d%7 %@NA+ $++8"?%+%+A &+- A<cN ,F+XC-+Q7C+8Q)$L 4X%:'@*  !"#$ ( - U(! @/+%< BK`@N+X+-+!"#$!A# @k+BB+%BR))+9"+>)  !"#$+9+8:@'++3!6!"#$<l#] )#+NX(+L@ 3+8)3!"#$!` !"Q(!`!"U%'+%!`!"+m%FC++F<<< j+%% # 0!"#$#B %E;;>!(+"+$'%+#B#5 #)0;-J<d*+/+9+//A +LA%+$+).!`!"!a>;!`)^ #+D @;"!6!"#$< eC++#A'%+)3+E+"!"#$  :%E+]V%#;#W##+ ) (+9++%[%+E8>#<jL#)0?%  !"#$$% &'$%()"*+,-./"$'0$,1 2$!$345   C+*%E%JO;+/  -+Q7C%+,+$ "+"#AC+Q >%FQS?%:%A +B#!!"#$<5!:+4# A?:%++ ++: < !^L-;*?%%h ++#% E+"F9B@h++N%9 +#?%E+,9;-4;9+%h +%< C+J#5@;;>!(+4%+#C*B +N+!@%#?%%hE+,9+#+ 34: +/FQS+ >%?%C+!C,# A;#)0 !"#$<G# A,';!"#)0  , X%%n,+ X% ""#F## A -+EK+$ ++%% #!"#$< d ,+8AQ%+$+?+X% E +<eC+*+#)0'5 ]++;+F #)"9;%)")"0"#)"!^)P)":R ;-J+#)0 ;\>"#F<d +:+N%#5;-)%+:QS]!"#$ +&+ #6+:?%F>< #+#;-J E+$+!%:#5+-5+ +QAJJ;`+++B#)o'%+;8#+ 5+DJ+%++E!"#$;+8Q@%< 9 E ,p=:+>#)0"#F#a;\ >*##)0FQSQS]+E*<f+/5+D V+L%EQ7CW@+9! )+#- +4*!"#$ +QA+@'% +;-/L< +,4156789:;3#91<=>  !"#$$% &'$%()"*+,-./"$'0$,1 2$!$345   i=:+d%+#;#@qr>+N" 0 :!"#$ Q(+:+QA /,,++A;A+-+" J<-'%LAF+: *:+XL'% ++AF/-!*+A).+@ !+@#!F+% +$+" !"#$N=:+ d%Q@% 0!"#$p+0+,% C^0!"M%)U)%#;7+(T%%+# +<iL)#+3+#+E!"+EA7)U)%#" 5+!"+!"%+R d>srrtgsrqr'%;@#++"+12+#+ *<f+'@#+(tuvw*/[#6N+ BQ@%:+/%;-<f+'@;@#+K#!+ +uxw+X%,+X % !";<# B+X%+E*C+%qsvwsgyp srvwxgzpqrvw qtyw%+X>+NA<jB 7 %#6!"#$%V!E+W {zvyw| V(,/W{ytuw|< =[Vf% ;!"+)UE+F #?}W;+'@+/#+(+XxqwztzwVC+ EW xvvwzswV+,+8W< #+(!"#$;-Y:?%Z +9(+%+B#!"< =L+:S)0;%yyw;-S)0L+: #B;%+)UVA+F o-W +J+#(QT#<<<=:S)0V o^W;+/ +%+ ;-A+L+9A+ +8(+"A +&+L +]++* ";!`S?%+F +0+#5!`QT+#%-<lU-0S)0;%  !"#$$% &'$%()"*+,-./"$'0$,1 2$!$345   s~wS)0)T*M~wS)0,Cxw)U" rvw )U)%#%*+<dL+:+UFC+8 A+L+9+,9A+#5"*?%!" < =A%%!";@#+#+(] )#(+L@KLN8B0+%0+( T++E{sxw|!")E8{quw|+@+U+E{qyyw|<# "])#;-+8E)/ 9)0; {srw| @])#EK{qsw|< #* 0 :%/+9N+A  0 :Q99[%B)U+%% /$%>;`+A;-8Q@%,'@A+< A+#* 3 0 :Q@%%+9(+A +<] 0 :%C^0!" '%^%A"k+BB+#C++98+8:E +<cA"4 0 :%S )0;9+L+95#!"< * `%!g+*cOd+> srrtgsrqr!"#$Q@%+QA+8A+0).% < 0 :B;T#!a;T#+!" &,++,++$Z#  +-+;A $F*!FQJ#)<n$%?%!%: # A+12<f+E8A?)#B +9+8:E;-,+F/ :%+?%EA7  !"#$#@B%*L #+/ #@%ET#B%E9+'%+#5B^-;- ),!@#)# ,B+++L+>+$ '%+?%%E5@ C*#"+ !"U+%  !"#$$% &'$%()"*+,-./"$'0$,1 2$!$345   F%<?!Cc%:+ +#+8# A+ 12Q`*Q)$/;bL+  %#(+/#)0 :* @'+!"#$+ F++ -U(! 4[Z+-#+#+ @&QS@+8:+:+E+L* +4 K +N++ (#Ba;\>* FQSQ7 C< +,?@=A=BCD=A=E:5F.@5 &6/:G5+HA/I1J;:6=KL=5M:JNJO5P <9HI'(!4B5JK'L&4'$%HI M(%+I& i%#"+%+A7++8+L*#+: 9+]?%B 3%/++8+#):@QJ ?%B 3%&`).;9C;@>+$;;T+$, +F !@+%o+;:Q7C<A +;-YL(++F#B4L!^)P ++8+#):#< B#U  :)";+F >%+12 4@+>#)0F;[B++#<d +A+&F^T#)0;+F +])",+ : +$:,+#BJ;8#+@QJ   ?%E<d+K7+&F!&#"+#";%  ?4*!"#$ A% +] %I# ;+FF;[B++< e5+;++>-+'@]%+#+ +,C+CA+^c%:# A0  #+:C''`A'%<e A% ,+-%+%I#;  !"#$$% &'$%()"*+,-./"$'0$,1 2$!$345   +F ,+K@!## ,'@ !"#$<d +A+Q)$^L+]* V+ +*W% !"#$KL!"#$%#< *  "C'%+#++ +QS"+A%#+9>B+"#LC# S%% #+:!@++B#+9$^+K A;B+N++9+#-+@ !@#%+#+4X% %+:!"#$< cA" :J]%#++9+,#+ K7J]* >%++?%B#BLC 8+7 @+[%>+•+#+,<=9)0+&FC + >% >:+8)0+8+%#)7#"+4L)%+4LL !O{!<<<|R8$J]?%  +'B"+"#%CL+,+9$#J* ++?%+ +"#LC#/+8:E+$ ;\> :+,+8A+LU!3%< <NCO'$'?P#!75M5'Q"R jL#)0?%%E;-;9%E;+(%E +EC >%?%!*hR@N+$+,+F   !"#$?%<j0AZ$+"#)$C+;-;9% E"J E$++8+#):+]?%#;- X%#+ECK"#F?%E<f-";@ [0;: +-+# :- )"#+A!# -)"#O!O+C+;` +58+9?%#'%+X%#"!"?% #!+/h#;%#+ +4:U#+"#LC# #/K %h<%h@+(L "#F* *##!"-^+#+X%#"+  !"#$$% &'$%()"*+,-./"$'0$,1 2$!$345 [...]... số kinh nghiệm trong việc phòng chống bạo lực học đường đối với lứa tuổi học sinh THCS Nguyễn Quang Loan Năm học 2013 - 2014 Trên đây là một số kinh nghiệm về phòng, chống bạo lực học đường được nghiên cứu áp dụng trong những năm qua tại trường THCS Đáp Cầu, đã mang lại những hiệu quả thiết thực cho nhà trường Bản thân tôi có tham vọng chia sẻ những kinh. .. số kinh nghiệm trong việc phòng chống bạo lực học đường đối với lứa tuổi học sinh THCS Nguyễn Quang Loan Năm học 2013 - 2014 vào trường gây rối không còn, thái độ người dân đối với thầy cô giáo được tôn trọng, tin tưởng Với những thành công đạt được Tôi mạnh dạn đúc rút ra những kinh nghiệm như đã nói trong đề tài nhằm chia sẻ với các đồng nghiệp trong. .. liệu, tranh ảnh minh họa Một số kinh nghiệm trong việc phòng chống bạo lực học đường đối với lứa tuổi học sinh THCS Nguyễn Quang Loan Năm học 2013 - 2014 Một số hình ảnh: Tư vấn pháp luật cho học sinh Tổ chức các trò chơi dân gian Một số kinh nghiệm trong việc phòng chống bạo lực học đường đối với lứa tuổi học sinh THCS Nguyễn Quang Loan Năm học 2013... số kinh nghiệm trong việc phòng chống bạo lực học đường đối với lứa tuổi học sinh THCS Nguyễn Quang Loan Năm học 2013 - 2014 giáo của dân tọc, triết lí về hướng thiện của các tôn giáo Từ đó, rèn các em về tâm linh hướng các em vào các việc thiện Chương 4: Kiểm chứng các giải pháp đã triển khai của SK Qua các kinh nghiệm trên được áp dụng trong trường học THCS. .. lực học đường đã làm thay đổi nhận thức của giáo viên trong trường về nhân sinh quan, thế giới quan trong giáo dục học sinh tạo ra môi trương thân thiện, chia sẻ giữa thầy và trò, tình cảm thầy trò được trân trọng Một số kinh nghiệm trong việc phòng chống bạo lực học đường đối với lứa tuổi học sinh THCS Nguyễn Quang Loan Năm học 2013 - 2014 Thông qua việc... lực học đường của gia đình Người làm công tác xã hội trong nhà trường cũng có thể tổ chức xây dựng những nhóm chia sẻ kinh nghiệm giáo dục gia đình trong tập thể phụ huynh học sinh, qua đó giúp cho các bậc phụ huynh có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm thành công cũng như những thất bại của mình trong giáo dục gia đình Phối hợp với nhà trường chăm sóc,... tĩnh hoặc trong trường hợp bất khả kháng, cần khéo léo đáp ứng những yêu cầu của đối phương để tránh bị hại Một số kinh nghiệm trong việc phòng chống bạo lực học đường đối với lứa tuổi học sinh THCS Nguyễn Quang Loan Năm học 2013 - 2014 Sau khi sự việc xảy ra cần lập tức nói cho thầy cô, bố mẹ và cơ quan công an biết Khi đi học hay tan học không nên đi một mình ở những nơi... đường Với những đúc rút kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn trong công tác phòng chống bạo lực học đường mà trường THCS Đáp Cầu năm học từ 2011 đến nay đã đem lại nhiều hiệu qur thiết thực 2 Hiệu quả thiết thực của SKKN nếu được triển khai, áp dụng trong đơn vị, ngành (SK cấp ngành), tỉnh (SK cấp tỉnh) Với việc làm đã được đúc rút từ kinh nghiệm trên đã chấm... đồng nghiệp đã đọc và góp ý kiến! Đáp Cầu, ngày 10 tháng 3 năm 2014 NGƯỜI VIẾT Nguyễn Quang Loan SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH Một số kinh nghiệm trong việc phòng chống bạo lực học đường đối với lứa tuổi học sinh THCS Nguyễn Quang Loan Năm học 2013 - 2014 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH PHIẾU THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI SÁNG KIẾM ĐĂNG KÝ CÁC CẤP Họ và tên tác giả SK:……………………………………... suy nghĩ và biểu hiện thái độ tốt trong học tập, sinh hoạt, tôn trọng bạn bè, thầy cô giáo 3.2 Can thiệp trước khi xảy ra hành vi bạo lực Ở giai đoạn này, can thiệp chủ yếu là việc phát hiện ra những em có nung nấu ý đồ thực hiện hành vi bạo lực học đường, từ đó đưa ra những cách can thiệp hợp lí Một số kinh nghiệm trong việc phòng chống bạo lực học
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm trong việc phòng chống bạo lực học đường ở THCS, Một số kinh nghiệm trong việc phòng chống bạo lực học đường ở THCS,

Từ khóa liên quan