NCKHSPUD Sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy Chương 4 – Môn hóa 8 để nâng cao kết quả học tập của học sinh

36 1.9K 4
NCKHSPUD Sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy Chương 4 – Môn hóa 8 để nâng cao kết quả học tập của học sinh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. 1) QRA=Q Sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy Chương 4 – Môn hóa 8 VR=Q Đối chứng (Nhóm 2) QRA=Q Dạy học bằng phương pháp khác ( không sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy Chương 4 – Môn hóa 8. nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 8 trường TH và THCS Hoàng Châu” A<AGH%2I! Sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy Chương 4 – Môn hóa 8 có làm nâng cao kết quả học tập. phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy Chương 4 – Môn hóa 8 để nâng cao kết quả học tập của học sinh. A<=%% 8 F8." 4 Vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy để phát huy

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:03

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan