0

SKKK Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn lớp 6

24 2,193 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:16

. 4 Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn lớp 6 Học sinh học tập độc lập, sử dụng BĐTD để hỗ trợ học tập, phát triển tư duy lôgic. - Học sinh tự có thể sử. 2 Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn lớp 6 II. GIỚI THIỆU. 1. Hiện trạng Học sinh lớp 6 trường Tiểu Học và THCS Hoàng Châu còn học yếu Tiếng Việt, . Dạy học sử dụng bản đồ tư duy vào các giờ học Tiếng Việt 03 N2: Đối chứng. (10 HS) 02. Dạy học lí thuyết, không sử dụng bản đồ tư duy vào các giờ học Tiếng Việt 04. Ở thiết kế này tôi sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKK Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn lớp 6, SKKK Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn lớp 6,

Từ khóa liên quan